EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0968

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/968 zo 16. mája 2023, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

C/2023/3144

Ú. v. EÚ L 133, 17.5.2023, p. 214–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/968/oj

17.5.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/214


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/968

zo 16. mája 2023,

ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/477 z 11. marca 2015 o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a vyrovnávacích opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Predchádzajúce prešetrovania a platné opatrenia

(1)

Európska komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/336 (3) uložila antidumpingové clá na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“, „Čína“ alebo „dotknutá krajina“) (ďalej len „pôvodné opatrenia“). Prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu pôvodných opatrení, sa ďalej označuje ako „pôvodné prešetrovanie“.

(2)

Komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1382 (4) (ďalej len „nariadenie o ochranných opatreniach“) zmenila určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia.

(3)

V súčasnosti platné antidumpingové clá majú sadzby v rozpätí od 65,1 % do 73,7 % na dovoz od vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky, sadzbu 70,6 % na dovoz od spolupracujúcich spoločností, ktoré neboli zaradené do vzorky, a sadzbu 73,7 % na dovoz od všetkých ostatných spoločností z Číny.

1.2.   Žiadosť o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti

(4)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (5) bola Komisii (doručená žiadosť o revízne prešetrovanie v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

(5)

Žiadosť o revízne prešetrovanie podalo 26. novembra 2021 v zmysle článku 5 ods. 4 základného nariadenia Európske združenie oceliarskeho priemyslu EUROFER (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobného odvetvia Únie vyrábajúceho určité ťažké dosky z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele.

(6)

Žiadosť o revízne prešetrovanie sa odôvodňuje tým, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

1.3.   Začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti

(7)

Keďže Komisia po porade s výborom zriadeným článkom 15 ods. 1 základného nariadenia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, 25. februára 2022 začala revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, pokiaľ ide o dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Číne do Únie na základe článku 11 ods. 2 základného nariadenia. Komisia uverejnila oznámenie o začatí revízneho prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie (6) (ďalej len „oznámenie o začatí revízneho prešetrovania“).

1.4.   Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

(8)

Prešetrovanie pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2018 do konca obdobia revízneho prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.5.   Zainteresované strany

(9)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania boli zainteresované strany vyzvané, aby sa obrátili na Komisiu s cieľom zúčastniť sa na prešetrovaní. Komisia okrem toho osobitne informovala žiadateľa a ďalších známych výrobcov z Únie, známych výrobcov v ČĽR a orgány ČĽR, známych dovozcov, používateľov a obchodníkov, ako aj združenia, o ktorých je známe, že sa ich prešetrovanie týka, o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti a vyzvala ich, aby sa na ňom zúčastnili.

(10)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k začatiu revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(11)

Žiadna strana nepožiadala o vypočutie.

1.6.   Pripomienky týkajúce sa začatia prešetrovania

(12)

Komisii boli doručené pripomienky k začatiu prešetrovania od Čínskeho združenia výrobcov železa a ocele (ďalej len „CISA“) a spoločnosti Primex Steel Trading GmbH (ďalej len „Primex“). V tejto súvislosti poskytol pripomienky aj žiadateľ.

(13)

Spoločnosť Primex tvrdila, že žiadosť neobsahovala dostatočné dôkazy o pravdepodobnosti opätovného výskytu alebo pokračovania dumpingu. Konkrétne spoločnosť Primex tvrdila, že úroveň dovozu do Únie v prípade ukončenia opatrení nebude závislá iba od voľnej kapacity v ČĽR, ale aj od dopytu v Únii, vzťahov medzi cenami a nákladmi, ako aj od intenzity hospodárskej súťaže na svetovom trhu, existencie prekážok obchodu na svetovom trhu a od vývoja výmenných kurzov. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že rôzne zdroje voľnej kapacity, ktoré v žiadosti použil žiadateľ, vyvolávajú pochybnosti o platnosti týchto údajov. Spoločnosť Primex uviedla, že z dôvodu zmeny politiky Číny v oblasti ocele vrátane zníženia vrátenia DPH pri určitých vývozoch dôjde v prípade ukončenia opatrení k miernemu zvýšeniu dovozu do Únie. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že trh Únie nie je taký príťažlivý pre čínskych vývozcov, ako tvrdí žiadateľ vo svojej žiadosti o revízne prešetrovanie.

(14)

Z analýzy žiadosti vyplýva, že vo fáze začatia prešetrovania existovali dostatočné dôkazy poukazujúce na pravdepodobnosť pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu v prípade, že by uplynula platnosť antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz z ČĽR. Žiadateľ svoju analýzu nezaložil len na voľnej kapacite v ČĽR, ale aj na atraktívnosti trhu Únie vzhľadom na jeho veľkosť a existujúcu sieť obchodných spoločností, ktorú majú v Únii veľkí čínski výrobcovia ťažkých dosiek, na opatreniach na ochranu obchodu uložených tretími krajinami a na nečestnom správaní ČĽR v oblasti stanovovania cien na trhoch tretích krajín. Právna norma, pokiaľ ide o dôkazy, ktoré sa vyžadujú na účely začatia prešetrovania (ďalej len „dostatočné dôkazy o existencii dumpingu, ujme a príčinnej súvislosti“), je menej prísna než právna norma týkajúca sa dôkazov, ktoré sa vyžadujú na účely konštatovania konečného rozhodnutia (7). Požiadavka poskytnúť dostatočné dôkazy sa týka len informácií, ktoré môžu byť „primerane dostupné“ žiadajúcej strane (8). Informácie uvedené v žiadosti nemusia tvoriť nevyvrátiteľný dôkaz o existencii uvádzaných skutočností (9). Tieto tvrdenia sa preto zamietli.

(15)

Spoločnosť Primex vyjadrila nesúhlas s krajinou, ktorú žiadateľ vybral ako reprezentatívnu krajinu, t. j. s Brazíliou. Spoločnosť Primex konkrétne tvrdila, že: brazílsky trh je menší ako čínsky trh; brazílska spoločnosť Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (ďalej len „Usiminas“), ktorú žiadateľ použil na výpočet predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskového rozpätia, nie je vhodná, keďže táto spoločnosť má dominantné postavenie na domácom trhu, brazílsky trh je chránený pred medzinárodnou hospodárskou súťažou v oblasti dovozu antidumpingovými clami proti dovozu z Ukrajiny, Číny, Juhoafrickej republiky a Kórejskej republiky (10) a dovoz z Brazílie do Únie je len nepatrný.

(16)

Na základe informácií od žiadateľa Komisia analyzovala navrhnutú reprezentatívnu krajinu a domnievala sa, že Brazília spĺňa zákonné požiadavky na to, aby sa mohla použiť ako reprezentatívna krajina na účely začatia revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti. Konkrétne úroveň hospodárskeho rozvoja Brazílie je podľa Svetovej banky podobná ako úroveň Číny, Brazília je významným producentom ťažkých dosiek a má ľahko dostupné údaje o príslušných nákladoch na výrobu a predaj. Komisia preto vo fáze začatia prešetrovania považovala Brazíliu za vhodnú reprezentatívnu krajinu.

(17)

Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že metodika na výpočet dumpingu v žiadosti o revízne prešetrovanie nie je správna. Spoločnosť Primex konkrétne tvrdila, že obdobie prešetrovania (t. j. od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021) bolo príliš krátke na to, aby bolo možné stanoviť reprezentatívnu normálnu hodnotu a líšilo sa od obdobia v žiadosti o revízne prešetrovanie. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že ceny hlavných surovín (železná ruda, koksovateľné uhlie a šrot) podliehajú veľkému kolísaniu, najmä cena železnej rudy v roku 2021, a preto sa rok 2021 nemôže považovať za reprezentatívny rok. Spoločnosť Primex okrem toho tvrdila, že je neisté, či údaje výrobcu z Únie, ktoré použil žiadateľ v žiadosti v prípade faktorov spotreby, boli reprezentatívne pre celý trh. Spoločnosť Primex navyše tvrdila, že metodika použitá žiadateľom v žiadosti o revízne prešetrovanie na výpočet normálnej hodnoty v prípade ČĽR nebola vhodná, keďže žiadateľ použil len údaje o nákladoch práce, predajných, všeobecných a administratívnych nákladoch a zisku pre brazílsku spoločnosť Usiminas. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že žiadosť o revízne prešetrovanie neobsahovala dôkazy o tom, že štruktúru nákladov výrobcov z Únie, Brazílie a Číny je možné navzájom porovnávať. Spoločnosť Primex okrem toho tvrdila, že v žiadosti o revízne prešetrovanie sa nevysvetľuje, či sú ceny za jednotlivé výrobné faktory v Brazílii reprezentatívne. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že žiadateľ nesprávne vypočítal percentuálny podiel zisku ako percentuálny podiel z nákladov na predaj, pričom malo ísť o percentuálny podiel z predaja. Spoločnosť Primex okrem toho tvrdila, že reprezentatívne ziskové rozpätie by sa malo vypočítať za dlhšie časové obdobie, ktoré by malo zahŕňať aj rok 2019, keďže šlo o rok nedotknutý pandémiou COVID-19. Záverom spoločnosť Primex tvrdila, že ziskové rozpätie 14 %, ktoré žiadateľ použil v žiadosti o revízne prešetrovanie, nebolo za normálnych trhových podmienok dosiahnuteľné. Spoločnosť Primex takisto tvrdila, že dve metódy, ktoré žiadateľ použil v žiadosti o revízne prešetrovanie na výpočet vývoznej ceny, neboli vhodné.

(18)

Revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa začne, ak žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy. Žiadateľ poskytol dostatočné dôkazy o vývoznej cene a normálnej hodnote, ktoré preukazujú, že uplynutie platnosti opatrení by viedlo k značným dumpingovým rozpätiam. Číselné údaje, z ktorých vychádzala normálna hodnota a vývozná cena, boli podporené dostatočnými dôkazmi, čo sa potvrdilo analýzou útvarov Komisie. V skutočnosti výpočet normálnej hodnoty, ako aj stanovenie vývoznej ceny boli stanovené v súlade so zásadami článku 2 základného nariadenia a ukázalo sa, že žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy o existencii dumpingu dotknutého výrobku na trhu Únie. Komisia vo svojej štatutárnej analýze zohľadnila len tie skutočnosti, pri ktorých boli dôkazy primerané a presné.

(19)

Komisia uviedla, že základné nariadenie neobsahuje žiadnu právnu požiadavku týkajúcu sa obdobia zvoleného žiadateľom ani požiadavku, že obdobie vybraté na prešetrovanie musí byť rovnaké ako obdobie zvolené žiadateľom. Podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia sa stanoví obdobie prešetrovania, ktoré v prípade dumpingu trvá bežne najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred začatím konania. Obdobie zvolené žiadateľom, t. j. obdobie od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, sa skončilo krátko pred podaním žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti 26. novembra 2021, a preto sa považovalo za reprezentatívne z hľadiska pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy vo fáze začatia prešetrovania.

(20)

V pôvodnom prešetrovaní Komisia konštatovala, že dotknutý výrobok a výrobok vyrábaný a predávaný v Únii výrobným odvetvím Únie sú podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia. V žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa uvádza, že výrobný proces výrobného odvetvia Únie, ktorý žiadateľ použil v prípade faktorov spotreby, bol podobný výrobnému procesu v ČĽR a v reprezentatívnej krajine. Štruktúra nákladov a faktory spotreby použité v žiadosti sa preto považovali za reprezentatívne. Podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia žiadateľ vytvoril normálnu hodnotu s použitím príslušných nákladov na výrobu a predaj v reprezentatívnej krajine, teda v Brazílii. Náklady v tejto krajine sa uplatnili na mieru spotreby výrobných faktorov s cieľom vypočítať výrobné náklady, kým predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk vychádzali z verejne dostupných finančných výkazov výrobcu v reprezentatívnej krajine. Treba upozorniť na to, že aj porovnanie vytvorených výrobných nákladov bez akýchkoľvek predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a zisku výrobcu v reprezentatívnej krajine s čínskymi vývoznými cenami prešetrovaného výrobku pri vývoze do tretích krajín svedčí o existencii dumpingu. Tvrdenia spoločnosti Primex o úrovni ziskovosti sú preto bezpredmetné.

(21)

V súvislosti s vývoznou cenou sa v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti použili tri metodiky, a to priemerná čínska dovozná cena pri dovoze do Únie na úrovni kódov TARIC (11), zverejnená priemerná čínska vývozná cena FOB pri vývoze jedného z hlavných druhov výrobku do všetkých tretích krajín a priemerná čínska vývozná cena pri vývoze do všetkých tretích krajín. Tieto tri metodiky sa považovali za dostatočne odôvodnené, aby vyhovovali právnej norme vo fáze začatia prešetrovania.

