Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1667

Stanovisko Výboru regiónov „Finančné nástroje EÚ v oblasti spravodlivosti a občianstva“

OJ C 277, 13.9.2012, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/43


Stanovisko Výboru regiónov „Finančné nástroje EÚ v oblasti spravodlivosti a občianstva“

2012/C 277/06

VÝBOR REGIÓNOV

sa domnieva, že navrhované programy sú dôležitými nástrojmi na podporu presadzovania politiky EÚ v oblasti spravodlivosti, práv a občianstva;

sa nazdáva, že návrhy sú v súlade so zásadou subsidiarity, keďže pre dané oblasti činnosti majú významný cezhraničný rozmer a keďže si plánované vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti a práv vyžaduje mechanizmy nadnárodnej spolupráce a pre zainteresovaných odborníkov aj možnosti, ako nadväzovať kontakty (networking), a tieto ciele zvyčajne nie je možné účinne dosiahnuť len prostredníctvom úsilia členských štátov;

zastáva názor, že odhady obsiahnuté vo viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020 by mohli umožniť pokračovať v činnostiach s prínosom na európskej úrovni, zameraných na rozšírenie európskeho priestoru spravodlivosti, ako aj na zlepšenie presadzovania a ochrany práv jednotlivcov, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a Charte základných práv Európskej únie;

potvrdzuje svoje úsilie a ochotu podporovať rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj európske občianstvo;

žiada Komisiu a členské štáty, aby do uplatňovania programov čo najviac zapojili miestne a regionálne orgány, a to najmä pokiaľ ide o vypracúvanie a rozvoj ročných pracovných programov;

zastáva názor, že do konzultačného postupu môže byť zapojený jeden zástupca Výboru regiónov.

Spravodajca

Giuseppe VARACALLI (IT/ALDE), starosta obce Gerace

Referenčné dokumenty

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Práva a občianstvo

COM(2011) 758 final

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program Spravodlivosť

COM(2011) 759 final

 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“

COM(2011) 884 final

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

Všeobecné pripomienky

1.

sa domnieva, že navrhované programy sú dôležitými nástrojmi na podporu presadzovania politiky EÚ v oblasti spravodlivosti, práv a občianstva. Cieľom týchto programov je totiž vo všeobecnosti podporovať aktivity, ktoré vyvíjajú členské štáty v snahe zlepšiť pochopenie a uplatňovanie práva a politiky Únie v členských štátoch, presadzovať cezhraničnú spoluprácu a lepšie spoznať potenciálne problémy v jednotlivých oblastiach činnosti, a tak zabezpečiť, že politické opatrenia a právne predpisy budú vychádzať z konkrétnych údajov. Napríklad cieľom programu Európa pre občanov je podporovať rozvoj občianstva Európskej únie;

2.

sa nazdáva, že návrhy sú v súlade so zásadou subsidiarity, keďže pre dané oblasti činnosti majú významný cezhraničný rozmer a keďže si plánované vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti a práv vyžaduje mechanizmy nadnárodnej spolupráce a pre zainteresovaných odborníkov aj možnosti, ako nadväzovať kontakty (networking), a tieto ciele zvyčajne nie je možné účinne dosiahnuť len prostredníctvom úsilia členských štátov;

3.

zastáva názor, že návrhy sú takisto v súlade so zásadou proporcionality, pričom sa predovšetkým uistil, že ich forma a obsah objektívne vhodne zodpovedajú tomu, čo by mohlo byť potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Navyše celkový rozpočet vyčlenený na všetky tri programy sa zdá byť dostatočný na to, aby sa mohli účinne uplatňovať, keďže jeho objem bol zachovaný na rovnakej úrovni ako objem rozpočtu prebiehajúcich programov v tých istých oblastiach činnosti a okrem iného sa výslovne počíta s jeho zvýšením v prípade vstupu nového členského štátu;

4.

