Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0721(01)

Odporúčanie Rady z  12. júla 2011 , ktoré sa týka národného programu reforiem Írska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Írska na roky 2011 – 2015

OJ C 215, 21.7.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 215/1


ODPORÚČANIE RADY

z 12. júla 2011,

ktoré sa týka národného programu reforiem Írska na rok 2011, a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Írska na roky 2011 – 2015

2011/C 215/01

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 121 ods. 2 a článok 148 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na odporúčanie Európskej komisie,

so zreteľom na závery Európskej rady,

so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť,

po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Európska rada 26. marca 2010 schválila návrh Komisie o iniciovaní novej stratégie pre zamestnanosť a rast nazvanej Európa 2020, založenej na posilnenej koordinácii hospodárskych politík, ktorá sa zameria na kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné opatrenia na oživenie potenciálu Európy v oblasti udržateľného rastu a konkurencieschopnosti.

(2)

Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie týkajúce sa všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení politík zamestnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integrované usmernenia“. Členské štáty boli vyzvané, aby integrované usmernenia zohľadnili vo svojich vnútroštátnych hospodárskych politikách a politikách zamestnanosti.

(3)

Rada 7. decembra 2010 prijala vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ (3) o poskytnutí finančnej pomoci Únie Írsku na obdobie troch rokov na základe ustanovení zmluvy a nariadenia (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (4). V sprievodnom memorande o porozumení podpísanom 16. decembra 2010 a jeho prvej aktualizácii sa ustanovujú podmienky hospodárskej politiky, na základe ktorých sa poskytuje finančná pomoc. Vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ bolo zmenené a doplnené vykonávacím rozhodnutím 2011/326/EÚ (5). Prvá aktualizácia memoranda o porozumení bola podpísaná 18. mája 2011.

(4)

Komisia 12. januára 2011 prijala prvý ročný prieskum rastu, čo znamená začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ a prvý európsky semester ex-ante a integrovanej koordinácie politiky, ktorá je zakotvená v stratégii Európa 2020.

(5)

Európska rada 25. marca 2011 schválila priority fiškálnej konsolidácie a štrukturálnej reformy (v súlade so závermi Rady z 15. februára a 7. marca 2011 a v nadväznosti na ročný prieskum Komisie v oblasti rastu). Zdôraznila potrebu dať prioritu obnoveniu stabilných rozpočtov a fiškálnej udržateľnosti, zníženiu nezamestnanosti prostredníctvom reforiem pracovného trhu a vynaloženiu nového úsilia na posilnenie rastu. Európska rada požiadala členské štáty, aby tieto priority premietli do konkrétnych opatrení, ktoré zahrnú do svojich programov stability alebo konvergenčných programov a do svojich národných programov reforiem.

(6)

Európska rada 25. marca 2011 takisto vyzvala členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, aby svoje záväzky predložili včas na to, aby mohli byť zaradené do ich programov stability alebo konvergenčných programov a do ich národných programov reforiem.

(7)

Dňa 29. apríla 2011 Írsko predložilo aktualizáciu svojho programu stability na rok 2011, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2011 – 2015, a svoj národný program reforiem na rok 2011. S cieľom zohľadniť ich vzájomné prepojenia boli tieto dva programy posúdené súčasne.

(8)

V dôsledku krízy došlo k zásadnej korekcii rozsiahlych nerovnováh vzniknutých počas rozmachu v predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2007 až 2010 reálny HDP klesol o 12 % a zamestnanosť takmer o 13 %, pričom došlo k zvýšeniu nezamestnanosti zo 4,6 % v roku 2007 na 13,6 % v roku 2010. Viedlo to takisto k dramatickému zhoršeniu verejných financií, keď pomer celkového deficitu verejných financií dosiahol v rokoch 2008 a 2009 dvojciferné hodnoty. V roku 2010 celkový deficit verejných financií dosiahol 32,4 % HDP, a to vrátane podporných opatrení z finančného sektora vo výške 20,5 % HDP. Pomer dlhu k HDP sa zvýšil z 25 % v roku 2007 na 96 % v roku 2010.

