EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/035/07

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie – Vzdelávanie

OJ C 35, 9.2.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/40


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/5/12

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie

Vzdelávanie

2012/C 35/07

1.   Ciele a opis

Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov je založené na rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (1).

Medzi opatrenia, ktoré sa majú vykonať na základe uvedeného rozhodnutia, patrí nepretržité odborné vzdelávanie odborníkov v audiovizuálnej oblasti, s cieľom poskytnúť im vedomosti a kompetencie potrebné na tvorbu diel, ktoré budú konkurencieschopné na európskom, ako aj ostatných trhoch.

Výzva na predloženie návrhov EACEA/5/12 s ponukou na uzatvorenie 2 ročnej rámcovej dohody o partnerstve je poslednou výzvou pre základné odborné vzdelávanie v rámci programu MEDIA 2007.

2.   Oprávnení záujemcovia

Žiadatelia musia mať sídlo v jednej z týchto krajín:

27 krajín Európskej únie,

krajiny EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko;

Švajčiarsko a Chorvátsko.

Táto výzva je určená záujemcom, ktorí patria do jednej z ďalej uvedených kategórií a ktorých aktivity prispievajú k vyššie uvedeným opatreniam:

filmové a televízne školy,

univerzity,

špecializované centrá odborného vzdelávania,

súkromné spoločnosti audiovizuálneho priemyslu,

organizácie/odborné združenia, ktoré sa špecializujú na oblasť audiovizuálneho priemyslu.

3.   Oprávnené akcie

Oprávnenými akciami a činnosťami sú ďalej uvedené akcie a činnosti, ktoré sa budú konať v členských krajinách programu MEDIA:

Akcie zamerané na rozvoj schopností odborníkov z audiovizuálnej oblasti, aby chápali a zahŕňali európsku dimenziu do svojej práce tým, že si budú zlepšovať odborné znalosti v týchto oblastiach:

vzdelávanie v oblasti hospodárskeho, finančného a obchodného riadenia,

vzdelávanie v oblasti novej audiovizuálnej techniky,

vzdelávanie v oblasti vývoja projektov týkajúcich sa scenárov.

Maximálna dĺžka trvania projektov je 12 mesiacov.

4.   Kritériá na udelenie podpory

Z celkového počtu 100 bodov sa budú body udeľovať oprávneným žiadostiam na základe tohto hodnotenia:

kvalita obsahu činnosti (20 bodov)

riadenie projektu (20 bodov)

kvalita partnerstva s audiovizuálnym priemyslom (20 bodov)

európska dimenzia (20 bodov)

vplyv (20 bodov)

5.   Rozpočet

Maximálna výška rozpočtu, ktorý je k dispozícii v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov je 7 000 000 EUR.

Finančná podpora Komisie nemôže prekročiť 50 % – 60 % celkových oprávnených nákladov.

Agentúra si vyhradzuje možnosť neudeliť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii.

6.   Uzávierka

Lehoty na podanie prihlášok boli stanovené takto 16. apríla 2012.

Žiadosti musia byť zaslané na túto adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA/5/12

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Uznané budú len žiadosti podané na príslušnom formulári, riadne vyplnené, datované a podpísané osobou oprávnenou na prijímanie právnych záväzkov v mene žiadajúcej organizácie.

Žiadosti podané faxom alebo elektronickou poštou nebudú uznané.

7.   Ďalšie informácie

Podrobné pokyny určené kandidátom a formuláre žiadostí sa nachádzajú na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Žiadosti musia byť bezpodmienečne predložené na príslušnom formulári a obsahovať všetky požadované prílohy a informácie.


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.


Top