Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0203

Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  15. júna 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))
P7_TC2-COD(2008)0247 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 174–174 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/174


Utorok 15. júna 2010
Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II

P7_TA(2010)0203

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna 2010 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

2011/C 236 E/37

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky Parlament,

so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11069/5/2009– C7-0043/2010),

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0852),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, podľa ktorej Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0509/2008),

so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1),

so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A7-0162/2010),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Prijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)  Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 94.

(3)  Ú. v. EÚ C 79, 27.3.2010, s. 45.


Utorok 15. júna 2010
P7_TC2-COD(2008)0247

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 15. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu.

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 913/2010.)


Top