Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0548

Vec C-548/07: Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

OJ C 22, 26.1.2008, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/38


Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

(Vec C-548/07)

(2008/C 22/68)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Patakia a M. van Beek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Helénska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (1) a najmä z doložky 1 ods. 2, doložky 2 ods. 1 a ods. 3 písm. b), doložky 2 ods. 3 písm. e) a f) a doložky 2 ods. 4 a 6 dohody pripojenej k predmetnej smernici,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Po preskúmaní súboru gréckej legislatívy týkajúcej sa prebratia smernice 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC do gréckeho právneho poriadku, Komisia konštatovala, že toto prebratie je nedostatočné a chybné, pokiaľ ide o niektoré doložky už citovanej rámcovej dohody, uvádzanej predmetnou smernicou, pokiaľ ide o pracovníkov obchodného loďstva.

2.

Predmetná grécka legislatíva, ktorá ratifikuje kolektívne zmluvy v tejto oblasti má najmä obmedzený rozsah uplatnenia, nakoľko sa neuplatňuje na všetkých pracovníkov obchodných lodí.

3.

Okrem toho, pre priznanie práva na rodičovskú dovolenku vyššie uvedeným pracovníkom, je podľa gréckej legislatívy potrebné splniť nižšie uvedené podmienky, ktoré sa pripájajú k podmienkam uvádzaným smernicou:

mať pracovnú prax na tej istej lodi v trvaní 12 mesiacov,

zamestnávať na predmetnej lodi aspoň 30 osôb,

predložiť dôkaz, že druhý rodič je zamestnaný,

kvalifikácia pracovnej zmluvy námorníka po jeho návrate z rodičovskej dovolenky ako „novej“ zmluvy a opätovné vyžadovanie minimálnej doby zamestnania 6 alebo 7 mesiacov,

záväzok námorníka na náhradu nákladov vyslania jeho zástupcu,

uplatňovanie predmetnej vnútroštátnej legislatívy výlučne na pracovné zmluvy námorníkov uzavreté po nadobudnutí účinnosti kolektívnych zmlúv,

kvalifikácia obchodných záväzkov ako dôvodov vyššej moci, pre neudelenie rodičovskej dovolenky.

4.

Nakoniec Komisia konštatuje, že v kolektívnych zmluvách ani v ministerských vyhláškach, ktoré ich schvaľujú neexistuje žiadny odkaz na otázku ochrany pracovníkov pred prepustením z dôvodu podania žiadosti, alebo čerpania rodičovskej dovolenky.

5.

V dôsledku toho, Komisia zastáva názor, že Helénska republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice 96/34/ES a najmä z doložky 1 ods. 2, doložky 2 ods. 1 a ods. 3 písm. b), doložky 2 ods. 3 písm. e) a f) a doložky 2 ods. 4 a 6 dohody pripojenej k predmetnej smernici.


(1)  Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 4; Mim. vyd. 05/002, s. 285.


Top