Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0033

Vec T-33/09: Žaloba podaná 26. januára 2009 – Portugalská republika/Komisia

OJ C 82, 4.4.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/30


Žaloba podaná 26. januára 2009 – Portugalská republika/Komisia

(Vec T-33/09)

(2009/C 82/53)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes a J.A. de Oliveira, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

v prvom rade zrušiť rozhodnutie Komisie K(2008) 7419 z 25. novembra 2008, prostredníctvom ktorého Komisia uložila Portugalskej republike zaplatenie penále, ktoré bola Portugalská republika povinná zaplatiť na základe rozsudku Súdneho dvora vo veci C-70/06 s účinnosťou od 10. januára 1008,

podporne zrušiť uvedené rozhodnutie v rozsahu, v akom jeho účinky prekračujú dátum 29. januára 2008,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu všetkých trov konania alebo v prípade, že sa Súdny dvor obmedzí na zníženie penále, rozhodnúť, že každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa žiada zrušenie napadnutého rozhodnutia v súlade s článkom 230 ES a tvrdí, že Komisia porušila Zmluvu ES alebo právne normy prijaté na jej vykonanie.

Podľa žalobkyne Komisia totiž porušila Zmluvu ES alebo právne normy prijaté na jej vykonanie tým, že od nej vyžadovala zaplatenie penále, ktoré jej bolo uložené Súdnym dvorom vo veci C-70/06 počas obdobia od 10. januára do 17. júla 2008, hoci žalovaná už predtým v plnom rozsahu splnila svoju povinnosť prispôsobiť svoje vnútroštátne právo smernici 89/665 (1).

Keď Súdny dvor 10. januára 2008 vydal rozsudok vo veci C-70/06, v ktorom žalobkyni uložil zaplatenie penále za každý deň omeškania pri prijímaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom zo 14. októbra 2004, Komisia/Portugalsko, C-275/03 – t. j. opatrení, ktoré spočívali v zrušení zákonného dekrétu č. 48051 z 21. novembra 1967, ktorý podmieňuje priznanie náhrady škody osobám, ktoré boli poškodené porušením práva Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania, alebo porušením vnútroštátnych predpisov, ktoré ho vykonávajú, preukázaním zavinenia vo forme úmyslu alebo nedbanlivosti – Portugalská republika už mala prijatý zákon č. 67/2007, ktorým sa zrušuje uvedený zákonný dekrét a zavádza sa nový režim mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti štátu a iných verejnoprávnych orgánov, a tento zákon už bol uverejnený v Diário da República (zbierka zákonov), 1. časť, č. 251 z 31. decembra 2007. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 30 dní od svojho uverejnenia, t. j. 30. januára 2008.

Dňa 4. januára 2008 žalobkyňa o tejto skutočnosti informovala Súdny dvor a žiadala, aby sa kópia uvedeného zákona vložila do spisu vo veci C-70/06. Avšak vzhľadom na pokročilé štádium konania Súdny dvor nemohol túto skutočnosť zohľadniť a 10. januára 2008 vydal rozsudok.

Žalobkyňa si preto myslí, že príkaz na zaplatenie penále sa môže týkať iba obdobia najneskôr do 9. januára 2008, alebo v najhoršom prípade vzhľadom na to, že dátum nadobudnutia účinnosti zákona č. 67/2007 sa nezhoduje s dátumom jeho uverejnenia, obdobia do 29. januára 2008. Príkaz Komisie je preto úplne nepodložený, pokiaľ ide o neskoršie obdobia.


(1)  Smernica Rady z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).


Top