EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0708(02)

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (Text s významom pre EHP)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 155/11


ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. júna 2009

o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)

(Text s významom pre EHP)

2009/C 155/02

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozvoj a uznávanie vedomostí, zručností a odbornej spôsobilosti občanov sú rozhodujúce pre ich osobný a profesionálny rozvoj, ako aj pre konkurencieschopnosť, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť v Spoločenstve. V súvislosti s tým by mali uľahčovať medzinárodnú mobilitu pre pracovníkov a vzdelávajúce sa osoby a prispievať k plneniu požiadaviek ponuky a dopytu na európskom trhu práce. Účasť na celoživotnom vzdelávaní bez hraníc pre všetkých a prenos, uznávanie a zhromažďovanie výsledkov vzdelávania osôb dosiahnutých vo formálnom, neformálnom a informálnom kontexte by sa mali preto podporovať a zlepšovať na úrovni Spoločenstva.

(2)

Na zasadnutí Európskej rady v roku 2000 v Lisabone sa dospelo k záveru, že vyššia transparentnosť kvalifikácie by mala byť jedným z hlavných prvkov, ktoré sú potrebné na prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Spoločenstve požiadavkám vedomostnej spoločnosti. Na zasadnutí Európskej rady v roku 2002 v Barcelone sa okrem toho zdôraznila dôležitosť metód zlepšenia transparentnosti a uznávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy („OVP“).

(3)

Režimy OVP, jednej z hlavných oblastí celoživotného vzdelávania, priamo súvisia so všeobecným a vysokoškolským vzdelávaním a s politikou zamestnanosti a so sociálnou politikou jednotlivých členských štátov. Tým, že vplývajú na viaceré odvetvia, podporujú nielen konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a uspokojenie potrieb pracovného trhu, ale aj sociálnu súdržnosť, rovnoprávnosť a účasť a zaangažovanie občanov.

(4)

V uznesení Rady z 19. decembra 2002 o podpore posilnenej európskej spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave (4) („Kodanský proces“) a v spoločnej priebežnej správe Rady a Komisie o vykonávaní pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (5) prijatej v roku 2004 sa zdôrazňuje dôležitosť systému prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu, kým v spoločnej správe Rady a Komisie o pokroku z roku 2008 (6) sa zdôrazňuje potreba zintenzívniť snahy o zvyšovanie kvality a príťažlivosti OVP.

(5)

V záveroch Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 15. novembra 2004, o budúcich prioritách posilnenej európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy sa dala prednosť rozvoju a vykonávaniu Európskeho systému prenosu kreditov v oblasti OVP s cieľom umožniť, aby vzdelávajúce sa osoby pri prechode z jedného systému odbornej prípravy do druhého mohli stavať na výsledkoch dosiahnutých na svojej vzdelávacej dráhe.

(6)

Účelom tohto odporúčania je vytvoriť Európsky kreditový systém pre odborné vzdelávanie a prípravu („ECVET“) určený na uľahčenie prenosu, uznávania a zhromažďovania posúdených výsledkov vzdelávania osôb, ktoré sa usilujú získať kvalifikáciu. Takto sa zlepší všeobecné pochopenie výsledkov vzdelávania občanov a ich transparentnosť, medzinárodná mobilita a prenosnosť medzi členskými štátmi a prípadne v rámci členských štátov v priestore celoživotného vzdelávania bez hraníc a zlepší sa aj mobilita a prenosnosť kvalifikácií na vnútroštátnej úrovni medzi rôznymi hospodárskymi odvetviami a v rámci pracovného trhu. Navyše to prispeje k rozvoju a rozširovaniu európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

(7)

ECVET by sa mal zakladať na zásadách a technických špecifikáciách stanovených v prílohe II. Ďalej by sa mal posilniť spoločnými zásadami zabezpečenia kvality stanovenými v záveroch Rady z 28. mája 2004 o zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy a v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady z 18. júna 2009 o vytvorení európskeho referenčného rámca na zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (7).