v záujme celkového zlepšenia právnych predpisov oceňuje posúdenia vplyvu, ktoré sú pripojené k návrhom a ktoré možno považovať za dostatočne zdôvodnené a úplné, okrem iného vzhľadom na to, že Európska komisia v priebehu prípravnej fázy konzultovala návrhy aj so zainteresovanými stranami a výsledky konzultácií sú zahrnuté v týchto posúdeniach vplyvu, pričom podobná konzultácia rôzneho rozsahu sa uskutočnila aj s miestnymi a regionálnymi orgánmi;

5.

zastáva názor, že odhady obsiahnuté vo viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020 by mohli umožniť pokračovať v činnostiach s prínosom na európskej úrovni, zameraných na rozšírenie európskeho priestoru spravodlivosti, ako aj na zlepšenie presadzovania a ochrany práv jednotlivcov, ktoré sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a Charte základných práv Európskej únie;

6.

želá si, aby tieto programy ďalej pomáhali občanom čoraz lepšie pochopiť EÚ, najmä tým, že budú podnecovať ich aktívnu účasť, a tiež aby pomohli výrazne posilniť povedomie;

7.

dúfa, že vykonávacia fáza programu Práva a občianstvo (s osobitným cieľom „prispieť k zlepšeniu uplatňovania práv vyplývajúcich z občianstva Únie“) a programu Európa pre občanov (so všeobecným cieľom „rozšíriť kapacitu občianskej účasti na úrovni Únie“ a konkrétnym cieľom „motivovať k demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie“) umožní okrem iného zvýšiť informovanosť európskych občanov o možnosti, ktorá im bola nedávno priamo ponúknutá prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov, t. j. predkladať Komisii legislatívne iniciatívy v súvislosti s otázkami, ktoré spadajú do právomoci EÚ, pričom je dokonca stanovené, že aj samotné iniciatívy môžu byť presadzované a podporované zo strany organizácií;

8.

potvrdzuje svoje úsilie a ochotu podporovať rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj európske občianstvo;

9.

pokiaľ ide konkrétne o program Práva a občianstvo pokladá za potrebné, aby sa v súvislosti s aspektom rovnoprávnosti mužov a žien adekvátne a efektívne uplatňovali pokyny, ktoré návrh nariadenia obsahuje: v odôvodnení 12 o pokračovaní a rozvoji predchádzajúcich troch programov so zvláštnym dôrazom na osobitný program na zamedzenie a potlačenie násilia páchaného na deťoch, mladých ľuďoch a ženách a na ochranu obetí a ohrozených skupín (Daphne III) a programové oblasti „Rodová rovnosť“ a „Antidiskriminácia a rozmanitosť“ programu Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity – Progress; v článku 4 (Osobitné ciele) písm. b) s osobitným dôrazom na zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi;

10.

v zásade súhlasí s návrhom nahradiť šesť operačných programov na obdobie 2007 – 2013 dvoma programami a domnieva sa, že toto zníženie počtu programov by mohlo umožniť jednoduchšie a účinnejšie riadiť plánované opatrenia, aj s ohľadom na potrebné zlepšenie zacielenia pri rozdeľovaní prostriedkov a odstránenie geografickej nevyváženosti, na ktoré v súvislosti s prebiehajúcimi programami poukázala samotná Komisia v legislatívnych finančných výkazoch pripojených k návrhom;

11.