(22)

Združenie CISA tvrdilo, že v žiadosti o revízne prešetrovanie sa nadmerne uplatňovala dôvernosť informácií, čo mu znemožnilo posúdiť hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie a odpovedať na tvrdenia žiadateľa v žiadosti o revízne prešetrovanie. To údajne viedlo k porušeniu práva združenia CISA na obhajobu. Združenie CISA sa napríklad odvolávalo najmä na prílohu F1 (Kapacita) k žiadosti o revízne prešetrovanie, prílohu F2 (Vývoz) k tejto žiadosti, najmä pokiaľ ide o čínsky vývoz ťažkých dosiek od augusta 2020 do júla 2021, a na prílohu N (Výpočet cenového podhodnotenia a predaja pod cieľovú cenu) k tejto žiadosti, najmä v súvislosti s údajmi o predaji výrobného odvetvia Únie do EÚ27 a s údajmi o jeho nákladoch.

(23)

Komisia poznamenala, že príloha F1, ktorá nemá dôverný charakter, obsahovala rozsiahly súbor údajov týkajúcich sa spotreby ťažkých dosiek, ich výrobnej kapacity a výroby v Číne. Príloha F2, ktorá nemá dôverný charakter, obsahovala komplexné zhrnutie priemerných čínskych vývozných cien a celkový objem čínskeho vývozu do zvyšku sveta, ako aj do prvých piatich cieľových krajín vývozu. Príloha N, ktorá nemá dôverný charakter, obsahovala úplné výpočty cenového podhodnotenia a predaja pod cieľovú cenu, ako aj agregované údaje o priemerných cenách a nákladoch výrobného odvetvia Únie. Príloha M, ktorá nemá dôverný charakter, obsahovala všetky ukazovatele ujmy žiadateľa indexované podľa spoločnosti a príloha K, ktorá nemá dôverný charakter, obsahovala súhrnné hodnoty všetkých údajov potrebných na výpočet spotreby v EÚ vrátane údajov o predaji, ktoré boli navyše indexované podľa spoločnosti. Informácie uvedené vo verzii žiadosti o revízne prešetrovanie, ktorá nemá dôverný charakter, sa preto považovali za dostatočne podrobné na to, aby umožnili primerané pochopenie podstaty dôverne predložených informácií.

(24)

Článok 19 základného nariadenia umožňuje chrániť dôverné informácie za okolností, keď by zverejnenie znamenalo významnú konkurenčnú výhodu pre konkurenta alebo by malo významne nepriaznivý vplyv na osobu poskytujúcu informácie alebo osobu, od ktorej táto osoba získala informácie. Informácie uvedené v prílohách k žiadosti, ktoré sú označené ako dôverné, patria do týchto kategórií. Komisia usúdila, že verzia, ktorá bola zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, obsahovala všetky podstatné dôkazy. Súhrny údajov, ktoré nemajú dôverný charakter, v prípade údajov, ktoré boli poskytnuté ako dôverné, boli dostatočne podrobné, aby umožnili primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií, aby zainteresované strany mohli počas konania uplatniť svoje práva na obhajobu. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(25)

Združenie CISA tvrdilo, že žiadosť o revízne prešetrovanie obsahovala protichodné informácie, najmä pokiaľ ide o vývoznú cenu pri vývoze z ČĽR do Únie, čo malo vplyv na zistenia o dumpingu.

(26)

Žiadosť o revízne prešetrovanie neobsahovala protichodné informácie. Žiadateľ vytvoril normálnu hodnotu dvoch druhov výrobku (S235 a S355) a použil čínsku dovoznú cenu na úrovni kódov TARIC v prípade triedy S235 a zverejnenú priemernú čínsku vývoznú cenu v prípade triedy S355. Žiadateľ teda vypočítal dumpingové rozpätie na základe porovnania podobných druhov výrobku. Žiadateľ navyše zistil existenciu dumpingu na základe porovnania priemernej čínskej predajnej ceny prešetrovaného výrobku pri predaji do všetkých tretích krajín s vytvorenými normálnymi hodnotami. Toto tvrdenie preto bolo treba zamietnuť.

(27)

Združenie CISA tvrdilo, že žiadosť neobsahovala dostatočné dôkazy o pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy. Združenie CISA konkrétne tvrdilo, že v žiadosti nebol uvedený žiaden dôkaz, ktorým by sa preukázalo, že uplynutie platnosti opatrení by mohlo viesť k pokračovaniu ujmy. Združenie takisto vyjadrilo pochybnosti o údajne neistej situácii výrobného odvetvia Únie a tvrdilo, že ak je tento stav skutočný, môže sa úplne pripísať poklesu spotreby a zníženiu dopytu. Združenie CISA takisto tvrdilo, že neexistuje žiaden náznak opätovného výskytu ujmy z dôvodu ochranných opatrení EÚ týkajúcich sa určitých výrobkov z ocele, okrem iného aj ťažkých dosiek, a z dôvodu skutočnosti, že čínsky vývoz ťažkých dosiek už nebol oprávnený na vývoznú náhradu DPH.

(28)

Komisia považovala dôkazy predložené v žiadosti za dostatočné na stanovenie dumpingu, ujmy a príčinnej súvislosti, pričom išlo o dôkazy, ktoré boli primerane dostupné žiadateľovi. Hlavné ukazovatele ujmy uvedené v žiadosti v referenčnom období zvolenom žiadateľom vykazujú negatívny trend, a preto žiadateľ tvrdil, že mu bola naďalej spôsobovaná značná ujma.

(29)

Žiadateľ však vo svojej žiadosti o revízne prešetrovanie takisto uznal, že dovoz z ČĽR sa po uložení pôvodných opatrení v podstate zastavil a že situácia spôsobujúca ujmu výrobnému odvetviu Únie, ako aj pokles spotreby boli zapríčinené inými faktormi, ako je celkový stav hospodárstva, najmä v súvislosti s projektmi v oblasti stavebníctva a projektov plynovodov, a negatívny vplyv pandémie COVID-19. Žiadateľ preto takisto tvrdil, že existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy v prípade uplynutia platnosti opatrení, a v tejto súvislosti predložil dostatočné dôkazy, z ktorých vyplýva, že bez opatrení by sa dovoz z ČĽR pravdepodobne zvýšil, a to za podhodnotené ceny. Tvrdenie združenia CISA sa preto zamietlo.

(30)

Spoločnosť Primex tvrdila, že dovozná cena CIF, ako aj predajná cena v Únii, ktoré žiadateľ použil v žiadosti o revízne prešetrovanie na výpočet cenového podhodnotenia a predaja pod cieľovú cenu, boli nesprávne a že sa nemali zistiť žiadne rozpätia podhodnotenia ceny a predaja pod cenu. Okrem toho spoločnosť Primex tvrdila, že ziskové rozpätie použité na výpočet predaja pod cieľovú cenu nebolo dosiahnuté, a to ani s opatreniami platnými v posledných rokoch.

(31)

Komisia nesúhlasila s tvrdením, že výpočet cenového podhodnotenia a predaja pod cieľovú cenu uvedený v žiadosti bol nesprávny. Žiadateľ poskytol porovnanie medzi vývoznou cenou a predajnou cenou v Únii pre najbežnejšie druhy výrobku, čo predstavuje porovnanie na podrobnejšej úrovni ako porovnanie priemernej vývoznej ceny s priemernou predajnou cenou výrobného odvetvia Únie, ktoré navrhovala spoločnosť Primex. Metodika žiadateľa je v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti zrozumiteľne vysvetlená v bode 3.6 a v prílohe N, ktorá obsahuje výpočet pre každý reprezentatívny druh výrobku, a preukazuje cenové podhodnotenie a predaj pod cieľovú cenu. Okrem toho, čo sa týka ziskového rozpätia, ktoré použil žiadateľ na výpočet predaja pod cieľovú cenu, Komisia usúdila, že toto ziskové rozpätie bolo možné primerane dosiahnuť v bežných podmienkach hospodárskej súťaže v rámci pôvodného prešetrovania. Treba upozorniť na skutočnosť, že hoci žiadateľ neposkytol žiadne výpočty predaja pod cieľovú cenu, žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy, ktorými sa preukázalo, že ujma spôsobená dumpingovým dovozom z Číny by sa mohla v prípade uplynutia platnosti opatrení opätovne vyskytnúť. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(32)

Združenie CISA tvrdilo, že správa, z ktorej Komisia vychádza, nespĺňa normy nestranných a objektívnych dôkazov a nemá dostatočnú dôkaznú hodnotu, a to najmä vzhľadom na to, že ju vypracovala Komisia na konkrétny účel, aby uľahčila výrobným odvetviam Únie podávať podnety v oblasti obchodných opatrení. Združenie CISA ďalej tvrdilo, že vzhľadom na to, že správa bola uverejnená v roku 2017, nemohli v nej byť zohľadnené údajné deformácie za obdobie prešetrovania, ktoré sa vzťahuje na kalendárny rok 2021.

(33)

Komisia s týmto tvrdením nesúhlasila. Komisia uviedla, že správa je komplexným dokumentom, ktorý je založený na obsiahlych objektívnych dôkazoch vrátane právnych predpisov, nariadení a iných oficiálnych politických dokumentov, ktoré uverejňuje vláda Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „čínska vláda“), ďalej na správach tretích strán, ako medzinárodných organizácií, akademických štúdií a článkov vedeckých pracovníkov, ako aj ďalších spoľahlivých nezávislých zdrojoch. Správa bola verejne prístupná od decembra 2017, takže všetky zainteresované strany mali dostatočnú príležitosť vyvrátiť, doplniť alebo pripomienkovať správu a dôkazy, na ktorých je založená, a ani čínska vláda, ani žiadne iné strany nepredložili argumenty ani dôkazy na vyvrátenie zdrojov zahrnutých v správe. Podobne, pokiaľ ide o tvrdenie, že správa je zastaraná, Komisia predovšetkým poznamenala, že hlavné politické dokumenty a dôkazy uvedené v správe vrátane príslušných päťročných plánov a právnych predpisov uplatniteľných na prešetrovaný výrobok boli v období revízneho prešetrovania väčšinou stále relevantné a že žiadne strany nepreukázali opak. Čína začala uverejňovať nové päťročné plány až počas roka 2021 a mnohé z týchto plánov boli uverejnené až v druhom polroku. Potvrdilo sa to aj výskumom zameranom na konkrétne prípady, ktorý viedla Komisia a ktorý je zhrnutý v predchádzajúcom texte.

(34)

Po druhé združenie CISA tvrdilo, že článok 2.2 antidumpingovej dohody WTO nepozná pojem výrazné deformácie. Ustanovenia tohto článku namiesto toho umožňujú vytvorenie normálnej hodnoty v malom počte osobitných podmienok, pričom výrazné deformácie nepatria medzi tieto podmienky. Združenie CISA navyše tvrdilo, že podľa článku 2.2 antidumpingovej dohody je možné použiť len výrobné náklady v krajine pôvodu, ktoré sa zvýšia o primeranú sumu na predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk, kým podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia je možné použiť údaje z vhodnej reprezentatívnej krajiny, v dôsledku čoho nie je tento článok v súlade s právom WTO. Združenie CISA ďalej tvrdilo, že každú vytvorenú hodnotu treba vypočítať v súlade s článkom 2.2.1.1 antidumpingovej dohody a s výkladom Odvolacieho orgánu WTO v spore EÚ – bionafta (DS 473), ako aj správou poroty WTO v spore EÚ – Metodiky úpravy nákladov II (Rusko) (DS494), v ktorých sa neuvádza pojem výrazných deformácií ani možnosť nezohľadniť údaje vyvážajúcej spoločnosti.

(35)

Komisia usúdila, že ustanovenia článku 2 ods. 6a základného nariadenia sú plne v súlade so záväzkami Európskej únie v rámci WTO a judikatúrou, ktorú cituje združenie CISA. Po prvé Komisia považuje pojem „výrazné deformácie“ za zlučiteľný s antidumpingovou dohodou. Komisia ďalej zastáva názor, že v súlade s rozhodnutím poroty WTO a odvolacieho orgánu WTO v spore DS473 ustanovenia základného nariadenia, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetkých členov WTO, napríklad článok 2 ods. 5 druhý pododsek, umožňujú použitie údajov z tretej krajiny, ktoré sú náležite upravené, pokiaľ sú tieto úpravy nevyhnutné a opodstatnené. Existencia výrazných deformácií spôsobuje, že náklady a ceny vo vyvážajúcej krajine nie sú vhodné na vytvorenie normálnej hodnoty. Za týchto okolností sa v článku 2 ods. 6a základného nariadenia predpokladá, že výrobné a predajné náklady sa vytvoria na základe nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt vrátane nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt vo vhodnej reprezentatívnej krajine, ktorá má podobnú úroveň rozvoja ako vyvážajúca krajina. V správe poroty sa v súvislosti so sporom DS 494 osobitne usúdilo, že ustanovenia článku 2 ods. 6a základného nariadenia presahujú rámec predmetu sporu. Komisia navyše pripomenula, že EÚ, ako aj Ruská federácia sa odvolali proti zisteniam poroty, ktoré nie sú konečné, a teda podľa ustálenej judikatúry WTO nemajú právny štatút v systéme WTO, keďže ich prostredníctvom rozhodnutia členov WTO nepotvrdil orgán na urovnávanie sporov. Komisia preto toto tvrdenie zamietla.