(8)

ECVET je uplatniteľný na všetky výsledky vzdelávania, ktoré by sa v zásade mali dať dosiahnuť rôznymi vzdelávacími a študijnými dráhami na všetkých úrovniach Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie („EKR“) a potom prenášať a uznávať. Toto odporúčanie preto prispieva k širším cieľom podpory celoživotného vzdelávania a zvyšovania zamestnateľnosti, otvorenosti mobilite a sociálneho začlenenia pracovníkov a vzdelávajúcich sa osôb. Uľahčuje predovšetkým rozvoj pružných a individualizovaných dráh a tiež uznávanie tých výsledkov vzdelávania, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania.

(9)

Transparentné zásady zabezpečenia kvality, výmena informácií a rozvoj partnerstiev medzi inštitúciami príslušnými pre kvalifikáciu, poskytovateľmi OVP a inými príslušnými zainteresovanými stranami by mali pomôcť pri budovaní vzájomnej dôvery a mali by uľahčovať vykonávanie tohto odporúčania.

(10)

Toto odporúčanie by malo uľahčiť zlučiteľnosť, porovnateľnosť a komplementárnosť kreditových systémov používaných v OVP a Európskym systémom prenosu a zhromažďovania kreditov („ECTS“), ktorý sa používa vo vysokoškolskom sektore, a tým prispieť k vyššej priepustnosti medzi úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

(11)

Potvrdzovanie výsledkov posudzovaného neformálneho a informálneho vzdelávania by malo byť podporované v súlade so závermi Rady z 28. mája 2004 o spoločných európskych zásadách identifikácie a potvrdzovania neformálneho a informálneho vzdelávania.

(12)

Toto odporúčanie dopĺňa odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (8), v ktorom sa odporúča, aby členské štáty podporovali úzke prepojenie medzi EKR a existujúcimi alebo budúcimi európskymi systémami prenosu a zhromažďovania kreditov vo vysokoškolskom a OVP. Keďže hlavným cieľom EKR je zvýšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť nadobudnutých kvalifikácií, cieľom ECVET je uľahčovať prenos, uznávanie a zhromažďovanie výsledkov vzdelávania osôb na ich ceste k dosiahnutiu kvalifikácie.

(13)

Toto odporúčanie zohľadňuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) (9) a odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 týkajúce sa medzinárodnej mobility v rámci Spoločenstva na účely vzdelávania a odbornej prípravy: Európska charta kvality mobility (10).

(14)

Toto odporúčanie by prípadne malo uľahčiť zapojenie príslušných miestnych a regionálnych orgánov do činnosti prepájania vnútroštátnych alebo iných kvalifikačných rámcov a systémov s ECVET.

(15)

Toto odporúčanie by nemalo mať vplyv na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (11), v ktorej sa poskytujú práva a ukladajú povinnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ako aj migrujúcej osobe. Používanie ECVET by nemalo mať vplyv na prístup na trh práce, ak sa odborná kvalifikácia uznala v súlade so smernicou 2005/36/ES. ECVET okrem toho neznamená pre občanov žiadny nový nárok na automatické uznávanie výsledkov vzdelávania alebo bodov.

(16)

Zavedenie a uplatňovanie ECVET je dobrovoľné podľa článkov 149 a 150 zmluvy, a preto ho možno uskutočniť len v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a nariadeniami.

(17)

Keďže ciele tohto odporúčania, a to podporu a doplnenie činností členských štátov, uľahčenie spolupráce medzi nimi, zvýšenie transparentnosti a podporu mobility a celoživotného vzdelávania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu alebo účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, toto odporúčanie je v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto odporúčanie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov, pretože nenahrádza ani nevymedzuje vnútroštátne kvalifikačné systémy a/alebo kvalifikácie a/alebo vnútroštátne kreditové systémy, nepredpisuje konkrétne výsledky vzdelávania ani odborné spôsobilosti osôb a nemá za cieľ ani nevyžaduje roztrieštenie ani zosúladenie kvalifikačných systémov,

TÝMTO ODPORÚČAJÚ, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.

podporovali Európsky kreditový systém pre odborné vzdelávanie a prípravu („ECVET“) uvedený v prílohách I a II na všetkých úrovniach EKR s odkazom na kvalifikácie OVP s cieľom uľahčiť medzinárodnú mobilitu a uznávanie študijných výsledkov v OVP a celoživotné vzdelávanie bez hraníc;

