Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/282E/04

ZÁPISNICA
Štvrtok 15. novembra 2007

OJ C 282E , 6.11.2008, p. 340–482 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 282/340


ZÁPISNICA

(2008/C 282 E/04)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI

podpredsedníčka

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 hod.

2.   K odpovedi EÚ na citlivé situácie: angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo udržateľného rozvoja, stability a mieru (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: K odpovedi EÚ na citlivé situácie: angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo udržateľného rozvoja, stability a mieru

Vladimír Špidla (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Nirj Deva za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson za skupinu PSE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Ana Maria Gomes za skupinu PSE a Vladimír Špidla.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Maria Martens a Nirj Deva za skupinu PPE-DE, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE, Thierry Cornillet za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o odpovedi EÚ na citlivé situácie v rozvojových krajinách (B6-0476/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 15. novembra 2007.

3.   Zhodnotenie sociálnej situácie (rozprava)

Správa Zhodnotenie sociálnej situácie [2007/2104(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajkyňa: Elizabeth Lynne (A6-0400/2007)

Elizabeth Lynne uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miroslav Mikolášik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Ilda Figueiredo (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Richard Falbr za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Frank Vanhecke nezávislý poslanec a Gabriele Stauner.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jan Andersson, Siiri Oviir, Ewa Tomaszewska, Carlo Fatuzzo, Karin Jöns, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alejandro Cercas, Agnes Schierhuber, Proinsias De Rossa, Tomáš Zatloukal, Richard Howitt a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 15. novembra 2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predseda

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ktorý vyjadril solidaritu občanov Únie s obeťami hurikánu Noel (predseda sa pripojil k jeho návrhom a oznámil, že sa postúpia Komisii).

4.   Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca spoločná pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

Spoločná pozícia prijatá Radou 8. novembra 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (13593/6/2007 — C6-0410/2007 — 2006/0196(COD))

pridelené

gestorský: TRAN

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 16. novembra 2007.

5.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach,...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

5.1.   Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni [KOM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD)] - Výbor pre ústavné veci.

Spravodajca: Jo Leinen (A6-0412/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Jo Leinen (spravodajca) požiadal podľa článku 170 ods. 4 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania na nasledujúcu schôdzu.

Parlament návrh schválil.

5.2.   Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve [KOM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajca: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0530)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0530)

5.3.   Uplatňovanie schengenského acquis na Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike [11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci.

Spravodajca: Carlos Coelho (A6-0441/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0531)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0531)

5.4.   Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori * (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori [KOM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca: Iles Braghetto (A6-0408/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0532)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0532)

5.5.   Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0433/2007, B6-0435/2007, B6-0441/2007, B6-0442/2007, B6-0444/2007, B6-0445/2007 a B6-0447/2007

(Návrh uznesenia B6-0433/2007 bol stiahnutý.)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0435/2007

(nahrádzajúci B6-0435/2007, B6-0441/2007, B6-0442/2007 a B6-0447/2007):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul, Daniel Caspary, Marianne Thyssen, Cristobal Montoro Romero a Csaba Őry za skupinu PPE-DE,

Robert Goebbels, Anne Van Lancker a Udo Bullmann za skupinu PSE,

Graham Watson, Margarita Starkevičiūtė, Lena Ek a Bernard Lehideux za skupinu ALDE,

Cristiana Muscardini, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski a Adam Bielan za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2007)0533)

(Návrhy uznesení B6-0444/2007 a B6-0445/2007 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili títo poslanci:

Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh (nový podnadpis), ktorý by sa mal vložiť pred odsek 1. PDN bol schválený,

Hartmut Nassauer k odseku 5,

Udo Bullmann predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14, ktorý bol schválený,

Daniel Caspary k priebehu hlasovania,

Jan Andersson po hlasovaní požiadal, aby Komisia spresnila svoju pozíciu, čo urobil Vladimír Špidla (člen Komisie).

5.6.   Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0462/2007, B6-0463/2007, B6-0464/2007 a B6-0465/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0462/2007

(nahrádzajúci B6-0462/2007 a B6-0464/2007):

podaný týmito poslancami:

Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache a Kristian Vigenin za skupinu PSE,

Graham Watson, Adina-Ioana Vălean, Viktória Mohácsi, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, Alfonso Andria, Luciana Sbarbati a Marco Cappato za skupinu ALDE,

Monica Frassoni a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Francis Wurtz, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto a Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL

V rozprave vystúpil Joseph Daul za skupinu PPE-DE, aby nesúhlas so skutočnosťou, že odsek 13 návrhu spoločného uznesenia útočí na Franca Frattiniho (podpredsedu Komisie).

Vystúpili títo poslanci: k tejto otázke a k výrokom, ktoré predniesol Franco Frattini v priebehu rozpravy, Martin Schulz za skupinu PSE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Graham Watson za skupinu ALDE a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani, aby na základe článku 151 rokovacieho poriadku vyjadril pochybnosť nad prípustnosťou odseku 13.

Prijatý (P6_TA(2007)0534)

(Návrhy uznesení B6-0463/2007, B6-0465/2007 a RC-B6-0463/2007 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili títo poslanci:

Roberta Angelilli za skupinu UEN predložila ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. PDN pred odsekom 1 bol schválený, PDN po odseku 11 nebol schválený a PDN k odôvodneniu F nebol schválený.

5.7.   Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0448/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0535)

5.8.   Situácia v Pakistane (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0472/2007, B6-0473/2007, B6-0474/2007, B6-0475/2007, B6-0477/2007, B6-0478/2007 a B6-0479/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0472/2007

(nahrádzajúci B6-0472/2007, B6-0473/2007, B6-0474/2007, B6-0475/2007, B6-0477/2007, B6-0478/2007 a B6-0479/2007):

podaný týmito poslancami:

Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,

Robert Evans a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marios Matsakis a Philippe Morillon za skupinu ALDE,

Inese Vaidere, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN,

Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

André Brie a Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0536)

(Návrh uznesenia B6-0475/2007 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili títo poslanci:

Robert Evans za skupinu PSE a so súhlasom Nirja Devu za skupinu PPE-DE predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu A, odsekom 1, 10 a 11, ktoré boli schválené.

5.9.   Stratégia Rady vzhľadom na konferenciu o klimatických zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B6-0432/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0537)

Vystúpili títo poslanci:

Satu Hassi k fínskej verzii odseku 1

5.10.   Posilňovanie Európskej susedskej politiky (hlasovanie)

Správa Posilňovanie Európskej susedskej politiky [2007/2088(INI)] - Výbor pre zahraničné veci.

Spoluspravodajcovia: Raimon Obiols i Germà a Charles Tannock (A6-0414/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0538)

Vystúpili títo poslanci:

Hélène Flautre k hlasovaniu po častiach o odseku 14.

Charles Tannock (spravodajca požiadaný o stanovisko) predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k PDN 3 a odseku 42, ktoré boli schválené.

5.11.   Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou (hlasovanie)

Správa Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou [2007/2022(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod.

Spravodajca: Zbigniew Zaleski (A6-0396/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

V rozprave vystúpil Zbigniew Zaleski (spravodajca)

Prijatý (P6_TA(2007)0539)

5.12.   K odpovedi EÚ na citlivé situácie: angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvalo udržateľného rozvoja, stability a mieru

Návrh uznesenia B6-0476/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0540)

5.13.   Zhodnotenie sociálnej situácie (hlasovanie)

Správa Zhodnotenie sociálnej situácie [2007/2104(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci.

Spravodajkyňa: Elizabeth Lynne (A6-0400/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0541)

Vystúpili títo poslanci:

Elizabeth Lynne (spravodajkyňa) predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9, ktorý bol schválený.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO

podpredseda

6.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Carlos Coelho - A6-0441/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke, Oldřich Vlasák, Zuzana Roithová a Sylwester Chruszcz

Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (RC-B6-0462/2007): Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Mario Borghezio a Robert Evans

Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis (B6-0448/2007): Zita Pleštinská

Stratégia Rady vzhľadom na konferenciu o klimatických zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3) (B6-0432/2007): Eija-Riitta Korhola a Karin Scheele

Správa: Raimon Obiols i Germà a Charles Tannock - A6-0414/2007: Frank Vanhecke

Správa: Zbigniew Zaleski - A6-0396/2007: Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská a Czesław Adam Siekierski

Správa: Elizabeth Lynne - A6-0400/2007: Carlo Fatuzzo

7.   Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/ Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.20 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

podpredsedníčka

8.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

9.   Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 3 zápisnice zo dňa 13. novembra 2007)

9.1.   Kresťanské komunity na Blízkom východe

Návrhy uznesení B6-0449/2007, B6-0450/2007, B6-0455/2007, B6-0458/2007, B6-0459/2007, B6-0467/2007 a B6-0470/2007

Mario Mauro, Glyn Ford, Adam Bielan, Hélène Flautre, Bastiaan Belder, Marios Matsakis a Erik Meijer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Marcin Libicki za skupinu UEN, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Mieczysław Edmund Janowski, Bogusław Sonik, Jerzy Buzek, Danuta Hübner (členka Komisie) a Paulo Casaca, aby spresnil svoje vystúpenie.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 15. novembra 2007.

9.2.   Uzbekistan

Návrhy uznesení B6-0451/2007, B6-0452/2007, B6-0453/2007, B6-0456/2007, B6-0466/2007 a B6-0471/2007

Katrin Saks, Elisabeth Jeggle, Adam Bielan, Hélène Flautre, Marios Matsakis a Erik Meijer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Karin Scheele za skupinu PSE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Józef Pinior a Danuta Hübner (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 15. novembra 2007.

9.3.   Somálsko

Návrhy uznesení B6-0454/2007, B6-0457/2007, B6-0460/2007, B6-0461/2007, B6-0468/2007 a B6-0469/2007

John Bowis, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, Marios Matsakis a Erik Meijer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu PSE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Danuta Hübner (členka Komisie) a Marios Matsakis k neprítomnosti zástupcov Rady v rokovacej sále (Predsedníčka to vzala na vedomie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 15. novembra 2007.

10.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach,...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

10.1.   Kresťanské komunity na Blízkom východe (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0449/2007, B6-0450/2007, B6-0455/2007, B6-0458/2007, B6-0459/2007, B6-0467/2007 a B6-0470/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0449/2007

(nahrádzajúci B6-0449/2007, B6-0450/2007, B6-0455/2007, B6-0459/2007 a B6-0467/2007):

podaný týmito poslancami:

Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt, Esther De Lange, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Antonio Tajani za skupinu PPE-DE

Pasqualina Napoletano a Glyn Ford za skupinu PSE

Marco Cappato, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE

Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Mario Borghezio, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN

Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM

Vittorio Agnoletto a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0542)

(Návrhy uznesení B6-0458/2007 a B6-0470/2007 sa stali bezpredmetnými.)

10.2.   Uzbekistan (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0451/2007, B6-0452/2007, B6-0453/2007, B6-0456/2007, B6-0466/2007 a B6-0471/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0451/2007

(nahrádzajúci B6-0451/2007, B6-0456/2007, B6-0466/2007 a B6-0471/2007):

podaný týmito poslancami:

Pasqualina Napoletano za skupinu PSE,

Ona Juknevičienė a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Cem Özdemir a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

André Brie a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B6-0451/2007

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0452/2007

(nahrádzajúci B6-0452/2007 a B6-0453/2007):

podaný týmito poslancami:

Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,

Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański, Konrad Szymański a Brian Crowley za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2007)0543)

(Návrhy uznesení B6-0456/2007, B6-0466/2007 a B6-0471/2007 sa stali bezpredmetnými.)

10.3.   Somálsko (hlasovanie)

Návrhy uznesení B6-0454/2007, B6-0457/2007, B6-0460/2007, B6-0461/2007, B6-0468/2007 a B6-0469/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0454/2007

(nahrádzajúci B6-0454/2007, B6-0457/2007, B6-0460/2007, B6-0468/2007 a B6-0469/2007):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Mario Mauro, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Alain Hutchinson za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0544)

(Návrh uznesenia B6-0461/2007 sa stal bezpredmetným.)

11.   Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/ Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

12.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie:

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (KOM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))

pridelené

gestorský: EMPL

 

stanovisko: PETI, CULT

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa upravuje príloha VIII k aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska (KOM(2007)0594 — C6-0405/2007 — 2007/0217(CNS))

pridelené

gestorský: AGRI

 

stanovisko: BUDG, REGI

Podnet Spolkovej republiky Nemecko na účely prijatia rozhodnutia Rady o vykonávaní rozhodnutia 2007/.../SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (11563/2007 — C6-0409/2007 — 2007/0821(CNS))

pridelené

gestorský: LIBE

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (14320/2007 — C6-0411/2007 — 2007/0820(CNS))

pridelené

gestorský: AFCO

 

stanovisko: BUDG, CONT

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2007 - oddiel III - Komisia (SEK(2007)1256 — C6-0412/2007 — 2007/2241(GBD))

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 44/2007 - oddiel III - Komisia (SEK(2007)1253 — C6-0414/2007 — 2007/2242(GBD))

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 51/2007 - oddiel III - Komisia (SEK(2007)1397 — C6-0415/2007 — 2007/2243(GBD))

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 52/2007 - oddiel III - Komisia (SEK(2007)1398 — C6-0416/2007 — 2007/2244(GBD))

pridelené

gestorský: BUDG

13.   Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

Hedge funds and private equity (2007/2238(INI)) (1)

(stanovisko: JURI)

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 8. novembra 2007)

výbor JURI

Transparentnosť inštitucionálnych investorov (2007/2239(INI))

(stanovisko: ECON)

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 8. novembra 2007)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

Pozdvihnutie afrického poľnohospodárstva - Návrh na rozvoj poľnohospodárstva a zabezpečenie potravín v Afrike (2007/2231(INI))

(stanovisko: AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, INTA)

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 25. októbra 2007)

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy (článok 112 ods. 1 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

Výročná správa za rok 2006 o SZBP (2007/2219(INI))

pridružené výbory

Transparentnosť inštitucionálnych investorov (2007/2239(INI))

Pridružené výbory JURI, ECON

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 8. novembra 2007)

Hedge funds and private equity (2007/2238(INI)) (2)

Pridružené výbory ECON, JURI

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 8. novembra 2007)

14.   Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

65/2007

Mario Borghezio

58

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

68

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

136

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

30

69/2007

Andreas Mölzer

14

70/2007

Bogusław Rogalski

30

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

72/2007

Miguel Ángel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

150

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

41

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

39

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

425

76/2007

Giusto Catania

33

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

194

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

39

79/2007

Tadeusz Zwiefka

31

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

14

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

70

82/2007

Oldřich Vlasák

44

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

52

84/2007

Daniel Strož

18

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

54

86/2007

Jim Allister, Neil Parish, Mairead McGuinness, James Nicholson, Ville Itälä

56

87/2007

Adriana Poli Bortone

14

88/2007

Caroline Lucas, Gyula Hegyi, Janusz Wojciechowski, Harlem Désir, Hélène Flautre

58

89/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

13

90/2007

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa, Bill Newton Dunn

59

91/2007

Milan Cabrnoch

31

92/2007

Bogusław Rogalski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dariusz Maciej Grabowski, Witold Tomczak

12

93/2007

Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Péter Olajos, Mikel Irujo Amezaga, Kristian Vigenin

35

94/2007

Bogusław Rogalski

10

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

20

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

26

97/2007

Jana Bobošíková

13

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

34

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

33

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

65

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

61

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

33

15.   Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa článku 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

16.   Termín nasledujúcich schôdzí

Nasledujúce schôdze sa budú konať 28. a 29. novembra 2007.

17.   Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.20 hod.

Harald Rømer

generálny tajomník

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

podpredsedníčka


(1)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

(2)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Higgins, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lang, Langen, Langendries, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

OH

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni ***I

Správa: Jo LEINEN (A6-0412/2007)

Hlasovanie sa uskutoční na nasledujúcej schôdzi.

2.   Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I

Správa: Alexandru ATHANASIU (A6-0335/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

text ako celok

blok č. 1

4

8

11 - 15

18 - 30

výbor

PSE, PPE-DE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

blok č. 2

1 - 3

5

7

9 - 10

16 - 17

výbor

 

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

 

+

 

PDN 6 sa netýka všetkých jazykových verzií a preto sa o ňom nehlasovalo (článok 151 odsek 1 rokovacieho poriadku).

Existuje revidované znenie PDN 23 a 30.

3.   Uplatňovanie schengenského acquis na Českú republiku, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko *

Správa: Carlos COELHO (A6-0441/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru

1

výbor

 

+

 

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

HPM

+

468, 21, 34

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

4.   Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori *

Správa: Iles BRAGHETTO (A6-0408/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

PDN gestorského výboru - hlasovanie v bloku

1 - 3

5

7 - 11

výbor

 

+

 

PDN gestorského výboru - oddelené hlasovanie

4

výbor

OH

+

 

6

výbor

OH/EH

+

306, 211, 15

názov

12

Verts/ALE

 

-

 

článok 3

13

Verts/ALE

HPM

-

62, 457, 17

hlasovanie: zmenený a doplnený návrh

 

+

 

hlasovanie: legislatívne uznesenie

HPM

+

480, 41, 17

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: PDN 13 a záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie

ALDE: PDN 6

PSE: PDN 4, 6

PPE-DE: PDN 6

5.   Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Návrhy uznesení: B6-0433/2007, B6-0435/2007, B6-0441/2007, B6-0442/2007, B6-0444/2007, B6-0445/2007, B6-0447/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia (B6-0433/2007)

výborov EMPL a ECON

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

VS

 

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0435/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

názov pred odsekom 1

-

-

 

+

ústny PDN

odsek 1

4

Verts/ALE

 

-

 

odsek

pôvodný text

OH

+

 

po odseku 1

5

Verts/ALE

HPM

-

147, 376, 10

odsek 2

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 3

6

Verts/ALE

HPM

-

106, 425, 10

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/EH

-

230, 301, 13

3

+

 

4

-

 

5

+

 

po odseku 3

7

Verts/ALE

HPM

-

127, 292, 128

odsek 4

odsek

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

-

261, 273, 8

2

+

445, 75, 15

3

-

56, 479, 10

odsek 5

odsek

pôvodný text

HPM

-

55, 466, 21

odsek 6

odsek

pôvodný text

OH

-

 

odsek 7

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

3

-

 

4

+

 

5

-

 

odsek 13

odsek

pôvodný text

OH

+

 

po odseku 13

8

Verts/ALE

HPČ/HPM

 

 

1

+

420, 117, 13

2

+

314, 222, 11

odsek 14

odsek

pôvodný text

 

 

zmenené a doplnené ústne

odsek 15

odsek

pôvodný text

HPM

+

507, 19, 21

odsek 17

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 20

odsek

pôvodný text

HPM

+

510, 16, 17

odsek 21

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 25

odsek

pôvodný text

 

 

presunutý za odsek 37

odsek 26

odsek

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

+

406, 69, 66

2

+

470, 30, 43

odsek 28

odsek

pôvodný text

 

 

presunutý za odsek 37

odsek 30

odsek

pôvodný text

OH

-

 

odsek 32

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 33

odsek

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

+

463, 78, 9

2

-

236, 299, 7

odsek 34

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 35

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 36

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 37

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

po odseku 37

9

PSE

 

-

 

10

PSE

 

-

 

po citácii 4

1

Verts/ALE

 

+

 

odôvodnenie F

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odôvodnenie G

odsek

pôvodný text

OH

+

 

po odôvodnení G

2

Verts/ALE

HPM

-

110, 430, 11

po odôvodnení K

3

Verts/ALE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

435, 86, 32

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0435/2007

 

UEN

 

 

B6-0441/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0442/2007

 

PSE

 

 

B6-0444/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0445/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0447/2007

 

ALDE

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

GUE/NGL: PDN 5, odseky 4, 5, 15, 20, 26, 33 a záverečné hlasovanie

Verts/ALE: PDN 2, 6, 7 a 8

Žiadosti o oddelené hlasovanie

GUE/NGL: odseky 1, 6, 13, 17, 35, 36

Verts/ALE: odseky 4, 32, 33, 34

PSE: odseky 5, 6, 30

ALDE: odôvodnenia F, G, odseky 5, 6, 30

PPE-DE: odseky 5, 6, 30

Žiadosti o hlasovanie po častiach

GUE/NGL

odsek 21

1. časť: Text ako celok okrem slov „aby lepšie informovali... a o nevyhnutnosti politiky“

2. časť: Tieto slová

odsek 26

1. časť:„obhajuje nezávislosť... finančných trhov“

2. časť:„zdôrazňuje, že zhodnocovanie... a výmenných kurzov“

odsek 32

1. časť:„vyzýva Radu a Komisiu... zriadení WTO“

2. časť:„vyzýva Komisiu, aby... konferencie v Dohe“

odsek 34

1. časť: „vyzýva Komisiu... na trh reciprocitu“

2. časť:„opakuje svoju výzvu... európskych noriem“

odsek 33

1. časť: Text ako celok okrem slova „vnútorný“

2. časť: Toto slovo

ALDE

odsek 2

1. časť:„zdôrazňuje, že EÚ... lisabonskej stratégie“

2. časť:„domnieva sa, že... reformných procesov“

odsek 7

1. časť:„víta zámer Komisie... s tretími krajinami“

2. časť:„vyzýva Komisiu... s tretími krajinami“ bez slov „systematicky“ a „a zásad dôstojnej práce“

3. časť:„systematicky“

4. časť:„a zásad dôstojnej práce“

5. časť: netýka sa SK

PDN 8

1. časť:„berie na vedomie... hospodárske nástroje EÚ“

2. časť:„vyzýva Komisiu... lisabonského cyklu EÚ“

PPE-DE

odsek 37

1. časť:„domnieva sa, že... štrukturálneho rastu“

2. časť:„vyzýva preto Komisiu... na roky 2008 - 2010“

Verts/ALE, ALDE

odsek 3

1. časť:„zdôrazňuje narastajúci... globálneho hráča“ bez slova „narastajúci“

2. časť:„narastajúci“

3. časť:„ako jedného z hlavných... otvorenej ekonomiky“

4. časť:„ako najväčšieho... zahraničných investícií“

5. časť:„domnieva sa, že EÚ... jednotného trhu EÚ“

PSE, ALDE

odsek 4

1. časť:„domnieva sa, že... ako aj mimo EÚ“

2. časť:„poznamenáva, že... potenciálne znížiť“ bez slova „však“

3. časť:„však“ (o časti 3 sa nehlasuje ak je odmietnutá časť 2)

Iné

Skupina PSE navrhla, aby boli odseky 25 a 28 presunuté za odsek 37.

Margarita Starkevičiūtė, v mene Skupiny ALDE, podala tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh:

nový nadpis pred odsek 1:

Vonkajšia Lisabonská dimenzia

Udo Bullmann navrhol tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 14:

14. je presvedčený, že rozumná hospodárska politika by posilnila dôveru a znížila neistotu v súvislosti so súčasným obdobím finančnej nestability; poukazuje na to, že jeden zo zásadných problémov, ktorému muselo európske hospodárstvo čeliť v uplynulých rokoch, bol nedostatočný domáci dopyt v niektorých členských štátoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam zlepšenia koordinácie primeranej daňovej politiky a kvalitných verejných financií vrátane dôležitých, tzv. lisabonských investícií

6.   Vykonávanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov

Návrhy uznesení: B6-0462/2007, B6-0463/2007, B6-0464/2007, B6-0465/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0462/2007

(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

pred odsekom 1

 

 

 

+

ústny PDN

odsek 3

odsek

pôvodný text

OH/EH

+

307, 210, 9

po odseku 3

2

UEN

EH

-

231, 287, 14

odsek 5

odsek

pôvodný text

OH

+

 

po odseku 5

3

UEN

EH

-

223, 290, 18

odsek 7

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 8

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 10

odsek

pôvodný text

HPM

+

292, 209, 30

po odseku 11

1

Verts/ALE

 

-

 

odsek 13

odsek

pôvodný text

HPM

+

290, 220, 21

odôvodnenie D

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odôvodnenie I

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odôvodnenie L

odsek

pôvodný text

HPM

+

488, 22, 13

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

306, 186, 37

Návrh uznesenia politickej skupiny

B6-0462/2007

 

PSE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

 

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0463/2007

(PPE-DE, UEN)

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0463/2007

 

UEN

 

 

B6-0464/2007

 

ALDE

 

 

B6-0465/2007

 

PPE-DE

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: záverečné hlasovanie RC-B6-0462/2007

PPE-DE: odseky 10, 13

ALDE: záverečné hlasovanie RC-B6-0462/2007

UEN: odôvodnenie L, odsek 13, záverečné hlasovanie RC-B6-0462/2007

Žiadosti o oddelené hlasovanie

GUE/NGL: odôvodnenie D, odsek 8

PPE-DE: odôvodnenie I, odseky 3, 5, 7

Iné

Roberta Angelilli, v mene Skupiny UEN, podala tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh pred odsekom 1:

- 1. vyjadruje hlbokú ľútosť nad zavraždením pani Giovanny Reggiani, ku ktorému došlo v Ríme 31. októbra 2007, a vyjadruje svoju úprimnú sústrasť jej rodine.

7.   Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis

Návrh uznesenia: B6-0448/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia B6-0448/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

odsek 1

4

PPE-DE

 

+

 

odsek 7

1

Verts/ALE

 

+

 

po odseku 8

5

PPE-DE

 

+

 

po odôvodnení C

2

PPE-DE

 

+

 

po odôvodnení D

3

PPE-DE

 

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

459, 13, 42

Danutė Budreikaitė tiež podpísala tento návrh uznesenia v mene skupiny ALDE.

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

8.   Situácia v Pakistane

Návrhy uznesení: B6-0472/2007, B6-0473/2007, B6-0474/2007, B6-0475/2007, B6-0477/2007, B6-0478/2007, B6-0479/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0472/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

odsek 1

odsek

pôvodný text

 

+

zmenené a doplnené ústne

po odseku 5

1

Verts/ALE

 

+

 

odsek 15

2

Verts/ALE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0472/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0473/2007

 

UEN

 

 

B6-0474/2007

 

GUE/NGL

 

 

B6-0475/2007

 

ITS

 

 

B6-0477/2007

 

PSE

 

 

B6-0478/2007

 

ALDE

 

 

B6-0479/2007

 

PPE-DE

 

 

Iné

Uznesenie Skupiny UEN (B6-0473/2007) podpísali Jan Tadeusz Masiel, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas a Adam Bielan.

