Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0333

Stanovisko Výboru regiónov Jednotný európsky vzdušný priestor II

OJ C 120, 28.5.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/52


Stanovisko Výboru regiónov „Jednotný európsky vzdušný priestor II“

2009/C 120/10

VÝBOR REGIÓNOV

vyzdvihuje skutočnosť, že letecká doprava je nesmierne dôležitá pre hospodársky a sociálny rozvoj, konkurencieschopnosť a blahobyt jednotlivých regiónov, aj Európy ako celku;

zastáva názor, že pri stanovovaní celoeurópskych cieľov je dôležité zohľadňovať národné a/alebo regionálne prevádzkové prostredie. Nie je totiž vhodné stanoviť rovnaké ciele pre vysoko vyťažené letiská a pre letiská s nízkou intenzitou dopravy. Je dôležité zachovať letiskovú letovú informačnú službu (AFIS) a nenútiť všetky letiská, aby používali služby kontroly letovej prevádzky (ATC), pretože pre menšie letiská by to znamenalo zvýšenie nákladov. Práve národné a regionálne orgány majú zohľadniť tieto aspekty;

žiada bližšie objasnenie návrhu na financovanie spoločných projektov z poplatkov z leteckej dopravy vzhľadom na možné využitie iných finančných zdrojov. Žiada tiež preskúmanie možností, ako sa môžu národné a regionálne orgány profitujúce zo spoločného projektu podieľať na rozhodovaní v danej veci;

vzhľadom na zásadu subsidiarity odporúča, aby sa právomoci udelené EASA obmedzili len na letiská, ktoré odbavujú profesionálne lety slúžiace na dopravu vykonávanú podľa pravidiel pre let podľa prístrojov;

považuje za dôležité, aby sa vykonávacie predpisy pre letiská vypracovávali podľa komplexnosti letiska, kvality jeho činností a objemu dopravy, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať letiskám s nízkou intenzitou dopravy, ako aj počtu ich zamestnancov.

Spravodajkyňa

:

pani Lea Saukkonen (FI/EĽS), zástupkyňa člena mestského zastupiteľstva Helsínk

Referenčné dokumenty

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 s cieľom zlepšiť výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy

KOM(2008) 388 v konečnom znení – 2008/0127 (COD)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Jednotný európsky vzdušný priestor II: smerom k udržateľnejšej a výkonnejšej leteckej doprave

KOM(2008) 389 v konečnom znení

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica Rady 06/23/EHS

KOM(2008) 390 v konečnom znení – 2008/0128 (COD)

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV,

Úvod

1.

vyzdvihuje skutočnosť, že letecká doprava je nesmierne dôležitá pre hospodársky a sociálny rozvoj, konkurencieschopnosť a blahobyt jednotlivých regiónov, aj Európy ako celku. Letecká doprava zabezpečuje rýchle a flexibilné spojenie medzi európskymi regiónmi a ostanými časťami sveta;

2.

je presvedčený, že zlepšenie výkonnosti európskeho systému leteckej dopravy bude mať nielen významný hospodársky prínos, ale umožní aj flexibilnejší a bezpečnejší pohyb a zároveň vo väčšej miere zohľadní otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia a problematiku klimatických zmien;

3.

zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť a zlepšiť kapacity a príležitosti na spoluprácu národných orgánov, aby mohli hladko fungovať ako jeden celok v rámci rovnakého funkčného bloku vzdušného priestoru (functional airspace block – FAB), pričom by dodržiavali pravidlá dohodnuté s EÚ;

4.

pripomína svoj názor, že regionálne letiská musia byť považované za výhodu, ktorá má osobitný význam pre rozvoj regionálneho a miestneho hospodárstva, a že sociálny a hospodársky význam leteckej dopravy bude s rozširovaním Únie rásť (1);

5.

upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že európske letiská sa navzájom veľmi líšia. Ak porovnáme letiská veľkých európskych miest s letiskami v riedko osídlených okrajových oblastiach či ostrovných regiónoch zistíme, že medzi nimi existujú výrazné rozdiely pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa riadenia letovej prevádzky aj otázky bezpečnosti;

Všeobecné pripomienky

6.