2.

podľa potreby vytvorili nevyhnutné podmienky a prijali opatrenia, aby sa ECVET v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi a na základe skúšok a testovania mohol od roku 2012 postupne uplatňovať na kvalifikácie v OVP na všetkých úrovniach EKR a využívať na účely prenosu, uznávania a zhromažďovania výsledkov vzdelávania osôb, ktoré dosiahli vo formálnom a prípadne v neformálnom a informálnom kontexte;

3.

podporovali rozvoj vnútroštátnych a európskych partnerstiev a sietí, do ktorých sú zapojené inštitúcie a orgány zodpovedné za kvalifikáciu a diplomy, poskytovatelia OVP, sociálni partneri a ďalšie zainteresované strany, ktoré sú určené na testovanie, vykonávanie a podporu ECVET;

4.

zabezpečili, aby zainteresované strany a osoby v oblasti OVP mali prístup k informáciám a usmerneniam o používaní ECVET, a zároveň uľahčili výmenu informácií medzi členskými štátmi; ďalej aby zabezpečili, aby príslušné orgány riadne zverejňovali uplatňovanie ECVET na kvalifikáciu a aby súvisiace dokumenty „Europass“ vydané príslušnými orgánmi obsahovali jasne určené príslušné informácie;

5.

pri používaní ECVET uplatňovali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi spoločné zásady zabezpečenia kvality v OVP stanovené v záveroch Rady z 28. mája 2004 o zabezpečení kvality odborného vzdelávania a prípravy, najmä v súvislosti s posudzovaním, potvrdzovaním a uznávaním výsledkov vzdelávania;

6.

zabezpečili fungovanie mechanizmov koordinácie a monitorovania na príslušných úrovniach v súlade s právnymi predpismi, štruktúrami a požiadavkami každého členského štátu s cieľom zaručiť kvalitu, transparentnosť a jednotnosť iniciatív prijatých na vykonávanie ECVET.

SCHVAĽUJÚ ZÁMER KOMISIE:

1.

podporovať členské štáty pri vykonávaní úloh uvedených v bodoch 1 až 6 a pri uplatňovaní zásad a technických špecifikácií ECVET stanovených v prílohe II, a to najmä uľahčením testovania, spolupráce, vzájomného učenia sa, podpory a zavádzania informačných a konzultačných programov a zároveň zaručením prístupu k metodickým materiálom pre všetkých zainteresovaných občanov;

2.

vypracovať užívateľské príručky a nástroje, ako aj prispôsobiť príslušné dokumenty Europass v spolupráci s členskými štátmi, národnými a európskymi odborníkmi a používateľmi; rozvíjať odborné znalosti na posilnenie zlučiteľnosti a komplementárnosti medzi ECVET a ECTS, ktorý sa používa vo vysokoškolskom sektore, v spolupráci s OVP a odborníkmi vo vysokoškolskom sektore a používateľmi na európskej i vnútroštátnej úrovni; a pravidelne poskytovať informácie o rozvoji ECVET;

3.

podporovať európsku sieť ECVET, do ktorej patria príslušné strany zainteresované v OVP a príslušné vnútroštátne inštitúcie, a spoločne s členskými štátmi sa na nej zúčastňovať s cieľom šíriť a podporovať ECVET v rámci členských štátov a vytvoriť udržateľnú platformu na výmenu informácií a skúseností medzi nimi; vytvoriť, vychádzajúc z tohto rámca, skupinu používateľov ECVET s cieľom prispievať k aktualizácii užívateľskej príručky, ako aj ku kvalite a celkovému súladu procesu spolupráce zameraného na vykonávanie ECVET;

4.

monitorovať prijaté opatrenia vrátane výsledkov skúšok a testovania a nadväzovať na ne, a po posúdení a vyhodnotení týchto opatrení v spolupráci s členskými štátmi, do 18. júna 2014 podať Európskemu parlamentu a Rade správu o získaných skúsenostiach a dôsledkoch pre budúcnosť, v prípade potreby aj vrátane preskúmania a úpravy tohto odporúčania prostredníctvom aktualizácie príloh a metodických materiálov v spolupráci s členskými štátmi.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Štefan FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 100, 30.4.2009, s. 140.

