Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/293E/04

ZÁPISNICA
Štvrtok 6. apríla 2006

OJ C 293E , 2.12.2006, p. 234–327 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 293/234


ZÁPISNICA

(2006/C 293 E/04)

PRIEBEH ROKOVANIA

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS

podpredseda

1.   Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 hod.

2.   Poslanecká imunita

Monica Frassoni odovzdala predsedovi Parlamentu list, ktorý sa týka poslaneckej imunity Gérarda Onestu a ktorý bol postúpený výboru JURI.

3.   Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a Izraelským štátom, na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej rebpubliky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

4.   Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005) (rozprava)

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ v roku 2005 [2005/2104(INI)] - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

Thierry Cornillet uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler za skupinu PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Maria Martens, Glenys Kinnock, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, John Bowis, Karin Scheele a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.4.2006.

5.   Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách (rozprava)

Správa o účinnosti pomoci a korupcii v rozvojových krajinách [2005/2141(INI)] - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

Margrietus van den Berg uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nirj Deva za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE a Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Eoin Ryan za skupinu UEN, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Michael Gahler, Karin Scheele, Gabriele Zimmer, Bastiaan Belder, Marek Aleksander Czarnecki, Mairead McGuinness, Robert Evans, Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Mariann Fischer Boel.

V rozprave vystúpil Marios Matsakis k organizácii rozpráv.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 6.4.2006.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 hod. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Ingo FRIEDRICH

podpredseda

6.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach,...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

6.1.   Zjednodušený režim kontroly: povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom [KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Michael Cashman (A6-0060/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0130)

6.2.   Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami [KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Michael Cashman (A6-0062/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0131)

6.3.   Výnimočné opatrenia na podporu trhu (sektor hydiny) * (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimočných opatrení na podporu trhu [KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH NARIADENIA

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0132)

6.4.   Fluórované skleníkové plyny ***III (hlasovanie)

Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých fluórovaných skleníkových plynoch, ktoré schválil Zmierovací výbor [PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore

Spravodajca: Avril Doyle (A6-0087/2006)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vystúpili títo poslanci: Avril Doyle (spravodajkyňa), s vyhlásením adresovaným Komisii, a Markos Kyprianou (člen Komisie), ktorý na toto vyhlásenie reagoval.

SPOLOČNÝ NÁVRH

Prijatý (P6_TA(2006)0133)

6.5.   Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III (hlasovanie)

Správa o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS, ktorý schválil Zmierovací výbor [PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore

Spravodajca: Avril Doyle (A6-0090/2006)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

SPOLOČNÝ NÁVRH

Prijatý (P6_TA(2006)0134)

6.6.   Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy (hlasovanie)

Správa o osobitnej správe Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy (sťažnosť č. 1391/2002/JMA) [2005/2216(INI)] - Výbor pre petície

Spravodajca: Proinsias De Rossa (A6-0118/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0135)

6.7.   Situácia v utečeneckých táboroch na Malte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 a B6-0274/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0241/2006

(nahrádzajúci B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 a B6-0274/2006):

podaný týmito poslancami:

Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa a Patrick Gaubert za skupinu PPE-DE,

Martine Roure a Louis Grech za skupinu PSE,

Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL,

Romano Maria La Russa za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0136)

6.8.   Voľby v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006, B6-0246/2006 a B6-0248/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

Predseda privítal Alexandra Milinkeviča, kandidáta vo voľbách v Bielorusku, ktorý bol usadený na čestnej galérii.

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0234/2006

(nahrádzajúci B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006 a B6-0248/2006):

podaný týmito poslancami:

Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Monika Beňová, Jan Marinus Wiersma a Joseph Muscat za skupinu PSE,

Janusz Onyszkiewicz a Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE,

Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere a Rolandas Pavilionis za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0137)

(Návrh uznesenia B6-0246/2006 sa stal bezpredmetným.)

6.9.   Voľby na Ukrajine (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 a B6-0249/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0235/2006

(nahrádzajúci B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 a B6-0249/2006):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks a Christopher Beazley za skupinu PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman a Marianne Mikko za skupinu PSE,

Grażyna Staniszewska a Šarūnas Birutis za skupinu ALDE,

Rebecca Harms a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE,

Helmuth Markov a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,

Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0138)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Charles Tannock podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 8, ktorý bol prijatý;

Bruno Gollnisch (Predseda mu odobral slovo, pretože jeho vystúpenie sa netýkalo hlasovania).

6.10.   Svetový deň zdravia (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 a B6-0238/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0288/2006

(nahrádzajúci B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 a B6-0238/2006):

podaný týmito poslancami:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola a Anders Wijkman za skupinu PPE-DE,

Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini a Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0139)

6.11.   Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005) (hlasovanie)

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ v roku 2005 [2005/2104(INI)] - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0140)

6.12.   Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Správa o účinnosti pomoci a korupcii v rozvojových krajinách [2005/2141(INI)] - Výbor pre rozvoj

Spravodajca: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0141)

7.   Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Avril Doyle - A6-0090/2006, Správa: Avril Doyle - A6-0087/2006

Richard Seeber a Paul Rübig

RC-B6-0241/2006

Andreas Mölzer, Romano Maria La Russa

RC-B6-0234/2006

Zita Pleštinská a Esko Seppänen

RC-B6-0235/2006

Zita Pleštinská

8.   Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

C6-0111/2006

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 4, 11, 21

proti: Lissy Gröner

(Rokovanie bolo prerušené o 12.45 hod. a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 hod.)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS

podpredseda

9.   Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

10.   Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Konferencia predsedov na svojom stretnutí dňa 6. apríla 2006 rozhodla navhrnúť nasledujúce zmeny programu rokovania na schôdze, ktoré sa uskutočnia dňa 26. a 27. apríla 2006 v Bruseli:

Streda 26.4.2006

1.

Začiatok rokovania o 14.30 hod. namiesto 15.00 hod.

2.

Prvý bod programu schôdze: vyhlásenie Komisie „20 rokov po Černobyle: poučenie do budúcnosti“, ku ktorému na záver rozpravy nebudú predkladané návrhy uznesení.

3.

Druhý bod programu schôdze: ústna otázka (výbor AFET) pre Komisiu o stave rokovaní o pristúpení Bulharska a Rumunska, ku ktorej na záver rozpravy nebudú predkladané návrhy uznesení.

4.

Správa James Elles (výbor BUDG) o strategických ročných prioritách Komisie v roku 2007 bude prijatá až 24. apríla, a preto je stiahnutá z programu schôdze.

Štvrtok 27.4.2006

1.

Začiatok rokovania o 8.30 hod. namiesto 9.00 hod.

2.

Po správe, ktorú predloží Gary Titley, je do programu zaradená ústna otázka (výbor TRAN) pre Komisiu o financovaní transeurópskych dopravných sietí, ku ktorej na záver rozpravy nebudú predkladané návrhy uznesení.

3.

V súlade s článkom 131 rokovacieho poriadku sú do hlasovania zaradené nasledujúce správy:

Správa: Duarte Freitas *** „Dohovor o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky“ (A6-0070/2006),

Správa: Manuel Medina Ortega * „Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných trupov dospelého hovädzieho dobytka“(A6-0120/2006),

Správa: Manuel Medina Ortega * „Pravidlá hospodárskej súťaže na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami“ (A6-0121/2006),

Správa: Henri Weber „Prechod od analógového vysielania k digitálnemu vysielaniu: príležitosť pre európsku audiovizuálnu politiku a kultúrnu diverzitu“ (A6-0075/2006)

4.

Správa, ktorú predkladá Pedro Guerreiro, o dohode o spolupráci v sektore morského rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauretánskou islamskou republikou (A6-0066/2006) je tiež zaradená do hlasovania. Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je stanovený na stredu 19.4.2006 o 12.00 hod.

11.   Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Situácia na juhovýchode Turecka

Markos Kyprianou (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Camiel Eurlings za skupinu PPE-DE, Emine Bozkurt za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Feleknas Uca za skupinu GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel nezávislý poslanec, Konstantinos Hatzidakis, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Alyn Smith, Frieda Brepoels, Geoffrey Van Orden a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

12.   Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 4.4.2006)

12.1.   Darfúr

Návrhy uznesenia B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 a B6-0267/2006

(Frithjof Schmidt stiahol svoj podpis z uznesenia B6-0255/2006 skupiny Verts/ALE).

Bernd Posselt, Fiona Hall, Carl Schlyter, Margrietus van den Berg a Jaromír Kohlíček uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ari Vatanen za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Ryszard Czarnecki nezávislý poslanec, Karin Scheele a John Attard-Montalto.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA

podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 6.4.2006.

12.2.   Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku

Návrhy uznesenia B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 a B6-0265/2006

Nicholson of Winterbourne, Raül Romeva i Rueda, Glyn Ford, Tobias Pflüger, Bernd Posselt a Michał Tomasz Kamiński uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Józef Pinior za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec a Jaromír Kohlíček.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 6.4.2006.

12.3.   Egypt: prípad Ajmána Núra

Návrhy uznesenia B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 a B6-0266/2006

Nicholson of Winterbourne, Alyn Smith, Carlos Carnero González, Erik Meijer a Ari Vatanen uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 6.4.2006.

13.   Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach,...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

13.1.   Darfúr (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 a B6-0267/2006

(Frithjof Schmidt stiahol svoj podpis z uznesenia B6-0255/2006, ktoré predložila skupina Verts/ALE).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0250/2006

(nahrádzajúci B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 a B6-0267/2006):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Margrete Auken a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0142)

13.2.   Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 a B6-0265/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0252/2006

(nahrádzajúci B6-0252/2006, B6-0258/2006, B6-0263/2006 a B6-0265/2006):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock, Albert Jan Maat a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis a Glyn Ford za skupinu PSE,

Nicholson of Winterbourne a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Wojciech Roszkowski za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0143)

(Návrhy uznesenia B6-0256/2006 a B6-0261/2006 sa stali bezpredmetnými.)

13.3.   Egypt: prípad Ajmána Núra (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 a B6-0266/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0253/2006

(nahrádzajúci B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 a B6-0266/2006):

podaný týmito poslancami:

Edward McMillan-Scott, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser a Carlos Carnero González za skupinu PSE,

Nicholson of Winterbourne, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL,

Cristiana Muscardini za skupinu UEN

Prijatý (P6_TA(2006)0144)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

Ari Vatanen podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa má vložiť nový odsek 5 a, ktorý bol prijatý.

14.   Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFET:

Seventh annual report on arms exports (2006/2068(INI)) (1)

výbor DEVE:

The media and development (2006/2080(INI)) (1)

(stanovisko: CULT, FEMM)

Budget aid for developing countries (2006/2079(INI)) (1)

(stanovisko: BUDG, FEMM)

výbor ECON:

Towards further consolidation in the European financial services industry (2006/2081(INI)) (1)

výbor ITRE:

Strategy on Biomass and Biofuels (2006/2082(INI)) (1)

(stanovisko: INTA, ENVI, TRAN, AGRI)

výbor IMCO:

Specific problems in the Transposition and Implementation of Public Procurement Legislation and its relation to the Lisbon Agenda (2006/2084(INI)) (1)

(stanovisko: JURI)

výbor TRAN:

An integrated European action programme for inland waterway transport: NAIADES (2006/2085(INI)) (1)

(stanovisko: EMPL, ENVI)

výbor REGI:

Cohesion policy in support of growth and jobs: Community strategic guidelines, 2007-2013 (2006/2086(INI)) (1)

(stanovisko: EMPL, ITRE, TRAN, CULT, FEMM)

výbor CULT:

White paper on a European communication policy (2006/2087(INI)) (2)

(stanovisko: LIBE, AFCO)

A new framework strategy for multilingualism (2006/2083(INI)) (2)

(stanovisko: EMPL, ITRE)

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy (článok 114 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE:

Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan (2006/2078(INI)) (2)

(stanovisko: FEMM)

Rozšírená spolupráca výborov

výbor DEVE:

Budget aid for developing countries (2006/2079(INI)) (2)

(stanovisko: FEMM)

Rozšírená spolupráca výborov DEVE, BUDG

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov zo dňa 30.3.2006)

Pridelenie výborom

výbor JURI:

Zmena článku 3 a 4 Rokovacieho poriadku EP (2005/2036(REG))

pridelené

gestorský: AFCO

 

stanovisko: JURI

15.   Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Č. dokumentu

Autor

Podpisy

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey a Karin Scheele

422

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri a Pia Elda Locatelli

89

3/2006

Andreas Mölzer

25

4/2006

Andreas Mölzer

10

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor a Monika Beňová

142

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite a Mogens N.J. Camre

105

7/2006

David Martin, Glyn Ford a Neil Parish

168

8/2006

Filip Kaczmarek

55

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys a Koenraad Dillen

13

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx a Jeanine Hennis-Plasschaert

141

12/2006

Jean-Claude Martinez

10

13/2006

Maciej Marian Giertych

19

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis a Thijs Berman

83

15/2006

Andreas Mölzer

12

16/2006

Matteo Salvini

7

17/2006

Daniel Strož

14

18/2006

Roger Helmer, Ashley Mote, James Hugh Allister a Anna Záborská

21

19/2006

Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff a Geoffrey Van Orden

21

20/2006

Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen a Bastiaan Belder

22

21/2006

Iles Braghetto a Panayiotis Demetriou

109

22/2006

Daniel Strož

27

23/2006

Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock a Enrique Barón Crespo

90

24/2006

Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo a Sylvia-Yvonne Kaufmann

39

16.   Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1)

Rady a Komisie:

Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0349 — C6-0113/2006 — 2005/0143(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0353 — C6-0114/2006 — 2005/0141(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0355 — C6-0115/2006 — 2005/0146(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0369 — C6-0116/2006 — 2005/0148(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a dočasnom uplatňovaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0371 — C6-0117/2006 — 2005/0151(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní a dočasnom uplatňovaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0393 — C6-0118/2006 — 2005/0161(CNS)).

pridelené

gestorský: TRAN

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konopu pestovaných na vlákno a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konopy (KOM(2006) 0125 — C6-0119/2006 — 2006/0043(CNS)).

pridelené

gestorský: AGRI

 

stanovisko: BUDG

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 08/2006 - Oddiel III - Komisia (SEK(2006)0356 — C6-0120/2006 — 2006/2088(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 07/2006 - Oddiel III - Komisia (SEK(2006)0244 — C6-0121/2006 — 2006/2089(GBD)).

pridelené

gestorský: BUDG

17.   Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa článku 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

18.   Termín nasledujúcej schôdze

Budúce schôdze sa budú konať 26.4.2006 a 27.4.2006.

19.   Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.50 hod.

Julian Priestley

generálny tajomník

Josep Borrell Fontelles

predseda


(1)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

(2)  Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pozorovatelia:

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian


PRÍLOHA I

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Použité skratky a značky

+

prijatý

-

zamietnutý

 

prepadol

VS

vzatý späť

HPM (..., ..., ...)

hlasovanie podľa mien (za, proti, zdržali sa)

EH (..., ..., ...)

elektronické hlasovanie (za, proti, zdržali sa)

HPČ

hlasovanie po častiach

odd.

oddelené hlasovanie

PDN

pozmeňujúci/doplňujúci návrh

K

kompromisný pozmeňujúci/doplňujúci návrh

zodpovedajúca časť

V

pozmeňujúci/doplňujúci návrh, ktorým sa zrušujú ustanovenia

=

zhodné pozmeňujúce/doplňujúce návrhy

§

odsek

čl.

článok

odôv.

odôvodnenie

NU

návrh uznesenia

SNU

spoločný návrh uznesenia

TH

tajné hlasovanie

1.   Zjednodušený režim kontroly: povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom ***I

Správa: Michael CASHMAN (A6-0060/2006)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

HPM

+

403, 8, 31

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: záverečné hlasovanie

2.   Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach ***I

Správa: Michael CASHMAN (A6-0062/2006)

Predmet

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

jediné hlasovanie

 

+

 

3.   Výnimočné opatrenia na podporu trhu (sektor hydiny) *

Návrh nariadenia: (C6-0111/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, § 1, pododsek 2

16

UEN

EH

+

315, 174, 4

9

Verts/ALE,

PPE-DE

 

+

 

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, § 1, pododsek 3

5

PPE-DE

EH

+

362, 144, 6

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, dodatky

12

GUE/NGL

 

-

 

3=

10=

19=

PSE

Herranz García a i.

Siekierski a i.

HPM

-

200, 311, 6

14

UEN

 

-

 

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, ďalšie dodatky

1

PSE

HPM

-

218, 309, 2

20

Siekierski a i.

 

-

 

Nariadenie (EHS) 2777/75, čl. 14, § 1, pododsek 2

17

UEN

EH

+

337, 188, 4

23

Verts/ALE,

PPE-DE

 

+

 

Nariadenie (EHS) 2777/75, čl. 14, § 1, pododsek 3

6

PPE-DE

 

+

 

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, dodatky

13

GUE/NGL

 

-

 

4=

11=

21=

PSE

Herranz García a i.

Siekierski a i.

HPM

-

216, 307, 7

15

UEN

 

-

 

Nariadenie (EHS) 2771/75, čl. 14, ďalšie dodatky

2

PSE

HPM

-

214, 313, 3

22

Siekierski a i.

 

-

 

odôvodnenia

7

Verts/ALE

EH

+

312, 217, 5

8

Verts/ALE,PPE-DE

 

+

 

18

ALDE

 

+

 

Hlasovanie: zmenený návrh

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PSE: PDN 1, 2, 3, 4

4.   Fluórované skleníkové plyny ***III

Správa: Avril DOYLE (A6-0087/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Hlasovanie: spoločný návrh

HPM

+

476, 46, 25

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

Verts/ALE: záverečné hlasovanie

5.   Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III

Správa: Avril DOYLE (A6-0090/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Hlasovanie: spoločný návrh

 

+

 

6.   Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy

Správa: Proinsias DE ROSSA (A6-0118/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 8

2

PSE

EH

+

307, 208, 21

§ 9

1

PSE

 

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

7.   Situácia v utečeneckých táboroch na Malte

Návrhy uznesení: B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006, B6-0274/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0241/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

od § 1

4

GUE/NGL, Verts/ALE

HPM

-

84, 318, 140

5

GUE/NGL, Verts/ALE

HPM

-

68, 466, 10

6

GUE/NGL, Verts/ALE

HPM

-

65, 469, 6

§ 10

§

pôvodný text

odd.

+

 

od § 13

1

ALDE

 

-

 

2

ALDE

 

-

 

od odôvodnenia C

3

GUE/NGL, Verts/ALE

EH

+

280, 250, 12

odôvodnenie H

§

pôvodný text

odd.

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0241/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0268/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0269/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0270/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0271/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0274/2006

 

UEN

 

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

PPE-DE: PDN 4, 5

GUE/NGL: PDN 6

Žiadosť o oddelené hlasovanie

GUE/NGL: § 10, odôvodnenie H

Rôzne

Správne znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 6 je:

Potvrdzuje nevyhnutnosť zatvorenia všetkých zadržiavacích centier v Európe ako prvého kroku s cieľom znovu sa konkrétne zaoberať novými spôsobmi príjmu;

Kyriacos Triantaphyllides nepodpísal spoločný návrh uznesenia, podpísal však pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené za skupinu GUE/NGL.

8.   Voľby v Bielorusku

Návrhy uznesení: B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006, B6-0246/2006, B6-0248/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0234/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 2

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1/HPM

+

524, 9, 17

2

+

 

§ 6

§

pôvodný text

HPM

+

520, 9, 18

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0234/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0239/2006

 

UEN

 

 

 

B6-0242/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0243/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0246/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0248/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

GUE/NGL: § 6

Žiadosť o hlasovanie po častiach

GUE/NGL

§ 2

1. časť:„odsudzuje prezidentské... transparentných volieb;“

2. časť:„nemôže preto uznať... demokratickými štandardmi.“

9.   Voľby na Ukrajine

Návrhy uznesení: B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006, B6-0249/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0235/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

od § 6

1

PSE

 

+

 

§ 7

3

GUE/NGL

 

-

 

§ 8

 

pôvodný text

 

+

zmenené ústne

§ 9

2

PSE

HPM

-

217, 318, 13

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0235/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0240/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0244/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0245/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0247/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0249/2006

 

UEN

 

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

ALDE: PDN 2

Rôzne

Charles Tannock podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 8, ktorým sa nahrádza slovo „integrácie“ slovom „perspektívy“.