žiada Komisiu a členské štáty, aby do uplatňovania programov čo najviac zapojili miestne a regionálne orgány, a to najmä pokiaľ ide o vypracúvanie a rozvoj ročných pracovných programov;

12.

v súvislosti s plánovanou a potvrdenou možnosťou pre súkromné subjekty, ktorá je rozhodne vhodná, využiť plánované opatrenia, odporúča, aby sa Komisia usilovala ďalej vylepšiť nástroje predbežnej kontroly kvality žiadostí;

13.

upozorňuje, že kľúčové otázky spojené s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti majú mimoriadny význam pre miestne a regionálne orgány, najmä preto, lebo priamo vplývajú na každodenný život občanov s trvalým bydliskom v Únii a na konkrétne úlohy, ktoré plnia miestne a regionálne orgány, ako aj preto, že miestne a regionálne orgány majú mnoho kľúčových kompetencií v oblastiach, ktoré spadajú do tejto problematiky;

14.

zdôrazňuje, že vďaka subsidiarite a priamemu kontaktu s občanmi a osobami s trvalým bydliskom môžu miestne a regionálne orgány najlepšie zistiť, aké sú obavy a túžby občanov, a preto často práve tieto miestne inštitúcie vedia ponúknuť inovatívne a primerané riešenia;

15.

pokiaľ ide konkrétne o program Európa pre občanov, upozorňuje, že účasť na partnerstvách miest, teda na aktivite, ktorá je v programe výslovne potvrdená, umožnila cennú výmenu skúseností medzi spoločenstvami, ktoré sa nachádzajú na rôznych územiach, pričom sa s úspechom mohli vyskúšať nové iniciatívy, prostredníctvom ktorých môžu tieto orgány propagovať a uľahčovať občianstvo;

16.

súhlasí s myšlienkou obsiahnutou vo všetkých troch návrhoch nariadení, že všetky orgány verejnej správy, vrátane miestnych a regionálnych orgánov, môžu mať prístup k programom, podotýka však, že postupy v súvislosti s podávaním žiadosti by nemali byť prílišnou záťažou, najmä pokiaľ ide o plánovanú komplementárnosť medzi programami a s ňou spojenú, i keď vhodnú, možnosť využiť aj zdroje vyčlenené na iné programy, za predpokladu, že sa financovanie týka tých odlišných nákladových položiek;

17.

potvrdzuje, že súhlasí s cieľmi uvedenými v programoch, ako to už vyjadril vo svojich predchádzajúcich stanoviskách, a ubezpečuje, že sa bude i naďalej usilovať propagovať a podporovať ich využívanie aj v susedných krajinách, prostredníctvom svojich orgánov založených na spolupráci (pracovné skupiny, zmiešané poradné výbory, Corleap, ARLEM) v súlade s príslušnými dohodami o spolupráci a v partnerstve s Komisiou;

18.

opätovne zdôrazňuje, že vo svete, pre ktorý je príznačná čoraz väčšia mobilita, je mimoriadne dôležité vytvoriť ozajstný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by slúžil občanom. V súlade so snahou presadzovať viacúrovňový systém ochrany základných práv, ktorú Výbor regiónov vyvíja už istý čas, sa preto teší z pokroku, ktorý bol pri budovaní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti dosiahnutý vďaka tomu, že sa ťažiskom tohto projektu stali občania;

19.

stále považuje za potrebné vyváženým spôsobom zohľadniť otázky bezpečnosti a ochrany základných práv a slobôd, pričom treba uplatňovať koherentné nástroje v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: nemožno poprieť, že Európa má v tejto súvislosti rozhodne pevný právny rámec na ochranu ľudských práv, ktorý by sa mal v praxi neustále zlepšovať, aby sa zaručilo skutočné rešpektovanie týchto práv;

20.

oceňuje, že všetky tri programy, hoci medzi nimi existujú objektívne rozdiely, vo všeobecnosti pomáhajú zvyšovať povedomie občanov o európskom rozmere ich občianstva ako nástroja na zapojenie sa do procesu európskej integrácie a ďalšieho rozvoja európskej demokracie;

21.

