Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0345

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Európska občianska služba (prieskumné stanovisko)

OJ C 218, 11.9.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 218/1


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európska občianska služba“ (prieskumné stanovisko)

(2009/C 218/01)

V liste z 3. júla 2008 francúzsky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí požiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby v súvislosti s francúzskym predsedníctvom Rady EÚ vypracoval prieskumné stanovisko na tému:

„Európska občianska služba“.

Odborná sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 4. februára 2009. Spravodajcom bol pán JANSON a pomocným spravodajcom pán SIBIAN.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 451. plenárnom zasadnutí 25. a 26. februára 2009 (schôdza z 25. februára) prijal 131 hlasmi za, pričom 7 členovia hlasovali proti a 9 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV s radosťou víta iniciatívu francúzskeho predsedníctva Rady EÚ. Výbor by chcel odkázať na odporúčanie Rady z 20. novembra 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v EÚ (1). Vzhľadom na rôznorodosť systémov aktívnej účasti mladých ľudí na spoločnosti sa však ako najlepší spôsob prístupu k tejto problematike javí vytvorenie európskej iniciatívy v nasledujúcom rámci:

súčinnosť dobrovoľných činností, ktoré sú neplatené, prístupné všetkým, vykonávané zo slobodnej vôle, majú vzdelávací aspekt (neformálne učenie) a sú sociálnym prínosom,

dobrovoľná činnosť je časovo obmedzená, s jasne stanovenými cieľmi, obsahom, úlohami, štruktúrou a rámcom, náležitou podporou a právnou a sociálnou ochranou,

má európsky a nadnárodný charakter.

1.2

Aktívna účasť na občianskej spoločnosti, do ktorej patria aj medzinárodné výmeny, má veľký význam predovšetkým pre osobnostný rozvoj mladých ľudí, ale aj pre rozvoj organizovanej občianskej spoločnosti v Európe. Dobrovoľníkom dáva jedinečnú príležitosť na formálne aj neformálne vzdelávanie a umožňuje im nadobudnúť sociálne a jazykové zručnosti. Pomáha tak podporovať európske občianstvo a posilňuje zámer pokračovať v týchto záväzkoch aj neskôr. Zapojenie ďalších vekových skupín (vrátane starších ľudí) do systému umožňuje využiť ich životné skúsenosti. Má to tiež pozitívny vplyv na ich zdravie a kvalitu života. Spolupráca ľudí z rôznych vekových skupín v rámci dobrovoľnej činnosti môže zároveň zlepšiť porozumenie medzi generáciami.

1.3

EHSV sa domnieva, že EÚ by si mala vytýčiť ambiciózne ciele, ktoré by boli zamerané na širšie zapojenie jednotlivcov do občianskej spoločnosti. Prvým krokom je riadiť sa odporúčaniami, ktoré EHSV vyslovil v predchádzajúcom stanovisku (2).

1.4

EHSV by preto privítal, keby členské štáty zaviedli spoluprácu medzi organizátormi dobrovoľných činností, čím by existujúce formy týchto činností získali nadnárodný rozmer.

1.5

EÚ by mohla podporovať európsku občiansku iniciatívu (3), v rámci ktorej sa kombinujú opatrenia a aktivity pre výmenné programy, ktoré by sa nezameriavali iba na mládež ako tomu bolo doteraz. Jedným z cieľov by mohla byť podpora európskej integrácie. EHSV považuje za prirodzené, aby Európska únia na takéto programy vyčlenila viac finančných zdrojov. Na začiatku by to malo umožniť zdvojnásobiť počet účastníkov výmeny mládeže a výrazne zvýšiť počet účastníkov z iných vekových skupín.

1.6

EHSV sa domnieva, že je nevyhnutné zamerať sa vo väčšom rozsahu na znevýhodnených ľudí, a najmä na mladých ľudí s menším počtom príležitostí.

