Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(03)

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

OJ C 162, 14.7.2007, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 162/10


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom

(2007/C 162/05)

Číslo pomoci

XA 7005/07

Členský štát

Česká republika

Región, v ktorom sa schéma štátnej pomoci uplatňuje (NUTS II)

Jihovýchod

Názov schémy pomoci alebo názov podniku príjmajúceho dodatočnú pomoc ad hoc

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Právny základ

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci

Celková výška v rámci schémy štátnej pomoci ročne: 5 000 000 CZK (t. j. 0,181 milióna EUR)

Maximálna intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia

Áno

Do 50 % oprávnených výdavkov na stavebné a technologické investície

Dátum implementácie

Od 1. 3. 2007

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia oprávnené na regionálnu investičnú pomoc

Nie

Obmedzená na špecifické odvetvia:

Spracovanie a uvádzanie na trh poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I Zmluvy o ES, s výnimkou produktov, ktoré napodobujú alebo napodobňujú mlieko alebo mliečne výrobky.

Uveďte prosím, na ktoré, podľa klasifikácie NACE Rev. 1.1  (1)15

Áno

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Číslo pomoci

XA 7006/07

Členský štát

Česká republika

Región

Vysočina

Názov schémy pomoci alebo názov podniku, príjmajúceho individuálnu štátnu pomoc.

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Právny základ

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej pomoci poskytnutej podniku

Ročné výdavky najviac: 600 000 CZK

Maximálna intenzita pomoci

Výška pomoci: do 50 % oprávnených výdavkov.

Oprávnené výdavky, na ktoré sa môže poskytnúť finančný príspevok, sa môžu pohybovať v rozmedzí od 5 000 CZK do 250 000 CZK na každý individuálny projekt.

Výška finančnej pomoci na jedného príjemcu finančnej pomoci/nositeľa projektu môže v období 2007 až 2013 dosiahnuť maximálnu úroveň 1 750 000 CZK

Dátum implementácie

Od 1. 3. 2007

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej pomoci

Do 31. 12. 2013

Účel pomoci

Pomoc je zameraná na zvyšovanie odbornej úrovne subjektov zaoberajúcich sa spracovaním a uvádzaním poľnohospodárskych produktov na trh uvedených v prílohe I Zmluvy o ES na účely zvyšovania efektívnosti a produktivity práce.

Táto pomoc je v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v Českej republike, cieľmi a prioritami „Programu rozvoja kraja Vysočina“ a „Zásadami zastupiteľstva kraja Vysočina pre poskytovanie finančných príspevkov na podporu poľnohospodárstva v kraji Vysočina v období v období rokov 2007 až 2013 z rozpočtu kraja Vysočina a spôsobu kontroly ich využitia“. Pomoc je v súlade s nariadením (ES) č. 70/2001.

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na uskutočňovanie a organizáciu súťaží a výstav zameraných na  spracovanie poľnohospodárskych produktov a ich uvádzanie na trh uvedených v prílohe I k Zmluve o ES, vrátane podpory na náklady spojené s účasťou vystavovateľov na takýchto akciách, výdavky na usporadúvanie a organizáciu vzdelávacích akcií zameraných na spracovanie a uvádzanie poľnohospodárskych produktov na trh uvedených v prílohe I  k Zmluve o ES formou kurzov, seminárov alebo workshopov a výdavky na technologické a ekonomické poradenstvo pre podnikateľov v poľnohospodárstve

Príslušné odvetvia hospodárstva:

Všetky odvetvia

 

alebo

 

Ťažba uhlia

 

Všetky výrobné odvetvia

 

alebo

 

Oceliarsky priemysel

 

Lodiarsky priemysel

 

Priemysel syntetických vlákien

 

Automobilový priemysel

 

Iné výrobné odvetvia

 

Spracovanie poľnohospodárskych produktov a ich uvádzanie na trh

Áno

Všetky služby

 

alebo

 

Dopravné služby

 

Finančné služby

 

Iné služby

 

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Ďalšie informácie

Kraj Vysočina vyhlasuje, že budú dodržané podmienky podľa nariadenia (ES) č. 70/2001, t. j. podpora bude smerovaná na malé a stredné podniky a zároveň sa dodrží finančný obmedzenie dané týmto nariadením


Číslo pomoci

XA 7008/07

Členský štát

Rakúsko

Región, v ktorom sa uplatňuje schéma pomoci (NUTS II)

Všetky regióny podľa schválenej mapy podpory regiónom pre regionálnu pomoc v Rakúsku 2007 – 2013; N 492/06

Názov schémy štátnej pomoci

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Právny základ

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci

Celková suma za rok v rámci schémy

Až 5 miliónov EUR objemu úverov

= približne 0,6 EUR hrubej hotovostnej finančnej pomoci

Intenzita pomoci

V súlade s článkom 4 nariadenia

Áno

Nadobudnutie účinnosti

1. 1. 2007

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Príslušné sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva, ktoré prichádzajú do úvahy na regionálnu investičnú pomoc

Nie

Podpora sa obmedzuje na určité sektory hospodárstva

Áno

Sektor spracovania a odbytu poľnohospodárskych výrobkov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 je štatistická klasifikácia hospodárskych činností v rámci Európskej únie.


Top