Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0246

Popravy v Líbyi Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o popravách v Líbyi

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/148


Štvrtok 17. júna 2010
Popravy v Líbyi

P7_TA(2010)0246

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o popravách v Líbyi

2011/C 236 E/27

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o zrušení trestu smrti a svoje predchádzajúce uznesenia o výročných správach o ľudských právach vo svete, najmä na tie z roku 2008, ako aj na potrebu okamžitého moratória na popravy v krajinách, v ktorých sa trest smrti stále uplatňuje,

so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 62/149 z 18. decembra 2007 a 63/168 z 18. decembra 2008, v ktorých sa vyzýva na zavedenie moratória na uplatňovanie trestu smrti (o správe tretieho výboru (A/62/439/Add.2)),

so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti zo 16. júna 1998 a ich revidovanú a aktualizovanú verziu z roku 2008,

so zreteľom na záverečné vyhlásenie požadujúce všeobecné zrušenie trestu smrti prijaté na 4. Svetovom kongrese proti trestu smrti, ktorý sa konal v Ženeve od 24. do 26. februára 2010,

so zreteľom na medzinárodné dohovory o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

so zreteľom na migračnú a azylovú politiku EÚ a Ženevský dohovor z 28. júla 1951 a Protokol z 31. januára 1967 o štatúte utečencov,

so zreteľom na neformálny dialóg prebiehajúci medzi EÚ a Líbyou v záujme posilnenia vzťahov a na súčasnú spoluprácu medzi EÚ a Líbyou v oblasti migrácie (dva projekty realizované v rámci programu Aeneas a nástroja pre prisťahovalectvo a azyl) a HIV-AIDS (akčný plán pre Bengází),

so zreteľom na článok 122 ods.5 rokovacieho poriadku,

A.

keďže zrušenie trestu smrti je neoddeliteľnou súčasťou základných hodnôt Európskej únie; keďže Európsky parlament je pevne oddaný zrušeniu trestu smrti, a snaží sa dosiahnuť všeobecný súhlas s touto zásadou,

B.

keďže líbyjská vláda odoláva snahám o zrušenie trestu smrti; keďže v decembri 2007 a 2008 bola Líbya jednou z mála krajín, ktoré hlasovali proti prijatiu rezolúcií Valného zhromaždenia OSN volajúcich po celosvetovom moratóriu na popravy,

C.

keďže Líbya bola nedávno zvolená do Rady OSN pre ľudské práva, čo si vyžaduje zodpovednosť v oblasti ľudských práv,

D.

keďže noviny Cerene, ktoré sa úzko spájajú s osobou Sajfa al-Islám al-Kaddáfího, synom líbyjského vodcu Muammara al-Kaddáfího, uviedli správu, že v Tripolise a Bengází bolo 30. mája po usvedčení z úkladnej vraždy popravených 18 osôb vrátane občanov Čadu, Egypta a Nigérie; keďže líbyjské orgány nezverejnili ich totožnosť,

E.

keďže prevláda strach, že tresty smrti sú vynesené na konci procesov, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy pre spravodlivé súdne procesy,

F.

keďže Medzinárodný dohovor o ľudských a občianskych právach, ktorého signatárom je aj Líbya, a najmä jeho článok 6.2 vyžadujú od štátov, ktoré sú stranami dohovoru a ktoré trest smrti nezrušili, aby ho uplatňovali len v prípade najvážnejších trestných činov,

G.

keďže líbyjské súdy aj naďalej vynášajú trest smrti, a to najmä za vraždy a trestné činy spojené s drogami, aj keď tento trest môže byť vynesený aj v celej škále iných trestných činov vrátane pokojného uplatňovania práva na slobodu prejavu a združovania sa,

H.

keďže neexistujú úradné štatistiky o počte osôb odsúdených na trest smrti a každoročne popravených v Líbyi; keďže podľa rôznych zdrojov v súčasnosti čaká na trest smrti viac než 200 osôb, a to vrátane občanov cudzích štátov,

I.

keďže cudzí štátni príslušníci často nemajú prístup k vlastným konzulárnym zástupcom a k tlmočníckej alebo prekladateľskej pomoci počas súdnych procesov,

J.

keďže článok 19 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie zakazuje akýkoľvek odsun, vyhostenie alebo vydanie do štátu, v ktorom existuje vážna hrozba, že príslušná osoba bude vystavená trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

K.

keďže od zrušenia medzinárodných sankcií, ktoré boli uvalené na Líbyu, v roku 2003, Európska únia vyvíja politiku postupného zbližovania s Líbyou a na konci roku 2007 začala proces rokovaní o rámcovej dohode s ňou,

L.

keďže EÚ vedie neformálny dialóg a sériu konzultácií s Líbyou s cieľom podpísať rámcovú dohodu, ktorá bude zahŕňať aj otázky týkajúce sa migrácie; keďže prebiehajúce rokovania sa dodnes vyznačujú najmenej siedmimi kolami rokovaní medzi dvoma stranami, ktoré neviedli k žiadnemu významnému pokroku alebo jasným záväzkom zo strany Líbye, pokiaľ ide o medzinárodné dohovory o ľudských právach,