1.7

Je dôležité zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi jestvujúcimi vnútroštátnymi a európskymi programami, aby sa zredukovali technické prekážky, ako aj otázky spojené so zdravotným alebo úrazovým poistením. Európska únia by na tento účel mala zvážiť vypracovanie takého typu výmenných programov, ktoré by spĺňali normy kvality EÚ. Kvalita dobrovoľných činností akejkoľvek formy je dôležitá a musí sa zabezpečiť primeranými prostriedkami.

1.8

Výbor považuje za dôležité podporovať zapojenie tretích krajín. Prispelo by to k úsiliu EÚ pri plnení cieľov tisícročia a k realizácii európskej politiky rozvoja a humanitárnej pomoci.

1.9

EÚ potrebuje zhodnotiť túto oblasť tým, že bude stimulovať a podporovať výskum a zdokonaľovať príslušnú štatistiku.

1.10

Musia sa tiež prijať rozhodnutia v oblasti poistenia, zdravia a bezpečnosti. Dobrovoľníci by mali mať počas svojho pôsobenia zaistenú primeranú sociálnu ochranu. Kým sa však podmienky sociálneho zabezpečenia nadnárodných dobrovoľníkov budú v jednotlivých krajinách líšiť, bude ťažké to dosiahnuť. EHSV preto povzbudzuje Komisiu, aby podporila jednotné chápanie tejto problematiky, a vyzýva členské štáty a príslušné inštitúcie na riešenie týchto dôležitých otázok.

1.11

EHSV si uvedomuje, že si táto oblasť vyžaduje monitorovanie, napríklad formou konferencie. Podieľali by sa na nej všetky vnútroštátne orgány, Európska komisia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti mládeže alebo dobrovoľnej služby a ich cieľom by bolo podporiť rozvoj rámca európskej občianskej iniciatívy.

2.   Východisková situácia

2.1

EHSV s radosťou víta žiadosť francúzskeho predsedníctva Rady EÚ o vypracovanie prieskumného stanoviska na tému Európska občianska služba.

2.2

Vzhľadom na rôznorodosť systémov aktívnej účasti mladých ľudí na občianskej spoločnosti, či už je to občianska služba, dobrovoľná služba alebo iné formy zapojenia, musí byť európska iniciatíva jasne vymedzená a definovaná. EHSV sa domnieva, že najlepším spôsobom prístupu k tejto problematike na európskej úrovni je prekročenie hraníc tradičnej občianskej služby a vytvorenie európskej iniciatívy v nasledujúcom rámci:

dobrovoľná služba, ktorá je neplatená, prístupná všetkým, vykonávaná zo slobodnej vôle, ktorá má vzdelávací aspekt (neformálne učenie) a predstavuje sociálny prínos,

dobrovoľná činnosť je časovo obmedzená, s jasne stanovenými cieľmi, obsahom, úlohami, štruktúrou a rámcom, náležitou podporou a právnou a sociálnou ochranou,

má európsky a nadnárodný charakter.

2.3

Mohla by sa nazývať európska občianska iniciatíva a pokrývala by širokú škálu tradícií a skúseností v dobrovoľných činnostiach, vrátane občianskych služieb v rôznych členských štátoch.

2.4

Už v Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva sa hovorí o zavedení výmen medzi mladými pracovníkmi na podporu a prehĺbenie solidarity medzi národmi Európy.

