Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0337

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku

OJ C 218, 11.9.2009, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/46


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku“

KOM(2008) 397 v konečnom znení

2009/C 218/10

Komisia sa 16. júla 2008 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku“

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 28. januára 2009. Spravodajcom bol pán ESPUNY MOYANO.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 451. plenárnom zasadnutí 25. a 26. februára 2009 (schôdza z 25. februára 2009) prijal 104 hlasmi za, pričom 2 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV pozitívne hodnotí Akčný plán pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku predstavený Komisiou, ktorý zahŕňa vypracovanie súboru nových opatrení a úpravu viacerých právnych ustanovení. EHSV pri predchádzajúcich príležitostiach potvrdil svoju angažovanosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je prostriedkom na dosiahnutie environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európskej únii.

1.2

Výbor poukazuje na zraniteľnosť podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), v dobe súčasnej hospodárskej a finančnej krízy, ako aj na potrebu zaručiť, aby sa akčný plán uplatňoval takým spôsobom, ktorý posilní efektívnosť a konkurencieschopnosť podnikov a prispeje k hospodárskej obnove, pri súčasnej podpore trvalo udržateľnej výroby a spotreby.

1.3

Akčný plán navrhovaný Komisiou je do určitej miery nedostatočne definovaný z hľadiska obsahu a rozsahu. Tieto pochybnosti treba čo najskôr ujasniť v záujme uľahčenia jeho realizácie a správneho zhodnotenia dotknutými hospodárskymi odvetviami. EHSV v tejto súvislosti žiada Komisiu, aby pri rozvíjaní svojich plánov náležite spolupracovala s dotknutými odvetviami a neustále prihliadala na vedecké a technické kritériá, ktoré by mali byť konkrétne, jasné a uplatniteľné v praxi.

1.4

EHSV jednoznačne presadzuje rozvoj podporných opatrení, hlavne v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako doplňujúcich opatrení k snahám, ktoré budú musieť vynaložiť hospodárske odvetvia a pripomína, že tieto aktivity sa musia posilňovať práve v časoch krízy.

1.5

Je veľmi dôležité, aby Komisia súhlasila so zapojením všetkých dotknutých odvetví do prípravy akčného plánu. EHSV vyjadruje svoje obavy v súvislosti s maloobchodným fórom a domnieva sa, že ide o jednostrannú iniciatívu, ktorá by sa mala zamietnuť, pretože by poskytovateľom ukladala podmienky bez ich súhlasu a v závislosti od ich pozície na trhu. Jediným prijateľným a realizovateľným riešením je nahradenie maloobchodného fóra zoskupením, v ktorom by boli na báze rovnosti zastúpené všetky dotknuté odvetvia.

1.6

V súvislosti s návrhom týkajúcim sa ekodizajnu upozorňuje EHSV na skutočnosť, že environmentálne požiadavky by mali byť radšej stanovené formou cieľov, ktoré treba postupne plniť než prostredníctvom technických opatrení, realizovateľných pomocou ekodizajnu. Neustály rozvoj environmentálnych vlastností výrobkov by sa mal dosiahnuť prostredníctvom analýzy ich životného cyklu, ktorá sa musí opierať o celý rad ukazovateľov ako sú emisie skleníkových plynov, spotreba vody, využívanie neobnoviteľných zdrojov energie, znižovanie biodiverzity, znečisťovanie životného prostredia a pôdy, atď. K optimálnemu riešeniu sa bude dať dospieť jedine vtedy, ak sa plne zohľadnia všetky uvedené faktory prostredníctvom primeranej vedeckej metodiky a podpory.

