Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0181

Vec T-181/10: Žaloba podaná 23. apríla 2010 — Reagens/Komisia

OJ C 179, 3.7.2010, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 179/42


Žaloba podaná 23. apríla 2010 — Reagens/Komisia

(Vec T-181/10)

2010/C 179/74

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Taliansko) (v zastúpení: B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, D. Gullo a E. De Giorgi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 23. februára 2010 vydané v rámci opakovanej žiadosti o prístup k dokumentom GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823],

nariadiť Komisii, aby verejne sprístupnila dokumenty vymenované na strane 3 napadnutého rozhodnutia (v ich nedôvernej verzii), a

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Svojou žalobou sa žalobca podľa článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia rozhodnutia Komisie z 23. februára 2010 vydaného v rámci opakovanej žiadosti o prístup k dokumentom GESTDEM 2009/5145 [SG.E.3/HP/cr-Ares (2010)95823] týkajúcej sa konania podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 (1). Rozhodnutie sa týkalo žiadosti o prístup k dokumentom vo vzťahu k žiadostiam z dôvodu neschopnosti zaplatiť pokutu, ktorá bola žalobcovi uložená za porušenie článku 81 ES a článku 53 EHP (vec COMP/38.589 — Tepelné stabilizátory).

Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza tieto dôvody:

 

Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že rozširujúcim spôsobom uplatnila výnimky podľa článku 4 nariadenia č. 1049/2001.

 

Okrem toho sa Komisia dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že zamietla žiadosť o prístup k dokumentom na základe námietky obchodných záujmov podnikov a na ochranu účelu prešetrovania.

 

Ďalej Komisia porušila právo žalobcu na prístup k nedôverným verziám dokumentov podľa nariadenia č. 1049/2001 tým, že odmietla čiastočný prístup.

 

Napokon Komisia porušila zásady riadnej správy vecí verejných a legitímnej dôvery i zásadu, že správa sa má vykonávať v súlade s právom, tým, že odmietla prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na zistenie, ako Komisia uplatňuje bod 35 usmernení k metóde stanovenia pokút (2).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).

(2)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).


Top