2.5

Predchádzajúce stanovisko EHSV na tému dobrovoľnej činnosti (4) poskytlo viacero odporúčaní, vrátane odporúčania:

vyhlásiť rok dobrovoľníkov a vydať bielu knihu o dobrovoľnej činnosti a aktívnom občianstve v Európe,

podnecovať vlády členských štátov k tomu, aby vypracovali vnútroštátnu politiku dobrovoľnej činnosti,

členské štáty by mali vypracovať právne rámcové podmienky, ktoré zaručia právo vykonávať dobrovoľnú činnosť nezávisle od právneho alebo sociálneho postavenia jednotlivca,

vytvoriť spoľahlivé a porovnateľné štatistiky v oblasti dobrovoľnej činnosti na európskej úrovni,

systém financovania a jednotlivé oblasti politiky a programy Európskej únie by mali dobrovoľnú činnosť podporovať viac než doteraz a mala by sa vytvoriť potrebná celoeurópska infraštruktúra na podporu tejto činnosti,

sprístupniť celoeurópske programy dobrovoľníckej činnosti všetkým skupinám obyvateľstva.

2.6

EHSV sa domnieva, že hoci sa dosiahol určitý pokrok, mnohé odporúčania a návrhy ešte neboli vykonané. Výbor prostredníctvom tohto stanoviska opäť zdôrazňuje, že je potrebné uskutočniť odporúčania z predchádzajúceho stanoviska, ako aj zvýšiť ambície týkajúce sa špecifickej oblasti dobrovoľnej činnosti, menovite dobrovoľnej služby.

2.7

EHSV je presvedčený, že občianska spoločnosť sa musí viac podieľať na európskej integrácii. Ambiciózna európska občianska iniciatíva prístupná všetkým vekovým skupinám môže pomôcť odstrániť nedôveru radových občanov voči Európskej únii. Podpora aktívneho občianstva je prínosom k zásadám slobody, demokracie, rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd, rovnosti žien a mužov a nediskriminácii v Európskej únii.

2.8

EHSV zdôrazňuje potrebu aktívnejšej účasti všetkých občanov na spoločnosti, ale osobitne mladých a/alebo znevýhodnených ľudí, aby sa posilnil ich zmysel pre občianstvo a solidaritu. Mala by sa tiež zlepšiť spolupráca na poli občianskych služieb medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a EHSV.

2.9

Právny základ pre politiku mládeže a občianske činnosti je zakotvený v súčasnej zmluve v článkoch 149 a 151, ktoré síce vylučujú akúkoľvek harmonizáciu právnych predpisov, ale umožňujú EÚ povzbudzovať spoluprácu medzi členskými štátmi a podporovať výmeny mládeže. Lisabonskou zmluvou sa rozsah politík mládeže dopĺňa o účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe.

2.10

Lisabonská zmluva po nadobudnutí účinnosti zavedie Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ako rámec spoločnej účasti mladých Európanov na humanitárnych činnostiach Únie.

2.11

V súčasnosti sa dobrovoľné činnosti vykonávajú hlavne prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie v rámci troch hlavných oblastí politiky mládeže Európskej únie. Ide o:

podporu účasti mladých ľudí na aktívnom občianstve a občianskej spoločnosti,

podnecovanie dobrovoľníckej činnosti medzi mladými ľuďmi,

zlepšenie šírenia informácií adresovaných mládeži, podpora existujúcich informačných služieb pre mladých ľudí a dobrovoľnej činnosti medzi nimi, zvyšovanie porozumenia a lepšie poznanie mládeže.

2.12

Existuje niekoľko dôvodov prečo uvažovať o zvyšovaní aktívnej účasti na spoločnosti v Európe. Európska únia nesie za splnenie cieľov tisícročia väčšiu zodpovednosť než ktorýkoľvek iný svetadiel. Únia je jedným z najväčších svetových prispievateľov. Účasť európskych občanov na riešení najvážnejších svetových problémov by neprispela len k rozvoju jednotlivcov, ale tiež zlepšila porozumenie a vytvorila potrebné prepojenia v globalizovanom svete.

2.13

Národné civilné služby niekedy existovali ako alternatíva k vojenskej službe. S postupným rušením povinnej vojenskej služby a narastajúcou profesionalizáciou armády v členských štátoch sa obmedzuje aj civilná služba. Rozvoj mládežníckej dobrovoľnej činnosti by však mohol predstavovať vhodnú alternatívu na zapojenie mladých ľudí do účasti na spoločnosti, hoci sa vojenská/verejná služba vytráca.