1.7

V súvislosti s označovaním EHSV pripomína, že označenia sú dôležitým nástrojom, hoci nie sú jediným dostupným prostriedkom na informovanie spotrebiteľov; opakuje, že optimálnym riešením je harmonizácia predpisov v tejto oblasti, ktorá napomôže splneniu cieľov, a že v určitých odvetviach, ako je potravinársky priemysel, sa už v tejto otázke uplatňujú prísne požiadavky. EHSV považuje vzdelávanie spotrebiteľov za ideálne riešenie na zlepšenie ich povedomia a chápania a na zmenu spotrebiteľských návykov.

1.8

EHSV napokon opätovne pripomína, že všetky opatrenia, ktoré budú musieť európske hospodárske subjekty prijať pri realizácii akčného plánu Komisie, sa majú aplikovať na dovážané výrobky, aby sa nevytvoril systém, ktorý by diskriminoval európskych výrobcov a vyvíjal na nich tlak na ich vlastnom vnútornom trhu.

2.   Zhrnutie návrhu Komisie

2.1

Európska únia dosiahla významné výsledky pri napĺňaní cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti v rámci Lisabonskej stratégie. Teraz je potrebné integrovať tieto hospodárske výsledky aj do rámca trvalej udržateľnosti, a podľa Komisie je potrebné začať sa tým zaoberať čo najskôr.

2.2

Komisia preto vo svojom oznámení KOM(2008) 397 v konečnom znení predkladá stratégiu, ktorej cieľom je podporovať na úrovni Spoločenstva integrovaným spôsobom trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu, ako aj trvalo udržateľnú priemyselnú politiku. Uvedená stratégia dopĺňa súčasné stratégie týkajúce sa spotreby energie, najmä balík opatrení pre oblasť energetiky a klímy, ktorý Komisia prijala v roku 2008.

2.3

Komisia vo svojom oznámení predkladá akčný plán na zlepšenie energetických a environmentálnych vlastností výrobkov a na uľahčenie ich prijatia spotrebiteľmi. Hlavným cieľom je zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobkov v priebehu celého ich životného cyklu, zameriavajúc sa na výrobky, ktoré majú veľký potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. Skutočnou výzvou je teda vytvoriť účinný cyklus, ktorý prispeje k zlepšovaniu environmentálnych vlastnosti výrobkov počas ich životného cyklu, ktorý podporí a podnieti dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a uľahčí spotrebiteľom rozhodovanie pri nakupovaní vďaka zosúladenejšiemu a jednoduchšiemu označovaniu. Zároveň je nevyhnutné myslieť na zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva.

2.4

V rámci uvedeného akčného plánu je potrebné vykonať nasledujúcich osem opatrení:

2.4.1

Ekodizajn pre viac výrobkov: Smernica o ekodizajne v súčasnosti stanovuje v tejto oblasti minimálne požiadavky na výrobky využívajúce energiu, ako sú napríklad počítače, vykurovacie zariadenia, televízne prijímače a priemyselné ventilátory. Prostredníctvom uvedeného akčného plánu chce Komisia rozšíriť pôsobnosť smernice na všetky energeticky významné výrobky, teda aj na také, ktoré síce pri používaní energiu nespotrebúvajú, ale majú na ňu nepriamy vplyv (napr. okná). Okrem týchto minimálnych požiadaviek je potrebné v smernici tiež stanoviť dobrovoľné referenčné hodnoty pokiaľ ide o environmentálne vlastnosti výrobkov, ktoré sú veľmi šetrné k životnému prostrediu.

2.4.2

Ďalší rozvoj označovania energetických a environmentálnych vlastností výrobkov: Označovanie výrobkov poskytuje spotrebiteľom transparentnosť, pretože uvádza spotrebu energie a environmentálne vlastnosti výrobku. Komisia preto navrhuje rozšíriť povinné označovanie na väčší počet výrobkov vrátane výrobkov využívajúcich energiu a iných energeticky významných výrobkov. Do zoznamu výrobkov, ktorých sa týka smernica 92/75/EHS o uvádzaní spotreby energie na štítkoch, ktorá sa dosiaľ vzťahovala iba na domáce elektrospotrebiče, budú zaradené tiež iné výrobky, ako napríklad okná, s cieľom uvádzať ich izolačné vlastnosti. Zároveň sa zjednoduší súčasný dobrovoľný systém prideľovania environmentálnej značky, ktorý označuje najekologickejšie výrobky a rozšíri sa na služby a také výrobky, ako sú potraviny a nápoje.