všíma si, že návrh na zmenu a doplnenie legislatívneho rámca pre Jednotný európsky vzdušný priestor je súčasťou väčšieho balíka, ktorý zahŕňa aj rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) na riadenie letovej prevádzky, letecké navigačné služby a letiská;

7.

upozorňuje, že cieľom balíka nariadení je zlepšiť leteckú dopravu tak, aby vnútroštátne ohraničenia alebo obmedzenia nebránili čo najefektívnejšiemu využívaniu vzdušného priestoru a iným aktivitám;

8.

všíma si, že návrh vychádza zo správy skupiny na vysokej úrovni pre budúci európsky regulačný rámec pre oblasť letectva a správy komisie Eurocontrolu pre preskúmanie výkonnosti „Posúdenie iniciatív smerujúcich k vytvoreniu funkčných blokov vzdušného priestoru a ich prínosu k zlepšovaniu výkonnosti“;

9.

upozorňuje, že východiskom pre vypracovanie návrhu bolo zistenie Komisie, že výkonnosť súčasného európskeho systému riadenia letovej prevádzky je takmer na hranici svojich možností. Hlavnou príčinou daného stavu je chýbajúci systém sieťového prepojenia, doposiaľ nie úplne deregulovaný trh, absencia voľného pohybu riadiacich letovej prevádzky na trhu práce a inštitucionálne ustanovenia pre riadenie letovej prevádzky;

10.

uznáva, že prevádzku jednotného európskeho vzdušného priestoru by zlepšila regulácia výkonnosti, jednotný bezpečnostný rámec, zavádzanie nových technológií a riadenie kapacity na zemi;

11.

uznáva, že v súlade so zásadou udržateľného rozvoja leteckej dopravy je potrebné zlepšiť riadenie letovej prevádzky a letecké navigačné služby, aby bolo možné reagovať na potreby používateľov vzdušného priestoru s cieľom vytvoriť jednotný európsky vzdušný priestor;

12.

víta nahradenie prekrývajúcich sa regulačných štruktúr rámcom Spoločenstva, ktorý do siete leteckej dopravy zahŕňa všetky fázy letu;

13.

víta návrh na zlepšenie výkonnosti systému riadenia letovej prevádzky prostredníctvom zohľadnenia bezpečnostných aspektov, ktoré sú v záujme všetkých užívateľov vzdušného priestoru;

14.

víta skutočnosť, že sa pri rozvoji systému leteckej dopravy zohľadňujú environmentálne aspekty. To znamená, že výhody, ktoré prináša letecká doprava regionálnym ekonomikám, sa budú môcť vyvážene skĺbiť s požiadavkami na ochranu životného prostredia;

15.

víta úpravu definície funkčného bloku vzdušného priestoru v zmysle zdôraznenia výkonnosti služieb, čo uľahčí plnenie cieľov nariadenia primeraným spôsobom a s ohľadom na potreby jednotlivých regiónov;

16.

podporuje hlavný plán riadenia letovej prevádzky (ATM), ktorým sa bude riadiť vývoj v tejto oblasti. V rámci tohto plánu sa bude môcť rozvíjať prevádzka regionálnych letísk ako súčasť siete služieb pre vzdušný priestor;

17.

považuje za dôležité zavedenie systému na reguláciu výkonnosti. Súčasťou tohto nástroja by boli ukazovatele výkonnosti v rámci Spoločenstva, pravidelná kontrola činnosti leteckých navigačných služieb a sietí, ako aj postupov získavania údajov od všetkých príslušných strán;

18.

zdôrazňuje význam vypracovania a schválenia národných alebo regionálnych plánov výkonnosti pri stanovovaní záväzných výkonnostných cieľov. Na úrovni Spoločenstva by sa mali stanovovať iba ciele všeobecnej povahy, ktoré by sa bližšie špecifikovali na národnej alebo regionálnej úrovni;

19.

domnieva sa, že požiadavka na nezávislosť dozorných orgánov je správna;

20.

súhlasí s požiadavkou, že členský štát nemôže zamietnuť ustanoviť poskytovateľa letových prevádzkových služieb na základe toho, že jeho vnútroštátny právny systém vyžaduje, aby poskytovateľom týchto služieb bol národný subjekt alebo aby takýto subjekt pôsobil na území daného štátu;