2.14

Dobrovoľníckym činnostiam a iným iniciatívam občianskych spoločností sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Talianske predsedníctvo Rady EÚ v roku 2004 pozvalo zástupcov členských štátov, pristupujúcich krajín a Európskej komisie do Ríma na prvú konferenciu o občianskej službe a mládeži. Talianske predsedníctvo konferencie vo svojich záveroch, okrem iného, odporúča:

systematickú a pravidelnú výmenu informácií a osvedčených postupov a posilnenie spolupráce medzi občianskymi službami a politikou mládeže,

väčšiu účasť mladých ľudí na občianskych službách s cieľom umocniť ich občianstvo a zmysel pre solidaritu,

zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi, pristupujúcimi krajinami a Európskou komisiou na poli občianskych služieb pre mladých ľudí.

3.   Súčasné výmenné programy

3.1   Európa

3.1.1

Súčasťou programu Mládež v akcii je Európska dobrovoľnícka služba (EDS). Dobrovoľníci vo veku 18 až 30 rokov strávia 2 až 12 mesiacov v zahraničí. Majú možnosť absolvovať špecifickú odbornú prípravu a ich študijná skúsenosť sa oficiálne uznáva v pase mládeže (Youthpass). V rokoch 1996 – 2006 sa na Európskej dobrovoľníckej službe podieľalo 30 tisíc dobrovoľníkov.

3.1.2

Od roku 2009 budú do inštitucionalizovaných foriem európskej dobrovoľnej činnosti zapojení seniori, a to v rámci programu Grundtvig. Hoci rozsah týchto výmen bude spočiatku len malý, za zmienku stojí fakt, že Európska komisia hľadá formy, ako podporiť dobrovoľnú činnosť vykonávanú rôznymi vekovými skupinami. Taktiež činnosti vykonávané v rámci programu EK „Európa pre občanov“ vytvárajú reálne možnosti pre výmeny dobrovoľníkov z rôznych krajín a rôznych vekových skupín.

3.1.3

Tisícky organizácií pôsobiacich v krajinách EÚ už dlhé roky navzájom spolupracujú. Dôležitým prvkom tejto spolupráce je výmena dobrovoľníkov. Tieto výmeny majú decentralizovaný charakter, a preto nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa ich rozsahu. Ak však vezmeme do úvahy iba výmeny, ktoré sa konajú prostredníctvom organizácií pôsobiacich v rámci celosvetových štruktúr je isté, že sa na nich zúčastňuje významný počet (predovšetkým mladých) Európanov.

3.1.4

EDS vychádza z určitých základných hodnôt a noriem kvality, ktoré sú zakotvené v charte EDS. V záujme ich ochrany a dodržiavania musia byť organizácie, ktoré majú záujem o vysielanie či prijímanie dobrovoľníkov EDS či koordináciu projektu EDS, najprv akreditované.

3.1.5

Prostredníctvom európskeho programu Erasmus sa podarilo výrazne zvýšiť mobilitu vysokoškolských študentov a podporiť spoluprácu medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania. Do programu Erasmus je zapojených okolo 90 % európskych univerzít a od jeho spustenia v roku 1987 sa ho zúčastnilo 1,9 milióna študentov. Program sa bude v budúcnosti snažiť o ďalšie rozšírenie svojej činnosti zameranej na mobilitu. Jeho cieľom je, aby do roku 2012 dosiahol počet zúčastnených študentov 3 milióny.