Robert Evans, v mene Skupiny PSE (so súhlasom Nirja Devu v mene skupiny PPE-DE), podal tieto ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu A a odsekom 1, 10 a 11:

A.

keďže prezident Mušarraf, v rámci vyhlásenia výnimočného stavu, (nové) vydal 3. novembra 2007 dočasné ústavné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie ústavy a zásady právneho štátu

1. jednoznačne požaduje, aby sa výnimočný stav skončil, a aby s okamžitou účinnosťou začala znovu platiť Ústava Pakistanu z roku 1973;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že vyslanie delegácie pozorovateľov EP na pozorovanie parlamentných volieb v Pakistane v rámci pozorovateľskej misie EÚ závisí od splnenia základných podmienok konania slobodných a spravodlivých volieb zo strany pakistanských orgánov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že príprava a konanie volieb počas trvania výnimočného stavu by bolo jasným signálom, že ide o nedemokratický proces;

11. vyzýva Komisiu, aby v prípade, keď sa zruší výnimočný stav, dôkladne zvážila vyslanie ďalšej prieskumnej misie s cieľom zhodnotiť realizovateľnosť dlhodobého nasadenia EÚ - EOM.

9.   Stratégia Rady vzhľadom na konferenciu o klimatických zmenách na Bali (COP 13 a COP/MOP 3)

Návrh uznesenia: B6-0432/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia B6-0432/2007

(Dočasný výbor pre klimatické zmeny)

odsek 2

5

PPE-DE

 

-

 

po odseku 5

6

PPE-DE

EH

-

234, 254, 16

po odseku 7

3

Verts/ALE, GUE/NGL

HPM

-

79, 410, 8

odsek 8

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

po odseku 9

7

PPE-DE

HPM

+

297, 192, 16

odsek 13

8

PPE-DE

 

-

 

odsek 14

9

PPE-DE

 

VS

 

odsek 16

10

PPE-DE

 

-

 

odsek 18

1

ALDE

 

-

 

odsek 19

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 20

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

po odseku 20

11

PPE-DE

 

+

 

odsek 25

odsek

pôvodný text

HPČ/HPM

 

 

1

+

275, 205, 9

2

+

242, 235, 14

odsek 26

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 28

2

ALDE

HPČ

 

 

1

+

 

2

-

 

odôvodnenie J

4

PPE-DE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

398, 29, 63

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: odsek 25

PSE: PDN 7

Verts/ALE: PDN 3

GUE/NGL: záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie

Verts/ALE: odsek 19

Žiadosti o hlasovanie po častiach

PPE-DE

odsek 8

1. časť: Text ako celok okrem slov „emisií na obyvateľa“

2. časť: Tieto slová

odsek 20

1. časť:„opakovane požaduje... obdobie po roku 2012“

2. časť:„a žiada obnoviť... i na celosvetovej úrovni“

odsek 25

1. časť:„zastáva názor, že... zbraní a terorizmus“

2. časť:„je preto presvedčený... v rozvojových krajinách“

odsek 26

1. časť:„uznáva, že licenčné... do rozvojových krajín“

2. časť:„zdôrazňuje, že dohoda... prenos technológií“

Verts/ALE

PDN 2

1. časť: Text ako celok okrem vypustenia

2. časť: vypustenia

10.   Posilňovanie Európskej susedskej politiky

Správa: Raimon OBIOLS i GERMÁ, Charles TANNOCK (A6-0414/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

odsek 1

19

Verts/ALE

 

+

ako doplnenie k odseku 1

odsek 2

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 3

20

Verts/ALE

 

-

 

po odseku 3

2

PPE-DE

 

-

 

odsek 11

9

PSE

 

-

 

odsek 14

15

ITS

 

-

 

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 16

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 19

3

ALDE

 

+

zmenený a doplnený ústne

odsek 20

10

PSE

 

-

 

odsek 24

odsek

pôvodný text

OH

+

 

odsek 25

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 31

16

ITS

 

-

 

odsek 38

4

ALDE

 

-

 

odsek 40

5

ALDE

 

-

 

11

PSE

 

VS

 

po odseku 40

K21

PPE-DE, PSE

 

+

 

odsek 41

6

ALDE

 

-

 

12

PSE

 

+

 

odsek 42

odsek

pôvodný text

 

 

vypustený ústnym PDN

13

PSE

 

 

odsek 44

7

ALDE

 

-

 

8=

14=

PPE-DE

PSE

 

+

 

po odseku 46

17

ITS

 

-

 

odsek 49

18

ITS

 

-

 

po odôvodnení G

1

PPE-DE

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosti o oddelené hlasovanie

PPE-DE: odsek 24

Žiadosti o hlasovanie po častiach

Verts/ALE

odsek 14

1. časť: Text ako celok okrem slov „o readmisných dohodách“

2. časť: Tieto slová

odsek 16

1. časť: Text ako celok okrem slov „najmä pre skupiny... občianskej spoločnosti“

2. časť: Tieto slová

PPE-DE

odsek 2

1. časť: Text ako celok okrem slov „keďže na jednej... stredomorské neeurópske krajiny“

2. časť: Tieto slová

odsek 25

1. časť: Text ako celok okrem slov „a začne príslušný postup... môže byť členstvo“

2. časť: Tieto slová

Iné

Charles Tannock (spoluspravodajca) podal tento ústny PDN:

PDN 3 (sa považuje za nový odsek 19a)

19a. zdôrazňuje tiež potrebu zapojenia a spolupráce s krajinami EHP (Islandom, Nórskom, Lichtenštajnskom) a Švajčiarskom, a plného využitia ich skúseností zo spolupráce s Európskou úniou;

odsek 42

(vypustenie)

Skupina Verts/ALE navrhla, aby sa jej PDN 19 považoval za doplnenie odsek 1.

11.   Hospodárske a obchodné vzťahy s Ukrajinou

Správa: Zbigniew ZALESKI (A6-0396/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

12.   Odpoveď EÚ na citlivé situácie

Návrh uznesenia: B6-0476/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Návrh uznesenia B6-0476/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

odsek 16

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosti o hlasovanie po častiach

GUE/NGL

odsek 16

1. časť:„pripomína, že každý... a právneho nátlaku“

2. časť:„že hrozby a donucovací... sa prísne kontrolovať“

13.   Zhodnotenie sociálnej situácie

Správa: Elizabeth LYNNE (A6-0400/2007)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

odsek 9

odsek

pôvodný text

 

+

zmenený a doplnený ústne

odsek 28

odsek

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2

+

 

odsek 32

odsek

pôvodný text

OH

+

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

345, 14, 2

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

ALDE: záverečné hlasovanie

Žiadosti o oddelené hlasovanie

PPE-DE: odsek 32

Žiadosti o hlasovanie po častiach

PPE-DE

odsek 28

1. časť:„uznáva, že v mnohých... dôstojný minimálny príjem“

2. časť:„a domnieva sa, že... na jej zavedenie“

Iné

Elizabeth Lynne (spravodajkyňa) podala tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9:

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia, ktorými zaručia plné uplatňovanie ľudských, sociálnych a politických práv všetkým jednotlivcom pracujúcim v inom členskom štáte;

14.   Kresťanské komunity na Blízkom východe

Návrhy uznesení: B6-0449/2007, B6-0450/2007, B6-0455/2007, B6-0458/2007, B6-0459/2007, B6-0467/2007, B6-0470/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0449/2007

( PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, IND/DEM, Agnoletto, Catania)

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

57, 2, 1

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0449/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0450/2007

 

PSE

 

 

B6-0455/2007

 

UEN

 

 

B6-0458/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0459/2007

 

IND/DEM

 

 

B6-0467/2007

 

ALDE

 

 

B6-0470/2007

 

GUE/NGL

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: záverečné hlasovanie

15.   Uzbekistan

Návrhy uznesení: B6-0451/2007, B6-0456/2007, B6-0466/2007, B6-0471/2007, B6-0452/2007, B6-0453/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0451/2007

(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

EH

-

28, 35, 1

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0451/2007

 

PSE

EH

-

28, 34, 1

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0452/2007

(PPE-DE, UEN)

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

EH

+

39, 27, 1

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0452/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0453/2007

 

UEN

 

 

B6-0456/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0466/2007

 

ALDE

 

 

B6-0471/2007

 

GUE/NGL

 

 

Iné

Návrh uznesenia predložený skupinou UEN podpísal RYSZARD Czarnecki a nie MAREK Czarnecki.

16.   Somálsko

Návrhy uznesení: B6-0454/2007, B6-0457/2007, B6-0460/2007, B6-0461/2007, B6-0468/2007, B6-0469/2007

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0454/2007

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

po odseku 1

1

UEN

 

-

 

po odseku 3

2

UEN

 

-

 

hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

61, 3, 0

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0454/2007

 

PPE-DE

 

 

B6-0457/2007

 

Verts/ALE

 

 

B6-0460/2007

 

PSE

 

 

B6-0461/2007

 

UEN

 

 

B6-0468/2007

 

ALDE

 

 

B6-0469/2007

 

GUE/NGL

 

 

Žiadosti o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa Coelho A6-0441/2007

Uznesenie

Za: 468

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Coşea, Giertych, Kozlík, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 21

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Dillen, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Wohlin

Zdržali sa: 34

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Manders

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Pflüger, Søndergaard, Svensson

NI: Allister, Chruszcz, Gollnisch, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Martinez

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deß, Dover, Elles, Gewalt, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Schlyter

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Edite Estrela

Zdržali sa: John Bowis

2.   Správa Braghetto A6-0408/2007

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 13

Za: 62

ALDE: Deprez, Ries, Sbarbati, Schmidt Olle, Watson

GUE/NGL: de Brún, Holm, Markov, Meijer, Seppänen, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Claeys, Coşea, Dillen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Grosch, Hybášková, Ibrisagic, Kamall, Őry, Wohlin

PSE: Andersson, Battilocchio, Färm, Haug, Segelström

UEN: Czarnecki Ryszard, Libicki

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 457

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski

GUE/NGL: Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Maštálka, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Helmer, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pöttering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Zdržali sa: 17

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Musacchio

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Whittaker, Železný

NI: Baco, Belohorská, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Graham Watson

3.   Správa Braghetto A6-0408/2007

Uznesenie

Za: 480

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mihăescu, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Proti: 41

ALDE: Costa, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Morillon, Ortuondo Larrea

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren

NI: Buruiană-Aprodu, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Färm, Segelström

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 17

ALDE: Manders

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Whittaker, Železný

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Hybášková, Kamall, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

4.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 5

Za: 147

ALDE: Ferrari

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Georgiou, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Coşea, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Vanhecke

PPE-DE: Angelakas, Audy, Daul, Descamps, Gklavakis, Grossetête, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pirker, Schinas, Sudre, Tajani, Tannock, Trakatellis, Varvitsiotis, Vlasto, Wijkman

PSE: Arif, Attard-Montalto, Berès, Bono, Botopoulos, Castex, Chiesa, Cottigny, De Keyser, Désir, Dîncu, El Khadraoui, Ferreira Anne, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Koppa, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Occhetto, Patrie, Poignant, Pribetich, Severin, Siwiec, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 376

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Whittaker, Železný

NI: Binev, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Helmer, Mihăescu, Stoyanov

PPE-DE: Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, De Blasio, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Athanasiu, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 10

GUE/NGL: Pafilis, Remek

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

UEN: Bielan, Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Pierre Schapira, Christine De Veyrac, Ambroise Guellec, Martine Roure

Proti: Hubert Pirker, Charles Tannock, Othmar Karas, Philip Bushill-Matthews, Jean-Pierre Audy, Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon, John Attard-Montalto

5.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 6

Za: 106

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Coşea, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu

PPE-DE: Castiglione, Langendries, Toubon, Wijkman

PSE: Arif, Battilocchio, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Chiesa, Cottigny, De Keyser, Fazakas, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Occhetto, Poignant, Pribetich, Rocard, Szejna, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 425

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Clark, Goudin, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Allister, Belohorská, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 10

NI: Baco, Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: De Vits, Dumitrescu, Scheele

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Pierre Schapira

6.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 7

Za: 127

ALDE: Andria

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Louis, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Claeys, Coşea, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Berlinguer, Bono, Botopoulos, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Hutchinson, Koterec, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Martínez Martínez, Occhetto, Patrie, Pinior, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, dos Santos, Scheele, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 292

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Helmer, Mihăescu, Mussolini, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berman, Glante, Golik, Iotova, Jørgensen, Saks

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Maldeikis, Pirilli, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 128

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Moisuc, Popeangă

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kuhne, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Krasts, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zdržali sa: Dan Jørgensen

7.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 4/1

Za: 261

ALDE: Andria, Bourlanges, Bowles, Cappato, Cocilovo, Cornillet, Costa, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Harkin, in 't Veld, Kułakowski, Ludford, Morillon, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Piskorski, Schmidt Olle, Takkula

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chruszcz, Giertych, Helmer

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Corbett, Ford, Gill, Honeyball, Howitt, McAvan, Madeira, Martin David, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Proti: 273

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Deprez, Drčar Murko, Gentvilas, Geremek, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Louis, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Mihăescu, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Pirker, Schierhuber, Škottová, Strejček, Vlasák

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Sornosa Martínez, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Podkański

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 8

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

8.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 4/2

Za: 445

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Giertych, Helmer, Le Rachinel, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Proti: 75

ALDE: Ferrari, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Louis, Tomczak, Whittaker

NI: Allister, Binev, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PSE: Cottigny, Ferreira Anne, Laignel, Lienemann, Occhetto

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 15

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

PSE: Creţu Gabriela, Golik, Hamon, Jöns, Madeira, Thomsen

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen

9.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 4/3

Za: 56

ALDE: Andria, Cappato, Cocilovo, Costa, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Kułakowski, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea

IND/DEM: Belder, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Dillen, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Gawronski, Grosch, Hannan, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Šťastný, Stevenson, Tannock, Ţîrle, Van Orden

PSE: Batzeli, Dîncu, Dumitrescu

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Proti: 479

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Hall, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Binev, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Mihăescu, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stavreva, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 10

IND/DEM: Bonde

NI: Allister, Baco, Claeys, Kozlík, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Mathieu Grosch

10.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 5

Za: 55

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Kułakowski, Ortuondo Larrea

IND/DEM: Belder

NI: Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Claeys, Dillen, Le Rachinel, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Angelakas, Bushill-Matthews, Deva, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Mitchell, Pīks, Roithová, Rudi Ubeda, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras

PSE: Bono, Bourzai, Cottigny, Guy-Quint, Hamon, Lefrançois, Lienemann, Poignant, Pribetich, Rocard, Roure, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Grabowski, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Hammerstein

Proti: 466

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Martinez, Mihăescu, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 21

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Helmer, Kozlík, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Dover, Elles, Hannan, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Van Orden

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Pierre Schapira

11.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 8/1

Za: 420

ALDE: Cornillet, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, in 't Veld, Morillon, Ortuondo Larrea, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 117

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Geremek, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Louis, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Iturgaiz Angulo, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Pomés Ruiz, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Ţîrle, Van Orden, Vlasák

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Zdržali sa: 13

GUE/NGL: Guerreiro

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

UEN: Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

12.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 8/2

Za: 314

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Goudin, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu

PPE-DE: Angelakas, Gklavakis, Grosch, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 222

ALDE: Takkula

IND/DEM: Batten, Clark, Louis, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Didžiokas, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 11

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Moisuc, Popeangă

UEN: Krasts, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

13.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 15

Za: 507

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Georgiou, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Coşea, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 19

ALDE: Riis-Jørgensen

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Goudin

NI: Allister, Binev, Chukolov, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE: Cabrnoch, Sonik

PSE: Golik

Zdržali sa: 21

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Louis, Whittaker, Železný

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Moisuc, Popeangă, Vanhecke

PPE-DE: Březina, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen

14.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 20

Za: 510

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Claeys, Coşea, Dillen, Giertych, Helmer, Mihăescu, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 16

IND/DEM: Batten, Clark, Whittaker, Železný

NI: Binev, Chukolov, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák

PSE: Laignel

Zdržali sa: 17

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Moisuc, Mussolini, Popeangă, Schenardi, Stănescu

PSE: Castex

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen

15.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 26/1

Za: 406

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Bonde, Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Claeys, Coşea, Dillen, Le Rachinel, Mihăescu, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pinior, Plumb, Podgorean, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Proti: 69

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Škottová, Strejček

PSE: Castex, Ferreira Anne, Laignel, Lienemann

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Zdržali sa: 66

ALDE: Piskorski

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Whittaker

NI: Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Chichester, Dover, Fajmon, Hannan, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden, Vlasák

PSE: Arif, Bono, De Keyser, Désir, Hamon, Hutchinson, Patrie, Poignant, Pribetich, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Ždanoka

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Olle Schmidt

Zdržali sa: Pierre Schapira

16.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 26/2

Za: 470

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott

NI: Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Coşea, Dillen, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Berès, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rocard, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 30

ALDE: Schmidt Olle

IND/DEM: Krupa, Louis, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Romagnoli, Stoyanov

PSE: Laignel

UEN: Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Zdržali sa: 43

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Moisuc, Mussolini, Popeangă, Schenardi, Stănescu

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Březina, Cabrnoch, Chichester, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák

PSE: Castex

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Olle Schmidt

17.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 33/1

Za: 463

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Mihăescu, Stănescu, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Proti: 78

ALDE: Bowles, Karim, Newton Dunn, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Louis, Whittaker

NI: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Coşea, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PSE: Cottigny, Ferreira Anne, Kreissl-Dörfler, Laignel, Lienemann

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 9

ALDE: Lynne, Starkevičiūtė

NI: Baco, Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

18.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Odsek 33/2

Za: 236

ALDE: Andria, Cocilovo, Cornillet, Costa, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Kułakowski, Ludford, Morillon, Takkula, Toia

IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Coşea, Helmer, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Stockmann, Weiler

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Krasts, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Proti: 299

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Deprez, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Whittaker, Wojciechowski Bernard

NI: Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Chukolov, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Gabriela, De Keyser, Désir, De Vits, Dîncu, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 7

NI: Baco, Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă

PSE: Creţu Corina

Verts/ALE: van Buitenen

19.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2

Za: 110

ALDE: Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Chruszcz, Coşea, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Schenardi

PPE-DE: Iturgaiz Angulo, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bono, Castex, Chiesa, Cottigny, De Keyser, Ferreira Anne, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hutchinson, Laignel, Lienemann, Panzeri, Patrie, Pribetich, Rocard, Roure, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 430

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Clark, Lundgren, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Baco, Binev, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Helmer, Mihăescu, Mussolini, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Krasts, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 11

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Krupa, Louis

NI: Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă

PSE: Désir, Scheele

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Bernard Poignant

20.   RC-B6-0435/2007 - Uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Uznesenie

Za: 435

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Belder, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Chruszcz, Coşea, Giertych, Kozlík, Mihăescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Färm, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Proti: 86

ALDE: Piskorski, Raeva

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Louis, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Binev, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Marques, Pomés Ruiz, Škottová, Strejček, Vlasák

PSE: Cottigny, Laignel, Lienemann

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Ždanoka

Zdržali sa: 32

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Krupa

NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Martinez, Moisuc, Popeangă, Stănescu, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Becsey, Bowis, Bradbourn, Deva, Dover, Hannan, Kamall, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden, Zatloukal

PSE: Hamon

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   RC-B6-0462/2007 - Voľný pohyb

Odsek 10

Za: 292

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Bobošíková, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Bauer, Becsey, Casa, De Blasio, Duka-Zólyomi, Gál, Glattfelder, Gyürk, Roithová, Schöpflin, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 209

ALDE: Takkula

IND/DEM: Belder, Clark, Louis, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Pęk, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Zdržali sa: 30

GUE/NGL: Holm, Pflüger, Søndergaard, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Železný

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Atkins, Bushill-Matthews, Dover, Esteves, Hannan, Hennicot-Schoepges, Kamall, McMillan-Scott, Purvis, Stevenson, Tannock, Van Orden

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

22.   RC-B6-0462/2007 - Voľný pohyb

Odsek 13

Za: 290

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bowles, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Costa, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Belohorská, Buruiană-Aprodu, Coşea, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Atkins, Ayuso, Chichester, Deva, Dover, Elles, Esteves, McMillan-Scott, Marques, Nicholson, Pomés Ruiz, Purvis, Stevenson

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Borghezio, Czarnecki Ryszard

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 220

ALDE: Cornillet, Deprez, Ries, Szent-Iványi

IND/DEM: Belder, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Sakalas

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 21

ALDE: Budreikaitė, Cocilovo, De Sarnez, Kułakowski, Manders, Morillon

IND/DEM: Batten, Clark, Louis, Sinnott

NI: Bobošíková, Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Bowis, Hennicot-Schoepges, Schöpflin, Wijkman, Wohlin

PSE: Battilocchio

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Struan Stevenson, Giles Chichester, James Elles, John Bowis

Zdržali sa: Maria da Assunção Esteves

23.   RC-B6-0462/2007 - Voľný pohyb

Odôvodnenie L

Za: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 22

IND/DEM: Batten, Belder, Clark, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Binev, Buruiană-Aprodu, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Gutiérrez-Cortines

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Bonde, Louis, Železný

NI: Baco, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Barsi-Pataky

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Silvia-Adriana Ţicău, Etelka Barsi-Pataky

24.   RC-B6-0462/2007 - Voľný pohyb

Uznesenie

Za: 306

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Costa, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Uca, Wurtz

IND/DEM: Georgiou, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Coşea, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Angelakas, Deva, Dover, Esteves, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Marinescu, Reul, Ţîrle, Wohlin

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Rocard, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 186

IND/DEM: Batten, Belder, Clark

NI: Allister, Binev, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Graça Moura, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Didžiokas, Maldeikis, Pirilli, Tatarella, Zīle

Zdržali sa: 37

ALDE: Bourlanges, Cornillet, Deprez, Hennis-Plasschaert, Manders, Ries

GUE/NGL: Holm, Svensson

IND/DEM: Bonde, Louis, Sinnott, Železný

NI: Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Atkins, Audy, Brepoels, Bushill-Matthews, Chichester, Elles, Hannan, Hennicot-Schoepges, Jeleva, Kamall, McMillan-Scott, Mladenov, Nicholson, Stevenson, Tannock, Toubon, Wijkman, Wortmann-Kool

UEN: Janowski, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

25.   B6-0448/2007 - Schengenský acquis

Uznesenie

Za: 459

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Goudin, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Giertych, Kozlík, Mihăescu, Stănescu

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 13

GUE/NGL: Guerreiro, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Louis

NI: Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Wohlin

Zdržali sa: 42

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, de Brún, Figueiredo, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

NI: Allister, Chruszcz, Coşea, Helmer, Martinez, Moisuc, Popeangă

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Chichester, Deß, Deva, Dover, Elles, Gewalt, Kamall, McMillan-Scott, Nicholson, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Ilda Figueiredo

26.   B6-0432/2007 - Klimatické zmeny

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 3

Za: 79

ALDE: Andrejevs, Duff, Hall, Ludford, Matsakis, Piskorski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Sinnott

NI: Binev, Buruiană-Aprodu, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Audy, Brepoels, Ţîrle, Wijkman

PSE: Andersson, Chiesa, Corbey, Gierek, Myller, Paparizov, Rosati, Segelström, Szejna

UEN: Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Krasts, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Staes, Ždanoka

Proti: 410

ALDE: Alvaro, Andria, Baeva, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Coşea, Dillen, Giertych, Helmer, Le Rachinel, Mihăescu, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bowis, Braghetto, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Corbett, Corda, Cottigny, Creţu Corina, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Hammerstein, Smith, Voggenhuber

Zdržali sa: 8

IND/DEM: Louis

NI: Belohorská, Kozlík, Martinez, Moisuc, Popeangă

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Jean-Pierre Audy, Anne Ferreira

27.   B6-0432/2007 - Klimatické zmeny

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 7

Za: 297

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hellvig, Hennis-Plasschaert, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Şerbu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Henin, Maštálka, Wurtz

IND/DEM: Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Helmer, Mussolini, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Arif, Battilocchio, Berès, Bono, Bourzai, Busquin, Castex, Cottigny, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Laignel, Lienemann, Paasilinna, Paparizov, Plumb, Podgorean, Poignant, Rocard, Rosati, Schapira, Ţicău, Vaugrenard

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias

Proti: 192

ALDE: Duff, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Ludford, Lynne, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Buruiană-Aprodu, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Romagnoli

PPE-DE: Burke, Higgins, Karas, McGuinness, Rübig, Schierhuber, Seeber, Siekierski

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paleckis, Panzeri, Pinior, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Crowley, Ó Neachtain, Tatarella

Verts/ALE: Auken, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Zdržali sa: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro

IND/DEM: Clark, Georgiou, Louis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez, Moisuc

PPE-DE: Brepoels, Kamall, Wijkman

UEN: Angelilli

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Roselyne Lefrançois

Proti: Dorette Corbey, Gay Mitchell

Zdržali sa: Anne Ferreira

28.   B6-0432/2007 - Klimatické zmeny

Odsek 25/1

Za: 275

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Chatzimarkakis, Ciornei, Costa, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu, Mussolini, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Burke, Higgins, Karas, McGuinness, Mitchell, Rübig, Schierhuber, Seeber, Wijkman

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Pinior, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 205

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Guy-Quint, Hamon, Kindermann, Kósáné Kovács, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Neris, Occhetto, Paparizov, Plumb, Podgorean, Poignant, Schapira, Skinner, Ţicău, Vaugrenard, Vigenin

UEN: Krasts

Zdržali sa: 9

GUE/NGL: Remek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Kozlík, Moisuc

PSE: Titley

UEN: Angelilli, Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen

Proti: Lars Wohlin

Zdržali sa: Anne Ferreira

29.   B6-0432/2007 - Klimatické zmeny

Odsek 25/2

Za: 242

ALDE: Andrejevs, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Cornillet, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Toma, Vălean, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Georgiou, Sinnott

NI: Belohorská, Buruiană-Aprodu, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mihăescu

PPE-DE: Burke, Esteves, Fatuzzo, Higgins, Karas, McGuinness, Mitchell, Rübig, Schierhuber, Seeber, Wijkman

PSE: Andersson, Athanasiu, Attard-Montalto, Ayala Sender, Battilocchio, Batzeli, Berlinguer, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, França, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Groote, Gurmai, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Leinen, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Occhetto, Paleckis, Panzeri, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Walter, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Crowley, Ó Neachtain

Verts/ALE: Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 235

ALDE: Alvaro, Andria, Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Schuth, Watson

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Binev, Bobošíková, Chukolov, Coşea, Helmer, Mussolini, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Purvis, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hamon, Kindermann, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Neris, Paparizov, Plumb, Podgorean, Poignant, Rocard, Schapira, Ţicău, Vaugrenard

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Libicki, Maldeikis, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 14

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Remek

IND/DEM: Belder, Louis

NI: Baco, Kozlík, Martinez, Moisuc

PPE-DE: Liese

PSE: Titley, Vigenin, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Lars Wohlin

Zdržali sa: Anne Ferreira

30.   B6-0432/2007 - Klimatické zmeny

Uznesenie

Za: 398

ALDE: Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Kułakowski, Lax, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Morţun, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Pohjamo, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Baco, Belohorská, Binev, Chruszcz, Chukolov, Coşea, Giertych, Kozlík, Mihăescu, Romagnoli, Stănescu, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Ibrisagic, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Montoro Romero, Morin, Musotto, Nicholson, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Radwan, Roithová, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Ţîrle, Toubon, Trakatellis, Urutchev, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Athanasiu, Attard-Montalto, Batzeli, Berès, Berman, Bono, Botopoulos, Bourzai, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Corbett, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dîncu, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Glante, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hamon, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Paleckis, Pinior, Plumb, Podgorean, Poignant, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Stockmann, Tarand, Thomsen, Ţicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Lagendijk, Smith, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 29

