Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0878

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných látok do osobných vozidiel na čerpacích staniciach [KOM(2008) 812 v konečnom znení – 2008/0229 (COD)]

OJ C 277, 17.11.2009, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/72


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných látok do osobných vozidiel na čerpacích staniciach“

[KOM(2008) 812 v konečnom znení – 2008/0229 (COD)]

(2009/C 277/14)

Spravodajca: pán Francis DAVOUST

Rada sa 20. januára 2009 rozhodla podľa článku 175 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach“

KOM(2008) 812 v konečnom znení – 2008/0229 (COD).

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 17. apríla 2009. Spravodajcom bol pán Francis DAVOUST.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 453. plenárnom zasadnutí 13. a 14. mája 2009 (schôdza z 13. mája) prijal 194 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 5 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1.   EHSV uvítal vypracovanie návrhu smernice, ktorý nadväzuje na záväzky uvedené v:

tematickej stratégii o znečistení ovzdušia,

návrhu Komisie na zmenu a doplnenie smernice 98/70/ES o kvalite benzínu a nafty, ktorého cieľom je podporiť väčšie využívanie biopalív a bioetanolu, najmä zmiernením požiadaviek na tlak benzínových výparov. Komisia uznala, že toto opatrenie by mohlo viesť k väčším emisiám prchavých zlúčením a uviedla, že sa navrhne II. štádium rekuperácie benzínových výparov s cieľom kompenzovať akékoľvek zvýšené emisie,

vyhlásení pripojenom k novej smernici o kvalite ovzdušia, v ktorom Komisia uznala význam boja proti znečisťovaniu ovzdušia pri zdroji s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti kvality ovzdušia a v ktorom sa navrhlo niekoľko nových opatrení Spoločenstva založených na zdroji, vrátane II. štádia rekuperácie benzínových výparov.

1.2.   EHSV pripomína, že smernica 94/63/ES sa zameriava na rekuperáciu benzínových výparov, ktoré sa inak uvoľňujú do atmosféry pri skladovaní a distribúcii benzínu medzi distribučnými skladmi a čerpacími stanicami (takzvané „I. štádium regenerácie benzínových výparov“). Benzínové výpary odvádzané vtedy, keď čerpacia stanica prijíma novú dodávku benzínu, sa vracajú do cisternového vozidla alebo mobilného kontajnera a vracajú sa do distribučného skladu, kde sa môžu znovu distribuovať.

1.3.   EHSV vyjadruje potešenie nad rozhodnutím Komisie inštalovať zariadenie pre druhé štádium rekuperácie benzínových výparov:

a)

na všetkých nových a značne obnovených čerpacích staniciach s naloženým množstvom väčším ako 500 m3 benzínu ročne;

b)

na všetkých nových a značne obnovených čerpacích staniciach s naloženým množstvom väčším ako 500 m3 benzínu za rok a na väčších existujúcich čerpacích staniciach (t. j. s naloženým množstvom presahujúcim 3 000 m3 za rok);

c)

možnosť b) a na čerpacích staniciach nachádzajúcich sa v obytných štvrtiach alebo v rámci obytných štvrtí;

d)

možnosť c) s automatickým monitorovaním všetkých zariadení pre II. štádium, ktoré by obmedzilo predaj benzínu, ak by zariadenie nefungovalo správne.

1.4.   Podrobné hodnotenie možností je zahrnuté v hodnotení vplyvu, ktoré je pripojené k tomuto návrhu. Je k dispozícii na tejto internetovej stránke (1):

1.5.   EHSV preto odporúča prijatie tejto smernice s navrhnutými zmenami článkov 3, 4 a 5.

2.   Všeobecné pripomienky

2.1.   Tento legislatívny návrh sa zameriava na rekuperáciu benzínových výparov, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach [takzvané „II. štádium rekuperácie benzínových výparov“ alebo „PVR (Petrol Vapour Recovery – rekuperácia benzínových výparov) – štádium II“].

2.2.   EHSV si uvedomuje, že emisie prchavých organických zlúčenín nachádzajúce sa v benzíne prispievajú k problémom s kvalitou ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni (benzén a ozón), pre ktoré existujú normy a ciele Spoločenstva týkajúce sa kvality ovzdušia. Prízemný ozón je znečisťujúca látka, ktorá prekračuje vnútroštátne hranice, a je tiež tretím najdôležitejším skleníkovým plynom. Benzén je známy ako ľudský karcinogén. Uhľovodíky rozlišujeme na viaceré typy podľa ich molekulárnej štruktúry: lineárne, cyklické … Aromatické uhľovodíky predstavujú nenasýtené cyklické štruktúry, ktorých základom je šesť atómov uhlíka. Prvým z nich je benzén so vzorcom C6 H6. Na ochranu zdravia stanovili Európsky parlament a Komisia pre rok 2006 priemernú limitnú hodnotu 9 µg/m3 s cieľom dosiahnuť 5 µg/m3 v roku 2010. EHSV preto venuje osobitnú pozornosť ochrane spotrebiteľov, ktorí pravidelne tankujú na čerpacích staniciach a zároveň zamestnancov, ktorí dlhodobo na týchto miestach pracujú.