3.1.6

Program Leonardo da Vinci podporuje mobilitu osôb v období počiatočného odborného vzdelávania a prípravy, ďalej mobilitu pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj mobilitu odborných pracovníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

3.2   Členské štáty

3.2.1

EHSV uznáva rôzne formy a tradície občianskej služby a iné formy dobrovoľnej činnosti v členských štátoch, ktoré sú zamerané na aktívne občianstvo, solidaritu a sociálny rozvoj. Výbor zdôrazňuje úlohu a prínos mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou alebo dobrovoľnej služby. Uvedomuje si aj skutočnosť, že nie je k dispozícii dostatočné množstvo informácií o programoch občianskych služieb alebo dobrovoľnej činnosti v členských štátoch.

3.2.2

Vo viacerých členských štátoch, napr. v Nemecku, Taliansku a Francúzsku, už existujú rozličné formy občianskej služby (povinnej alebo dobrovoľnej) pre mladých ľudí. Niekoľko ďalších krajín tieto služby v súčasnosti zavádza alebo ich zavedenie zvažuje.

4.   Európska občianska iniciatíva

4.1   Súčasné politické iniciatívy

Výbor víta odporúčanie Rady, ktorého cieľom je podporiť mobilitu mladých dobrovoľníkov v Európe. EHSV tiež víta uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť. EP v ňom zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť zdroje pre dobrovoľnícku činnosť a vytvoriť programy aj pre iné vekové skupiny ako je mládež.

EHSV taktiež víta, že Komisia vyzvala na realizáciu prípravnej akcie Amicus, ktorá je zameraná na presadzovanie nadnárodného prístupu pri umiestňovaní mladých ľudí v rámci občianskej služby a dobrovoľnej činnosti, podporu rozvoja európskeho rámca a zavedenie testovacej a hodnotiacej fázy.

4.1.1

EHSV by preto privítal, keby sa členské štáty so silnými tradíciami a záujmom v tejto oblasti angažovali na poli spolupráce, v rámci ktorej by jestvujúce formy občianskej/civilnej služby zahŕňali nadnárodný rozmer.

4.1.2

EHSV súhlasí s názorom, že chýbajúce zosúladenie medzi jednotlivými vnútroštátnymi systémami a nedostatok dostupných informácií obmedzujú možnosti EDS, čo je skutočne dôvodom na obavy. Výbor tiež víta úsilie zamerané na to, aby sa EDS dostala do širšieho povedomia verejnosti, podobne ako napr. program Erasmus.

4.2   Aké by mali byť ciele?

4.2.1

EHSV zastáva názor, že EÚ by mala vytýčiť ambiciózne ciele, ktoré by boli zamerané na širšie zapojenie jednotlivcov do občianskej spoločnosti. Prvým krokom by malo byť riadiť sa odporúčaniami, ktoré EHSV vyslovil v predchádzajúcom stanovisku (pozri bod 2.5).

4.2.2

EÚ by mala podporovať európsku občiansku iniciatívu, v rámci ktorej sa kombinujú opatrenia a aktivity pre výmenné programy a ktorá nielenže kladie dôraz na mladých ľudí, ale zabezpečuje aj silnejšiu európsku zložku. Služba by sa mala v ideálnom prípade absolvovať v inej ako domovskej krajine účastníka. Výbor je presvedčený, že Európska únia by mala na takéto programy vyčleniť viac finančných zdrojov.

4.2.3

V prvej fáze by úsilie malo byť zamerané na zdvojnásobenie počtu osôb zúčastňujúcich sa na výmenách mladých dobrovoľníkov. To by nemalo byť problémom, vzhľadom na to, že do programu Erasmus je v súčasnosti zapojených vyše 100 tisíc študentov, pričom na ostatných výmenných programoch pre mládež v Európe sa podieľa iba veľmi malé percento mladých Európanov. Z dlhodobého hľadiska by sa tieto programy mohli zamerať na dosiahnutie podobnej miery účasti, ako má program Erasmus.

4.2.4

EHSV sa domnieva, že je nevyhnutné zamerať sa vo väčšom rozsahu na znevýhodnených mladých ľudí. Táto skupina by mala zo zapojenia sa do občianskej spoločnosti najväčší osoh, často však na to nemá dostatočné finančné prostriedky či kvalifikačné predpoklady.

