Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0239

Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 121–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/121


Štvrtok 17. júna 2010
Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA

P7_TA(2010)0239

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2010 o dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA

2011/C 236 E/20

Európsky parlament,

so zreteľom na znenie protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, parafovaná 25. marca 2010 („dohoda v rámci druhej etapy“),

so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, s Austráliou a Kanadou (1),

so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva (2),

so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca a 11. októbra 2007 o dohode o leteckej doprave medzi ES a USA (3) („dohoda v rámci prvej etapy“),

so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2006 o rozvoji programu vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva (4),

so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže dohoda v rámci prvej etapy, ktorá sa začala predbežne vykonávať 30. marca 2008, obsahovala ustanovenie o prerušení vykonávania, ktoré by sa mohlo uplatniť, keby sa do novembra 2010 nedosiahla dohoda v rámci druhej etapy,

B.

keďže dohoda v rámci prvej etapy bola iba prvým krokom pri otvorení leteckých trhov EÚ a USA, pričom pevne zaviazala obe strany k pokračovaniu v rokovaniach o ďalšom otváraní prístupu na trhy a k maximalizácii výhod pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť, ako aj k riešeniu príslušných otázok vrátane uľahčovania investícií s cieľom lepšie odzrkadliť realitu svetového leteckého priemyslu, posilniť systém transatlantickej leteckej dopravy a vytvoriť rámec, ktorý podnieti ďalšie krajiny k tomu, aby otvorili svoj trh s leteckými službami,

C.

keďže rokovania, ktoré sa začali v máji 2008 viedli k predbežnej dohode uzavretej 25. marca 2010,

D.

keďže z otvorenia trhov s leteckou dopravou v EÚ a USA, ktoré spolu predstavujú približne 60 % svetovej leteckej dopravy, by mali prospech spotrebitelia na oboch stranách Atlantiku a znamenalo by podstatný hospodársky prínos a tvorbu pracovných miest,

Všeobecné zásady

1.

berie na vedomie predbežnú dohodu z 25. marca 2010, ktorá by mohla konsolidovať pokrok v prístupe na trh zahrnutý v dohode v rámci prvej etapy a ponúknuť širšiu spoluprácu v oblasti regulácie;

2.

pripomína, že o rôznych hľadiskách nariadení týkajúcich sa leteckej dopravy vrátane obmedzení hluku a nočných letov by sa malo rozhodovať na miestnej úrovni a za úplného dodržiavania zásady subsidiarity, žiada Komisiu, aby tieto otázky koordinovala na európskej úrovni s prihliadnutím na vnútroštátne právne predpisy členských štátov s cieľom pokračovať v rokovaniach s USA a vyriešiť aj otázky spojené s týmito problémami, napríklad kabotáž;

Otváranie trhov

3.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahol výrazný pokrok pri odstraňovaní zastaraných regulačných obmedzení v oblasti zahraničných investícií, a domnieva sa, že sa tým zachovajú súčasné nevyvážené obmedzenia zahraničného vlastníctva a kontroly v USA;

4.

pripomína, že konečným cieľom dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA je úplné otvorenie trhu bez akýchkoľvek obmedzení z ktorejkoľvek strany;

5.

konštatuje, že leteckí prepravcovia z EÚ získajú len obmedzený prístup k doprave financovanej vládou USA (program „Fly America“), a pripomína, že vlády členských štátov EÚ nemajú podobné opatrenia;

Konvergencia právnych predpisov a bezpečnosť

6.

nabáda spoločný výbor, aby vypracoval dodatočné návrhy na vzájomné uznávanie regulačných rozhodnutí v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie;

7.

pripisuje veľkú prioritu spolupráci pri budovaní systémov riadenia letovej prevádzky EÚ a USA („SESAR“ a „Next Gen“) v záujme dosiahnutia interoperability a kompatibility, ako aj prispievania k znižovaniu vplyvov na životné prostredie;

8.

víta spoluprácu medzi orgánmi EÚ a USA zodpovednými za oblasť bezpečnosti leteckej dopravy na všetkých úrovniach;

9.

vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s problematikou zahraničných opravovní sa neuskutočnili žiadne ďalšie kroky;

10.

pripomína význam európskej čiernej listiny leteckých prepravcov nespĺňajúcich normy a systému USA na kontrolu noriem leteckých prepravcov a vyzýva obe strany, aby si v tejto oblasti vymieňali informácie;

11.

zdôrazňuje, že pri výmene osobných údajov pasažierov medzi EÚ a USA by sa malo rešpektovať súkromie občanov EÚ a USA v súlade s kritériami, ktoré Európsky parlament požadoval vo svojom uznesení z 5. mája 2010; v tejto súvislosti kladie dôraz na naliehavú potrebu vymedziť na celosvetovej úrovni normy o ochrane údajov a súkromia;