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Buruiană-Aprodu, Helmer, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Březina, Cabrnoch, Caspary, Deß, Duchoň, Fajmon, Galeote, Glattfelder, Konrad, Nassauer, Posdorf, Reul, Škottová, Strejček, Ulmer, Vlasák

PSE: Battilocchio

UEN: Libicki

Verts/ALE: Bennahmias

Zdržali sa: 63

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Lynne, Schuth

GUE/NGL: Pafilis, Søndergaard

IND/DEM: Louis

NI: Martinez, Moisuc

PPE-DE: Ayuso, Díaz de Mera García Consuegra, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Gutiérrez-Cortines, Iturgaiz Angulo, Kamall, Karas, Millán Mon, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schierhuber, Seeber, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras

PSE: Ayala Sender, Bösch, Borrell Fontelles, Bulfon, Bullmann, Calabuig Rull, Cercas, Chiesa, Corbey, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gomes, Gurmai, Herczog, Kuhne, Moreno Sánchez, Prets, Scheele, Sornosa Martínez, Swoboda

Verts/ALE: Auken, van Buitenen, Flautre, Frassoni, Hammerstein, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Staes

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Gérard Onesta, Neena Gill, Linda McAvan, Emanuel Jardim Fernandes

31.   Správa Lynne A6-0400/2007

Uznesenie

Za: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Baeva, Bărbuleţiu, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Ciornei, Cocilovo, Costa, Deprez, De Sarnez, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Kacin, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Piskorski, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toma, Vălean, Virrankoski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Maštálka, Meijer, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bowis, Braghetto, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Musotto, Nassauer, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posselt, Purvis, Radwan, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Ţîrle, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Ayala Sender, Battilocchio, Berès, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourzai, Bulfon, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Corbett, Corda, Cottigny, Creţu Gabriela, De Rossa, Désir, Dobolyi, Dumitrescu, El Khadraoui, Evans Robert, Falbr, Fernandes, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Gomes, Groote, Gurmai, Haug, Howitt, Hughes, Iotova, Jacobs, Jöns, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lefrançois, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Moraes, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paparizov, Pinior, Podgorean, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Stockmann, Ţicău, Titley, Vigenin, Walter, Weiler, Wiersma, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Janowski, Krasts, Maldeikis, Roszkowski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 14

IND/DEM: Clark, Goudin, Lundgren, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Fjellner, Kamall, Stevenson, Strejček, Wohlin

UEN: Libicki

Zdržali sa: 2

NI: Chruszcz, Giertych

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Za: Britta Thomsen, Dan Jørgensen

32.   RC-B6-0449/2007 - Kresťanské komunity na Blízkom východe

Uznesenie

Za: 57

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Catania, Meijer

IND/DEM: Belder, Sinnott

PPE-DE: Albertini, Audy, Bowis, Caspary, Chichester, Daul, Deß, Fatuzzo, Gahler, Gauzès, Grossetête, Hybášková, Jeggle, Kaczmarek, Klaß, Kratsa-Tsagaropoulou, Mauro, Mavrommatis, Őry, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Sudre, Trakatellis, Wieland

PSE: Berman, Botopoulos, Casaca, Désir, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Guy-Quint, Kirilov, Martin David, Medina Ortega, Pinior, Roure, Sakalas, Saks, Scheele

UEN: Janowski, Libicki, Rutowicz, Tomaszewska

Verts/ALE: Isler Béguin

Proti: 2

Verts/ALE: Flautre, Romeva i Rueda

Zdržali sa: 1

PSE: Gomes

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Proti: Marie Anne Isler Béguin

33.   RC-B6-0454/2007 - Somálsko

Uznesenie

Za: 61

ALDE: Bowles, Matsakis, Virrankoski

GUE/NGL: Catania, Meijer

IND/DEM: Belder, Sinnott

PPE-DE: Albertini, Audy, Bowis, Buzek, Caspary, Chichester, Daul, Deß, Fatuzzo, Gahler, Gauzès, Grossetête, Hybášková, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Mauro, Mavrommatis, Őry, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sommer, Sonik, Sudre, Trakatellis, Wieland

PSE: Berman, Botopoulos, Casaca, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gomes, Guy-Quint, Kirilov, Martin David, Medina Ortega, Pinior, Roure, Sakalas, Saks, Scheele

Verts/ALE: Flautre, Isler Béguin, Onesta, Romeva i Rueda

Proti: 3

UEN: Janowski, Rutowicz, Tomaszewska


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2007)0530

Štvrťročná štatistika o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúcom sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (KOM(2007)0076 — C6-0090/2007 — 2007/0033(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0076),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0090/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0335/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

P6_TC1-COD(2007)0033

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č 453/2008.)

P6_TA(2007)0531

Úplné uplatňovanie schengenského acquis *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (11722/2007 — C6-0244/2007 — 2007/0810(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11722/2007),

so zreteľom na článok 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 (1), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0244/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0441/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady;

2.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT PREDLOŽENÝ RADOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 4

(4) Rada XX XX 2007 dospela k záveru, že dotknuté členské štáty splnili podmienky vo všetkých uvedených oblastiach.

(4) Rada XX XX 2007 dospela k záveru, že dotknuté členské štáty splnili podmienky vo všetkých uvedených oblastiach. Každý dotknutý členský štát by mal v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov písomne informovať Radu a Európsky parlament o následných opatreniach, ktoré sa rozhodol uskutočniť v súvislosti s odporúčaniami obsiahnutými v hodnotiacej a sprievodnej správe, a ktoré sa ešte majú vykonať .


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

P6_TA(2007)0532

Obnova zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori (KOM(2007)0169 — C6-0110/2007 — 2007/0058(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0169),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0110/2007),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0408/2007),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT PREDLOŽENÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

Najneskôr jeden mesiac predtým ako členské štáty doručia Komisii zoznamy plavidiel a pascí na tuniaky uvedených v článkoch 12 a 13, zašlú Komisii elektronickou poštou plán rybolovu obsahujúci počet plavidiel a pascí na tuniaky, pre ktoré žiadajú povolenie na rybolov, doplnený o informácie o predpokladanej intenzite rybolovu.

Každý členský štát zabezpečí, aby počet plavidiel a pascí na tuniaky uvedených v pláne rybolovu bol úmerný kvótam pre lov tuniaka modroplutvého, ktorými daný členský štát disponuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 4 odsek 1

1. Každý členský štát môže prideliť svoju kvótu tuniaka modroplutvého rybárskym plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou a pascám, ktoré zaregistroval a ktoré dostali povolenie na aktívny lov tuniaka modroplutvého.

1. Každý členský štát môže prideliť svoju kvótu tuniaka modroplutvého rybárskym plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou a pascám, ktoré zaregistroval a ktoré dostali povolenie na aktívny lov tuniaka modroplutvého a ktoré sú uvedené v pláne rybolovu podľa článku 3a .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 4 odsek 2a (nový)

 

2a. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho kapacita výkrmu a chovu zodpovedala úrovni celkových povolených výlovov (TAC) tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 5 odsek 1

1. Rybolov tuniaka modroplutvého prostredníctvom plavidiel s dlhými lovnými vlascami na lov pri dne väčších ako 24 m sa vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori , s výnimkou oblasti západne od 10° západnej dĺžky a severne od 42° severnej výšky, zakazuje od 1. júna do 31. decembra.

1. Rybolov tuniaka modroplutvého prostredníctvom plavidiel s dlhými lovnými vlascami na lov pri dne väčších ako 24 m sa vo východnom Atlantiku a Stredozemnom mori zakazuje od 1. júna do 31. decembra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 5 odsek 4a (nový)

 

4a. Počas obdobia zákazu rybolovu sa rybárom (posádke lode aj jej vlastníkom) poskytne finančná náhrada z Európskeho fondu rybného hospodárstva v súlade s plánmi obnovy uvedenými v článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 7 odsek 2

2. Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 platí minimálna veľkosť tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) 8 kg pre nasledujúce tuniaky modroplutvé:

vypúšťa sa

a)

tuniak modroplutvý ulovený vo východnom Atlantiku loďami s návnadou, loďami s dlhými lovnými vlascami a plavidlami s vlečnými sieťami na lov pri dne.

b)

tuniak modroplutvý chytený v Jadranskom mori na chovné účely.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 12 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Počet plavidiel uvedených v zozname zodpovedá podmienkam a výpočtu intenzity rybolovu, ktoré sú stanovené v pláne rybolovu podľa článku 3a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 13 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Počet pascí na tuniaky uvedených v zozname zodpovedá podmienkam a výpočtu intenzity rybolovu, ktoré sú stanovené v pláne rybolovu podľa článku 3a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 17 odsek 5a (nový)

 

5a. Komisia zabezpečí, aby v členských štátoch, ktoré nedodržia lehoty týkajúce sa poskytovania informácií, ktoré sú uvedené v odseku 5, bol výlov tuniaka modroplutvého okamžite zastavený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 21 odsek 2a (nový)

 

2a. Na základe údajov o úlovkoch získaných z pascí na tuniaky, a s cieľom vytvoriť dôležitý zdroj informácií umožňujúci sledovať situáciu populácie tuniaka modroplutvého, Komisia vypracuje v spolupráci so sekretariátom MKZTA plán na aktiváciu pascí na tuniaky v Atlantiku a na obnovu pascí, ktoré ukončili svoju činnosť v Stredozemnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 24 odsek 4a (nový)

 

4a. Členské štáty spolupracujú na harmonizácii vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vykonávacích opatrení, ktoré sa týkajú plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, v prípade ktorých sa preukáže, že si neplnia povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

P6_TA(2007)0533

Európsky záujem: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Európskom záujme: uspieť s ohľadom na výzvy globalizácie

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje uznesenie z 15. februára 2007 o stave európskeho hospodárstva: prípravná správa o hlavných smeroch hospodárskej politiky na rok 2007 (1),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Európsky záujem: prosperita vo veku globalizácie“ (KOM(2007)0581),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Čas zaradiť vyššiu rýchlosť: nové partnerstvo pre rast a zamestnanosť“ (KOM(2006)0030),

so zreteľom na rozhodnutia Rady zo 4. októbra 2004, 12. júla 2005, 18. júla 2006 a 10. júla 2007 o usmerneniach politiky zamestnanosti členských štátov,

so zreteľom na závery jarnej Európskej rady z 8. - 9. marca 2007, na ktorej sa určil prístup EÚ k energetike a zmene klímy,

so zreteľom na svoju pozíciu z 15. februára 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (2),

so zreteľom na Európsky pakt mládeže schválený Európskou radou 22. a 23. marca 2005,

so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť schválený Európskou radou 23. a 24. marca 2006,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Vzdelávanie a odborná príprava 2010: úspech lisabonskej stratégie závisí od naliehavých reforiem“ (KOM(2003)0685),

so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o situácii ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 - 2007 (3),

so zreteľom na závery neformálneho stretnutia ministrov zamestnanosti a sociálnych vecí v Guimarães o „12 kľúčových bodoch s cieľom čeliť nadchádzajúcim výzvam“, ktoré sa konalo 5. a 6. júla 2007,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže to, či verejné politiky posilňujú hospodársky rast alebo nie, závisí od zdrojov a prekážok rastu, ktoré dominujú v hospodárstve, a od celkového výskytu bariér a možností vyplývajúcich z globálneho hospodárskeho prostredia,

B.

keďže súčasné obdobie finančnej nestability vytvára neistotu a mohla by ešte viac spomaliť rast a keďže mierne prehodnotenie jesenných prognóz zo strany Komisie by takisto mohlo znamenať zásadný obrat hospodárskeho cyklu, pokiaľ dôveru spotrebiteľov neobnoví transparentnosť trhu a vhodné reakcie politikov,

C.

keďže rozšírená EÚ je unikátnym zoskupením vyspelých ekonomík a nízkonákladových ekonomík, ktoré sa k ním približujú, čo umožňuje znižovať náklady, uplatniť vnútorné a vonkajšie úspory z rozsahu a vzdorovať deflačným a inflačným tlakom rozvojových ekonomík,

D.

keďže rastúce renomé a atraktivita jednotného trhu EÚ podporuje ekonomické prisťahovalectvo, dopyt po politickej a finančnej pomoci pri riešení problémov na celom svete a prílev financií od súkromných investorov a z fondov národného majetku,

E.

keďže výkonnosť vývozu EÚ do rozvinutých aj do rozvíjajúcich sa hospodárstiev je príliš často negatívne ovplyvnená nedostatkom reciprocity v podmienkach prístupu na trh, netarifnými bariérami a nekalými obchodnými praktikami,

F.

keďže rozšírená EÚ a jej vplyv na hospodárstvo i politický a spoločensko-kultúrny rozvoj jej členských štátov si vyžaduje reformy a zlepšenú spoluprácu v rámci systému na účely politického rozhodovania,

G.

keďže vzájomná závislosť v eurozóne je silnejšia než v EÚ ako takej a keďže táto závislosť sa zatiaľ neprejavila v efektívnych a súdržných politických postupoch, najmä čo sa týka prepojenosti medzi zdravými verejnými financiami, kvalitnými výdajmi a investíciami do stratégií rastu produktivity,

H.

keďže politickí činitelia musia pri vymedzovaní všeobecných usmernení hospodárskej politiky EÚ určiť, jasne pomenovať a riešiť spoločné úlohy, ktorým čelia hospodárstva EÚ dnes a ktorým budú čeliť v nastávajúcich rokoch,

I.

keďže informovanosť a aktívna podpora zo strany občanov EÚ je predpokladom úspešného uplatňovania opatrení hospodárskej politiky,

J.

keďže európska stratégia zamestnanosti si vyžaduje väčšie zviditeľnenie, monitorovaciu kapacitu a podnietenie k účasti v rámci obnovenej lisabonskej stratégie, najmä v národných reformných programoch (NRP) a správach o ich implementácii,

K.

keďže existuje silná spojitosť medzi hospodárskym rastom, zamestnanosťou, bojom proti chudobe a sociálnym začlenením; keďže problematika chudobných pracujúcich sa čoraz viac zdôrazňuje ako kľúčová výzva v politikách zamestnanosti a sociálneho začlenenia; keďže je preto nutné, aby integrované usmernenia splnili svoje sociálne a environmentálne ciele a zohľadnili synergie medzi viacerými oblasťami,

L.

keďže výsledkom vyššie uvedeného neformálneho stretnutia ministrov zamestnanosti a sociálnych vecí v Guimarãesi je, že sociálne začlenenie je základným prvkom stratégií udržateľného rozvoja v Európe, pretože poskytuje nástroje na vytvorenie príležitostí pre všetkých a má pozitívne účinky na zamestnanosť, schopnosti a osobný rozvoj,

Vonkajšia lisabonská dimenzia

1.

konštatuje, že globalizácia hospodárstva vytvára nové príležitosti pre hospodárstva EÚ, ktoré budú v budúcich desaťročiach nevyhnutne zohrávať dôležitejšiu úlohu a získavať dodatočné výhody využívaním úspor z rozsahu, kapacity, urbanizácie, sietí a dobrého mena;

2.

zdôrazňuje, že EÚ môže dosiahnuť lisabonské ciele vo vnútri EÚ len vtedy, ak bude aktívna a jednotná aj v celosvetovom meradle; víta preto zámer rozvíjať koherentnú vonkajšiu dimenziu lisabonskej stratégie; domnieva sa, že komplexný prístup vonkajšej politiky, ktorý sa zameriava na spoluprácu regulačných orgánov, približovanie noriem a rovnocennosť pravidiel, musí podporovať spravodlivú konkurenciu i obchod; v tejto súvislosti však varuje pred podceňovaním významu ďalšieho zlepšovania vnútornej spolupráce a reformných procesov;

3.

zdôrazňuje význam EÚ ako globálneho hráča a ako jedného z hlavných požívateľov výhod celosvetovej otvorenej ekonomiky; domnieva sa, že EÚ má preto veľkú zodpovednosť za riešenie globálnych otázok a za vytvorenie spoločných nástrojov vonkajšej hospodárskej politiky s cieľom adekvátne riadiť vonkajší vplyv jednotného trhu EÚ;

4.

poznamenáva, že bez náležitej koordinácie pri vytváraní kontrolného rámca EÚ a dôsledného presadzovania právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži by sa výhody jednotného trhu a úspory vyplývajúce z rozsahu, ktoré EÚ získava účasťou na svetovom trhu ako jednotný celok, mohli potenciálne znížiť;

5.

víta zámer Komisie ďalej rozvíjať spoluprácu regulačných orgánov, približovanie noriem a rovnocennosť pravidiel pri rokovaniach s tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby podporovala dôstojnú prácu a kvalitu pracovného života, bojovala proti sociálnemu dumpingu, začleňovala kapitolu o udržateľnom rozvoji do obchodných dohôd a dohôd o spolupráci s tretími krajinami, ktoré si vyžadujú ratifikáciu a presadzovanie základných noriem Medzinárodnej organizácie práce a zásad dôstojnej práce, a systematicky uplatňovala sociálne hodnoty a zásady pri uzatváraní zmlúv s tretími krajinami;

Vnútorné politiky

Prepojenie medzi stratégiami sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia a integrovanými usmerneniami

6.

víta vyhlásenie Komisie, že sa viac pozornosti bude venovať aktívnemu začleňovaniu a rovnakým príležitostiam, že by sa malo podporovať primerané sociálne zabezpečenie a posilňovať boj proti chudobe a že v Európe sú potrebné efektívnejšie prostriedky zabezpečovania existujúcich práv občanov na prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, sociálnym službám, zdravotnej starostlivosti a iným formám sociálneho zabezpečenia;

7.

zdôrazňuje potrebu zabezpečovať a zlepšovať integráciu a zviditeľňovanie sociálneho rozmeru v ďalšom cykle lisabonskej stratégie, a najmä v integrovaných usmerneniach; domnieva sa, že treba bezodkladne prekonať nedostatky usmernení pre zamestnanosť, ktoré neprikladajú dostatočný význam niektorým základným sociálnym cieľom, ako napr. cieľu znížiť počet chudobných pracujúcich a zlepšiť prístup ku kvalitnému zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a iným formám sociálneho zabezpečenia pre všetkých; vyzýva Komisiu, aby upravila integrované usmernenia s cieľom reagovať na nové výzvy a prekonávať z nich plynúce nedostatky;

8.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali systematický prístup zabezpečujúci vysokú úroveň prepojenia medzi procesom NRP pre rast a viaceré a lepšie pracovné miesta na jednej strane a sociálnym zabezpečením a procesom sociálneho začlenenia na strane druhej;

Implementácia usmernení pre zamestnanosť

9.

žiada Komisiu, aby riešila značnú rozdielnosť medzi členskými štátmi pri implementácii a účinnosti usmernení pre zamestnanosť tak, že zabezpečí, aby členské štáty komplexnejšie uplatňovali ukazovatele a ciele európskej stratégie zamestnanosti, nástroje celoživotného vzdelávania a opatrenia uvedené v Európskom pakte mládeže, Európskom pakte pre rodovú rovnosť a v akčnom pláne EÚ pre ľudí so zdravotným postihnutím na roky 2006 - 2007; žiada, aby sa všetky tieto záväzky, ciele a referenčné hodnoty plne zakomponovali do integrovaných usmernení s cieľom zlepšiť súdržnosť a účinnosť európskej stratégie zamestnanosti;

10.

zdôrazňuje veľký význam rozširovania strategických kapacít politík zamestnanosti; žiada Komisiu a členské štáty, aby pri ich koordinačných procesoch venovali osobitnú pozornosť kvalite pracovných miest, zlaďovaniu pracovného, rodinného a osobného života, kvalite vzdelávania a odbornej prípravy a ich dostupnosti pre všetkých, uplatňovaniu nediskriminačných právnych predpisov, posilňovaniu politík rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a problematike prisťahovalectva;

11.

podporuje prijatie vyváženého súboru spoločných zásad v súvislosti s flexiistotou, ktorá spája flexibilitu a istotu pre zamestnávateľov a zamestnancov na trhu práce; povzbudzuje členské štáty k tomu, aby začlenili tieto spoločné zásady do svojich konzultácií o NRP so sociálnymi partnermi, a zdôrazňuje ústrednú úlohu odbornej prípravy a preškoľovania, aktívnych politík trhu práce, primeranej sociálnej ochrany a prekonávania segmentácie trhu práce prostredníctvom zabezpečenia zamestnaneckých práv pre všetkých pracovníkov;

Hospodárska politika

12.

berie na vedomie návrh predbežnej správy Komisie zladiť rozličné politické iniciatívy EÚ v záujme jednotnej reakcie na domáce aj zahraničné výzvy; v tejto súvislosti žiada vytvoriť iniciatívu EÚ pre rozumný ekologický rast, ktorá by spojila všetky hlavné existujúce hospodárske nástroje EÚ; vyzýva Komisiu, aby neoddeľovala politiku životného prostredia od hospodárskej politiky a politiky zamestnanosti; je presvedčený, že boj proti klimatickým zmenám predstavuje základ revízie trojročného lisabonského cyklu EÚ;

13.

je presvedčený, že rozumná hospodárska politika by posilnila dôveru a znížila neistotu v súvislosti so súčasným obdobím finančnej nestability; poukazuje na to, že jeden zo zásadných problémov, ktorému muselo európske hospodárstvo čeliť v uplynulých rokoch, bol nedostatočný domáci dopyt v niektorých členských štátoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový význam zlepšenia koordinácie primeranej daňovej politiky a kvalitných verejných financií vrátane dôležitých, tzv. lisabonských investícií;

14.

zastáva názor, že transparentnosť finančných trhov, účinné pravidlá hospodárskej súťaže a primeraná regulácia a kontrola budú aj naďalej mimoriadne dôležité vzhľadom na globalizáciu finančných trhov a potrebu zaručiť práva spotrebiteľov; žiada preto Komisiu, aby otázky týkajúce sa finančných trhov rozpracovala v príslušných celoeurópskych iniciatívach v rámci lisabonského programu Spoločenstva;

15.

zdôrazňuje, že spomalenie rastu produktivity je otázkou, ktorou by sa mala zaoberať hospodárska politika, a že jeho miera sa v rámci EÚ odlišuje, má ale spoločné črty odrážajúce nedostatky trhu, distribúcie a finančných služieb;

16.

zdôrazňuje, že štrukturálne nepružnosti zabraňujú efektívnemu využívaniu nových technológií a prístupnosti sietí v zaostávajúcich priemyselných odvetviach; zastáva názor, že usmernenia hospodárskej politiky by mali obsahovať opatrenia na strane ponuky, ktorých účelom je vytvorenie priaznivého prostredia pre cezhraničné činnosti podnikov a urýchlenie vzniku jednotného finančného trhu;

17.

uznáva, že EÚ potrebuje rýchlejšiu premenu inovácií na nové výrobky a služby; podporuje preto požiadavku Komisie vytvoriť tzv. vzdelanostný trojuholník zložený z výskumu, vzdelávania a inovácií; očakáva účelnejšie investície do nových schopností a zručností, celoživotného vzdelávania a moderných systémov vzdelávania a odbornej prípravy;

18.

obhajuje potrebu podpory reštrukturalizácie hospodárstva, ktorej základom by mala byť inovácia riadiacich procesov, postupov a organizačných štruktúr; domnieva sa, že nové podniky v tejto oblasti potrebujú lepší prístup ku kapitálu a viac tvorivosti a že ponúkajú množstvo príležitostí pre malé podniky a mladšiu generáciu;

19.

poznamenáva, že politika hospodárskej súťaže by mala dopĺňať štrukturálne politiky, brániť možnosti vzniku kartelov a zabezpečiť, aby podmienky na trhu neumožnili vylučovanie malých podnikov;

20.

konštatuje, že občania EÚ často stotožňujú globalizáciu s klesajúcou európskou výrobou a so stratou pracovných príležitostí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie informovali európskych občanov o všetkých aspektoch globalizácie a o nevyhnutnosti politiky na úrovni EÚ s cieľom čeliť výzvam globalizovanej ekonomiky;

21.

opätovne pripomína, že ciele lisabonskej stratégie sa môžu v plnom rozsahu dosiahnuť iba ďalším úsilím o vytvorenie spoločnej energetickej politiky;

22.

uznáva, že malé, stredné a veľké podniky majú podiel na dynamickej a integrovanej inovačnej stratégii, a preto je pre menšie podniky a jednotlivcov rozhodujúci prístup k zdrojom, aby sa mohla pozdvihnúť úroveň výskumu a vývoja a rozvíjať nové technológie; poukazuje na to, že treba podporovať financovanie v skorej fáze, ako aj pokračujúce financovanie v rámci dostatočne dlhého obdobia s cieľom umožniť umiestnenie výrobkov na trh;

23.

víta navrhnuté konzultácie Komisie s malými a strednými podnikmi a s ich zástupcami a následné vypracovanie „zákona o malých podnikateľoch“ pre Európu; požaduje, aby sa hlas malých podnikateľov vypočul v sociálnom dialógu a aby sa zásada „myslieť najprv v malom“ plne začlenila do systému politického rozhodovania;

24.

obhajuje nezávislosť Európskej centrálnej banky pri určovaní menovej politiky a pri riešení následkov nestability svetových finančných trhov; zdôrazňuje, že zhodnocovanie výmenného kurzu eura je dôsledkom narastajúcej nerovnováhy v tretích krajinách a stagnujúceho dopytu v eurozóne; vyjadruje obavy z toho, do akej miery bude rast v EÚ dostatočne silný na to, aby kompenzoval nestabilitu svetových finančných trhov a výmenných kurzov;

25.

zastáva názor, že prudký nárast dopytu po surovinách, základných výrobkoch a službách spôsobený rastom rozvíjajúcich sa ekonomík môže vyvíjať inflačné tlaky na ekonomiky členských štátov, ktoré boli doteraz kompenzované ich príspevkom k zvyšovaniu globálnej ponuky; domnieva sa, že na riešenie tohto problému by mali členské štáty pripraviť protiinflačné nástroje hospodárskej politiky so stratégiami pre technologický rast a s rámcom pre možné makroekonomické úpravy a zlepšenú koordináciu;

Globálne riadenie

26.

uznáva, že na rozvoj politík na zmiernenie následkov klimatických zmien a na boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu sú potrebné bezodkladné opatrenia na nadnárodnej úrovni a domnieva sa, že na riešenie nadnárodných problémov sú potrebné nadnárodné inštitúcie;

27.

domnieva sa, že vypracovanie globálnych pravidiel a noriem je základným predpokladom postupného zbližovania predpisov; vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zúčastňovala na práci všetkých príslušných medzinárodných agentúr a normotvorných orgánov s cieľom dosiahnuť väčšiu konzistenciu pravidiel a postupov medzi EÚ a jej hlavnými obchodnými partnermi;

28.

vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že dvojstranné obchodné dohody EÚ a viacstranné obchodné dohody WTO sa budú schvaľovať pri zachovaní ustanovení dohody o zriadení WTO; vyzýva Komisiu, aby sa naďalej usilovala o ambiciózny výsledok ministerskej konferencie v Dohe;

29.

domnieva sa, že transatlantický trh by mohol byť vhodným nástrojom na zabezpečenie účinnosti obchodnej obrany EÚ, trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti a inovácií;

30.

vyzýva Komisiu, aby zabezpečila v podmienkach prístupu na trh reciprocitu; opakuje svoju výzvu na vypracovanie novej dohody o partnerstve medzi EÚ a USA, ktorá bude zameraná na odstránenie či výrazné zmiernenie všetkých zostávajúcich bariér obchodu a investícií pri zachovaní európskych noriem;

31.

zastáva názor, že snaha o ďalšiu liberalizáciu obchodu ešte viac vyžaduje, aby si EÚ zachovala schopnosť chrániť sa pred nekalými obchodnými praktikami; považuje preto nástroje ochrany obchodu za nevyhnutnú súčasť stratégie EÚ;

Migrácia

32.

zdôrazňuje, že EÚ naliehavo potrebuje spoločnú politiku riadenia hraníc a prisťahovaleckú politiku, ktorej súčasťou nebudú iba integrované pohraničné kontroly, ale aj harmonizované stratégie, kritériá a postupy ekonomickej migrácie, pričom o počte prijatých migrantov budú rozhodovať jednotlivé členské štáty; zdôrazňuje tiež, že prostredníctvom výmeny skúseností sa musí vyvinúť výraznejšie úsilie o to, aby bolo prisťahovalectvo prospešné pre všetky strany tak zo spoločenského, ako aj z hospodárskeho hľadiska;

Inštitucionálne otázky

33.

domnieva sa, že vplyv hospodárskeho prostredia na dlhodobý rast nie je automatický a že rozvoj inštitúcií reagujúcich na trh určuje, či hospodárstvo dokáže realizovať svoj potenciál štrukturálneho rastu; vyzýva preto Komisiu, aby predložila naozaj aktuálne integrované usmernenia na roky 2008 - 2010;

34.

s poľutovaním konštatuje, že ešte stále sa nedohodol jednoznačný plán a kódex postupov medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktoré by zaručili primeranú spoluprácu a plné zapojenie týchto troch inštitúcií Spoločenstva do zodpovedajúceho ďalšieho riešenia otázok globalizácie; v tejto súvislosti vyzýva Radu a Komisiu, aby bezodkladne predložili návrhy na úzku spoluprácu týchto troch inštitúcií Spoločenstva vzhľadom na blížiace sa preskúmanie lisabonskej stratégie;

Zapojenie zainteresovaných strán

35.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci lisabonskej stratégie, a najmä v rámci procesu NRP, podporovali vlastnú zodpovednosť a zvýšili zapojenie národných parlamentov, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti;

*

* *

36.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov a kandidátskych krajín.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0051.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0048.