opakuje niektoré pripomienky, ktoré už vyjadril v nedávno prijatom stanovisku o novom viacročnom finančnom rámci po roku 2013, kde zdôraznil, že je nesmierne dôležité mať k dispozícii primerané zdroje na podporu základných práv, demokracie a účasti občanov, a tiež uviedol, že považuje za zásadné, aby sa v programe Európa pre občanov venovala pozornosť hlavne partnerstvu pri podpore občianskej spoločnosti na úrovni EÚ. Medziiným tiež poznamenal, že bezpečnosť EÚ je úzko prepojená s podporou demokracie, dobrej správy vecí verejných a právneho štátu v tretích krajinách a že je povinnosťou EÚ podporovať vo všeobecnosti tieto hodnoty;

22.

takisto pripomína, že už poukázal na možnosti podporiť rôzne formy územnej spolupráce pri realizácii projektov a opatrení, ktoré sú zamerané na zefektívnenie európskeho občianstva a ktoré by mohli prispieť k zníženiu administratívnych a byrokratických prekážok a administratívneho zaťaženia, a to aj prostredníctvom šírenia množstva osvedčených postupov, pokiaľ ide o cezhraničné služby, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti a viacjazyčnosti;

23.

dúfa, že opatreniam plánovaným v súvislosti s týmito základnými aspektmi bude venovaná prioritná pozornosť v ročných pracovných programoch, najmä pokiaľ ide o programy Práva a občianstvo a Európa pre občanov;

24.

uznáva, že zlúčenie predchádzajúcich šiestich programov v oblasti spravodlivosti a práv a občianstva do dvoch programov, ako aj nové znenie programu Európa pre občanov, môžu umožniť pružnejšie určovať priority v priebehu sedemročného programového obdobia, vďaka čomu by sa znížili náklady na riadenie na európskej úrovni, zmenšila byrokratická záťaž pre príjemcov a dosiahla primeranejšia a účinnejšia transverzálnosť projektov, ktoré sledujú rôzne ciele týchto programov;

25.

pokiaľ ide o otázky spojené so spravodlivosťou, opätovne zdôrazňuje, ako to už uviedol, že je nevyhnutné skoordinovať a prepojiť politiku v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí s politikou Únie v ostatných oblastiach, najmä s vonkajšou politikou a s hospodárskou a sociálnou politikou, keďže lepšou koordináciou týchto politík sa určite zvýši ich celková efektívnosť;

26.

súhlasí s názorom, že podpora občianstva je transverzálnou problematikou, ktorú treba zohľadniť v ďalších opatreniach Európskej únie, preto sú plánované synergie s nástrojom predvstupovej pomoci (IPA) dôležitými prvkami, ktoré pomôžu zaručiť, že budúci občania Únie budú informovaní o európskom občianstve a budú čoraz lepšie poznať svoje práva a povinnosti;

27.

želá si teda, aby boli zavedené konkrétne riešenia, ktoré umožnia dosiahnuť komplementárnosť a súčinnosť medzi navrhovanými programami a ostatnými nástrojmi Únie, a žiada Komisiu, aby pravidelne poskytovala informácie o tom, ako treba postupovať, aby táto komplementárnosť a súčinnosť bola zabezpečená;

28.

vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že miestne a regionálne orgány objektívne nemajú dostatočnú možnosť, ako sa účinne zapojiť do vypracúvania ročných pracovných programov a do hodnotenia aspoň dvoch z troch špecifických programov: Európa občanov sa nesmie budovať bez toho, aby boli do každej fázy tohto procesu konkrétne zapojené miestne a regionálne orgány, ktoré sú dôležitými inštitucionálnymi úrovňami a zárukou väčšej demokratickej legitímnosti pri prijímaní rozhodnutí;

29.

žiada preto, aby sa zaručilo, že miestne a regionálne orgány budú riadne zapojené (prostredníctvom Výboru regiónov) do fázy vypracovania ročných pracovných programov v rámci programov Práva a občianstvo a Európa pre občanov;

30.

pokiaľ ide o priebežnú a následnú hodnotiacu správu v súvislosti s programom Práva a občianstvo, ktoré pripravuje Komisia, myslí si, že by mohol mať možnosť zodpovedne vyjadriť svoj názor, ako je to formálne zakotvené v súvislosti s programom Európa pre občanov. Žiada preto, aby špecifické ustanovenie v tomto zmysle bolo uvedené aj v návrhu, ktorý sa týka programu Práva a občianstvo;

31.

