Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/298/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii — Prípad č. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP

OJ C 298, 8.12.2006, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 298/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

Prípad č. COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV)

Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

(2006/C 298/10)

1.

Komisii bolo 28. novembra 2006 doručené oznámenie o zamýšlanej koncentrácii podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1), podľa ktorého podniky Accor Services France („ASF“, Francúzsko) patriaci do skupiny Accor („Accor“, Francúzsko) a Groupe Caisse d'épargne („GCE“, Francúzsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady spoločnú kontrolu nad podnikom A.C.E. („ACE“, Francúzsko), novozaloženou spoločnosťou tvoriacou spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

ASF: návrh a poskytovanie služieb podnikom a spoločenstvám vo Francúzsku, najmä prostredníctvom vydávania lístkov na služby,

GCE: skupina pôsobiaca v oblasti dodávania produktov a bankových a finančných služieb pre jednotlivcov, spoločnosti, spoločenstvá a finančné inštitúcie,

ACE: novozaložený plne funkčný spoločný podnik, poverený vydávaním a obchodovaním so šekmi pre služby CESU (chèque emploi-service universel) s pevne stanovenou sumou.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tomto prípade, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 139/2004. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že tento prípad je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (fax. č.: (32-2) 296 43 01 alebo 296 72 44) alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.4461– Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top