Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0218

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddiel III – Komisia (prebytok z roku 2009) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 184–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/184


Streda 16. júna 2010
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2010: oddiel III – Komisia (prebytok z roku 2009)

P7_TA(2010)0218

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

2011/C 236 E/44

Európsky parlament,

so zreteľom na články 310 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä na jeho článok 15 ods. 3 a články 37 a 38,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009 (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010, ktorý Komisia predložila 16. apríla 2010 (KOM(2010)0169),

so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010, ktorú Rada prijala 11. júna 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0200/2010),

A.

keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 prebytok z rozpočtového roka 2009 vo výške 2 253 591 199,37 EUR,

B.

keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú príjmy vyššie o 400 703 258 EUR, nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 1 667 346 181 EUR a kladné kurzové rozdiely vo výške 185 541 760 EUR,

C.

keďže v okruhu 1 dosiahli nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky v roku 2009 sumu 451 miliónov EUR, v okruhu 2 sumu 244 miliónov EUR, v okruhu 3 sumu 106 miliónov EUR, v okruhu 4 sumu 603 miliónov EUR a v okruhu 5 sumu 263 miliónov EUR,

D.

keďže v dôsledku spolupôsobenia veľmi tesných rozpočtových rezerv a nových rozpočtových potrieb môže dôjsť k ohrozeniu súčasných politických priorít, zatiaľ čo značná výška nevyčerpaných prostriedkov súčasne znižuje účinnosť politík EÚ,

E.

keďže pri výpočte miery nedostatočného plnenia rozpočtu na rok 2009 by sa mali vziať do úvahy ako návrh opravného rozpočtu č. 4/2010, tak opravný rozpočet č. 10/2009,

1.

berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 4/2010, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2009 v súlade s článkom 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.

zdôrazňuje, že skutočná miera nedostatočného plnenia rozpočtu na rok 2009 nie je vyjadrená len prebytkom uvedeným v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010, ale predstavuje viac ako 5 000 000 000 EUR, ak sa do úvahy vezme aj opravný rozpočet č. 10/2009; preto varuje, že koncoročné opravné rozpočty, ktorými sa znižuje výška výdavkových rozpočtových prostriedkov a zároveň zodpovedajúco znižuje aj celkový príspevok členských štátov na financovanie rozpočtu EÚ, poskytujú skreslený obraz o plnení rozpočtu;

3.

schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2010 bez zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2010 za schválený s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top