(36)

Po tretie združenie CISA tvrdilo, že postup odvolávania sa na predchádzajúce prešetrovania ako na „dôkaz“ určitých tvrdení, ako to robí žiadateľ v žiadosti pri tomto prešetrovaní, by pravdepodobne nevyhovel prístupu Odvolacieho orgánu k dôkaznému bremenu, ako sa uvádza v rozhodnutí Odvolacieho orgánu WTO v spore USA – Konečné antidumpingové a vyrovnávacie clá na určité výrobky (Čína) (DS 379).

(37)

Komisia pripomenula, že v spore DS 379 sa v rozhodnutí Odvolacieho orgánu výslovne uvádza, že krížové odkazovanie medzi jednotlivými rozhodnutiami je možné, ak existuje úzke časové a obsahové prekrývanie medzi obidvomi prešetrovaniami. Takéto obsahové prekrývanie zreteľne existuje medzi týmto prešetrovaním a prešetrovaním v prípade plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele, na ktoré sa odkazuje v žiadosti, keďže obidve prešetrovania sa netýkajú iba oceliarskeho odvetvia v Číne, ale obdobie prešetrovania v prípade plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele (od 1. júla 2019 do 30. júna 2020) oddeľuje len šesť mesiacov od obdobia revízneho prešetrovania v rámci súčasného prešetrovania (od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021).

(38)

Po štvrté združenie CISA upozornilo na problematiku 13. päťročného plánu, pričom zdôraznilo, že na jednej strane by sa plán nemal považovať za záväzný predpis, ale skôr za všeobecný politický dokument, ktorý existuje aj v EÚ, a že na druhej strane časť obdobia revízneho prešetrovania nepatrí do obdobia, ktorého sa 13. päťročný plán týka. Združenie CISA ďalej tvrdí, že žiadosť sa naďalej odvoláva na 13. päťročný plán, z čoho vyplýva, že 14. päťročný plán neobsahuje nič, čo by znižovalo kontrolu štátu nad hospodárstvom ČĽR vo všeobecnosti alebo konkrétne nad oceliarskym odvetvím.

(39)

Tento argument nebolo možné akceptovať. Predovšetkým Čína funguje na základe pravidelného päťročného plánovacieho cyklu. V tomto cykle sa jednotlivé plánovacie dokumenty na nasledujúci cyklus pripravujú už v priebehu predchádzajúceho cyklu, pričom zároveň jednotlivé plánovacie dokumenty nasledujúceho cyklu môžu byť oficiálne vydané s určitým oneskorením po uplynutí platnosti zodpovedajúcich plánovacích dokumentov predchádzajúceho cyklu. Skutočnosť, že oficiálny dátum skončenia 13. päťročného plánu nemusí pripadnúť na obdobie revízneho prešetrovania alebo že príslušné 14. päťročné plány boli uverejnené s určitým časovým posunom po ukončení predchádzajúceho obdobia plánovania, nemôže zmeniť povahu čínskeho plánovacieho systému, v ktorom sú orgány a hospodárske subjekty vždy súčasťou plánovacieho cyklu. Komisia ďalej zdôraznila, že päťročné plány uverejňované čínskou vládou nie sú len všeobecnými usmerneniami, ale majú právne záväzný charakter. V tomto zmysle Komisia odkázala na podrobnú analýzu plánov v kapitole 4 správy s oddielom, ktorý je osobitne venovaný záväznej povahe plánov v oddiele 4.3.1. V 14. aj 13. päťročnom pláne sa výslovne pripomína všetkým orgánom, aby s náležitou starostlivosťou vykonávali plány: „Posilníme systémy riadenia plánovania, ako sú katalógy a zoznamy, ich zostavovanie a archivovanie, ako aj zosúlaďovanie a koordináciu, vypracujeme zoznamy a katalógy, ako sú osobitné plány 14. päťročného plánu na národnej úrovni, podporíme archívne plány, ktoré vychádzajú z integrovanej platformy na riadenie informácií pre celoštátne plánovanie, a zjednotíme rôzne plány v rámci jednotného riadenia. Stanovíme a zlepšíme mechanizmy zosúlaďovania a koordinácie plánovania, zjednotíme plány schválené Ústredným výborom [Komunistickej strany Číny] a Štátnou radou a plány rozvoja provincií s týmto plánom pred ich predložením na schválenie, čím sa zabezpečí, že priestorové plánovanie na národnej úrovni, osobitné plánovanie a regionálne plánovanie, ako aj iné úrovne plánovania sa koordinujú s týmto plánom z hľadiska hlavných cieľov, usmernení rozvoja, celkového usporiadania, hlavných politík, hlavných projektov a predchádzania rizikám a ich kontrole.“ (12) V 14. päťročnom pláne rozvoja odvetvia surovín sa stanovuje, že „všetky kraje sa musia týmto plánom zlepšiť a zaradiť hlavný obsah a hlavné projekty v ňom uvedené medzi svoje základné miestne úlohy“, kým „oceliarske a ďalšie kľúčové odvetvia formulujú špecifické stanoviská k vykonávaniu na základe cieľov a úloh stanovených v tomto pláne“ (13). Tvrdenie združenia CISA sa preto zamietlo.

1.7.   Výber vzorky

(40)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia uviedla, že v súlade s článkom 17 základného nariadenia môže vybrať vzorku zainteresovaných strán.

1.7.1.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(41)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania uviedla, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Komisia vzorku vybrala na základe ustanovení článku 17 základného nariadenia. Komisia vzorku vybrala na základe výroby a predaja podobného výrobku v Únii v období revízneho prešetrovania, t. j. medzi 1. januárom 2021 a 31. decembrom 2021. Táto predbežná vzorka zahŕňala troch výrobcov z Únie. Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky predstavovali viac ako 25 % odhadovaného celkového objemu výroby v Únii a viac ako 31 % odhadovaného celkového objemu predaja podobného výrobku v Únii. Komisia v súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia vyzvala zainteresované strany, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(42)

Komisia v zázname z 8. marca 2022 potvrdila predbežne vybratú vzorku ako konečnú vzorku, ktorá sa považuje za reprezentatívnu pre výrobné odvetvie Únie.

1.7.2.   Výber vzorky dovozcov

(43)

S cieľom rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť Komisia požiadala neprepojených dovozcov, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí konania.

(44)

Neprihlásili sa žiadni neprepojení dovozcovia.

1.7.3.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike

(45)

Na to, aby Komisia mohla rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť, vyzvala všetkých známych vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí revízneho prešetrovania. Okrem toho Komisia požiadala zastúpenie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii, aby identifikovalo a/alebo kontaktovalo iných vyvážajúcich výrobcov, ak existujú, ktorí by mohli mať záujem zúčastniť sa na prešetrovaní.

(46)

Žiadny z vyvážajúcich výrobcov z dotknutej krajiny neposkytol požadované informácie a nesúhlasil so zaradením do vzorky.

1.8.   Vyplnené dotazníky

(47)

Komisia zaslala čínskej vláde dotazník týkajúci sa existencie výrazných deformácií v ČĽR v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia.

(48)

Komisia zaslala listy s odkazom na dotazník výrobcom z Únie zaradeným do vzorky:

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Nemecko,

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Nemecko,

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Španielsko.

(49)

Tie isté dotazníky boli v deň začatia revízneho prešetrovania sprístupnené aj v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a online na webovom sídle GR pre obchod (14).

(50)

Vyplnené dotazníky boli doručené od troch výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(51)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia takisto vyzvala používateľov a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, aby poskytli informácie týkajúce sa záujmu Únie a aby vyplnili osobitný dotazník.

(52)

Vyplnené dotazníky určené pre používateľov prešetrovaného výrobku boli doručené od troch spoločností:

Vestas Wind Systems A/S, Dánsko (ďalej len „Vestas“),

Astilleros Gondán S.A., Španielsko,

Europipe GmbH, Nemecko.

1.9.   Overovanie

(53)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a na stanovenie záujmu Únie. Overovania na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia z Únie

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Nemecko,

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Nemecko,

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Španielsko.

(54)

Komisia plánovala vykonať overovanie na mieste v priestoroch hlavného nezávislého používateľa (Vestas), spolupráca tejto spoločnosti však nebola dostatočná, aby bolo možné uskutočniť toto overovanie.

1.10.   Poskytnutie informácií

(55)

Komisia 28. februára 2023 informovala všetky zainteresované strany o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých zamýšľala uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz ťažkých dosiek s pôvodom v ČĽR (ďalej len „konečné poskytnutie informácií“). Všetkým stranám sa poskytla lehota, v rámci ktorej mohli predložiť pripomienky týkajúce sa tohto konečného poskytnutia informácií. Komisia dostala pripomienky od žiadateľa a združenia CISA.

(56)

Po konečnom poskytnutí informácií bola zainteresovaným stranám poskytnutá možnosť vypočutia podľa ustanovení bodu 5.8 oznámenia o začatí revízneho prešetrovania. Uskutočnilo sa vypočutie o konečnom poskytnutí informácií so združením CISA.

2.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK, DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Prešetrovaný výrobok

(57)

Prešetrovaným výrobkom je rovnaký výrobok ako v pôvodnom prešetrovaní, konkrétne ide o ploché výrobky z nelegovanej alebo legovanej ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele, kremíkovej elektroocele, nástrojovej ocele a rýchloreznej ocele), valcované za tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté, nie vo zvitkoch, s hrúbkou presahujúcou 10 mm a so šírkou 600 mm alebo väčšou a s hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 10 mm, a so šírkou 2 050 mm alebo väčšou (ďalej len „prešetrovaný výrobok“ alebo „ťažké dosky“).

(58)

Ťažké dosky sa používajú pri výrobe stavebných, banských a ťažobných zariadení, tlakových nádob, ropovodov a plynovodov, na stavbu lodí, mostov a budov.

2.2.   Dotknutý výrobok

(59)

Dotknutý výrobok v rámci tohto prešetrovania je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Číne, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 a ex 7225 99 00 (kódy TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 a 7225990045). Tieto číselné znaky KN a kódy TARIC sa uvádzajú len pre informáciu a bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek následná zmena nomenklatúrneho zatriedenia.

2.3.   Podobný výrobok

(60)

Ako sa zistilo v pôvodnom prešetrovaní, aj v tomto revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti sa potvrdilo, že tieto výrobky majú rovnaké základné fyzické, chemické a technické vlastnosti, ako aj rovnaké základné použitia:

dotknutý výrobok pri vývoze do Únie,

prešetrovaný výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu Číny a

prešetrovaný výrobok vyrábaný a predávaný v Únii výrobným odvetvím Únie.

(61)

Tieto výrobky sa preto považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   DUMPING

 

   Predbežné poznámky

(62)

Počas obdobia revízneho prešetrovania sa z ČĽR dovážal zanedbateľný objem ťažkých dosiek, ktorý nemohol tvoriť základ na stanovenie pokračovania dumpingu. Komisia preto analyzovala pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu, ako sa uvádza v ďalšom oddiele.

4.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(63)

Komisia v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia prešetrovala pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu v prípade zrušenia opatrení. Analyzovali sa tieto skutočnosti: výrobná kapacita a voľná kapacita v ČĽR, atraktívnosť trhu Únie a vývozné ceny na trhy tretích krajín, ako aj možná absorpčná kapacita trhov tretích krajín.

(64)

Ako sa uvádza v odôvodnení 46, v rámci prešetrovania nespolupracoval ani jeden výrobca z ČĽR. Komisia preto informovala orgány ČĽR, že vzhľadom na neexistenciu spolupráce Komisia môže pri zisteniach vo vzťahu k vyvážajúcim výrobcom v ČĽR uplatniť článok 18 základného nariadenia. Komisii v tomto ohľade neboli predložené žiadne pripomienky ani žiadosti o intervenciu úradníka pre vypočutie.