4.2.5

Do takejto iniciatívy by mali byť zapojené aj iné skupiny, ako sú mladí ľudia. Európa starne, avšak starší ľudia sú aktívnejší ako kedysi a chcú v spoločnosti zohrávať viditeľnejšiu úlohu. Zapojenie ďalších skupín (napr. dôchodcov) do systému by podporilo koncepciu „aktívneho starnutia“ a zároveň by sa v rámci nových skupín mohli zblížiť ľudia z rôznych krajín. Starší ľudia by sa mohli zúčastňovať na spoločenskom živote, odovzdávať svoje životné skúsenosti a cítiť sa užitoční. To by malo pozitívny vplyv na ich zdravie a kvalitu života. Keď mladí a starí ľudia spoločne pracujú, vymieňajú si skúsenosti a navzájom sa podporujú, môže dobrovoľná činnosť podporovať porozumenie medzi generáciami.

4.2.6

Je potrebné zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi jestvujúcimi vnútroštátnymi a európskymi programami. Znížili by sa tým technické prekážky, ako je nedostatočné vzájomné uznávanie skúseností v oblasti občianskej služby a kvalifikácie mladých ľudí, ako aj otázky spojené so zdravotným a úrazovým poistením. Na tento účel by mala Európska únia prijať rozhodnutie o type výmenných programov, ktoré by spĺňali normy kvality EÚ.

4.2.7

V súčasnosti je štátna podpora dôležitá pri stimulovaní rozvoja programu a záruke noriem kvality. Žiadna krajina však nehradí všetky náklady spojené s dobrovoľníckymi projektmi. Najmä v prípade nadnárodných aktivít sa často vynára potreba získať doplnkové súkromné finančné zdroje. Na podporu výmen a vytvorenie európskej občianskej iniciatívy preto musí EÚ výrazne navýšiť svoj rozpočet na dobrovoľnú činnosť (vrátane výmen) na úhradu napr. nákladov na koordináciu, vytváranie stimulov a na krížové dotácie medzi krajinami. EHSV zároveň nabáda členské štáty, aby zvýšili objem prostriedkov na financovanie týchto činností.

4.2.8

Výbor považuje za dôležité podporovať zapojenie tretích krajín, vďaka čomu by dobrovoľníci mohli pôsobiť v zahraničí. Prispelo by to k úsiliu EÚ pri plnení cieľov tisícročia a k realizácii európskej politiky rozvoja a humanitárnej pomoci. Iniciatívu podporujúcu širší rámec a väčší počet výmen by bolo potrebné koordinovať s Európskym dobrovoľníckym zborom pre humanitárnu pomoc, ktorý zavádza Lisabonská zmluva. V dlhodobom horizonte by sa do tohto zboru mali okrem mladých ľudí zapojiť aj iné skupiny. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť, aby vízová politika EÚ nevytvárala takýmto výmenám zbytočné prekážky.

4.2.9

EÚ zároveň potrebuje venovať tejto oblasti väčšiu pozornosť a zhodnotiť ju tým, že bude stimulovať a podporovať výskum a zdokonaľovať príslušnú štatistiku. Spoluprácu medzi jestvujúcimi občianskymi službami je potrebné ďalej prediskutovať, sledovať a monitorovať vo vhodnom inštitucionálnom rámci.

4.3   Prínos a problémy

4.3.1

Európska občianska iniciatíva by mohla prispieť k podpore univerzálnych a európskych hodnôt slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu. Ďalej by tiež mala byť zameraná na rozvoj sociálnych a jazykových zručností, schopnosť vytvárať siete, budovanie a fungovanie Európskej únie a taktiež aj získavanie a výmenu skúseností. Túžba po nových vedomostiach alebo lepšom poznaní seba samého a svojich schopností je dôvodom, ktorý často vedie mladých ľudí k dobrovoľnej činnosti a zároveň prispieva k tomu, aby vyhoveli požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach.