10.   Svetový deň zdravia

Návrhy uznesení: B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006, B6-0238/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0228/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 3

§

pôvodný text

HPČ

 

 

1

+

 

2/HPM

+

474, 52, 13

od § 5

5

ALDE

HPČ/HPM

 

 

1

+

294, 228, 11

2

+

275, 245, 13

od § 6

7

Verts/ALE

 

-

 

od § 7

8

Verts/ALE

 

-

 

od § 9

9

Verts/ALE

 

+

 

od § 10

10

Verts/ALE

EH

+

297, 217, 5

11

Verts/ALE

EH

+

279, 228, 10

od § 12

2

GUE/NGL

 

+

 

od § 13

3

GUE/NGL

EH

+

275, 239, 5

od § 14

4

GUE/NGL

 

+

 

od odôvodnenia B

6

Verts/ALE

 

-

 

od odôvodnenia D

1

GUE/NGL

EH

+

307, 210, 6

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0228/2006

 

UEN

 

 

 

B6-0231/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0232/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0233/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0236/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0238/2006

 

PSE

 

 

 

Marios Matsakis tiež podpísal spoločný návrh uznesenia za skupinu ALDE.

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

ALDE, IND/DEM, PSE: PDN 5

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PPE-DE

PDN 5

1. časť:„požaduje primerané... reprodukčného zdravia“

2. časť:„a odsudzuje... takýchto projektov zo strany USA“

IND/DEM

§ 3

1. časť: Text ako celok okrem slovného spojenia „sexuálne a reprodukčné zdravie“

2. časť: toto slovné spojenie

11.   Činnosť spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ v roku 2005

Správa: Thierry CORNILLET (A6-0063/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

od § 24

1

PSE

 

-

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

12.   Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách

Správa: Margrietus VAN DEN BERG (A6-0048/2006)

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

§ 15

§

pôvodný text

HPM

+

511, 5, 2

od § 22

2

UEN

 

+

 

odôvodnenie N

1

UEN

 

+

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

 

+

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

IND/DEM: § 15

13.   Darfúr

Návrhy uznesení: B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006, B6-0267/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0250/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

76, 0, 0

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0250/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0251/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0255/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0257/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0260/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0267/2006

 

UEN

 

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

ALDE: záverečné hlasovanie

14.   Irak: asýrska komunita, situácia v irackých väzniciach

Návrhy uznesení: B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006, B6-0265/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0252/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

od § 8

5/rev.

Verts/ALE,

GUE/NGL

EH

+

41, 40, 0

od § 9

6

Verts/ALE

 

+

 

od § 11

3

GUE/NGL

HPČ

 

 

1/EH

+

43, 39, 1

2/EH

-

26, 59, 2

od § 15

2

GUE/NGL

 

-

 

odôvodnenie B

4

Verts/ALE

EH

-

42, 43, 0

od odôv. J

1

GUE/NGL

HPČ

 

 

1/EH

-

35, 50, 0

2

 

 

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

86, 1, 1

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0252/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0256/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0258/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0261/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0263/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0265/2006

 

UEN

 

 

 

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

ALDE: záverečné hlasovanie

Žiadosť o hlasovanie po častiach

PSE

PDN 1

1. časť: Text ako celok okrem slovného spojenia „pričom išlo len o vojakov s nízkou hodnosťou“

2. časť: toto slovné spojenie

PDN 3

1. časť: Text ako celok okrem slovného spojenia „a nezávislým pozorovateľom pre oblasť ľudských práv“

2. časť: toto slovné spojenie

15.   Egypt: prípad Ajmána Núra

Návrhy uznesení: B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006, B6-0266/2006

Predmet

PDN č.

Autor

HPM atď.

Hlasovanie

HPM/EH - poznámky

Spoločný návrh uznesenia RC-B6-0253/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

Hlasovanie: uznesenie (ako celok)

HPM

+

zmenené ústne

87, 0, 0

Návrhy uznesení politických skupín

B6-0253/2006

 

ALDE

 

 

 

B6-0254/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

B6-0259/2006

 

PSE

 

 

 

B6-0262/2006

 

GUE/NGL

 

 

 

B6-0264/2006

 

PPE-DE

 

 

 

B6-0266/2006

 

UEN

 

 

 

Ari Vatanen podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vkladá nový odsek 5a:

5a. žiada prepustenie Dr. Ajmána Núra na slobodu;

Žiadosť o hlasovanie podľa mien

ALDE: záverečné hlasovanie

PPE-DE: záverečné hlasovanie


PRÍLOHA II

VÝSLEDOK HLASOVANIA PODĽA MIEN

1.   Správa Cashman A6-0060/2006

Uznesenie

Za: 403

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Krahmer, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Lundgren, Sinnott, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Eurlings, Fajmon, Ferber, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Calabuig Rull, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarand, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Ždanoka

Proti: 8

IND/DEM: Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Allister, Martin Hans-Peter

UEN: Kamiński

Zdržali sa: 31

GUE/NGL: Pafilis, Toussas

IND/DEM: Batten, Knapman, Titford, Tomczak, Wise

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Dover, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Parish, Purvis, Van Orden

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Hans-Peter Martin

Zdržali sa: Charles Tannock

2.   Nariadenie C6-0111/2006 - sektor hydiny

Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 3 + 10 + 19

Za: 200

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, Chmielewski, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, López-Istúriz White, Mavrommatis, Millán Mon, Montoro Romero, Papastamkos, Protasiewicz, Samaras, Saryusz-Wolski, Siekierski, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Zaleski

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kósáné Kovács, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Reynaud, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Proti: 311

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Sinnott, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coelho, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, van den Berg, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Christensen, Corbey, Gebhardt, Gill, Glante, Groote, Hänsch, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Mastenbroek, Piecyk, Prets, Rapkay, Rasmussen, Segelström, Stockmann, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Berlato, Camre, Pirilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Zdržali sa: 6

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Lewandowski, Panayotopoulos-Cassiotou

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Konstantinos Hatzidakis, Salvador Garriga Polledo

Proti: Lissy Gröner

3.   Nariadenie C6-0111/2006 - sektor hydiny

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 1

Za: 218

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Chmielewski, Gaubert, Gklavakis, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Papastamkos, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kósáné Kovács, Koterec, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Proti: 309

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, van den Berg, Bullmann, Gebhardt, Gill, Glante, Gröner, Groote, Hänsch, Hamon, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Piecyk, Prets, Rapkay, Segelström, Stockmann, Titley, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Zdržali sa: 2

NI: Rivera

PPE-DE: Konrad

Opravy výsledkov hlasovania

Proti: Kathy Sinnott

4.   Nariadenie C6-0111/2006 - sektor hydiny

Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy 4 + 11 + 21

Za: 216

ALDE: Geremek

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso González, del Castillo Vera, Chmielewski, Fraga Estévez, Freitas, Garriga Polledo, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Kaczmarek, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lewandowski, López-Istúriz White, Mayor Oreja, Millán Mon, Montoro Romero, Olbrycht, Papastamkos, Protasiewicz, Samaras, Saryusz-Wolski, Siekierski, Sonik, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Bono, Bourzai, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Siwiec, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Proti: 307

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke

GUE/NGL: Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Friedrich, Gahler, Gál, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Konrad, Korhola, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Mitchell, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Berman, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Christensen, Gebhardt, Gill, Glante, Groote, Hänsch, Hedh, Hedkvist Petersen, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Mann Erika, Mastenbroek, Piecyk, Prets, Rapkay, Rasmussen, Scheele, Segelström, Stockmann, Thomsen, Titley, Walter, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Berlato, Camre, La Russa, Pirilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Zdržali sa: 7

NI: Belohorská, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou

PSE: Bösch, Herczog, Wiersma

5.   Nariadenie C6-0111/2006 - sektor hydiny

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2

Za: 214

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Chmielewski, Freitas, Handzlik, Hatzidakis, Jałowiecki, Kaczmarek, Kudrycka, Lewandowski, Olbrycht, Őry, Piskorski, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Siwiec, Sousa Pinto, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Proti: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Bullmann, Gebhardt, Gill, Glante, Gröner, Groote, Hänsch, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Jöns, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Kuhne, McAvan, Mann Erika, Piecyk, Prets, Rapkay, Segelström, Stockmann, Titley, Walter, Weiler, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Zdržali sa: 3

NI: Belohorská, Claeys, Rivera

6.   Správa Doyle A6-0087/2006

Uznesenie

Za: 476

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Proti: 46

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Allister, Helmer, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: van Nistelrooij

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Zdržali sa: 25

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Strož, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

7.   Spoločný návrh uznesenia B6-0241/2006 - Utečenecké tábory na Malte

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 4

Za: 84

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Berman, De Keyser, El Khadraoui, Falbr, Fava, Fazakas, Martínez Martínez

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Proti: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Attard-Montalto, Beňová, Casaca, Glante, Grech, Hänsch, Ilves, Kuc, Le Foll, Lévai, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Muscat, Pahor

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 140

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Bonde, Železný

PPE-DE: Korhola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Menéndez del Valle, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Anders Wijkman

8.   Spoločný návrh uznesenia B6-0241/2006 - Utečenecké tábory na Malte

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 5

Za: 68

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

PSE: Fava

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Proti: 466

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Clark, Knapman, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Zdržali sa: 10

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Bonde, Piotrowski, Železný

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera

PPE-DE: Wijkman

PSE: Matsouka

9.   Spoločný návrh uznesenia B6-0241/2006 - Utečenecké tábory na Malte

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 6

Za: 65

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Pęk, Rogalski, Zapałowski

PSE: Fava

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Proti: 469

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 6

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Piotrowski

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Wijkman

PSE: Matsouka

10.   Spoločný návrh uznesenia B6-0234/2006 - Voľby v Bielorusku

Odsek 2/1

Za: 524

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rivera, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber

Proti: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Pafilis, Remek, Strož, Toussas

Zdržali sa: 17

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Borghezio, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mote, Schenardi

Verts/ALE: Ždanoka

11.   Spoločný návrh uznesenia B6-0234/2006 - Voľby v Bielorusku

Odsek 6

Za: 520

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rivera, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber

Proti: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Pafilis, Pflüger, Remek, Strož, Toussas, Wagenknecht

Zdržali sa: 18

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Flasarová, Portas, Seppänen

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mote, Schenardi

Verts/ALE: Ždanoka

12.   Spoločný návrh uznesenia B6-0235/2006 - Voľby na Ukrajine

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 2

Za: 217

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Kaufmann, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Seppänen, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Claeys, Dillen

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 318

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pafilis, Strož, Toussas

IND/DEM: Batten, Borghezio, Clark, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Geringer de Oedenberg, Golik, Grabowska, Ilves, Koterec, Kuc, Liberadzki, Pinior

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 13

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Pflüger, Remek, Sjöstedt, Wagenknecht

IND/DEM: Titford

NI: Martin Hans-Peter, Mote, Rivera

PSE: Beňová, Gierek

13.   Spoločný návrh uznesenia B6-0228/2006 - Svetový deň zdravia

Odsek 3/2

Za: 474

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 52

ALDE: Harkin, Lynne

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Borghezio, Clark, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Mölzer, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Grossetête, Mathieu, Sudre, Záborská, Zahradil, Zaleski

UEN: Berlato, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Železný

NI: Claeys, Dillen, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Landsbergis, Pleštinská, Samaras, Schierhuber, Schwab

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Eoin Ryan, Françoise Grossetête

Proti: Bernd Posselt

14.   Spoločný návrh uznesenia B6-0228/2006 - Svetový deň zdravia

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 5/1

Za: 294

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, del Castillo Vera, Cederschiöld, Descamps, Doyle, Fjellner, Grossetête, Guellec, Ibrisagic, Korhola, Lamassoure, Mathieu, Mauro, Saïfi, Sudre, Vlasto, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre, Didžiokas, Krasts, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 228

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Berlato, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Zdržali sa: 11

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass, Titford

NI: Dillen, Mote

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat

UEN: Aylward, Vaid

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Eoin Ryan, Gunnar Hökmark

Proti: Eija-Riitta Korhola

15.   Spoločný návrh uznesenia B6-0228/2006 - Svetový deň zdravia

Pozmeňujúci/doplňujúci návrh 5/2

Za: 275

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Doyle, Gutiérrez-Cortines, Mauro, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 245

ALDE: Harkin, Takkula

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Zdržali sa: 13

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

NI: Belohorská, Mote

PSE: Attard-Montalto, Grech, Hänsch, Muscat

16.   Správa Van den Berg A6-0048/2006

Odsek 15

Za: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Väyrynen, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Martinez, Masiel, Mölzer, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klich, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Proti: 5

IND/DEM: Batten, Clark, Titford, Wise

NI: Mote

Zdržali sa: 2

NI: Allister, Martin Hans-Peter

Opravy výsledkov hlasovania

Za: Hans-Peter Martin

17.   Spoločný návrh uznesenia B6-00250/2006 - Darfúr

Uznesenie

Za: 76

ALDE: Geremek, Hall, Maaten, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi

GUE/NGL: Kohlíček, Meijer, Pflüger, Remek

IND/DEM: Krupa, Sinnott

NI: Giertych, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bauer, Bowis, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Deß, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Gauzès, Grossetête, Jeggle, Kaczmarek, López-Istúriz White, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Sonik, Sudre, Trakatellis, Vatanen, Wieland, Záborská

PSE: Attard-Montalto, Beglitis, van den Berg, Carnero González, Ettl, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gomes, Honeyball, Kuc, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Pinior, Riera Madurell, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Kusstatscher, Onesta, Schlyter, Smith

18.   Spoločný návrh uznesenia B6-0252/2006 - Irak: asýrske spoločenstvo

Uznesenie

Za: 86

ALDE: Geremek, Hall, Maaten, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi, Schuth

GUE/NGL: Kohlíček, Meijer, Remek, Strož

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott

NI: Belohorská, Giertych, Rutowicz, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bauer, Bowis, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Gauzès, Grossetête, Jeggle, Kaczmarek, Kasoulides, López-Istúriz White, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Sonik, Sudre, Trakatellis, Vatanen, Wieland, Záborská, Zaleski

PSE: Attard-Montalto, Beglitis, van den Berg, Carnero González, Casaca, Ettl, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gomes, Honeyball, Kuc, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Pinior, Riera Madurell, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Isler Béguin, Kusstatscher, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith

Proti: 1

NI: Czarnecki Ryszard

Zdržali sa: 1

GUE/NGL: Pflüger

19.   Spoločný návrh uznesenia B6-0253/2006 - Egypt: prípad Ajmána Núra

Uznesenie

Za: 87

ALDE: Geremek, Hall, Maaten, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Prodi, Schuth

GUE/NGL: Kohlíček, Meijer, Pflüger, Remek, Strož

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Rutowicz

PPE-DE: Audy, Bauer, Bowis, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, Duka-Zólyomi, Fraga Estévez, Garriga Polledo, Gauzès, Grossetête, Hatzidakis, Jeggle, Kaczmarek, Kasoulides, López-Istúriz White, Mann Thomas, Mavrommatis, Mayer, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Sonik, Sudre, Trakatellis, Vatanen, Wieland, Záborská, Zaleski

PSE: Attard-Montalto, Beglitis, van den Berg, Carnero González, Casaca, Ettl, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gomes, Honeyball, Kuc, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Pinior, Riera Madurell, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele

UEN: Libicki

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Isler Béguin, Kusstatscher, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith


PRIJATÉ TEXTY

 

P6_TA(2006)0130

Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach - Švajčiarsko a Lichtenštajnsko ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom (KOM(2005)0381 — C6-0254/2005 — 2005/0159(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0381) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0254/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0060/2006),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2005)0159

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú niektoré povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 21 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (2) (ďalej len „Schengenský dohovor“) sa povolenia na pobyt vydané členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis navzájom uznávajú za rovnocenné s jednotnými vízami.

(2)

Súčasné pravidlá Spoločenstva však neustanovujú zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach, podľa ktorého by sa povolenia na pobyt vydané tretími krajinami uznávali za rovnocenné s jednotnými vízami na účely tranzitu alebo krátkodobého pobytu v spoločnom priestore.

(3)

Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt vydaného Švajčiarskom a na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (3), musia o víza požiadať pri tranzite cez spoločný priestor pri návrate do krajiny ich pôvodu. V dôsledku toho musia konzulárne úrady členských štátov vo Švajčiarsku riešiť veľké množstvo žiadostí o víza predložených takýmito štátnymi príslušníkmi tretej krajiny. Podobné ťažkosti sa vyskytli v súvislosti so žiadosťami o víza zo strany držiteľov povolení na pobyt vydaných Lichtenštajnskom.

(4)

V dôsledku dvojstupňového vykonávania schengenského acquis sa od nových členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 vyžaduje, aby od tohto dátumu vydávali vnútroštátne víza štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi povolení na pobyt vydaných Švajčiarskom a Lichtenštajnskom a na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť podľa nariadenia (ES) č. 539/2001. Niektoré nové členské štáty vyjadrili obavy v súvislosti s dodatočnou administratívnou záťažou, ktorá vznikne pre ich konzulárne úrady vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.

(5)

Keďže od týchto osôb hrozí členským štátom malé riziko nelegálneho prisťahovalectva, nepovažuje sa za potrebné, aby od nich členské štáty požadovali víza.

(6)

S cieľom vyriešiť situáciu na konzulárnych úradoch členských štátov, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis a na konzulárnych úradoch nových členských štátov vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku by sa mal zaviesť zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých povolení na pobyt vydaných orgánmi Švajčiarska a Lichtenštajnska, ktoré sú rovnocenné s jednotnými alebo vnútroštátnymi vízami.

(7)

Uznávanie by malo byť obmedzené na účely tranzitu a nemalo by ovplyvniť možnosť členských štátov vydávať víza na krátkodobý pobyt.

(8)

Uplatňovanie režimu uznávania by malo byť povinné pre členské štáty, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis a dobrovoľné pre nové členské štáty, ktoré uplatňujú rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES z..., ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami (4) počas prechodného obdobia až do dátumu, ktorý určí Rada v súlade s článku 3 ods. 2 prvým pododsekom Aktu o pristúpení z roku 2003.

(9)

Musia byť splnené podmienky pre vstup ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (5), s výnimkou článku 5 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, až dokiaľ sa týmto rozhodnutím nezavedie režim rovnocennosti medzi tranzitnými vízami a povoleniami na pobyt vydanými Švajčiarskom a Lichtenštajnskom.

(10)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia sa priamo dotýka acquis Spoločenstva súvisiaceho s vízami a nie je možné uspokojivo ho dosiahnuť členskými štátmi, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(11)

S ohľadom na Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis, ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1 bod A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6) zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(12)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia Radou, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV časti tri Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa rozhodne, v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu, do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, či ho bude vykonávať vo svojom vnútroštátnom práve.

(13)

Toto rozhodnutie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (7). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje ani na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)

Toto rozhodnutie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (8). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že členské štáty, na účely tranzitu cez ich územie, jednostranne uznávajú povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom štátnym príslušníkom tretej krajiny, na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť podľa nariadenia (ES) č. 539/2001 za rovnocenné s ich jednotnými alebo vnútroštátnymi vízami.

Vykonávanie tohto rozhodnutia nemá vplyv na kontroly osôb, ktoré sa uskutočňujú na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 5 až 13 a 18 až 19 nariadenia (ES) č. 562/2006.

Článok 2

Členské štáty, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis jednostranne uznávajú povolenia na pobyt vydané Švajčiarskom a Lichtenštajnskom uvedené v prílohe.

Nové členské štáty, v ktorých sa uplatňuje rozhodnutie č. .../2006/ES môžu jednostranne uznávať povolenia na pobyt uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu za rovnocenné s ich vnútroštátnymi tranzitnými vízami až do dátumu, ktorý bude určený Radou v súlade s prvým pododsekom článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 3

Doba tranzitu štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie členského štátu (členských štátov) nepresiahne päť dní.

Doba platnosti dokladov uvedených v prílohe musí pokrývať dobu tranzitu.

Článok 4

Nový členský štát, ktorý sa rozhodne uplatňovať toto rozhodnutie, oznámi túto skutočnosť Komisii do... (9). Komisia uverejní oznámenie nových členských štátov v Úradnom vestníku Európskej únie

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa až do dňa, keď pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko začnú v zmysle článku 15 Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis platiť ustanovenia článku 21 Schengenského dohovoru.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2006.

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 851/2005 (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 3).