(3)  Ú. v. EÚ C 316 E, 22.12.2006, s. 370.

P6_TA(2007)0534

Sloboda pohybu

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov

Európsky parlament,

so zreteľom na články 2, 6, 13 a 29 Zmluvy o Európskej únii,

so zreteľom na články 61, 62 a 64 Zmluvy o Európskom spoločenstve,

so zreteľom na články 6, 19 a 45 Charty základných práv Európskej únie (Charta základných práv),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov (1),

so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy o právach národnostných menšín,

so zreteľom na svoje uznesenia o voľnom pohybe osôb a boji proti diskriminácii a najmä na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii (2),

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže voľný pohyb osôb patrí k základným a neodškriepiteľným slobodám občanov EÚ na základe zmlúv, ako aj Charty základných práv, a keďže predstavuje jeden z pilierov európskeho občianstva,

B.

keďže z tohto dôvodu, smernica 2004/38/ES o voľnom pohybe občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorá síce stanovuje, že členský štát má možnosť vyhostiť občana EÚ, presne vymedzuje rámec tejto možnosti s cieľom zaručiť základné slobody,

C.

keďže bezpečnosť a sloboda sú základnými právami a cieľom EÚ je zabezpečiť svojim občanom vysokú úroveň bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

D.

keďže organizovaný zločin a obchodovanie s ľuďmi predstavujú výzvy nadnárodných rozmerov a keďže voľný pohyb v európskom priestore sa zakladá aj na posilnení súdnej a policajnej spolupráce na európskej úrovni pri vyšetrovaní a pri stíhaní, za podpory Eurojustu a Europolu,

E.

keďže dodržiavanie zákonov všetkých členských štátov je základnou podmienkou spolužitia a sociálneho začlenenia v EÚ; keďže každý jednotlivec musí dodržiavať právo EÚ a zákony platiace v členskom štáte, v ktorom sa zdržiava; keďže trestná zodpovednosť je vždy osobná; keďže občania EÚ nielen využívajú práva a slobody, ktoré im Zmluva zaručuje, ale musia aj plniť požiadavky, ktoré súvisia s ich uplatňovaním, najmä v súvislosti s ustanoveniami európskeho práva a právnych predpisov hostiteľského členského štátu,

F.

keďže všetky vnútroštátne právne predpisy určujú, že je potrebné dodržiavať zásady a ustanovenia smernice 2004/38/ES,

G.

keďže boj proti všetkým formám rasizmu a xenofóbie a proti všetkým formám diskriminácie patrí k hlavným zásadám, na ktorých je založená EÚ,

H.

keďže v súlade so zásadou nediskriminácie na základe národnosti všetci občania EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí sa voľne a zákonne zdržiavajú v členskom štáte, musia mať v tomto štáte nárok na rovnosť zaobchádzania s jeho občanmi,

I.

keďže rómska menšina je na území EÚ stále diskriminovaná a zneužívaná a keďže integrácia, sociálne začlenenie a ochrana tejto menšiny sú žiaľ zatiaľ len cieľmi, ktoré treba dosiahnuť,

J.

keďže k brutálnemu napadnutiu a vražde ženy došlo v Ríme, z čoho je obvinený rumunský štátny príslušník,

K.

vzhľadom na rasistické útoky voči rumunským občanom, ktoré nasledovali po tejto udalosti,

L.

keďže očakáva od osobností verejného života, že nebudú robiť vyhlásenia, ktoré by sa mohli vnímať ako nabádanie na stigmatizovanie niektorých skupín obyvateľstva,

M.

vzhľadom na spoločnú iniciatívu rumunského predsedu vlády a predsedu Talianskej rady, ako aj na ich spoločný list týkajúci sa rómskej menšiny adresovaný predsedovi Komisie,

1.

vyjadruje hlbokú ľútosť nad zavraždením pani Giovanny Reggiani, ku ktorému došlo v Ríme 31. októbra 2007, a vyjadruje svoju úprimnú sústrasť jej rodine;

2.

znovu potvrdzuje hodnotu voľného pohybu osôb ako hlavnej zásady EÚ, základu európskeho občianstva a základného prvku vnútorného trhu;

3.

opätovne potvrdzuje cieľ vytvoriť z EÚ a spoločenstiev priestor, v ktorom sa každej osobe poskytne záruka vysokej úrovne bezpečnosti, slobody a spravodlivosti;

4.

pripomína, že smernica 2004/38/ES presne vymedzuje rámec možnosti vyhostenia občana EÚ a stanovuje najmä:

v článku 27, že členské štáty môžu obmedziť slobodu pohybu a pobytu iba na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia a že tieto dôvody sa nesmú využívať na ekonomické účely; všetky opatrenia musia byť primerané a musia vychádzať výlučne zo správania daného jednotlivca a v žiadnom prípade nie z dôvodov všeobecnej prevencie;

v článku 28, že je potrebné pred každým rozhodnutím o vyhostení uskutočniť hodnotenie s cieľom zohľadniť osobnú situáciu daného jednotlivca, najmä dĺžku jeho pobytu, vek, zdravotný stav, rodinnú a ekonomickú situáciu a jeho integráciu v hostiteľskom členskom štáte;

v článku 30, že akékoľvek rozhodnutia o vyhostení je potrebné doručiť príslušnej osobe písomne tak, aby bola schopná porozumieť ich obsahu a dôsledkom pre ňu, a že daná osoba musí byť presne a úplne informovaná o rozhodnutí súdu alebo správneho orgánu, na ktorom sa môže odvolať, ako aj o lehote na podanie odvolania a prípadne o lehote dokedy musí opustiť územie členského štátu, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako jeden mesiac;

v článku 31, že dané osoby majú prístup k súdnym a administratívnym postupom odvolania v hostiteľskom členskom štáte, aby sa mohli odvolať proti rozhodnutiu o ich vyhostení, že majú právo podať žiadosť o dočasný príkaz pozastavenia vymáhania takéhoto rozhodnutia, pričom takejto žiadosti sa musí vyhovieť, okrem presne stanovených prípadov;

v článku 36, že sankcie prijaté členskými štátmi musia byť účinné a primerané;

v odôvodnení 16 a v článku 14 možnosť vyhostenia, ak občan predstavuje neprimeranú záťaž pre systém sociálnej pomoci, ale zároveň potvrdzuje, že je potrebné súčasne zabezpečiť dôkladné preskúmanie jednotlivých prípadov a že táto jediná okolnosť nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom na automatické vyhostenie;

5.

opätovne potvrdzuje, že všetky vnútroštátne predpisy musia riadne dodržiavať tento rámec a tieto záruky vrátane možnosti odvolať sa proti vyhosteniu a uplatnenia práva na obhajobu a že všetky výnimky stanovené v smernici 2004/38/ES sa musia chápať reštriktívne; pripomína, že Charta základných práv a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zakazujú kolektívne vyhostenia;

6.

víta návštevu rumunského predsedu vlády v Taliansku a spoločné vyhlásenie Romana Prodiho a Călina Popescu-Tăriceana; vyjadruje svoju podporu výzve predsedu Talianskej rady a predsedu rumunskej vlády, aby sa EÚ angažovala v prospech sociálnej integrácie najmenej zvýhodneného obyvateľstva a spolupráce členských štátov v oblasti riadenia pohybu ich obyvateľstva aj prostredníctvom rozvojových programov a programov sociálnej pomoci zahrnutých do štrukturálnych fondov;

7.

vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila vyčerpávajúce hodnotenie uplatňovania smernice 2004/38/ES a jej riadnej transpozície členskými štátmi a tiež návrhov, v súlade s článkom 39 tejto smernice;

8.

bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie, poveruje svoj gestorský parlamentný výbor uskutočniť do 1. júna 2008 v spolupráci s národnými parlamentmi vyhodnotenie problémov s transpozíciou tejto smernice tak, aby sa zviditeľnili osvedčené postupy, ako aj opatrenia, ktoré by mohli viesť k diskriminácii európskych občanov;

9.

vyzýva členské štáty, aby prekonali svoju nerozhodnosť a urýchlili posilňovanie nástrojov policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach na úrovni EÚ a zabezpečili účinný boj proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sú fenoménmi nadnárodných rozmerov, a pritom zabezpečili jednotný rámec procedurálnych záruk;

10.

odmieta princíp kolektívnej zodpovednosti a znovu dôrazne potvrdzuje potrebu bojovať proti každej forme rasizmu, xenofóbie, každej forme diskriminácie a stigmatizovania na základe národnosti a etnického pôvodu, ako sa to požaduje v Charte základných práv;

11.

pripomína Komisii, naliehavosť predloženia návrh horizontálnej smernice proti všetkým formám diskriminácie uvedených v článku 13 Zmluvy o ES, ako je stanovené v legislatívnom programe a programe práce Komisie na rok 2008;

12.

domnieva sa, že ochrana práv rómskej menšiny a jej integrácia sú výzvou pre celú EÚ, a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne konala a vytvorila globálnu stratégiu na sociálne začlenenie rómskeho obyvateľstva, najmä využitím voľných rozpočtových riadkov ako aj štrukturálnych fondov na podporu vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov v ich úsilí o zabezpečenie sociálneho začlenenia rómskeho obyvateľstva;

13.

zasadzuje sa za vytvorenie siete organizácií zaoberajúcich sa sociálnym začlenením Rómov, ako aj presadzovanie nástrojov na zvýšenie informovanosti týkajúcich sa práv a povinností rómskej komunity vrátane výmeny osvedčených postupov; zastáva názor, že intenzívna a štruktúrovaná spolupráca s Radou Európy je na tento účel veľmi dôležitá;

14.

domnieva sa, že nedávne vyhlásenia podpredsedu Komisie Franca Frattiniho v talianskej tlači pri príležitosti závažných udalostí, ktoré sa odohrali v Ríme, sú v rozpore s duchom i textom smernice 2004/38/ES, ktorú požadujeme, aby plne dodržiaval;

15.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.

(2)  Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2006, s. 129.

P6_TA(2007)0535

Úplné uplatňovanie schengenského acquis

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Českej republike, Estónskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike (11722/2007),

so zreteľom na svoju pozíciu z 15. novembra 2007 o vyššie uvedenom rozhodnutí Rady (1),

so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.

keďže vytvorenie schengenského priestoru, ktorý sa vyznačuje odstránením všetkých kontrol na spoločných hraniciach medzi všetkými zúčastnenými štátmi a zavedením slobody pohybu na území EÚ, predstavuje jeden z najväčších úspechov,

B.

keďže súčasne s odstránením kontrol na vnútorných hraniciach sa zaviedli niektoré kompenzačné opatrenia, vrátane zavedenia účinných kontrol na vonkajších hraniciach, posilnenia spolupráce medzi správnymi, colnými, policajnými a justičnými orgánmi členských štátov, spoločnej vízovej politiky a vytvorenia Schengenského informačného systému (SIS),

C.

keďže podľa článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 (2) sú ustanovenia schengenského acquis, ktoré nie sú uvedené v prílohe I uvedeného aktu, v novom členskom štáte uplatniteľné iba v zmysle tohto nástroja podľa rozhodnutia Rady vydaného na tento účel po overení, že boli splnené podmienky potrebné pre uplatňovanie tohto acquis,

D.

keďže schengenské acquis sa Amsterdamskou zmluvou v roku 1997 začlenilo do rámca EÚ a prijalo sa rozhodnutie, že odvtedy bude uplatňovanie schengenského acquis povinné pre každý nový členský štát,

E.

keďže je potrebné vykonať overenie prostredníctvom hodnotiacich postupov na účely kontroly splnenia podmienok potrebných na uplatňovanie všetkých príslušných častí acquis (ochrana údajov, vzdušné a pozemné hranice, policajná spolupráca, SIS, morské hranice a víza) novými členskými štátmi, keďže toto overenie je predpokladom, aby Rada prijala rozhodnutia o úplnom uplatňovaní schengenského acquis, vrátane zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach s týmito členskými štátmi a medzi nimi,

F.

keďže rozšírenie schengenského priestoru je preto ďalším krokom k úplnému začleneniu nových členských štátov do EÚ,

G.

keďže hodnotenia týchto nových členských štátov začali v roku 2006 po žiadosti každého členského štátu (vyhlásenie o pripravenosti), keďže tieto hodnotenia, za ktoré zodpovedá Pracovná skupina pre schengenské hodnotenie, sa postupne uskutočnili pri všetkých nových členských štátoch; keďže tieto hodnotenia sa začali dotazníkom pre členské štáty, ktorý sa týkal všetkých častí schengenského acquis, po ktorom nasledovali hodnotiace návštevy; keďže na hranice, konzulárne úrady, k SIS atď. boli vyslané skupiny odborníkov, ktoré pripravili podrobné správy obsahujúce vecné opisy, hodnotenia a odporúčania, ktoré si môžu vyžiadať dodatočné opatrenia a kontrolné návštevy; keďže konečné znenie správy by malo stanoviť, či príslušný nový členský štát po celom postupe hodnotenia spĺňa všetky predpoklady pre praktické uplatňovanie,

H.

keďže portugalská vláda si zaslúži pochvalu za predloženie návrhu o dočasnom technickom riešení - SISone4all, ktoré novým členským štátom umožní pripojiť sa k SIS v roku 2007 pred tým, ako Komisia zavedie nový SIS II,

I.

keďže vytvorenie SIS II považuje Európsky parlament aj naďalej za svoju prioritu, pretože je nevyhnutný nielen ako prostriedok umožňujúci novým členským štátom, aby boli pripojené k systému, ale aj na vytvorenie robustnejšieho a pružnejšieho nástroja v rámci Spoločenstva, ktorý bude schopný rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky; keďže jeho vytvorenie by malo umožniť posilniť bezpečnosť a účinnejšie využívanie údajov, zaviesť nové funkcie a využiť technický vývoj,

J.

keďže dňa 7. júla 2007 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Rady 2007/471/ES z 12. júna 2007 (3) o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS pre deväť nových členských štátov a hodnotenie správneho uplatňovania SIS v príslušných členských štátoch by bolo možné dokončiť iba koncom septembra 2007,

K.

keďže členský štát, ktorý vstúpi do EÚ, musí prijať schengenské acquis, pričom môže legitímne očakávať, že bude disponovať rovnakými právami, ako iné členské štáty, a že jeho občania sa tiež budú môcť voľne pohybovať v rámci ich územia,

L.

keďže s cieľom zachovať jednotnú úroveň bezpečnosti na území Spoločenstva je nevyhnutné, aby členské štáty striktne a účinne plnili požiadavky schengenského priestoru; keďže v prípade, ak by sa tento cieľ zanedbal, mohla by byť ohrozená bezpečnosť celého schengenského priestoru,

M.

keďže sa má za to, že rýchlosť, akou prebiehal celý hodnotiaci postup, neohrozila dôsledný a efektívny spôsob, akým by tieto postupy mali prebiehať,

N.

keďže je poľutovaniahodné, že keď na začiatku tohto postupu Rada pristúpila ku konzultácii s Európskym parlamentom, odmietla z bezpečnostných dôvodov hneď od začiatku sprístupniť Európskemu parlamentu hodnotiace správy odborníkov,

O.

keďže je treba myslieť na to, že Európsky parlament a najmä členovia jeho Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci musia mať prístup k hodnoteniu, ktoré sa vzťahuje na uplatňovanie všetkých schengenských oblastí, pred prijatím odôvodneného stanoviska k zrušeniu vnútorných hraníc,

P.

keďže treba uznať všetko úsilie a dobrú vôľu portugalského predsedníctva s cieľom zabezpečiť, aby bol Európsky parlament a najmä jeho Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci informovaný krok za krokom o aktuálnom stave hodnotiaceho postupu uskutočňovaného v príslušných členských štátoch,

1.

víta nové členské štáty, ktoré vstupujú do schengenského priestoru, a zdôrazňuje symbolický a historický význam tejto udalosti z hľadiska skončenia bývalého rozdelenia Európy a blahoželá im k obrovskému úsiliu, ktoré niektoré z nich vynaložili, aby boli pripravené a splnili všetky schengenské požiadavky v tak krátkom čase;

2.

pripomína novým členským štátom, že je treba zachovávať vysokú úroveň bezpečnosti a neustále striktne a účinne plniť požiadavky schengenského priestoru;

3.

blahoželá portugalskému predsedníctvu k vytvoreniu potrebných nástrojov na rozšírenie schengenského priestoru o nové členské štáty v roku 2007;

4.

zdôrazňuje urgentnú potrebu urýchliť prípravy na spustenie plne funkčného SIS II;

5.

pripomína členským štátom, že by mali čo možno najskôr zaviesť všetky opatrenia potrebné na odstránenie pretrvávajúcich nedostatkov, ale konštatuje, že aj keď niektoré otázky zostávajú nevyriešené a v budúcnosti im bude musieť byť venovaná pozornosť, nepredstavujú prekážku pre úplne uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v príslušných nových členských štátoch;

6.

naliehavo žiada Radu, aby zabezpečila, že Európsky parlament bude v priebehu nasledujúceho polroka písomne informovaný o opatreniach, ktoré prijme Rada na základe odporúčaní, ktoré sú súčasťou schengenskej hodnotiacej správy a sú uvedené v zozname opatrení pre každý z príslušných členských štátov;

7.

pripomína, že v priebehu budúcich dvoch rokov bude treba uskutočniť celkové hodnotenie spôsobu uplatňovania systému a jeho fungovania vo všetkých krajinách, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, so zameraním sa najmä na dosiahnutý pokrok, dôsledky a problémy vo vzťahu k uplatňovaniu systému;

8.

očakáva, že Rada zabezpečí, aby sa Európskemu parlamentu vo všetkých legislatívnych postupoch poskytovali všetky požadované a dostupné informácie, aby mohol prijímať správne rozhodnutia a vykonávať nevyhnutnú demokratickú kontrolu;

9.

povzbudzuje Radu a Komisiu, aby využili skúsenosti, inovácie a najlepšie postupy, ktoré získali počas uplynulého procesu hodnotenia nových členských štátov, a propagovali ich vo všetkých členských štátoch;

10.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a pre informáciu Komisii a parlamentom členských štátov.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0531.

(2)  Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 46.

P6_TA(2007)0536

Pakistan

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o Pakistane

Európsky parlament,

so zreteľom na dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou, ktorú podpísali 24. novembra 2001 a ktorá nadobudla účinnosť v roku 2004, (nazývanou aj zmluva o spolupráci tretej generácie), najmä na článok 1 tejto dohody, ktorý uvádza, že „dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad... tvorí základný prvok tejto dohody“,

so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ a Pakistanu z 8. februára 2007 týkajúce sa uvedenej dohody o spolupráci, v ktorej sa obe strany zaviazali rozvíjať široký formálny politický dialóg zahrňujúci boj proti terorizmu, nešírenie zbraní, ľudské práva a dobrú správu,

so zreteľom na vyhlásenie Rady z 8. novembra 2007 k vyhláseniu výnimočného stavu v Pakistane, ako aj na stanoviská vysokého splnomocnenca EÚ Solanu zo 4. novembra 2007 a vedúcich misie EÚ v Islamabade zo 4. novembra 2007,

so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN z 5. novembra 2007 o zadržiavaní aktivistov za ľudské práva a opozičných aktivistov v Pakistane vrátane osobitnej spravodajkyne OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery,

so zreteľom na oznámenie ministrov zahraničných vecí britského Spoločenstva národov z 12. novembra 2007 o tom, že pozastavia členstvo Pakistanu, ak prezident Mušarraf do 22. novembra 2007 nevráti krajinu k ústavnému poriadku,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o ľudských právach a demokracii v Pakistane, najmä na uznesenia z 12. júla 2007 (1) a 25. októbra 2007 (2),

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže prezident Mušarraf 3. novembra 2007 vydal dočasné ústavné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie ústavy a zásady právneho štátu a nahradil ich výnimočným stavom, de facto stanným právom,

B.

keďže toto sa stalo krátko pred očakávaným rozsudkom najvyššieho súdu o právoplatnosti tretieho mandátu prezidenta v situácii, keď naďalej zostáva najvyšším veliteľom ozbrojených síl; keďže v dôsledku toho mnoho právnikov a ďalších znepokojených občanov na protest vyšlo do ulíc, pričom príslušníci poriadkových síl brutálne zbili a zatkli niekoľko tisíc osôb,

C.

keďže nedávne opatrenia prezidenta Mušarrafa by mohli spôsobiť výraznejšiu nestabilitu krajiny, a tým podporiť násilie a extrémizmus; vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad ohrozením mieru a stability v okolí Pakistanu a v celom regióne,

D.

keďže Najvyšší súd Pakistanu ešte musí vyniesť rozsudok o otázke, či zvolenie prezidenta Mušarrafa je v súlade s ústavou,

E.

keďže došlo k potlačeniu slobody tlače, nezávislosti súdnictva, slobody prejavu a zhromažďovania a slobody politickej činnosti, ktoré sú charakteristickými znakmi civilizovaného politického systému,

1.

jednoznačne požaduje, aby sa výnimočný stav skončil a aby s okamžitou účinnosťou začala znovu platiť Ústava Pakistanu z roku 1973;

2.

vyjadruje solidaritu s legitímnymi protestmi tisícok právnikov, zástupcov občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv a popredných politických vodcov; odsudzuje násilie, ktoré polícia použila proti demonštrantom, a rozsiahle zatýkanie bez obvinení alebo na základe obvinení z terorizmu bez faktického základu;

3.

vyjadruje osobitné znepokojenie nad zatknutím vyše 3 000 občanov vrátane vodcov politických strán, právnikov, novinárov, obhajcov ľudských práv a zástupcov občianskej spoločnosti; požaduje, aby sa bezodkladne skončilo domáce väzenie vedúcej predstaviteľky Pakistanskej ľudovej strany Bénazír Bhuttovej, vedúcej nezávislej komisie pre ľudské práva a osobitnej spravodajkyne OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery Asmy Džahangírovej a zakladateľa tejto organizácie I.A. Rehmana; je znepokojený tým, že naďalej zostáva v platnosti príkaz na zadržanie osobitnej splnomocnenkyne generálneho tajomníka OSN pre postavenie obhajcov ľudských práv Hiny Džilániovej;

4.

žiada, aby sa obnovila súdna nezávislosť tým, že sa sudcovia navrátia do funkcií; žiada bezodkladné prepustenie všetkých zástupcov advokátskych komôr, ktorí boli zadržaní po pokojných pouličných protestoch; odsudzuje predovšetkým nezákonné domáce uväznenie predsedu najvyššieho súdu Chaudhryho a uväznenie predsedu komory advokátov najvyššieho súdu Aitzaza Ahsana;

5.

znovu vyzýva prezidenta Mušarrafa, aby rešpektoval rozsudok najvyššieho súdu, po jeho opätovnom zostavení, o ústavnosti jeho zvolenia za prezidenta; vyzýva prezidenta Mušarrafa, aby sa vzdal postu veliteľa ozbrojených síl ešte predtým, ako zloží prezidentskú prísahu na nové obdobie, a predtým, ako 15. novembra 2007 uplynie parlamentná výnimka, ktorá mu umožňuje vykonávať civilnú aj vojenskú funkciu;

6.

pripomína, že vzhľadom na pozastavenie činnosti najvyššieho súdu sa odložilo vypočúvanie vo veci stoviek nedobrovoľných zmiznutí, ktoré bolo naplánované na 13. novembra 2007, a trvá na tom, že sa stále musí vyšetriť, kde sa nachádzajú zmiznuté osoby, a pred súd boli predvedené všetky osoby, ktoré údajne tajne zadržiavajú štátne orgány;

7.