21.

domnieva sa, že zriadenie funkčných blokov vzdušného priestoru do roku 2012 bude síce veľkou, avšak zvládnuteľnou výzvou. Bude si však vyžadovať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, národnými dozornými orgánmi, poskytovateľmi služieb a letiskami;

22.

domnieva sa, že uvedenie podrobných údajov o finančnej situácii poskytovateľa služieb a zákaz krížových dotácií medzi službami kontroly letovej prevádzky a leteckými navigačnými službami na letiskách umožnia vytvorenie transparentnejších systémov spoplatňovania;

23.

nazdáva sa, že odhad poplatkov v budúcich rokoch je súčasťou dlhodobého plánovania činnosti leteckých navigačných služieb. Návrh na ich stanovenie na niekoľko rokov vopred môže používateľom vzdušného priestoru uľahčiť plánovanie ich činnosti, ak majú predstavu o svojich nákladoch v najbližších rokoch;

24.

upozorňuje na návrh, podľa ktorého Komisia vypracuje správu najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia a v prípade potreby predloží návrh na uplatňovanie trhových princípov na rôzne letecké navigačné služby, ako sú komunikačné, navigačné, monitorovacie, meteorologické a letecké informačné služby. Nákladovo efektívne aktivity sú bežnou súčasťou podnikateľskej činnosti, avšak treba uznať, že v oblastiach s nízkou intenzitou dopravy nie je možné poskytovať letecké navigačné služby rentabilne a/alebo spôsobom, ktorý by podporoval hospodársku súťaž;

25.

súhlasí s návrhom na upustenie od definície ohraničujúcej funkčný blok vzdušného priestoru len na horný vzdušný priestor. Nový návrh uľahčuje možnosti zavedenia jednotného európskeho vzdušného priestoru a plynulé fungovanie letových prevádzkových služieb;

26.

súhlasí s návrhom, aby Spoločenstvo a členské štáty požiadali Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO) o vytvorenie a uznanie jednotnej európskej letovej informačnej oblasti (EFIR). Nepovažuje to však za naliehavú otázku, pretože neboli predložené žiadne dôkazy o konkrétnych výhodách, ktoré by táto iniciatíva priniesla;

27.

myslí si, že je dôležité nájsť vhodné riešenia pokiaľ ide o hodnotenie organizácie riadenia siete a iných podporných činností, a taktiež navrhnúť spôsob využitia odborných skúseností Eurocontrolu pri reorganizácii činností;

28.

domnieva sa, že z hľadiska plynulej a efektívnej letovej prevádzky je dôležitý návrh na zabezpečenie konzistentnosti medzi letovými plánmi a letiskovými prevádzkovými intervalmi a potrebnej koordinácie s priľahlými regiónmi;

29.

je presvedčený, že je potrebné zaručiť vysokú mieru leteckej bezpečnosti v Európe a víta rozšírenie právomocí agentúry EASA. Súbor harmonizovaných noriem, ktoré by vypracovala jediná agentúra, a ktoré by sa dali uplatňovať čo najjednotnejším spôsobom na celom území Spoločenstva, by bol nástrojom na podporu leteckej bezpečnosti a zároveň na obmedzenie problémov, ktoré leteckým dopravcom a leteckej doprave ako takej prináša uplatňovanie odlišných noriem;

30.

domnieva sa, že rozsah uplatňovania návrhu na rozšírenie právomocí EASA je príliš široký a mohol by klásť neprimerané požiadavky najmä na malé regionálne letiská, čím by brzdil ich činnosť;

31.

zastáva názor, že právomoci EASA by mali byť zamerané na otázky bezpečnosti, aby bolo jasné, aké je poslanie agentúry;

32.

považuje za nevyhnutné podporovať spoluprácu medzi civilným a vojenským letectvom na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie fungovanie európskej siete leteckej dopravy a dosahovanie jej výkonnostných cieľov.