4.3.2

EHSV je presvedčený, že existuje značný priestor pre nadnárodnú spoluprácu a výmenu dobrovoľníkov v rôznych oblastiach (ako napr. sociálne začlenenie, ľudské potreby, deti a mládež, šport, informácie, ochrana dedičstva, kultúra a umenie, životné prostredie, civilná ochrana atď.), ktoré by mohli posilniť európsky rozmer občianstva.

4.3.3

EHSV sa domnieva, že európska občianska iniciatíva by tiež mohla prehĺbiť spoluprácu medzi členskými štátmi, pristupujúcimi krajinami a krajinami v rámci európskeho nástroja susedstva a partnerstva, a to z hľadiska aktívneho občianstva a zmyslu pre solidaritu.

4.3.4

Dobrovoľníci môžu cielene zbierať dôležité neformálne skúsenosti a znalosti, ktoré sú na pracovnom trhu žiadané a vybudovať si sieť kontaktov. Môžu tiež získať kľúčové schopnosti a vedomosti v oblasti styku s verejnosťou, komunikácie, vyjadrovania, sociálnych zručností, manažmentu a odbornej prípravy. Dobrovoľná činnosť môže teda tvoriť dôležitú súčasť životopisu a profesijnej dráhy. Je však potrebné zabezpečiť, aby sa uznávali skúsenosti mladých ľudí získané počas dobrovoľníckej činnosti a príslušné poznatky získané v rámci neformálneho vzdelávania.

4.3.5

Existujú však aj problémy. Jedným z nich je chýbajúce právne postavenie dobrovoľníkov. Vnútroštátne rámcové predpisy definujú postavenie dobrovoľníkov a príslušných organizácií v danej krajine a v menšom rozsahu aj v zahraničí. Neexistujú žiadne vnútroštátne rámcové právne predpisy, ktoré by napr. dobrovoľníkom EDS zabezpečili podobné právne postavenie.

4.3.6

Musia sa tiež vyriešiť otázky týkajúce sa poistenia, zdravia a bezpečnosti. Dobrovoľníci by mali mať počas svojho pôsobenia zaistenú primeranú sociálnu ochranu. Kým sa však podmienky sociálneho zabezpečenia cezhranične činných dobrovoľníkov budú v jednotlivých krajinách líšiť, bude ťažké to dosiahnuť. EHSV preto nabáda Komisiu, aby podporila jednotné chápanie tejto problematiky, a vyzýva členské štáty a príslušné inštitúcie na riešenie týchto dôležitých otázok.

4.3.7

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sme predišli prípadnému konfliktu, pokiaľ ide o definíciu plateného zamestnania a dobrovoľnej služby. Z tohto dôvodu je nutné jasne definovať rozdiely medzi zamestnancami a dobrovoľníkmi, a prípadne aj kompetencie dobrovoľníkov. Dobrovoľná činnosť nemá byť chápaná ako náhrada zamestnania. Z tohto dôvodu je dôležitá spolupráca so sociálnymi partnermi.

5.   Úloha EHSV a organizovanej občianskej spoločnosti

5.1

Organizovaná občianska spoločnosť je hlavnou sférou, v rámci ktorej sa môže dobrovoľná činnosť realizovať. Do EDS a iných európskych programov sa už zapojilo množstvo organizácií občianskej spoločnosti. Dobrovoľnícke organizácie by mali aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v širšom výmennom programe.

