Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IP0250

Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a strednodobá politika EÚ (2010/2208(INI))

OJ C 380E , 11.12.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 380/1


Utorok 7. júna 2011
Dopravné aplikácie globálneho navigačného satelitného systému

P7_TA(2011)0250

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2011 o dopravných aplikáciách globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a strednodobá politika EÚ (2010/2208(INI))

2012/C 380 E/01

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 14. júna 2010 s názvom Akčný plán pre aplikácie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) (KOM(2010)0308),

so zreteľom na závery Rady z 1. októbra 2010 k uvedenému akčnému plánu (14146/2010),

so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií (KOM(2010)0546),

so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 18. januára 2011 o strednodobom preskúmaní európskych programov satelitnej navigácie (KOM(2011)0005), v ktorej sa uvádza, že na dokončenie infraštruktúry satelitnej navigácie sú nevyhnutné značné finančné prostriedky,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (2),

so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 8. decembra 2006 o satelitných navigačných aplikáciách (KOM(2006)0769),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 912/2010 z 22. septembra 2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (3),

so zreteľom na svoje uznesenie z 29. januára 2004 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade o stupni pokroku programu Galileo (4),

so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0084/2011),

A.

keďže aplikácie GNSS sú teraz hlavnou a neodmysliteľnou súčasťou činnosti v každom odvetví dopravy a keďže vďaka ich účinnému a efektívnemu fungovaniu sa doprava stáva bezpečnejšou, ekologickejšou a hospodárnejšou,

B.

keďže z hľadiska objemu 20 % a z hľadiska hodnoty 44 % všetkých aplikácií GNSS sa využíva v doprave a keďže ďalších 5 % tvoria bezpečnostné operácie, ktoré sú väčšinou spojené s dopravou,

C.

keďže Európska únia nemôže byť v oblasti základných infraštruktúr, ktoré sú potrebné pre fungovanie GNSS, donekonečna odkázaná na systémy, ktoré iné krajiny pôvodne vyvinuli na iné účely,

D.

keďže EGNOS je samostatný systém dopĺňajúci GPS, ktorý je pri uskutočňovaní výpočtov a korekcií závislý od dostupnosti signálov GPS; keďže kým sa nezavedie systém Galileo, nebude k dispozícii úplne nezávislý GNSS,

E.

keďže európsky systém EGNOS je navrhnutý tak, aby uspokojoval značný a rôznorodý súčasný aj budúci dopyt európskeho i svetového priemyslu, napríklad pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy a vysledovateľnosť, v súlade s cieľmi novej proaktívnejšej európskej priemyselnej politiky, a keďže je tiež kompatibilný s GPS a s podstatne presnejším systémom Galileo a dopĺňa ich,

F.

keďže komerčné dopravné aplikácie systémov GNSS a Galileo predstavujú rastúci svetový trh, ktorý by sa mal v najvyššej možnej miere zabezpečiť v hospodárskom záujme európskeho priemyslu a v záujme vytvárania kvalifikovaných pracovných miest,

G.

keďže systém GNSS bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri podpore a presadzovaní používania inteligentných dopravných systémov,

H.

keďže rozvoj aplikácií a služieb GNSS je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo, že investície do infraštruktúry, ktorú systém Galileo predstavuje, sa využijú v plnej miere, a že tento systém bude vybudovaný v jeho plnej kapacite,

I.

keďže investície v tomto odvetví budú mať vplyv na všetky politiky EÚ a keďže ich rozšírenie a implementácia budú mať priamy vplyv na realizáciu stratégie EÚ 2020 a z hľadiska rozvoja potenciálu európskeho trhu s aplikáciami a službami GNSS na tvorbu pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti Európy,

J.

keďže projekty GNSS a Galileo prinášajú do európskej priemyselnej politiky veľkú pridanú hodnotu a keďže je potrebné zaručiť ich úspešnosť,

1.

víta oznámenie Komisie o akčnom pláne pre aplikácie globálneho satelitného navigačného systému (GNSS) a súbor odvetvových, regulačných a horizontálnych opatrení, ktoré v ňom Komisia navrhla;