(65)

V súlade s článkom 18 základného nariadenia boli teda zistenia vo vzťahu k pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu založené na dostupných skutočnostiach, konkrétne na informáciách uvedených v riadne aktualizovanej žiadosti o revízne prešetrovanie, ak je k dispozícii, na informáciách získaných od žiadateľa a informáciách z iných verejne dostupných zdrojov, predovšetkým z databázy Global Trade Atlas (ďalej len „GTA“) (15).

4.1.   Výrobná kapacita a voľná kapacita v ČĽR

(66)

Podľa informácií poskytnutých žiadateľom v žiadosti o revízne prešetrovanie bola výrobná kapacita ČĽR v oblasti ťažkých dosiek v období revízneho prešetrovania založená na dvoch zdrojoch informácií, ako je správa spoločnosti CRU (16) a správa skupiny MCI (17). Podľa správy spoločnosti CRU bola v roku 2021 výrobná kapacita Číny v oblasti ťažkých dosiek 94 miliónov ton, pričom skutočná výroba dosiahla 86 miliónov ton, takže ostáva voľná kapacita najmenej 8 miliónov ton. Podľa správy skupiny MCI bola v roku 2021 výrobná kapacita Číny v oblasti ťažkých dosiek 113 miliónov ton, pričom skutočná výroba dosiahla 99 miliónov ton, takže ostáva voľná kapacita najmenej 14 miliónov ton.

(67)

Z toho teda vyplýva, že voľná kapacita v Číne sa pohybuje od 8 miliónov ton do 14 miliónov ton, čo je dostatočné množstvo na uspokojenie celej spotreby v Únii v období revízneho prešetrovania, ktorá bola 8,2 milióna ton, ako sa uvádza v tabuľke 2 v odôvodnení 177. Žiadateľ sa domnieval, že vzhľadom na takúto veľkú voľnú kapacitu by sa dovoz z Číny do Únie mohol zvýšiť na úroveň vyše 1 milióna ton ročne, ako sa stalo v období prešetrovania (2015) pôvodného prešetrovania (18).

(68)

Ako sa uvádza v odôvodnení 13, spoločnosť Primex tvrdila, že udávaná čínska kapacita v prípade ťažkých dosiek sa veľmi líši v závislosti od zdroja údajov, že nebol uvedený zdroj pôvodných údajov a že z poklesu voľnej kapacity medzi rokmi 2018 a 2021 vyplýva, že potenciálny vývoz z Číny do Únie sa v posledných rokoch zmenšil.

(69)

Žiadateľ vysvetlil, že odhady kapacít vychádzali z dvoch podrobných správ vypracovaných nezávislými tretími stranami, t. j. spoločnosťami CRU a MCI, na základe údajov značného počtu čínskych spoločností. Žiadateľ okrem toho tvrdil, že pokles voľnej kapacity súvisel so zvýšením zjavne čínskej spotreby do roku 2020, po ktorom nasledoval pokles spotreby od roku 2021 a prognóza ďalšieho oslabenia čínskeho hospodárstva. Čínska spotreba ťažkých dosiek bola v roku 2021 približne 85 miliónov ton. Žiadateľ takisto uviedol, že Medzinárodný menový fond oznámil, že rast Číny sa od začiatku roku 2022 výrazne oslabil (19). Navyše podľa OECD sa spomalenie spotreby ocele začalo v júli 2021, keď došlo k spomaleniu rastu v stavebníctve (20). Podľa poznatkov jedného z výrobcov z Únie o trhu sa predpokladá, že Čína zaznamená záporný rast dopytu po ťažkých doskách v strednodobom horizonte.

(70)

Žiadateľ preto tvrdil, že čínska spotreba ťažkých dosiek sa pravdepodobne ešte viac zníži, čo bude mať za následok ďalší nárast voľnej kapacity a ten povedie k väčšiemu tlaku na čínskych výrobcov, aby pre svoju nadmernú kapacitu v oblasti ocele hľadali trhy tretích krajín.

(71)

Žiadateľ ďalej tvrdil, že prudké zvýšenie dovozu čínskych brám (číselný znak KN 7207 12 10) do Únie v období od júna do augusta 2022 je dôkazom veľkej voľnej kapacity Číny a jej schopnosti presunúť veľmi veľké množstvá ocele do Únie vo veľmi krátkom čase.

(72)

Komisia usúdila, že z informácií uvedených v žiadosti, vysvetlených žiadateľom, ako aj z dôkazov, ktoré žiadateľ poskytol v súvislosti s očakávaným znížením spotreby v Číne a nedávnym zvýšením dovozu brám, vyplýva, že voľná kapacita v Číne v oblasti ťažkých dosiek je značná a jej zníženie v strednodobom horizonte je nepravdepodobné. Komisia preto tvrdenia predložené spoločnosťou Primex zamietla.

(73)

Komisia teda zistila, že existuje značná voľná kapacita na zvýšenie vývozu do Únie vo veľkých množstvách, pokiaľ by sa umožnilo uplynutie platnosti opatrení.

4.2.   Atraktívnosť trhu Únie a vývozné ceny pri vývoze do tretích krajín

(74)

Trh Únie s ťažkými doskami patrí podľa informácií poskytnutých žiadateľom v žiadosti o revízne prešetrovanie medzi najväčšie trhy na svete. Kapacita čínskych výrobcov uvedená v odôvodnení 66 navyše prevyšuje čínsku spotrebu uvedenú v odôvodnení 69 aspoň o 9 miliónov ton, takže čínski výrobcovia hľadajú vývozné trhy, ktoré by pohltili ich nadmernú kapacitu.

(75)

Žiadateľ v žiadosti o revízne prešetrovanie uviedol, že veľkí čínski výrobcovia ťažkých dosiek, ako je Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (ďalej len „Baosteel“) a Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. (ďalej len „WISCO“) založili obchodné spoločnosti v Únii, aby uľahčili svoj dovoz do Únie. Táto skutočnosť bola potvrdená vo vykonávacom nariadení Komisie, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele s pôvodom, okrem iných krajín, v ČĽR (21).

(76)

Ako sa uvádza v odôvodnení 67, dovoz ťažkých dosiek z Číny v roku 2015, pred uložením antidumpingových ciel, presiahol 1 milión ton. Je preto pravdepodobné, že v prípade uplynutia platnosti opatrení by čínskych vývozcov opäť prilákal vývoz značného objemu na trh Únie.

(77)

Spoločnosť Primex tvrdila, že v dôsledku ochranných opatrení uplatňovaných na ťažké dosky [upravených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2022/434 (22)] je dovoz do Únie obmedzený až do 30. júna 2024. Spoločnosť tvrdila, že na dovoz z Číny sa vzťahuje kvóta pre ostatné krajiny a dovoz v tejto kategórii v roku 2021 bol približne 370 000 ton. Tvrdila, že vzhľadom na skutočnosť, že ostatné krajiny neprestanú vyvážať do Únie, Čína nebude mať prístup k celej kvóte pridelenej ostatným krajinám.

(78)

Žiadateľ v žiadosti o revízne prešetrovanie takisto poznamenal, že súčasné ochranné opatrenia EÚ týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele významne neobmedzujú objem dovozu ťažkých dosiek.

(79)

Na obdobie od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 však bola celková colná kvóta pre dosky kvart z nelegovanej ocele a ostatnej legovanej ocele stanovená na úrovni vyše 3,2 milióna ton, z čoho približne 2,2 milióna ton bolo pridelených „ostatným krajinám“ vrátane Číny. Okrem toho na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 bola kvóta stanovená približne na 3,4 milióna ton, z čoho asi 2,3 milióna ton bolo pridelených „ostatným krajinám“ vrátane Číny (23). Dovoz ťažkých dosiek z krajín zaradených medzi „ostatné krajiny“ (t. j. s výnimkou Ukrajiny) dosiahol v období revízneho prešetrovania celkovo menej ako 0,8 milióna ton, ako sa uvádza v tabuľkách 3 a 5, takže existuje priestor pre Čínu na zvýšenie dovozu na vyše 1 milióna ton bez toho, aby sa to dotklo ochranných opatrení.

(80)

Komisia sa preto domnieva, že kvóta, ktorá je k dispozícii na dovoz z Číny, je značná a existencia kvóty nezmenší atraktívnosť trhu Únie v prípade uplynutia platnosti antidumpingových ciel, zatiaľ čo je stále možný dovoz v rámci značnej kvóty.

(81)

Navyše, aby Komisia získala odhad pravdepodobného správania v oblasti stanovovania cien v Únii pri neexistujúcich opatreniach, porovnala aj čínsku vývoznú cenu do tretích krajín s čínskou normálnou hodnotou.

(82)

Keďže čínski vyvážajúci výrobcovia a čínska vláda nespolupracovali, Komisia stanovila normálnu hodnotu na základe informácií uvedených v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti a iných ľahko dostupných informácií, ako sa vysvetľuje v ďalšom oddiele.

4.2.1.   Postup na určenie normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia pre dovoz ťažkých dosiek s pôvodom v ČĽR

(83)

Keďže pri začatí prešetrovania boli k dispozícii dostatočné dôkazy, ktoré v súvislosti s ČĽR nasvedčovali existencii výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia, Komisia začala prešetrovanie na základe článku 2 ods. 6a základného nariadenia.

(84)

Komisia v snahe získať informácie, ktoré považovala za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s údajnými výraznými deformáciami, zaslala čínskej vláde dotazník. V bode 5.3.2 oznámenia o začatí revízneho prešetrovania Komisia navyše vyzvala všetky zainteresované strany, aby do 37 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o začatí revízneho prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s uplatnením článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Od čínskej vlády nebol doručený žiadny vyplnený dotazník. Komisia následne informovala čínsku vládu, že na stanovenie existencie výrazných deformácií v ČĽR použije dostupné skutočnosti v zmysle článku 18 základného nariadenia.

(85)

V bode 5.3.2 oznámenia o začatí revízneho prešetrovania Komisia takisto uviedla, že vzhľadom na dostupné dôkazy by mohlo byť potrebné vybrať vhodnú reprezentatívnu krajinu podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia na účely určenia normálnej hodnoty na základe nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt, a v tejto súvislosti navrhla Brazíliu. Komisia ďalej uviedla, že preskúma prípadné ďalšie vhodné krajiny v súlade s kritériami stanovenými v článku 2 ods. 6a prvej zarážke základného nariadenia.

(86)

Komisia 16. decembra 2022 informovala zainteresované strany formou záznamu o relevantných zdrojoch, ktoré zamýšľala použiť na účely určenia normálnej hodnoty (ďalej len „záznam“), pričom ako reprezentatívnu krajinu použila Brazíliu. Ďalej informovala zainteresované strany, že stanoví predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk na základe dostupných informácií o spoločnosti Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (ďalej len „Usiminas“) a o spoločnosti Gerdau S/A (ďalej len „Gerdau“), ktoré sú výrobcami prešetrovaného výrobku v reprezentatívnej krajine.

(87)

Žiadateľ vo svojich pripomienkach k záznamu tvrdil, že Komisia by mala zohľadniť aj iné výrobné faktory používané pri výrobe ťažkých dosiek, ako sú drôty z nelegovaného hliníka, hliníkový odpad a šrot, ferozliatina, ferosilícium, voda, ťažké oleje, acetylén atď.

(88)

Komisia v zázname uviedla hlavné výrobné faktory. Okrem týchto výrobných faktorov Komisia pripočítala aj spotrebný materiál a režijné náklady, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 139 a 149. Navyše vzhľadom na to, že súčasné prešetrovanie je revíznym prešetrovaním pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia, pri ktorom sa nevyžaduje presný výpočet dumpingového rozpätia, ale skôr stanovenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu, Komisia sa domnievala, že v tomto prípade sa pri výpočte normálnej hodnoty môže výnimočne zamerať na hlavné výrobné faktory. Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodneniach 184 a 185, dovoz dotknutého výrobku z ČĽR v období revízneho prešetrovania bol zanedbateľný. Vytvorená normálna hodnota sa teda použije iba na porovnanie s čínskou vývoznou cenou pri vývoze do tretích krajín.

4.2.2.   Normálna hodnota

(89)

Podľa článku 2 ods. 1 základného nariadenia, „normálna hodnota je spravidla založená na cenách zaplatených alebo obvykle platených v bežnom obchode nezávislými zákazníkmi v krajine vývozu“.

(90)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia, „ak sa […] zistí, že vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle písmena b) vo vyvážajúcej krajine nie je vhodné použiť domáce ceny a náklady v tejto krajine, normálna hodnota sa vytvorí výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty“, a táto vytvorená normálna hodnota „musí zahŕňať nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk“.

(91)

Ako sa bližšie vysvetľuje ďalej v texte, Komisia v súčasnom prešetrovaní dospela k záveru, že na základe dostupných dôkazov bolo uplatnenie článku 2 ods. 6a základného nariadenia primerané.

