Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1217(01)

Menová dohoda medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

OJ C 369, 17.12.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/1


MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom

2011/C 369/01

EURÓPSKA ÚNIA, zastúpená Európskou komisiou

a

ANDORRSKÉ KNIEŽATSTVO

keďže

(1)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 euro nahradilo 1. januára 1999 menu všetkých členských štátov, ktoré sa zúčastnili tretej etapy hospodárskej a menovej únie, medzi inými aj Španielsko a Francúzsko.

(2)

Pred uzavretím tejto dohody nemalo Andorrské kráľovstvo oficiálnu menu a neuzavrelo žiadnu menovú dohodu s členským štátom alebo treťou krajinou. Španielske a francúzske bankovky a mince v Andorre mali štatút platidla de facto a od 1. januára 2002 ich nahradili eurobankovky a euromince. Andorrské kniežatstvo vydalo aj niekoľko zberateľských mincí v dinároch.

(3)

V súlade s terajšou menovou dohodou je euro oficiálnou menou Andorrského kniežatstva. Andorrské kniežatstvo má teda právo vydávať euromince a povinnosť udeliť štatút zákonného platidla eurobankovkám a eurominciam vydaným európskym systémom centrálnych bánk a členskými štátmi, ktoré euro prijali. Andorrské kniežatstvo musí dohliadnuť na to, aby sa na jeho území uplatňovali pravidlá Európskej únie týkajúce sa eurobankoviek a euromincí, vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany eura proti falšovaniu.

(4)

Andorrské kniežatstvo má veľké odvetvie bankovníctva, ktoré funguje v úzkom spojení s odvetvím bankovníctva eurozóny. Aby sa zaistili rovnocennejšie podmienky, mali by byť príslušné právne predpisy EÚ v bankovej a finančnej oblasti, predpisy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí, predchádzaniu podvodom a falšovaniu hotovostných a iných platobných prostriedkov, ako aj povinnosť oznamovať štatistické údaje postupne uplatniteľné na Andorrské kniežatstvo.

(5)

Táto dohoda neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadnu povinnosť zahrnúť finančné nástroje Andorrského kniežatstva do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky európskeho systému centrálnych bánk.

(6)

Mal by sa zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov Andorrského kniežatstva a Európskej únie, s cieľom preskúmať uplatňovanie tejto dohody, rozhodnúť o ročnom strope na vydávanie mincí a preskúmať opatrenia prijaté Andorrským kniežatstvom na vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ. Zastúpenie EÚ musia tvoriť zástupcovia Európskej komisie, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky a Európskej centrálnej banky.

(7)

Na riešenie sporov, ktoré by mohli pri uplatňovaní tejto dohody nastať, by mal byť súdnym orgánom Súdny dvor Európskej únie,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Andorrské kniežatstvo je oprávnené používať euro ako svoju oficiálnu menu v súlade s nariadeniami (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98. Andorrské kniežatstvo udeľuje eurobankovkám a eurominciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

1.   Andorrské kniežatstvo nevydá žiadne bankovky. Podmienky na vydávanie euromincí od 1. júla 2013 sú ustanovené v týchto článkoch.

2.   Právo vydávať euromince od 1. júla 2013 podlieha:

a)

predbežnému prijatiu Andorrským kniežatstvom súboru právnych aktov a predpisov EÚ uvedených v prílohe k tejto dohode, v prípade ktorých existuje lehota na transpozíciu od 12 do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody;

b)

podpisu Andorrským kniežatstvom a to najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí platnosti dohody, protokolu k multilaterálnej dohode Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere o konzultácii, spolupráci a výmene informácií.

Článok 3

Ročný strop (v hodnotovom vyjadrení) na vydanie euromincí Andorrským kniežatstvom vypočíta Spoločný výbor zriadený na základe tejto dohody ako súčet:

pevnej časti, ktorej počiatočná hodnota je na rok 2013 stanovená na 2 342 000 EUR. Spoločný výbor môže každoročne upraviť pevnú časť s cieľom zohľadniť infláciu – na základe harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v eurozóne za posledných dvanásť mesiacov – ako aj možný významný vývoj ovplyvňujúci trh zberateľov euromincí,

pohyblivej časti, zodpovedajúcej priemernému objemu emisie mincí (v hodnotovom vyjadrení) na obyvateľa eurozóny za posledných 12 mesiacov, vynásobenému počtom obyvateľov Andorrského kniežatstva.