2.4.3

Motivačné opatrenia: Akčný plán navrhuje, aby len výrobky s určitým stupňom energetickej účinnosti a určitými environmentálnymi vlastnosťami mohli získať motivačné stimuly a boli akceptované členskými štátmi a inštitúciami Spoločenstva. Je v právomoci členských štátov určiť kedy a v akej forme poskytnú motivačné opatrenia.

2.4.4

Podpora zeleného verejného obstarávania: Verejné orgány vynakladajú 16 % HDP Európskej únie na obstarávanie tovaru a služieb. Obstarávanie ekologických výrobkov a služieb by bolo jasným signálom pre trh a oživilo by dopyt po nich. Komisia preto navrhuje vypracovať nové oznámenie o ekologickom verejnom obstarávaní, ktoré poskytne verejným orgánom usmernenia na splnenie tohto cieľa a ktoré by obsahovalo jednotné kritériá, ciele a technické špecifikácie pre verejné obstarávanie.

2.4.5

Konzistentné údaje a metódy: Environmentálnu výkonnosť výrobkov, ich preniknutie na trh a dosiahnutý pokrok je samozrejme možné merať len na uvedenom základe.

2.4.6

Spolupráca s maloobchodníkmi a so spotrebiteľmi: Bude zriadené maloobchodné fórum, ktoré podporí nakupovanie ekologickejších výrobkov, zníži zaťaženie životného prostredia maloobchodom a jeho dodávateľskými reťazcami a zlepší informovanosť spotrebiteľov.

2.4.7

Podpora efektívneho využívania zdrojov, ekologických inovácií a ekologického potenciálu priemyslu: Na základe skutočnosti, že efektívne využívanie zdrojov znamená vytvoriť viac pri súčasnom využití menej zdrojov, Komisia navrhuje podporiť súčasné úsilie prostredníctvom monitorovania, propagácie a referenčných hodnôt. Ďalšie úsilie sa vyvinie v oblasti ekologických inovácií s cieľom zvýšiť ich význam v európskej inovačnej politike. Komisia preto navrhuje vytvoriť európsky systém overovania environmentálnych technológií, ktorý by bol dobrovoľný a vyžadoval by si štátnu podporu; tým sa zvýši dôvera k novým technológiám prichádzajúcim na trh. Komisia nakoniec navrhuje zrevidovať súčasný systém EÚ pre ekologické riadenie a audit (EMAS) s cieľom pomôcť podnikom optimalizovať svoje výrobné postupy a účinnejšie využívať zdroje. Zámerom revízie je zvýšiť mieru zapojenia spoločností do tohto úsilia a znížiť náklady pre MSP.

2.4.8

Činnosť na svetovej úrovni: Komisia rozširuje svoje ambície aj na medzinárodnú úroveň; preto vo svojom návrhu uvádza tiež podporu sektorových dohôd počas medzinárodných rokovaní o klíme, podporu osvedčených postupov a príslušnej spolupráce, a podporu medzinárodného obchodu s tovarom a službami.

2.5

Všetky ciele uvedené v akčnom pláne budú sprevádzať tri legislatívne návrhy:

návrh rozšírenia smernice o ekodizajne,

návrh revízie nariadenia o environmentálnej značke a

návrh revízie nariadenia EMAS,

ako aj oznámenie o zelenom verejnom obstarávaní.