2.

súhlasí s Komisiou v tom, že cielený akčný plán je v tejto fáze najlepším spôsobom, ako dodať rozvoju a uplatňovaniu systémov EGNOS a Galileo ďalší impulz, najmä v oblasti dopravy; zdôrazňuje, že satelitné navigačné systémy by mali zabezpečovať interoperabilitu medzi rôznymi systémami (vrátane konvenčných systémov) a mali by tiež umožňovať intermodálne využívanie v oblasti služieb osobnej i nákladnej dopravy;

3.

poznamenáva, že z 15 konkrétnych odvetvových návrhov predstavených v akčnom pláne sa deväť priamo týka dopravy a väčšina ostatných je potrebná na podporu relevantných dopravných aplikácií;

4.

vyzýva Komisiu, aby zaistila rýchlu certifikáciu systému EGNOS pre civilné letectvo prostredníctvom príslušných orgánov;

5.

súhlasí s tým, že na implementáciu programu SESAR (Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba) je strategicky nevyhnutné propagovať využívanie aplikácií EGNOS a Galileo v civilnom letectve, najmä pokiaľ ide o ich využitie pri pristávacích manévroch a na malých letiskách;

6.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že EGNOS v súčasnosti nepokrýva celú Európsku úniu, a žiada, aby sa systém EGNOS prednostne rozšíril do južnej, východnej a juhovýchodnej Európy s cieľom umožniť jeho využitie v každom odvetví dopravy v celej Európe, pričom zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa jeho pokrytie rozšírilo na krajiny MEDA i na Blízky východ a Afriku;

7.

zdôrazňuje význam systému GNSS pri rozvoji inteligentných dopravných systémov; poukazuje na to, že inteligentné dopravné systémy môžu poskytnúť efektívnejšie, čistejšie a bezpečnejšie dopravné riešenia a že riadne vykonávanie mnohých služieb v rámci inteligentných dopravných systémov si vyžaduje plne funkčný GNSS;

8.

podporuje názor, že EGNOS a Galileo môžu významným spôsobom prispieť k riadeniu cestnej dopravy a že je nutné zorganizovať v tomto odvetví osvetovú kampaň, aby sa viac využívali príležitosti, ktoré tento systém ponúka v súvislosti s výberom cestného mýta, využívaním systému eCall, rezerváciou bezpečných parkovacích miest pre nákladné automobily online a určovaním polohy vozidiel v reálnom čase, s cieľom prispieť k bezpečnejšej a ekologickejšej cestnej doprave;

9.

vyzýva preto Komisiu, aby predložila potrebné regulačné návrhy, aby bolo možné využiť prínos systému GNSS, pokiaľ ide o bezpečnosť vo všetkých druhoch dopravy, najmä na cestách, a pomôcť zvýšiť efektívnosť nákladnej dopravy;

10.

naliehavo žiada Komisiu o zintenzívnenie spolupráce v oblasti priemyslu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, s cieľom podporiť rozvoj a interoperabilitu aplikácií a služieb systémov EGNOS a Galileo;

11.

súhlasí s tým, že Komisia by mala dôkladne posúdiť, či je potrebné zmeniť a doplniť existujúce právne predpisy o digitálnych tachografoch, aby sa zabezpečilo, že príležitosti, ktoré ponúka GNSS v oblasti určovania polohy a poskytovania informácií o rýchlosti, sa budú využívať primerane;

12.

súhlasí s tým, že GNSS môže výrazne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a efektívnosti prepravy a že Komisia by mala prijať opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a zlepšenie znalostí o možných aplikáciách GNSS v odvetví námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy a na to, aby boli aplikácie založené na systéme EGNOS prijaté na úrovni Medzinárodnej námornej organizácie a Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo;

13.

podporuje zámer Komisie usporiadať kampaň na zvýšenie povedomia rôznych záujmových skupín, aby sa posilnila dôvera európskeho priemyslu v investovanie do komerčného potenciálu projektov satelitnej navigácie EÚ;

14.