(2)  Ú. v. EÚ C 325, 19.12.2008, s. 48.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. mája 2009.

(4)  Ú. v. ES C 13, 18.1.2003, s. 2.

(5)  Ú. v. EÚ C 104, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 86, 5.4.2008, s. 1.

(7)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.

(10)  Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 5.

(11)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.


PRÍLOHA I

DEFINÍCIE

Na účely tohto odporúčania sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„kvalifikácia“ je formálny výsledok procesu posudzovania a potvrdzovania, ktorý sa získa, keď príslušná inštitúcia určí, že osoba dosiahla výsledky vzdelávania zodpovedajúce daným normám;

b)

„výsledky vzdelávania“ sú vyjadrenia o tom, čo vzdelávajúca sa osoba vie, chápe a je schopná urobiť po ukončení procesu vzdelávania, ktoré sú vymedzené z hľadiska vedomostí, zručností a spôsobilostí;

c)

„jednotka výsledkov vzdelávania“ (jednotka) je zložka kvalifikácie tvorená súvislým súborom vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré možno posudzovať a potvrdzovať;

d)

„kredit za výsledky vzdelávania“ (kredit) je súbor výsledkov vzdelávania jednotlivca, ktoré boli posúdené a ktoré možno zhromažďovať na účely kvalifikácie alebo prenášať do iných vzdelávacích programov alebo kvalifikácií;

e)

„príslušná inštitúcia“ je inštitúcia, ktorá je na základe pravidiel a postupov zúčastnených krajín zodpovedná za obsah kvalifikácie a jej udeľovanie alebo uznávanie jednotiek alebo za iné funkcie súvisiace s ECVET, ako je prideľovanie bodov ECVET ku kvalifikáciám a jednotkám, posudzovanie, potvrdzovanie a uznávanie výsledkov vzdelávania;

f)

„posudzovanie výsledkov vzdelávania“ sú metódy a postupy používané na určenie rozsahu, v akom vzdelávajúca sa osoba skutočne získala konkrétne vedomosti, zručnosti a spôsobilosti;

g)

„potvrdzovanie výsledkov vzdelávania“ je postup potvrdzovania, že určité posudzované výsledky vzdelávania dosiahnuté vzdelávajúcou sa osobou zodpovedajú osobitným výsledkom, ktoré sa môžu vyžadovať pre danú jednotku alebo kvalifikáciu;

h)

„uznávanie výsledkov vzdelávania“ je postup osvedčovania oficiálne dosiahnutých výsledkov vzdelávania prostredníctvom udeľovania jednotiek alebo kvalifikácií;

i)

„body ECVET“ sú numerickým vyjadrením celkovej váhy výsledkov vzdelávania v kvalifikácii a relatívnej váhy jednotiek v súvislosti s kvalifikáciou.


PRÍLOHA II

ECVET – ZÁSADY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

ECVET je technický rámec na prenos, uznávanie a prípadne zhromažďovanie výsledkov vzdelávania osôb, ktorých cieľom je získať kvalifikáciu. K nástrojom a metodológii ECVET patrí opis kvalifikácií, pokiaľ ide o jednotky výsledkov vzdelávania so súvisiacimi bodmi, prenos a postup zhromažďovania a doplnkové dokumenty, ako sú napríklad dohody o vzdelávaní, záznam výsledkov štúdia a užívateľské príručky ECVET.

ECVET je určený na uľahčenie uznávania výsledkov vzdelávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, v rámci mobility, na účely získania kvalifikácie. Malo by sa poznamenať, že ECVET neznamená pre občanov žiadny nový nárok na automatické uznávanie výsledkov vzdelávania alebo bodov. Jeho uplatňovanie pre danú kvalifikáciu je v súlade s právnymi predpismi, pravidlami a predpismi uplatňovanými v členských štátoch a zakladá sa na týchto zásadách a technických špecifikáciách:

1.   Jednotky výsledkov vzdelávania

Jednotka predstavuje zložku kvalifikácie a pozostáva zo súvislého súboru vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré možno posudzovať a potvrdzovať určitým počtom súvisiacich bodov ECVET. Kvalifikácia v zásade obsahuje viaceré jednotky a je tvorená celým súborom jednotiek. Vzdelávajúca sa osoba môže teda získať kvalifikáciu zhromaždením požadovaných jednotiek získaných v rôznych krajinách a v rôznych kontextoch (formálnom a prípadne neformálnom a informálnom) pri rešpektovaní vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich so zhromažďovaním jednotiek a uznávaním výsledkov vzdelávania.