žiada, aby sa zrušili všetky obmedzenia médií a aby sa stiahli nariadenia obmedzujúce slobodné informovanie o politických udalostiach;

8.

vyzýva vládu Pakistanu, aby vytvorila podmienky potrebné na to, aby sa podľa harmonogramu zaručili slobodné, spravodlivé a transparentné voľby; v tejto súvislosti upozorňuje na oznámenie prezidenta Mušarrafa z 11. novembra 2007, že voľby do provinčných zastupiteľských zborov a národného zhromaždenia sa skončia najneskôr 9. januára 2008;

9.

žiada, aby bola v súlade s ústavou a v konzultácii so všetkými opozičnými stranami vytvorená úplne neutrálna dočasná vláda, ktorá by dohliadla na voľby, a aby bola obnovená volebná komisia; žiada, aby sa na voľbách mohli zúčastniť lídri politických strán vrátane bývalého premiéra Nawáza Šarífa, ktorému by sa mal umožniť návrat do Pakistanu a aktívna účasť na volebnom procese;

10.

zdôrazňuje, že dôveryhodnosť volebného procesu bude závisieť od prepustenia všetkých politických väzňov vrátane tých, ktorých nezákonne zadržiavajú tajné služby, a od zastavenia prípadov miznutí politických oponentov, a to v súlade so smernicou Najvyššieho súdu; domnieva sa, že sa musí plne zaviesť sloboda prejavu, pohybu, zhromažďovania a združovania, a najmä sa musia odstrániť všetky obmedzenia pre zákonné politické strany;

11.

zdôrazňuje skutočnosť, že vyslanie delegácie pozorovateľov Európskeho parlamentu na pozorovanie parlamentných volieb v Pakistane v rámci pozorovateľskej misie EÚ závisí od splnenia základných podmienok konania slobodných a spravodlivých volieb zo strany pakistanských orgánov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že príprava a konanie volieb počas trvania výnimočného stavu by bolo jasným signálom, že ide o nedemokratický proces;

12.

vyzýva Komisiu, aby v prípade že sa zruší výnimočný stav, dôkladne zvážila vyslanie ďalšej prieskumnej misie s cieľom zhodnotiť životaschopnosť dlhodobého nasadenia volebnej pozorovateľskej misie EÚ;

13.

plne podporuje jasné podmienky uvedené vo vyhlásení Rady z 8. novembra 2007, na základe ktorých sa posudzuje návrat k ústavnému poriadku v Pakistane;

14.

vyzýva Radu a Komisiu, aby trvali na tom, aby vláda Pakistanu dodržiavala všetky zásady obsiahnuté v dohode o spolupráci, najmä doložku o demokracii a ľudských právach; vyzýva Komisiu, aby predložila správu o uplatňovaní dohody o spolupráci;

15.

v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie pomoci na Pakistan, pokiaľ ide o vzdelávanie, znižovanie chudoby, zdravotnú starostlivosť a odstraňovanie následkov katastrof, pričom prostriedky by mali byť smerované cez sekulárne mimovládne organizácie;

16.

žiada členské štáty, aby plne dodržiavali Kódex správania EÚ pri vývoze zbraní;

17.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde Pakistanskej islamskej republiky a generálnemu tajomníkovi OSN.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0351.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0489.

P6_TA(2007)0537

Konferencia o klimatických zmenách na Bali

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o obmedzení globálnych klimatických zmien na 2 stupne Celzia - Postup do konferencie o klimatických zmenách na Bali a neskôr (COP 13 a COP/MOP 3)

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia - Postup do roku 2020 a neskôr“ (KOM(2007)0002),

so zreteľom na Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), na Kjótsky protokol k UNFCCC a postupy na jeho vykonávanie,

so zreteľom na diskusiu na pôde Bezpečnostnej rady OSN o vplyve klimatických zmien na mier a bezpečnosť, zo 17. apríla 2007,

so zreteľom na blížiacu sa 13. konferenciu zmluvných strán (COP 13) UNFCCC a 3. konferenciu zmluvných strán, slúžiacu ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (COP/MOP 3), ktoré sa má konať na Bali v Indonézii od 3. do 14. decembra 2007,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, ktoré sa týkajú klimatických zmien, najmä uznesenia zo 16. novembra 2005 o víťazstve v zápase s globálnymi klimatickými zmenami (1), z 18. januára 2006 o výsledkoch montrealskej konferencie (COP 11 - COP/MOP 1) (2), zo 4. júla 2006 o obmedzení vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny (3) a zo 14. februára 2007 o klimatických zmenách (4),

so zreteľom na otázky na ústne zodpovedanie B6-0379/2007 a B6-0380/2007, ktoré v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku a so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie predložil Dočasný výbor pre klimatické zmeny,

so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli, ktoré sa konalo 8. - 9. marca 2007,

so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.

keďže klimatické zmeny sú veľkým problémom pre spoločnosť 21. storočia, s výrazne negatívnymi globálnymi, environmentálnymi, hospodárskymi, spoločenskými a geopolitickými dôsledkami, a mohli by ohroziť aj medzinárodný mier a bezpečnosť,

B.

keďže ich nepriaznivé dôsledky sú rozdelené nerovnomerne a okrem toho, že ide o environmentálnu katastrofu, klimatické zmeny prinášajú aj problémy v oblasti ľudských práv a globálnej spravodlivosti,

C.

keďže nemožno popierať právo chudobných na slušný život,

D.

keďže 4. hodnotiaca správa Medzivládneho panelu o klimatických zmenách (IPCC) potvrdzuje, že zrýchlené tempo klimatických zmien je dôsledkom ľudskej činnosti a má už vážne globálne dôsledky,

E.

keďže vo svete už mnohé oblasti boli zasiahnuté účinkami zvýšenia priemerných globálnych teplôt a keďže najnovšie vedecké dôkazy naznačujú, že dlhodobý cieľ obmedziť otepľovanie na +2°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, dohodnutý v EÚ, možno nepostačí, aby sa zabránilo výrazne negatívnym dôsledkom klimatických zmien,

F.

keďže negatívne účinky klimatických zmien už spôsobili vysídlenie skupín obyvateľstva napríklad v Tuvalu, Bangladéši a v oblasti Sahel v Afrike,

G.

keďže vyššie uvedená 4. hodnotiaca správa IPCC uvádza, že priemerná globálna teplota stúpla za posledných 100 rokov o 0,74 °C a bude naďalej rásť asi o 0,7 °C z dôvodu už vypustených emisií skleníkových plynov, a odhaduje ďalší rast globálnej priemernej teploty o 1,8 až 4 °C za toto storočie, v závislosti od rozvoja spoločnosti,

H.

keďže podľa najnovších družicových údajov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) dosiahlo letné topenie ľadovcov na severnom póle v tomto roku také rozmery, že po prvý raz umožnilo lodiam preplávať severozápadnou cestou z Atlantického do Tichého oceánu, a keďže toto je ďalším dôkazom rýchlych klimatických zmien v Arktíde,

I.

keďže klimatické zmeny sú dlhodobým problémom a keďže krátkodobé opatrenia nebudú samy osebe stačiť na dosiahnutie pozitívneho vplyvu na podnebie,

J.

keďže priemyselné krajiny nesú zodpovednosť za hromadenie emisií skleníkových plynov v atmosfére; keďže najchudobnejšie krajiny a populácie budú najviac postihnuté nestabilnejším podnebím,

K.

keďže na 25 krajín, ktoré sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia, pripadá 83 % celosvetových emisií skleníkových plynov a keďže množstvo emisií na osobu v rozvinutých krajinách je mnohonásobne vyššie než v rozvojových krajinách,

L.

keďže hospodárske, sociálne a zdravotné náklady spôsobené nečinnosťou zodpovedajú podľa odhadu Sternovej správy 5 - 20 % celosvetového ročného HDP; keďže podľa UNFCCC a Komisie by náklady na správnu politiku pre oblasť klímy znížili ročný rast celosvetového HDP iba o zlomok očakávaného rastu, t. j. o 0,12 - 0,19 %, a to bez započítania dodatočného prínosu v oblasti životného prostredia a zdravia alebo zlepšenia energetickej bezpečnosti,

M.

keďže správa IPCC i Sternova správa potvrdzujú, že rozvojové krajiny sú mimoriadne ohrozené klimatickými zmenami, pretože sú viac vystavené škodlivým vplyvom a viac zraniteľné; keďže klimatické zmeny spôsobené človekom vyústia do škodlivých účinkov na poľnohospodárske a hydrologické systémy, lesy, rybné hospodárstvo, zdravotnú a hospodársku infraštruktúru a keďže takéto účinky zvýraznia chudobu a vážne ohrozia dosiahnutie rozvojových cieľov milénia,

N.

keďže Svetová banka odhaduje, že na tzv. klimaticky bezpečný rozvoj v najchudobnejších krajinách bude ročne potrebných 10 - 40 miliárd USD, a keďže pri príspevkoch do adaptačných fondov určených na tieto účely sa dosiaľ plánuje, že dosiahnu len 150 až 300 miliónov USD ročne,

O.

keďže pri znižovaní emisií je nutné stanoviť plán záväzných cieľov a poskytnúť tak potrebné podnety na rýchle investovanie do ďalšieho rozvoja a využívania technológií, ktoré sú energeticky úsporné, efektívne vo využívaní zdrojov, využívajú obnoviteľnú energiu a sú nízkoemisné,

P.

keďže široká medzinárodná dohoda o dlhodobých cieľoch zníženia emisií je absolútne nevyhnutná na dosiahnutie investičnej istoty v prípade technológií s nízkymi emisiami skleníkových plynov, ako aj energetickej účinnosti, a aby sa predišlo investíciám do nekompatibilnej energetickej infraštruktúry,

1.

naliehavo žiada EÚ, aby na konferencii o klimatických zmenách na Bali i po nej potvrdila svoju vedúcu úlohu a snažila sa o konkrétnu spoluprácu a aby sa na tejto schôdzi dohodol potrebný mandát na rokovanie, ktorým sa stanoví realistický rámec medzinárodnej dohody o klíme na obdobie po roku 2012, ktorý bude v súlade s cieľom obmedziť klimatické zmeny na menej než 2°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou; domnieva sa, že EÚ môže potvrdiť svoju vedúcu úlohu tým, že na Bali vyšle niekoľko predsedov vlád, čo by zároveň jasne ukázalo, že klimatické zmeny sú mnohostranným problémom, o ktorom by mali diskutovať nielen ministri životného prostredia;

2.

domnieva sa, že budúci režim by mal byť postavený na hlavných zásadách a mechanizmoch UNFCCC a Kjótskeho protokolu, pričom by bral do úvahy spoločné, avšak diferencované zodpovednosti; usudzuje, že mandát na konferenciu na Bali by sa mal zakladať na týchto prvkoch:

dlhodobý cieľ obmedziť priemerný globálny nárast teploty na menej než 2°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, čo znamená zníženie celosvetových emisií skleníkových plynov do roku 2050 aspoň o 50 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990

záväzné ciele pre všetky priemyselné krajiny

väčšia účasť na úsilí o zníženie emisií, najmä rozvíjajúcich sa ekonomík, prostredníctvom spravodlivých a primeraných cieľov

globálny systém založený na stanovení emisných kvót a obchodovaní s emisiami

posilnený finančný mechanizmus na adaptáciu, pričom sa osobitná pozornosť venuje vodným zdrojom

účinné stimuly, prípadne aj vrátane trhových nástrojov, aby sa zabránilo odlesňovaniu a emisiám z využívania pôdy, vrátane podpory trvalo udržateľných poľnohospodárskych postupov

finančné a iné nástroje na čistý rozvoj, prenos a využívanie technológií

dohoda najneskôr do roku 2009;

3.

zdôrazňuje, že plány na trvalo udržateľné využívanie zdrojov a zníženie emisií musia vychádzať z dlhodobého cieľa; domnieva sa, že na základe súčasných poznatkov je nevyhnutné, aby globálne emisie kulminovali v nasledujúcich desiatich rokoch, aby sa koncentrácia ekv. CO2 v atmosfére udržiavala pod úrovňou 450 ppm a aby sa emisie skleníkových plynov naďalej znižovali na úroveň, ktorá je udržateľná vďaka absorbčnej kapacite pohlcovania v prírode;

4.

žiada, aby sa náležitým spôsobom zohľadnili varovania vedeckej obce, že už i tak zložitá úloha obmedziť globálne otepľovanie na 2°C samotná nevytvára bezpečnostný štandard, keďže ani toto obmedzenie nezabráni mimoriadne vážnym vplyvom a dôsledkom;

5.

pripomína, že priemyselné krajiny vrátane tých, ktoré neratifikovali Kjótsky protokol, musia pri riešení problému s klimatickými zmenami zohrávať vo svete vedúcu úlohu a musia sa zaviazať, že do roku 2020 znížia svoje emisie najmenej o 30 % a do roku 2050 o 60 % - 80 % oproti roku 1990; je presvedčený, že budúci režim by mal plánovať postupnosť až do roku 2050 v súlade s dlhodobým cieľom a podľa čiastkových cieľov päťročných intervalov, pričom záväzné ciele by mali byť stanovené a prehodnocované na základe najnovších vedeckých poznatkov;

6.

víta v tejto súvislosti cieľ EÚ, ktorý prijala Európska rada z 8. - 9. marca 2007, znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % do roku 2020 v porovnaní s úrovňou v roku 1990 za predpokladu, že ostatné rozvinuté krajiny sa zaviažu podobne znížiť emisie a že hospodársky vyspelejšie rozvojové krajiny prispejú mierou, ktorá je v súlade s ich zodpovednosťou a vlastnými možnosťami, a schvaľuje záväzok prijatý EÚ - bez ohľadu na uzavretie globálnej dohody na obdobie po roku 2012 - znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990;

7.

zdôrazňuje, že výrazné zníženie emisií CO2 možno dosiahnuť len v medzinárodnom meradle so zapojením hlavných emitentov v priemyselných krajinách, ako aj so zabezpečením účasti nových industrializovaných krajín;

8.

domnieva sa, že hospodársky rozvíjajúce sa krajiny by mali uznať obmedzenie svojich emisií podľa stupňa svojho rozvoja, emisií na obyvateľa, potenciálu na zníženie emisií a svojich technických a finančných možností;

9.

domnieva sa, že EÚ a ďalšie priemyselné krajiny by mali pomáhať rozvojovým krajinám využívať udržateľné a účinné technológie prostredníctvom spolufinancovania vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci a opatrení na budovanie kapacít, aby tie z nich, ktoré sú hospodársky rozvinutejšie, boli schopné začať so znižovaním emisií alebo intenzity oxidov uhlíka, len čo im to ich rozvoj umožní, najneskôr v roku 2020;

10.

pripomína, že IPCC vo svojej nedávnej správe pre politických činiteľov uznáva úlohu jadrovej energie ako možnosti na zníženie emisií skleníkových plynov; je presvedčený, že tam, kde je to primerané, by sa energetické potreby mali zabezpečovaťzo všetkých dostupných bezuhlíkových zdrojov alebo nízkoemisných technológií vrátane jadrových;

11.

zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania a dodržiavania zásad správnej environmentálnej politiky vo všetkých projektoch rozvojovej pomoci EÚ pre tretie krajiny;

12.

považuje tiež za potrebné podporovať riešenia, ktoré umožnia dosiahnutie cieľa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2020 o 30 %;

13.

je znepokojený rýchlosťou odlesňovania v tropických oblastiach, čomu zodpovedá asi 20 % globálnych emisií skleníkových plynov, a jeho negatívnym vplyvom na globálnu absorbčnú kapacitu pohlcovania v prírode a na biodiverzitu, ako aj na živobytie chudobných spoločností, požaduje preto intenzívnejšie začlenenie takýchto stimulov do prideľovania rozvojovej pomoci darcami z Európy i z celého sveta;

14.

považuje za mimoriadne dôležité, aby sa vytvorilo strategické partnerstvo s krajinami, ktorých sa najviac týka odlesňovanie v tropických oblastiach; je pevne presvedčený, že súčasťou budúceho klimatického režimu musia byť stimuly založené na vykonanej činnosti, aby sa zamedzilo odlesňovanie;

15.

domnieva sa, že takéto stimuly by mali byť v súlade so špecifickými východiskami krajiny (s ohľadom na predchádzajúcu činnosť) a mali by byť spojené s ekologickými kritériami, pravidlami trvalej udržateľnosti a zárukami dobrého riadenia; zastáva názor, že dočasný charakter uhlíkových kreditov poskytovaných za prírodné záchytné oblasti znamená, že krajiny musia niesť zodpovednosť za ich trvácnosť, keď sa použijú na splnenie záväzných cieľov;

16.

domnieva sa, že hlavné politiky OSN v oblasti biodiverzity, dezertifikácie a klimatických zmien a s nimi spojené pokračujúce medzinárodné konferencie zúčastnených strán potrebujú účinnú koordináciu na dosiahnutie spoločných cieľov; preto zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa rozporom pri uskutočňovanínavrhovaných opatrení na zníženie a na prispôsobenie, aby sa zabezpečila ich vzájomná koordinácia a účinnosť;

17.

považuje medzinárodnú rámcovú dohodu a certifikačný systém pre biopalivá za nevyhnutné, pričom cieľom je zamedziť negatívnym účinkom na životné prostredie a nadmerne vysokým emisiám CO2, spôsobeným napríklad odlesňovaním a vypaľovaním rašelinísk; v tejto súvislosti považuje výskum, vývoj a propagáciu biopalív druhej generácie za potrebné;

18.

zdôrazňuje morálnu povinnosť priemyselných krajín predvídavo a koherentne poskytovať zvýšenú finančnú podporu a podporu na budovanie kapacít na zníženie rizika a prispôsobenie sa klimatickým zmenám v ohrozených krajinách s nízkym príjmom; osobitne žiada posilnenie existujúcich fondov z UNFCCC, ako je napríklad Adaptačný fond, Fond pre najmenej rozvinuté krajiny (LDCF), Zvláštny fond pre klimatické zmeny (SCCF) a Strategická priorita na adaptáciu (SPA) Globálneho fondu pre životné prostredie (GEF);

19.

znovu potvrdzuje svoju podporu ďalšiemu využívaniu mechanizmu čistého rozvoja ako prostriedku, ktorý podporuje technológie šetrné voči klíme; zdôrazňuje, že podmienky na pokračovanie a ďalší rozvoj mechanizmu čistého rozvoja po roku 2012 by sa mali vytvoriť čo najskôr; zdôrazňuje potrebu zlepšiť účinnosť prostredníctvom prísnejších kritérií trvalej udržateľnosti, lepšieho riadenia, zjednodušených administratívnych postupov a možného prechodu na odvetvové mechanizmy čistého rozvoja; zdôrazňuje však, že ako kompenzačný mechanizmus je to len dočasné riešenie a cieľom by naďalej malo byť stanovenie globálneho obmedzenia emisií s obsahom uhlíka, založeného na spravodlivom a úmernom prideľovaní emisných kvót; trvá na zásade dohodnutej v rámci Kjótskeho protokolu, že použitie flexibilných mechanizmov musí byť doplnkom k zníženiu vo vlastnej krajine;

20.

vyzýva Komisiu, aby pri revízii systému obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS) s cieľom zlepšiť mechanizmus čistého rozvoja iniciovala zmenu postupu posudzovania emisných kreditov pri projektoch zalesňovania a obnovy lesa a pri projektoch trvalo udržateľného lesného hospodárstva;

21.

opakovane požaduje, aby sa emisie z leteckej a námornej dopravy stali súčasťou medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov na obdobie po roku 2012;

22.

vyjadruje poľutovanie, že Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) nie je pripravená nájsť žiadny právny nástroj na obmedzenie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy, hoci dostala túto úlohu už pred viac než desiatimi rokmi;

23.

je znepokojený tým, že stále väčšia časť zdrojov zeme sa využíva na chov hospodárskych zvierat; pripomína správu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) nazvanú Livestock' Long Shadow z novembra 2006, ktorá odhaduje, že mäsový priemysel a odvetvie chovu hospodárskych zvierat zodpovedajú za 18 % celkových svetových emisií skleníkových plynov, zdôrazňuje, že je potrebné, aby medzinárodná dohoda o klíme na obdobie po roku 2012 obsahovala rámec pre trvalo udržateľný chov hospodárskych zvierat;

24.

navrhuje preskúmanie miery, do akej možno skládky odpadu, ktoré v celosvetovom meradle ročne vyprodukujú až 60 miliónov ton metánu, vyradiť z prevádzky a použiť ich na výrobu energie s cieľom znížiť skleníkový efekt a riziko pre ľudí;

25.

uznáva možnosti, ktoré prináša boj proti klimatickým zmenám tým, že si vyžaduje technologický rozvoj a vytváranie udržateľnejších spoločností; keďže politika dekarbonizácie ekonomiky poskytne významné možnosti na podnikanie v mnohých technologických oblastiach, ako je napríklad energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, spoločné využívanie technológií, zachytávanie a skladovanie uhlíka (CCS) atď., žiada členské štáty, aby sa ďalej usilovali o zvýšenie investícií tohto druhu a poskytovali finančné stimuly na podporu výskumu tzv. čistých technológií;

26.

domnieva sa, že vstupu čistých technológií na trh bránia prekážky, ako sú napríklad dotácie na fosílne palivá, dovozné clá a chýbajúca vedomostná základňa; v rámci UNFCCC a Kjótskeho protokolu požaduje rozhodné úsilie na odstránenie takýchto prekážok a na zavedenie pozitívnych stimulov na investovanie do trvalo udržateľných technológií, ako aj väčšie využívanie stimulačných modelov pre podniky, najmä mimoriadne silného a všestranného partnerstva medzi priemyselnými krajinami a rozvíjajúcimi sa ekonomikami;

27.

zastáva názor, že znižovanie globálnych emisií nesmie viesť k iným hrozbám, ako sú šírenie jadrových zbraní a terorizmus; je preto presvedčený, že jadrová energia by mala ostať mimo mechanizmu čistého rozvoja i spoločného plnenia či iných mechanizmov zameraných na odmeňovanie za znižovanie emisií v rozvojových krajinách;

28.

uznáva, že licenčné poplatky za práva duševného vlastníctva v oblasti čistých technológií môžu byť prekážkou prenosu takýchto technológií do rozvojových krajín; zdôrazňuje, že dohoda na obdobie po roku 2012 musí obsahovať rámec partnerstva v oblasti práv duševného vlastníctva medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami, ktorý by umožňoval alternatívne prostriedky kompenzácie pre držiteľov práv duševného vlastníctva, aby sa zabezpečilo dodržiavanie práv duševného vlastníctva a súčasne uľahčil prenos technológií;

29.

uznáva, že cenové rozdiely, ktoré vyplývajú z rôznych vnútroštátnych záväzkov v súvislosti s klimatickými zmenami, sa môžu stať zdrojom narušenia hospodárskej súťaže vrátane pre MSP; vyzýva Komisiu, aby sa týmto problémom vážne zaoberala, najmä vytvorením nástrojov, ktoré budú viesť k väčšej súdržnosti medzi environmentálnymi cieľmi a pravidlami Svetovej obchodnej organizácie; uznáva, že záväzné medzinárodné štandardy a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na všetky odvetvia citlivé na konkurenciu, by boli vhodnejšie na kompenzáciu nezrovnalostí medzi obchodnými partnermi než možné schválenie hraničných adaptačných opatrení;

30.

keďže neexistuje účinný globálny systém založený na stanovení emisných kvót a obchodovaní s emisiami, podporuje odvetvové ciele pre energeticky náročné priemyselné odvetvia ako doplnok k záväzným cieľom priemyselných krajín, ktoré sa týkajú emisií, v kombinácii so záväzkami pre transfer technológií; domnieva sa, že takéto ciele a/alebo štandardy sú obzvlášť dôležité pre energeticky náročné priemyselné odvetvia, ktoré si celosvetovo konkurujú (výroba ocele, papiera a cementu) a mohli by byť prvým krokom na kompenzáciu skreslenia hospodárskej súťaže medzi obchodnými partnermi;

31.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a sekretariátu Rámcového dohovoru UNFCCC so žiadosťou, aby bolo zaslané všetkým zmluvným stranám, ktoré nie sú členmi EÚ, a pozorovateľom dohovoru.


(1)  Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 120.

(2)  Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 182.

(3)  Ú. v. EÚ C 303 E, 13.12.2006, s. 119.

(4)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0038.