(9)

Realizácia programu finančnej pomoci EÚ/MMF prebieha podľa plánu. Dohodnuté fiškálne opatrenia sa vykonali, fiškálny cieľ na rok 2010 sa splnil a fiškálne výsledky v prvom štvrťroku 2011 boli takisto v súlade s cieľmi programu pomoci. Predpokladá sa, že aj napriek úprave nominálneho HDP v roku 2011 smerom nadol celkový deficit verejných financií v roku 2011 zostane pod stropom programu pomoci. Významný pokrok sa dosiahol pri reformovaní bankového systému a prijali sa kroky na dosiahnutie cieľom štrukturálnej reformy.

(10)

Na základe hodnotenia aktualizovaného programu stability podľa nariadenia (ES) č. 1466/97 je Rada toho názoru, že makroekonomický scenár, z ktorého vychádzajú rozpočtové prognózy, je realistický. Cieľom strednodobej rozpočtovej stratégie programu stability je znížiť celkový deficit verejných financií pod referenčnú hodnotu 3 % HDP v lehote plánovanej v odporúčaní Rady z 3. decembra 2010. Program stability sa zameriava na dosiahnutie deficitu v roku 2011 na úrovni 10 % HDP, v roku 2012 na úrovni 8,6 % HDP, v roku 2013 na úrovni 7,2 % HDP, v roku 2014 na úrovni 4,7 % HDP a do konca obdobia programu stability v roku 2015 na úrovni 2,8 % HDP. Táto cesta je podporovaná konsolidačnými opatreniami na úrovni 3,8 % HDP vykonávanými v rozpočte na rok 2011 a rozsiahlymi konsolidačnými opatreniami na úrovni 5,9 % HDP v rokoch 2012 – 2014, ako aj ďalším nešpecifikovaným konsolidačným úsilím na úrovni viac ako 1 % HDP v roku 2015. V programe stability sa preformuloval strednodobý cieľ týkajúci sa rozpočtovej pozície na úrovni – 0,5 % HDP, ktorý sa nedosiahol v období programu stability. Podľa posledných posúdení Komisie, riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií sa javia ako vysoké. Na zlepšenie udržateľnosti verejných financií je potrebné dosiahnuť dostatočné primárne prebytky počas strednodobého obdobia a ďalej reformovať írsky systém sociálneho zabezpečenia.

(11)

Írsko v rámci Paktu Euro Plus prijalo niekoľko záväzkov, ktoré boli predložené 3. mája 2011. Tieto záväzky zahŕňajú konkrétne opatrenia na podporu konkurencieschopnosti, ako aj reformovanie mechanizmov stanovovania miezd, otvorenie niektorých profesionálnych služieb hospodárskej súťaži, posilnenie výskumu a inovácie, upevnenie finančnej stability, najmä mechanizmov riešenia kríz a zlepšenie udržateľnosti verejných financií prostredníctvom strednodobého rozpočtového rámca, reformovania dôchodkov a zvýšenia veku odchodu do dôchodku.

(12)

Komisia posúdila program stability a národný program reforiem vrátane záväzkov Paktu Euro Plus, pričom nezohľadnila len ich význam pre udržateľnú fiškálnu a sociálno-ekonomickú politiku v Írsku, ale aj to, či dodržali pravidlá a usmernenia EÚ vzhľadom na potrebu posilniť celkovú správu ekonomických záležitostí EÚ tým, že sa v rámci prijímania budúcich vnútroštátnych rozhodnutí poskytnú vstupy na úrovni EÚ. V tomto kontexte Komisia zdôrazňuje naliehavosť vykonania plánovaných opatrení v súlade s vykonávacím rozhodnutím 2011/77/EÚ.

(13)

Vzhľadom na toho posúdenie a po zohľadnení odporúčania Rady podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ zo 7. decembra 2010 Rada preskúmala aktualizáciu programu stability Írska na rok 2011 a svoje stanovisko (6). Pri zohľadnení záverov Európskej rady z 25. marca 2011 Rada preskúmala národný program reforiem Írska,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Írsko:

vykonalo opatrenia ustanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2011/77/EÚ zmenenom a doplnenom vykonávacím rozhodnutím zo 2011/326/EÚ a ďalej špecifikované v memorande o porozumení zo 16. decembra 2010 a jeho aktualizácii z 18. mája 2011.

V Bruseli 12. júla 2011

Za Radu

predseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutím Rady 2011/308/EÚ z 19. mája 2011 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2011, s. 56) sa stanovuje, že sú naďalej platné aj v roku 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2011, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 17.

(6)  Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97.


Top