M.

keďže hlavnou prekážkou vo vzťahoch medzi EÚ a Líbyou je nedostatočný pokrok v dialógu o ľudských právach, základných slobodách a demokracii, najmä chýbajúca ratifikácia Ženevského dohovoru, ako aj agresívna vonkajšia politika líbyjského režimu, a to nielen voči európskym štátom; keďže Líbya nemá vnútorný azylový systém zahŕňajúci kontrolu a registráciu utečencov, ktorý by im priznal štatút utečencov a umožnil návštevy vo väzenských zariadeniach a poskytovanie zdravotníckej a humanitárnej pomoci, čo bola práca, ktorú vykonával úrad UNCHR,

N.

keďže podľa úradu UNHCR bolo v Líbyi registrovaných 9 000 utečencov, najmä Palestínčanov, Iračanov, Sudáncov a Somálčanov, z ktorých 3 700 je žiadateľov o azyl pochádzajúcich najmä z Eritrey; keďže utečenci neustále riskujú deportáciu do krajín ich pôvodu a presun bez dodržiavania kritérií Ženevského dohovoru, pričom im hrozí prenasledovanie a smrť; keďže z väzenských zariadení pre utečencov boli hlásené prípady zlého zaobchádzania, mučenia a vraždenia a objavili sa aj správy o zanechaní utečencov v púštnych hraničných oblastiach medzi Líbyou a inými africkými krajinami,

O.

keďže 8. júna 2010 líbyjské orgány nariadili uzavretie úradu UNHCR s 26 pracovníkmi, ktorý v Tripolise pôsobil od roku 1991, pričom ako dôvod uviedli údajné vykonávanie nezákonných činností,

P.

keďže Líbyi, podobne ako krajinám, ktoré podpísali asociačné dohody, boli v rámci národného indikatívneho programu vyčlenené prostriedky vo výške 60 miliónov EUR na roky 2011 – 2013, ktoré by jej mali umožniť poskytovať ďalšiu zdravotnícku pomoc a bojovať proti nezákonnému prisťahovalectvu,

1.

opätovne pripomína svoju dlhodobú pozíciu voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností; pripomína, že EÚ prijala pevný záväzok, že sa bude usilovať o zrušenie trestu smrti všade, a opäť zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k posilneniu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2.

dôrazne odsudzuje popravu 18 osôb 30. mája 2010 a vyjadruje sústrasť a solidaritu rodinám zosnulých;

3.

žiada Líbyu, aby zverejnila mená 18 popravených osôb vrátane cudzích štátnych príslušníkov;

4.

vyzýva líbyjské úrady, aby zabezpečili, že osoby zadržiavané v súvislosti s uvedenými udalosťami budú mať počas väzby zaručené humánne zaobchádzanie a spravodlivé súdne procesy podľa medzinárodného práva vrátane možnosti zastúpenia právnikom podľa vlastného výberu a dodržiavania zásady prezumpcie neviny;

5.

nalieha na líbyjské orgány, aby pokročili smerom k moratóriu na popravy;

6.

vyjadruje hlboké znepokojenie nad uzavretím úradu UNHCR v Líbyi;

7.

nalieha na líbyjské orgány, aby bezodkladne ratifikovali Ženevský dohovor o utečencoch a aby umožnili a uľahčili priebeh činností UNHCR v Líbyi, vrátane vytvorenia vnútroštátneho azylového systému;

8.

vyzýva členské štáty, ktoré deportujú migrantov do Líbye, aby to v spolupráci s agentúrou Frontex (Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie) bezodkladne ukončili, ak existuje vážna hrozba, že príslušná osoba bude vystavená trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

9.

vyzýva Komisiu a Radu, aby podnikli kroky v zmysle článkov 265 a 218 ods. 10 ZFEÚ, ktoré stanovujú, že „Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania“ rokovaní s Líbyou; pripomína svoju výzvu, aby bol plne informovaný v súvislosti s rokovacím mandátom Komisie v tejto oblasti;

10.

potvrdzuje, že akákoľvek spolupráca alebo dohoda medzi EÚ a Líbyou musí byť podmienená ratifikáciou a vykonávaním Ženevského dohovoru o utečencoch a ostatných hlavných dohovorov o ľudských právach zo strany Líbye;

11.

víta skutočnosť, že výbor pod vedením bývalého predsedu najvyššieho súdu Dr. Abdulrahama Abu Tuta uskutočňuje reformu trestného zákonníku, a dúfa, že skoro bude môcť predložiť správu; vyzýva líbyjské orgány, aby začali slobodnú a demokratickú národnú rozpravu o treste smrti s cieľom pripojiť sa k celosvetovému prúdu smerujúcemu k jeho zrušeniu;

12.

víta prepustenie švajčiarskeho občana Maxa Goeldiho;

13.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, UNHCR, Valnému zhromaždeniu OSN, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a líbyjským orgánom.


Top