P6_TA(2007)0538

Posilňovanie Európskej susedskej politiky

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o posilňovaní Európskej susedskej politiky (2007/2088(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na vývoj Európskej susedskej politiky od roku 2004 a najmä na správy Komisie o pokroku pri vykonávaní Európskej susedskej politiky zo 4. decembra 2006 (SEK(2006)1504/2, SEK(2006)1505/2, SEK(2006)1506/2, SEK(2006)1507/2, SEK(2006)1508/2, SEK(2006)1509/2, SEK(2006)1510/2, SEK(2006)1511/2, SEK(2006)1512/2),

so zreteľom na akčné plány prijaté spoločne s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako aj s Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Palestínskou samosprávou a Tuniskom,

so zreteľom na nástroj európskeho susedstva a partnerstva, úzko spojeného s vykonávaním spoločne prijatých akčných plánov, ktorý nahrádza technickú pomoc, doteraz poskytovanú prostredníctvom programov TACIS a MEDA,

so zreteľom na neoficiálny dokument Komisie s názvom „Čo môže EÚ priniesť Bielorusku“ z 21. novembra 2006,

so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom „Bezpečná Európa v lepšom svete“, ktorú schválila Európska rada 12. decembra 2003,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 4. decembra 2006 o posilnení Európskej susedskej politiky (KOM(2006)0726),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 11. apríla 2007 s názvom „Čiernomorská synergia - nová iniciatíva regionálnej spolupráce“ (KOM(2007)0160),

so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. - 15. decembra 2006 a z 21. - 22. júna 2007 a správu nemeckého predsedníctva o pokroku nazvanú „Posilnenie Európskej susedskej politiky“ z 15. júna 2007,

so zreteľom na svoje uznesenia o širšej Európe a o Európskej susedskej politike, najmä na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o Európskej susedskej politike (1),

so zreteľom na svoje predošlé uznesenia o susedných krajinách a regiónoch EÚ,

so zreteľom na svoje uznesenia o Európskej susedskej politike a stratégii rozšírenia EÚ,

so zreteľom na svoje predošlé uznesenie zo 16. novembra 2005 o budúcnosti Severnej dimenzie (2) a uznesenie zo 16. novembra 2006 o stratégii pre oblasť Baltického mora v rámci Severnej dimenzie (3),

berúc do úvahy zistenia uvedené v správach Rozvojového programu OSN pre ľudský vývoj v arabskom svete,

so zreteľom na konferenciu o Európskej susedskej politike, ktorú zorganizovala Komisia a ktorá sa konala 3. septembra 2007,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0414/2007),

A.

keďže upevnenie bezpečnosti, demokratickej stability a prosperity, rovnako ako podpora dobrej správy vecí verejných a dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv v susedstve EÚ je nevyhnutné pre stabilitu a prosperitu celého európskeho kontinentu,

B.

keďže Európska susedská politika zostáva naďalej základom zahraničnej politiky EÚ,

C.

keďže Európska susedská politika by mala naďalej zostať oddelená od procesu rozširovania; keďže účasť na Európskej susedskej politike pre východných susedov, ktorí sú jasne identifikovateľní ako európske krajiny, nevylučuje perspektívu možného členstva v EÚ z dlhodobého hľadiska; keďže Európska susedská politika je pre všetky zúčastnené krajiny príležitosťou na bližšiu integráciu s EÚ,

D.

keďže napriek úspešnému zavedeniu reformných programov v niekoľkých susedných krajinách Európska susedská politika zatiaľ celkom nesplnila očakávania čo sa týka podnecovania a posilňovania záväzku vlád krajín Európskej susedskej politiky, že vykonajú politické a hospodárske reformy,

E.

keďže treba vyvinúť viac podnetov, ktoré budú motivovať partnerov k tomu, aby pokročili na ceste k reformám; keďže Európsku susedskú politiku treba výrazne posilniť, aby sa tento proces uľahčil, okrem iného vyčlenením dostatočných finančných zdrojov na splnenie ambícií a cieľov, ktoré si stanovila,

F.

keďže otvorené a zmrazené konflikty stále predstavujú hlavnú prekážku splnenia kľúčových cieľov Európskej susedskej politiky; keďže stabilitu možno dosiahnuť len prostredníctvom úplného a trvalého urovnania existujúcich konfliktov,

G.

keďže samostatné správy pripravené Výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné veci sa zaoberajú osobitnými aspektmi politiky EÚ vo vzťahu k štátom južného Kaukazu a k prístupu EÚ k čiernomorskému regiónu,

1.

plne podporuje hlavné ciele Európskej susedskej politiky, zameranej na upevnenie zóny prosperity, stability a bezpečnosti, s cieľom rozvinúť úzke vzťahy s našimi susednými krajinami a medzi nimi navzájom a ktoré ich majú zaviazať k vykonávaniu reforiem zameraných na demokraciu založenú na dodržiavaní ľudských práv, právneho štátu, lepšej správy vecí verejných a trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja; zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť podpore rovnosti, najmä posilneniu práv žien, ale tiež menšinám a schopnosti susedných krajín prekonať etnické, náboženské a sociálne konflikty mierovými prostriedkami;

2.

vyjadruje pochybnosti nad zmysluplnosťou geografického rozsahu Európskej susedskej politiky, keďže na jednej strane zahŕňa krajiny, ktoré z geografického hľadiska patria do Európy a na druhej strane tiež stredomorské neeurópske krajiny; poznamenáva však, že momentálne sa nezdá byť reálne, aby sa tento rozsiahly rámec politiky podstatne menil; zdôrazňuje preto, že je potrebné väčšie úsilie na definovanie multilaterálnych cieľov a nástrojov tejto politiky, ktoré by umožnili EÚ a jej susedným krajinám reagovať na spoločné výzvy a zároveň rešpektovať odlišné podmienky a osobitosti dotknutých regiónov a krajín;

3.

je preto dôrazným zástancom názoru, aby vykonanie tejto politiky v najvyššej možnej miere zohľadňovalo odlišné charakteristiky všetkých krajín, ktoré sú súčasťou Európskej susedskej politiky, s cieľom rozvinúť čo najvhodnejšie a najhmatateľnejšie strednodobé a dlhodobé podnety na reformu a posilniť záväzok týchto spoločností k procesu modernizácie, spolupráce a integrácie s EÚ;

4.

konštatuje, že podmienenosť zakotvená v prístupe Európskej susedskej politiky sa zakladá na pozitívnych skúsenostiach z rozšírenia; považuje podmienenosť za vhodný podnet na urýchlenie reformných procesov v krajinách Európskej susedskej politiky smerom k ich priblíženiu k EÚ, pokiaľ bude vnímaná pozitívne a odlišne vzhľadom na špecifické potreby a možnosti príslušnej krajiny a bude sprevádzaná rozvojom vízie zdieľanej s partnermi, a to v politických, inštitucionálnych a hospodárskych oblastiach;

5.

osobitne zdôrazňuje, že dodržiavanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd je hlavnou zásadou politiky EÚ; zdôrazňuje, že nezávisle od miery ochoty vlád partnerských krajín spolupracovať a spoločne zdieľať tieto hodnoty, treba občiansku spoločnosť vo všetkých krajinách Európskej susedskej politiky dôrazne podporovať a povzbudzovať jej účasť a kľúčovú úlohu v rámci procesu reforiem a demokratizácie vrátane podpory rozvoja slobodných a nezávislých médií; vyzýva Komisiu, aby so všetkými krajinami Európskej susedskej politiky rokovala o vytvorení podvýborov pre ľudské práva, s cieľom zabezpečiť účinný politický dialóg v tejto záležitosti;

6.

zdôrazňuje, aký význam má pre EÚ prehlbovanie kontaktov s parlamentmi, politickými stranami, miestnymi orgánmi a ostatnými zainteresovanými stranami v krajinách Európskej susedskej politiky v záujme ich zapojenia do rozvoja a vykonávania akčných plánov; preto naliehavo žiada, aby sa partnerské fóra konali pravidelne;

7.

zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť širokého dialógu s občianskou spoločnosťou a intenzívnych osobných kontaktov, ktoré prispievajú k lepšiemu porozumeniu medzi spoločnosťami EÚ a krajín Európskej susedskej politiky a obom stranám potvrdzujú výhody spolupráce; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať študentským, kultúrnym a výskumným výmenám; víta v tejto súvislosti iniciatívu Komisie umožniť krajinám Európskej susedskej politiky prístup k agentúram a programom Spoločenstva a podporuje najmä ďalšie zapojenie všetkých krajín Európskej susedskej politiky do programu Erasmus Mundus;

8.

povzbudzuje Komisiu a vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby zriadili programy partnerstva medzi mestami a regiónmi, poskytovali takýmto programom primeranú podporu s cieľom posilniť miestnu a regionálnu administratívnu kapacitu v susedných krajinách a podporovali výmenné programy pre občiansku spoločnosť a iniciatívy týkajúce sa mikroprojektov;

9.

zdôrazňuje potrebu silného politického odhodlania zo strany EÚ a členských krajín v záujme trvalo udržateľného úspechu Európskej susedskej politiky; naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby čo najviac zosúladili svoje vlastné politiky v krajinách Európskej susedskej politiky s prioritami stanovenými v dokumentoch o stratégii krajín Európskej susedskej politiky s cieľom zaručiť zlučiteľnosť, súdržnosť a komplementárnosť politík;

10.

presadzuje prehlbovanie pravidelného politického dialógu medzi EÚ a krajinami Európskej susedskej politiky; víta skutočnosť, že sa Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko a Arménsko pripojili k väčšine vyhlásení a stanovísk EÚ k Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP), a podporuje rozhodnutie zapojiť rovnakým spôsobom Azerbajdžan; je presvedčený, že takéto pripojenie sa k zahraničnej politike EÚ by malo byť otvorené všetkým ďalším krajinám Európskej susedskej politiky;

11.

víta dlhodobejší cieľ zameraný na vytvorenie zóny voľného obchodu vo všetkých krajinách susedstva, ako ho uvádza vo svojom hore uvedenom oznámení zo 4. decembra 2006 Komisia; podporuje rokovanie o dvojstranných intenzívnych dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a príslušnou krajinou Európskej susedskej politiky, ktoré by v súlade s vykonávaním regulačných reforiem mali presiahnuť colný rozmer a zahrnúť služby a ochranu investícií; zdôrazňuje, že pri rokovaniach o týchto dohodách sa musia zohľadniť hodnotenia vplyvu na spoločnosť a životné prostredie; vyjadruje poľutovane, že EÚ zatiaľ nepovažovala za možné otvoriť svoj trh výrobkom, ktoré si krajiny Európskej susedskej politiky môžu dovoliť poskytovať za konkurencieschopné ceny a ktorých kvalita spĺňa normy EÚ;

12.

podporuje rozvoj mnohostrannej spolupráce medzi EÚ a jej partnermi v jednotlivých odvetviach, ktorá sa má vybudovať na existujúcich regionálnych a cezhraničných prepojeniach v oblastiach ako životné prostredie, energetická bezpečnosť, kultúra, doprava, správa hraníc a riadenie migrácie; v rámci možností podporuje rokovanie o právne záväzných odvetvových dohodách, ktoré uľahčia integráciu spoločných politík; obzvlášť zdôrazňuje potrebu podporovať investície na rozšírenie transeurópskych energetických a dopravných sietí do krajín Európskej susedskej politiky;

13.

zdôrazňuje potrebu využiť existujúce viacstranné organizácie na posilnenie interakcie medzi EÚ a krajinami Európskej susedskej politiky; zdôrazňuje najmä úlohu Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pri monitorovaní uplatňovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

14.

presadzuje názor, že so všetkými krajinami Európskej susedskej politiky treba rokovať o zjednodušení postupu pri vydávaní víz a o readmisných dohodách; zdôrazňuje potrebu zlepšiť schopnosti krajín Európskej susedskej politiky v oblasti riadenia migračných tokov, účinného boja proti nelegálnej migrácii a pri zabezpečovaní medzinárodného záväzku dodržiavania ľudských práv; vyzýva členské štáty, EÚ a všetky krajiny Európskej susedskej politiky, aby zintenzívnili svoju spoluprácu v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu, terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a drogami; podporuje zapojenie susedných krajín do činnosti Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (Frontex) a Európskeho policajného úradu (Europol); zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby sa takéto dohody o readmisii vykonávali v plnom súlade so zásadou nevyhostenia a aby sa zabezpečil prístup k spravodlivému azylovému postupu; naliehavo žiada Komisiu, aby organizovala účinné monitorovanie zaobchádzania s ľuďmi navrátenými v rámci dohôd o readmisii, uzavretých s krajinami Európskej susedskej politiky, najmä vzhľadom na možné „reťazové vyhostenie“;

15.

pripomína, že Európska susedská politika poskytuje vynikajúci rámec pre regionálnu a oblastnú spoluprácu; žiada o prehĺbenie regionálnej spolupráce v oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, a najmä riadenia hraníc, migrácie a poskytovania azylu, boja proti organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnemu prisťahovalectvu, terorizmu, praniu peňazí a nezákonnému obchodovaniu s drogami, ako aj v oblasti policajnej a súdnej spolupráce; domnieva sa, že regionálna spolupráca a nadväzovanie kontaktov v uvedených oblastiach môžu stavať na získaných skúsenostiach, okrem iného v rámci söderköpingského procesu, ktorý zahŕňa Bielorusko, Moldavsko a Ukrajinu a zo strany EÚ Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko;

16.

naliehavo žiada členské štáty, aby zlepšili spracovávanie víz, čím by sa podporila mobilita a odbremenilo legitímne cestovanie do EÚ najmä pre skupiny, ako sú študenti, vedci, podnikatelia a zástupcovia občianskej spoločnosti; vyzýva členské štáty, aby efektívne riešili problémy, ktorým čelia ich konzulárne orgány; povzbudzuje k vytvoreniu spoločných stredísk pre podávanie žiadostí o schengenské víza v krajinách Európskej susedskej politiky;

17.

povzbudzuje členské štáty, aby v prípade potreby začali rokovania o uzatvorení bilaterálnych dohôd s krajinami Európskej susedskej politiky s cieľom uplatňovať režim malého pohraničného styku, zavedeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru (4);

18.

so záujmom víta návrh Komisie vypracovať analýzu uskutočniteľnosti možnej susedskej dohody o energetike a v tejto súvislosti podporuje partnerské krajiny Európskej susedskej politiky, aby dodržiavali medzinárodné právo a záväzky, ktoré prijali na medzinárodných trhoch;

19.

zasadzuje sa o lepší dialóg a koordináciu a viac spoločných aktivít medzi EÚ a USA pri dosahovaní spoločných cieľov, akými sú podpora demokracie, zvyšovanie energetickej bezpečnosti a posilňovanie regionálnej bezpečnosti v susedstve EÚ;

20.

zdôrazňuje tiež potrebu zapojenia a spolupráce s krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (Islandu, Nórska, Lichtenštajnska) a Švajčiarskom, a plne využiť ich skúsenosti zo spolupráce s EÚ;

21.

zdôrazňuje potrebu primeranej výšky financovania a úzkej spolupráce s inými finančnými inštitúciami v záujme úspešnej Európskej susedskej politiky a je toho názoru, že treba využiť revíziu finančného výhľadu na roky 2007 - 2013, ktorá je naplánovaná na roky 2008 - 2009, na zvýšenie rozpočtu Európskeho nástroja susedských vzťahov a partnerstva; víta zavedenie susedského investičného fondu, ktoré pomôže zmobilizovať zdroje pre krajiny Európskej susedskej politiky; zásadne zdôrazňuje potrebu zachovať celkovú rovnováhu medzi východnou a južnou časťou Európskej susedskej politiky, pričom sa zohľadnia ambície a ciele EÚ v týchto regiónoch, ako aj účinnosť predošlej pomoci a veľkosť dotknutej populácie;

22.

vyzýva Komisiu, aby koordinovala svoje finančné zdroje a kapacity na analýzu politík s medzinárodnými finančnými inštitúciami (Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Svetová banka) s cieľom dosiahnuť súčinnosť pri príprave a podpore reforiem podľa akčných plánov Európskej susedskej politiky;

23.

víta motivujúcu koncepciu nástroja riadenia, ktorý poskytne dodatočnú finančnú podporu krajinám s najlepšími výsledkami; trvá na tom, aby tento nástroj oceňoval skutočný pokrok v dosahovaní cieľov týkajúcich sa ľudských práv a demokratického riadenia, vychádzal z transparentných alokačných kritérií a využíval sa na ďalšiu podporu reformného procesu;

24.

odporúča dôsledne a neustále venovať pozornosť boju s korupciou v samotných krajinách, pričom jeho výsledky by sa mali použiť ako základ na stanovenie stupňa pomoci;

Východoeurópske susedstvo

25.

konštatuje, že demokratické susedné krajiny, ktoré sú jasne identifikovateľné ako európske krajiny a dodržiavajú zásady právneho štátu, môžu v zásade podľa článku 49 Zmluvy o EÚ požiadať o členstvo v EÚ, a že tempo a intenzita spoločného európskeho procesu by mali čo najviac zodpovedať schopnostiam vykonávať príslušné reformy a spĺňať podmienky (kodanské kritéria) v partnerských krajinách a v EÚ;

26.

so zreteľom na túto skutočnosť znovu opakuje svoj postoj uvedený v odporúčaní Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 Rade o rokovacom mandáte pre novú rozšírenú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (5), že súčasné rokovania s Ukrajinou by mali viesť k uzatvoreniu asociačnej dohody, ktorá účinne a vierohodne prispeje k európskej perspektíve Ukrajiny a začne príslušný postup, ktorého výsledkom môže byť členstvo; zastáva názor, že podobne by sa malo postupovať vo vzťahoch s Moldavskom, vzhľadom na to, že počiatočné desaťročné obdobie uplatňovania dohody o partnerstve a spolupráci s touto krajinou sa má skončiť v júni 2008;

27.

berie na vedomie iniciatívu Komisie pozvať Bielorusko ako pozorovateľa na konferenciu Európskej susedskej politiky, 3. septembra 2007; vyjadruje však vážne znepokojenie nad nedostatočnou pozitívnou reakciou vlády Bieloruska na ponuku podmienenej spolupráce, ktorú vyjadrila Komisia vo svojom hore uvedenom neoficiálnom dokumente z 21. novembra 2006; odsudzuje neprestajné popravy vykonávané v Bielorusku ako v jedinej krajine Európy, ktorá stále ukladá trest smrti, ako aj ďalšie porušovanie základných ľudských práv zo strany bieloruských orgánov, a vyzýva ich, aby prepustili všetkých politických väzňov a zastavili akékoľvek potláčanie demokratických síl s cieľom umožniť bieloruskému ľudu užívať slobodu, demokraciu a prosperitu a všetky príležitosti, ktoré pramenia z užšej spolupráce s EÚ; zdôrazňuje, že EÚ by mala bezodkladne poskytovať účinnejšiu podporu občianskej spoločnosti, slobodným médiám a politickým stranám angažujúcim sa za demokraciu, právny štát a dodržiavanie všeobecných ľudských práv a základných slobôd; dôrazne žiada Bielorusko, aby uplatňovalo moratórium na trest smrti, ktoré predstavuje prvý krok k zrušeniu trestu smrti, a aby ratifikovalo druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ako aj Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd s príslušnými protokolmi; vyzýva Komisiu, aby efektívnejšie využívala Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a aby zabezpečila, že bieloruská vláda nezneužije prostriedky poskytované finančnými nástrojmi EÚ proti občanom a občianskej spoločnosti v Bielorusku;

28.

vyzýva Komisiu, aby podporovala blízke medziľudské kontakty tým, že pre Bielorusko zníži súčasné vízové poplatky, najmä pre študentov, žiakov a predstaviteľov občianskej spoločnosti tak, aby tieto poplatky zodpovedali výške poplatkov stanovených v iných krajinách Európskej susedskej politiky, ako sú Ukrajina a Rusko;

29.

domnieva sa, že keď sa Bielorusko prihlási k demokracii, dodržiavaniu základných ľudských práv a slobôd a posilní právny štát, bude mať rovnaké smerovanie a vyhliadky ako Ukrajina a Moldavsko;

30.

je presvedčený, že by mal byť vytvorený motivačný rámec zahŕňajúci strednodobé implementačné ciele, založený na novej generácii dohôd o pridružení, o ktorých sa bude rokovať s krajinami Európskej susedskej politiky rešpektujúcimi základné európske hodnoty, ochotnými užšie sa integrovať smerom k EÚ a vykazujúcimi objektívne výsledky v oblasti implementácie akčného plánu Európskej susedskej politiky;

31.

zastáva názor, že by tieto dohody mali mať za cieľ rozvoj bilaterálnych vzťahov s EÚ v postupných fázach, pričom by mali prerokovať konkrétne podmienky a časový plán, ktorý bude treba plniť, vrátane záväzných kritérií jeho plnenia, ktoré treba spresniť v spoločne prijatých akčných plánoch a doplniť pravidelným procesom monitorovania; znovu pripomína už vyslovený návrh vypracovať s jasne identifikovateľnými európskymi krajinami intenzívne dohody o voľnom obchode vzhľadom na prípadný Európsky hospodársky priestor „plus“;

32.

oceňuje uzavretie dohôd o zjednodušení postupu pri vydávaní víz a readmisných dohôd s Ukrajinou, rovnako ako otvorenie podobného procesu s Moldavskom, a naliehavo žiada, aby sa o podobných dohodách rokovalo s krajinami južného Kaukazu; je presvedčený, že by sa dlhodobo malo uvažovať nad vyhliadkou bezvízového styku, ako aj nad opatreniami, ktoré je za týmto účelom potrebné prijať; zdôrazňuje, že v prípade Gruzínska si pokrok v reformách a neočakávaný negatívny vplyv dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi EÚ a Ruskom na urovnanie konfliktov v odtrhnutých gruzínskych regiónoch Južné Osetsko a Abcházsko vyžaduje urýchlené uzavretie dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz medzi Gruzínskom a EÚ; naliehavo žiada, aby sa najmä so zreteľom na dodržiavanie základných ľudských práv osôb, na ktoré sa vzťahujú dohody o readmisii, zaviedol účinný monitorovací mechanizmus; zdôrazňuje, že je dôležité, aby bol pre tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, primerane zabezpečený prístup k regulárnemu azylovému postupu, a to predovšetkým pri uplatňovaní tzv. zrýchleného postupu readmisie u osôb zadržaných v hraničných regiónoch, ako je to stanovené v dohode o readmisii s Ukrajinou a v návrhu dohody o readmisii s Moldavskou republikou;

33.

zdôrazňuje potrebu intenzívnejšieho uplatňovania dopravných projektov podporovaných EÚ, ktoré už v regióne existujú, a to najmä dopravného koridoru, spájajúceho Európu, Kaukaz a Áziu (TRASECA), pričom sa má v plnej miere využiť tranzitný potenciál dotknutých krajín;

34.

je presvedčený, že by sa mala zrealizovať postupná integrácia východných susedov EÚ do Európskeho energetického spoločenstva, a naliehavo žiada, aby sa vykonávanie reforiem energetických odvetví stalo prioritou a aby sa presadzovala zásada ekonomiky s otvoreným trhom a transparentnosť, najmä pokiaľ ide o ceny, prístup k sieťam a energetickú výkonnosť; víta úsilie, ktoré sa vynaložilo na prijatie vonkajšej energetickej bezpečnosti v súlade so spoločnou SZBP ako jedným z míľnikov Európskej susedskej politiky;

35.

zdôrazňuje význam politického rozmeru Európskej susedskej politiky; zasadzuje sa o silnejšiu podporu EÚ v oblasti projektov regionálnej politickej spolupráce, akými sú Spoločenstvo pre demokratickú voľbu (Community of Democratic Choice), GUAM (Gruzínsko, Ukrajina, Azerbajdžan a Moldavsko) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu v oblasti Čierneho mora (Black Sea Economic Cooperation Organisation), BSEC s cieľom účinnejšie podporiť demokraciu, dôveru, udržateľný rozvoj a mnohostrannú spoluprácu v regióne;

36.

zdôrazňuje potrebu výraznejšieho zapojenia EÚ do riešenia tzv. zmrazených konfliktov, a to medziiným prostredníctvom programov budovania dôvery, riadenia konfliktov a projektov v oblasti vzdelávania, kultúry a budovania občianskej spoločnosti na odtrhnutých územiach; oceňuje prácu misie pohraničnej pomoci EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu (EUBAM); vyzýva Radu a Komisiu, aby jasne uviedli, že účasť na politike Európskej susedskej politiky zaväzuje príslušné krajiny k dobrým susedským vzťahom a že plné využitie potenciálu Európskej susedskej politiky je príslušné krajiny záväzkom k tomu, aby začali nanovo vyvíjať skutočné úsilie o dosiahnutie trvalého a udržateľného riešenia konfliktov v regióne a aby sa zdržali agresívnych vyjadrení, hrozieb a akcií, ktoré by mohli ešte viac zhoršiť situáciu a ohroziť úsilie medzinárodného spoločenstva;

37.

vyzýva Ukrajinu v súvislosti s jej pripojením sa k vyhláseniam a stanoviskám SZBP EÚ, aby sa pripojila aj k reštriktívnym opatreniam, ktoré EÚ prijala voči vedeniu moldavského regiónu Podnestersko, čo by bolo ďalším významným prínosom k mierovému riešeniu konfliktu v Podnestersku;

38.

víta pomoc, ktorá sa v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva poskytuje na opatrenia zamerané na budovanie dôvery v Gruzínsku a jeho odtrhnutých regiónoch Abcházsko a Južné Osetsko; žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť poskytovať Náhornému Karabachu pomoc v podobe miestnych projektov zameraných na budovanie dôvery a hospodársku obnovu s cieľom napomôcť vyriešenie konfliktu v tejto oblasti;

39.

vyzýva Turecko, aby so svojím susedom Arménskom nadviazalo štandardné diplomatické vzťahy a znovu otvorilo pozemné hranice s touto krajinou ako súčasť opatrení na budovanie dôvery, potrebných pre trvalý mier a hospodársku integráciu v regióne; žiada Turecko a Arménsko, aby začali úprimnú diskusiu o všetkých nevyriešených otázkach;

40.

zdôrazňuje význam vypracovania komplexnejšej politiky pre oblasť Čierneho mora, ktorá by dopĺňala Európskej susedskej politiky, a vyzdvihuje dôležitosť partnerstva s Tureckom a Ruskom pri vypracúvaní životaschopnej stratégie pre tento región;

41.

domnieva sa, že je dôležité posilniť parlamentný rozmer politického partnerstva medzi Európskym parlamentom a krajinami zahrnutými do východnej časti Európskej susedskej politiky; navrhuje preto zriadiť parlamentné zhromaždenie EÚ a východných susedných krajín (EURO-NEST) podľa vzoru viacstranných parlamentných zhromaždení, ktoré už vznikli za účasti Európskeho parlamentu a parlamentov Ukrajiny, Moldavska, Arménska, Gruzínska a Azerbajdžanu, ako aj prodemokraticky orientovaných pozorovateľov z Bieloruska;

42.

vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby s cieľom posilniť parlamentný rozmer vytvorili v spolupráci s vládami krajín zapojených do východnej časti Európskej susedskej politiky platformu pre regionálnu mnohostrannú spoluprácu na ministerskej úrovni, a tak ďalej upevnili politický rozmer Európskej susedskej politiky vo východnej Európe;

43.

je presvedčený o tom, že takéto zhromaždenie a ministerská spolupráca by boli užitočným prínosom k vykonávaniu posilnenej Európskej susedskej politiky a zvýšilo by hodnotu činnosti dvojstranných medziparlamentných delegácií, keďže by všetkým zúčastneným stranám umožnilo prehĺbiť spoluprácu, solidaritu a vzájomnú dôveru, prispieť k urovnaniu zmrazených konfliktov a zintenzívniť pravidelný viacstranný dialóg o otázkach spoločného záujmu s jasnou regionálnou dimenziou, ako napríklad energetika, životné prostredie, boj proti terorizmu, riadenie migrácie, ľudské práva atď.;

44.

zdôrazňuje, že s využitím strategického partnerstva medzi EÚ a Ruskom je potrebné presadzovať, aby sa základné ľudské práva a slobody, medzinárodné právo, demokratická voľba a právny štát dodržiavali ako zásady, ktorými sa riadi prístup oboch partnerov k spoločnému susedstvu; vyzýva ruské orgány, aby prevzali zodpovednosť za pomoc pri obnove územnej celistvosti krajín Európskej susedskej politiky, aby dodržiavali záväzok Ruska ochraňovať menšiny v oblastiach, kde sa zapája do mierových operácií, a aby nebránili prípadnému nasadeniu európskych jednotiek v civilných a vojenských mierových operáciách v oblastiach zmrazených konfliktov, ako to požadujú niektoré zúčastnené strany; vyjadruje poľutovanie nad tým, že energetické zdroje sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie politických cieľov; vyzýva Rusko, aby sa zapojilo do konštruktívneho dialógu s EÚ a našimi spoločnými susedmi o možnostiach prehĺbenia multilaterálnej spolupráce v čiernomorskej oblasti;

45.

víta iniciatívu strategicky posilňovať vzťahy so susedmi východných krajín Európskej susedskej politiky, najmä s krajinami strednej Ázie; víta preto nedávno prijatú stratégiu pre strednú Áziu; zastáva názor, že v tomto rámci by sa mala vyvinúť osobitná a ďalekosiahla spolupráca medzi EÚ a stredoázijskými krajinami; zdôrazňuje, že vzhľadom na kľúčovú politickú, hospodársku a energetickú úlohu Kazachstanu v tomto regióne, ako aj vzhľadom na jeho charakteristické a úspešné sekulárne mnohonárodnostné štruktúry by mohla táto krajina byť prvým príkladom posilnených vzťahov medzi stredoázijskými krajinami a EÚ, avšak pod podmienkou, že sa uskutočnia rozsiahle politické reformy, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať rešpektovaniu ľudských práv a demokratických zásad;

46.

trvá na tom, že realizácia Európskej susedskej politiky by mala byť aj naďalej spoločnou politickou úlohou pre všetky členské štáty EÚ; odporúča Komisii, aby sa zohľadnili jedinečné skúsenosti členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v 21. storočí, s reformami súvisiacimi s transformáciou tak, aby sa ďalej rozvinuli a zdokonalili nové mechanizmy používané v súčasnosti, ktoré by mohli byť užitočné pre krajiny Európskej susedskej politiky;

Susedné krajiny južného Stredomoria

47.

zdôrazňuje silné a dlhotrvajúce putá medzi EÚ a krajinami južného Stredomoria a prízvukuje, že úzka spolupráca je v záujme oboch strán;

48.

pripomína, že EÚ musí aktívne podporovať a povzbudzovať reformný proces v južných partnerských krajinách Európskej susedskej politiky, keďže potenciálny úžitok veľkých politických, ekonomických a sociálnych reforiem vysoko prevyšuje ich náklady; zároveň pripomína, že ide o postupný proces, ktorý tiež závisí od miery zaangažovania partnerských krajín na dosahovaní reforiem;

49.

