Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IE0486

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Postoj EHSV k príprave konferencie OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20)“ (doplňujúce stanovisko)

OJ C 143, 22.5.2012, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 143/39


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Postoj EHSV k príprave konferencie OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20)“ (doplňujúce stanovisko)

2012/C 143/08

Hlavný spravodajca: pán WILMS

Európsky hospodársky a sociálny výbor sa 17. januára 2012 rozhodol podľa článku 29 písm. a) vykonávacích predpisov rokovacieho poriadku vypracovať doplňujúce stanovisko na tému

„Postoj EHSV k príprave konferencie OSN o udržateľnom rozvoji (Rio+20)“ (doplňujúce stanovisko).

Vzhľadom na naliehavosť témy bol pán WILMS rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 478. plenárnom zasadnutí 22. a 23. februára 2012 (schôdza z 22. februára 2012) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 211 hlasmi za, pričom 3 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Úvod

1.1

Organizácia spojených národov zvolala na 20. až 22. júna 2012 do Ria de Janeiro (Brazília) konferenciu o udržateľnom rozvoji. Na druhom zasadnutí prípravného výboru k tejto konferencii boli vyzvané všetky členské štáty, príslušné organizácie pôsobiace v systéme OSN a príslušné zainteresované subjekty, aby do 1. novembra 2011 odovzdali sekretariátu svoje podnety a príspevky. Tie sa zhrnú do súborného textu, ktorý bude slúžiť ako základ pre nultý návrh výsledného dokumentu, ktorý by mal byť predložený v januári 2012.

1.2

EHSV prispel k spoločnému postoju EÚ a jej členských štátov v súvislosti s týmto súborným dokumentom svojím stanoviskom (1) na tému „Rio+20: Na ceste k ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu. Príspevok európskej organizovanej občianskej spoločnosti“, ktoré bolo prijaté v septembri 2011.

1.3

V súlade s akčným plánom uvedeným v tomto stanovisku EHSV prehĺbil svoj dialóg s občianskou spoločnosťou v Európe i mimo nej. Na medzinárodnej úrovni sa dialóg uskutočňuje v rámci rokovaní za okrúhlym stolom medzi zástupcami občianskej spoločnosti EÚ a Brazílie, EÚ a Číny, stretnutí EHSV s Ruskou občianskou komorou a AICESIS. Ďalšie aktivity sa plánujú v rámci spolupráce s krajinami AKT.

1.4

Na európskej úrovni EHSV zorganizoval rozsiahly dialóg o témach konferencie Rio+20 a o prvých reakciách na nultý návrh výsledného dokumentu zverejneného 10. januára. Cieľom toho dialógu bolo pripraviť významnú konferenciu občianskej spoločnosti „Požadovať udržateľnosť, prevziať zodpovednosť! Európska občianska spoločnosť na ceste ku konferencii Rio+20“, ktorú usporiadal EHSV 7. a 8. februára 2012, a dosiahnuť dohodu o spoločnom odkaze tejto konferencie.

1.5

Toto stanovisko opätovne formuluje odporúčania a závery uvedené v predchádzajúcom stanovisku EHSV na tému „Rio+20: Na ceste k ekologickému hospodárstvu a lepšiemu riadeniu. Príspevok európskej organizovanej občianskej spoločnosti“ (2), a v plnej miere podporuje odkaz konferencie EHSV na tému „Požadovať udržateľnosť, prevziať zodpovednosť! Európska občianska spoločnosť na ceste ku konferencii Rio+20“.

2.   Závery a odporúčania

2.1

EHSV je presvedčený, že súčasná hospodárska kríza je úzko prepojená s krízou sociálnou a environmentálnou a že pokračovať tak, ako doteraz už nie je možné.

2.2

EHSV znovu opakuje odkaz konferencie na tému „Požadovať udržateľnosť, prevziať zodpovednosť! Európska občianska spoločnosť na ceste ku konferencii Rio+20“, ktorú usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor 7. a 8. februára 2012 v Bruseli:

2.3

Na konferencii OSN Rio+20 sa svetoví lídri musia zaviazať ku konkrétnemu akčnému plánu vedúcemu k udržateľnému rozvoju a odstráneniu chudoby s ohľadom na obmedzené možnosti našej planéty. Presadzovanie ekologického hospodárstva musí byť súčasťou celkovej stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorá vytvorí rovnováhu medzi sociálnymi, environmentálnymi a hospodárskymi aspektmi pri dosahovaní spravodlivosti v prerozdeľovaní a medzi generáciami.

2.4

Najvyššou prioritou programu konferencie Rio+20 musí byť odstránenie chudoby a zabezpečený prístup k dostatku potravy, čistej vody a udržateľnej energie pre všetkých. Podpora miestneho poľnohospodárstva, ktoré nepoškodzuje životné prostredie, v rozvojových krajinách zohráva dôležitú úlohu v boji proti chudobe a zlepšovaní potravinovej bezpečnosti a je hnacou silou rozvoja hospodársky prosperujúcich vidieckych oblastí. Ženám sa musia zabezpečiť rovnaké politické, hospodárske a sociálne práva.

2.5

Vedúci politickí predstavitelia si musia plniť záväzky v oblasti dosahovania rozvojových cieľov tisícročia a musia prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie potrebného účinného financovania. Predovšetkým vyspelé krajiny musia skutočne dodržať svoj záväzok vyčleniť najmenej 0,7 % svojho HDP na rozvojovú pomoc.