12.

zdôrazňuje, že Európska únia vychádza zo zásad právneho štátu a že všetky prípady postúpenia osobných údajov z EÚ a jej členských štátov z bezpečnostných dôvodov by mali byť v súlade s medzinárodnými dohodami majúcimi štatút legislatívnych aktov, aby sa občanom EÚ zabezpečili potrebné záruky, dodržiavali procedurálne záruky a práva na obhajobu a rešpektovali právne predpisy o ochrane údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni;

13.

zdôrazňuje význam právnej istoty pre občanov a letecké spoločnosti EÚ a USA, ako aj potrebu harmonizovaných noriem pre letecké spoločnosti;

14.

upozorňuje na význam konzultácií a spolupráce v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami, ale varuje pred neúmernými alebo nekoordinovanými opatreniami, ktoré sa nezakladajú na primeranom hodnotení rizika;

15.

opätovne vyzýva Komisiu a USA, aby preskúmali účinnosť dodatočných bezpečnostných opatrení prijatých od roku 2001, aby sa odstránila ich duplicita a slabé miesta v bezpečnostnom reťazci;

16.

uprednostňuje skôr koncepciu bezpečnostnej kontroly na jednom mieste než opakovanú kontrolu pasažierov a batožiny pri každom prestupe;

Životné prostredie

17.

uznáva, že letecká doprava má viacero negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä ako zdroj hluku a tým, že prispieva k zmene klímy, a uznáva, že nárast leteckej dopravy tieto vplyvy zosilní;

18.

konštatuje, že spoločné vyhlásenie o environmentálnej spolupráci má mimoriadny význam z hľadiska riešenia vplyvu medzinárodnej leteckej dopravy na životné prostredie, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nariadenie o systéme obchodovania s emisiami nie je súčasťou predbežnej dohody, upozorňuje, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti systému obchodovania s emisiami do roku 2012 bude potrebné uskutočniť ďalšie rokovania s USA;

19.

víta dohodu o spolupráci v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva zameranej na zníženie hluku a emisií z lietadiel, ako aj zámer posilniť technickú spoluprácu medzi EÚ a USA v oblasti klimatológie, výskumu a technologického vývoja, palivovej účinnosti a zníženia emisií v leteckej doprave, ako aj výmenu najlepších postupov v oblasti znižovania hluku pri zohľadnení miestnych rozdielov;

Sociálna politika

20.

víta skutočnosť, že v dohode sa uznáva význam sociálneho rozmeru a že spoločnému výboru sa udeľuje zodpovednosť za sledovanie sociálneho dosahu dohody a v prípade potreby za vypracovanie primeranej reakcie;

21.

vyzýva Komisiu, aby využila dohodu na presadzovanie súladu s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti sociálnych práv, a to najmä čo sa týka pracovných noriem obsiahnutých v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP 1930 – 1999), usmerneniach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky (1976, zrevidované v roku 2000) a v Rímskom dohovore o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (1980);

22.

trvá na tom, že na zamestnancov prijímaných do zamestnania a/alebo pracujúcich v členských štátoch by sa mali vzťahovať právne predpisy EÚ v sociálnej oblasti, najmä smernice týkajúce sa porád so zamestnancami a ich informovania (2002/14/ES, 98/59/ES a 80/987/EHS), smernica o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva (2000/79/ES) a smernica o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (96/71/ES);

Pôsobenie dohody

23.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Európsky parlament, ako aj všetky príslušné zúčastnené strany, budú v plnom rozsahu informovaní a konzultovaní, pokiaľ ide o činnosť spoločného výboru;

24.

pripomína, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa súhlas Európskeho parlamentu vyžaduje pred uzavretím medzinárodnej zmluvy v oblasti riadneho postupu (článok 218 ods. 6);

25.

víta myšlienku pravidelných stretnutí poslancov Európskeho parlamentu a Kongresu USA, na ktorých sa prediskutujú všetky podstatné otázky týkajúce sa politiky EÚ a USA v oblasti leteckej dopravy;

26.

žiada Európsku komisiu, aby začala postup tretej etapy rokovaní s cieľom zahrnúť do dohody do 31. decembra 2013 tieto body:

a)

ďalšia liberalizácia dopravných práv;

b)

dodatočné príležitosti pre zahraničné investície;

c)

vplyv opatrení v oblasti ochrany životného prostredia a obmedzení infraštruktúry na uplatňovanie dopravných práv;

d)

lepšia koordinácia politík týkajúcich sa práv pasažierov, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň ochrany pasažierov;

*

* *

27.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Kongresu USA.


(1)  Prijaté texty, P7_TA(2010)0144.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2009)0001.

(3)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0071 a P6_TA(2007)0428.

(4)  Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 84.


Top