(4)  Pozri stranu 285 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(9)  Desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

PRÍLOHA

ZOZNAM POVOLENÍ NA POBYT VYDÁVANÝCH ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU A LICHTENŠTAJNSKOM UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

A.   POVOLENIA NA POBYT VYDÁVANÉ ŠVAJČIARSKOM

Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d'esters B [Preukaz cudzinca B]

(Povolenie na prechodný pobyt typu B, vydávané v troch alebo štyroch jazykových verziách) (sivý)

Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C [Preukaz cudzinca C]

(Povolenie na trvalý pobyt typu C) (zelený)

Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci [Preukaz cudzinca Ci]

(Povolenie na pobyt typu Ci pre manžela/manželku a deti (do 25 rokov) úradníkov medzinárodných organizácií a pracovníkov zahraničných zastupiteľstiev vo Švajčiarsku, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na švajčiarskom trhu práce) (červený)

Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/ Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri [Preukazy (povolenia na pobyt) vydané Federálnym ministerstvom zahraničných vecí]

Legitimationskarte „B“ (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „B“ (à bande rose): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „B“ (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu B (s ružovým pásom): vedúci stálych alebo osobitných diplomatických misií, pracovníci vedenia medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „C“ (mit rosa Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „C“ (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „C“ (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu C (s ružovým pásom): diplomatickí pracovníci stálych alebo osobitných diplomatických misií, úradníci medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „D“ (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „D“ (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „D“ (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu D (s modrým pásom): administratívni a technickí pracovníci stálych alebo osobitných diplomatických misií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „D“ (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „D“ (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „D“ (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu D (s hnedým pásom): profesionálni úradníci medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „E“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „E“ (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „E“ (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu E (s fialovým pásom): služobný personál stálych alebo osobitných diplomatických misií, úradníci všeobecných oddelení medzinárodných organizácií a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „F“ (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen, sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen/Carte de légitimation „F“ (à bande jaune): domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales/Carta di legittimazione „F“ (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali [Preukaz typu F (so žltým pásom): súkromný personál do domácností pracovníkov stálych alebo osobitných diplomatických misií, konzulárnych úradov a súkromný personál do domácností úradníkov medzinárodných organizácií]

Legitimationskarte „G“ (mit türkis Streifen): Beamten internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „G“ (à bande turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail „court terme“) et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „G“ (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu G (s tyrkysovým pásom): úradníci medzinárodných organizácií (pracovná zmluva na dobu určitú) a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „H“ (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation „H“ (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari [Preukaz typu H (s bielym pásom): osoby bez výsad a imunít oprávnené sprevádzať pracovníkov stálych alebo osobitných diplomatických misií a konzulátov, spolupracovníci medzinárodných organizácií, ktorí nie sú ich úradníkmi]

Legitimationskarte „I“ (mit oliv Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „I“ (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „I“ (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu I (s olivovozeleným pásom): pracovníci Medzinárodného červeného kríža, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „K“ (mit rosa Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu K (s ružovým pásom): vedúci kariérni konzulárni pracovníci, kariérni konzulárni pracovníci a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „K“ (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu K (s modrým pásom): kariérni konzulárni zamestnanci a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „K“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „K“ (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „K“ (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu K (s fialovým pásom): služobný personál kariérnych konzulárnych zastúpení a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „K“ (mit weißem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen/Carte de légitimation „K“ (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire/Carta di legittimazione „K“ (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari [Preukaz typu K (s bielym pásom): vedúci honorárni konzulárni pracovníci]

Legitimationskarte „L“ (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationale Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „L“ (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „L“ (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu L (s pásom pieskovej farby): pracovníci Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a červeného polmesiaca, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „O“ (mit grauem Streifen): Mitglieder des Personals nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Generaldelegation Palästinas und der ständigen Beobachtermission Palästinas und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation „O“ (à bande grise): membres du personnel non suisse de la Délégation générale de Palestine et de la Mission permanente d'observation de la Palestine et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione „O“ (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Preukaz typu O (so sivým pásom): pracovníci Generálnej delegácie Palestíny a Stálej pozorovateľskej misie Palestíny, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska, a rodinní príslušníci s rovnakým postavením]

Legitimationskarte „S“ (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen/Carte de légitimation „S“ (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales/Carta di legittimazione „S“ (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali [Preukaz typu S (so zeleným pásom): pracovníci stálych a osobitných diplomatických misií a úradníci medzinárodných organizácií, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska]

Funktionsbescheinigung für wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation de fonctions à l'usage du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN [Potvrdenie o vymenovaní pre vedeckých pracovníkov CERN, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska]

Bescheinung für Familienmitglieder des wissenschaftlichen Personals des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation à l'usage des membres de la famille du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN [Potvrdenie pre rodinných príslušníkov vedeckých pracovníkov CERN, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Švajčiarska]

B.   POVOLENIA NA POBYT VYDÁVANÉ LICHTENŠTAJNSKOM

Jahresaufenthaltsbewilligung (Povolenie na prechodný pobyt)

Niederlassungs bewilligung (Povolenie na usadenie, ktorého platnosť nie je časovo obmedzená).

P6_TA(2006)0131

Zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach po rozšírení ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami (KOM(2005)0381 — C6-0253/2005 — 2005/0158(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Rade (KOM(2005)0381) (1),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0253/2005),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0062/2006),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TC1-COD(2005)0158

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. apríla 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na tom, že Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, na účely tranzitu cez ich územia, jednostranne uznávajú niektoré doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 1 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa od členských štátov, ktoré pristúpili k Únii 1. mája 2004 vyžaduje, aby od tohto dátumu uplatňovali vízovú povinnosť na štátnych príslušníkoch tretích krajín uvedených v prílohe I nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (2).

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa ustanovenia schengenského acquis súvisiace s podmienkami a kritériami na vydávanie krátkodobých jednotných víz, ako aj ustanovenia o vzájomnom uznávaní víz a o rovnocennosti povolení na pobyt a víz, uplatňujú iba v nových členských štátoch po prijatí príslušného rozhodnutia Rady. Tieto ustanovenia sú však záväzné pre tieto členské štáty od dátumu pristúpenia.

(3)

Od nových členských štátov sa preto vyžaduje, aby vydávali vnútroštátne víza na vstup alebo tranzit cez ich územie štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú držiteľmi jednotných víz alebo dlhodobých víz alebo povolení na pobyt vydaných členským štátom, ktorý v plnom rozsahu vykonáva schengenské acquis, alebo podobného dokladu vydaného iným novým členským štátom.

(4)

Držitelia dokladov vydaných členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis a novými členskými štátmi, nepredstavujú pre nové členské štáty žiadne riziko, keďže boli podrobení všetkým nevyhnutným kontrolám zo strany iných členských štátov. Aby nové členské štáty neboli vystavené neodôvodnenej dodatočnej administratívnej záťaži, mali by sa prijať spoločné pravidlá, na základe ktorých budú tieto štáty oprávnené jednostranne uznávať tieto doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami a na základe ktorých budú môcť zaviesť zjednodušený režim kontrol osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannej rovnocennosti.

(5)

Spoločné pravidlá by sa mali uplatňovať počas prechodného obdobia, a to do dátumu, ktorý stanoví rozhodnutím Rada, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 prvom pododseku Aktu o pristúpení z roku 2003.

(6)

Uznávanie dokladov by malo byť obmedzené na účely tranzitu cez územie jedného alebo viacerých nových členských štátov a nemalo by ovplyvniť možnosť nových členských štátov vydávať víza na krátkodobý pobyt. Účasť na spoločnom systéme by mala byť dobrovoľná a nemala by zahŕňať uvalenie dodatočných povinností pre nové členské štáty, ako je vymedzené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)

Spoločné pravidlá by sa mali uplatňovať na krátkodobé jednotné víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis, ako aj na krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané inými novými členskými štátmi.

(8)

Musia byť splnené podmienky pre vstup ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (3), s výnimkou podmienok ustanovených v jeho článku 5 ods. 1 písm. b), pretože týmto rozhodnutím sa zavádza režim, ktorým nové členské štáty jednostranne uznávajú niektoré doklady vydané členskými štátmi, ktoré v plnom rozsahu vykonávajú schengenské acquis a podobné doklady vydané inými novými členskými štátmi na účely tranzitu.

(9)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to zavedenie režimu jednostranného uznávania niektorých dokladov vydaných členskými štátmi na účely tranzitu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Toto rozhodnutie nepredstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis, pretože je určené len členským štátom, ktoré ešte v plnom rozsahu nevykonávajú schengenské acquis. V záujme súdržnosti a riadneho fungovania schengenského systému sa však toto rozhodnutie týka aj víz a povolení na pobyt vydaných tretími krajinami pridruženými pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis a v plnom rozsahu vykonávajúcimi schengenské acquis, ako napríklad Island a Nórsko.

(11)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijímaní tohto rozhodnutia.

(12)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach, ktorým Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko, (ďalej len „nové členské štáty“) môžu na účely tranzitu cez ich územia jednostranne uznávať za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami doklady uvedené v článku 2 ods. 1 a v článku 3 vydané ostatnými novými členskými štátmi štátnym príslušníkom tretej krajiny, na ktorých sa vzťahuje vízová povinnosť podľa nariadenia (ES) č. 539/2001.

Vykonávanie tohto rozhodnutia nemá vplyv na kontroly osôb, ktoré sa uskutočňujú na vonkajších hraniciach v súlade s článkami 5 až 13 a 18 až 19 nariadenia (ES) č. 562/2006.

Článok 2

1.   Nový členský štát môže, na účely tranzitu cez jeho územie, považovať za rovnocenné s jeho vnútroštátnymi vízami tieto doklady, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť držiteľa:

i)

„jednotné vízum“ uvedené v článku 10 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda;

ii)

„dlhodobé vízum“ uvedené v článku 18 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda;

iii)

„povolenie na pobyt“ v znení zahrnutom v prílohe IV Spoločných konzulárnych pokynov.

2.   Ak sa nový členský štát rozhodne uplatňovať toto rozhodnutie, tak bude uznávať všetky doklady uvedené v odseku 1, a to bez ohľadu na to, ktorý štát doklad vydáva.

Článok 3

Nový členský štát, ktorý uplatňuje článok 2 môže, na účely tranzitu cez jeho územie, uznávať vnútroštátne krátkodobé víza, dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané jedným alebo viacerými novými členskými štátmi za rovnocenné s jeho vnútroštátnymi vízami.

Doklady vydané novými členskými štátmi, ktoré je možné uznávať v súlade s týmto rozhodnutím sú uvedené v prílohe.

Článok 4

Nové členské štáty môžu, na účely tranzitu cez ich územie, uznávať doklady za rovnocenné s ich vnútroštátnymi vízami iba v tom prípade, ak doba tranzitu štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie nového členského štátu (nových členských štátov) nepresahuje päť dní.

Doba platnosti dokladov uvedených v článkoch 2 a 3 pokrýva dobu tranzitu.

Článok 5

Nový členský štát, ktorý sa rozhodne uplatňovať toto rozhodnutie, oznámi túto skutočnosť Komisii do... (4).

Komisia uverejní oznámenie nových členských štátov v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do dátumu, ktorý stanoví rozhodnutie Rady, prijaté podľa prvého pododseku článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku.

V...

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2006.

(2)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 851/2005 (Ú. v. EÚ L 141, 4.6.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(4)  Desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

PRÍLOHA

ZOZNAM DOKLADOV VYDANÝCH NOVÝMI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

ČESKÁ REPUBLIKA

Víza

Vízum k pobytu do 90 dnů - (vízum na pobyt do 90 dní)

Vízum k pobytu nad 90 dnů - (vízum na pobyt na viac ako 90 dní)

Diplomatické vízum - (diplomatické vízum)

Zvláštní vízum - (osobitné vízum)

Povolenia na pobyt

Průkaz o povolení k přechodnému pobytu (povolenie na prechodný pobyt) (1)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu (povolenie na trvalý pobyt)

CYPRUS

Θεωρήσεις (Víza)

Θεώρηση διέλευσης - Κατηγορία Β (tranzitné vízum - typ B)

Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας - Kατηγορία Γ (krátkodobé vízum - typ C)

Oμαδική Θεώρηση - Κατηγορία Β και Γ (skupinové vízum - typ B a C)

'Aδειες Παραμονής (Povolenia na pobyt)

Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) povolenie na prechodný pobyt (zamestnanec, návštevník, študent)

'Αδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) povolenie na vstup (zamestnanec, študent)

'Αδεια Μετανάστευσης, (μόνιμη άδεια) prisťahovalecké povolenie (povolenie na trvalý pobyt)

ESTÓNSKO

Víza

Transiitviisa, liik B (tranzitné vízum, typ B)

Lühiajaline viisa, liik C (krátkodobé vízum, typ C)

Pikaajaline viisa, liik D (dlhodobé vízum, typ D)

Povolenia na pobyt

Tähtajaline elamisluba (povolenie na prechodný pobyt - do 5 rokov)

Alaline elamisluba (povolenie na trvalý pobyt)

LOTYŠSKO

Víza

Latvijas vīza - Kategorija B (tranzitné vízum)

Latvijas vīza - Kategorija C (krátkodobé vízum)

Latvijas vīza - Kategorija D (dlhodobé vízum)

Povolenia na pobyt

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (vydané pred 1. májom 2004) (povolenie na trvalý pobyt)

Uzturēšanās atļauja (vydané po 1. máji 2004) (povolenie na pobyt; buď na prechodný alebo na trvalý pobyt)

Nepilsoņa pase (cudzinecký pas)

LITVA

Víza

Tranzitinė viza (B) (tranzitné vízum (B))

Trumpalaikė viza (krátkodobé vízum)

Ilgalaikė viza (dlhodobé vízum)

Povolenia na pobyt

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (povolenie na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu ES)

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (povolenie na trvalý pobyt v Litovskej republike)

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (povolenie na prechodný pobyt v Litovskej republike; platnosť od jedného do piatich rokov)

MAĎARSKO

Víza

Rövid időtartamú beutazóvízum (krátkodobé vízum)

Tartózkodási vízum (dlhodobé vízum)

Povolenia na pobyt

Humanitárius tartózkodási engedély (povolenie na pobyt z humanitárnych dôvodov (forma kartičky) - sprevádzané pasom krajiny)

Tartózkodási engedély (povolenie na pobyt (forma kartičky) - sprevádzané pasom krajiny so zápisom príslušného orgánu, v ktorom držiteľa oprávňuje na viac vstupov a pobyt, platným maximálne štyri roky)

Tartózkodási engedély (povolenie na pobyt (forma nálepky) - vlepené do pasu krajiny, platné maximálne štyri roky)

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (preukaz totožnosti vydávaný pre prisťahovalcov - sprevádzaný pasom krajiny, v ktorom je uvedené vydanie preukazu totožnosti)

Letelepedési engedély (povolenie na trvalý pobyt (forma kartičky) - sprevádzané pasom krajiny, v ktorom je uvedené právo na trvalý pobyt, vydané na neobmedzenú dobu, platnosť dokladu je 5 rokov)

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély (povolenie na pobyt vydávané pre osoby s trvalým pobytom (forma nálepky) - vlepené do pasu krajiny, platné maximálne päť rokov)

Doklady vydávané pre členov diplomatických misií a konzulárnych úradov a rovnocenné s povoleniami na pobyt

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére (osobitné osvedčenie pre diplomatov a ich rodinných príslušníkov (preukaz totožnosti diplomata))

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére (osobitné osvedčenie pre konzulárnych úradníkov a ich rodinných príslušníkov (preukaz totožnosti konzulárneho úradníka))

Igazolvány diplomáciai képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére (osobitné osvedčenie pre administratívnych a technických pracovníkov diplomatických misií a ich rodinných príslušníkov)

Igazolvány diplomáciai képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére (osobitné osvedčenie pre služobný personál diplomatických misií, súkromný personál a ich rodinných príslušníkov)

MALTA

Víza

Transit visas (tranzitné víza - platnosť nepresahuje 5 dní)

Short-stay or Travel visas (krátkodobé alebo cestovné víza - víza na jednorázový alebo viacnásobný vstup)

Long-Stay Visas (dlhodobé víza - oprávňuje štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť na územie Malty z iného dôvodu, než je prisťahovanie, na pobyt v dĺžke viac ako 90 dní)

Group visas (skupinové víza - dĺžka pobytu najviac 30 dní)

POĽSKO

Víza

Wiza wjazdowa W (vstupné víza, platné maximálne jeden rok)

Wiza pobytowa krótkoterminowa C (krátkodobé vízum, pobyt maximálne tri mesiace, platné maximálne päť rokov, zvyčajne však jeden rok)

Wiza pobytowa długoterminowa D (dlhodobé vízum, pobyt maximálne jeden rok, platné maximálne päť rokov, zvyčajne však jeden rok)

Wiza dyplomatyczna D/8 (diplomatické vízum, pobyt maximálne na dobu troch mesiacov v rámci šesťmesačného obdobia, platné maximálne päť rokov, zvyčajne však šesť mesiacov)

Wiza służbowa D/9 (služobné vízum, pobyt maximálne na dobu troch mesiacov v rámci šesťmesačného obdobia, platné maximálne päť rokov, zvyčajne však šesť mesiacov)

Wiza kurierska D/10 (diplomatické kuriérske vízum, pobyt maximálne desať dní, pokiaľ medzinárodné dohody nestanovujú inak; platné maximálne šesť mesiacov)

Povolenia na pobyt

Karta pobytu (karta oprávňujúca k pobytu, séria „KP“ vydávaná od 1. júla 2001 do 30. apríla 2004 a séria „PL“ vydávaná od 1. mája 2004; platná maximálne desať rokov, vydávaná cudzincom, ktorí získali povolenie na pobyt na stanovenú dobu, povolenie na usadenie, status utečenca, povolenie na tolerovaný pobyt; séria „PL“ je vydávaná aj cudzincom, ktorí získali povolenie na dlhodobý pobyt)

Karta stałego pobytu (povolenie na usadenie, séria „XS“ vydávaná pred 30. júnom 2001; platná maximálne desať rokov, vydávaná cudzincom, ktorí získali povolenie na usadenie; posledná vydaná karta z tejto série stratí účinnosť 29. júna 2011)

SLOVINSKO

Víza

Vizum za vstop (vstupné vízum)

Vizum za kratkoročno bivanje C - (krátkodobé vízum)

Vizum za daljše bivanje D - (dlhodobé vízum)

Povolenia na pobyt

Dovoljenje za stalno prebivanje (povolenie na trvalý pobyt)

Dovoljenje za začasno prebivanje (povolenie na prechodný pobyt, platnosť maximálne jeden rok, pokiaľ Slovinský zákon o pobyte cudzincov nestanovuje inak)

Diplomatska izkaznica (preukaz totožnosti diplomata)

Konzularna izkaznica (preukaz totožnosti konzulárneho úradníka)

Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (preukaz totožnosti konzulárneho úradníka pre honorárnych konzulov)

Službena izkaznica (služobný preukaz totožnosti)

SLOVENSKO

Víza

Krátkodobé vízum

Dlhodobé vízum

Diplomatické vízum

Osobitné vízum

Povolenia na pobyt

Povolenie na prechodný pobyt

Povolenie na trvalý pobyt

Cestovné doklady

Cudzinecký pas

Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. júla 1951

Cestovný doklad podľa Dohovoru z 28. septembra 1954


(1)  Rovnaký druh dokladu pre všetky možnosti s dobou platnosti vyznačenou na nálepke.

P6_TA(2006)0132

Výnimočné opatrenia na podporu trhu *

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady ktorým sa menia dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimočných opatrení na podporu trhu (KOM(2006)0153 — C6-0111/2006 — 2006/0055(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0153) (1),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0111/2006),

so zreteľom na články 51 a 134 rokovacieho poriadku,

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.

vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.

žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

TEXT NAVRHNUTÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 3a (nové)

 

(3a) Vývozné náhrady sú nepoužiteľným prostriedkom na odstránenie narušení trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 4

(4) Je preto potrebné, aby výnimočné opatrenia na podporu trhu ustanovené nariadeniami (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 umožnili zohľadniť tieto narušenia trhu spôsobené reakciou spotrebiteľa na tieto riziká pre zdravie obyvateľstva alebo zvierat.

(4) Je preto potrebné, aby výnimočné opatrenia na podporu trhu ustanovené nariadeniami (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 umožnili zohľadniť tieto narušenia trhu spôsobené reakciou spotrebiteľa na tieto riziká pre zdravie obyvateľstva alebo zvierat. Výnimočné opatrenia treba obmedziť na podmienky ohrozujúce existenciu a v každom prípade by mali zabrániť zbytočnému trápeniu zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 5 A (nové)

 

5a. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby nedochádzalo k narušeniu hospodárskej súťaže, keď členské štáty zapájajú výrobcov do poskytovania časti finančných prostriedkov.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 16 a 9

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (EHS) č. 2771/75)

Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov.

Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a môžu za vhodných podmienok zahŕňať aj informačné kampane na znovuzískanie dôvery spotrebiteľov použitím zodpovedajúcich informácií o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat .

 

Výbor zriadený podľa článku 17 pri previerke žiadostí konštatuje, že výnimočné opatrenia sa obmedzia na podmienky ohrozujúce existenciu a v každom prípade sa zabráni zbytočnému trápeniu zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1

Článok 14 odsek 1 pododsek 3 (Nariadenie (EHS) č. 2771/75)

V prípade obmedzení voľnému pohybu, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a), výnimočné opatrenia možno prijať len ak príslušný členský štát alebo príslušné členské štáty prijali veterinárne a zdravotné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom umožniť rýchle zastavenie nákazy a len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu tohto trhu.

V prípade obmedzení voľnému pohybu, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a), výnimočné opatrenia možno prijať len ak príslušný členský štát alebo príslušné členské štáty prijali veterinárne a zdravotné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom umožniť rýchle zastavenie nákazy, buď výlučne prostredníctvom likvidačných opatrení alebo prostredníctvom likvidácie v kombinácii s núdzovým očkovaním, a len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu tohto trhu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17 a 23

ČLÁNOK 2

Článok 14 odsek 1 pododsek 2 (Nariadenie (EHS) č. 2777/75)

Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov.

Tieto opatrenia sa prijímajú na žiadosť dotknutého členského štátu alebo dotknutých členských štátov a môžu za vhodných podmienok zahŕňať aj informačné kampane na znovuzískanie dôvery spotrebiteľov použitím zodpovedajúcich informácií o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat .

 

Výbor zriadený podľa článku 17 pri previerke žiadostí konštatuje, že výnimočné opatrenia sa obmedzia na podmienky ohrozujúce existenciu a v každom prípade sa zabráni zbytočnému trápeniu zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 2

Článok 14 odsek 1 pododsek 3 (Nariadenie (EHS) č. 2777/75)

V prípade obmedzení voľnému pohybu, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a), výnimočné opatrenia možno prijať, len ak príslušný členský štát alebo príslušné členské štáty prijali veterinárne a zdravotné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom umožniť rýchle zastavenie nákazy a len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu tohto trhu.

V prípade obmedzení voľnému pohybu, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a), výnimočné opatrenia možno prijať, len ak príslušný členský štát alebo príslušné členské štáty prijali veterinárne a zdravotné opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom umožniť rýchle zastavenie nákazy, buď výlučne prostredníctvom likvidačných opatrení alebo prostredníctvom likvidácie v kombinácii s núdzovým očkovaním, a len v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na podporu tohto trhu.


(1)  Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

P6_TA(2006)0133

Fluórované skleníkové plyny ***III

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých fluórovaných skleníkových plynoch, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006 — 2003/0189A(COD))

(Spolurozhodovací postup: tretie čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3604/2006 — C6-0065/2006),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0492) (2),

so zreteľom na svoju pozíciu k spoločnej pozícii Rady (3) v druhom čítaní (4),

so zreteľom na stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii (KOM(2005)0713) (5),

so zreteľom na článok 251 ods. 5 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A6-0087/2006),

1.

schvaľuje spoločný text;

2.

poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

3.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 450.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Prijaté texty, 26.10.2005, P6_TA(2005)0400.

(4)  Ú. v. EÚ C 183 E, 26.7.2005, s. 1.

(5)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2006)0134

Emisie z klimatizačných systémov v motorových vozidlách ***III

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení smernica Rady 70/156/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006 — 2003/0189B(COD))

(Spolurozhodovací postup: tretie čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3605/2006 — C6-0066/2006),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2003)0492) (2),

so zreteľom na svoju pozíciu k spoločnej pozícii Rady (3) v druhom čítaní (4),

so zreteľom na stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii (KOM(2005)0713) (2),

so zreteľom na článok 251 ods. 5 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A6-0090/2006),

1.

schvaľuje spoločný text;

2.

poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

3.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 450.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Prijaté texty, 26.10.2005, P6_TA(2005)0401.

(4)  Ú. v. EÚ C 183 E, 26.7.2005, s. 17.

P6_TA(2006)0135

Osobitná správa Európskeho ombudsmana v súvislosti so sťažnosťou na Európske

školy Uznesenie Európskeho parlamentu o osobitnej správe Európskeho ombudsmana (č. 1391/2002/JMA) v súvislosti so sťažnosťou na Európske školy (2005/2216(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na osobitnú správu Európskeho ombudsmana pre Európsky parlament,

so zreteľom na články 13, 21 a 195 Zmluvy o ES,

so zreteľom na články 1 a 6 Zmluvy o Európskej únii,

so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (1),

so zreteľom na článok 3 ods. 7 Štatútu Európskeho ombudsmana,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia zo 16. júla 1998 (2), 17. novembra 2000 (3), 6. septembra 2001 (4) a 11. decembra 2001 (5) o osobitných správach Európskeho ombudsmana,

so zreteľom na dohovor zo 17. júna 1994, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl,

so zreteľom na uznesenie zo schôdze Rady a ministrov školstva v rámci zasadnutia Rady 31. mája 1990 o integrácii detí a mládeže so zdravotným postihnutím do bežných systémov vzdelávania (6), najmä na článok 4 tohto uznesenia,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - K bezbariérovej Európe pre ľudí so zdravotným postihnutím (KOM(2000)0284),

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (7), najmä na jej článok 21 ods. 1,

so zreteľom na články 45 a 195 ods. 2, prvá veta rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0118/2006),

A.

keďže podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je úlohou Európskeho ombudsmana viesť z vlastného podnetu alebo na základe sťažností, ktoré mu boli predložené, a podľa vlastného uváženia vyšetrovanie v súvislosti s nesprávnym úradným postupom v činnosti orgánov a inštitúcií Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí,

B.

keďže podľa článku 3 ods. 7 svojho štatútu môže Európsky ombudsman následne predložiť Európskemu parlamentu a dotknutému orgánu či inštitúcii správu s náležitými odporúčaniami,

C.

keďže vo svojej osobitnej správe o sťažnosti č. 1391/2002/JMA, ktorá sa týkala nezabezpečenia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dcéry sťažovateľa zo strany Európskych škôl, ombudsman odporučil spôsoby ako zabezpečiť, aby Komisia podnikla potrebné kroky s cieľom nevyžadovať od rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú pre rozsah svojho postihnutia vylúčené z Európskych škôl, aby prispievali na náklady na vzdelávanie svojich detí,

D.

keďže ombudsman uskutočnil vyšetrovania v súvislosti so značným počtom ďalších sťažností na Európske školy, ktoré obsahovali podobné skutočnosti a totožné obvinenia,

E.

keďže osobitná správa ombudsmana je výbornou príležitosťou na dôkladné posúdenie odporúčaní určených Komisii,

1.

víta osobitnú správu ombudsmana a domnieva sa, že vychádza z podrobného prešetrenia príslušnej sťažnosti a dôkladnej analýzy dostupných dôkazov;

2.

konštatuje, že vyšetrovanie z vlastného podnetu, ktoré uskutočnil ombudsman, je vhodným príkladom výkonu jeho funcie v zmysle článku 195 zmluvy;

3.

zdôrazňuje, že ako je uvedené v článkoch 14 a 21 Charty základných práv Európskej únie a v Zmluve o ES, predstavujú právo na vzdelanie, zásada nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania, ako aj zákaz všetkých druhov diskriminácie, o. i. z dôvodu zdravotného postihnutia, základné princípy právneho poriadku EÚ;

4.

konštatuje, že zatiaľ čo sa Komisia opakovane odvolávala na existenciu finančných a rozpočtových obmedzení, ktoré jej bránia v úplnom pokrývaní nákladov na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktoré sú vylúčené z Európskych škôl, inštitúcia samotná nepodnikla žiadne kroky na prípravu odhadu finančných prostriedkov potrebných na splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o ES;

5.

poukazuje v prípade rodiny sťažovateľa na to, že hoci trom deťom z tejto rodiny bolo v Európskej škole poskytnuté bezplatné vzdelanie (ktoré je povinné), najstaršej dcére so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bol zápis do školy odmietnutý a rodičia ju museli zapísať do súkromnej Medzinárodnej školy v Bruseli („International School of Brussels“), čo pre rodinu znamenalo vynaloženie značných nákladov;

6.

berie na vedomie opatrenia, ktoré Komisia načrtla na schôdzi Výboru pre petície 22. februára 2006, ktorými sa požaduje výrazné zvýšenie doplnkovej pomoci pre zdravotne postihnutých v roku 2006, dôsledkom čoho dôjde k podstatnému zníženiu osobných príspevkov príjemcov;

7.

poukazuje na to, že Komisia poskytuje úradníkom dvojnásobný príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý im má pomôcť pokryť náklady iné ako náklady na vzdelávanie vyplývajúce zo starostlivosti o postihnuté dieťa, a odsudzuje skutočnosť, že Komisia jednostranne odoprela sťažovateľovi tento príspevok s cieľom znížiť svoje náklady pri plnení povinností voči dieťaťu sťažovateľa;

8.

vyzýva Komisiu, aby objasnila, v akom rozsahu prijíma zodpovednosť za zabezpečenie náležitej bezplatnej povinnej školskej dochádzky pre deti úradníkov;

9.

schvaľuje ombudsmanove závery a vyzýva Komisiu, aby podnikla potrebné kroky s cieľom v plnej miere nahradiť náklady na zabezpečenie špeciálneho vzdelávania detí rodičom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú pre rozsah svojho postihnutia vylúčené z Európskych škôl;

10.

domnieva sa, že ombudsmanove odporúčania by sa mali vzťahovať aj na ostatné sťažnosti, ktoré dostal v priebehu vyšetrovania a ktoré obsahovali podobné skutočnosti a totožné obvinenia;

11.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu ombudsmanovi, generálnemu tajomníkovi a správnej rade Európskych škôl, ako aj parlamentom a vládam členských štátov.


(1)  Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13).

(2)  Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 103.

(3)  Ú. v. ES C 223, 8.8.2001, s. 368.

(4)  Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 331.

(5)  Ú. v. ES C 177 E, 25.7.2002, s. 61.

(6)  Ú. v. ES C 162, 3.7.1990, s. 2.

(7)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

P6_TA(2006)0136

Utečenecké tábory na Malte

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v utečeneckých táboroch na Malte

Európsky parlament,

so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, najmä jej článok 14,

so zreteľom na Ženevskú konvenciu z roku 1951 o štatúte utečencov, najmä na jej článok 31,

so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä jeho článok 5,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (1), najmä jej články 1 a 18,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (2) a smernicu Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (3),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (4), ktoré je známe ako Dublin II,

so zreteľom na článok 6 Zmluvy o EÚ a článok 63 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže návštevy delegácie jeho Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v utečeneckých táboroch v EÚ, naposledy na Malte, ukázali, že žiadatelia o azyl sú zadržiavaní v podmienkach, ktoré sú hlboko pod medzinárodne uznávanými normami, najmä pokiaľ ide o materiálne podmienky a neprimeraný alebo neexistujúci prístup k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť, sociálna práca a právna pomoc,

B.

keďže delegácia jeho Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci bola na Malte 24. marca 2006 s cieľom navštíviť utečenecké tábory, najmä tábory Ħal Safi, Ħal Far a Lyster Barracks a stretnúť sa s maltskými úradmi a mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú problémom imigrácie,

C.

vzhľadom na skutočnosti, ktoré na mieste zistili členovia delegácie,

D.

keďže na Malte sú žiadatelia o azyl zadržiavaní v utečeneckých táboroch,

E.

keďže ostrov Malta sa nachádza na južnej hranici Európskej únie, je to malý ostrov s rozlohou 316 km2, jeho populácia dosahuje 400 000 osôb, hustota obyvateľstva je 1 200 osôb na km2 a je zrejmé, že má iba obmedzenú kapacitu prijímania a ubytovania migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí sa pravidelne vyloďujú vo veľkom množstve na jeho brehoch,

F.

keďže ročný priemerný počet osôb, ktoré prichádzajú na Maltu, zodpovedá 45 % pôrodnosti na Malte a v pomere k populácii to znamená, že jeden prichádzajúci na Maltu zodpovedá 140 prichádzajúcim do Talianska, 150 do Francúzska a 205 do Nemecka; keďže v roku 2005 prišlo na Maltu 1 800 osôb, čo zodpovedá 252 000 prichádzajúcich do Talianska, 270 000 do Francúzska a 369 000 do Nemecka,

G.

keďže Malta míňa 1 % svojho štátneho rozpočtu na to, aby sa vyrovnala so súčasnou situáciou, čo sa môže v nasledujúcich mesiacoch a rokoch len zhoršovať; keďže Malta využíva veľkú časť svojej polície a ozbrojených síl, viac ako 10 % ich príslušníkov, na naliehavé humanitárne situácie a spravovanie záchytných a pobytových utečeneckých táborov,

H.

keďže Malta nie je konečnou destináciou osôb prichádzajúcich na ostrov, ktoré, ako vyhlasujú, chcú vstúpiť do iných členských štátov,

I.

keďže maltské úrady nemajú k dispozícii dostatočný počet zamestnancov na vybavovanie žiadostí o azyl v prijateľnej lehote,

J.

keďže časť osôb prichádzajúcich na Maltu pochádza z krajín, v ktorých prebieha vojnový konflikt, najmä z Afrického rohu a Darfúru, a iba ťažko ich možno poslať späť do krajiny pôvodu,

K.

keďže život v „otvorených táboroch“ je vždy prijateľnejší ako pobyt v záchytných táboroch, ako ukazujú skúsenosti v mestách Ceuta a Melilla,

L.

keďže maltské administratívne postupy stanovujú maximálnu dĺžku zadržania prisťahovalcov na dobu 18 mesiacov a žiadateľov o azyl čakajúcich na rozhodnutie o žiadosti na dobu 12 mesiacov,

M.

keďže maltské obyvateľstvo očakáva od Európskej únie prejav solidarity a podpory, ku ktorému doteraz nedošlo,

N.

keďže Európska únia by mala urýchlene a všetkými prostriedkami zasiahnuť a podporiť Maltu v jej úsilí pri spravovaní migračných tokov, ako to chcú aj maltské úrady,

O.

keďže Európska únia by mala čo najviac pomôcť Malte a iným krajinám na hraniciach EÚ, ktoré majú podobné problémy,

P.

keďže pristúpenie k Európskej únii spôsobilo Malte a iným malým krajinám ťažkosti, pokiaľ ide o uplatňovanie nariadenia (ES) č. 343/2003,

1.

je pevne presvedčený o tom, že Malta a ostatné členské štáty musia dodržiavať svoje povinnosti v rámci medzinárodného práva pokiaľ ide o žiadateľov o azyl;

2.

uvedomuje si ťažkosti, ktoré má Malta v posledných rokoch pri zvládaní naliehavých situácií pokiaľ ide o utečencov;

3.

vyjadruje solidaritu maltskému obyvateľstvu a zadržiavaným žiadateľom o azyl a prisťahovalcom, maltským úradom a ozbrojeným silám konfrontovaným s vážnym problémom, so zreteľom na veľkosť Malty a jej populácie a na to, že Malta nie je konečnou destináciou prisťahovalcov a žiadateľov o azyl;

4.

víta snahu o transparentnosť vynaloženú maltskými úradmi, ktoré povolili prístup do táborov delegácii jeho Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a novinárom;

5.

vyslovuje však poľutovanie nad neprijateľnými životnými podmienkami migrantov a žiadateľov o azyl v utečeneckých táboroch na Malte;

6.

žiada maltské orgány, aby výrazne znížili lehoty zadržiavania migrantov;

7.

žiada úplný prístup Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a mimovládnych organizácií do záchytných utečeneckých táborov; vyzýva príslušné mimovládne organizácie, aby ich pracovníci boli sústavne prítomní v týchto táboroch s cieľom zabezpečiť prístup k lekárskej starostlivosti a právnej pomoci;

8.

nalieha, aby členské štáty sprístupnili azylový postup a uplatňovali ustanovenia smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (5) koherentným a konzistentným spôsobom a zabezpečili rýchle a efektívne vybavovanie žiadostí o azyl;

9.

žiada maltské úrady, aby uplatňovali smernicu 2003/9/ES, najmä pokiaľ ide o život v utečeneckých táboroch;

10.

žiada posilnenie úlohy Európskej únie pri riešení naliehavých humanitárnych situácií spojených s migračnými tokmi a žiadateľmi o azyl;

11.

vyzýva Radu, aby čo najskôr usporiadala mimoriadne stretnutie ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci na Malte s cieľom vziať do úvahy potrebu urýchlene a ihneď prijať opatrenia na zvládnutie očakávaného nárastu počtu nepravidelných migrantov prichádzajúcich na Maltu v letných mesiacoch a zároveň nájsť vhodné riešenie aktuálnych problémov;

12.

domnieva sa, že členské štáty by mali preukázať väčšiu solidaritu voči členským štátom, ktoré sú viac vystavené migračným tokom do EÚ a vyzýva členské štáty, aby na svojom území prijímali žiadateľov o azyl prichádzajúcich z Malty a iných malých krajín, najmä prostredníctvom technickej pomoci a finančných prostriedkov z programu ARGO, Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre správu vonkajších hraníc, Európskeho fondu pre integráciu a Európskeho fondu pre návraty na obdobie 2007 - 2013;

13.

vyzýva Radu a členské štáty, aby Malte poskytli praktickú pomoc prostredníctvom:

skupín expertov, vrátane nezávislých expertov, ktorí poskytnú pomoc pri udeľovaní štatútu žiadateľa o azyl a

skupín expertov, vrátane nezávislých expertov, ktorí by boli poradcami pri dodržiavaní smernice 2003/9/ES;

14.

žiada Komisiu, aby v čo najkratšom čase navrhla vytvorenie mimoriadneho fondu s cieľom čeliť humanitárnym krízam v členských štátoch a aby zahrnula do nových fondov na obdobie 2007 - 2013 mimoriadny mechanizmus na zabezpečenie finančnej pomoci v naliehavých situáciách;

15.

naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr prijala iniciatívu so zreteľom na revíziu nariadenia (ES) č. 343/2003, nazvaného Dublin II, ktorá spochybní jeho základnú zásadu pokiaľ ide o to, že členským štátom, zodpovedným za vybavenie žiadosti o azyl, je prvá krajina, do ktorej žiadateľ pricestuje, čo znamená neznesiteľnú záťaž pre krajiny na juhu a východe EÚ, a ktorá zavedie účinný mechanizmus rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty;

16.

pripomína potrebu prisťahovaleckej a azylovej politiky Spoločenstva založenej na otvorení zákonných spôsobov prisťahovalectva a definícii spoločných noriem ochrany základných práv prisťahovalcov a žiadateľov o azyl v celej Únii a skutočnosť, že toto bolo stanovené Európskou radou v Tampere v roku 1999 a potvrdené Haagskym programom;

17.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov.


(1)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13.

