Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0866

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie [KOM(2008) 801 v konečnom znení – 2008/0227 (COD)]

OJ C 277, 17.11.2009, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/49


453. PLENÁRNE ZASADNUTIE V DŇOCH 13. A 14. MÁJA 2009

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie“

[KOM(2008) 801 v konečnom znení – 2008/0227 (COD)]

(2009/C 277/01)

Spravodajca: pán SALVATORE

Rada sa 19. decembra 2008 rozhodla podľa článku 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie“

KOM(2008) 801 v konečnom znení – 2008/0227 (COD).

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 24. apríla 2009 Spravodajcom bol pán SALVATORE.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 453. plenárnom zasadnutí 13. a 14. mája 2009 (schôdza zo 14. mája 2009) prijal jednohlasne nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1.   EHSV súhlasí s návrhom Komisie zrušiť smernice 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metrológie a s dôvodmi tohto návrhu. Posudzované smernice možno považovať za zastarané a ako také už nie sú vhodné na splnenie účelu, na ktorý boli vypracované a ktorým bolo dosiahnutie harmonizácie právnych predpisov členských štátov v oblasti rozličných kategórií meradiel.

1.2.   EHSV berie na vedomie výsledky verejných konzultácií a externej štúdie zadanej Komisiou, podľa ktorých:

a)

v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje týchto osem smerníc nejestvujú prekážky obchodu,

b)

smernice sa využívajú stále menej a menej, pretože sa týkajú zastaraných meradiel,

c)

technologický pokrok je zohľadnený v medzinárodných normách a v normách členských štátov založených na zásade vzájomného uznávania.

1.3.   Vzhľadom na to, že predpisy členských štátov v danom odvetví dokážu zaručiť, že bez ohľadu na uplatňovanie posudzovaných smerníc nevzniknú prekážky obchodu, EHSV dúfa, že členské štáty po zrušení smerníc nebudú meniť súčasné predpisy.

2.   Úvod

2.1.   Zjednodušenie súboru platných predpisov predstavuje prioritnú činnosť EÚ, ktorá vyplýva z programu lepšej tvorby právnych predpisov zakotveného v Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť. Jeho cieľom je menšie zaťaženie právnymi predpismi Spoločenstva a členských štátov a uľahčenie ich uplatňovania, čo prispeje k účinnejšiemu dosahovaniu stanovených cieľov.

2.2.   Všeobecným cieľom je propagácia európskeho normatívneho rámca, ktorý spĺňa aj tie najprísnejšie legislatívne kritériá a dodržiava zásadu subsidiarity a proporcionality.

2.3.   V súlade s týmito zásadami má revízia súboru právnych predpisov Spoločenstva charakter neustáleho a systematického procesu, ktorý všetkým legislatívnym inštitúciám umožní preskúmať právne predpisy a zohľadniť pritom všetky príslušné záujmy.

2.4.   Komisia využíva zrušenie smerníc ako spôsob zjednodušenia vždy vtedy, keď ide o právne predpisy, ktoré sa stali zbytočnými alebo zastarali kvôli technickému a technologickému pokroku, rozvoju politiky presadzovanej Európskou úniou, zmenám uplatňovania ustanovení zmlúv alebo vypracovaniu medzinárodných noriem.

3.   Súvislosti

3.1.   Právny rámec stanovený smernicami 71/317/EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS, ktoré sa týkajú metrológie, bol vytvorený v sedemdesiatych rokoch na odstránenie prekážok voľného obehu tovaru na vnútornom trhu spôsobených odlišnými právnymi úpravami pre danú oblasť v jednotlivých členských štátoch.

3.2.   Komisia zdôrazňuje, že právny rámec daný ôsmimi smernicami EHS o metrológii môžeme považovať za prekonaný, pretože medzičasom boli v danej oblasti vydané predpisy členských štátov, ktoré spĺňajú požiadavky prispôsobovania predpisov technologickému pokroku a štandardom daným medzinárodnými normami (1). Zakomponovaním doložky o vzájomnom uznávaní sa zaručilo, že je povolené používať meradlá podobnej úrovne napriek tomu, že boli vyhotovené v súlade s predpismi iného členského štátu.

3.3.   Na základe verejných konzultácií a externej štúdie Komisia zistila, že v oblastiach, na ktoré sa posudzované smernice vzťahujú, v súčasnosti nejestvujú prekážky obchodu. Okrem toho sa smernice sa týkajú meradiel, ktoré sa čoraz menej používajú.

3.4.   Návrh Komisie zrušiť osem posudzovaných smerníc vyplýva z požiadavky zosúladiť dva rôzne ciele: zmenšiť počet európskych právnych predpisov a zároveň zachovať vnútorný trh nezmenený.

4.   Pripomienky

4.1.   Návrh Komisie hodnotený z hľadiska deklarovaného zámeru zmenšiť počet európskych právnych predpisov a zároveň zachovať nezmenený vnútorný trh sa javí ako účinný. V oblasti, v ktorej sa posudzované smernice používajú, držia krok s technologickým pokrokom predpisy členských štátov odvodené od ustanovení medzinárodných noriem pre danú problematiku a založené na vzájomnom uznávaní. Tieto predpisy majú rovnaký účinok ako harmonizovaný systém pravidiel, aký predstavuje osem smerníc, ktorých zrušenie sa navrhuje.

4.2.   Zrušenie ôsmych smerníc o metrológii je v súlade so stratégiou na úrovni EÚ zameranou na zjednodušovanie acquis Spoločenstva rušením tých právnych predpisov, ktoré sa kvôli svojmu nepatrnému vplyvu stali bezvýznamnými, a sú teda zastarané.

4.3.   EHSV považuje za vhodné zaviesť po zrušení smerníc periodické kontroly normatívnych sústav členských štátov týkajúce sa rovnako nových i starých technológií, aby sa zaručila účinnosť systému založeného na dobrovoľnej normalizácii.

4.4.   EHSV uznáva a oceňuje úsilie, ktoré Komisia vynaložila na zapojenie všetkých zainteresovaných subjektov v danej oblasti, ktorej sa jej návrh týka. Spomenuté úsilie sa prejavilo v rozsiahlych verejných konzultáciách, ktoré sa uskutočnili v marci až júli 2008 a pri ktorých sa zaznamenali reakcie výrobcov a nákupcov meradiel, spotrebiteľov a úradov.

V Bruseli 14. mája 2009

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


(1)  Štandardné ustanovenia a medzinárodné odporúčania, ktoré majú členským štátom poskytnúť medzinárodne uznávaný základ na definovanie príslušných národných právnych predpisov sú predovšetkým také, ktoré stanovila Medzinárodná organizácia legálnej metrológie (OIML). OIML bola založená v roku 1955 na základe dohovoru. Jej cieľom je podporovať celosvetovú harmonizáciu postupov legálnej metrológie. Ide o medzivládnu organizáciu, ktorá prostredníctvom technickej štruktúry rozšírenej po celom svete poskytuje členským krajinám metrologické usmernenia na vypracovávanie požiadaviek na regionálnej a štátnej úrovni, pokiaľ ide o výrobu a používanie meradiel určených pre oblasť legálnej metrológie.


Top