3.   Všeobecné pripomienky

3.1   EHSV veľmi pozitívne hodnotí tento ambiciózny cieľ Európskej komisie, ktorý smeruje k modelu Spoločenstva pre trvalú udržateľnosť. Výbor sa zaoberal otázkou trvalej udržateľnosti modelu Spoločenstva už v rôznych predchádzajúcich štúdiách a stanoviskách, spomedzi ktorých treba vyzdvihnúť:

Dvojročnú správu o dosiahnutých výsledkoch stratégie EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (1),

Vplyv európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia na priemyselné zmeny (2),

Ekologické spôsoby výroby (3).

3.2   Koncepcia trvalej udržateľnosti si vyžaduje integráciu troch pilierov: environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho. EHSV podporuje cieľ akčného plánu zlepšiť vplyv výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu. Poukazuje však na skutočnosť, že ak má byť model skutočne trvalo udržateľný, nesmú sa zanedbať ani ostatné dva piliere – sociálny a hospodársky.

3.3   Súčasná situácia

3.3.1   Komisia sa po viacročných interných analýzach v júli 2008 rozhodla predložiť toto oznámenie o akčnom pláne pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku.

3.3.2   Táto iniciatíva bezpochyby predstavuje výnimočnú výzvu pre európsku hospodársku ekonomiku a nový model pre ekologický spôsob výroby a spotreby. Ambiciózny charakter tohto návrhu však nemôže odpútať našu pozornosť od toho, v akom období sa predkladá táto stratégia a návrh na prijatie sprievodných legislatívnych opatrení. V súčasnosti prekonávajú všetky hospodárstva na celom svete finančnú krízu a v súvislosti s tým boli prijaté opatrenia na úrovni jednotlivých štátov, Spoločenstva a na multilaterálnej úrovni, pričom ich účinok sa prejaví až po určitom čase.

3.3.3   Vzhľadom na tieto neľahké okolnosti, na riešení ktorých sa pracuje, výbor upozorňuje zákonodarné orgány na možné dôsledky uvedeného balíka opatrení na reálne hospodárstvo, pre ktoré je navrhnutý, a to na priemysel a spotrebiteľov. So zreteľom na chvályhodné ciele, realizovateľné v strednodobom časovom horizonte, je nevyhnutné, aby bol návrh obozretný z krátkodobého hľadiska a nevytváral žiadne neistoty pre priemysel, alebo aby ho zbytočne nezaťažoval.

3.4   Kľúčovým aspektom takejto významnej iniciatívy je jasnosť a presnosť informácií. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa Komisia snažila jasnejšie vymedziť, ktorých hospodárskych odvetví sa návrh týka a v ktorých konkrétnych oblastiach. EHSV napokon zdôrazňuje, že Komisia vo svojom akčnom pláne nevenuje dostatok pozornosti metodike a vedeckej základni, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie jednotného systému hodnotenia vplyvu a na zabránenie šírenia systémov, ktoré spochybňujú zásady vnútorného trhu a zavádzajú spotrebiteľov.

3.5   EHSV víta návrh Komisie podporiť veľkorysými motivačnými opatreniami snahy, ktoré budú musieť podniky vyvinúť, aby sa prispôsobili novej situácii. Tento prístup, takisto ako zásada, že znečisťovateľ platí, pomáha tým, ktorí sa zaviazali chrániť životné prostredie a predovšetkým dosiahnuť trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu.

3.6   Akčný plán, ktorý navrhuje Komisia, vyžaduje od európskych výrobcov podstatné úsilie v oblasti prispôsobovania a zlepšovania. EHSV v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa bez výnimky dodržiavali novo stanovené záväzky. Preto je potrebné, aby Komisia zaručila na vnútornom trhu rovnaký prístup tak k dovezeným výrobkom ako aj k európskym výrobkom a zabránila tým diskriminácii a relatívnemu znevýhodneniu, v dôsledku ktorých by sa európski výrobcovia neoprávnene ocitli v horšej pozícii. Výbor teda považuje za potrebnú predbežnú a dôkladnú analýzu vychádzajúcu z pohľadu vnútorného trhu, ktorá by bola zameraná na úplne rovnaké zaobchádzanie s výrobkami Spoločenstva ako s výrobkami z tretích krajín.