P6_TA(2006)0137

Voľby v Bielorusku

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 19. marca 2006

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku a najmä na uznesenie zo 16. februára 2006 (1),

so zreteľom na uznesenie kongresu USA, ktoré „vyjadruje podporu úsilia ľudu Bieloruskej republiky o vytvorenie úplnej demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a vyzýva bieloruskú vládu na zorganizovanie slobodných a spravodlivých prezidentských volieb 19. marca 2006“, prijaté 8. marca 2006,

so zreteľom na vyhlásenie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o predbežnom výsledku volieb z 20. marca 2006,

so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP z 20. marca 2006 o priebehu prezidentských volieb v Bielorusku,

so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z 20. marca 2006,

so zreteľom na vyhlásenie svojej ad-hoc delegácie vyslanej na Bieloruské prezidentské voľby z 20. marca 2006,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže prezidentské voľby v Bielorusku sa uskutočnili 19. marca 2006,

B.

keďže predchádzajúci prezident Lukašenko predĺžil svoje nové funkčné obdobie v ústavnom referende, ktoré nespĺňalo medzinárodné demokratické štandardy a ktorého výsledky medzinárodné demokratické spoločenstvo neuznalo,

C.

keďže bieloruské orgány zorganizovali voľby v atmosfére strachu, ktorá vznikla po opakovanom prenasledovaní a zatýkaní prominentných vedúcich predstaviteľov opozície a členov študentských a menšinových organizácií vrátane lídrov náboženských organizácií a komunít, novinárov, aktivistov v predvolebnej kampani a členov prodemokratických politických strán,

D.

keďže voľby sa uskutočnili v atmosfére izolácie s posilnenou kontrolou vonkajších hraníc a štátne orgány potláčali slobodu slova, slobodu prejavu, slobodu médií a slobodu zhromažďovania sa pred voľbami a po nich,

E.

keďže začiatok volieb nebol transparentný a na štátnych zamestnancov, starších občanov a študentov bol vyvíjaný stupňujúci sa tlak, pričom boli zastrašovaní a vyhrážalo sa im trestom v podobe straty zamestnania, straty dôchodkov a vylúčenia z univerzít,

F.

keďže misia volebných pozorovateľom OBSE/ODIHR vyslaná na prezidentské voľby v Bielorusku konštatovala, že tieto voľby nesplnili medzinárodné demokratické štandardy; keďže Európska rada, Rada Európy, Spojené štáty americké a väčšina iných medzinárodných inštitúcií a vlád konštatovali, že voľby mali zásadné nedostatky,

G.

keďže počas piatich dní po voľbách opozičné sily organizovali nepretržité demonštrácie na hlavnom námestí v Minsku na protest proti podvodnému spôsoby akým sa voľby uskutočnili, napriek vyhrážaniu prezidenta Lukašenka, že „vykrúti krk“ každému, kto by sa pokúsil prevziať moc prostredníctvom ľudových protestov po výsledkoch volieb a naznačovaniu krutých trestov vrátane trestu smrti pre osoby zadržané počas protestov,

H.

keďže 25. marca 2006 v skorých ranných hodinách polícia brutálne zaútočila na stanový tábor mladých ľudí a študentov v centre Minska a zatkla stovky demonštrujúcich,

I.

keďže demonštrantov, ich zahraničných sympatizantov a novinárov prítomných na demonštráciách znevažujú a súdia bez riadneho dodržiavania práva na obhajobu, pričom ich obviňujú z provokovania nezákonných zhromaždení a z výtržníctva; keďže bieloruské súdy vydali 27. marca 2006 rozhodnutia o uväznení demonštrantov zatknutých za účasť na nepovolenej demonštrácii na dobu do 15 dní; keďže sa začali politicky motivované vyšetrovania voči lídrom opozície vrátane Alexandra Milinkieviča, ktorý bol hlavným prezidentským kandidátom opozície,

1.

dôrazne odsudzuje neúspešné prezidentské voľby v Bielorusku a zdôrazňuje, že režim prezidenta Lukašenka nemá žiadnu demokratickú legitímnosť a zostáva aj naďalej poslednou diktatúrou v Európe;

2.

odsudzuje prezidentské voľby, ktoré nesplnili požadované medzinárodné štandardy slobodných, spravodlivých, rovných, dôveryhodných a transparentných volieb; nemôže preto uznať prezidenta Lukašenka za legitímneho prezidenta Bieloruska a teda prezidentské voľby by sa mali opakovať v súlade s medzinárodnými demokratickými štandardmi;

3.

vyjadruje solidaritu Alexandrovi Milinkievičovi a Zjednoteným demokratickým silám, ako aj Alexandrovi Kazulinovi a všetkým občanom Bieloruska, ktorí sa usilujú o nezávislé, otvorené a demokratické Bielorusko založené na zásadách právneho štátu;

4.

je ohromený masovými demonštráciami proti nedemokratickej a podvodnej povahe volieb, ktoré dokazujú, že veľká časť spoločnosti si želá obnoviť skutočné demokratické práva a politickú slobodu vo svojej krajine, čím dokazujú, že Bielorusko má veľký demokratický potenciál;

5.

dôrazne odsudzuje násilie bieloruského režimu a svojvoľné zatýkanie tisícov ľudí, ktorý našli odvahu protestovať proti zmanipulovaniu prezidentských volieb a porušovaniu základných práv bieloruského ľudu;

6.

vyzýva Komisiu, Radu a celé medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšili podporu bieloruskému ľudu a podstatne dôraznejšie naliehali na bieloruský režim, aby skončil diktátorské utláčanie svojho ľudu, okamžite prepustil všetkých zadržiavaných, zrušil všetky rozsudky voči pokojným demonštrantom a uskutočnil v čo najskoršom termíne nové demokratické voľby;

7.

žiada, aby vláda Bieloruska skončila s fyzickými útokmi a zlým zaobchádzaním voči politickým väzňom a uskutoční transparentné vyšetrovanie týkajúce sa zlého zaobchádzania polície a bezpečnostných síl s demonštrantmi;

8.

žiada bieloruské orgány o okamžité uverejnenie mien všetkých zadržiavaných, miest ich väzby a obvinení, ktoré boli voči nim vznesené; zdôrazňuje, že tieto orgány sú povinné zabezpečiť právo všetkých zadržiavaných osôb konzultovať s vlastnými právnikmi, stretnúť sa s rodinnými príslušníkmi a na prístup k informáciám;

9.

odsudzuje bieloruské orgány za to, že neumožnili niektorým zahraničným novinárom vstup do Bieloruska na účel pozorovania volieb;

10.

odsudzuje bieloruské orgány za to, že neumožnili delegáciám Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských štátov voľby pozorovať; a za vyhostenie pozorovateľov z Dánska, Gruzínska, Nemecka, Ukrajiny a Poľska ako aj z OBSE;

11.

víta rozhodnutie Rady o zaradení prezidenta Lukašenka na zoznam osôb, ktorým nebudú udelené víza, ale vyzýva Radu a Komisiu, aby na tento zoznam zaradili aj predstaviteľov bieloruských miestnych, regionálnych, celoštátnych a akademických orgánov, ktorí sa zúčastnili na porušovaní ľudských práv a politických slobôd bieloruských občanov počas volebnej kampane a po nej;

12.

vyzýva Komisiu a Radu na medzinárodné zmrazenie aktív bieloruských orgánov v zahraničí; reštriktívne opatrenia voči spoločnostiam s priamym a osobným prepojením s vysoko postavenými predstaviteľmi režimu a na zmrazenie osobných aktív prezidenta Lukašenka a jeho blízkych poradcov;

13.

vyzýva Komisiu a Radu, aby predložili návrhy na ďalšie nátlakové opatrenia voči režimu prezidenta Lukašenka v medzinárodných organizáciách; žiada o predloženie kompletného balíka konkrétnych a priamych, tzv. inteligentných sankcií, ktoré by mali vážne dôsledky na páchateľov utláčania bez toho, aby občania Bieloruska trpeli ešte viac;

14.

vyzýva Komisiu a Radu, aby nasmerovali všetky formy finančnej podpory občianskym iniciatívam, mimovládnym organizáciám a malým a stredným podnikom, ktoré nie sú prepojené s vládou;

15.

vyzýva Komisiu na revíziu svojej vonkajšej politiky voči Bielorusku a na predloženie návrhov na podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv; zdôrazňuje, že problémy Komisie v súvislosti s primeranou podporou bieloruskej občianskej spoločnosti v nadväznosti na voľby sú ďalšou ukážkou toho, že je potrebné vytvoriť efektívny finančný a administratívny nástroj na podporu demokracie;

16.

vyzýva Komisia a Radu na vytvorenie režimu, ktorý by uľahčil udeľovanie víz na prospech predstaviteľov bieloruskej občianskej spoločnosti;

17.

vyzýva Komisiu a Radu na podporu nezávislých novinárov a posilnenie televízie, internetu, tlačových médií a rozhlasových programov vysielaných pre Bielorusko s cieľom pomôcť bieloruským občanom získať nestranné a pravdivé informácie o ich krajine a o svete;

18.

vyzýva Komisiu a Radu na financovanie ďalších vzdelávacích výmenných programov pre mladých Bielorusov vylúčených z univerzít z politických dôvodov;

19.

je pohoršený kladnými reakciami ruskej Štátnej dumy a ruského prezidenta Vladimíra Putina na priebeh prezidentských volieb v Bielorusku a ich výsledky; zastáva názor, že efektívnosť politík EÚ voči Bielorusku oslabuje nezodpovedné stanovisko moskovských orgánov, ktoré rozhodne podporujú poslednú diktatúru v Európe; vyzýva Radu a Komisiu, aby čo najskôr predniesli bieloruskú otázku ruským orgánom s cieľom určiť spoločnú zodpovednosť za dosiahnutie konkrétnych demokratických zmien v krajine a ukončenie politických represií a porušovaní ľudských práv; zastáva názor, že by sa na tento účel mali vykonať konkrétne opatrenia v rámci Rady Európy a OBSE, keďže Rusko je - rovnako ako členské štáty Európskej únie - členom oboch organizácií;

20.

vyzýva členské štáty zastúpené v G8, aby dali aktuálnu situáciu v Bielorusku na program nadchádzajúceho jarného samitu a vyzvali Rusko na zmenu svojho stanoviska k prezidentovi Lukašenkovi a jeho režimu a na využitie jeho blízkych vzťahov s Bieloruskom na podporu demokracie a politických reforiem v krajine;

21.

vyzýva Organizáciu spojených národov, Radu Európy a členské štáty na vytvorenie medzinárodnej komisie na vyšetrenie prípadov zmiznutia Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dimitrija Zavadského;

22.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, prezidentovi a Štátnej dume Ruska a bieloruským orgánom.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2006)0066.

P6_TA(2006)0138

Voľby na Ukrajine

Uznesenie Európskeho parlamentu o parlamentných voľbách na Ukrajine

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o politickom vývoji na Ukrajine, najmä na svoje uznesenie z 13. januára 2005 o výsledkoch volieb na Ukrajine (1),

so zreteľom na svoje uznesenie o európskej politike susedských vzťahov z 19. januára 2006 (2),

so zreteľom na Akčný plán EÚ - Ukrajina a na ďalšie opatrenia, o ktorých rozhodla Rada s cieľom podporiť demokratickú Ukrajinu zameranú na reformy,

so zreteľom na predbežné vyhlásenie OBSE o voľbách na Ukrajine z 27. marca 2006,

so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže Ukrajina jasne potvrdila svoje želanie byť súčasťou Európy a snahu o integráciu do EÚ na základe základných princípov a kritérií EÚ,

B.

keďže medzinárodná volebná pozorovateľská misia Európskeho parlamentu, parlamentné zhromaždenia Rady Európy, OBSE, NATO, ako aj Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) vyhodnotili parlamentné voľby na Ukrajine z 26. marca 2006 ako slobodné, spravodlivé a v súlade s medzinárodnými normami pre demokratické voľby,

C.

keďže mediálne pokrytie bolo počas volebnej kampane vo všeobecnosti vyvážené a umožnilo volebným stranám predstaviť svoj program a voličom slobodne sa rozhodnúť,

D.

keďže so záverov vyplýva, že voľby boli usporiadané demokraticky a transparentne v podstate bez akýchkoľvek incidentov, i keď problémy s personálnym obsadením volebných miestností a enormný počet voličov v niektorých volebných miestnostiach spôsobili v deň volieb určité ťažkosti,

E.

keďže EÚ, jej členské štáty a Ukrajina spejú k čoraz bližšiemu vzájomnému vzťahu, ktorý sa zakladá na spoločnom rešpektovaní základných európskych hodnôt,

1.

víta skutočnosť, že parlamentné voľby a miestne voľby z 26. marca 2006 prebehli uspokojivo a plne v súlade s medzinárodnými volebnými normami, a že Ukrajina jasne smeruje k tomu, aby sa stala vyspelou demokraciou a zaujala svoje miesto v európskom spoločenstve demokratických národov, ktoré jej právom patrí;

2.

berie na vedomie nedostatky volieb, ktoré zistila medzinárodná volebná pozorovateľská misia a vyzýva príslušné ukrajinské orgány, aby podnikli nápravu a zabezpečili, že takéto problémy sa pri budúcich voľbách už nezopakujú;

3.

blahoželá ukrajinskému ľudu, ktorý napriek niekedy zložitým podmienkam vo volebných miestnostiach prejavil záujem o demokratický proces vo svojej vlasti;

4.

žiada všetkých novozvolených poslancov Verchovnej rady, ako aj novú ukrajinskú vládu, aby sa plne zasadili o nezvratnosť tohto demokratického procesu a bezvýhradne pokračovali v politických, sociálnych a hospodárskych reformách a posilňovali ich;

5.

naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby urýchlene a konkrétne reagovali na rastúce očakávania ukrajinského ľudu, ktorý čoraz viac pozerá s nádejou k EÚ, a aby zvážili ďalšie posilnenie opatrení v rámci Akčného plánu európskej politiky susedských vzťahov, ktoré slúžia na podporu ďalšieho demokratického vývoja na Ukrajine, najmä so zreteľom na posilnenie rešpektovania princípu právneho štátu, ako aj na pokračovanie v sociálnych a hospodárskych reformách a ich posilnenie; taktiež vyzýva členské štáty, aby uskutočnili podobné iniciatívy a projekty s cieľom poskytnúť konkrétnu pomoc a prispieť tak k pokračovaniu demokratizácie a reformných procesov na Ukrajine;

6.

vyzýva novovzniknutú vládu, aby posilnila hlásenie sa Ukrajiny k spoločným európskym hodnotám a cieľom ďalšími krokmi na podporu demokracie, ľudských práv, občianskej spoločnosti a právneho štátu, oživením trhových reforiem a prekonaním politických sporov na Ukrajine;

7.

naliehavo vyzýva novú vládu Ukrajiny, aby bola aj naďalej spoľahlivým partnerom Európskej Únie, konkrétne so zreteľom na zvyšovanie stability v regióne, najmä pri hľadaní riešenia problému Podnesterska;

8.

obracia sa so žiadosťou na všetky susediace štáty, aby plne rešpektovali demokratickú vôľu ukrajinského ľudu a vyhli sa akémukoľvek hospodárskemu či inému tlaku s úmyslom zmeniť ďalší politický, sociálny a hospodársky vývoj krajiny, o ktorom bolo demokraticky rozhodnuté;

9.

s potešením očakáva dohodu o uľahčení vízového styku medzi EÚ a Ukrajinou s končeným cieľom bezvízového styku, ale predbežne žiada Komisiu, aby plne rešpektovala v súčasnosti platné dohody o voľných viacvstupových vízach so siedmimi členskými štátmi, ako aj ostatné činnosti zamerané na zrealizovanie európskej perspektívy Ukrajiny; požaduje ďalšie kroky zamerané na priblíženie Ukrajiny k plnému členstvu vo Svetovej obchodnej organizácii;

10.

konštatuje, že platnosť súčasnej Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou (3) skončí v roku 2008 a žiada Komisiu, aby začala rokovania o dohode o pridružení;

11.

teší sa na užšiu spoluprácu s Verchovnou radou a posilnený proces premeny Ukrajiny, ktorý ju priblíži k cieľu čoraz intenzívnejšej spolupráce s EÚ a zaväzuje sa pomôcť a podporiť Ukrajinu v tomto procese;

12.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde a parlamentu Ukrajiny a parlamentným zhromaždeniam Rady Európy, OBSE a NATO.


(1)  Ú. v. EÚ C 247 E, 6.10.2005, s. 155.

(2)  Prijaté texty, P6_TA(2006)0028.

(3)  Ú. v. ES L 49, 19.2.1998, s. 3.

P6_TA(2006)0139

Svetový deň zdravia

Uznesenie Európskeho parlamentu o Svetovom dni zdravia

Európsky parlament,

so zreteľom na Svetový deň zdravia, ktorým je 7. apríl 2006, ktorý sa bude venovať zdravotníckym pracovníkom,

so zreteľom na dekádu zdravotníckych pracovníkov v rokoch 2006 - 2015, ktorá sa začne Svetovým dňom zdravia,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o stratégii EÚ na riešenie krízy ľudských zdrojov v sektore zdravotníctva rozvojových krajín (KOM(2005)0642),

so zreteľom na Rozvojové ciele milénia (RCM),

so zreteľom na druhé fórum na vysokej úrovni o RCM v oblasti zdravia, ktoré sa konalo v Abuji v decembri 2004 a jeho závery,

so zreteľom na samit o pokroku smerom k splneniu RCM, ktorý sa uskutočnil 14. - 16. septembra 2005 v New Yorku a jeho závery,

so zreteľom na Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: Európsky konsenzus (1),

so zreteľom na správu Svetovej banky o zdravotnej starostlivosti s názvom „Pomoc chudobným so zdravou výživou a službami pre obyvateľstvo: čo funguje, čo nie a prečo“ (Reaching the Poor Poor with Health, Nutrition and Population Services: What Works, What Doesn't and Why), ktorá bola uverejnená 7. decembra 2005,

so zreteľom na deklaráciu o záväzku v súvislosti s HIV/AIDS, ktoré bolo prijaté na osobitnej schôdzi Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (UNGASS) v júni 2001, a jeho nadchádzajúcu komplexnú revíziu a zasadnutie na vysokej úrovni v júni 2006,

so zreteľom na článok 103 odsek 4 rokovacieho poriadku,

A.

keďže mnohé krajiny rozvojového sveta čelia vážnemu nedostatku zdravotníckych pracovníkov, pričom dochádza k migrácii z chudobných regiónov, ako aj v rámci týchto regiónov,

B.

keďže k akútnemu nedostatku ľudských zdrojov v oblasti zdravotnej starostlivosti nedochádza len v rozvojových krajinách, ale aj v Európe a vo všetkých ďalších štátoch sveta, najmä v prípadoch pandémie,

C.

keďže zvýšená potreba zdravotníckych pracovníkov v rozvinutých krajinách so starnúcou populáciou prilákala lekárov a zdravotné sestry predovšetkým z rozvojových krajín, čím sa len prehĺbil súčasný nedostatok zdravotníckych pracovníkov v týchto krajinách,

D.

keďže darcovské, ako aj prijímajúce krajiny sa prihlásili k RCM, z ktorých tri sa priamo týkajú zdravia: zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia matiek, boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a ďalším chorobám,

E.

keďže je prístup k zdravotnej starostlivosti základným ľudským právom,

F.

keďže HIV/AIDS, tuberkulóza a malária sa podieľali na zvýšení zlej úrovne zdravia v spoločnosti vo všeobecnosti a predovšetkým v rozvojových krajinách a mali vo veľkej miere škodlivé účinky na oblasť zdravotníctva vrátane strát zdravotníckych pracovníkov,

G.

keďže zdravotnícky pracovníci v rozvinutých, najmä však v rozvojových krajinách, sú vystavení zvýšenému riziku infekcie alebo riziku vystavenia toxickým látkam,

H.

keďže v dôsledku vojen v rozvojových krajinách dochádza k vzniku vážnych núdzových situácií, ktoré si vyžadujú veľký počet osobitne vyškolených zdravotníckych pracovníkov,

I.

keďže odborná príprava zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách je v dôsledku nedostatočnej politickej vôle a zdrojov často nedostatočná,

J.

keďže na zabezpečenie efektívnej činnosti zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách je nevyhnutné, aby títo pracovníci mali k dispozícii primeranú infraštruktúru, ako aj adekvátnu technickú a farmaceutickú podporu,

K.

keďže pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkmi v rozvojových krajinách je nevyhnutné neustále vzdelávanie v oblasti zdravotníctva, zabezpečenie kvality a ochrana zdravotníckych pracovníkov,

1.

víta vyššie uvedené oznámenie Komisie a v plnej miere podporuje jej tvrdenie, že „pokrok pri dosahovaní RCM sa dá ťažko dosiahnuť bez zvýšenia investícii do pracovnej sily v zdravotníctve“, ako aj jej jasný záväzok vypracovať rozvojové stratégie v rámci partnerstva s rozvojovými krajinami;

2.

kritizuje však rozpor medzi záväzkom, ktorý prijala Komisia v súvislosti so zlepšovaním zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách a plnením RCM a jej záznamom o využívaní rozvojových fondov v sektore zdravotnej starostlivosti; zdôrazňuje napríklad skutočnosť, že v roku 2003 sa pre oblasť zdravotníctva vyčlenilo len 5,2 % prostriedkov Európskeho rozvojového fondu a v roku 2002 to boli iba 4 %;

3.

považuje za poľutovaniahodné, že Komisia chce navrhnúť, aby sa v rámci nového nástroja rozvojovej spolupráce vyčlenilo iba 6 % prostriedkov rozvojových fondov na ľudský a sociálny rozvoj, ktorý sa nevzťahuje iba na zdravotnú starostlivosť, HIV/AIDS, sexuálne a reprodukčné zdravie, ale aj na všetky ďalšie súčasti sociálneho rozvoja vrátane programov zameraných na deti, vzdelávanie a oblasť rodovej problematiky;

4.

vyzýva Komisiu, aby podporila dlhotrvajúcu požiadavku Európskeho parlamentu, aby sa 35 % rozvojových fondov použilo na sociálnu oblasť, pričom 20 % celkových prostriedkov by sa použilo na základnú zdravotnú starostlivosť a základné vzdelávanie;

5.