4.2.2.1.   Existencia výrazných deformácií

(92)

Pri nedávnych prešetrovaniach, ktoré sa týkali odvetvia ocele v ČĽR (24), Komisia zistila výrazné deformácie v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia.

(93)

Pri uvedených prešetrovaniach Komisia zistila, že v ČĽR existovalo značné zasahovanie vlády, ktoré má za následok deformáciu efektívneho rozdeľovania zdrojov v súlade s trhovými zásadami (25). Komisia najmä dospela k záveru, že v odvetví ocele, ktorá je hlavnou surovinou na výrobu prešetrovaného výrobku, nielen pretrváva výrazná miera vlastníctva čínskou vládou v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) prvej zarážky základného nariadenia (26), ale čínska vláda je prostredníctvom prítomnosti štátu vo firmách takisto schopná ovplyvňovať ceny a náklady v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) druhej zarážky základného nariadenia (27). Komisia navyše zistila, že na trh má ďalej rušivý vplyv aj prítomnosť štátu na finančných trhoch a jeho zasahovanie do nich, ako aj do poskytovania surovín a vstupov. V skutočnosti systém plánovania v ČĽR celkovo vedie ku koncentrácii zdrojov v odvetviach, ktoré čínska vláda určila za strategické alebo ich považuje za inak politicky významné, namiesto toho, aby sa prideľovali v súlade s trhovými silami (28). Komisia okrem toho dospela k záveru, že čínske predpisy v oblasti konkurzného a majetkového práva nefungujú tak, ako by mali, v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) štvrtej zarážky základného nariadenia, čo spôsobuje deformácie, najmä keď sa platobne neschopné firmy udržiavajú nad vodou, a pri udeľovaní práv na využívanie pôdy v ČĽR (29). V rovnakom duchu Komisia zistila v odvetví ocele deformácie v oblasti mzdových nákladov v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) piatej zarážky základného nariadenia (30), ako aj deformácie na finančných trhoch v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) šiestej zarážky základného nariadenia, najmä pokiaľ ide o prístup obchodných subjektov ku kapitálu v ČĽR (31).

(94)

Podobne ako v predchádzajúcich prešetrovaniach týkajúcich sa odvetvia ocele v ČĽR, Komisia v tomto prešetrovaní preskúmala, či vzhľadom na existenciu výrazných deformácií v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia je, resp. nie je vhodné použiť ceny a náklady na domácom trhu v ČĽR. Komisia toto preskúmanie vykonala na základe dôkazov dostupných v spise vrátane dôkazov uvedených v žiadosti, ako aj v „Pracovnom dokumente útvarov Komisie o výrazných deformáciách v hospodárstve Čínskej ľudovej republiky na účely prešetrovaní na ochranu obchodu“ (32) (ďalej len „správa“), ktorý sa opiera o verejne dostupné zdroje. Uvedená analýza bola zameraná na preskúmanie značného zasahovania vlády do hospodárstva ČĽR vo všeobecnosti, ale aj konkrétnej situácie na trhu v danom odvetví vrátane prešetrovaného výrobku. Komisia tieto dôkazové prvky ďalej doplnila o svoj vlastný prieskum týkajúci sa rôznych kritérií relevantných na potvrdenie existencie výrazných deformácií v ČĽR ktoré sa zistili aj v jej predchádzajúcich prešetrovaniach v tejto súvislosti.

(95)

Žiadateľ v žiadosti tvrdil, že ceny a náklady výrobkov z ocele v ČĽR vrátane prešetrovaného výrobku nie sú výsledkom voľného pôsobenia síl na trhu. V žiadosti tvrdil, že všetky výrobné faktory, ako sú pôda, energia, kapitál, suroviny a práca, sú rovnako deformované. Na podporu svojho stanoviska sa v žiadosti odvolával na niekoľko verejne dostupných zdrojov informácií, ako je napríklad správa, závery, ku ktorým dospelo Ministerstvo obchodu USA (33), nedávne prešetrovania Komisie týkajúce sa čínskeho oceliarskeho odvetvia (34), 13. päťročný plán národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČĽR, ako aj 14. päťročný plán národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČĽR.

(96)

Na tomto základe sa v žiadosti zdôraznilo, že:

oceliarske odvetvie sa považuje za oporu priemyslu v Číne, kde čínska vláda ovláda prakticky každý aspekt rozvoja a fungovania oceliarskeho odvetvia a pomocou celej škály politík a usmernení, ako sú päťročné plány, ovplyvňuje zloženie trhu a obmedzuje suroviny, ovplyvňuje investície, odstraňovanie kapacít, sortiment výrobkov, premiestňovanie, modernizáciu atď.,

spoločnosť Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (ďalej len „Baosteel“), jeden z hlavných čínskych výrobcov ťažkých dosiek, je veľký štátom vlastnený podnik a tvorí súčasť skupiny China Baowu Steel Group Co. Ltd. (ďalej len „Baowu“), ktorej súčasťou je spoločnosť Wuhan Iron/Steel Co., Ltd. (ďalej len „WISCO“). Obidve spoločnosti, Baosteel aj WISCO, vykonávajú niekoľko činností budovania strany, majú členov strany vo vedení spoločnosti a vyzdvihujú svoje spojenie s Komunistickou stranou Číny,

náklady na suroviny, ako je oceľ a železná ruda, a energiu v ČĽR nie sú výsledkom voľného pôsobenia síl na trhu, pretože ich výroba je v ČĽR predmetom štátnej podpory; výrazné systémové deformácie existujú aj v súvislosti s prístupom ku kapitálu, pozemkom a práci.

(97)

Čínska vláda nepredložila pripomienky ani dôkazy na podporu alebo vyvrátenie existujúcich dôkazov v spise vrátane správy a ďalších dôkazov, ktoré predložil žiadateľ, o existencii výrazných deformácií a/alebo o vhodnosti uplatnenia článku 2 ods. 6a základného nariadenia v predmetnom prípade.

(98)

Konkrétne v odvetví prešetrovaného výrobku, t. j. v oceliarskom odvetví, pretrváva výrazná miera vlastníctva čínskej vlády v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) prvej zarážky základného nariadenia. Keďže čínski vývozcovia prešetrovaného výrobku nespolupracovali, presný pomer súkromných a štátom vlastnených výrobcov nebolo možné určiť. Prešetrovaním sa však potvrdilo, že dvaja najväčší výrobcovia v oceliarskom odvetví, a to skupina Angang Steel Group (ďalej len „Ansteel“) a skupina Baowu, sú buď úplne vo vlastníctve štátu, alebo v nich štát vlastní kontrolný podiel. V každom prípade, hoci konkrétne informácie nemusia byť pre prešetrovaný výrobok k dispozícii, toto odvetvie predstavuje pododvetvie oceliarskeho priemyslu a zistenia týkajúce sa oceliarskeho odvetvia sa preto považujú za smerodajné aj pre prešetrovaný výrobok.

(99)

Verejne aj súkromne vlastnené podniky v oceliarskom odvetví podliehajú politickému dohľadu a usmerňovaniu. Najnovšie čínske politické dokumenty týkajúce sa oceliarskeho odvetvia potvrdzujú význam, aký čínska vláda naďalej pripisuje tomuto odvetviu, a to vrátane zámeru zasahovať do tohto odvetvia s cieľom formovať ho v súlade s vládnymi politikami. Príkladom toho je návrh usmerňujúceho stanoviska Ministerstva priemyslu a informačných technológií na podporu rozvoja vysokej kvality oceliarskeho priemyslu, v ktorom sa požaduje ďalšia konsolidácia priemyselnej základne a výrazné zlepšenie úrovne modernizácie priemyselného reťazca (35), 14. päťročný plán rozvoja odvetvia surovín, podľa ktorého sa v tomto odvetví „spojí vedúce postavenie na trhu s podporou vlády“ a bude „sa venovať rozvoju skupiny popredných spoločností s vedúcim postavením z hľadiska ekológie a kľúčovou konkurencieschopnosťou“ (36), alebo 14. päťročný plán rozvoja odvetvia oceľového šrotu, ktorého hlavným cieľom je „nepretržite zvyšovať mieru využívania oceľového šrotu, aby celkový podiel šrotu pri výrobe ocele na celoštátnej úrovni do konca 14. päťročného plánu dosiahol 30 %“. (37)

(100)

Podobné príklady zámeru čínskych orgánov dohliadať na vývoj v odvetví a riadiť ho možno vidieť na provinčnej úrovni, ako napríklad v provincii Che-pej, ktorá plánuje „plynule zaviesť skupinový rozvoj organizácií, zrýchliť reformu zmiešaného vlastníctva štátom vlastnených podnikov, zamerať sa na podporu medziregionálnych fúzií a reštrukturalizácií súkromných železiarskych a oceliarskych podnikov a usilovať sa o vytvorenie jednej až dvoch veľkých skupín svetovej úrovne, troch až piatich veľkých skupín s vplyvom na domáci trh, ktoré budú slúžiť ako opora“ a „ďalej rozšíriť postupy recyklácie a obehu oceľového šrotu, posilniť preosievanie a triedenie oceľového šrotu (38)“. Podobne v pláne vykonávania provincie Che-nan na transformáciu a modernizáciu oceliarskeho priemyslu počas 14. päťročného plánu sa počíta s „vybudovaním typických základní výroby ocele […], vybudovať šesť typických základní výroby ocele v An-jangu, Ťi-juane, Pching-ting-šane, Sin-jangu, Šang-čchiou, Čou-kchou atď. a zvýšiť rozsah, intenzitu, špecializáciu a dobrú povesť odvetvia. V rámci nich bude do roku 2025 výrobná kapacita surového železa v An-jangu regulovaná v objeme pod 14 miliónov ton a výrobná kapacita surovej ocele bude regulovaná v objeme do 15 miliónov ton.“ (39) Ďalšie ciele priemyselnej politiky sa nachádzajú aj v plánovacích dokumentoch iných provincií, ako je Ťiang-su (40), Šan-tung (41), Šan-si (42), mesto Ta-lien v provincii Liao-ning (43) alebo provincia Če-ťiang (44).

(101)

Pokiaľ ide o schopnosť čínskej vlády zasahovať do cien a nákladov prostredníctvom prítomnosti štátu vo firmách v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) druhej zarážky základného nariadenia, z dôvodu nespolupráce zo strany vyvážajúcich výrobcov nebolo možné systematicky preukázať existenciu osobných prepojení medzi výrobcami prešetrovaného výrobku a Komunistickou stranou Číny. Keďže však prešetrovaný výrobok predstavuje pododvetvie oceliarskeho odvetvia, dostupné informácie o výrobcoch ocele sú relevantné aj pre prešetrovaný výrobok.

(102)

Napríklad predseda skupiny Ansteel zároveň zastáva funkciu tajomníka výboru strany. Podobne aj riaditeľ a generálny riaditeľ skupiny Ansteel zastáva funkciu zástupcu tajomníka výboru strany (45). V prípade skupiny Baowu, predseda spoločnosti Baosteel, ktorá je dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve skupiny Baowu, zastáva zároveň funkciu tajomníka výboru strany, kým výkonný riaditeľ vykonáva aj funkciu zástupcu tajomníka výboru strany a zástupca výkonného riaditeľa je členom stáleho výboru strany (46).

(103)

Navyše výbor strany v rámci skupiny Ansteel 22. júla 2022 vydal správu o štúdiu a realizácii myšlienky dôležitého prejavu generálneho tajomníka Si Ťin-pchinga z 1. júla: „Musíme sa usilovať o realizáciu myšlienky dôležitého prejavu generálneho tajomníka Si Ťin-pchinga z 1. júla, starostlivo porovnávať opatrenia spomínané v prejave s opatreniami výboru strany v rámci skupiny Ansteel, študovať a formulovať ‚nepovinné kroky‘, úzko spájať súčasnú situáciu podpory stratégie rozvoja podľa ‚14. päťročného plánu‘ skupiny Ansteel a vykonávať dôkladné vyšetrovania/výskum, riadne vykonávať praktické činnosti a správne začínať nové záležitosti.“ (47) Príslušnosť skupiny k strane bola zdôraznená 2. apríla 2021 na schôdzi odborového združenia v rámci skupiny Ansteel Group, podľa ktorej „by odborové organizácie na všetkých úrovniach skupiny Ansteel Group mali podporovať vedenie strany, vyjadrovať politickú zodpovednosť odborov a uvedomene slúžiť celkovému rozvoju vysokej kvality skupiny Ansteel Group.“ (48)

(104)

Navyše, ako sa uvádza na webovom sídle skupiny Baowu: „Skupina Baowu v plnej miere uskutočňuje požiadavky ‚stanoviska o posilňovaní vedúceho postavenia strany pri zlepšovaní správy a riadenia centrálnych podnikov‘, systematicky optimalizuje hlavný systém rozhodovania a tvorí vykonávacie opatrenia pre systém rozhodovania spočívajúci v prijatí ‚troch významných a jedného veľkého‘ rozhodnutia, pre zoznam rozhodovacích právomocí a povinností v prípade zásadných otázok, a pre predstavenstvo.“ (49)

(105)

V odvetví prešetrovaného výrobku sú okrem toho zavedené diskriminačné politiky v prospech domácich výrobcov alebo inak ovplyvňujúce trh v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) tretej zarážky základného nariadenia. Hoci počas prešetrovania nebolo možné identifikovať žiadne osobitné politické dokumenty, ktoré by usmerňovali osobitne rozvoj odvetvia ťažkých dosiek, toto odvetvie profituje z vládnych usmernení a zasahovania do oceliarskeho odvetvia, keďže prešetrovaný výrobok predstavuje jedno z jeho pododvetví.