vyzýva Komisiu, aby efektívne realizovala dôrazné opatrenia na zvyšovanie povedomia uvedené v akčnom pláne s cieľom zabezpečiť rozsiahle využívanie systému EGNOS v Európe vo všetkých oblastiach uplatňovania a zaistiť tak komplexnejšie prístupy;

15.

trvá na tom, aby Komisia v rámci rozpočtového postupu a budúceho viacročného finančného rámca (VFR) navrhla kroky na zabezpečenie primeranej úrovne financovania výskumu a vývoja GNSS, ako aj jeho implementácie; zdôrazňuje, že financovanie odvetvia dopravy zo strany EÚ je už teraz nedostatočné, a preto by ďalšie financovanie GNSS nemalo viesť k obmedzeniu financovania iných priorít v oblasti spoločnej dopravnej politiky; opakuje svoju požiadavku, aby Komisia v súvislosti s týmto konkrétnym projektom a s podobnými projektmi, ako je napríklad sieť TEN-T, predložila návrh viacročného financovania, ktorý pôjde nad rámec obdobia VFR, s cieľom poskytnúť stabilný a spoľahlivý finančný rámec pre ambicióznejšie európske projekty, ktorých rozsah presahuje súčasné hranice;

16.

vyzýva Komisiu, aby uvažovala o možnosti začleniť prostriedky získané z komerčných aktivít programu Galileo do rozpočtu EÚ;

17.

vyzýva Komisiu, aby informovala Európsky parlament o spôsobe, akým bude po uvedení Galilea do prevádzky zabezpečené financovanie ročných nákladov na jeho údržbu, ktoré sa odhadujú na 800 miliónov EUR;

18.

vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom predložila komplexnú stratégiu financovania, ktorá by ako doplnok k primeraným príspevkom EÚ a členských štátov mala okrem iného obsahovať koordinované daňové stimuly, zjednodušené postupy pri žiadaní o granty a opatrenia, ktoré by mohli nasmerovať rizikový kapitál do malých a stredných podnikov a umožniť rozvoj a uvádzanie aplikácií EGNOS a Galileo na trh;

19.

vyzýva Komisiu, aby zaistila, že suma 100 miliónov EUR z platobných rozpočtových prostriedkov na výskum v rámci siedmeho rámcového programu, ktorá sa podľa všetkého nevyčerpá, bude sprístupnená na vývoj aplikácií GNSS;

20.

naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala, akým spôsobom by zjednodušený postup mohol zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie vyplácanie finančných prostriedkov na podporu výskumu v oblasti dopravy pre všetkých založenej na GNSS, a to s osobitným ohľadom na potreby osôb so zdravotným postihnutím a s dôrazom na malé a stredné podniky;

21.

vyzýva Komisiu, aby pomohla malým a stredným podnikom získať ľahší prístup k európskym finančným prostriedkom určeným na podporu inovácií týkajúcich sa aplikácií GNSS, a to najmä v rámci siedmeho a ôsmeho rámcového programu;

22.

naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala, aké obavy s ohľadom na ochranu údajov môžu prameniť z využívania aplikácií a služieb EGNOS, a aby podnikla všetky možné kroky v záujme rozptýlenia týchto obáv;

23.

poznamenáva, že je potrebné investovať do výskumu aplikácií a služieb špecifických pre GNSS, a to s osobitným zreteľom na špeciálne potreby osôb so zdravotným postihnutím, pretože takéto investovanie má rozhodujúci význam pre riadny rozvoj a využívanie služieb GNSS;

24.

vyzýva Komisiu, aby podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj stredísk služieb v tomto odvetví, najmä pokiaľ ide o námorný sektor;

25.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených na výskum a inováciu aplikácií založených na systémoch EGNOS alebo Galileo výrazne brzdí technický pokrok a rast priemyselnej kapacity, ako aj environmentálne účinné využívanie v Európskej únii, a z tohto dôvodu naliehavo žiada Komisiu, aby zaviedla opatrenia, ktoré malým a stredným podnikom umožnia ľahšie získať prístup k finančným prostriedkom;

26.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ C 96 E, 21.4.2004, s. 128.


Top