žiada, aby sa pokrok pri dosahovaní osobitných cieľov programu Práva a občianstvo meral aj na základe zozbieraných kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o dodržiavaní, vykonávaní a zavádzaní týchto práv, keďže sa domnieva, že vnímanie zo strany európskej verejnosti, o ktorom sa píše v návrhu, neumožňuje adekvátne posúdiť dosiahnuté výsledky, a v tejto súvislosti odkazuje aj na činnosť Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť pri vypracovávaní zodpovedajúcich ukazovateľov a porovnávacích štúdií;

32.

súhlasí s tým, že predložené návrhy by mali zohrávať dôležitú úlohu prostredníctvom osvetových a informačných aktivít pre európskych občanov, najmä pokiaľ ide o neobmedzený prístup k informáciám, ktorý je čoraz nevyhnutnejšou podmienkou aktívnej politickej účasti. Výbor už vyzdvihol túto zásadu a výslovne vyzval svojich členov, aby sa zasadzovali za to, aby bol v jednotlivých členských štátoch účinne zabezpečený prístup k informáciám;

33.

pokiaľ ide o program Spravodlivosť, zastáva názor, že ak sa bude, ako sa uvádza v návrhu, pokračovať vo výmenách pracovníkov národných justičných systémov, ktoré môžu prebiehať v širšom kontexte Európskej justičnej siete, zintenzívni sa tým úsilie o postupné dosiahnutie vzájomného uznania justičných systémov a zvýši vzájomná dôvera;

34.

preto obzvlášť podporuje návrh financovať vzdelávacie aktivity pre justičných pracovníkov, ako sa uvádza v článku 6 návrhu, ktorý sa týka programu Spravodlivosť, keďže vzdelávanie a poznatky sú hlavnými prvkami na vytvorenie spravodlivej Európy;

35.

odporúča, aby sa tejto otázke venovala mimoriadna pozornosť, v snahe zabezpečiť skutočnú účasť celej plejády odborníkov, z verejnej i súkromnej sféry, ktorí pôsobia v justičných systémoch;

36.

zastáva názor, že vzdelávacie aktivity financované v rámci programu Práva a občianstvo by mali zahŕňať aj výchovu k európskemu občianstvu, určenú tým, ktorí chcú získať občianstvo niektorého z členských štátov, ako aj deťom v školskom veku, pretože presadzuje a propaguje myšlienku podpory aktívneho občianstva mládeže prostredníctvom vzdelávania;

37.

súhlasí s finančnou podporou na vývoj vzdelávacích modulov online, uvedených v návrhu programu, v súlade s výzvou Výboru regiónov, aby sa podporovali opatrenia v oblasti výchovy k občianstvu prostredníctvom médií a IKT;

38.

sa nazdáva, že programy Spravodlivosť a Práva a občianstvo sú okrem iného primeraným prostriedkom, ako posilniť značný potenciál miestnych a regionálnych orgánov v oblasti cezhraničnej spolupráce, pokiaľ ide o otázky spojené s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

39.

v zásade do veľkej miery súhlasí s prístupom, ktorý si zvolila Komisia v súvislosti s týmito tromi programami a ktorý sa zameriava hlavne na výsledky a vychádza najmä zo systému ukazovateľov na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov týchto programov. Upozorňuje, že úplný zoznam ukazovateľov je uvedený len v návrhu, ktorý sa týka programu Európa pre občanov, zatiaľ čo napríklad v programe Spravodlivosť sa pre každý cieľ uvádza len jeden ukazovateľ a spomína súbor ďalších bližšie neurčených ukazovateľov. Odporúča preto celkovo spresniť tieto ukazovatele a, pokiaľ je to možné, uviesť nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne parametre;