(106)

Oceliarsky priemysel čínska vláda naďalej považuje za kľúčový (50). Potvrdzuje to množstvo plánov, smerníc a iných dokumentov zameraných na oceľ, ktoré sa vydávajú na celoštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. V rámci 14. päťročného plánu prijatého v marci 2021 čínska vláda určila oceliarsky priemysel na transformáciu a modernizáciu, ako aj na optimalizáciu a štrukturálne úpravy (51). Podobne sa v 14. päťročnom pláne rozvoja odvetvia surovín, ktorý sa vzťahuje aj na oceliarsky priemysel, uvádza odvetvie ako „základ reálneho hospodárstva“ a „kľúčovú oblasť, ktorá formuje čínsku medzinárodnú konkurenčnú výhodu“, a stanovuje sa v ňom niekoľko cieľov a pracovných metód, ktoré majú stimulovať rozvoj oceliarskeho odvetvia v období 2021 – 2025, ako je technologická modernizácia, zlepšenie štruktúry odvetvia (okrem iného prostredníctvom ďalších koncentrácií podnikov) alebo digitálna transformácia (52).

(107)

Ďalšou dôležitou surovinou používanou na výrobu ťažkých dosiek je železná ruda. Železná ruda sa uvádza aj v 14. päťročnom pláne rozvoja odvetvia surovín, v rámci ktorého štát plánuje „racionálne rozvíjať domáce zdroje nerastných surovín, posilniť prieskum železnej rudy […], vykonávať preferenčné daňové politiky, podporovať prijímanie vyspelých technológií a zariadení na znižovanie vzniku tuhého banského odpadu.“ (53) V provinciách, ako je Che-pej, orgány plánujú tieto opatrenia pre toto odvetvie: „diskontovaná subvencia na nové projektové investície; uskutočnenie prieskumu medzi finančnými inštitúciami a nasmerovanie ich k tomu, aby poskytovali zvýhodnené úvery železiarskym a oceliarskym podnikom na prechod do nových priemyselných odvetví, a zároveň vláda poskytne diskontované subvencie.“ (54) Celkovo možno zhrnúť, že čínska vláda zaviedla opatrenia na podnietenie subjektov k tomu, aby sa riadili cieľmi verejnej politiky zameranými na pomoc podporovaným odvetviam vrátane výroby hlavných surovín používaných na výrobu prešetrovaného výrobku. Takéto opatrenia bránia voľnému fungovaniu trhových síl.

(108)

Pri tomto prešetrovaní sa nezistil žiadny dôkaz o tom, že by diskriminačné uplatňovanie alebo nedostatočné presadzovanie právnych predpisov v oblasti konkurzného práva a majetkového práva podľa článku 2 ods. 6a písm. b) štvrtej zarážky základného nariadenia v odvetví ťažkých dosiek uvedených v odôvodnení 93 neovplyvnili výrobcov prešetrovaného výrobku

(109)

Odvetvie ťažkých dosiek nepriaznivo ovplyvňujú aj deformácie mzdových nákladov v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) piatej zarážky základného nariadenia, ako bolo uvedené aj v odôvodnení 93. Tieto deformácie ovplyvňujú odvetvie jednak priamo (pri výrobe prešetrovaného výrobku alebo hlavných vstupov), ako aj nepriamo (pri prístupe k vstupom od spoločností, ktoré podliehajú rovnakému systému pracovného práva v ČĽR) (55).

(110)

Navyše pri tomto prešetrovaní nebol predložený žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že odvetvie prešetrovaného výrobku neovplyvňujú zásahy vlády do finančného systému v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) šiestej zarážky základného nariadenia, ako bolo uvedené aj v odôvodnení 93. Značné zasahovanie vlády do finančného systému preto vedie k závažnému ovplyvňovaniu trhových podmienok na všetkých úrovniach.

(111)

Komisia napokon pripomína, že na výrobu prešetrovaného výrobku sú potrebné viaceré vstupy. Keď výrobcovia ťažkých dosiek nakupujú/kontrahujú tieto vstupy, ceny, ktoré platia (a ktoré sa zaznamenávajú ako ich náklady), sú jednoznačne vystavené rovnakým systematickým deformáciám, aké už boli spomenuté. Napríklad dodávatelia vstupov zamestnávajú pracovnú silu, ktorá je ovplyvnená týmito deformáciami. Môžu si požičať peniaze, ktoré podliehajú deformáciám vo finančnom sektore, resp. pri prideľovaní kapitálu. Okrem toho podliehajú systému plánovania, ktorý sa uplatňuje na všetkých úrovniach štátnej správy a vo všetkých odvetviach.

(112)

V dôsledku toho nielenže nie je vhodné použiť v zmysle článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia ceny predaja ťažkých dosiek na domácom trhu, ale dotknuté sú aj všetky náklady na vstupy (vrátane surovín, energie, pozemkov, financovania, práce atď.), pretože ich cenotvorba je ovplyvnená značným zasahovaním vlády, ako sa uvádza v častiach I a II správy. Zásahy vlády opísané v súvislosti s prideľovaním kapitálu, pôdou, prácou, energiou a surovinami sú totiž prítomné v celej ČĽR. To napríklad znamená, že vstup, ktorý bol sám osebe vyrobený v ČĽR kombináciou rôznych výrobných faktorov, je vystavený výrazným deformáciám. To isté platí aj pre vstupy používané na výrobu takéhoto vstupu atď.

(113)

Združenie CISA vo svojich pripomienkach k záznamu zopakovalo pripomienky, ktoré uviedlo v reakcii na začatie prešetrovania (pozri odôvodnenia 32 až 39). Združenie ďalej poznamenalo, že podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia by sa existencia výrazných deformácií mala vyhodnotiť pre každého vyvážajúceho výrobcu osobitne. Komisia teda mala povinnosť zanalyzovať situáciu každého čínskeho výrobcu a rozhodnúť, či sú niektoré faktory výrobných a predajných nákladov deformované v každom jednotlivom prípade. Združenie CISA tvrdilo, že hoci v tomto prípade jednotliví čínski výrobcovia nespolupracovali, zistenia na úrovni celej krajiny alebo celého odvetvia by sa nemali povoliť.

(114)

Komisia konštatovala, že keď po preukázaní existencie výrazných deformácií vo vyvážajúcej krajine v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. b) nie je vhodné použiť ceny na domácom trhu a náklady vo vyvážajúcej krajine, Komisia môže vytvoriť normálnu hodnotu na základe nedeformovaných cien alebo referenčných hodnôt vo vhodnej reprezentatívnej krajine pre každého vyvážajúceho výrobcu v súlade s článkom 2 ods. 6a) písmenom a). V článku 2 ods. 6a základného nariadenia sa stanovuje, že domáce náklady jednotlivých výrobcov sa môžu použiť, ak sa na základe presných a primeraných dôkazov s určitosťou preukázalo, že nie sú deformované. Vzhľadom na dostupné dôkazy o výrobných faktoroch jednotlivých vyvážajúcich výrobcov však nebolo možné žiadne náklady na výrobu a predaj prešetrovaného výrobku považovať za nedeformované. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(115)

Združenie CISA vo svojich pripomienkach týkajúcich sa konečného poskytnutia informácií znovu zopakovalo svoje pripomienky predložené v reakcii na začatie a v odpovedi na záznam (pozri odôvodnenia 32 až 39). Konkrétne, zatiaľ čo združenie uviedlo, že Komisia odpovedala na jeho predchádzajúce pripomienky, vyjadrilo aj svoje sklamanie z toho, že Komisia zamietla tvrdenia, ktoré predložilo. Združenie preto trvalo na tom, že i) správa má pochybnú dôkaznú hodnotu a nespĺňa normy nestranných a objektívnych dôkazov, ii) rôzne päťročné plány sú všeobecnými politickými dokumentmi bez záväzných právnych účinkov (čo je podľa názoru združenia CISA zrejmé aj z neexistencie výslovných sankcií v prípade porušenia) a že EÚ má zavedené podobné druhy politických dokumentov.

(116)

Argumenty predložené združením CISA už boli riešené v odôvodnení 33 týkajúcom sa správy a v odôvodnení 39 o päťročných plánoch. Pokiaľ ide o poznámku združenia k tomu, že EÚ má zavedené politické dokumenty podobné čínskym päťročným plánom, Komisia konštatovala, že sú úplne irelevantné pre posúdenie výrazných deformácií v Číne podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia. Odkaz na absenciu sankcií v päťročných plánoch podobne nemôže zmeniť posúdenie v odôvodnení 39, ktoré na základe konkrétnych ustanovení príslušných päťročných plánov v kombinácii so skutočnosťami, ktoré sa rozoberajú v správe, poukazuje na jednoznačnú povinnosť dotknutých čínskych orgánov vykonávať dané päťročné plány. Argumenty združenia CISA preto nemôžu zmeniť závery Komisie, ku ktorým dospela v odôvodneniach 32 až 39.

(117)

Celkovo z dostupných dôkazov vyplynulo, že ceny prešetrovaného výrobku alebo náklady naň vrátane nákladov na suroviny, energiu a prácu nie sú výsledkom voľného pôsobenia síl na trhu, pretože sú ovplyvňované značným zasahovaním vlády v zmysle článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia, ako ukazuje skutočný alebo možný vplyv jedného alebo viacerých relevantných prvkov, ktoré sú v ňom uvedené. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že na stanovenie normálnej hodnoty v tomto prípade nie je vhodné použiť ceny a náklady na domácom trhu. Komisia preto pristúpila k vytvoreniu normálnej hodnoty výlučne na základe nákladov na výrobu a predaj odrážajúcich nedeformované ceny alebo referenčné hodnoty, čiže v tomto prípade postupovala na základe zodpovedajúcich nákladov na výrobu a predaj vo vhodnej reprezentatívnej krajine v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia, ako je opísané v ďalšom oddiele.

4.2.2.2.   Reprezentatívna krajina

4.2.2.2.1.   Všeobecné poznámky

(118)

Výber reprezentatívnej krajiny bol založený na týchto kritériách v zmysle článku 2 ods. 6a základného nariadenia:

úroveň hospodárskeho rozvoja podobná ČĽR. Komisia na tento účel použila krajiny, ktoré majú podľa databázy Svetovej banky (56) podobný hrubý národný dôchodok na obyvateľa ako ČĽR,

výroba prešetrovaného výrobku v danej krajine (57),

dostupnosť príslušných verejných údajov v reprezentatívnej krajine,

ak je možných reprezentatívnych krajín viac, v relevantnom prípade by sa mala uprednostniť krajina s náležitou úrovňou sociálnej a environmentálnej ochrany.

(119)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 86, Komisia vyhotovila záznam týkajúci sa relevantných zdrojov na určenie normálnej hodnoty. V tomto zázname sa opisujú skutočnosti a dôkazy, z ktorých vychádzajú relevantné kritériá. Týmto záznamom boli zainteresované strany informované o zámere Komisie považovať v tomto prípade Brazíliu za vhodnú reprezentatívnu krajinu, ak by sa potvrdila existencia výrazných deformácií podľa článku 2 ods. 6a základného nariadenia.

(120)

V súlade s kritériami uvedenými v článku 2 ods. 6a základného nariadenia a s návrhmi žiadateľa v žiadosti o revízne prešetrovanie Komisia určila Brazíliu ako krajinu s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja ako ČĽR. Svetová banka klasifikuje Brazíliu na základe hrubého národného dôchodku ako krajinu s vyšším stredným príjmom. Považuje sa teda za krajinu s podobnou úrovňou hospodárskeho rozvoja ako ČĽR.