Článok 4

1.   Euromince, ktoré vydáva Andorrské kniežatstvo, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.   Andorrské kniežatstvo vopred oznámi návrhy vnútroštátnych strán svojich euromincí Komisii, ktorá skontroluje súlad s pravidlami EÚ

Článok 5

1.   Euromince, ktoré vydáva Andorrské kniežatstvo, razí mincovňa EÚ, ktorú si vybralo Andorrské kniežatstvo a ktorá musí mať skúsenosti s výrobou euromincí. Spoločný výbor musí byť informovaný o každej zmene zmluvnej strany.

2.   Minimálne 80 % euromincí určených do obehu sa uvádza s nominálnou hodnotou. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zvýšení tohto podielu.

3.   Pri vydávaní zberateľských euromincí Andorrským kniežatstvom sa musia dodržiavať usmernenia Európskej únie týkajúce sa zberateľských euromincí, ktorými sa ustanovuje najmä to, že technické a umelecké vlastnosti zberateľských mincí, ako aj ich hodnota musia umožniť odlíšiť ich od euromincí určených na obeh.

Článok 6

1.   Na účely schválenia celkového objemu emisie Španielskeho kráľovstva a Francúzskej republiky Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 218 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa polovica objemu euromincí vydaných Andorrským kniežatstvom pridáva k objemu mincí vydaných Španielskym kráľovstvom, zatiaľ čo druhá polovica sa pridáva k objemu mincí vydaných Francúzskou republikou.

2.   Andorrské kniežatstvo oznámi každý rok najneskôr 1. septembra Európskej komisii, Španielskemu kráľovstvu a Francúzskej republike celkovú nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať v priebehu nasledujúceho roka. Andorrské kniežatstvo oznamuje Európskej komisii aj plánované podmienky emisie týchto mincí a najmä podiel zberateľských mincí, ako aj podrobné podmienky zavedenia mincí určených do obehu.

Článok 7

1.   Touto dohodou nie je nijako dotknuté právo Andorrského kniežatstva pokračovať vo vydávaní zberateľských mincí v dinároch.

2.   Zberateľské mince v dinároch vydané Andorrským kniežatstvom nemajú v Európskej únii štatút zákonného platidla.

Článok 8

1.   Andorrské kniežatstvo sa zaväzuje, že prijme všetky príslušné opatrenia, priamou transpozíciou alebo prípadne prijatím rovnocenných opatrení, s cieľom vykonať právne akty a pravidlá Európskej únie vymenované v prílohe k tejto dohode, v týchto oblastiach:

a)

eurobankovky a euromince;

b)

právne predpisy v bankovej a finančnej oblasti, najmä pokiaľ ide o činnosti a dohľad nad príslušnými inštitúciami;

c)

predchádzanie praniu špinavých peňazí, predchádzanie podvodom a falšovaniu hotovostných a iných platobných prostriedkov (v prípade ktorých musí byť podpísaná dohoda o spolupráci s Europolom), pravidlá týkajúce sa medailí a žetónov a podmienky oznamovania štatistických údajov. Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa zhromažďovania štatistických údajov, podrobné vykonávacie pravidlá a technické prispôsobenia (vrátane odchýlok potrebných na zohľadnenie osobitnej situácie Andorry) sa musia ustanoviť po dohode s Európskou centrálnou bankou najneskôr 18 mesiacov pred začiatkom účinného zhromažďovania štatistických údajov;

d)

opatrenia potrebné na používanie eura ako jednotnej meny prijaté v súlade s článkom 133 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Právne akty a pravidlá uvedené v odseku 1 vykonáva Andorrské kniežatstvo v súlade s lehotami stanovenými v prílohe.

3.   Andorrské kniežatstvo pomôže požiadať orgány, ktoré sú súčasťou zastúpenia Európskej únie, o technickú pomoc pri vykonávaní príslušných európskych právnych predpisov, najmä v oblasti zhromažďovania štatistických údajov.

4.   Raz ročne, alebo ak je to potrebné aj častejšie, Komisia mení a dopĺňa prílohu s cieľom zohľadniť nové príslušné právne akty a pravidlá EÚ, ako aj zmeny a doplnenia zapracované do existujúcich právnych aktov. Spoločný výbor potom rozhodne o vhodných a primeraných termínoch, v ktorých má Andorrské kniežatstvo vykonávať nové právne akty a pravidlá zaradené do prílohy.