2.6

Európski vyjednávači musia klásť väčší dôraz na sociálny rozmer udržateľného rozvoja, než sa predpokladá v nultom návrhu. Rastúca sociálna a majetková nerovnosť v rámci krajín a medzi nimi si vyžaduje bezodkladné opatrenia, pretože sťažuje úsilie o dosiahnutie udržateľného rozvoja a spravodlivosť v prerozdeľovaní. Okrem toho spravodlivý prechod musí zaručiť dôstojnú prácu a kvalitné pracovné miesta pre pracovnú silu. Je nevyhnutné ratifikovať a uplatňovať hlavné pracovné normy MOP a v plnej miere podporovať iniciatívu MOP o základnej úrovni sociálnej ochrany.

2.7

Vedúci politickí predstavitelia musia na konferencii v Riu stanoviť plán ekologického hospodárstva s jasnými cieľmi a kontrolnými mechanizmami, ktorý zabezpečí hospodársky účinný, sociálne spravodlivý a ekologický prechod k udržateľnej spoločnosti. Proces prechodu musí byť založený na stálom zapojení občianskej spoločnosti vrátane občianskeho dialógu.

2.8

Európske krajiny a ďalšie vyspelé krajiny sa v Riu musia zaviazať k podstatnému zníženiu svojej spotreby obmedzených prírodných zdrojov Zeme. Najvyšší európski predstavitelia musia uskutočňovať dohodnuté ciele EÚ a pripraviť sa na ambicióznejšie opatrenia. Rozvíjajúce sa krajiny by mali efektívnejšie využívať prírodné zdroje.

2.9

Neudržateľné spotrebiteľské návyky a výrobné postupy sa musia postupne skončiť, a to pomocou širokej škály politických nástrojov, ako sú regulačné opatrenia, nástroje fiškálnej politiky, ekologické a sociálne verejné obstarávanie, postupné odstránenie dotácií na činnosti, ktoré škodia životnému prostrediu, výskum v oblasti ekologických inovácií, internalizácia environmentálnych nákladov a iné trhovo orientované stimuly pri súčasnom propagovaní udržateľného životného štýlu a aktívnom zapojení spotrebiteľov do tohto prechodu. V Riu by sa mal prijať desaťročný pracovný program týkajúci sa udržateľnej spotreby a výroby.

2.10

V nultom návrhu sa uznávajú obmedzenia HDP ako prostriedku na meranie blahobytu a požaduje sa, aby bola teraz občianska spoločnosť zapojená do rýchleho vypracovania doplňujúcich ukazovateľov.

2.11

Iniciatíva na vytýčenie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2015 je vítaná, keďže vyváženým spôsobom pristupuje ku všetkým trom rozmerom udržateľného rozvoja. V Riu by sa mal začať inkluzívny proces, v rámci ktorého sa prepoja rozvojové ciele tisícročia s celkovými cieľmi udržateľného rozvoja a stanoví sa stratégia a ukazovatele udržateľného rozvoja s jasnými mechanizmami zodpovednosti.

2.12

Je potrebné, aby sa v Riu uzavrela nová celosvetová dohoda, ktorou by sa zabezpečili nevyhnutné investície do ekologizácie hospodárstva.

2.13

Uznáva sa kľúčová úloha a zodpovednosť súkromného sektora pri dosahovaní prechodu k udržateľnému rozvoju. Ekologizácia hospodárstva je príležitosťou pre podniky. Podniky a priemysel by sa tejto príležitosti mali chopiť. Politickí predstavitelia musia vytvoriť jasné, stabilné a predvídateľné rámcové podmienky pre ekologické hospodárstvo s cieľom poskytnúť podnikom istotu, regulačný rámec a stimuly na potrebné investície.

2.14

Mala by sa vytvoriť nová rada pre udržateľný rozvoj, ktorá by nahradila Komisiu OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, ako aj nová agentúra OSN pre životné prostredie založená na programe OSN pre životné prostredie (UNEP). Oba tieto orgány by mali zabezpečiť účinné zapojenie občianskej spoločnosti, ktorú zastupujú tzv. hlavné skupiny.

2.15

Návrh zriadiť funkciu ombudsmana pre budúce generácie je vítaný.

2.16

Politickí predstavitelia sa na konferencii Rio+20 musia dohodnúť na ďalších opatreniach na účinnejšie zapojenie občianskej spoločnosti a posilnenie jej postavenia na celosvetovej, štátnej a miestnej úrovni pri prechode k udržateľnej spoločnosti. Je potrebné vytvoriť právne a inštitucionálne rámcové podmienky na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, dialógu, demokratickej účasti a kontroly. Je potrebné podporovať fóra viacerých zainteresovaných strán, ako sú napr. hospodárske a sociálne rady a národné rady pre udržateľnosť, ako modely podnecovania diskusie v občianskej spoločnosti. Potrebných je viac informačných kampaní a vzdelávacích programov v oblasti udržateľného rozvoja.

2.17

Občianska spoločnosť na celom svete by sa mala naďalej zasadzovať za to, aby bol výsledok konferencie primeraný výzvam, ktorým čelíme. Občianska spoločnosť musí prevziať celosvetovú zodpovednosť.

2.18

Výsledný dokument nultého návrhu predložený prípravným výborom konferencie OSN Rio+20 je dobrým východiskom pre následné rokovania. Tento nultý návrh však ešte stále zaostáva za výzvami, ktorým čelíme.

2.19

Európski predsedovia vlád musia prevziať zodpovednosť a zapojiť sa do konferencie Rio+20. Vyjednávači EÚ sa musia pri formulovaní dokumentu zasadiť za ambicióznejšie ciele, lehoty, financovanie, právne záväzky a nadväzné kroky. Po konferencii Rio+20 sa celková stratégia EÚ pre udržateľný rozvoj musí preskúmať a obnoviť.

V Bruseli 22. februára 2012

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s.102.

(2)  Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s.102.


Top