40.

zdôrazňuje, že v návrhu, ktorý sa týka programu Európa pre občanov, sa stanovuje pružnejšia štruktúra, ako je štruktúra v súčasnosti prebiehajúceho programu, a preto sa vopred neuvádzajú sumy, ktoré budú vyčlenené na jednotlivé akcie, ktoré budú môcť pokračovať v rámci nového programu;

41.

v tejto súvislosti upozorňuje, že na partnerstvá miest, ktoré budú môcť stále využívať podporu programu, by sa navyše mala vyčleniť aj pevná suma, ktorá by mala byť vopred uvedená a ktorá v prípade prebiehajúceho programu predstavuje takmer tretinu celkovej dotácie a môže zostať zachovaná na podobnej úrovni;

42.

žiada preto, aby sa na aktivity vyvíjané v rámci partnerstiev vyčlenila primeraná suma z celkového rozpočtu určeného na program Európa pre občanov, a to najmä vzhľadom na to, že tieto partnerstvá zohrávajú významnú a uznávanú úlohu v úsilí o vytváranie pevných a trvalých väzieb medzi občanmi, vrátane občanov tretích krajín;

43.

pripomína, že keďže Európsky parlament a Rada zaviedli nedávno značku „Európske dedičstvo“ ako nástroj, ktorý má vyzdvihnúť spoločné kultúrne dedičstvo členských štátov so zreteľom na rešpektovanie národnej a regionálnej rozmanitosti, program Európa pre občanov môže na dosiahnutie stanovených cieľov využiť aj potenciál lokalít, ktoré budú označené touto novou značkou, presne tak, ako dnes už uznávaný pojem Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý má podobný význam pre podporu európskej identity a občianstva.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

PRÁVA A OBČIANSTVO – COM(2011) 758 final

Pozmeňovací návrh 1

Článok 4 ods. 2

Osobitné ciele

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.   Ukazovateľmi na meranie dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1 môžu byť, okrem iného: vnímanie dodržiavania, vykonávania a zavádzania týchto práv zo strany európskej verejnosti, ako aj počet sťažností.

2.   Ukazovateľmi na meranie dosiahnutia cieľov uvedených v odseku 1 môžu byť, okrem iného: dodržiavania, vykonávania a zavádzania týchto práv, ako aj počet sťažností.

Zdôvodnenie

Bolo by zrejme konkrétnejšie, keby sa meranie pokroku pri dosahovaní osobitných cieľov programu opieralo o zozbierané kvalitatívne a kvantitatívne údaje, keďže pojem „vnímanie“ by mohol viesť k menej jednoznačnému hodnoteniu, ktoré by nepodávalo presný obraz o dosiahnutí daného cieľa.

PRÁVA A OBČIANSTVO – COM(2011) 758 final

Pozmeňovací návrh 2

Článok 9 ods. 1

Postup výboru

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Zdôvodnenie

Považujeme za užitočné a potrebné, aby sa na prijímaní ročných pracovných programov, prostredníctvom ktorých sa celý program vykonáva, podieľal spolu s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov, ktorý pomáha Komisii, aj jeden zástupca Výboru regiónov.

Keďže ide o vykonávanie programov v praxi, na ktorom sa intenzívne podieľajú aj miestne a regionálne orgány, ich zapojenie do navrhovania ročných pracovných programov prostredníctvom európskej inštitúcie, ktorá ich zastupuje (Výboru regiónov), umožní vytvárať tieto programy zdola, a teda v súlade s požiadavkami európskych občanov.

Okrem toho zapojenie Výboru regiónov do tejto fázy navrhovania je zároveň v súlade s jeho právomocou vyjadriť formálne stanovisko v rámci legislatívneho postupu, ktorý sa uplatňuje pri prijímaní tohto nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

PRÁVA A OBČIANSTVO – COM(2011) 758 final

Pozmeňovací návrh 3

Článok 12 ods. 2

Monitorovanie a hodnotenie

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade:

a)

priebežnú hodnotiacu správu najneskôr do polovice roku 2018;

b)

následnú hodnotiacu správu.