žiada Komisiu, aby podrobne preskúmala rozličné možnosti budúcej generácie dohovorov všeobecného dosahu s južnými partnerskými krajinami Európskej susedskej politiky; kladie dôraz na začlenenie mechanizmov na uplatňovanie doložky o ľudských právach do týchto dohovorov; konštatuje, že bilaterálne dohovory nesmú nepriaznivo ovplyvniť prehlbovanie multilaterálnej spolupráce v regióne, najmä ďalšie dosahovanie cieľov barcelonského procesu, vrátane vytvárania zóny voľného obchodu; vyzýva členské štáty, aby uvažovali o možnostiach posilnenia spolupráce vrátane zvýšenej flexibility v budúcnosti pri otváraní poľnohospodárskych a pracovných trhov, tak aby boli v súlade so sociálnou ochranou a boli spravodlivé; vyzýva južné partnerské krajiny Európskej susedskej politiky, aby zintenzívnili snahy na otvorenie ekonomických systémov, a tiež, aby zosúladili hospodárske pravidlá s príslušnými časťami acquis EÚ; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa južným krajinám uznalo právo na určenie si vlastného tempa pri otváraní obchodu a vlastných stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja; domnieva sa, že účinnejšie využívanie nástroja susedskej politiky v prospech regionálnych projektov by umožňovalo zlepšiť situáciu s cieľom podporiť skutočný integrovaný regionálny hospodársky priestor;

50.

pripomína, že všeobecné ľudské práva sú hlavnými hodnotami EÚ; vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že od začiatku Euro-stredomorského partnerstva významný pokrok v oblasti demokracie a ľudských práv nie je dostatočný, a naliehavo žiada Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s vládami, regionálnymi a miestnymi orgánmi a s aktérmi občianskej spoločnosti príslušných krajín; kladie dôraz na význam slobody prejavu pri vytváraní demokratickej kultúry a posilňovaní občianskej spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby začala skutočný dialóg v tejto oblasti a aktívne rozvíjala spoločné výchovné programy a politiky s cieľom podporovať vzájomné poznávanie, toleranciu a práva žien, najmä medzi novými generáciami; južní partneri by mali na tento účel preukázať väčšiu transparentnosť a mali by byť viac otvorení účasti občianskej spoločnosti; je presvedčený, že dialóg o ľudských právach nemá brániť EÚ vo verejnom vyslovovaní kritiky, ani v prijímaní ďalších opatrení v prípadoch vážneho porušenia základných práv;

51.

uznáva rôzne podmienky, záujmy a priority každej južnej krajiny, ktoré sa zohľadňujú pri rokovaniach o akčných plánoch a pri ich realizácii; zdôrazňuje dôležitosť posilňovania regionálnej spolupráce v rámci Euro-stredomorského partnerstva; zdôrazňuje, že Európska susedská politika v žiadnom prípade nenahrádza ani nesúťaží s Euro-stredomorským partnerstvom, ale že obe politiky sa navzájom dopĺňajú, čo umožňuje spojiť viacstranný prístup barcelonského procesu s dvojstrannou perspektívou; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje komunikačné snahy s cieľom objasniť prepojenie medzi oboma politikami, a to tak partnerským krajinám, ako európskej verejnosti;

52.

pripomína potrebu silnej politickej vôle zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov aktívne prispievať k riešeniu konfliktov v regióne, pričom sa treba vyhnúť tomu, aby sa konflikty stali prekážkou vykonávania Európskej susedskej politiky; zdôrazňuje, že Európska susedská politika sa nebude môcť úplne rozvinúť bez vyriešenia konfliktov, ktoré sťažujú, alebo dokonca znemožňujú regionálnu spoluprácu; pripomína, že je vhodné posilniť činnosti Európskej susedskej politiky, ktoré môžu viesť k vyriešeniu konfliktov, zameriavať tieto činnosti na opatrenia umožňujúce opätovné získanie dôvery, ako sú správa hraníc, podpora zmierovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a pomoc organizáciám občianskej spoločnosti; zdôrazňuje dôležitú úlohu nástroja na správu vecí verejných pri predchádzaní a riešení konfliktov; zdôrazňuje v tomto smere potrebu zabezpečenia konzistentnosti a komplementárnosti medzi Európskou susedskou politikou a inými nástrojmi a politickými oblasťami, ako aj štruktúrovanú analýzu konfliktov a citlivosti voči konfliktom pri vypracúvaní, realizácii a kontrole programov;

53.

pripomína, že Európska susedská politika spolu s Euro-stredomorským partnerstvom tvoria rámec, pre všetky oblasti spolupráce; domnieva sa, že zvýšená spolupráca medzi zúčastnenými stranami by mala byť možná a teda aj zjednodušená; naznačuje, že posúdenie nových iniciatív na posilnenie spolupráce v Stredomorí má v každom prípade zahŕňať aj nový impulz pre Euro-stredomorské partnerstvo, ktorý si vyžaduje vážnu úvahu o obmedzeniach a problémoch, ktoré sa vyskytli v posledných rokoch; trvá na skutočnosti, že Stredomorie by malo zostať spoločným politickým záujmom všetkých členských štátov; pripomína význam Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia; zdôrazňuje prianie, aby sa táto inštitúcia zapojila do hodnotenia vývoja euro-stredomorských politík;

54.

domnieva sa, že je dôležité, aby sa nadväzovali užšie vzťahy, a to aj prostredníctvom nových vzťahov, so susednými krajinami našich susedov, ako napr. s krajinami Rady pre spoluprácu krajín Perzského zálivu;

Úloha Európskeho parlamentu

55.

opakuje svoje odhodlanie pokračovať v podrobnom dohľade nad vykonávaním Európskej susedskej politiky, najmä využitím svojich právomocí, a v poslednom rade rozpočtových právomocí, a pokračovaním dialógu s Komisiou na tému presadzovania Európskeho nástroja susedských vzťahov a partnerstva, rovnako ako EIDHR, dialógu, ktorý začal v roku 2007, ktorý by mal pokračovať v súvislosti s revíziou naplánovanou na rok 2009; zamýšľa pravidelne skúmať správy o pokroku Európskej susedskej politiky; vyjadruje ľútosť nad tým, že sa s ním nekonzultovalo o akčných plánoch Európskej susedskej politiky, ani o hodnotení ich realizácie a ani o stave rokovaní v Podvýbore pre ľudské práva;

56.

je si vedomý svojej úlohy významného mienkotvorcu a fóra na verejné diskusie a má v úmysle posilniť svoju spoluprácu s parlamentmi a občianskou spoločnosťou v krajinách Európskej susedskej politiky; preto sa zaväzuje, že bude účinnejšie využívať svoje delegácie vysielané do medziparlamentných orgánov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam mimovládneho rozmeru, konkrétne Euro-stredomorskej platformy pre občiansku spoločnosť, pri posilňovaní politickej dynamiky v južných partnerských krajinách;

*

* *

57.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vládam a parlamentom všetkých krajín Európskej susedskej politiky a Turecka a Ruskej federácie.


(1)  Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 312.

(2)  Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 113.

(3)  Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 330.

(4)  Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0355.

P6_TA(2007)0539

Obchodné a hospodárske vzťahy s Ukrajinou

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Ukrajinou (2007/2022(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (1),

so zreteľom na desaťbodový plán Benity Ferrero-Waldnerovej a Javiera Solanu pre Ukrajinu, ktorý Rada potvrdila 21. februára 2005,

so zreteľom na oznámenie členky Komisie, pani Ferrero-Waldnerovej, adresované Komisii 22. novembra 2005 s názvom „Vykonávanie a propagácia európskej susedskej politiky“ (SEK(2005)1521),

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní Európskej susedskej politiky (KOM(2006)0726),

so zreteľom na strategický dokument Komisie pre krajinu na obdobie rokov 2007 - 2013 a na národný indikatívny program pre Ukrajinu na obdobie rokov 2007 - 2010,

so zreteľom na memorandum o porozumení o spolupráci v energetickej oblasti medzi EÚ a Ukrajinou, podpísané 1. decembra 2005,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Rozvíjanie spoločného leteckého priestoru s Ukrajinou“ (KOM(2005)0451),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Európska susedská politika - strategický dokument“ (KOM(2004)0373),

so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie priložený k oznámeniu Komisie Rade a Európskemu parlamentu o posilňovaní Európskej susedskej politiky: správa o pokroku Európskej susedskej politiky, Ukrajina (KOM(2006)0726), (SEK(2006)1505),

so zreteľom na dohodu medzi Ukrajinou a Európskym spoločenstvom o obchode s textilnými výrobkami, podpísanú 5. mája 1993 a rozšírenú, zmenenú a doplnenú 9. marca 2005,

so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou (2) podpísanú 14. júna 1994 a rozšírenú, zmenenú a doplnenú 30. marca 2004 a 27. marca 2007,

so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o obchodovaní s určitými oceliarskymi výrobkami (3), podpísanú 22. novembra 2004,

so zreteľom na dohodu o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Ukrajinou a na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, ktoré boli podpísané 1. decembra 2005,

so zreteľom na výsledky nedávnych samitov EÚ - Ukrajina vrátane tých samitov, ktoré sa konali v Helsinkách 27. októbra 2006 a v Kyjeve 14. septembra 2007,

so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o európskej politike susedských vzťahov (4),

so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe - vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti (5),

so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 12. júla 2007 o rokovacom mandáte pre novú rozšírenú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (6),

so zreteľom na činnosť delegácie Európskeho parlamentu vo Výbore pre parlamentnú spoluprácu EÚ - Ukrajina,

so zreteľom na závery Rady z 22. januára 2007 o rokovaniach s Ukrajinou o novej rozšírenej dohode,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0396/2007),

A.

keďže Ukrajina je strategicky významným susedom EÚ a tvorí prirodzený „most“ spájajúci EÚ s Ruskom a strednou Áziou; keďže vďaka svojej veľkosti, zdrojom na svojom území a obyvateľstvu, ako aj zemepisnej polohe, má Ukrajina v Európe osobitné postavenie a predstavuje určujúci regionálny činiteľ,

B.

keďže po rozšírení v roku 2004 sa EÚ stala najväčším obchodným partnerom Ukrajiny; keďže pristúpenie krajín hraničiacich s Ukrajinou k EÚ posilnilo obchodné vzťahy Ukrajiny s EÚ a poskytlo nové príležitosti pre regionálny obchod, priemyselnú spoluprácu a hospodársky rast,

C.

keďže jedným z hlavných cieľov Európskeho parlamentu v oblasti zahraničnej politiky je rozšírenie a podpora Európskej susedskej politiky (ESP), ktorá sa zameriava na rozvoj demokracie a trhového hospodárstva v krajinách susediacich s EÚ a na posilnenie ich politických a hospodárskych vzťahov s EÚ a jej členskými štátmi,

D.

keďže na vytvorenie účinnej ESP je potrebné medzi hlavné priority zaradiť multilateralizmus, a preto budúca dohoda o voľnom obchode bude tvoriť základný prvok novej rozšírenej dohody, o ktorej sa začalo rokovať 5. marca 2007,

E.

keďže vstup Ukrajiny do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a jeho ratifikácia ukrajinským parlamentom predstavuje nevyhnutnú podmienku začiatku rokovaní o zóne voľného obchodu medzi Ukrajinou a EÚ v rámci novej rozšírenej dohody s cieľom maximálne priblížiť hospodárstvo Ukrajiny k hospodárstvu EÚ a zo všeobecnejšieho hľadiska zlepšiť obchodné a hospodárske výsledky Ukrajiny,

F.

keďže EÚ a Ukrajina majú v oblasti obchodu zhodné záujmy a obe krajiny by mohli profitovať z ďalšej integrácie svojich trhov; keďže z tohto hľadiska by postupné prijatie acquis Spoločenstva zo strany Ukrajiny predstavovalo významný krok smerom k dosiahnutiu cieľa Ukrajiny, ktorým je postupná hospodárska integrácia a prehĺbenie politickej spolupráce s EÚ,

G.

keďže navrhovaná dohoda o voľnom obchode medzi Ukrajinou a Európskym spoločenstvom môže mať spočiatku negatívny vplyv, ktorý by postihol najmä hospodársky a sociálne najzraniteľnejšie skupiny; keďže je potrebné vytvoriť prechodné mechanizmy zväčšením hospodárskej pomoci určenej jednotlivým skupinám obyvateľstva, čo umožní postupnú a vyváženú integráciu a prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju krajiny,

H.

keďže úsilie EÚ nesmie byť zamerané iba na hospodársku integráciu Ukrajiny, ale aj na vytvorenie základov sociálnej podpory, napríklad umožnením spravodlivejšieho a rovnoprávnejšieho prístupu k starobným dôchodkom, pomoci najchudobnejším ľuďom, mnohopočetným rodinám a vidieckemu obyvateľstvu a vytvorením nástrojov financovania a podobných nástrojov na integráciu menšín; keďže sa týmito opatreniami podporí sociálna a politická stabilita nevyhnutná na úspešnú hospodársku integráciu Ukrajiny do WTO a užšie partnerstvo s EÚ,

I.

keďže EÚ a Ukrajina sú odhodlané rýchlo postupovať pri plnení cieľa vytvorenia spoločnej zóny voľného obchodu bezprostredne po skončení prístupových rokovaní Ukrajiny s WTO a po ratifikácii ich výsledkov ukrajinským parlamentom, čo potvrdili nedávne stretnutia a samity na vysokej úrovni,

J.

keďže krajine je potrebné poskytnúť čas a priestor na to, aby posilnila svoje možnosti reagovať na výzvy globalizácie; keďže je potrebné, aby sa ukrajinský trh postupne otváral a aby v tomto procese existovala určitá pružnosť s cieľom vyhnúť sa vnucovaniu ekonomických vízií, pričom by sa zohľadnili slabé a silné miesta hospodárstva, vnútroštátne charakteristiky krajiny a regionálne pozície,

K.

keďže EÚ aj Ukrajina čelia spoločným výzvam v oblasti obchodnej a hospodárskej politiky súvisiacim s globalizáciou a so skutočnosťou, že sa objavili noví silní hospodárski aktéri; keďže prehĺbená hospodárska spolupráca s EÚ môže podporiť nevyhnutne potrebné reformy a spoločne so zlepšením investičného ovzdušia priťahovať priame zahraničné investície zo strany medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj súkromného sektora, v prospech ukrajinského národného hospodárstva,

L.

keďže rozšírená hospodárska spolupráca s Ukrajinou so sebou prináša pozitívne vyhliadky rastu aj pre hospodárstva členských štátov a prehlbuje ich integráciu v rámci jednotného trhu EÚ,

M.

keďže nové politické, hospodárske a sociálne otázky vo východnej Európe predstavujú spoločné výzvy, ktoré si vyžadujú koordinovanú globálnu reakciu,

Členstvo vo WTO

1.

podporuje úspešné ukončenie rokovaní o vstupe do WTO; vyzýva Ukrajinu, aby odstránila všetky zostávajúce prekážky legislatívneho i technického charakteru, ktoré prispievajú k ťažkostiam spojeným s prijatím Ukrajiny do WTO;

2.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby naďalej politicky i diplomaticky podporovali vstup Ukrajiny do WTO a poskytovali Ukrajine trvalú pomoc pri plnení potrebných požiadaviek; vyzýva Komisiu, aby podporila Ukrajinu v plnom využití prechodných období na splnenie často náročných požiadaviek pred nadobudnutím členstva vo WTO;

3.

víta rozhodnutie EÚ udeliť Ukrajine štatút trhového hospodárstva, ktorým sa uznáva veľké úsilie o vytvorenie dobre fungujúceho trhového hospodárstva v krajine, ktoré vyvinula ukrajinská vláda; vyzýva ukrajinskú vládu, aby tieto úspechy podporila tak, že zabezpečí vyriešenie závažných narušení trhu;

Vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou

4.

víta skutočnosť, že hodnotenie trvalo udržateľného vplyvu obchodu, prebiehajúce pod dohľadom Komisie, bude dokončené pred začiatkom oficiálnych rokovaní o zóne voľného obchodu po uzavretí rokovaní o vstupe Ukrajiny do WTO a ratifikácii ich výsledkov ukrajinským parlamentom; vyzýva Komisiu a vládu Ukrajiny, aby dôkladne zvážili výsledky štúdie v rámci hodnotenia trvalo udržateľného vplyvu pri schvaľovaní obsahu dohody o zóne voľného obchodu;

5.

vyzýva zmluvné strany, aby dôkladne zvážili vytvorenie pevného a účinného inštitucionálneho rámca umožňujúceho zriadenie spoločných dozorných výborov a udelenie právomocí, ktoré tieto výbory oprávnia prijímať odporúčania s cieľom zlepšiť vzájomný obchod a hospodárske vzťahy a vytvoriť funkčný mechanizmus riešenia sporov;

6.

vyzýva Komisiu a ukrajinskú vládu, aby ešte pred ukončením rokovaní o zóne voľného obchodu založili fórum pre udržateľný rozvoj, ktoré by bolo zamerané predovšetkým na riešenie problému klimatických zmien, ktoré bude otvorené pre zástupcov občianskej spoločnosti;

7.

upozorňuje, že zóna voľného obchodu s Ukrajinou bude mať z dlhodobého hľadiska určite pozitívne účinky, no môžu ho sprevádzať negatívne krátkodobé a strednodobé účinky na východné členské štáty EÚ, ktoré bude potrebné vyriešiť;

8.

vyzýva Ukrajinu, aby naďalej prijímala a vykonávala colné predpisy, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami a normami EÚ, a aby zlepšila fungovanie colnej služby zjednodušením a modernizáciou colných postupov na hraniciach ale aj vo vnútrozemí; vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie Ukrajiny v tejto oblasti tým, že jej poskytne ďalšiu technickú pomoc a účelovú finančnú podporu;

9.

upozorňuje, že napriek skutočnosti, že výrobky dovážané do EÚ z Ukrajiny, ktoré sú najsilnejšie v konkurenčnom boji, nie sú súčasťou systému všeobecných preferencií (GSP) EÚ, tento systém nesmierne pomohol ukrajinským výrobcom, ktorí sa uchádzali o vstup na trhy Spoločenstva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili ďalšiu liberalizáciu voči Ukrajine tým, že by jej udelili štatút vhodnosti pre osobitné preferenčné opatrenia v rámci takzvanej doložky o pracovných právach (ktorou sa preferenčný prístup zaručuje krajinám ako Ukrajina, ktoré uplatnili dohody Medzinárodnej organizácie práce o základných pracovných právach;

Priemyselná politika

10.

naliehavo žiada Ukrajinu, aby vykonala dodatočné domáce reformy umožňujúce trvalo udržateľné začlenenie do svetových globálnych trhov a hodnotových reťazcov; poukazuje na skutočnosť, že diverzifikácia vývozu musí v prvom rade dopĺňať posilnenie domáceho trhu, aby sa vývoz mohol stať spoľahlivým zdrojom budúceho hospodárskeho rastu Ukrajiny;

11.

vyzýva Ukrajinu, aby podporila účinné fungovanie verejných služieb a kvalitnejší prístup týchto služieb pre všetkých občanov a aby venovala väčšiu pozornosť liberalizácii trhu tak, že zaručí úspešné ukončenie privatizácie, odstránenie monopolov a nezávislosť ukrajinskej národnej banky;

12.

považuje za dôležité rozlíšiť komerčné služby od verejných služieb, pričom verejné služby by nemali podliehať vplyvu liberalizácie, aby sa zabezpečili základné potreby obyvateľstva a dobrý prístup k základným verejným službám, ako je napríklad zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, pitná voda a energia;

13.

žiada Ukrajinu, aby uviedla do rovnováhy rozšírené práva majiteľov akcií a investorov vyplývajúce z členstva vo WTO prostredníctvom zlepšenia dostupnosti informácií o spoločnostiach pre všetkých občanov, zabezpečila dôsledné dodržiavanie sociálnych, hospodárskych a ľudských práv a aby začala uplatňovať medzinárodné normy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, účtovníctva a auditu; trvá na tom, aby ukrajinské občianske a obchodné súdy stále viac pôsobili proti diskriminácii a zneužívaniu;

14.

naliehavo žiada Ukrajinu, aby stanovila koherentný a efektívny daňový systém v súlade s právnymi predpismi a postupmi EÚ; znovu pripomína, že nevyhnutnou podmienkou ďalšieho hospodárskeho rastu Ukrajiny sú silné a účinné finančné služby; zdôrazňuje potrebu aktualizovať a rozšíriť predpisy týkajúce sa prania špinavých peňazí a daňových únikov; naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby okamžite ukončila všetky diskriminačné finančné postupy namierené proti zahraničným hospodárskym subjektom;

15.

so znepokojením poznamenáva, že napriek úsiliu ukrajinskej vlády je v krajine rozšírená korupcia a významne sa podieľa na potláčaní hospodárskeho rastu a vstupu zahraničného kapitálu; naliehavo vyzýva vládu Ukrajiny, aby prijala príslušné opatrenia na boj proti korupcii, zamerané najmä na odstránenie príčin vzniku korupcie;

16.

poznamenáva, že výroba liatiny a oceliarstvo predstavujú najväčšiu časť ukrajinského výrobného vývozu a najväčší zdroj obchodných výnosov pre túto krajinu; víta uzavretie dohody o oceli podpísanú popri zasadaní rady pre spoluprácu medzi EÚ - Ukrajinou 18. júna 2007, ktorá umožnila podstatné zvýšenie kvót povoleného dovozu oceliarskych výrobkov do Spoločenstva a podporila účinnejšiu (aj keď postupnú) liberalizáciu obchodu s tovarom medzi Ukrajinou a EÚ; verí, že uvedená dohoda významne podporí ciele dohody o partnerstve a spolupráci a pripraví cestu k lepšej integrácii trhov v súlade s ustanoveniami WTO, keď sa zrušia množstvové obmedzenia;

17.

žiada Ukrajinu, aby odstránila narušenia hospodárskej súťaže, ktoré sú zdrojom nečestného obchodu, a pomohla tak nadviazať harmonické obchodné vzťahy; podobne žiada Komisiu, aby zabezpečila, že sa nástroje na ochranu obchodu použijú len vtedy, ak by narušenia obchodu viedli ku škodlivému dumpingu či dotáciám;

18.

vyzýva ukrajinskú vládu, aby sa zdržala prideľovania nezákonných dotácií ukrajinským vývozným spoločnostiam a predchádzala akýmkoľvek narušeniam trhu;

19.

upozorňuje, že súčasné modely obchodovania Ukrajiny, ktoré výrazne zosilneli a neustále rastú, by mohli byť z dlhodobého hľadiska neudržateľné pre ich veľkú závislosť od dočasných a cyklických faktorov, akými sú napríklad dramatický nárast svetovej spotreby ocele a nárast cien ocele;

20.

nabáda k aproximácii a zjednoteniu noriem v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu a služieb a vyzýva Komisiu, aby poskytla finančnú a technickú pomoc potrebnú na zabezpečenie ich súladu s normami Spoločenstva;

21.

vyjadruje znepokojenie nad pracovnými podmienkami a nízkymi mzdami baníkov, ale aj nad rastúcim počtom banských nešťastí na Ukrajine; nalieha na ukrajinskú vládu, aby zaručila dôkladné vykonávanie základných práv zamestnancov v súvislosti s bezpečnosťou práce a minimálnou mzdou;

Otázky týkajúce sa energetiky a tranzitu

22.