II.   ZÁVERY A ODPORÚČANIA

33.

zastáva názor, že pri stanovovaní celoeurópskych cieľov je dôležité zohľadňovať národné a/alebo regionálne prevádzkové prostredie. Nie je totiž vhodné stanoviť rovnaké ciele pre vysoko vyťažené letiská a pre letiská s nízkou intenzitou dopravy. Je dôležité zachovať letiskovú letovú informačnú službu (AFIS) a nenútiť všetky letiská, aby používali služby kontroly letovej prevádzky (ATC), pretože pre menšie letiská by to znamenalo zvýšenie nákladov. Práve národné a regionálne orgány majú zohľadniť tieto aspekty;

34.

považuje za dôležité, aby sa pri získavaní údajov na hodnotenie úrovne výkonnosti zohľadňovali jestvujúce postupy vypracovávania správ;

35.

v záujme zabezpečenia transparentnosti považuje za dôležité, aby jednotliví poskytovatelia služieb mohli svoje príjmy a výdavky prezentovať v súlade so svojimi vlastnými účtovnými postupmi (v prípade, že nimi disponujú);

36.

žiada bližšie objasnenie návrhu na financovanie spoločných projektov z poplatkov z leteckej dopravy vzhľadom na možné využitie iných finančných zdrojov. Žiada tiež preskúmanie možností, ako sa môžu národné a regionálne orgány profitujúce zo spoločného projektu podieľať na rozhodovaní v danej veci;

37.

domnieva sa, že je potrebné objasniť plánované zmeny v systéme spoplatňovania, a to pokiaľ ide o spôsob stanovovania poplatkov na niekoľko rokov dopredu a o možnosti poskytovateľov služieb, pôsobiacich na komerčnej báze, predvídať (v rámci riadenia rizík) zmeny vo výdavkoch na mzdy a v prevádzkových nákladoch počas daného zmluvného obdobia. Takáto analýza sa najlepšie realizuje na národnej a/alebo regionálnej úrovni;

38.

odporúča, namiesto všeobecnej zmienky uvedenej v predmetnom návrhu, detailnejšie opísať riadenie siete a súvisiace činnosti, ktoré sú dôležité pre fungovanie tohto odvetvia. Uľahčilo by to hodnotenie ich vplyvu, ako aj spôsobu primeraného zapojenia používateľov vzdušného priestoru a poskytovateľov leteckých navigačných služieb do rozhodovania v otázkach týkajúcich sa reformy administratívnej štruktúry;

39.

vzhľadom na zásadu subsidiarity odporúča, aby sa právomoci udelené EASA obmedzili len na letiská, ktoré odbavujú profesionálne lety slúžiace na dopravu vykonávanú podľa pravidiel pre let podľa prístrojov;

40.

považuje za dôležité, aby sa vykonávacie predpisy pre letiská vypracovávali podľa komplexnosti letiska, kvality jeho činností a objemu dopravy, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať letiskám s nízkou intenzitou dopravy, ako aj počtu ich zamestnancov;

41.

pokiaľ ide o návrh na rozšírenie právomocí EASA, považuje v záujme dosiahnutia správnej regulácie za dôležité:

kontrolovať, či funkcie leteckých navigačných služieb vyhovujú špecifikáciám ICAO,

dbať na to, aby nedochádzalo k duplicite v návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia o právomociach EASA a nariadení o jednotnom európskom vzdušnom priestore, ani v postupoch týkajúcich sa napr. preukazov spôsobilosti,

dbať na to, aby boli prijaté primerané prechodné ustanovenia alebo iné opatrenia, ktoré by po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia zabezpečili pokračovanie platnosti preukazov spôsobilosti vydaných na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/23/ES o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky, ktorá má byť zrušená,

poskytnúť presnejšiu definíciu letiskového vybavenia, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia a obmedziť ho na vybavenie pre leteckú bezpečnosť,

spresniť, že požiadavka na prevádzkovateľa letiska, ktorá znie: „Významné údaje o letisku a dostupných službách sa musia zistiť a udržovať v aktuálnom stave“, sa vzťahuje len na údaje, ktoré sú nevyhnutné pre letcov,

preskúmať požiadavku, aby prevádzkovateľ letiska musel preukázať, že existujú postupy zásobovania lietadiel palivom, a predísť tak tomu, aby prevádzkovateľovi letiska nevznikali úlohy dohľadu, ktoré patria do kompetencie orgánov.

V Bruseli 12. februára 2009

Predseda

Výboru regiónov

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 76/2005 a CdR 63/2004.


Top