(121)

Komisia zistila, že Brazília je významným producentom ťažkých dosiek (s inštalovanou kapacitou približne 3,1 milióna ton ročne (58)). Komisia takisto zistila, že Brazília spĺňa všetky kritériá uvedené v článku 2 ods. 6a základného nariadenia a že všetky príslušné verejné údaje sú k dispozícii a ľahko dostupné, a to vrátane dovozných štatistík, ako aj údajov o nákladoch na suroviny a takých výrobných faktorov, ako je zemný plyn, elektrina a pracovná sila.

(122)

Hlavným brazílskym výrobcom ťažkých dosiek je spoločnosť Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (ďalej len „Usiminas“). Podľa žiadateľa je spoločnosť Usiminas veľký integrovaný výrobca ocele, ktorý vyrába oceľ s použitím rovnakého procesu ako čínski výrobcovia (t. j. z uhlia a železnej rudy sa redukciou vo vysokej peci získa surové železo, ktoré sa spracuje prefukovaním v zásaditej kyslíkovej peci na surovú oceľ, ktorá sa potom spracúva nepretržitým liatím a valcovaním). Komisia konštatovala, že finančné výkazy spoločnosti Usiminas za finančné roky končiace sa 31. decembra 2020 a 31. decembra 2021 sú k dispozícii v databáze Orbis Bureau van Dijk (ďalej len „databáza Orbis“). Ďalším brazílskym výrobcom ťažkých dosiek je spoločnosť Gerdau S/A (ďalej len „Gerdau“). Finančné výkazy spoločnosti Gerdau za finančné roky končiace sa 31. decembra 2020 a 31. decembra 2021 sú takisto k dispozícii v databáze Orbis. Komisia preto zamýšľa použiť finančné údaje obidvoch brazílskych výrobcov ťažkých dosiek.

(123)

Pripomienky k reprezentatívnej krajine navrhovanej v žiadosti o revízne prešetrovanie zaslal dovozca, spoločnosť Primex.

(124)

Ako sa uvádza v odôvodnení 15, spoločnosť Primex nesúhlasila s výberom Brazílie ako reprezentatívnej krajiny v žiadosti o revízne prešetrovanie. Spoločnosť Primex konkrétne tvrdila, že 1. brazílsky trh je menší ako čínsky trh; 2. brazílska spoločnosť Usiminas, ktorú žiadateľ použil na výpočet predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskového rozpätia, nie je vhodná, keďže táto spoločnosť mala dominantné postavenie na domácom trhu; 3. brazílsky trh bol chránený pred medzinárodnou hospodárskou súťažou v oblasti dovozu antidumpingovými clami proti dovozu z Ukrajiny, Číny, Juhoafrickej republiky a Kórejskej republiky a 4. dovoz ťažkých dosiek z Brazílie do Únie bol len nepatrný.

(125)

Komisia poznamenala, že skutočnosť, že krajina má menší trh ako čínske trhy, ju nevylučuje ako reprezentatívnu krajinu. V rámci požiadavky na „vhodnosť“ v základnom nariadení sa odkazuje na podobnú úroveň hospodárskeho rozvoja, pričom neexistuje odkaz na veľkosť trhu ako takú. Konštatovalo sa aj, že ako uviedol žiadateľ v žiadosti, Brazília je jedným z troch najväčších producentov ťažkých dosiek v skupine „krajín s vyšším stredným príjmom“ podľa Svetovej banky spoločne s Ruskom a ČĽR (ktoré je predmetom tohto konania). Ako sa vysvetľuje v predchádzajúcom texte, v Brazílii pôsobia dvaja vhodní výrobcovia ťažkých dosiek s primeranými údajmi týkajúcimi sa predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov.

(126)

Navyše tvrdenie, že spoločnosť Usiminas má na brazílskom trhu dominantné postavenie nie je podložená dôkazmi, ktoré by preukazovali, či a akým spôsobom by sa v dôsledku týchto okolností táto spoločnosť mohla stať nevhodnou na stanovenie nedeformovaných zdrojov. Ako sa už vysvetlilo, v každom prípade Komisia na výpočet predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskového rozpätia použila finančné údaje obidvoch brazílskych výrobcov ťažkých dosiek, keďže ich finančné údaje boli ľahko k dispozícii.

(127)

Spoločnosť Primex okrem toho neodôvodnila, akým spôsobom uloženie antidumpingových opatrení na dovoz ťažkých dosiek z ČĽR, Juhoafrickej republiky a Kórejskej republiky ovplyvňuje vhodnosť predajných, všeobecných a administratívnych nákladov spoločnosti Usiminas ako nedeformovaného zdroja. Čo sa týka zisku, hoci existencia antidumpingových opatrení v Brazílii mohla skutočne ovplyvniť ziskové rozpätie spoločnosti Usiminas, výsledkom antidumpingových opatrení je obnovenie spravodlivej hospodárskej súťaže vrátane dosiahnutia obvyklej úrovne zisku domácich výrobcov. Komisia v každom prípade konštatovala, že finančné výkazy spoločností Usiminas aj Gerdau sa nevzťahujú len na ťažké dosky, ale sa v nich odráža súhrn výrobkov z ocele, ktoré tieto spoločnosti vyrábajú. Komisia takisto konštatovala, že spoločnosť Primex v tejto fáze nenavrhla inú reprezentatívnu krajinu.

(128)

Zainteresované strany boli vyzvané, aby predložili pripomienky k vhodnosti Brazílie ako reprezentatívnej krajiny a spoločností Usiminas a Gerdau ako výrobcov v reprezentatívnej krajine.

(129)

V nadväznosti na záznam o vhodnej reprezentatívnej krajine žiadna zo zainteresovaných strán nepredložila žiadne pripomienky k výberu Brazílie ako reprezentatívnej krajiny.

(130)

Vo svojich pripomienkach k záznamu združenie CISA tvrdilo, že na stanovenie jednotkovej ceny hlavných výrobných faktorov by Komisia mala použiť ceny na domácom trhu a nie údaje o dovoze z databázy GTA, keďže na dovozné ceny má vplyv viacero faktorov, ako je množstvo dovozu konkrétneho výrobku, dostupnosť tohto výrobku a vzdialenosť medzi vyvážajúcou a dovážajúcou krajinou.

(131)

Komisia poukázala na to, že v článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia sa nariaďuje používanie zodpovedajúcich údajov vo vhodnej reprezentatívnej krajine „za predpokladu, že príslušné údaje sú ľahko dostupné“. Komisia nemá k dispozícii údaje o cenách relevantných výrobných faktorov na domácom trhu v možných reprezentatívnych krajinách a tieto údaje nie sú ľahko dostupné. Naproti tomu údaje o dovozných cenách v možných vhodných reprezentatívnych krajinách sú ľahko dostupné. Ak sa na základe dôkazov preukáže, že uplatnenie článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia je opodstatnené, Komisia ďalej upraví tieto dovozné ceny (napr. pridaním príslušných ciel) tak, aby sa dospelo k primeranej náhrade predstavujúcej nedeformovanú cenu na domácom trhu v týchto krajinách. Komisia takisto overuje, či existuje dostatočné reprezentatívne nedeformované množstvo v rámci údajov o dovoze, aby výsledný konečný priemer automaticky znížil vplyv akýchkoľvek teoreticky nezvyčajných cien na dolnom aj hornom konci spektra, v čom sa bude odzrkadľovať kombinácia rôznej kvality a dostupnosti určitého vstupu. Komisia ďalej pri určovaní príslušných referenčných hodnôt vylučuje údaje o dovoze do reprezentatívnej krajiny z Číny a krajín, ktoré nie sú členmi WTO (59). Pokiaľ sú dovozné množstvá výrobných faktorov dostatočne reprezentatívne a neexistujú iné osobitné okolnosti, pre ktoré by prestali byť vhodné, nie je žiadny objektívny dôvod na ich vylúčenie. Združenie CISA takisto nepredložilo žiadny dôkaz na podporu svojho tvrdenia. Bez dôkazov o opaku preto Komisia toto tvrdenie zamietla.

(132)

A napokon, vzhľadom na nespoluprácu a po určení Brazílie ako vhodnej reprezentatívnej krajiny na základe všetkých uvedených skutočností nebolo potrebné vykonať posúdenie úrovne sociálnej a environmentálnej ochrany v súlade s poslednou vetou článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážky základného nariadenia.

4.2.2.2.2.   Záver

(133)

Vzhľadom na chýbajúcu spoluprácu a pripomienky k záznamu o vhodnej reprezentatívnej krajine, ako sa navrhuje v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, a vzhľadom na to, že Brazília vyhovuje všetkým kritériám uvedeným v článku 2 ods. 6a písm. a) prvej zarážke základného nariadenia, Komisia vybrala Brazíliu za vhodnú reprezentatívnu krajinu.

4.2.2.3.   Zdroje použité na stanovenie nedeformovaných nákladov

(134)

Komisia v zázname uviedla zoznam výrobných faktorov, ako sú materiály, zemný plyn, energia a pracovná sila, ktoré vyvážajúci výrobcovia používajú pri výrobe prešetrovaného výrobku. Komisia takisto uviedla, že pri vytváraní normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia použije databázu GTA na stanovenie nedeformovaných nákladov na väčšinu výrobných faktorov, najmä na suroviny. Komisia okrem toho uviedla, že použije informácie z týchto zdrojov: informácie Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) na stanovenie nedeformovaných nákladov na prácu a verejné sadzby dodávateľov elektriny v Brazílii.

(135)

Komisia napokon uviedla, že na stanovenie predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a zisku použije finančné údaje od brazílskych výrobcov prešetrovaného výrobku.

(136)

V zázname Komisia informovala zainteresované strany aj o tom, že vzhľadom na veľký počet výrobných faktorov vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky, ktorí poskytli úplné informácie, a na zanedbateľnú váhu niektorých surovín v celkových výrobných nákladoch boli tieto zanedbateľné položky spojené do jednej skupiny ako „spotrebné materiály“. Komisia ďalej informovala, že vypočíta percentuálny podiel spotrebných materiálov na celkových nákladoch na suroviny a tento podiel použije na prepočítanie nákladov na suroviny, keď použije stanovené nedeformované referenčné hodnoty vo vhodnej reprezentatívnej krajine.

4.2.2.3.1.   Nedeformované náklady a referenčné hodnoty

4.2.2.3.1.1.   Výrobné faktory

(137)

Na základe všetkých informácií zo žiadosti a následných informácií predložených žiadateľom a zainteresovanými stranami boli určené tieto výrobné faktory a ich zdroje na účely určenia normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia:

Tabuľka 1

Výrobné faktory v prípade ťažkých dosiek

Výrobný faktor

Kód tovaru v Brazílii

Nedeformovaná hodnota (v CNY)

Merná jednotka

Suroviny  (*1)

Pálené vápno

252210

0,86

kg

Železná ruda

260112110

1,50

kg

Koksovateľné uhlie

270112

0,92

kg

Koks

27040011

27040012

2,42

kg

Ferosilikomangán

720230

10,85

kg

Oceľový šrot

720449

2,5

kg

Surové zliatiny hliníka

760120

17,93

kg

Jemný vápenec

252100

0,19

kg

Feromangán, obsahujúci nie viac ako 2 % uhlíka

720219

14,87

kg

Práca

Práca

Neuplatňuje sa

46,69

hodina

Energia

Elektrina

Neuplatňuje sa

0,79

kWh

Zemný plyn

Neuplatňuje sa

7,46

M3

Suroviny

(138)

S cieľom stanoviť nedeformovanú cenu surovín na úrovni dodania k bráne závodu výrobcu z reprezentatívnej krajiny Komisia použila ako základ vážený priemer dovoznej ceny do reprezentatívnej krajiny podľa databázy GTA, ku ktorému pripočítala dovozné clá. Dovozná cena v reprezentatívnej krajine bola stanovená ako vážený priemer jednotkových cien dovozu zo všetkých tretích krajín okrem ČĽR a krajín, ktoré nie sú členskými krajinami WTO a ktoré sú uvedené v prílohe 1 k nariadeniu 2015/755 (60). Komisia sa rozhodla vyňať dovoz z ČĽR do reprezentatívnej krajiny, keďže v oddiele 4.2.2.1 dospela k záveru, že z dôvodu existencie výrazných deformácií podľa článku 2 ods. 6a písm. b) základného nariadenia nie je vhodné použiť ceny a náklady na domácom trhu v ČĽR. Keďže neexistujú žiadne dôkazy o tom, že tie isté deformácie nemajú rovnaký vplyv aj na výrobky určené na vývoz, Komisia usúdila, že tie isté deformácie ovplyvňujú aj vývozné ceny. Po vylúčení dovozu do reprezentatívnej krajiny z ČĽR a z krajín, ktoré nie sú členmi WTO, zostal objem dovozu z iných tretích krajín reprezentatívny

(139)

V prípade viacerých výrobných faktorov predstavujú skutočné náklady, ktoré vznikli žiadateľovi v období revízneho prešetrovania, zanedbateľný podiel celkových nákladov na suroviny. Keďže hodnota, ktorá sa v týchto prípadoch použila, nemala bez ohľadu na použitý zdroj žiadny citeľný vplyv na výpočet dumpingového rozpätia, Komisia sa rozhodla, že tieto náklady zahrnie do nákladov na všetky ostatné suroviny. S cieľom stanoviť nedeformovanú hodnotu všetkých ostatných surovín a vzhľadom na neexistujúcu spoluprácu vyvážajúcich výrobcov Komisia použila dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Na základe údajov poskytnutých žiadateľom preto Komisia stanovila pomer všetkých ostatných surovín k celkovým nákladom na suroviny na úrovni 7,5 %. Tento percentuálny podiel potom uplatnila na nedeformovanú hodnotu surovín s cieľom získať nedeformovanú hodnotu ostatných surovín.

