Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE0473

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie)“ COM(2011) 714 final – 2011/0314 (CNS)

OJ C 143, 22.5.2012, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 143/46


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie)“

COM(2011) 714 final – 2011/0314 (CNS)

2012/C 143/10

Samostatný spravodajca: pán MORGAN

Rada Európskej únie sa 20. decembra 2011 rozhodla podľa článku 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie)“

COM(2011) 714 final – 2011/0314 (CNS).

Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť, poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci, prijala svoje stanovisko 2. februára 2012.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 478. plenárnom zasadnutí 22. a 23. februára 2012 (schôdza z 22. februára 2012) prijal 230 hlasmi za, pričom 4 členovia hlasovali proti a 10 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko.

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV víta rozsah pôsobnosti navrhovanej pozmeňujúcej a doplňujúcej smernice. Výbor je potešený, že sa zmenená a doplnená smernica a smernica o materských a dcérskych spoločnostiach teraz navzájom zosúladia. Mimoriadne vítané je stanovenie minimálneho podielu, od ktorého sa spoločnosti považujú za pridružené, na 10 %. Výbor túto požiadavku zdôraznil už v júli 1998 (1).

1.2

Výbor konštatuje, že vo viacerých členských štátoch sa týmto návrhom znížia daňové príjmy. Treba predpokladať, že v súčasnom období fiškálnej krízy členských štátov bude získanie súhlasu 27 členských štátov trvať dlhšie. Predchádzajúcu smernicu Rada napokon prijala až po piatich rokoch od zverejnenia jej návrhu.

1.3

EHSV podporuje tento návrh a vyzýva členské štáty na jeho rýchle schválenie, aby bola možná racionalizácia zrážkových daní a aby sa mohli odstrániť ďalšie prekážky, ktoré bránia hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

2.   Úvod

2.1

V Európskej únii existujú dve paralelné línie právnych predpisov týkajúcich sa zamedzenia dvojitému zdaňovaniu medzi materskými spoločnosťami a cezhraničnými dcérskymi spoločnosťami. Smernice o materských a dcérskych spoločnostiach sa zaoberajú dvojitým zdaňovaním dividend. Druhá línia právnych predpisov bola vytvorená na to, aby sa zabránilo dvojitému zdaňovania úrokov a licenčných poplatkov. Tieto dve línie sa zatiaľ nezosúladili.

2.2

Prvá smernica o materských a dcérskych spoločnostiach (90/435/EHS) bola prijatá v roku 1990. Jej hlavnou myšlienkou bolo, že na to, aby si materská spoločnosť mohla uplatniť oslobodenie od platenia dane, musí mať najmenej 25 % podielu na kapitále dcérskej spoločnosti. Koncom roka 2003 prijala Rada pozmeňujúcu a doplňujúcu smernicu (2003/123/ES). Minimálny podiel potrebný na oslobodenie od platenia dane sa ňou postupne znížil na 10 % k januáru 2009. Pozmeňujúca a doplňujúca smernica aktualizovala tiež zoznam spoločností, ktoré smernica pokrýva.

2.3

Okrem toho bolo navrhnuté posunúť smernicu o úrokoch a licenčných poplatkoch do rovnakého časového rámca, aký bol stanovený pre smernicu o materských a dcérskych spoločnostiach. V podstate to bola priorita Rudingovej správy z roku 1992 (2). Konsenzus však bolo možné dosiahnuť až po zverejnení návrhov Komisie v roku 1998 (COM(1998) 67). Aj toto sa ukázalo sporné, keďže niektoré členské štáty tým získali, a iné stratili. Zmenilo sa to až v júni 2003, keď Rada prijala smernicu (2003/49/ES). Pre spomínanú kontroverznosť sa na úroky aj licenčné poplatky zaviedlo prechodné obdobie pre Grécko, Španielsko a Portugalsko. Ďalšou smernicou z roku 2004 sa dohody o prechodnom období rozšírili na niektoré nové členské štáty (Českú republiku, Lotyšsko, Litvu a Poľsko, a protokolom z roku 2005 aj na Bulharsko a Rumunsko).

2.4

EHSV vyjadril súhlas s návrhom smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch z roku 1998 v stanovisku, ktoré prijal na svojom plenárnom zasadnutí v júli 1998 (3). Toto stanovisko obsahovalo štyri osobitné pripomienky. Jednou z nich bol návrh, aby sa hranica 25 % znížila na 10 %, ostatné tri sa týkali vyjasnenia niektorých aspektov.