5.   V prípade výnimočných okolností môže Spoločný výbor prehodnotiť existujúcu lehotu vymedzenú v prílohe.

6.   Aktualizovaná príloha sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Úverové inštitúcie a prípadne iné finančné inštitúcie, ktoré sú oprávnené vykonávať svoje činnosti na území Andorrského kniežatstva, môžu mať prístup k medzibankovým systémom zúčtovania, platieb a zúčtovania cenných papierov v rámci eurozóny podľa podmienok určených príslušnými orgánmi Španielska alebo Francúzska po dohode s Európskou centrálnou bankou.

Článok 10

1.   Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc urovnávať pretrvávajúce spory medzi stranami, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní tejto dohody a ktoré nemožno vyriešiť v rámci Spoločného výboru.

2.   Ak Európska únia zastúpená Európskou komisiou a konajúca na základe odporúčania zastúpenia EÚ v Spoločnom výbore alebo Andorrské kniežatstvo usúdi, že druhá strana nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa tejto dohody, môže vec podať na Súdny dvor. Rozsudok Súdneho dvora je pre strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom Súdny dvor stanoví. Proti rozsudku sa nemožno odvolať.

3.   Ak Európska únia alebo Andorrské kniežatstvo neprijmú v stanovenej lehote opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, druhá strana môže dohodu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Článok 11

1.   Zriaďuje sa Spoločný výbor. Pozostáva zo zástupcov Andorrského kniežatstva a Európskej únie. Zastúpenie EÚ musia tvoriť zástupcovia Európskej komisie (ktorému jej predsedá), Španielskeho kráľovstva a Francúzskej republiky, ako aj zástupcovia Európskej centrálnej banky.

2.   Spoločný výbor zasadá minimálne raz ročne. Predsedníctvo rotuje každoročne medzi zástupcom Európskej únie a zástupcom Andorrského kniežatstva. Spoločný výbor prijíma jednomyseľné uznesenia.

3.   Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvádzané v článkoch 3 a 8. Zastúpenie Európskej únie informuje Andorrské kniežatstvo o návrhoch právnych aktov Európskej únie, o ktorých prebieha diskusia a ktoré sa týkajú oblastí uvedených v článku 8. Okrem toho Spoločný výbor skúma opatrenia prijaté prijaté Andorrským kniežatstvom a usiluje sa o riešenie potenciálnych sporov vyplývajúcich z implementácie tejto dohody.

4.   Európska únia je prvou stranou, ktorá pri vstupe tejto dohody do platnosti, v súlade s článkom 13 predsedá Spoločnému výboru.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 3, môže každá strana ukončiť túto dohodu s výpovednou lehotou jeden rok.

Článok 13

Táto dohoda vstupuje do platnosti prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po tom, ako si strany oznámia splnenie svojich vlastných ratifikačných postupov.

Článok 14

Táto dohoda je uzavretá a podpísaná v štyroch jazykoch (katalánskom, francúzskom, anglickom a španielskom), záväzné sú znenia v každom z týchto jazykov.

V Bruseli 30. júna 2011

Za Európsku úniu

Olli REHN

člen Európskej komisie

Za Andorrské kniežatstvo

Antoni MARTÍ PETIT

predseda vlády


PRÍLOHA

Právne ustanovenia, ktoré sa majú vykonať

Lehota na vykonanie

(od dátumu nadobudnutia platnosti zmluvy)

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46.

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

doplnená:

 

rozhodnutím Rady 2007/845/SVV zo 6. decembra 2007 o spolupráci medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v členských štátoch pri vypátraní a identifikácii príjmov z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 103.

 

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.

 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

 

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 59.

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

 

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti, Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

 

Rozhodnutie Rady 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúce spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov, Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.

18 mesiacov

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí, Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44.

18 mesiacov

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5.

18 mesiacov

Rámcové rozhodnutie Rady z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1.

zmenené a doplnené:

rámcovým rozhodnutím Rady 2001/888/SVV zo 6. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 3.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol), Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

18 mesiacov

Rozhodnutie Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50.

zmenené a doplnené:

 

rozhodnutím Rady 2006/75/ES z 30. januára 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 40.

 

rozhodnutím Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. L 330, 28.11.2006, s. 28.

doplnené:

rozhodnutím Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1.

