Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0852

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby“(KOM(2005) 136 v konečnom znení – 2005/0051 (CNS))

OJ C 294, 25.11.2005, p. 54–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/54


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby“

(KOM(2005) 136 v konečnom znení – 2005/0051 (CNS))

(2005/C 294/10)

Rada sa 27. apríla 2005 rozhodla podľa článku 262 Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom stanovisko k navrhovanej téme.

Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť poverená prípravou stanoviska výboru prijala svoje stanovisko 22. júna 2005. Spravodajcom bol pán BURANI.

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal 14. júla 2005 na 419. plenárnom zasadnutí 91 hlasmi za, žiadnym hlasom proti, pričom dvaja sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

1.   Úvod

1.1

Rada na návrh Komisie, po konzultácii s Európskym parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, pristupuje podľa článku 12 ods. 3 písm. a) druhý odsek smernice 77/388/EHS k jednotnému stanoveniu bežnej sadzby DPH. Komisia v januári 1993 predložila niekoľko návrhov na zriadenie definitívneho režimu daňovej harmonizácie, ale Rada ich nemohla prijať, pretože chýbala potrebná jednomyseľnosť

1.2

Dosiahla sa však dohoda o priblížení sadzieb, keď sa smernicou 92/77/EHS stanovila minimálna sadzba na 15 %. Toto ustanovenie platilo pôvodne do 31. decembra 1996, od vtedy už jeho platnosť bola trikrát predĺžená a platí ešte do 31. decembra 2005.

2.   Návrh komisie

2.1

Vzhľadom na to, že sa blíži koniec platnosti týchto ustanovení, predložila Komisia návrh na predĺženie platnosti do 31. decembra 2010. Platné ustanovenia zostávajú nezmenené: bežná sadzba nesmie byť nižšia než 15 % a zdaniteľný základ je rovnaký pre predaj tovarov a pre poskytovanie služieb.

3.   Pripomienky výboru

3.1

Vzhľadom na aktuálnu politiku členských štátov v oblasti daňovej politiky a najmä oblasti DPH môže výbor len súhlasiť s iniciatívou Komisie, ktorá sa v praxi už presadila.

3.2

Výbor využíva túto príležitosť, aby vyjadril niekoľko ďalších pripomienok, a dúfa, že zaujmú členské štáty.

3.3

Absencia jednoty cieľov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o daňovú politiku, konkrétne najmä o oblasť DPH, určite nie je ničím novým. Je tu od založenia Európskej únie. Následné rozširovania pôvodných 6 štátov na dnešných 25 tento nesúlad názorov len zväčšili. Nepodarilo sa dosiahnuť ani prijatie návrhov Komisie týkajúcich sa len rozpätia medzi dolnou a hornou hranicou dane od 15 % do 25 % (aj keď v praxi takéto rozpätie existuje). Nedosiahla sa ani dohoda o jednotnej aplikácii princípu platenia DPH v krajine pôvodu, ani sa vážne nikdy nerokovalo o otázke zrušenia veľkého množstva výnimiek, ktoré boli udelené všetkým krajinám na základe rôznych zdôvodnení, a ktorých doba platnosti, keď aj bola uvedená, takmer nikdy nebola dodržiavaná.

3.4

Hovoriť o „provizórnom režime“ DPH v situácii. keď tento režim existuje už desaťročia a v očakávaní veľmi problematického „definitívneho režimu“je mystifikáciou, ktorú EHSV už nie je ochotný akceptovať. Rada by mala deklarovať v záujme už viackrát deklarovanej transparentnosti voči občanovi, že sa bude usilovať o dosiahnutie strategického cieľa daňovej harmonizácie v oblasti DPH, ktorý sa však realisticky nedá dosiahnuť v krátkom ani stredne dlhom časovom horizonte. Takto sa nebude zbytočne mrhať energiou a zdrojmi pri márnych pokusoch o dosiahnutie jednomyseľnosti v smerovaniach, ktoré majú podstatný význam pre daňovú a sociálnu politiku každého členského štátu a ktoré teraz každý z nich zamýšľa zachovať bez ústupkov.

V Bruseli, 14. júla 2005

Predsedníčka

Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Anne-Marie SIGMUND


Top