Jednotky, ktoré tvoria kvalifikáciu, by mali byť:

opísané zreteľne a zrozumiteľne odkazom na vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, na ktoré sa vzťahujú,

vytvorené a organizované súvislým spôsobom vzhľadom na celkovú kvalifikáciu,

vytvorené spôsobom, ktorý umožňuje samostatné posudzovanie a potvrdzovanie výsledkov vzdelávania obsiahnutých v jednotke.

Jednotka môže byť špecifická pre jednotlivú kvalifikáciu alebo spoločná pre viaceré kvalifikácie. Očakávané výsledky vzdelávania, ktoré jednotku vymedzujú, možno dosiahnuť bez ohľadu na to, kde alebo ako sa dosiahli. Jednotka sa preto nemá zamieňať so zložkou formálneho vzdelávacieho programu alebo poskytovania odbornej prípravy.

Pravidlá a postupy pre vymedzenie charakteristiky jednotiek výsledkov vzdelávania a pre spájanie a zhromažďovanie jednotiek pre danú kvalifikáciu určujú príslušné inštitúcie a partneri zapojení do procesu odbornej prípravy v súlade s vnútroštátnymi alebo regionálnymi pravidlami.

Špecifikácie pre jednotku by mali obsahovať:

všeobecný názov jednotky,

všeobecný názov kvalifikácie (alebo kvalifikácií), ktorej sa jednotka týka, a to podľa potreby,

odkaz na kvalifikáciu podľa úrovne EKR, prípadne úrovne národného kvalifikačného rámca („NKR“), s kreditovými bodmi ECVET spojenými s danou kvalifikáciou,

výsledky vzdelávania obsiahnuté v jednotke,

postupy a kritériá na posudzovanie týchto výsledkov vzdelávania,

body ECVET spojené s jednotkou,

v prípade potreby trvanie platnosti jednotky.

2.   Prenos a zhromažďovanie výsledkov vzdelávania, partnerstvá ECVET

V ECVET sa posudzujú jednotky výsledkov vzdelávania dosiahnuté v jednom prostredí a po úspešnom posúdení sa prenášajú do iného prostredia. V tomto druhom prostredí ich potvrdzuje a uznáva príslušná inštitúcia ako súčasť požiadaviek na kvalifikáciu, ktorú sa daná osoba snaží dosiahnuť. Jednotky výsledkov vzdelávania možno potom zhromažďovať na získanie tejto kvalifikácie v súlade s vnútroštátnymi alebo regionálnymi pravidlami. Postupy a usmernenia na posudzovanie, potvrdzovanie, zhromažďovanie a uznávanie jednotiek výsledkov vzdelávania stanovujú príslušné dotknuté inštitúcie a partneri zapojení do procesu odbornej prípravy.

Prenos kreditov založený na ECVET a uplatňovaný na výsledky vzdelávania získané vo formálnych kontextoch vzdelávania by sa mal uľahčiť budovaním partnerstiev a sietí zahŕňajúcich príslušné inštitúcie, z ktorých každá má právomoc vo svojom prostredí udeľovať kvalifikácie alebo jednotky, alebo udeľovať kredit za získané výsledky vzdelávania na účely prenosu a potvrdzovania.

Budovanie partnerstiev má za cieľ:

poskytovať všeobecný rámec spolupráce a nadväzovania kontaktov medzi partnermi stanovený v memorande o porozumení („MoP“), prostredníctvom ktorého sa vytvára prostredie vzájomnej dôvery,

pomôcť partnerom pri vytváraní osobitných mechanizmov prenosu kreditov pre vzdelávajúce sa osoby.