2.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu Rade:

a)

priebežnú hodnotiacu správu najneskôr do polovice roku 2018;

b)

následnú hodnotiacu správu.

Zdôvodnenie

Zdá sa viac než inokedy potrebné jednotne upraviť fázu monitorovania a hodnotenia programov Práva a občianstvo a Európa pre občanov: pre tento posledný program je výslovne ustanovené v článku 14 (Monitorovanie a hodnotenie) ods. 3 návrhu Komisie, že Komisia predloží pribežnú hodnotiacu správu a hodnotiacu správu ex post nielen Európskemu parlamentu a Rade, ale aj Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Keďže nevidíme dôvod, prečo by v ustanovení článku 12 ods. 2 návrhu, ktorý sa týka programu Práva a občianstvo, nemali medzi adresátmi priebežnej a následnej správy figurovať Európsky hospodársky výbor a Výbor regiónov, navrhujeme, aby boli týmto pozmeňovacím návrhom riadne doplnené.

SPRAVODLIVOSŤ – COM(2011) 759 final

Pozmeňovací návrh 1

Článok 7

Účasť

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Prístup k programu je otvorený pre všetky verejné a/alebo súkromné orgány a subjekty zriadené v súlade so zákonom v:

a)

členských štátoch;

b)

krajinách EZVO, ktoré sú stranami Dohody o EHP, v súlade s podmienkami zakotvenými v Dohode o EHP;

c)

pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámci dohôd uzatvorených s týmito krajinami o ich účasti na programoch Únie;

d)

Dánsku na základe medzinárodnej dohody.

2.   Verejné a/alebo právne orgány a subjekty zriadené v súlade so zákonom v ďalších tretích krajinách, konkrétne krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, sa môžu pridružiť k určitým akciám v rámci programu, pokiaľ to poslúži účelu týchto akcií.

1.   Prístup k programu je otvorený pre všetky verejné a/alebo súkromné orgány a subjekty zriadené v súlade so zákonom v:

a)

členských štátoch;

b)

krajinách EZVO, ktoré sú stranami Dohody o EHP, v súlade s podmienkami zakotvenými v Dohode o EHP;

c)

pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámci dohôd uzatvorených s týmito krajinami o ich účasti na programoch Únie;

d)

Dánsku na základe medzinárodnej dohody.

2.   Verejné a/alebo právne orgány a subjekty zriadené v súlade so zákonom v ďalších tretích krajinách, konkrétne krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, sa môžu pridružiť k určitým akciám v rámci programu, pokiaľ to poslúži účelu týchto akcií.

Zdôvodnenie

Tento pozmeňovací návrh sa netýka slovenského znenia. (pozn. prekl.)

EURÓPA PRE OBČANOV – COM(2011) 884 final

Pozmeňovací návrh 1

Článok 9 ods. 1

Výbor

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Komisii pomáha výbor. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia 182/2011.

1.   Komisii pomáha výbor. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia 182/2011.

Zdôvodnenie

Považujeme za užitočné a potrebné, aby sa na prijímaní ročných pracovných programov, prostredníctvom ktorých sa celý program vykonáva, podieľal spolu s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov, ktorý pomáha Komisii, aj jeden zástupca Výboru regiónov.

Keďže ide o vykonávanie programov v praxi, na ktorom sa intenzívne podieľajú aj miestne a regionálne orgány, ich zapojenie do navrhovania ročných pracovných programov prostredníctvom európskej inštitúcie, ktorá ich zastupuje (Výboru regiónov), umožní vytvárať tieto programy zdola, a teda v súlade s požiadavkami európskych občanov.

V Bruseli 18. júla 2012

Predsedníčka Výboru regiónov

Mercedes BRESSO


Top