3.7   Jedným z hlavných prvkov akčného plánu je maloobchodné fórum. Výbor síce podporuje cieľ, na ktorý je fórum zamerané (ekologické využívanie obmedzených prírodných zdrojov), nepovažuje však vytvorenie pracovného fóra vedeného maloobchodom za najlepší prostriedok na jeho dosiahnutie.

3.7.1   Súčasná situácia na trhu (mnoho malých a stredných výrobcov a relatívne málo, ale veľmi silných maloobchodníkov) len spôsobuje tlak na dodávateľov a prispieva k diskriminácii medzi výrobkami. V záujme zaručenia dobrého a vyváženého fungovania maloobchodného fóra by bolo logickejšie stanoviť jeho pracovné metódy: fórum by malo združovať všetkých účastníkov dodávateľského reťazca (výrobcovia, dodávatelia, prepravcovia, spotrebitelia a akademická obec) na základe rovnocennosti, aby sa zaručilo, že budú spolupracovať pri hľadaní riešení.

3.7.2   Táto platforma by mala podporovať dobrovoľné opatrenia, ako napríklad meranie pokroku a opatrenia na ekologickejšiu spotrebu vo všetkých fázach dodávateľského reťazca.

3.8   Pokiaľ ide o smernicu o ekodizajne, EHSV vyjadruje pochybnosti v súvislosti s nepresnou definíciou „energeticky významných“ výrobkov. Malo by sa jasne uviesť, čo presne energeticky významné výrobky znamenajú a ktorých výrobkov sa bude návrh týkať, pretože len potom bude možné zabezpečiť minimálnu mieru právnej istoty v hospodárskom reťazci.

3.9   Akčný plán Komisie obsahuje nové ustanovenia týkajúce sa označovania. V tejto súvislosti chce EHSV upozorniť na to, že by sa malo lepšie propagovať environmentálne označovanie, aby sa zvýšilo jeho používanie priemyslom. Preto pripomína, že optimálnym riešením je harmonizácia predpisov o označovaní, ktorá napomôže splneniu stanovených cieľov.

3.9.1   V určitých odvetviach, ako napr. čo sa týka potravín a nápojov, sa už uplatňujú prísne požiadavky týkajúce sa označovania, ktoré vyplývajú z charakteru týchto výrobkov, podliehajúcich špecifickým predpisom.

3.9.2   Takisto ako pri iných príležitostiach, aj tu výbor pripomína, že existujú tiež iné spôsoby informovania spotrebiteľov (internet, bezplatné telefónne linky), ktoré sú rovnako vhodné pre ciele, ktoré navrhuje Komisia. V tejto súvislosti bude potrebné vykonať analýzu, ktorá by sa zamerala na obsah aj formu označovania výrobkov. Zároveň by sa mala posilniť štandardizácia údajov uvádzaných na etiketách a označeniach výrobkov, ktorá by podporila obchod, bola by užitočná pre spotrebiteľov a priniesla by výhody aj samotným výrobcom. Všeobecnejšie však EHSV považuje vzdelávanie spotrebiteľov za ideálne riešenie na zlepšenie ich povedomia a chápania a na zmenu spotrebiteľských návykov.

3.10   EHSV sa domnieva, že zo strany Európskej komisie chýba rozhodnejšia podpora výskumu, vývoja a inovácií, ktoré budú sprevádzať a podopierať jej akčný plán. Obzvlášť v čase krízy by sa malo pokračovať vo výskumnom úsilí; vyzýva preto, aby sa posilnili aktivity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s trvalo udržateľnou výrobou a spotrebou.

V Bruseli 25. februára 2009

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


(1)  Spravodajca: RIBBE; Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007.

(2)  Spravodajca: PEZZINI; Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008.

(3)  Spravodajca: DARMANIN; Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008.


Top