žiada posilnenie dialógu na vysokej úrovni medzi Ukrajinou a EÚ v energetickom sektore, aby sa v plnej miere uplatnilo Memorandum o porozumení v oblasti energetickej spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou;

23.

nazdáva sa, v súvislosti s potrebou udržateľnejších modelov obchodovania v boji proti klimatickým zmenám, že prístup k energetickým zdrojom je otázkou viacstranného určovania pravidiel, ktoré sa nesmú narušiť dvojstrannými obchodnými dohodami, v ktorých sa súťaží o čo najvýhodnejšie podmienky prístupu na trh;

24.

vyzýva Ukrajinu, aby zaujala konzistentný postoj k oblasti energetiky zameraný na zabezpečenie diverzifikácie a bezpečnosti dodávok energie vedených ukrajinským územím, jadrovú bezpečnosť a reformu domáceho trhu s energiou, rozvoj a modernizáciu infraštruktúry energetického sektora (vrátane potrubí), efektívne využitie energie a lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

25.

zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť, aby medzi Ukrajinou a EÚ existoval bezpečný, transparentný a spoľahlivý tranzitný energetický systém;

26.

dôrazne podporuje postupné začleňovanie Ukrajiny do transeurópskych dopravných sietí; pokladá ho za hlavný prvok úspešného uplatňovania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou;

Práva duševného vlastníctva

27.

naliehavo vyzýva ukrajinské úrady, aby v rámci prístupového procesu do WTO a príslušných dvojstranných dohôd s EÚ dali svoje právne predpisy v oblasti duševného vlastníctva a presadzovanie práva do súladu s acquis communautaire, pravidlami WTO, najmä s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) a s ostatnými príslušnými medzinárodnými normami a zabezpečili ich úplné, dôsledné a trvalé vykonávanie, aby sa zaručil účinný boj proti falšovaniu a nezákonnému obchodu s CD nosičmi; vyzýva ukrajinský zákonodarný orgán, aby v ranom štádiu prípravy legislatívneho návrhu konzultoval reguláciu kolektívnej správy práv a opatrenia na vynucovanie práva s EÚ a príslušnými zúčastnenými stranami, najmä so zástupcami držiteľov práv, skôr ako prijme akékoľvek zmeny autorského zákona, najmä pokiaľ ide o zavedenie alebo zmenu digitálnych práv, právnu úpravu kolektívnej správy práv a vykonávacie ustanovenia;

28.

povzbudzuje ukrajinské orgány, aby vykonali všetky potrebné účinné opatrenia na zneškodnenie zdrojov protizákonnej činnosti, napríklad podnikov na výrobu optických diskov, v ktorých sa vyrábajú neoprávnené kópie výrobkov chránených autorským zákonom a internetových stránok, ktoré obsahujú nelegálne materiály chránené autorským zákonom, ďalej aby odstránili nezákonný obchod s kópiami na trhoviskách, napríklad na trhu Petrovka v Kyjeve; upozorňuje, že tieto opatrenia by mali zahŕňať opakované a vopred neohlásené inšpekcie v spolupráci s držiteľmi práv;

29.

zdôrazňuje potrebu upraviť súčasný systém súdnictva tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana práv duševného vlastníctva a rýchlejšie trestné stíhanie a ukladanie trestov všetkým osobám podieľajúcim sa na nezákonnom obchodovaní, t. j. výrobcom aj predajcom; upozorňuje, že ukrajinskí sudcovia a súdy by mali dostať pokyny, že všetky očividne nezákonné a falšované materiály sa musia spravidla zabaviť a zničiť;

30.

naliehavo vyzýva ukrajinské orgány, aby v úzkej spolupráci s držiteľmi autorských práv znovu posúdili holografický systém pre výrobky chránené autorským právom;

31.

nalieha na ukrajinské colné úrady, aby podstatne zvýšili aktivitu zameranú proti dovozu nezákonných CD nosičov vyrobených v Rusku a zlepšili svoju spoluprácu so súkromným sektorom;

Spolupráca v oblasti vedy a vzdelávania

32.

naliehavo vyzýva Ukrajinu, aby pokladala rozvojový hospodársky model založený na znalostnom hospodárstve vo väčšej miere za svoju prioritu a podstatne zvýšila podiel HDP určený na vedecký výskum a akademické výmeny; vyzýva Komisiu, aby Ukrajine poskytla potrebnú finančnú a technickú podporu;

33.

zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti vedy, výskumu a techniky je rozhodujúca pre rozvoj národného hospodárstva a vytvorenie priaznivého prostredia pre investície a inovácie; vyjadruje názor, že s týmto cieľom bude potrebné ďalej rozvíjať dvojstranné vzťahy členských štátov EÚ s Ukrajinou, ako aj spoločnú politiku EÚ voči Ukrajine;

34.

vyzýva Komisiu a ukrajinskú vládu, aby prehĺbili vzájomnú spoluprácu v oblasti vedy, techniky, vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávacích a vedeckých študijných programov, ako sú napríklad programy Erasmus Mundus a Jean Monnet; podporuje vytvorenie užších cezhraničných kultúrnych väzieb a spolupráce medzi univerzitami a výskumnými strediskami;

35.

zdôrazňuje, že EÚ musí podporiť ukrajinské školstvo vytvorením podporných programov a finančných stimulov na rozvoj vedeckého a technologického výskumu, čím sa prispeje k väčšiemu a trvalejšiemu hospodárskemu rastu, ale aj kultúrnemu a vedeckému rozvoju krajiny;

Otázky poľnohospodárstva a životného prostredia

36.

víta podpísanie memoranda o porozumení o štruktúrovanom dialógu o poľnohospodárskych otázkach v októbri 2006; zdôrazňuje, že so zreteľom na ochranu životného prostredia, samostatnosť v zabezpečení potravín a sociálnu rovnováhu medzi rozdielnym rozvojom vidieckych a mestských oblastí plní poľnohospodársky sektor dôležité úlohy, ktoré dostatočne odôvodňujú vyššie sektorové tarify v porovnaní s tarifami pre iný ako poľnohospodársky tovar;

37.

trvá na tom, aby sa poľnohospodárske a vidiecke obyvateľstvo podporovalo zlepšovaním jeho hospodárskej a zdravotnej situácie a rozvojom vidieckych oblastí; zdôrazňuje, že takáto podpora by mala mať podobu finančnej podpory a podpory určenej na infraštruktúru, aby sa pre malých výrobcov zjednodušil prístup k pôžičkám zavedením systému závažnosti kritérií pre poskytovanie pomoci, ktorá zvýhodňuje malých a mladých podnikateľov, a vytvorením programov odborného vzdelávania; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť aj sieť pre regionálne prepojenie vidieckych a mestských oblastí a zlepšiť prístup k informáciám vo vidieckych oblastiach;

38.

vyzýva Komisiu, aby začala diskusiu s cieľom dospieť k regulačnej spolupráci v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení; vyzýva Komisiu, aby začala s Ukrajinou rokovať o ochrane zemepisných označení a začlenila výsledky týchto rokovaní do budúcej dohody o voľnom obchode;

39.

nalieha na Ukrajinu, aby bezodkladne zrušila reštriktívne kvóty na vývoz pšenice stanovené v októbri 2006, ktoré nielenže spôsobili vážnu škodu jej vlastnému poľnohospodárskemu sektoru, ale aj to, že vzhľadom na netransparentný systém založený na licenciách vzniknú príležitosti na korupciu;

40.

zdôrazňuje význam programov rozvoja životného prostredia Ukrajiny, ktoré vyplývajú z prijatia Národnej stratégie pre životné prostredie (1998 - 2008) a ratifikácie Kjótskeho protokolu, aby sa okrem iného zaručila environmentálna bezpečnosť regiónu vrátane jadrovej energie, distribučná sieť pitnej vody a opatrenia, ktorými by sa zastavilo zhoršovanie stavu životného prostredia v oblasti Čierneho mora;

41.

zdôrazňuje, že je potrebné, aby Ukrajina spolu so začlenením do zóny voľné trhu EÚ prijala pravidlá certifikácie dovozcov, vývozcov a dopravy a sprísnila sanitárne a fytosanitárne pravidlá, aby sa zabezpečila aproximácia týchto predpisov s relevantnými platnými pravidlami EÚ;

Hospodárske vzťahy so susednými partnermi (vrátane Ruska)

42.

berie na vedomie podmienečné pristúpenie Ukrajiny do jednotného hospodárskeho priestoru spolu s Ruskom a ďalšími bývalými republikami Sovietskeho zväzu; pripomína, že určité opatrenia zahrnuté do dohody o jednotnom hospodárskom priestore môžu byť pri ich úplnom vykonávaní v rozpore so zavedením fungujúcej dohody o voľnom obchode s EÚ; vyzýva Ukrajinu, aby svoje hospodárske vzťahy s Ruskou federáciou rozvíjala takým spôsobom, ktorý nebude brániť progresívnej a hlbšej integrácii krajiny do jednotného trhu Spoločenstva;

43.

vyzýva Komisiu, aby podporila trojstranný dialóg medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ s cieľom vytvoriť atmosféru bezpečnosti a mieru v tomto regióne, dialóg, ktorý by Ukrajine umožnil posilniť jej nezávislosť bez toho, aby sa dostala do izolácie; zdôrazňuje, že je potrebné podnietiť dialóg o spoločných záujmoch, najmä v súvislosti s bezpečnosťou a obranou, energetikou a rozvojom kvalitatívne a kvantitatívne efektívnejšej dopravnej siete, ale aj o iných otázkach, o ktorých sa rokuje na medzinárodnej úrovni;

Záverečné poznámky (vrátane ESP)

44.

berie na vedomie a podporuje vyhlásenie prijaté ukrajinským parlamentom 27. februára 2007 o začatí rokovaní medzi Ukrajinou a EÚ s cieľom uzatvoriť novú dohodu o partnerstve a spolupráci s EÚ;

45.

víta skutočnosť, že sa Ukrajina podieľa na stabilizácii svojho regiónu a povzbudzuje ju, aby posilnila svoju úlohu pri vytváraní dohôd o hospodárskej spolupráci, najmä s jej susednými krajinami na pobreží Čierneho mora;

46.

zdôrazňuje význam rýchleho presadzovania a vykonávania dohody o zjednodušení vízovej povinnosti a readmisii s Ukrajinou;

47.

podporuje medzinárodnú a najmä cezhraničnú a medziregionálnu hospodársku spoluprácu, ale aj spoluprácu v iných oblastiach, ako je organizácia majstrovstiev Európy vo futbale 2012 spoločne s Poľskom;

48.

vyzýva Ukrajinu, aby podporovala a vytvárala prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky a propagovala rozvoj podnikateľského ducha a osobnej zodpovednosti;

49.

vyzýva Komisiu a ukrajinskú vládu, aby ďalej vykonávali monitorovacie opatrenia (definované podľa výsledkov riadneho vyhodnotenia) týkajúce sa vplyvu nedávneho rozšírenia EÚ na modely obchodovania medzi EÚ a Ukrajinou; zdôrazňuje, že je dôležité otvoriť dialóg, v ktorom sa bude hodnotiť vplyv rozšírenia v roku 2007 na rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov a vďaka ktorému bude možné navrhnúť primerané opatrenia na zníženie možných strát;

50.

zdôrazňuje strategický význam Ukrajiny a naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby pridali budúcim dvojstranným rokovaniam nový a súdržnejší rozmer založený na celkovej spolupráci a solidarite a rešpektujúci privilegovanú povahu susedských a historických vzťahov, najmä s ohľadom na Rusko;

51.

je znepokojený tým, že nie je jasne vymedzená ESP a dlhodobá strategická vízia rozvoja a stabilizácie vo východnej Európe ani ich perspektívy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa proces začlenenia Ukrajiny stal skutočnou politickou prioritou agendy EÚ;

52.

pripomína svoju pretrvávajúcu požiadavku, aby Rada systematicky uplatňovala doložku o ľudských právach a demokracii vo vzťahoch ku všetkým účastníkom ESP; vyzýva Radu, aby vysvetlila akým spôsobom má v úmysle uplatniť túto doložku pri rokovaniach o novej rozšírenej dohode s Ukrajinou;

*

* *

53.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vláde a parlamentu Ukrajiny.


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 49, 19.2.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 384, 28.12.2004, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 312.

(5)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0196.

(6)  Prijaté texty, P6_TA(2007)0355.

P6_TA(2007)0540

K odpovedi EÚ na citlivé situácie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. októbra 2007 s názvom „K odpovedi EÚ na citlivé situácie - angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru“ (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument Komisie priložený k uvedenému oznámeniu (SEK(2007)1417),

so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, o rozvojovej politike EÚ: Európsky konsenzus, podpísané 20. decembra 2005 (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (2) (nástroj rozvojovej spolupráce),

so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (3), v znení zmien a doplnení dohody meniacej a doplňujúcej dohodu o partnerstve, podpísanej v Luxemburgu 25. júna 2005 (4) (Dohoda z Cotonou),

so zreteľom na politický rámec Africkej únie (AÚ) o obnove a rozvoji po konfliktoch, ktorý prijali členské štáty AÚ na samite 25. júna až 2. júla 2006 v Banjule,

so zreteľom na desať zásad prínosného medzinárodného angažovania sa v nestabilných štátoch a situáciách, ktoré podporuje Výbor pre rozvojovú pomoc OECD (DAC) pre nestabilné štáty a ktoré boli schválené 3. a 4. apríla 2007 na stretnutí DAC na vysokej úrovni v Paríži,

so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledku svetového samitu a najmä na jej odseky 138 až 140 o zodpovednosti za ochranu,

so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.

keďže Svetová banka a medzinárodné spoločenstvo pre rozvoj od začiatku 90. rokov 20. storočia označujú štáty, ktoré nie sú schopné plniť svoje „tradičné“ funkcie a podnecovať rozvoj a majú slabé inštitúcie, za „nestabilné štáty“,

B.

keďže nestabilita štátu je skôr empirickou ako normatívnou koncepciou a ide o závislú premennú, nie pôvodný stav; keďže nestabilita môže existovať buď pred krízou alebo po nej; keďže zodpovednosť za určovanie, kedy už štáty nie sú „nestabilné“, by mali mať ich občania,

C.

keďže napriek skutočnosti, že neexistuje jednoznačné pracovné vymedzenie tejto koncepcie, je možné identifikovať štáty, ktoré prechádzajú situáciami nestability, a počet štátov, ktoré Svetová banka považuje za „nestabilné“, sa v rokoch 2000 až 2006 takmer zdvojnásobil zo 14 na 26, pričom 14 z nich sa nachádza v subsaharskej Afrike,

D.

keďže pri poskytovaní pomoci a posilňovaní postavenia týchto štátov, čo prináša priamy osoh ich občanom a je v záujme regionálneho a svetového mieru a prosperity, je nevyhnutné pochopiť vonkajšie a vnútorné faktory, ktoré prispievajú k nestabilite,

E.

keďže rôzne druhy nestability (napríklad: situácia vyvolávajúca konflikty, tzv. „prekliatie prírodných zdrojov“, zlá správa verejných vecí, vnútrozemská nestabilita) vyžadujú rôzne druhy riešení; keďže príslušnú krajinu môžu postihnúť rôzne druhy nestability, čo sťažuje kategorizáciu a konkrétny postup,

F.

keďže riešenie situácií nestability je dlhodobým procesom a vyžaduje trvalé a dlhodobé angažovanie tak zo strany postihnutých krajín, ako aj medzinárodného spoločenstva,

G.

keďže AÚ uznáva, že obnova je v prvom rade politickou a nie technickou otázkou; keďže je preto potrebné vytvoriť legitímnu štátnu moc, správu verejných vecí založenej na konsenze, pozitívne konanie v záujme zraniteľných skupín a budovanie miestnych kapacít v rámci spravodlivého rozdelenia moci a vzájomnej zodpovednosti, ako zdôraznil politický rámec AÚ o obnove a rozvoji po konfliktoch,

H.

keďže príčinou situácií nestability sú často chudoba a zlé životné podmienky, ktoré v extrémnych prípadoch vedú ku kolapsu štátu a trvalej neistote; keďže nedostatok ochrany a práv občanov postihnutých krajín vyžadujú konanie zo strany EÚ a medzinárodného spoločenstva a musia byť v jeho centre,

I.

keďže medzi krajinami a darcami ešte stále nedochádza k dostatočnej výmene skúseností s budovaním štátu, čo bráni získavaniu skúseností,

J.

keďže je potrebný dvojitý mechanizmus zodpovednosti: medzi darcami a prijímajúcimi krajinami a medzi týmito krajinami a ich obyvateľstvom,

K.

keďže existencia viacerých nástrojov financovania vedie k riziku duplikácie alebo nedostatočnému prideľovaniu zdrojov a sťažuje zodpovednosť a účasť spoločností, ktoré už sú teraz oslabené,

1.

domnieva sa, že nestabilita je komplexná výzva z hľadiska rozvoja a zdôrazňuje, že je potrebná riadne definovaná a koherentná agenda pre prípad nestability, ktorá bude založená na zásade „nespôsobovania škody“, t. j. bude prispôsobená situácii a bude zohľadňovať dlhodobé hľadiská a koordinovať početné ciele a prístupy rôznych zainteresovaných strán s ohľadom na hlavný a spoločný cieľ znižovania chudoby a dosiahnutia rozvojových cieľov milénia;

2.

víta prípravu odpovede EÚ na nestabilitu a zdôrazňuje potrebu zahrnúť parlamenty do všetkých fáz tejto stratégie;

3.

potvrdzuje, že stabilný demokratický politický systém vedúci k rozvoju, právny štát, ochrana ľudských práv, riadna správa verejných vecí a mierové riešenie konfliktov je najlepším východiskom na ukončenie nestability a na posun smerom k fungujúcim otvoreným inštitúciám a účinnej a nestrannej tvorbe politiky;

4.

zdôrazňuje, že plánovanie a konanie v situáciách nestability musí byť komplexné a koherentné a musí sa zameriavať na trvalo udržateľný rozvoj postihnutých krajín a na obyvateľstvo týchto krajín; domnieva sa, že do existujúcich nástrojov a mechanizmov musí byť zahrnutý prístup orientovaný na nestabilitu, a plne súhlasí s tým, že sa musí posilniť potenciál dokumentov o stratégii krajiny a tematických programov vypracovaných v partnerstve zabrániť nestabilite;

5.

zdôrazňuje, že hlavné prvky agendy pre prípad nestability by sa mali zameriavať na tri aspekty s dôrazom na chudobu a prevenciu: presadzovanie bezpečnosti ľudí, posilňovanie rozvoja a zabezpečovanie mieru; zdôrazňuje tiež potrebu tieto aspekty dôsledne realizovať;

6.

domnieva sa, že dlhodobé strategické plánovanie sa musí koordinovať s realizáciou programov v teréne, ktoré musia zostať pružné a prispôsobiteľné, a je potrebné, aby odrážalo situáciu v príslušnej krajine; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala dlhodobý rozvoj, no zároveň v krátkodobom horizonte poskytovala základné služby, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie;

7.

zdôrazňuje, že rozvojové programy pre situácie nestability by mali dodržiavať rovnaké základné zásady ako rozvojové programy pre napr. vlastníctvo, partnerstvo, vzájomnú zodpovednosť a trvalú udržateľnosť;

8.

vyzýva Komisiu, aby podporovala komplexný mierový a politický dialóg a zmierovacie procesy a posilnila účasť spoločenstiev a občianskej spoločnosti vo všetkých aspektoch obnovovacieho cyklu a rozvojových stratégií;

9.

zdôrazňuje, že trvalo udržateľný mier možno dosiahnuť len vtedy, keď bude vládnuť spravodlivosť a bude sa tak aj vnímať, najmä pokiaľ ide o vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podporovala posilňovanie právnych a súdnych systémov nestabilných štátov s cieľom zabezpečiť, že páchatelia závažných zločinov proti ľudskosti sa budú za svoje zločiny zodpovedať pred súdom, a zároveň umožniť paralelný rozvoj iniciatív v oblasti spravodlivosti a zmierovacích iniciatív;

10.

požaduje posilnenie zákonných práv jednotlivcov vrátane tých práv, ktoré sa týkajú vlastníctva pôdy najchudobnejších vrstiev, a vyzýva Komisiu, aby podporovala úsilie rozvojových krajín diverzifikovať svoju poľnohospodársku výrobu s cieľom umožniť im vyriešiť problém vysoko zraniteľného hospodárstva zameraného na pestovanie jedinej plodiny, a vyhnúť sa tak nestabilnej situácii spôsobenej hospodárskym kolapsom;

11.

pripomína, že je potrebné, aby rozvojová a humanitárna činnosť EÚ kládla väčší dôraz na preventívne opatrenia, systémy včasného varovania a analýzy rizika s cieľom vyhnúť sa katastrofám spôsobeným človekom a prírodným katastrofám, ktorých následkom sú nestabilné situácie;

12.

potvrdzuje, že komplexný model pre nestabilitu a rozvoj musí zohľadňovať existujúce miestne, regionálne a kontinentálne iniciatívy, ako je nedávny politický rámec AÚ o obnove a rozvoji po konfliktoch, nové partnerstvo pre rozvoj Afriky (NEPAD), africký mechanizmus partnerského hodnotenia a charta demokracie, volieb a správy verejných vecí v Afrike; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala snahu posilniť spoluprácu juh - juh v tejto oblasti;

13.

vyzýva ďalej Komisiu, aby zabezpečila, že domáce zainteresované strany budú nielen plne zapojené do úsilia o prekonanie situácií nestability, ale že sa vezme do úvahy ich vlastná predstava a definícia budovania štátu a ich model štátu a že sa využijú miestne odborné znalosti;

14.

zdôrazňuje, že ženy a zraniteľné skupiny hrajú rozhodujúcu úlohu pri podporovaní rozvoja a mieru a žiada Komisiu, aby podporovala posilňovanie ich postavenia prostredníctvom zohľadnenia ich špecifických potrieb a situácie v prostredí nestability;

15.

víta skutočnosť, že v rámci spoločnej stratégie EÚ a Afriky budú tieto dve strany viesť dialóg o koncepcii „situácií nestability“ zameraný na dosiahnutie spoločného porozumenia a dohody v súvislosti s možnými krokmi a že tento dialóg je už zahrnutý do akčného plánu;

16.

pripomína, že každý jednotlivý štát nesie zodpovednosť za ochranu svojho obyvateľstva pred genocídou, vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a zločinmi proti ľudskosti a že EÚ dôrazne podporuje takúto zodpovednosť za ochranu v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005; zdôrazňuje, že zodpovednosť za ochranu zahŕňa uplatňovanie trvalého diplomatického, hospodárskeho a právneho nátlaku a že hrozby a donucovací vojenský zásah je poslednou možnosťou a musí sa prísne kontrolovať;

17.

zdôrazňuje, že riešenie situácií nestability je komplexné a vyžaduje značné finančné a ľudské zdroje, ako aj dlhodobú angažovanosť; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že tieto zdroje budú k dispozícii v dostatočnej miere a primeraným a predvídateľným spôsobom a že medzi darcovskými agentúrami bude súdržnosť;

18.

zdôrazňuje, že v situáciách nestability, keď kapacity na vykonávanie auditu a monitorovanie sú slabé alebo neexistujú, nie je vhodné využívať rozpočtovú pomoc; vyzýva preto Komisiu, aby v takýchto situáciách využívala iné formy financovania, pokiaľ nemôže poskytnúť podrobné informácie o tom, na čo sa finančné prostriedky vynakladajú;

19.

žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu poskytla zoznam darcov a medzinárodných aktérov spolu s informáciou o druhu práce, ktorú vykonávajú, s cieľom umožniť monitorovanie a optimálne využívanie dostupných nástrojov a zdrojov;

20.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ a Africkej únii.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.

P6_TA(2007)0541

Zhodnotenie sociálnej situácie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o zhodnotení sociálnej situácie (2007/2104(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Návrh spoločnej správy o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení“ (KOM(2007)0013) a na spoločnú správu v podobe, v akej ju prijala Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa (EPSCO) 22. februára 2007,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Zhodnotenie sociálnej situácie - Predbežná správa na jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2007“ (KOM(2007)0063),

so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951,

so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

so zreteľom na Dohovor OSN o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín z roku 1990,

so zreteľom na Medzinárodný akčný plán OSN k problematike starnutia z roku 2002,

so zreteľom na Dohovor Rady Európy o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2005,

so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím z roku 2006 a jeho opčný protokol,

so zreteľom na články 34, 35 a 36 Charty základných práv Európskej únie (1), ktoré vymedzujú právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní, vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a prístup k všeobecne prospešným službám,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Posilňovanie sociálneho rozmeru lisabonskej stratégie: modernizácia otvorenej koordinácie v oblasti sociálnej ochrany“ (KOM(2003)0261),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Modernizácia sociálnej ochrany pre rozvoj vysokokvalitnej, dostupnej a trvalo udržateľnej zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti: podpora národných stratégií pomocou otvorenej metódy koordinácie“ (KOM(2004)0304),

so zreteľom na Zelenú knihu Komisie s názvom „Ako čeliť demografickým zmenám: nová solidarita medzi generáciami“ (KOM(2005)0094),

so zreteľom na oznámenie Komisie týkajúce sa konzultácie o opatreniach na úrovni EÚ na podporu aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce (KOM(2006)0044) a na súhrnnú správu o výsledkoch konzultácie,

so zreteľom na Bielu knihu Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (KOM(2007)0279) (Biela kniha o výžive),

so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (KOM(2006)0625),

so zreteľom na Zelenú knihu Komisie nazvanú „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (KOM(2007)0027),

so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0249) predložený Komisiou,

so zreteľom na stanovisko vyjadrené v Šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva na obdobie 2002 - 2012, najmä na to, že čisté a zdravé životné prostredie je predpokladom zdravia a blaha obyvateľov;

so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (2) a na uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii (3),

so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (4),

so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2002 o oznámení Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Návrh spoločnej správy o sociálnom začlenení“ (5),

so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o aplikácii otvorenej metódy koordinácie (6),

so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2003 o spoločnej správe Komisie a Rady o primeraných a udržateľných dôchodkoch (7),

so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o legislatívnom pláne a pláne práce Komisie na rok 2006 (8),

so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami (9),

so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. septembra 2006 o zlepšovaní duševného zdravia obyvateľstva - k stratégii duševného zdravia pre Európsku úniu (10),

so zreteľom na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 o postavení osôb so zdravotným postihnutím v rozšírenej EÚ: Európsky akčný plán na roky 2006 - 2007 (11),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0400/2007),

A.

keďže sa v záveroch lisabonskej Európskej rady z 23. a 24. marca 2000 dohodlo posilnenie sociálnej súdržnosti a boj proti sociálnemu vylúčeniu,

B.

keďže na zasadnutí Európskej rady v Nice 7. až 9. decembra 2000 sa členské štáty zaviazali, že do roku 2010 dosiahnu významné a merateľné zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia a keďže pokrok v dosahovaní tohto cieľa je nedostatočný,

C.

keďže sociálne začlenenie a sociálna ochrana sú základnými hodnotami EÚ a základnými právami všetkých osôb bez ohľadu na národnostný pôvod, vek, pohlavie, postihnutie, sexuálnu orientáciu a náboženstvo,

D.

keďže viac než 50 miliónov občanov a zhruba 16 % celkového počtu aktívneho obyvateľstva EÚ tvoria osoby so zdravotným postihnutím a keďže miera nezamestnanosti týchto osôb je dvojnásobne vyššia než u osôb bez zdravotného postihnutia,

E.

keďže 78 miliónov európskych občanov naďalej žije v chudobe a 8 % obyvateľov EÚ trpí chudobou napriek tomu, že sú zamestnaní, a keďže rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa v mnohých členských štátoch EÚ prehlbujú,

F.

keďže súčasná Európa je mnohonárodnostnou, mnohonáboženskou spoločnosťou a členské štáty musia zabezpečiť, aby ich zákony odrážali túto rozmanitosť a chránili všetkých ľudí pred násilím, diskrimináciou a obťažovaním,

G.

keďže dôsledky nerovnosti, chudoby, sociálneho vylúčenia a nedostatku príležitostí sú navzájom prepojené a vyžadujú si súdržnú stratégiu na úrovni členských štátov zameranú nielen na príjmy a bohatstvo, ale aj na otázky, akými sú prístup k zamestnaniu, vzdelaniu, zdravotným službám, informačná spoločnosť, kultúra a doprava, ako aj príležitosti budúcich generácií,

H.

keďže chudoba a nezamestnanosť sú spojené s chorľavosťou a nedostatočným prístupom k zdravotnej starostlivosti v dôsledku faktorov, akými sú zlá strava, zlé životné podmienky v znevýhodnených oblastiach, nevhodné bývanie a stres,

I.

keďže vo väčšine členských štátov sú deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením vo väčšej miere než dospelí,

J.

keďže chudoba a nerovnosť v oveľa väčšej miere postihujú ženy; keďže priemerný príjem žien tvorí iba 55 % priemerného