uznáva, že existuje naliehavá potreba zlepšiť harmonizáciu pomoci od darcov, v rámci EÚ, ako aj na celosvetovej úrovni, a súhlasí s tým, že podpora z rozpočtu napojená na dostatočne jasné ukazovatele výkonnosti by mohla byť účinným spôsobom zlepšovania harmonizácie, ako aj zvyšovania predvídateľnosti;

6.

požaduje primerané financovanie projektov v oblasti reprodukčného zdravia a odsudzuje „global gag rule“, globálne pravidlo zakazujúce slobodné vyjadrovanie o otázkach súvisiacich s interrupciami, (politika hlavného mesta Mexika), ktoré blokuje financovanie takýchto projektov zo strany USA;

7.

uznáva, že jednou z hlavných príčin tejto problematickej situácie v rozvojových krajinách je migrácia zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnávaní v bohatších krajinách (predovšetkým v EÚ a USA), a požaduje, aby EÚ trvala na vytvorení celosvetového kódexu správania pre etické prijímanie pracovníkov;

8.

domnieva sa, že prvým krokom v rámci boja proti tomuto trendu je zabezpečenie odbornej prípravy a lepších pracovných podmienok pre zdravotníckych pracovníkov v daných oblastiach, zabezpečenie stimulov, na základe ktorých by pracovali na miestach, kde sú najviac potrební, ako aj zabezpečenie vakcín vzhľadom na možný vznik pandémie;

9.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere realizovali súdržnosť rozvojovej politiky, ku ktorej sa zaviazali v rámci vyššie uvedeného spoločného vyhlásenia o politike rozvoja, tým, že zabezpečia, aby migračné politiky neznamenali ujmu pre rozvojové krajiny tým, že aktívne prispievajú k odlivu špičkových odborníkov v oblasti zdravotníctva z najchudobnejších krajín;

10.

zdôrazňuje napriek tomu skutočnosť, že najlepším spôsobom boja proti „odlivu mozgov“ v oblasti zdravotníctva je zabezpečenie stimulačných opatrení, na základe ktorých by špičkoví odborníci v oblasti zdravotníctva zostali pracovať vo svojich domácich krajinách; vyzýva Komisiu, členské štáty a vlády rozvojových krajín, aby svoju pozornosť venovali odbornej príprave špičkových odborníkov v oblasti zdravotníctva;

11.

vyzýva rozvojové krajiny, aby obnovili ich verejné a základné systémy zdravotnej starostlivosti a žiada EÚ, aby podporila tento proces poskytnutím pomoci na posilnenie ľudských a inštitucionálnych kapacít a infraštruktúr vrátane zlepšenia pracovných podmienok lekárskeho personálu, poskytnutia primeraného lekárskeho vybavenia a prenosu technológie;

12.

trvá na tom, aby Komisia a členské štáty vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť použili na pomoc najchudobnejším v rozvojových krajinách; zdôrazňuje naliehavú potrebu sprístupnenia zdravotnej starostlivosti na vidieku a v odľahlých oblastiach;

13.

nalieha na členské štáty EÚ, aby sa globálna zdravotná starostlivosť a lekárstvo stalo ich strategickým sektorom a tiež, aby sa rozhodným spôsobom pričinili o presadzovanie priorít v oblasti výskumu a vývoja s cieľom uspokojiť potreby pacientov, najmä tých, ktorí žijú v podmienkach s nedostatkom zdrojov,

14.

nalieha na členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že pokrok v základnej vede a biomedicíne sa pretransformuje do lepšej, bezpečnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov vrátane prístupu k základným liekom, najmä pre tých, ktorí žijú v chudobe;

15.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvinuli partnerstvá s nemocnicami v rozvojových krajinách a aby podporovali spoluprácu prostredníctvom uskutočňovania videokonferencií, ktoré umožnia relatívne malým a odľahlým nemocniciam využívať vysoko odborné skúsenosti a odbornú pomoc zo strany ostatných nemocníc alebo krajín, a aby aktívne podporovali rozvoj základnej zdravotnej starostlivosti;

16.

požaduje účinné plánovanie ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva vo všetkých členských štátoch s cieľom vyhovieť vnútornému dopytu a minimalizovať negatívny vplyv na ich susedov, africké krajiny a ďalšie dotknuté krajiny;

17.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali vzdelávanie lekárov v rozvojových krajinách, ako aj prístup študentov z vidieckych a odľahlých oblastí k nemu;

18.

domnieva sa, že, s cieľom pomôcť odstrániť nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rôznych častiach členských štátov, je jednou z priorít EÚ udržať a zvýšiť počet zdravotníckych pracovníkov v EÚ na základe prijatia niekoľkých opatrení, akými sú podpora profesionálnej mobility v EÚ, ponuka lepších pracovných podmienok, zvýšená investičná podpora do odbornej prípravy a vypracovanie stimulačných opatrení, ktoré sa musia opierať o výskum, analýzu a konzultácie so zdravotníckymi pracovníkmi;

19.

zastáva názor, že je nevyhnutné zaručiť všetkým ľuďom prístup k bezplatnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti;

20.

zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť účinnú vakcínu proti malárii a že tento vývoj je možné urýchliť na základe medzinárodného partnerstva medzi predstaviteľmi súkromného a verejného sektora;

21.

vyjadruje svoje uznanie a podporu práci, ktorú vykonali mimovládne organizácie poskytujúce pomoc a odborné znalosti v oblasti ochrany zdravia v rozvojových krajinách; vyzýva Komisiu, aby aktívne podporovala tieto mimovládne organizácie;

22.

pripomína strašnú situáciu piatich bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára, ktorí v Tripolise čelia trestu smrti;

23.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam členských štátov a vládam všetkých rozvojových krajín a Dr. Lee Jong-Wookovi, generálnemu tajomníkovi Svetovej zdravotníckej organizácie.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

P6_TA(2006)0140

Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia krajín AKT-EÚ (2005)

Uznesenie Európskeho parlamentu o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ v roku 2005 (2005/2104(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou) (1) a zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2),

so zreteľom na rokovací poriadok Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (SPZ), prijatý 3. apríla 2003 (3), naposledy zmenený a doplnený v Haagu 25. novembra 2004 (4),

so zreteľom na uznesenia, ktoré prijalo SPZ 21. apríla 2005 (5) na svojej deviatej schôdzi v Bamaku (Mali), konanej od 16. do 21. apríla 2005 o:

pokroku v oblasti základného vzdelania pre všetkých a v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami v krajinách AKT v rámci rozvojových cieľov milénia (RCM),

obnove po ukončení konfliktov v krajinách AKT,

zostavovaní rozpočtu Európskeho rozvojového fondu (ERF),

situácii v Sudáne,

situácii v oblasti Veľkých afrických jazier,

so zreteľom na vyhlásenie z Bamaka o rozvojových cieľoch milénia, prijaté SPZ na jeho deviatej schôdzi (6),

so zreteľom na to, že Komisia plní uvedené uznesenia SPZ prijaté v Bamaku (Mali),

so zreteľom na uznesenia, ktoré prijalo SPZ 24. novembra 2005 (7) na svojej desiatej schôdzi v Edinburghu (Veľká Británia), konanej od 19. do 24. novembra 2005 o:

úlohe národných parlamentov pri uplatňovaní dohody z Cotonou,

základných poľnohospodárskych výrobkoch a výrobkoch banského priemyslu,

príčinách a následkoch živelných pohrôm,

systéme registrácie, hodnotenia a schvaľovania chemických látok (REACH),

situácii v západnej Afrike,

so zreteľom na to, že Komisia plní uznesenia SPZ prijaté v Haagu (Holandsko) 25. novembra 2004 o:

politickom dialógu AKT-EÚ (článok 8 dohody z Cotonou),

potravinovej pomoci a bezpečnosti,

situácii v Darfúre,

škodách spôsobených cyklónmi v oblasti Karibiku,

so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedníčok SPZ, paní Sharon Hay Webster a Glenys Kinnock, k udalostiam v Togu po zmiznutí prezidenta Gnassingbého Eyadému 5. februára 2005,

so zreteľom na list Svetového potravinového programu z 3. marca 2005 adresovaný SPZ,

so zreteľom na závery Fóra žien SPZ zo 16. apríla 2005 prijaté v Bamaku (Mali) o mrzačení ženských genitálií,

so zreteľom na prejav generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) pána Kofiho Annana z 18. apríla 2005 o rozvojových cieľoch milénia, pri príležitosti deviatej schôdze SPZ,

so zreteľom na závery Fóra žien SPZ prijaté 19. novembra 2005 v Edinburghu o obchodovaní s ľuďmi,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A6-0063/2006),

A.

so zreteľom na ukončenie rokovaní o revízii dohody z Cotonou v roku 2005 a nové ustanovenia týkajúce sa najmä posilňovania politického dialógu, posilňovania parlamentov, Medzinárodného trestného súdu a spolupráce v boji proti terorizmu a zbraniam hromadného ničenia,

B.

keďže SPZ je vo svete vzorom, pokiaľ ide o spoluprácu a rozvoj a je hlavným prínosom pre otvorený a rovnoprávny dialóg medzi Severom a Juhom,

C.

keďže SPZ zohráva významnú úlohu pri uskutočňovaní politického dialógu stanoveného v článku 8 dohody z Cotonou, najmä pokiaľ ide o posilňovanie demokracie, uplatňovanie dobrej správy a ochranu ľudských práv,

D.

keďže v roku 2005 sa uskutočnilo šesť spoločných misií AKT-EÚ:

na Šalamúnových ostrovoch, na Fidži a v Papue-Novej Guinei od 11. do 21. februára 2005, s cieľom stretnúť sa s predstaviteľmi politických orgánov týchto troch krajín, ako aj so zástupcami mimovládnych organizácií, a navštíviť projekty financované v rámci ERF,

v Rovníkovej Guinei od 28. februára do 4. marca 2005, s cieľom stretnúť sa s predstaviteľmi krajiny a predložiť SPZ odporúčania o situácii v tejto krajine,

v Sudáne (Darfúre) od 21. do 27. marca 2005, s cieľom pripraviť naliehavú rozpravu a uznesenie na deviatu schôdzu SPZ v Bamaku,

v Guyane a na Jamajke od 14. do 21. októbra 2005, s cieľom preskúmať možný vplyv navrhovaných reforiem na režim cukru v Európskej únii,

v Tanzánii od 25. do 28. novembra 2005, s cieľom stretnúť sa s vysokými politickými predstaviteľmi a vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií, zástupcami občianskej spoločnosti a Východoafrického spoločenstva,

v Panafrickom parlamente v Južnej Afrike v Midrande od 28. do 29. novembra 2005, pri príležitosti jeho štvrtého riadneho zasadania,

1.

víta ukončenie rokovaní o revízii dohody z Cotonou, zároveň však ľutuje, že dohoda, ktorá sa dosiahla na samite v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 a ktorou sa vyčleňuje 22 682 miliónov EUR na 10. ERF (2008 - 2013), nezodpovedá pôvodným návrhom zameraným na udržanie rovnakej úrovne podpory, ako tomu bolo v rámci 9. ERF;

2.

zdôrazňuje, že jednoduchá formulácia stanovená v prílohe 1a Dohody z Cotonou môže byť predmetom rôznych interpretácií pri určovaní sumy viacročného rámca financovania AKT - EÚ a táto suma musí v každom prípade odzrkadľovať hlavné politické záväzky Európskej únie z roku 2005 v oblasti rozvoja a pomoci pre Afriku;

3.

žiada, rovnako ako SPZ na svojej deviatej schôdzi v apríli 2005, aby sa použil vhodný podiel rozpočtových prostriedkov z ERF na politické vzdelávanie a odbornú prípravu poslancov a politických, hospodárskych a sociálnych vodcov v záujme trvalého posilnenia dobrej správy, právneho štátu, demokratických štruktúr a interakcie medzi vládou a opozíciou v pluralitných demokraciách založených na slobodných voľbách; tieto prostriedky by sa mali použiť na zriadenie škôl verejnej správy a na politické vzdelávanie poslancov, miestnych administratívnych pracovníkov a osôb, ktoré nesú zodpovednosť v politických stranách a združeniach;

4.

vyzýva SPZ, aby pokračovalo vo svojej činnosti v oblasti ľudských práv a tak sa podieľalo na politickom dialógu stanovenom v článku 8 dohody z Cotonou, prípadne usporiadaním verejných vypočutí; žiada, aby mala občianska spoločnosť väčší podiel na činnosti SPZ a jeho stálych výborov;

5.

povzbudzuje SPZ a najmä jeho Výbor pre politické záležitosti v tom, aby posilnili svoju úlohu v politickom dialógu v zmysle článku 8 dohody z Cotonou, a úlohu poslancov parlamentov v krajinách AKT a aby naďalej pokračovali vo svojom úsilí posilniť parlamentnú demokraciu v krajinách AKT, najmä vymedzením a šírením správnych postupov parlamentnej kontroly výkonnej moci;

6.

žiada väčšiu transparentnosť vzhľadom na vývoj a význam rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve a poskytnutie podstatnej pomoci v súlade so záväzkom vyčleniť 1 miliardu EUR na pomoc obchodu, ktorý predseda Komisie, pán José Manuela Barroso, prijal v Gleneagles, a ďalej žiada, aby sa do rokovaní viac zapojilo SPZ, ako aj Európsky parlament, národné parlamenty, miestne orgány a občianska spoločnosť;

7.

berie na vedomie, že stále výbory už fungujú v normálnom rytme, že ich vytvorením v roku 2003 sa otvorili nové možnosti rozpravy a spolupráce a že touto cestou sa poslanci AKT a európski poslanci naučili nielen lepšie sa spoznávať, ale aj spolupracovať na základných otázkach s cieľom vždy, keď je to možné, nájsť počas plenárnych zasadaní spoločné stanovisko;

8.

oceňuje prácu predsedníctva SPZ a jeho podpredsedov, najmä pokiaľ ide o správu o ľudských právach a o financovaní zasadaní na regionálnej a subregionálnej úrovni (článok 17 ods. 3 dohody z Cotonou a článok 6 rokovacieho poriadku SPZ); žiada, aby sa spresnili funkcie podpredsedov zodpovedných za rozpočet s cieľom zvýšiť transparentnosť pri používaní prevádzkových výdavkov SPZ a kontrolu predsedníctva nad týmito finančnými prostriedkami;

9.

vyzýva SPZ, aby bralo do úvahy prejav generálneho tajomníka OSN, pána Kofiho Annana, z 18. apríla 2005, podľa ktorého „ciele milénia sa nemusia realizovať len v rámci OSN, ale v každom členskom štáte spoločným úsilím vlád a národov“;

10.

zdôrazňuje, že otázka reformy režimu cukru vyvolala vážne obavy na samite v Edinburghu; v tomto zmysle zaslali obaja spolupredsedovia SPZ 23. novembra 2005 Rade list v ktorom žiadali, aby bola reforma režimu cukru spravodlivá a rovnoprávna pre všetkých;

11.

konštatuje, že balík kompenzačných a reštrukturalizačných opatrení Európskej únie pokiaľ ide o odvetvie cukru v Únii presahuje 7 miliárd EUR a naliehavo žiada, aby 18 signatárskym krajinám Protokolu o cukre z AKT, keďže vo väčšine týchto krajín závisí hospodárstvo takmer úplne od cukru, bola včas poskytnutá podstatná finančná podpora, ktorá by doplnila existujúce záväzky;

12.

vyzýva SPZ, aby vytvorilo z Výboru pre politické záležitosti skutočné fórum zamerané na prevenciu a riešenie konfliktov, v rámci partnerstva AKT-EÚ;

13.

zdôrazňuje úlohu, ktorú má Výbor pre sociálne záležitosti a životné prostredie v oblasti živelných pohrôm a želá si, aby SPZ mohlo prispieť k prevencii a pomoci v prípade živelnej pohromy v krajinách AKT;

14.

zdôrazňuje, že Výbor pre hospodársky rozvoj, financie a obchod naliehavo žiada, aby pokračovala osobitná rozvojová pomoc pre krajiny AKT a zdôrazňuje prínos tohto výboru pri úvahách o zlepšovaní budúcej správy ERF;

15.

upozorňuje na dôležitosť osobnej účasti poslancov v rámci SPZ a oceňuje úsilie, ktoré sa v tomto zmysle vynaložilo;

16.

domnieva sa, že schôdze SPZ na základe rotačného systému v členských štátoch Európskej únie predstavuje skutočnú pridanú hodnotu a žiada, aby sa tento rotačný systém zachoval aj v budúcnosti;

17.

víta účasť zástupcov Európskeho parlamentu a SPZ na neformálnej schôdzi Rady ministrov pre spoluprácu na rozvoji, ktorú zorganizovalo britské predsedníctvo Rady Európskej únie v Leeds 24. a 25. októbra 2005 a želá si, aby tento systém zachovali aj budúce predsednícke krajiny rady Európskej únie;

18.

s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2005 povoliť, aby sa SPZ konalo v Edinburghu a želá si, aby sa ustálila zásada organizovať schôdze SPZ na pôde predsedníckej krajiny Európskej únie;

19.

blahoželá predsedníctvu a vláde Mali, orgánom a rôznym územným združeniam v tejto krajine k ich cennému prínosu počas deviatej schôdze SPZ konanej v Bamaku, najmä vo workshopoch, na tieto témy:

odvetvie bavlny v Mali,

dezertifikácia a záchrana rieky Niger,

rokovania o dohodách o hospodárskom partnerstve v západnej Afrike, Karibiku a Tichomorí;

20.

víta, že rotačným systémom medzi krajinami AKT a predsedníckou krajinou Európskej únie nastala skutočná rovnosť pokiaľ ide o schôdze SPZ v krajinách AKT a v členských štátoch Európskej únie;

21.

blahoželá britskému predsedníctvu a škótskym orgánom za ich cenný prínos počas desiatej schôdze konanej v Edinburghu, najmä vo workshopoch, na tieto témy:

dosiahnutie rozvojových cieľov milénia v oblasti zdravia prostredníctvom výskumu a rozvoja,

ochrana životného prostredia: ekoturizmus a obnoviteľné zdroje energie,

rybolov a spracovanie rýb: politika Európskej únie a európske normy;

22.

víta skutočnosť, že spolupredsedovia prijali model „vyžiadanej“ intervenčnej schôdze v Edinburghu, ktorá efektívne podporila otvorenú diskusiu počas plenárnej schôdze a žiada, aby sa v tomto postupe pokračovalo;

23.

s uspokojením berie na vedomie stále väčšiu účasť neštátnych činiteľov na zasadaniach SPZ, v tomto smere bol na schôdzi v Edinburghu dosiahnutý rekord;

24.

vyzýva rakúske predsedníctvo a predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby prijali potrebné ustanovenia na zorganizovanie jedenástej schôdze vo Viedni, v Rakúsku, od 17. do 22. júna 2006 a dvanástej schôdze v Bridgetowne, na Barbadose, od 18. do 24. novembra 2006;

25.

pripomína, že na základe rozhodnutí prijatých predsedníctvom SPZ v Edinburghu a v rámci rozpočtových možností bude vyslaná v prvom štvrťroku 2006 spoločná misia AKT-EÚ do Etiópie a Eritrei, ako aj do Toga a Mauritánie;

26.

vyzýva členov SPZ, aby sa aktívne zapojili do prípravy budúcich schválených správ o:

úlohe regionálnej integrácie pri podporovaní mieru a bezpečnosti,

vplyve cestovného ruchu na rozvoj,

ľahkých a ručných zbraniach a trvalo udržateľnom rozvoji,

problematike energie v krajinách AKT,

rybolove a jeho sociálnych a environmentálnych aspektoch v rozvojových krajinách,

vode v rozvojových krajinách;

27.

odporúča, v súvislosti so závermi Fóra žien v Edinburghu, aby sa nasledujúca správa týkala opatrení, ktoré treba prijať na účinnejší boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

28.

zdôrazňuje, že usporadúvanie schôdzí na regionálnej a subregionálnej úrovni v súlade s článkom 17 ods. 3 Dohody z Cotonou musí vstúpiť do aktívnej fázy vykonávania; vyzýva SPZ, aby prispôsobilo svoj rokovací poriadok a naplánovalo schôdze tohto typu, opierajúc sa pritom o existujúce parlamentné štruktúry v skupine krajín AKT, tieto schôdze by sa mali zamerať najmä na regionálnu spoluprácu na účel prevencie a riešenia konfliktov a na uzavretie a vykonávanie dohôd o hospodárskom partnerstve;

29.

vyzýva európskych poslancov SPZ a európsky spolusekretariát, aby urobili všetko pre posilnenie úlohy a pozície SPZ v rámci Európskeho parlamentu;

30.

podporuje všetky politické skupiny v tom, aby nehlasovali v osobitných snemovniach s cieľom podporiť zmysel solidarity a súdržnosti SPZ;

31.

povzbudzuje členov SPZ v tom, aby pokračovali vo svojich činnostiach v duchu pokroku dosiahnutého od roku 2004;

32.

víta rýchle sprístupnenie dokumentov SPZ na internete, keďže je to nenahraditeľný nástroj na správne fungovanie SPZ ktoré je charakteristické tým, že jeho členovia sú si navzájom extrémne vzdialení; vyzýva SPZ a oba spolusekretariáty, aby zaviedli systematické používanie elektronickej pošty a internetu pre odovzdávanie dokumentov poslancom a aktívne podporovali používanie internetu, ak je možný prístup;

33.

podporuje úzku spoluprácu medzi európskymi a africkými poslancami a výmenný program medzi úradníkmi Európskeho parlamentu a úradníkmi Panafrického parlamentu s cieľom pomôcť im pri posilňovaní kapacít;

34.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade AKT-EÚ, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ, parlamentom krajín AKT a členských štátom Európskej únie, škótskemu parlamentu a škótskym výkonným orgánom a primátorovi Edinbourghu a Komisii.