2.5

Európska Komisia zverejnila v júni 2006 prieskum týkajúci sa vykonávania smernice. Na základe tohto prieskumu Komisia prijala 11. novembra 2011 nový návrh na prepracovanie smernice s cieľom rozšíriť jej rozsah pôsobnosti. Ustanovenia o úrokoch a licenčných poplatkoch sa tak zosúladia so smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach.

2.6

Skôr ako sa Komisia rozhodla navrhnúť možnosť, ktorá by zosúladila smernicu o úrokoch a licenčných poplatkoch s ustanoveniami smernice o materských a dcérskych spoločnostiach, pokiaľ ide o platby úrokov, posúdil sa vplyv viacerých možností.

2.7

Podľa posúdenia vplyvu:

Pokiaľ ide o platby úrokov, strata by nemala prekročiť 200 až 300 miliónov EUR a dotkla by sa 13 členských štátov EÚ, ktoré ešte uplatňujú zrážkové dane na odchádzajúce výplaty úrokov, a to Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Grécka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Spojeného kráľovstva.

V prípade licenčných poplatkov by strata mala byť v rozmedzí 100 až 200 miliónov EUR a dotkla by sa siedmich krajín s najväčšími negatívnymi bilanciami licenčných poplatkov v pomere k HDP, a to Bulharska, Českej republiky, Grécka, Poľska, Portugalska, Rumunska a Slovenska. Ide o možnosť, ktorú zainteresované strany verejnej konzultácie uprednostnili.

2.8

Podľa posúdenia vplyvu by iniciatívy zamerané na odstránenie zrážkovej dane, obsiahnuté v tomto prepracovanom návrhu, väčšinou pre spoločnosti znamenali úsporu nákladov spojených s dodržiavaním predpisov v rozmedzí od 38,4 až 58,8 milióna EUR.

3.   Zhrnutie návrhu

3.1

Komisia prijala návrh z 11. novembra 2011 s cieľom:

zmeniť rozsah pôsobnosti smernice rozšírením zoznamu spoločností, na ktorý sa vzťahuje,

znížiť požiadavky, pokiaľ ide o kapitálový podiel, na základe ktorého sa stanovuje, že spoločnosti sú pridružené, z 25 % priameho podielu na 10 % podielu,

rozšíriť definíciu „pridruženej spoločnosti“ tak, aby zahŕňala aj nepriame podiely,

objasniť, že členské štáty majú udeliť výhody smernice jedine vtedy, keď príslušná výplata úroku alebo licenčný poplatok nie je oslobodený od dane z príjmu právnických osôb. Týka sa to najmä situácie, keď spoločnosť, ktorá podlieha dani z príjmu právnických osôb, využíva aj výhody osobitného daňového režimu oslobodzujúceho od dane prijaté zahraničné úroky alebo licenčné poplatky. Štát zdroja by ju v takých prípadoch nemusel oslobodiť od zrážkovej dane na základe smernice.

Prechodné obdobia sa nemenia.

3.2

Podobne ako na základe smernice o fúziách a smernice o materských a dcérskych spoločnostiach sa výhody smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch udeľujú iba spoločnostiam, ktoré podliehajú dani z príjmov právnických osôb v EÚ, majú sídlo na daňové účely v členskom štáte EÚ a patria medzi typy spoločnosti uvedené v prílohe smernice. Keďže príloha smernice obsahuje len typy spoločností existujúce v 15 členských štátoch, ktoré boli členmi EÚ ešte pred 1. májom 2004, smernica Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 pridala aj typy spoločností v nových členských štátoch.

3.3

Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý Komisia prijala, prepracováva všetky tieto smernice s cieľom zaktualizovať zoznam spoločností uvedený v prílohe k smernici. V navrhovanom novom zozname bude figurovať aj:

Európska spoločnosť (nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 a smernica Rady 2001/86/ES), ktorú možno založiť od roku 2004, a

Európske družstvo (nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 a smernica Rady 2003/72/ES), ktoré možno založiť od roku 2006.

3.4

Prepracovaná smernica sa má začať uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2013.

V Bruseli 22. februára 2012

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON


(1)  Stanovisko EHSV na tému Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov [stanovisko neexistuje v slovenskom znení], Ú. v. ES C 284, 14.9.1998, s. 50.

(2)  Správa výboru nezávislých odborníkov o zdaňovaní spoločností, marec 1992.

(3)  Ú. v. ES C 284, 14.9.1998, s. 50.


Top