2.3.   Hlavným zdrojom týchto emisií sú benzínové výpary, ktoré unikajú z nádrží vozidiel alebo pri čerpaní pohonných látok. Nedávne zmeny zavedené do smernice o kvalite benzínu, ktoré umožňujú vyššiu úroveň prímesí etanolu v benzíne zvýrazňujú problém týchto emisií, keďže prinášajú zvýšenie tlaku výparov v skladovacích nádobách. Nastal preto čas hľadať nové spôsoby ako znižovať tieto emisie.

2.4.   EHSV dôrazne odporúča Komisii, aby urýchlene venovala pozornosť možnosti ako upraviť vozidlá s cieľom udržať benzínové výpary v nádržiach vozidiel a opätovne ich tam priviesť, ako sa to vyžaduje v USA, a aby už teraz predložila návrhy k tejto otázke.

2.5.   Medzitým EHSV podporuje súčasné návrhy Komisie zamerané na znižovanie emisií benzínových výparov počas čerpania pohonných hmôt.

2.6.   EHSV zdôrazňuje, že v súčasnosti sa postupy v otázke rekuperácie benzínových výparov počas čerpania pohonných hmôt v jednotlivých štátoch podstatne líšia. Súhlasí preto s návrhom Komisie použiť Článok 175 ako právny základ, aby sa tým na európskej úrovni zabezpečili minimálne normy pre rekuperáciu benzínových výparov počas čerpania pohonných hmôt, pričom by sa členským štátom ponechal priestor na stanovenie prípadných prísnejších noriem.

2.7.   Rekuperácia benzínových výparov pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii do čerpacích staníc (štádium I rekuperácie benzínových výparov) sa už vykonáva prostredníctvom uplatňovania smernice 94/63/ES.

2.8.   Podľa EHSV je rekuperácia benzínových výparov v štádiu II logickým krokom z hľadiska kvality ovzdušia.

2.9.   EHSV okrem toho konštatuje, že tento návrh je v súlade so šiestym environmentálnym akčným programom Spoločenstva ako aj s tromi piliermi Lisabonskej stratégie. Podporuje totiž dopyt po potrebných technológiách na umožnenie II. štádia rekuperácie ako aj ich rozvoj.

3.   Konkrétne pripomienky

Článok 3

Čerpacie stanice

3.1.   Bod 1

3.1.1.   Objasniť slovo „plánované“ v prvej vete. EHSV sa totiž domnieva, že je ťažké mať istotu, že pri otvorení čerpacej stanice bude množstvo rovnaké, ako je plánované v návrhu.

3.1.2.   EHSV chce doplniť text nasledujúci po „500 m3 ročne“ o túto vetu: „Čerpacia stanica je povinná nahlásiť toto množstvo do troch mesiacov po jej otvorení“.

3.1.3.   EHSV považuje za nevyhnutné, aby všetky nové čerpacie stanice s naloženým množstvom menším ako 500 m3 boli povinné nahlásiť, ak toto množstvo prekročí 500 m3 ročne. Tento krok je nutné vykonať najneskôr tri mesiace od začiatku roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo množstvo prekročené. V takom prípade sa zariadenie musí nainštalovať najneskôr do šiestich mesiacov toho istého roka.

3.1.4.   V druhej vete doplniť slová „alebo pracovných oblastiach“ slovami „mimo prevádzkových priestorov“. Môžu totiž existovať kancelárie potrebné na prevádzkovanie čerpacej stanice, ktoré sú súčasťou budovy.

3.1.5.   Bod 1 by tak mal znieť:

Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek nová čerpacia stanica bola vybavená systémom II. štádia rekuperácie benzínových výparov, ak jej skutočné alebo plánované naložené množstvo je väčšie ako 500 m3 ročne. . Čerpacia stanica je povinná nahlásiť toto množstvo do troch mesiacov po jej otvorení. Všetky nové čerpacie stanice s naloženým množstvom menším ako 500 m3 sú povinné nahlásiť, ak toto množstvo prekročí 500 m3 ročne. Tento krok je nutné vykonať najneskôr tri mesiace od začiatku roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bolo množstvo prekročené. V takom prípade sa zariadenie musí nainštalovať najneskôr do šiestich mesiacov toho istého roka Všetky nové čerpacie stanice nachádzajúce sa v stále obývaných štvrtiach alebo pracovných oblastiach mimo prevádzkových priestorov sa vybavia systémom II. štádia rekuperácie benzínových výparov, bez ohľadu na ich skutočné alebo plánované naložené množstvo.

3.2.   Bod 2

3.2.1.   EHSV považuje za potrebné objasniť pojem „ktorá sa obnovuje“. Domnieva sa, že musí ísť o výraznú zmenu napr. o zvýšenie naloženého množstva čerpaného prístrojmi na distribúciu a dopĺňanie paliva o 20 % v porovnaní s pôvodným množstvom alebo o prechod od samoobslužných zariadení s monitorovaním na samoobslužné zariadenia bez monitorovania.