V MoP by sa malo potvrdiť, že partneri:

navzájom akceptujú svoje postavenie príslušných inštitúcií,

navzájom akceptujú kritériá a postupy zabezpečovania kvality, posudzovania, potvrdzovania a uznávania ako uspokojivé na účely prenosu kreditov,

súhlasia s podmienkami vykonávania partnerstva, akými sú ciele, trvanie a mechanizmy preskúmania MoP,

súhlasia s porovnateľnosťou príslušných kvalifikácií na účely prenosu kreditov, s použitím referenčných úrovní stanovených EKR,

určia ďalších aktérov a príslušné inštitúcie, ktoré sa môžu podieľať na príslušnom procese, a ich funkcie.

Na uplatnenie ECVET na výsledky vzdelávania získané v neformálnom a informálnom vzdelávacom kontexte alebo mimo rámca MoP by príslušná inštitúcia, ktorá má právomoc udeľovať kvalifikácie alebo jednotky alebo udeľovať kredit, mala zaviesť postupy a mechanizmy identifikácie, potvrdzovania a uznávania týchto výsledkov vzdelávania prostredníctvom udeľovania zodpovedajúcich jednotiek a s nimi súvisiacich bodov ECVET.

3.   Dohoda o vzdelávaní a osobný záznam

Pri uplatnení prenosu kreditov, v ktorom sú zapojení dvaja partneri a konkrétna mobilná vzdelávajúca sa osoba, uzatvoria príslušné dve inštitúcie zapojené do procesu odbornej prípravy a potvrdzovania a vzdelávajúca sa osoba dohodu o vzdelávaní v rámci MoP. V tejto dohode:

by sa malo rozlišovať medzi príslušnou „domovskou“ a „hostiteľskou“ inštitúciou (1),

by sa mali spresniť osobitné podmienky pre obdobie mobility, ako totožnosť vzdelávajúcej sa osoby, trvanie obdobia mobility, očakávané výsledky vzdelávania a súvisiace body ECVET.

V dohode o vzdelávaní by sa malo stanoviť, že v prípade, ak vzdelávajúca sa osoba očakávané výsledky vzdelávania dosiahla a „hostiteľská“ inštitúcia ich posúdila kladne, „domovská“ inštitúcia by ich mala potvrdiť a uznať ako súčasť požiadaviek na kvalifikáciu v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými príslušnou inštitúciou.

Prenos medzi partnermi sa môže vzťahovať na výsledky vzdelávania dosiahnuté vo formálnom, prípadne aj v neformálnom a informálnom kontexte. Prenos kreditu za dosiahnuté výsledky vzdelávania má preto tri etapy:

„hostiteľská“ inštitúcia posudzuje dosiahnuté výsledky vzdelávania a udeľuje kredit vzdelávajúcej sa osobe. Dosiahnuté výsledky vzdelávania a zodpovedajúce body ECVET sa zaznamenávajú v osobnom „zázname“ vzdelávajúcej sa osoby (2),

„domovská“ inštitúcia potvrdí kredit ako vhodné potvrdenie o výsledkoch, ktoré vzdelávajúca sa osoba dosiahla,

„domovská“ inštitúcia potom uzná výsledky vzdelávania, ktoré sa dosiahli. Toto uznanie predstavuje dôvod na udelenie jednotiek a ich zodpovedajúcich bodov ECVET v súlade s pravidlami „domovského“ systému.

Potvrdzovanie a uznávanie príslušnou „domovskou“ inštitúciou závisí od úspešného posúdenia výsledkov vzdelávania príslušnou „hostiteľskou“ inštitúciou v súlade s dohodnutými postupmi a kritériami zabezpečenia kvality.

4.   Body ECVET

Body ECVET poskytujú doplňujúce informácie o kvalifikáciách a jednotkách v numerickej forme. Nemajú žiadnu hodnotu nezávislú od nadobudnutých výsledkov vzdelávania pre konkrétnu kvalifikáciu, ktorej sa týkajú, a sú odrazom dosiahnutých úspechov a zhromažďovania jednotiek. V záujme umožnenia spoločného prístupu k používaniu bodov ECVET sa uplatňuje dohoda, podľa ktorej sa k výsledkom vzdelávania, ktoré by sa mali dosiahnuť za rok formálneho denného OVP, priradí 60 bodov.