18 mesiacov

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a ich falšovaniu, Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1.

18 mesiacov

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2010/597/EÚ zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (BCE/2010/14), Ú. v. EÚ L 267, 9.10.2010, s. 1.

18 mesiacov

Pravidlá týkajúce sa eurobankoviek a euromincí

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu, Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 975/98 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených pre peňažný obeh, Ú. v. ES L 52, 27.2.1999, s. 2.

12 mesiacov

Závery Rady z 10. mája 1999 o systéme riadenia kvality euromincí

12 mesiacov

Závery Rady z 23. novembra 1998 a 5. novembra 2002 o eurominciach určených na zberateľské účely

12 mesiacov

Odporúčanie Komisie 2009/23/ES z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [K(2008) 8625], Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52.

12 mesiacov

Oznámenie Komisie 2001/C 318/03 z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí [K(2001) 600 v konečnom znení], Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3.

12 mesiacov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu, Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2010, s. 1.

12 mesiacov

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek, Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20.

12 mesiacov

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2003/205/ES z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2003/4), Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

12 mesiacov

Právne predpisy v bankovníctve a oblasti financií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/23/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 54.

 

smernicou Komisie 2009/27/ES zo 7. apríla 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika, Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 97.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizáciu a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu, Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, s. 3.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Komisie 2007/18/ES z 27. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vyňatie určitých inštitúcií z rozsahu alebo ich začlenenie do rozsahu jej pôsobnosti, ako aj o postup v prípade expozícií voči multilaterálnym rozvojovým bankám, Ú. v. EÚ L 87, 28.3.2007, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore, Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/24/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 38.

 

smernicou Komisie 2009/83/ES z 27. júla 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o technické ustanovenia týkajúce sa riadenia rizika, Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 14.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

 

smernicou Komisie 2010/16/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokiaľ ide o vylúčenie určitej inštitúcie z rozsahu pôsobnosti, Ú. v. EÚ L 60, 10.3.2010, s. 15.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/76/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu, Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2010, s. 3.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES, (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007), Ú. v. EÚ L 187, 18.7.2009, s. 5.

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie, Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97.

4 roky

Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií, Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokiaľ ide o pravidlá oceňovania pre ročné a konsolidované účtovné závierky určitých typov spoločností, ako aj bánk a iných finančných inštitúcií, Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 78/660/ES, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročnej a konsolidovanej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, bánk a iných finančných inštitúcií a poisťovní, Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní, Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov, Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby, Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu, Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2009, s. 3.

4 roky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií, Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15.

6 rokov

Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte, majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov, Ú. v. ES L 44, 16.2.1989, s. 40.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby, Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/25/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/87/ES o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 40.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/22/EHSV, Ú. v. L 145, 30.4.2004, s. 1.

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/EHS a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS, Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 18.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi s ohľadom na určité termíny, Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 60.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore, Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 33.

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

doplnená:

 

smernicou Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice, Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26.

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice, Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

6 rokov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001, Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách, Ú. v. EÚ L 168, 27.6.2002, s. 43.

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky, Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37.

6 rokov

Odporúčanie Komisie 1997/489/ES z 30. júla 1997 týkajúce sa transakcií pomocou elektronických platobných nástrojov a obzvlášť vzťahu medzi vystavovateľom a držiteľom, Ú. v. ES L 208, 2.8.1997, s. 52.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov, Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

zmenená a doplnená:

 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky, Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

6 rokov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy), Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

4 roky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

4 roky

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká, Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 162.

4 roky

Právne predpisy o zhromažďovaní štatistických údajov (článok 6 ods. 1 mandátu)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2008/32), Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14.

4 roky

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 63/2002 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/10/18), Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 24.

zmenené a doplnené:

 

nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 674/2010 z 23. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2010/7), Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2010, s. 23.

 

nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 290/2009 z 31. marca 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2009/7), Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 75.

 

nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42.

4 roky

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1.

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 393.

zmenené a doplnené:

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2008/31 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie), Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2009, s. 76.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2009/23 zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov, Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2010, s. 6.

4 roky

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2002/7 z 21. novembra 2002 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie voblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 24.

zmenené a doplnené:

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2005/13 zo 17. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2006, s. 1.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2006/6 z 20. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 46.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2007/13 z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 47.

 

usmernením Európskej centrálnej banky ECB/2008/6 z 26. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2002/7 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných výkazov, Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2008, s. 12.

4 roky


Top