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ C 231, 26.9.2003, s. 68.

(4)  Ú. v. EÚ C 80, 1.4.2005, s. 38.

(5)  Ú. v. EÚ C 272, 3.11.2005, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ C 272, 3.11.2005, s. 50.

(7)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

P6_TA(2006)0141

Účinnosť pomoci a korupcia v rozvojových krajinách

Uznesenie Európskeho parlamentu o účinnosti pomoci a korupcii v rozvojových krajinách (2005/2141(INI))

Európsky parlament,

so zreteľom na Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: Európsky konsenzus (1),

so zreteľom na Dohovor OSN proti korupcii z 31. októbra 2003,

so zreteľom na Deklaráciu OSN proti korupcii a podplácaniu v medzinárodných obchodných transakciách zo 16. decembra 1996,

so zreteľom na Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách z 21. novembra 1997,

so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorá stanovuje Rozvojové ciele milénia (RCM) ako ciele spoločne určené medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby,

so zreteľom na Parížsku deklaráciu o efektívnosti pomoci z 2. marca 2005,

so zreteľom na štvrtú miléniovú správu o hodnotení ekosystémov z 12. júla 2005 pod názvom „Ekosystémy a ľudský blahobyt: príležitosti a výzvy pre obchod a priemysel“,

so zreteľom na články 8, 9 a 97 Dohody o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (2),

so zreteľom na Deklaráciu samitu G8 v Eviane o boji proti korupcii a o zvyšovaní transparentnosti z 2. júna 2003,

so zreteľom na správu Komisie pre Afriku z 11. marca 2005 pod názvom „Náš spoločný záujem“,

so zreteľom na stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu malých a ľahkých zbraní (SALW) a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú prijala Európska rada 15. - 16. decembra 2005,

so zreteľom na svoje uznesenie z 15. mája 2003 o budovaní kapacít v rozvojových krajinách (3),

so zreteľom na svoje uznesenie z 31. marca 2004 o riadení rozvojovej politiky Európskej únie (4),

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A6-0048/2006),

A.

keďže korupcia vo veľkej miere prispieva k znevýhodňovaniu chudobných ľudí tým, že obmedzuje ich prístup k verejnému majetku a znižuje kvalitu základných služieb, čím sťažuje možnosť úniku zo „špirály“ chudoby,

B.

keďže korupcia má negatívny vplyv na obchodné prostredie, efektívnosť poskytovania verejných služieb a dôveru verejnosti k svojej vláde,

C.

keďže korupcia narúša účinnosť pomoci, marí tak rozvojové ciele EÚ a spomaľuje tempo rozvoja v partnerských krajinách EÚ,

D.

keďže Svetová banka odhaduje, že výška úplatkov na celom svete je viac ako 1 bilión USD ročne a Africká únia odhaduje, že africké hospodárstva každoročne v dôsledku korupcie strácajú viac ako 25 % HDP Afriky,

E.

keďže korupcia je problémom spoločnosti ako celku, má mnoho foriem a stratégia uniformného riešenia sa nedá v tomto prípade využiť, pretože korupciu možno natrvalo odstrániť len komplexným prístupom,

F.

keďže dôležitú úlohu v boji proti korupcii môžu zohrať mnohé subjekty, vrátane politikov, vládnych úradníkov, predstaviteľov občianskej spoločnosti, médií, nadnárodných a medzinárodných darcov,

G.

keďže korupcia je jednou z príčin, aj jedným z dôsledkov konfliktných situácií,

H.

keďže korupcia predstavuje hrozbu pre základné ľudské potreby, ako sú sprístupnenie zdravotníckej starostlivosti a vzdelania,

I.

keďže korupcia je sprievodným javom slabej správy, neoddeliteľne súvisiacej s úlohou štátu, v boji proti nej by sa mali využívať stratégie, ktoré podporujú dobrú správu,

J.

keďže transparentnosť a zodpovednosť sú kľúčovými zásadami v boji proti korupcii,

K.

keďže by sa mala venovať náležitá pozornosť prepojeniu medzi nezákonnou výrobou, prevozom a distribúciou SALW a korupčnými praktikami v rozvojových i rozvinutých krajinách,

L.

keďže potláčanie korupcie nie je možné bez vedomia a účasti občianskej spoločnosti a keďže prístup ku všetkým informáciám je v rámci tohto procesu kľúčový,

M.

keďže Dohovor OSN proti korupcii z roku 2003 predstavuje prvý medzinárodný právny nástroj, v ktorom sa uznáva potreba, aby sa všetky členské štáty zaviazali repatriovať aktíva a keďže z členských štátov EÚ tento dohovor ratifikovalo len Maďarsko a Francúzsko,

N.

keďže Dohovor OECD z roku 1997 môžu podpísať len členské štáty OECD alebo plnoprávni účastníci Pracovnej skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách,

1.

vyzýva Komisiu, aby sa pri navrhovaní svojich rozvojových programov zamerala predovšetkým na otázky zodpovednosti a transparentnosti, keďže slabé mechanizmy zodpovednosti prispievajú k uľahčovaniu korupcie;

2.

zdôrazňuje, že zvýšená pozornosť by sa mala venovať úlohe občianskej spoločnosti pri podpore dobrej správy a dobrovoľnej kontroly korupcie;

3.

pripomína, že podľa zmeneného a doplneného znenia Dohody o partnerstve z Cotonou môžu vážne prípady korupcie viesť ku konzultáciám v súlade s článkami 96 a 97 tejto dohody;

4.

zdôrazňuje potrebu podporiť národné parlamenty v rozvojových krajinách pri ich činnosti ako rozpočtových orgánov prostredníctvom dialógu, výmeny informácií a budovania kapacít;

5.

zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať nezávislé médiá v boji proti korupcii, a žiada, aby EÚ väčšmi podporovala projekty, ktoré napomáhajú alebo posilňujú takéto médiá v partnerských krajinách;

6.

zdôrazňuje potrebu prispieť k budovaniu a posilňovaniu právnych systémov v týchto krajinách;

7.

vyzdvihuje dôležitú úlohu žien aj v boji proti korupcii, a preto zároveň zdôrazňuje potrebu lepšieho vzdelávania žien a dievčat a podporu ich účasti v politike;

8.

vyjadruje podporu kampani „Zverejnite, za čo platíte“ (Publish what you pay), v rámci ktorej sú nadnárodné spoločnosti vyzývané, aby vládam predložili informácie o platbách;

9.

zdôrazňuje dôležitosť investovania v rozvojových krajinách a odporúča Komisii a členským štátom, aby napomáhali prílevu takýchto investícií;

10.

zdôrazňuje význam aký má vytvorenie kontrolných orgánov zo strany občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách, ktoré vyžadujú systém bŕzd a protiváh pre ich vlády; vyzýva Komisiu, aby podporila tento proces tým, že vyhradí primerané percento z rozpočtovej pomoci na vytvorenie kontrolných orgánov občianskou spoločnosťou;

11.

domnieva sa, že vnútorná organizácia sa často musí meniť, aby sa bojovalo proti korupcii; zdôrazňuje potrebu budovania kapacít v centrálnych a miestnych inštitúciách na boj proti korupcii, najmä s ohľadom na zvyšovanie pomoci vo forme pomoci poskytovanej z rozpočtu;

12.

zdôrazňuje, že pred poskytnutím rozpočtovej pomoci je nevyhnutné spoľahlivo posúdiť riziká v jednotlivých prípadoch;

13.

zdôrazňuje, že pomoc poskytnutá z rozpočtu by sa mala vždy vyčleniť pre konkrétne odvetvie;

14.

zdôrazňuje, že každú rozpočtovú pomoc by mal sprevádzať politický dialóg zameraný na zlepšenie správy verejných financií (PFM), ktorý by znížil riziko korupcie alebo nesprávneho hospodárenia s peňažnými prostriedkami;

15.

žiada vyššiu mieru transparentnosti pri programoch, na ktoré EÚ poskytuje rozpočtovú pomoc, vrátane uverejňovania dôležitých informácií o využití pomoci v prijímajúcej krajine a zapojenia parlamentov do tohto procesu a informovania zástupcov občianskej spoločnosti;

16.

žiada podporu na to, aby predstavitelia občianskej spoločnosti a národných parlamentov mohli účinnejšie kontrolovať rozpočet prostredníctvom sledovania verejných výdavkov (PETS), ktorá jednoznačne ukáže pomer vstupov a výstupov podľa kritérií Výboru pre rozvojovú pomoc OECD (DAC);

17.

zastáva názor, že by sa mali vypracovať špecifické sociálne indikátory s cieľom získať podrobnejšie údaje o kvalite správy dosiahnutej v príslušných štátoch a žiada výraznejšiu účasť občianskej spoločnosti v tejto oblasti;

18.

žiada EÚ, ako spolupredsedníčku Programu pre verejné výdavky a finančnú zodpovednosť (PEFA), ktorý poskytuje harmonizovaný rámec na spoľahlivé hodnotenie rizík v prijímajúcich krajinách, aby do neho začlenila špecifické indikátory určené na meranie úrovne korupcie;

19.

vyzýva Komisiu, aby využila zistenia o úrovni korupcie na podporu dobrej správy a aby prijala primerané opatrenia proti korupčným režimom;

20.

vyzýva Komisiu, aby zvážila rozhodnutie znížiť zahraničný dlh rozvojových krajín;

21.

zdôrazňuje nevyhnutnosť toho, aby medzinárodní darcovia úzko koordinovali svoje aktivity v oblasti rozpočtovej pomoci a zlepšovali transparentnosť a zodpovednosť v prijímajúcej krajine;

22.

žiada všetky členské štáty EÚ ako i všetky krajiny, ktoré podpísali Dohovor OSN proti korupcii z roku 2003, aby ratifikovali tento dohovor a Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách z roku 1997;

23.

vyzýva členov OECD, aby zvážili možnosť prijatia Cypru, Lotyšska, Litvy a Malty za plnoprávnych účastníkov Pracovnej skupiny pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách, čo by im umožnilo podpísať a ratifikovať Dohovor OECD z roku 1997 a vyzýva tieto krajiny, aby sa zatiaľ usilovali o širšiu účasť na Revidovanom odporúčaní pre boj s podplácaním v medzinárodných obchodných transakciách, ktoré prijala Rada OECD na ministerskej úrovni 23. mája 1997;

24.

upozorňuje na význam regionálnych iniciatív pri potláčaní korupcie a podpore dobrej správy, ako je africký Mechanizmus vzájomného hodnotenia (APRM); zdôrazňuje nevyhnutnosť toho, aby africké krajiny uskutočňovali tieto iniciatívy a aby Komisia a členské štáty poskytli na tento účel technickú a finančnú pomoc;

25.

vyzýva členské štáty, aby čím skôr prijali medzinárodný, právne záväzný nástroj na sledovanie a označovanie SALW a munície a aby podporovali regionálne iniciatívy na boj proti nezákonnému obchodu so SALW a ich muníciou v rozvojových krajinách;

26.

žiada ďalšie presadzovanie a podporu Iniciatívy za transparentnosť v ťažobnom priemysle s cieľom zabezpečiť sprístupnenie informácií o platbách medzi vládami rozvojových krajín a nadnárodnými spoločnosťami;

27.

žiada členské štáty s významnými finančnými centrami, aby prijali všetky nevyhnutné právne a administratívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, že sa nezákonne získané prostriedky vrátia späť do krajiny pôvodu; ďalej zdôrazňuje potrebu budovania kapacít zameraných na prevenciu pred krádežami majetku a pred zneužívaním a spreneverou verejných finančných prostriedkov;

28.

žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli medzinárodný systém čiernych listín, ktorý by zabránil bankám požičiavať veľké sumy peňazí korupčným režimom alebo jednotlivcom, ktorí zastupujú vládu;

29.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zakázali zadávanie verejných zákaziek spoločnostiam, ak sa zamestnanci týchto spoločností v rozvojových krajinách zapojili do korupčných činností s členmi vlády alebo vládnymi úradníkmi alebo iným spôsobom, a ak sa proti týmto zamestnancom nevedie disciplinárne konanie; ďalej žiada členské štáty, aby takéto prípady oznámili príslušným orgánom činným v trestnom konaní s cieľom začať proti takýmto osobám vyšetrovanie a postaviť ich pred súd, ak sa majú z čoho zodpovedať;

30.

zdôrazňuje, že pri verejnom obstarávaní je veľké riziko korupcie, a preto je v prvom rade potrebné podporovať transparentné pravidlá a postupy;

31.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 255.

(4)  Ú. v. EÚ C 103 E, 29.4.2004, s. 550.

P6_TA(2006)0142

Darfúr

Uznesenie Európskeho parlamentu o Darfúre

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému vrátane uznesenia zo 16. septembra 2004 o sudánskom regióne Darfúr (1), ako aj na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ 3777/05 z 21. apríla 2005 o situácii v Sudáne (2),

so zreteľom na vyhlásenie Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie z 10. marca 2006,

so zreteľom na humanitárnu dohodu o prímerí z 8. apríla 2004,

so zreteľom na mandát misie Africkej únie v Sudáne, ktorý bol v októbri 2004 predĺžený,

so zreteľom na pokračujúce mierové rozhovory, ktoré sa konajú v Abuji,

so zreteľom na zistenia svojej misie z februára 2004 a z augusta až septembra 2004, ako aj na zistenia misie AKT-EÚ z marca 2005,

so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.

keďže Jan Pronk vo svojej správe pre Bezpečnostnú radu OSN uviedol, že v Darfúre naďalej dochádza k zabíjaniu, znásilňovaniu a porušovaniu ľudských práv, pričom znásilňovanie a sexuálne násilie nijako nepoľavuje ani v táboroch pre osoby presídlené v rámci krajiny (IDP), ani mimo nich,

B.

keďže prímerie v regióne sa nedodržiava, pričom rebeli patriaci k Sudánskej oslobodzovacej armáde (SLA) ho porušujú ešte intenzívnejšie, a keďže rebeli z Hnutia za spravodlivosť a rovnosť (JEM) vyhlásili, že budú požadovať nezávislosť regiónu, pokiaľ sa čoskoro nenájde riešenie konfliktu,

C.

keďže vláda Sudánu naďalej aktívne podporuje ozbrojené skupiny Janjaweed, a to nielen ich ozbrojovaním, ale aj priamou účasťou na útokoch na dediny za pomoci zabezpečovacích vozidiel (3), a keďže očití svedkovia uvádzajú aj streľbu z vládnych helikoptér (4),

D.

keďže misia Africkej únie v Sudáne bola predĺžená do 30. septembra 2006, pričom po tomto dátume bude medzinárodnú prítomnosť priamo zabezpečovať OSN,

E.

keďže vláda Sudánu vyhlásila, že takáto operácia zo strany OSN by sa rovnala kolonializmu, a pohrozila svojím odchodom z Africkej únie, pokiaľ k tomu dôjde,

F.

keďže pôvodným mandátom misie AMIS bolo chrániť pozorovateľov z AÚ, ktorí sledovali porušovanie humanitárnej dohody o prímerí, keďže tento mandát bol v októbri 2004 rozšírený tak, aby AMIS umožnil ochraňovať civilistov, v prípade ktorých usúdi, že „sa nachádzajú v bezprostrednom ohrození a v bezprostrednej blízkosti“; keďže ochrana civilistov nebola nikdy ústredným bodom mandátu tejto misie,

G.

keďže konflikt v Darfúre, ako aj ochrana pred trestným stíhaním čoraz viac ovplyvňujú stabilitu vo východnej časti susedného Čadu a naďalej predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť,

H.

keďže vláda Sudánu zabránila zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátorovi pre poskytovanie pomoci v núdzových situáciách Janovi Egelandovi v návšteve Darfúru 3. apríla 2006, keďže prístup humanitárnej pomoci, ako aj všetkých humanitárnych pracovníkov do Darfúru sa momentálne považuje za najhorší za posledné dva roky,

I.

keďže Bezpečnostná rada OSN v marci 2005 postúpila otázku konfliktu v Darfúre Medzinárodnému trestnému súdu (MTS), v dôsledku čoho sa začalo vyšetrovanie vedúce k odovzdaniu zoznamu mien 51 potenciálnych podozrivých súdu v Haagu,

J.

keďže vláda Sudánu v snahe zabrániť vydaniu sudánskych vládnych úradníkov podozrivých z vojnových zločinov MTS zriadila vlastné špeciálne súdy v Darfúre, ktoré sa majú zaoberať vojnovými zločinmi a porušovaním ľudských práv,

K.

keďže do dnešného dňa tieto špeciálne súdy nezačali trestné stíhanie proti žiadnym vládnym úradníkom, príslušníkom milície či iným jednotlivcom zodpovedným za závažné porušenia ľudských práv v Darfúre,

L.

keďže 6. marca 2006 bola pri tábore Al Shareif prepadnutá skupinka štyroch dospievajúcich dievčat, pričom tento útok skončil smrťou útočníka; keďže polícia postúpila prípad týchto štyroch dievčat štátnemu prokurátorovi ako obžalobu z vraždy,

M.

keďže Rusko a Čína naďalej dodávajú vláde Sudánu zbrane; keďže obe tieto krajiny v posledných šiestich mesiacoch neustále blokujú úsilie Bezpečnostnej rady OSN uvaliť na Sudán sankcie,

1.

vyslovuje poľutovanie nad tým, že zo všetkých strán pokračuje násilie a znásilňovanie, a odsudzuje neustálu podporu skupinám Janjaweed zo strany vlády Sudánu (5);

2.

nalieha na Bezpečnostnú radu OSN, aby sa stretla s cieľom riešiť násilie v Darfúre, ktoré sa už rovná genocíde, a aby na vlastnú zodpovednosť podnikla kroky na ochranu civilistov tým, že stanoví jednoznačný mandát v zmysle kapitoly VII Charty OSN najneskôr k 1. októbru 2006 alebo ešte pred týmto dňom (po uplynutí mandátu misie Africkej únie v Darfúre dňa 30. septembra 2006);

3.

vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby rozšírila zbrojné embargo v Darfúre na celý Sudán a aby podporila úsilie, ktoré Africká únia v Darfúre vyvíja na dosiahnutie plnej prevádzkovej kapacity a na dôrazné uplatňovanie svojho mandátu na ochranu civilistov dovtedy, kým tento neprejde na misiu OSN;

4.

zdôrazňuje, že mandát síl AMIS bol v prvom rade zameraný na pozorovanie porušovania humanitárnej dohody o prímerí; kritizuje medzinárodné spoločenstvo za to, že už skôr nepodniklo kroky na ochranu civilistov;

5.

vyzýva členské štáty EÚ, aby dodržali svoje záväzky poskytnúť vojenských pozorovateľov, štábnych dôstojníkov a civilnú políciu na zvýšenie bezpečnosti v Darfúre a zabezpečiť, aby súčasná misia AMIS mala k dispozícii dostatok finančných prostriedkov aj vybavenia na uplatňovanie svojho obmedzeného mandátu v čo najširšej miere;

6.

víta rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN z marca 2006 o zákaze ofenzívnych letov v Darfúre; vyzýva na účinné presadzovanie bezletovej zóny nad Darfúrom;

7.

vyzýva EÚ, USA a iných medzinárodných aktérov, aby prijali všetky potrebné opatrenia, ktoré pomôžu ukončiť beztrestnosť tým, že sa bude presadzovať režim sankcií Bezpečnostnej rady, ako aj úsilím o to, aby tento režim zahŕňal cielené sankcie voči jednotlivcom, ktorí bránia rozmiestňovaniu síl OSN alebo sa inak podieľajú na zneužívaní civilistov;

8.

vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo vyšetrovanie porušovania medzinárodných humanitárnych a ľudských práv v Darfúre, ktoré vedie MTS;

9.

pripája sa k výzve UNHCR na ukončenie násilných odvodov sudánskych utečencov v Čade do armády; požaduje vytvorenie čadsko-sudánskej jednotky na pozorovanie hraníc, ako sa stanovuje v dohode, ktorú 10. februára 2006 podpísali prezidenti oboch krajín;

10.

dôrazne kritizuje vládu Sudánu za to, že zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorovi pre poskytovanie pomoci v núdzových situáciách Janovi Egelandovi zabránila v návšteve Darfúru;

11.

vyzýva Africkú úniu, aby naďalej zohrávala vedúcu úlohu v mierových rozhovoroch v Abuji a ostatné zúčastnené strany, aby pracovali na dosiahnutí cieľov týchto rozhovorov;

12.

vyzýva vládu Sudánu, aby spolupracovala s mimovládnymi organizáciami v prospech svojho ľudu; vyzýva vládu, aby zrevidovala akt týkajúci sa organizácie dobrovoľných a humanitárnych prác na rok 2006 s cieľom zosúladiť ho s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; trvá na tom, aby sudánsky Výbor pre humanitárnu pomoc (VHP) uľahčil vydávanie víz a cestovných povolení humanitárnym pracovníkom a aby ukončil prenasledovanie medzinárodných mimovládnych organizácií; kritizuje nedostatočnú nezávislosť VHP od vlády Sudánu;

13.

vyzýva vládu Sudánu, aby prepustila Amounu Mohamed Ahmedovú (17), Fayzu Ismail Abakerovú (16), Houdu Ismail Abdel Rahmanovú (17) a Zahru Adam Abdelaovú (17), kým sa ich prípad nevyšetrí, a domnieva sa, že tieto dievčatá by mali dostať náležitú starostlivosť ako obete pokusu o znásilnenie;

14.

kritizuje ruské a čínske snahy blokovať kroky Bezpečnostnej rady OSN týkajúce sa Darfúru; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo väčší tlak na tieto krajiny a zabránilo tomu, aby hospodárske záujmy týchto krajín týkajúce sa ropy a predaja zbraní oslabili úsilie o nastolenie mieru v Darfúre;

15.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vláde Sudánu, Bezpečnostnej rade OSN, Janovi Pronkovi, Janovi Egelandovi, Kofimu Annanovi, ako aj predsedom vlád krajín AKT.