3.2.2.   EHSV požaduje, aby za výraznú obnovu, a teda dôležitú zmenu, neboli považované zmena firmy čerpacej stanice, prechod z tradičných zariadení na samoobslužné zariadenia s monitorovaním ani zosúladenie zariadení vzhľadom na platné predpisy.

3.2.3.   Bod 2 by tak mal znieť:

Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek existujúca čerpacia stanica s naloženým množstvom väčším ako 500 m3 ročne, ktorá sa obnovuje, bola v čase obnovy vybavená systémom II. štádia rekuperácie benzínových výparov. Výraznou zmenou sa rozumie napr. zvýšenie naloženého množstva čerpaného prístrojmi na distribúciu a dopĺňanie paliva o 20 % v porovnaní s pôvodným množstvom alebo prechod od samoobslužných zariadení s monitorovaním na samoobslužné zariadenia bez monitorovania. Naopak, za výraznú obnovu nemožno považovať zmenu firmy čerpacej stanice, prechod z tradičných zariadení na samoobslužné zariadenia s monitorovaním ani zosúladenie zariadení vzhľadom na platné predpisy .

3.3.   Bod 3

3.3.1.   EHSV odporúča doplniť: Všetky čerpacie stanice s naloženým množstvom menším ako 3 000 m3 sú povinné nahlásiť, ak toto množstvo prekročí v kalendárnom roku 3 000 m3. V takom prípade sa zariadenie musí nainštalovať najneskôr do šiestich mesiacov toho istého roka.

3.3.2.   Bod 3 by tak mal znieť:

Členské štáty zabezpečia, aby existujúca čerpacia stanica s naloženým množstvom väčším ako 3 000 m3 ročne bola vybavená systémom II. štádia rekuperácie benzínových výparov najneskôr do 31. decembra 2020. Všetky čerpacie stanice s naloženým množstvom menším ako 3 000 m3 sú povinné nahlásiť, ak toto množstvo prekročí v kalendárnom roku 3 000 m3. V takom prípade sa zariadenie musí nainštalovať najneskôr do šiestich mesiacov toho istého roka .

Článok 4

Minimálna povolená úroveň rekuperácie benzínových výparov

3.4.   Bod 1

3.4.1.   EHSV navrhuje nahradiť 85 % podielom 90 %. Niektoré členské štáty už túto úroveň stanovili.

3.4.2.   Bod 1 by mal znieť:

Členské štáty zabezpečia, aby účinnosť zachytávania uhľovodíkov systému II. štádia rekuperácie benzínových výparov bola rovná alebo väčšia ako 85 90  %.

3.5.   Nový bod

3.5.1.   EHSV odporúča objasniť definíciu zariadení na II. štádium rekuperácie benzínových výparov.

Článok 5

Pravidelná kontrola a zhoda

3.6.   Bod 1

3.6.1.   EHSV sa domnieva, že každoročné kontroly čerpacích staníc so systémom automatického monitorovania sú tým nevyhnutnejšie, že chyby sa vyskytujú bez prítomnosti prevádzkovateľa.

3.6.2.   Bod 1 by mal znieť:

Členské štáty zabezpečia, aby účinnosť zachytávania uhľovodíkov sa testovala aspoň raz za rok po nainštalovaní systému automatického monitorovania.

3.7.   Bod 2

3.7.1.   EHSV navrhuje vypustiť prvú vetu.

3.7.2.   V druhej vete odporúča nahradiť slová „a automaticky zastaví tok benzínu z chybnej nádrže, ak sa chyba neodstráni do 7 dní“ slovami „upozornenie o nesprávnom fungovaní systému II. štádia rekuperácie má za následok zastavenie distribúcie paliva, ak sa do 72 hodín nevykoná náprava“.

3.7.3.   Obdobie 7 dní je totiž príliš dlhé. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj pre čerpacie stanice so systémom monitorovania.

3.7.4.   Bod 2 by tak mal znieť:

V prípade, že bol nainštalovaný systém automatického monitorovania, členské štáty zabezpečia, aby sa účinnosť zachytávania uhľovodíkov testovala aspoň raz za tri roky. Systém automatického monitorovania automaticky zisťuje nedostatky v správnom fungovaní systému II. štádia rekuperácie benzínových výparov a v samotnom systéme automatického monitorovania., a upozorňuje na chyby prevádzkovateľa čerpacej stanice a automaticky zastaví tok benzínu z chybnej nádrže, ak sa chyba neodstráni do 7 dní. Upozornenie o nesprávnom fungovaní systému II. štádia rekuperácie má za následok zastavenie distribúcie paliva, ak sa do 72 hodín nevykoná náprava .

V Bruseli 13. mája 2009

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


(1)  http://ec.europa.eu/environment/air/transport/petrol.htm.


Top