V ECVET má priraďovanie bodov zvyčajne dve fázy: body ECVET sa priradia najprv na kvalifikáciu ako celok a potom na jej jednotky. Pre danú kvalifikáciu sa berie jeden formálny vzdelávací kontext ako referenčný a na základe dohody sa tejto kvalifikácii priradí celkový počet bodov. Z tohto celkového počtu sa potom priradia body ECVET každej jednotke podľa jej relatívnej váhy v rámci kvalifikácie.

V prípade kvalifikácie, ktorá sa nezakladá na formálnom vzdelávaní, ktoré sa používa ako referenčná hodnota, možno kreditové body ECVET priradiť na základe odhadu porovnaním s inou kvalifikáciou, ktorá je založená na referenčnom formálnom kontexte. Na vytvorenie porovnateľnosti kvalifikácie by sa príslušná inštitúcia mala odvolávať na príslušnú úroveň EKR, prípadne NKR, alebo na podobnosť výsledkov vzdelávania v úzko príbuznej profesijnej oblasti.

Relatívna váha jednotky výsledkov vzdelávania vzhľadom na kvalifikáciu by sa mala určovať podľa týchto kritérií alebo ich kombinácie:

relatívna dôležitosť výsledkov vzdelávania, ktoré tvoria jednotku, pre účasť na trhu práce, pre napredovanie k iným kvalifikačným úrovniam alebo pre sociálnu integráciu,

zložitosť, rozsah a objem výsledkov vzdelávania v jednotke,

úsilie, ktoré vzdelávajúca sa osoba musí vynaložiť na dosiahnutie vedomostí, zručností a spôsobilostí požadovaných pre jednotku.

Relatívna váha akejkoľvek danej jednotky, ktorá je spoločná pre viaceré kvalifikácie, vyjadrená v bodoch ECVET, môže byť pri jednotlivých kvalifikáciách rozdielna.

Priraďovanie bodov ECVET je zvyčajne súčasťou štruktúry kvalifikácií a jednotiek. Vykonáva ho príslušná inštitúcia zodpovedná za určovanie obsahu a udržiavanie kvalifikácie alebo osobitne splnomocnená na túto úlohu. V krajinách, v ktorých už existuje vnútroštátny systém bodov, vytvoria príslušné dotknuté inštitúcie mechanizmy na konverziu vnútroštátnych kreditových bodov na body ECVET.

Úspešné dosiahnutie kvalifikácie alebo jednotky je impulzom na udelenie súvisiacich bodov ECVET nezávisle od skutočného času potrebného na ich dosiahnutie.

Prenos jednotky zvyčajne znamená prenos zodpovedajúcich bodov ECVET, aby boli zahrnuté, keď sa uznávajú prenášané výsledky vzdelávania, a to v súlade s vnútroštátnymi alebo regionálnymi pravidlami. Je vecou príslušnej inštitúcie, aby v prípade potreby opakovane posúdila body ECVET, ktoré sa majú započítať, pokiaľ sú pravidlá a metodiky stanovené na tento účel transparentné a podporené zásadami zabezpečenia kvality.

Každá kvalifikácia získaná prostredníctvom neformálneho alebo informálneho vzdelávania, pre ktorú možno identifikovať referenčný formálny spôsob vzdelávania, a zodpovedajúce jednotky majú rovnaký počet bodov ECVET ako referenčný spôsob vzdelávania, keďže sa dosahujú rovnaké výsledky vzdelávania.


(1)  „Domovská“ inštitúcia je inštitúcia, ktorá bude potvrdzovať a uznávať výsledky vzdelávania dosiahnuté vzdelávajúcou sa osobou. „Hostiteľská“ inštitúcia je inštitúcia, ktorá poskytuje odbornú prípravu pre získanie výsledkov vzdelávania a posudzuje dosiahnuté výsledky vzdelávania.

(2)  Osobný záznam je doklad, v ktorom sa špecifikujú posúdené výsledky vzdelávania vzdelávajúcej sa osoby, jednotky a udelené body ECVET.


Top