(1)  Ú. v. EÚ C 140 E, 9.6.2005, s. 153.

(2)  Ú. v. EÚ C 272, 3.11.2005, s. 43.

(3)  Ako sa uvádza v Správe o porušovaní prímeria č. 96/05 vydanej Komisiou Africkej únie pre prímerie o údajných útokoch zo strany vlády Sudánu na trhovisko v Umm Zoor dňa 16. júla 2005, v ktorej sa dospelo k záveru, že k porušeniu prímeria došlo zo strany skupín Janjaweed a sudánskych vládnych jednotiek.

(4)  Ako sa uvádza v poslednej správe Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) o Sudáne, ktorá bola uverejnená 27. januára 2006, strany 10 - 11.

(5)  Ako sa uvádza v Správe o porušovaní prímeria č. 96/05 vydanej Komisiou Africkej únie pre prímerie (pozri poznámku 1 k odôvodneniu C) a v súvislosti s tvrdením osobitného vyslanca OSN v Darfúre Jana Pronka z 21. marca 2006 o tom, že „velitelia AÚ prítomní na mieste otvorene hovoria o pokračovaní podpory milície zo strany ozbrojených síl spojených s vládou“.

P6_TA(2006)0143

Irak

Uznesenie Európskeho parlamentu: Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje uznesenie z 24. februára 2005 o prioritách a odporúčaniach EÚ na 61. zasadnutie Komisie OSN pre ľudské práva v Ženeve (14. marca až 22. apríla 2005) (1),

so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o Výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2004 a na politiku EÚ v tejto oblasti (2),

so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2005 k téme Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť (3),

so zreteľom na rozhodnutie Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 21. februára 2005 začať Integrovanú misiu zameranú na dodržiavanie zásad právneho štátu pre Irak (EUJUST LEX),

so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy o Iraku zo 7. novembra 2005,

so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy o Iraku z 27. februára 2006,

so zreteľom Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

so zreteľom na článok 35 irackej ústavy z roku 2005, článok 333 jeho trestného zákonníka a článok 127 jeho trestného poriadku, ktoré zakazujú akúkoľvek formu mučenia,

so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny)

A.

keďže 29. januára 2006 došlo k útoku na štyri kostoly a úrad zástupcu Vatikánu v Bagdade a na dva kostoly v Kirkúku, pričom boli zabití traja ľudia (vrátane štrnásťročného dieťaťa) a niekoľkí ďalší zranení,

B.

keďže Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny) sa stále častejšie stávajú obeťami cieleného násilia, ako napr. ničenie majetku, únosy, útoky na kostoly, obťažovanie, vydieranie, mučenie ľudí, ktorí sú vnímaní, že nerešpektujú islam,

C.

vediac, že sa zvýšil počet útokov na kresťanských študentov na irackých univerzitách, najmä v Mosule, a že kresťanskí obyvatelia Mosulu sú vyzývaní, aby sa vysťahovali z oblasti,

D.

keďže má informácie o zúfalej situácii kresťanov, ktorí utiekli z Iraku a stali sa utečencami v susedných krajinách, najmä v Sýrii a Jordánsku, kde podľa správ agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) nedostávajú žiadnu medzinárodnú pomoc,

E.

keďže Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny) sú starobylé pôvodné obyvateľstvo, ktoré je v dôsledku prenasledovania a nútenej emigrácie veľmi zraniteľné a existuje nebezpečenstvo, že jeho kultúra zanikne,

Situácia vo väzniciach v Iraku

F.

keďže podľa úradu pre ľudské práva asistenčnej misie OSN v Iraku (UNAMI) sú podmienky a legálnosť väznenia v Iraku naďalej dôvodom na mimoriadne znepokojenie,

G.

keďže podľa irackého ministerstva pre ľudské práva bolo k 28. februáru 2006 dovedna 29 565 zadržaných: 14 229 zadržaných mnohonárodnými silami - Irak (MNF-I), 8391 zadržaných ministerstvom spravodlivosti, 488 mladistvých zadržaných ministerstvom práce a sociálnych vecí, 5 997 zadržaných ministerstvom vnútra a 490 ministerstvom obrany,

H.

keďže po celej krajine vykonávajú zástupcovia irackých ministerstiev kontroly v miestach zadržania pod dohľadom ministerstva vnútra a ministerstva obrany alebo ich uskutočňujú prostredníctvom síl pre osobitné operácie,

I.

keďže EUJUST LEX zabezpečuje potrebný výcvik pre vyše 700 Iračanov z prostredia súdnictva, polície a väzenského personálu,

J.

keďže Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach stanovuje, že nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý alebo zadržaný a pozbavenie slobody sa môže uskutočniť len na základe zákona a v zhode s postupom stanoveným zákonom,

Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny)

1.

rozhodne odsudzuje všetky násilné činy proti Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) v Iraku; dôrazne žiada iracké úrady MNF-I, aby zistili páchateľov týchto závažných trestných činov a čím skôr ich postavili pred súd;

2.

dôrazne žiada iracké úrady, aby poskytli ochranu Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) proti diskriminácii podľa medzinárodných záväzkov;

3.

dôrazne žiada iracké úrady aby zlepšili bezpečnostnú situáciu Asýrčanov (Chaldejcov, sýrskych Aramejcov a iných kresťanských menšín) a aby umožnili návrat a opätovné usadenie sa asýrskych (chaldejských, sýrsko-aramejských a iných kresťanských) utečencov v bezpečnom prostredí, kde budú rešpektované ich zvyky a spôsob života;

4.

žiada, aby sa kresťania v Iraku mohli zapojiť do rekonštrukcie ako i do správy svojej krajiny a obcí v severnom Iraku i v iných častiach regiónu, aby si zachovali svoju kultúrnu, náboženskú a etnickú identitu v rámci jednej nerozdelenej krajiny;

5.

dôrazne podporuje výzvy väčšiny irackých politických a náboženských vodcov k zdržanlivosti a vyzýva iracké spoločenstvá, aby sa zišli v úsilí o dialóg a v duchu vzájomného rešpektovania sa; vyjadruje svoju plnú podporu úsiliu OSN v presadzovaní dialógu medzi spoločenstvami v rámci celonárodného dialógu; víta iniciatívy Ligy arabských štátov usporiadať druhú konferenciu o národnom zmierení s účasťou všetkých irackých spoločenstiev;

6.

žiada ústavný výbor irackej Rady reprezentantov, aby vo svojich návrhoch na zmenu a doplnenie ústavy zachovali kultúrne a náboženské práva všetkých irackých spoločenstiev;

7.

vyzýva Komisiu a Radu, aby urobili všetky potrebné opatrenia na pomoc Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) a na ich ochranu;

Situácia v irackých väzniciach

8.

vyjadruje znepokojenie nad podmienkami zadržaných vo väzniciach a iných miestach zadržiavania v Iraku; opakovane odsudzuje používanie mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania s väzňami; vyzýva iracké úrady a MNF-I, aby zaistili, že podmienky zadržiavania budú v súlade s medzinárodnými normami o zaobchádzaní s väzňami;

9.

vyzýva mnohonárodné sily v Iraku a iracké úrady, aby okamžite zverejnili identitu všetkých zvyšných zadržiavaných a zabezpečili im prístup k právnym zástupcom, urýchlené spojenie s rodinami a informovali ich o príčinách ich zadržiavania;

10.

vyzýva iracké úrady a MNF-I, aby zaviedli primerané opatrenia na ochranu väzňov pred mučením a zlým zaobchádzaním tak, že:

a)

zabezpečia, že všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania sa rýchlo, dôkladne a spravodlivo vyšetria a že všetci vojenskí, bezpečnostní alebo iní úradníci, ktorí používali, nariadili alebo schválili mučenie, budú postavení pred súd,

b)

zabezpečia, že zadržaní budú mať možnosť účinne napadnúť svoje zadržanie pred súdom a budú sa môcť podrobiť riadnemu procesu,

c)

sa uskutoční trestné stíhanie všetkých tých, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní bez toho, aby boli obvinení z medzinárodne uznaných trestných činov, alebo ich prepustením;

11.

víta prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré vykonávajú MNF-I vo veci obvinenia zo zlého zaobchádzania s väzňami;

12.

víta inšpekcie v miestach zadržiavania po celej krajine, ktoré robia iracké úrady; víta skutočnosť, že sa uskutočňuje viacero inšpekcií; víta skutočnosť, že UNAMI podporuje tento proces;

13.

vyzýva MNF-I a iracké úrady, aby Medzinárodnému výboru Červeného kríža umožnili neobmedzený prístup do všetkých britských a amerických väzenských zariadení;

14.

podporuje pokračujúce úsilie irackého ministerstva pre ľudské práva udržiavať vysoké normy vrátane noriem pre zadržiavaných ľudí;

15.

podporuje EUJUST LEX; pripomína, že iracké úrady požiadali o predĺženie misie po vypršaní jej súčasného mandátu a o poskytnutie výcviku v ďalších oblastiach; vyzýva Komisiu a Radu, aby predĺžila misiu po vypršaní jej súčasného mandátu a aby rozšírila rozsah poskytovaného výcviku začlenením výcviku forenzného dohľadu;

16.

vyzýva irackú Radu reprezentantov, aby ratifikovala Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

17.

vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby ďalej prispievali k posilňovaniu ľudských práv v Iraku a k jeho charakteru právneho štátu;

*

* *

18.

vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, irackej dočasnej vláde, irackej Rade reprezentantov, vláde Spojených štátov amerických, vládam ďalších krajín, ktoré sú súčasťou MNF-I, a generálnemu tajomníkovi OSN.


(1)  Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 375.

(2)  Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2006, s. 107.

(3)  Prijaté texty, P6_TA(2005)0288.

P6_TA(2006)0144

Egypt: prípad Ajmána Núra

Uznesenie Európskeho parlamentu o Egypte: prípad Ajmána Núra

Európsky parlament,

so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o prípade Ajmána Núra a o Euro-stredomorskom partnerstve,

so zreteľom na Barcelonskú deklaráciu z 28. novembra 1995,

so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o obnovení činnosti EÚ v oblasti ľudských práv a demokratizácie v spolupráci so stredomorskými partnermi - strategické usmernenia z 21. mája 2003 (KOM(2003)0294),

so zreteľom na prvú konferenciu Európsko-stredomorskej siete pre ľudské práva, ktorá sa konala 26. až 27. januára 2006 v Káhire,

so zreteľom na pracovný program prijatý na zasadnutí najvyšších predstaviteľov štátov a vlád v Barcelone 28. novembra 2005,

so zreteľom na závery 5. konferencie predsedov parlamentov krajín euro-stredomorskej oblasti, ktoré boli prijaté 26. novembra 2005 v Barcelone,

so zreteľom na uznesenia prijaté Euro-stredomorským parlamentným zhromaždením 27. marca 2006 v Káhire a na deklaráciu jeho predsedu,

so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o európskej politike susedských vzťahov (1),

so zreteľom na článok 11 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a článok 177 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré stanovujú presadzovanie ľudských práv ako cieľ spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,

so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.

keďže presadzovanie rešpektovania demokracie a dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd patrí medzi základné zásady a ciele EÚ a predstavuje spoločný základ pre rozvoj európsko-stredomorskej oblasti,

B.

keďže EÚ vymedzila európsku politiku susedských vzťahov ako politiku, ktorej cieľom je posilňovanie politického dialógu s partnerskými krajinami a ich začleňovanie do politík EÚ v záujme podpory mieru, stability a demokracie v susedných krajinách,

C.

keďže prvé akčné plány pre Maroko, Tunisko, Jordánsko, Izrael a Palestínsku samosprávu prijaté Radou zaväzujú EÚ a partnerské krajiny k užšiemu dialógu zahrňujúcemu všetky oblasti a k dodržiavaniu súdržného a spoločného regionálneho prístupu; keďže očakáva, že v júni 2006 sa prijme akčný plán pre Egypt, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovaní,

D.

keďže Európsky parlament prikladá vzťahom s Egyptom veľký význam a spravodlivé a transparentné voľby považuje za osvedčený spôsob na dosiahnutie pokroku smerom k demokratickejšej spoločnosti,

E.

keďže je znepokojený zbavením imunity a uväznením Ajmána Núra, predsedu strany Ghad v Egypte; pripomína svoje predchádzajúce uznesenia o otázke ľudských práv v Egypte, vrátane prípadu Ajmána Núra,

F.

keďže vodca strany El Ghad a bývalý poslanec parlamentu Ajmán Núr a ďalší obvinení boli zatknutí potom, ako Dr. Núr kandidoval v posledných prezidentských voľbách a rovnako v parlamentných voľbách konaných v novembri a decembri 2005, počas ktorých došlo na základe výpovedí svedkov k zastrašovaniu stúpencov Dr. Núra,

G.

keďže Ajmán Núr, ktorý sa v posledných prezidentských voľbách umiestnil na druhom mieste, bol odsúdený na 5 rokov väzenia za údajné falšovanie asi 50 podpisov, ktoré boli potrebné na registráciu jeho strany,

H.

keďže je znepokojený v súvislosti so správami, že zdravotný stav Dr. Núra sa výrazne zhoršil v dôsledku hladovky, ktorú začal na protest proti podmienkam svojho súdneho procesu a uväznenia,

I.

keďže sa rozhodlo, že odvolanie Dr. Núra preskúma kasačný súd 18. mája 2006; keďže je však znepokojený skutočnosťou, že sudca, ktorý bol vybratý, aby viedol tento súdny proces je ten istý sudca, ktorý bol vybratý, aby vypočul egyptských sudcov, ktorí vypovedali proti vláde a potvrdili sfalšovanie priebehu volieb konaných v novembri minulého roka; v prípade, keďže Dr. Núr zostane vo väzení aj po vypočutí na súde, navrhuje, aby ho vo väzení navštívila ad hoc delegácia Európskeho parlamentu,

1.

zdôrazňuje dôležitosť Egypta a vzťahov EÚ a Egypta pre stabilitu a rozvoj euro-stredomorskej oblasti a víta proces politických reforiem, ktorý sa egyptské orgány zaviazali zrealizovať;

2.

zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv je základnou hodnotou Dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom a znovu potvrdzuje dôležitosť euro-stredomorského partnerstva pre podporu princípov právneho štátu a základných slobôd;

3.

vyzýva egyptské orgány, aby konali v súlade s egyptskými právnymi prepismi a v duchu deklarovaného úsilia o zvýšenie politickej otvorenosti a dialógu; pripomína však politické okolnosti, za akých sa uskutočňuje súdny proces;

4.

vyzýva egyptskú vládu, aby v súlade s medzinárodnými normami v oblasti demokracie a transparentnosti zreformovala právny rámec týkajúci sa priebehu volieb a aby umožnila zakladanie politických skupín a existenciu združení občianskej spoločnosti;

5.

vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s Európskym parlamentom vypracovali praktické opatrenia na pravidelné posúdenie či všetci signatári konajú v súlade s článkom 2 Euro-stredomorskej dohody o pridružení s cieľom dosiahnuť overiteľný pokrok, najmä pokiaľ ide o pravidelné a nestranné monitorovanie vývoja v oblasti ľudských práv a miery, do akej môžu aktivisti pre ľudské práva a vodcovia opozície, ako napr. Dr. Núr slobodne konať a otvorene vyjadrovať svoje názory;

6.

žiada prepustenie Dr. Ajmána Núra na slobodu;

7.

zdôrazňuje kladnú úlohu, ktorú Egypt umierneným spôsobom zohráva ako sprostredkovateľ v mierovom procese na Blízkom východe; vyzýva Komisiu a Radu, aby túto úlohu podporovali;

8.

vyzýva egyptskú vládu, aby stanovila presné časové plány a kritériá porovnávania, ktoré umožnia účinné monitorovanie pokroku pri realizácii akčného plánu a tým zapojila organizácie pôsobiace v rámci Euro-stredomorskej siete pre ľudské práva do monitorovania a poradila sa s nimi;

9.

s ohľadom nato naliehavo vyzýva Komisiu a egyptskú vládu, aby v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom začlenili do akčného plánu vytvorenie osobitného podvýboru pre ľudské práva a aby stanovili účinný mechanizmus monitorovania akčného plánu po jeho prijatí;

10.

domnieva sa, že zrušenie mimoriadnych zákonov je absolútnou podmienkou pre rešpektovanie demokracie;

11.

dôrazne podporuje, aby súčasťou akčného plánu boli opatrenia, ktoré zaručia akademickú slobodu a slobodu médií a náboženského vierovyznania a odstránia diskrimináciu občanov z dôvodu pohlavia, náboženstva, rasy alebo iných dôvodov; vyjadruje však znepokojenie nad zvyšujúcou sa úlohou fundamentalizmu v tejto oblasti;

12.

domnieva sa, že akčný plán by mal zahŕňať konkrétne, zmerateľné a časovo ohraničené záväzky dokonca aj v prípade, že by to znamenalo predĺženie rokovaní nad rámec navrhovaných termínov zasadnutia Asociačnej rady EÚ - Egypt, ktoré sa uskutoční 12. júna 2006; vyzýva najmä Komisiu a egyptskú vládu, aby sa v akčnom pláne zamerali na riešenie citlivých otázok, akými sú odstránenie výnimočného stavu, prevencia a boj proti mučeniu, zrušenie svojvoľného zadržiavania osôb a posilnenie nezávislosti súdnictva;

13.

vyzýva parlament Egyptskej republiky, aby sa angažoval v procese demokratizácie, presadzovania princípov právneho štátu a dodržiavania ľudských práv s cieľom umožniť Egyptu zohrávať vedúcu úlohu v regióne ako budúci vzor parlamentnej demokracie;

14.

pripomína svoju žiadosť o poskytnutie aktuálnych informácii o podmienkach a situácii sudánskych utečencov, ktorí boli obeťou násilia 30. decembra 2005 Káhire, ako ju vyjadril vo vyššie uvedenom uznesení z 19. januára 2006;

15.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a stredomorských krajín, ktoré podpísali Barcelonskú deklaráciu, a predsedovi Euro-stredomorského zhromaždenia.


(1)  Prijaté texty, P6_TA(2006)0028.


Top