5.2

Faktom je, že neziskové a dobrovoľnícke organizácie sú v Európe často poskytovateľmi rôznych druhov sociálnych služieb. Zároveň však v mnohých prípadoch klesá účasť v ľudových hnutiach. V tejto súvislosti by európska občianska iniciatíva mohla prispieť k výraznejšiemu zapojeniu občanov do organizovanej občianskej spoločnosti a taktiež poskytnúť organizáciám lepšie možnosti na ich vlastný rozvoj. Analýza úlohy a postavenia neziskových organizácií v spoločnosti a diskusia o nich môžu priniesť zmenu v tom, akým spôsobom môžu tieto organizácie špecificky prispievať a zviditeľňovať svoj prínos pre spoločnosť.

5.3

Európska občianska iniciatíva môže prispieť aj k posilneniu a oživeniu občianskej spoločnosti. To bude prínosom aj pre sociálny kapitál, a to z hľadiska dôvery, zníženia korupcie a členstva v dobrovoľníckych združeniach.

5.4

Problém akreditácie organizácií a otázka kvality výmen mali často vplyv na organizácie občianskej spoločnosti. EHSV by chcel povzbudiť organizovanú občiansku spoločnosť v členských štátoch a na európskej úrovni, aby spolupracovala v úsilí nájsť spoločné zásady pre akreditáciu a vypracovanie ďalších spoločných kritérií kvality. To by sa v prípade potreby mohlo uskutočniť v spolupráci so zodpovednými orgánmi verejnej správy.

5.5

EHSV si uvedomuje, že si táto oblasť vyžaduje monitorovanie, napríklad formou konferencie. Podieľali by sa na nej všetky vnútroštátne orgány, Európska komisia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti mládeže alebo dobrovoľnej služby a ich cieľom by bolo podporiť rozvoj rámca európskej občianskej iniciatívy.

V Bruseli 25. februára 2009

Predseda

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Mario SEPI


(1)  14825/08, JEUN 101.

(2)  Pozri stanovisko EHSV na tému „Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv“, spravodajkyňa pani Koller (Ú. v. EÚ C 325, 30.12.2006).

(3)  V snahe vyhnúť sa nedorozumeniu v súvislosti so skutočnosťou, že pojem „občianska služba“ má v jednotlivých členských štátoch odlišný význam, používa EHSV v tomto stanovisku výraz „občianska iniciatíva“.

(4)  Pozri stanovisko EHSV na tému „Dobrovoľná činnosť, jej úloha v európskej spoločnosti a jej vplyv“, spravodajkyňa pani Koller (Ú. v. EÚ C 325, 30.12.2006).


PRÍLOHA

k stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Nasledujúce pozmeňovacie návrhy, ktoré získali viac ako štvrtinu hlasov, boli v priebehu diskusií zamietnuté:

Bod 2.11

V súčasnosti sa dobrovoľné činnosti mladých ľudí vykonávajú hlavne prostredníctvom prioritou otvorenej metódy koordinácie v rámci troch hlavných oblastí politiky mládeže Európskej únie. Ide o:

podporu účasti mladých ľudí na aktívnom občianstve a občianskej spoločnosti,

podnecovanie dobrovoľníckej činnosti medzi mladými ľuďmi,

zlepšenie šírenia informácií adresovaných mládeži, podpora existujúcich informačných služieb pre mladých ľudí a dobrovoľnej činnosti medzi nimi, zvyšovanie porozumenia a lepšie poznanie mládeže.“

Výsledok hlasovania

Za: 49 Proti: 69 Zdržali sa: 19

Bod 4.3.7

Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sme predišli prípadnému konfliktu, pokiaľ ide o definíciu plateného zamestnania a dobrovoľnej služby. Z tohto dôvodu je nutné jasne definovať rozdiely medzi zamestnancami a dobrovoľníkmi, a prípadne aj kompetencie dobrovoľníkov. Dobrovoľná činnosť nemá byť chápaná ako náhrada zamestnania. Z tohto dôvodu je dôležitá spolupráca organizácií zastupujúcich dobrovoľníkov so sociálnymi partnermi.“

Výsledok hlasovania

Za: 48 Proti: 77 Zdržali sa: 23


Top