Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0528

Vec C-528/07 P: Odvolanie podané 29. novembra 2007 : Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z  12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Komisia Európskych spoločenstiev

OJ C 22, 26.1.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/36


Odvolanie podané 29. novembra 2007: Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Komisia Európskych spoločenstiev

(Vec C-528/07 P)

(2008/C 22/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Association de la presse internationale ASBL (API) (v zastúpení: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, advokát a C. O'Daly, Solicitor)

Ďalší účastník konania: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev vo veci T-36/04 API/Komisia z 12. septembra 2007 v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa konštatoval právo Komisie nesprístupniť podania Komisie v súdnych konaniach, v ktorých sa ešte nekonalo ústne pojednávanie,

zrušil časti rozhodnutia Komisie D(2003) 30621 z 20. novembra 2003, ktoré doposiaľ neboli zrušené Súdom prvého stupňa v konaní T-36/04 alebo, alternatívne, vrátil vec späť Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s prihliadnutím na rozsudok Súdneho dvora a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza, že napadnutý rozsudok by mal byť zrušený z týchto dôvodov:

1.

Po prvé, Súd prvého stupňa mylne vykladal článok 4 ods. 2 druhú zarážku nariadenia („výnimka súdneho konania“), keď prijal záver, že Komisia nemusí vykonať konkrétne posúdenie toho, či umožniť prístup k svojim písomným podaniam pred ústnym pojednávaním. Tento výklad i) je v rozpore s ustálenými zásadami pre výklad výnimky súdneho konania, ktoré sú uznávané inde v rozsudku; ii) vychádza z predpokladu neexistujúceho práva Komisie chrániť svoje záujmy „pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi“; iii) spočíva na zjavne nesprávnom právnom odôvodnení, odkazujúc na „zásadu rovnosti zbraní“; iv) mylne nepriznáva význam iným súdnym predpisom, ktoré umožňujú prístup k podaniam pred pojednávaním a v) mylne odkazuje na potrebu ochrany potrebného účinku súdov Spoločenstva v konaniach in camera.

2.

Po druhé, Súd prvého stupňa mylne vyložil pojem „prevažujúci verejný záujem“ v článku 4 ods. 2 in fine nariadenia tým, že rozhodol, že pokiaľ ide o písomné podania predložené súdom, všeobecný verejný záujem o obsah konania pred súdmi Spoločenstva nemôže prevážiť nad akýmkoľvek záujmom chráneným výnimkou súdneho konania.


Top