(140)

K týmto dovozným cenám by sa zvyčajne mali prirátať aj ceny vnútroštátnej dopravy. Vzhľadom na charakter tohto revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, ktoré sa zameriava na zisťovanie toho, či v prípade uplynutia platnosti opatrení dôjde k opätovnému výskytu dumpingu, a nie na zisťovanie jeho presného rozsahu, Komisia rozhodla, že úpravy na zohľadnenie vnútroštátnej dopravy nie sú potrebné. Takéto úpravy by mali za následok iba zvýšenie normálnej hodnoty, a tým aj dumpingového rozpätia.

Práca

(141)

Na stanovenie miezd v Brazílii Komisia použila štatistiky MOP (61). Tieto štatistiky poskytujú informácie o mesačných mzdách zamestnancov v spracovateľskom priemysle a o priemernom počte hodín odpracovaných za týždeň v Brazílii počas obdobia prešetrovania (rok 2021).

Elektrina

(142)

V prípade elektriny Komisia použila ľahko dostupné ceny spoločnosti Cemig Distribuição S.A, ktorá je jedným z hlavných dodávateľov elektrickej energie v Brazílii (62). Vďaka tomuto zdroju je možné určiť priemernú sadzbu priemyselných cien za obdobie prešetrovania (rok 2021).

Zemný plyn

(143)

V prípade zemného plynu Komisia použila cenu plynu v Brazílii za obdobie revízneho prešetrovania, ktorú zverejnila spoločnosť Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) (63) a ktorá umožňuje určiť cenu zemného plynu dodávaného priemyselným používateľom.

(144)

Združenie CISA vo svojich pripomienkach k záznamu uviedlo, že Brazília bola použitá ako reprezentatívna krajina v dvoch ďalších prešetrovaniach, a to AD683 – výrobky z elektrolyticky pochrómovanej ocele (64) a R728 – určité ploché valcované výrobky s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele (65). Združenie CISA uviedlo, že hoci obdobia prešetrovania v každom z konaní neboli úplne rovnaké, keďže uvedené konania prebehli nedávno, Komisia by v súvislosti s energiami a nákladmi mala získať údaje z podobných zdrojov, a teda by mala zistiť podobné jednotkové náklady pre každý faktor. Združenie CISA tvrdilo, že v súčasnom prešetrovaní sa referenčná hodnota pre zemný plyn stanovila na základe ceny plynu v Brazílii zverejnenej spoločnosťou GASMIG a vypočítaná hodnota predstavovala 7,46 CNY/m3. V rámci prešetrovania týkajúceho sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele sa referenčná hodnota pre plyn stanovila na základe štatistických údajov brazílskeho ministerstva energetiky a vypočítaná hodnota predstavovala 2,257 CNY/m3. V rámci prešetrovania týkajúceho sa plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele sa referenčná hodnota pre plyn stanovila na základe cien oznámených spoločnosťou GASMIG a vypočítaná hodnota predstavovala 3,42 až 3,72 CNY/m3. Združenie CISA uviedlo, že napriek skutočnosti, že obdobia prešetrovania týkajúce sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele a plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele sú veľmi blízko k obdobiu tohto prešetrovania, rozdiel v cenách medzi súčasným prešetrovaním a uvedenými prešetrovaniami je viac než dvojnásobný, a preto presahujú primerané rozpätie. Združenie CISA požiadalo Komisiu, aby porovnala ceny z týchto jednotlivých zdrojov a na základe toho určila primeranú cenu.

(145)

Združenie CISA predložilo podobnú pripomienku v prípade nákladov práce. Združenie poukázalo na to, že v súčasnom prešetrovaní sa referenčná hodnota pre prácu stanovila na základe údajov zo štatistík MOP a správy o udržateľnosti, ktorú zverejnila spoločnosť Usiminas, a vypočítaná hodnota predstavovala 46,69 CNY/hodinu. Pri prešetrovaní týkajúcom sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele sa použili len štatistiky MOP a vypočítaná hodnota predstavovala 27,112 CNY/hodinu. Združenie CISA tvrdilo, že náklady práce v Brazílii sa nemohli zvýšiť tak veľa za taký krátky čas, a požiadalo Komisiu, aby na stanovenie referenčnej hodnoty pre prácu v rámci súčasného prešetrovania použila rovnakú metodiku ako pri prešetrovaní týkajúcom sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele.

(146)

Komisia upozornila, že obdobie prešetrovania súčasného prešetrovania je iné ako v prípade dvoch prešetrovaní, ktoré spomína združenie CISA. Ako sa uvádza v odôvodnení 8, obdobie prešetrovania súčasného prešetrovania je od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, kým obdobie prešetrovania v prípade prešetrovania týkajúceho sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele plynulo od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 a v prípade plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele od 1. júla 2019 do 30. júna 2020. Hodnota referenčných hodnôt preto mohla byť odlišná, keďže sa vzťahuje na iné obdobia. Združenie CISA navyše neuviedlo, či niektoré z metodík, ktoré Komisia použila výpočet referenčných hodnôt, boli nesprávne. Zdá sa, že združenie CISA sa zameralo iba na hodnotu referenčnej hodnoty. Združenie neuviedlo, čo považuje za primeranú hodnotu referenčnej hodnoty. Združenie CISA, zdá sa, tvrdí, že primeranou hodnotou je nižšia referenčná hodnota. Komisia takisto poukázala na to, že v prípade plynu sa združenie CISA odvolávalo na obidve prešetrovania (týkajúce sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele aj plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele), kým v prípade práce uviedlo len prešetrovanie týkajúce sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele. Pripomína sa, že v prípade prešetrovania týkajúceho sa plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele vypočítaná referenčná hodnota práce predstavovala 84,59 CNY/hodinu, čo je dvojnásobok v porovnaní so súčasným prešetrovaním. Komisia okrem toho pripomenula, že združenie CISA nepredložilo pripomienku k hodnote referenčnej hodnoty pre elektrinu ani v súvislosti s prešetrovaním týkajúcim sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele, ani v súvislosti s prešetrovaním týkajúcim sa plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele. Pri súčasnom prešetrovaní bola referenčná hodnota pre elektrinu výrazne nižšia v porovnaní s ostatnými dvomi prešetrovaniami. Pri súčasnom prešetrovaní bola vypočítaná referenčná hodnota pre elektrinu vo výške 0,79 kWh, kým v prípade prešetrovania týkajúceho sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele bola 5,034 kWh a pri prešetrovaní týkajúcom sa plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele bola na úrovni 8,251 kWh.

(147)

Pri každom prešetrovaní Komisia vypočítava referenčné hodnoty na základe informácií, ktoré sú ľahko dostupné, ako aj na základe informácií týkajúcich sa jednotlivých prešetrovaní a čínskych vyvážajúcich výrobcov. Treba pripomenúť, že pri súčasnom prešetrovaní čínski vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali, kým v prípade prešetrovaní týkajúcich sa výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele a plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele čínski vyvážajúci výrobcovia spolupracovali. To, či je v jednom prešetrovaní hodnota referenčnej hodnoty nižšia ako v inom prešetrovaní, nie je podstatné. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

4.2.2.3.1.2.   Režijné náklady spojené s výrobou, predajné, všeobecné a administratívne náklady, zisk a odpisovanie

(148)

Podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia „vytvorená normálna hodnota musí zahŕňať nedeformovanú a primeranú sumu na administratívne, predajné a všeobecné náklady a zisk“. Okrem toho sa musí stanoviť hodnota režijných nákladov spojených s výrobou, aby sa pokryli náklady, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených výrobných faktoroch.

(149)

S cieľom stanoviť nedeformovanú hodnotu režijných nákladov spojených s výrobou a vzhľadom na neexistujúcu spoluprácu čínskych výrobcov Komisia použila dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Na základe údajov, ktoré poskytol jeden z výrobcov z Únie zaradených do vzorky, Komisia preto stanovila pomer režijných nákladov spojených s výrobou k celkovým výrobným nákladom a nákladom práce. Tento percentuálny podiel následne uplatnila na nedeformovanú hodnotu priamych výrobných nákladov s cieľom získať nedeformovanú hodnotu režijných nákladov spojených s výrobou.

(150)

Na stanovenie nedeformovanej a primeranej sumy na predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk Komisia vychádzala z najnovších dostupných finančných údajov spoločností v Brazílii, ktoré boli v zázname identifikované ako aktívni a ziskoví výrobcovia prešetrovaného výrobku. Pre finančné roky 2021 a 2020 sa použili finančné údaje týchto spoločností získané z databázy Orbis Bureau van Dijk: Usiminas a Gerdau.

(151)

Na základe záznamu združenie CISA tvrdilo, že spoločnosť Usiminas, ako aj spoločnosť Gerdau zaznamenali v roku 2020 mimoriadne vysoké príjmy a zisky v porovnaní s rokom 2021. Vzhľadom na túto skutočnosť združenie CISA požiadalo Komisiu, aby nepoužívala finančné údaje z roku 2021, ale priemer finančných hodnôt za roky 2020 a 2021, ktorý by primerane odzrkadľoval bežnú finančnú situáciu obidvoch brazílskych výrobcov.

(152)

Komisia konštatovala, že toto tvrdenie je primerané. Spoločnosť Usiminas aj spoločnosť Gerdau v roku 2021 skutočne zaznamenali veľmi vysoké zisky. Komisia preto usúdila, že bude rozumnejšie použiť finančné údaje obidvoch brazílskych výrobcov za rok 2020 namiesto roku 2021, ktorý sa javil ako výnimočný rok pre obidve spoločnosti.

(153)

Združenie CISA vo svojich pripomienkach v nadväznosti na konečné poskytnutie informácií tvrdilo, že predajné, všeobecné a administratívne náklady a rozpätie zisku, ktoré Komisia použila, sú stále vysoké. Tvrdilo, že v odvetví, ako je železiarstvo a oceliarstvo, je veľmi zriedkavé, ak nie nemožné, dosiahnuť dvojciferný zisk. Združenie CISA tvrdilo, že Komisia by nemala použiť finančné informácie z databázy Orbis pre dve brazílske spoločnosti, ktoré sa nevzťahovali len na dotknutý výrobok, ale mala by vychádzať zo zistení revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, ktoré uverejnilo Ministerstvo hospodárstva Brazílie (66) a ktoré sa týka dovozu ťažkých dosiek s pôvodom v Južnej Afrike, Číne, Južnej Kórei a na Ukrajine. Združenie CISA požiadalo Komisiu, aby zohľadnila zistenia tohto prešetrovania pri úprave predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a rozpätia zisku.

(154)

Komisia konštatovala, že združenie CISA vo svojich pripomienkach k prvému záznamu požiadalo Komisiu, aby nepoužívala finančné údaje z roku 2021, ale priemer finančných hodnôt za roky 2020 a 2021, ktorý by primerane odzrkadľoval bežnú finančnú situáciu obidvoch brazílskych výrobcov, ako sa uvádza v odôvodnení 151. Komisia toto tvrdenie akceptovala a v záujme ešte väčšej opatrnosti použila predajné, všeobecné a administratívne náklady a ziskové rozpätia len za rok 2020, ktoré boli nižšie v porovnaní s priemerom predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskového rozpätia za roky 2020 a 2021, ktorý združenie CISA navrhovalo. Pokiaľ ide o prešetrovanie, ktoré spomína združenie CISA, Komisia konštatovala, že toto prešetrovanie sa dokončilo v októbri 2019 a vychádzalo z údajov, ktoré sa vzťahujú na roky 2013 až 2017, zatiaľ čo obdobie prešetrovania súčasného prešetrovania je rok 2021. Združenie CISA okrem toho neuviedlo, akým spôsobom by Komisia mala upraviť predajné, všeobecné a administratívne náklady a ziskové rozpätia na základe zistení brazílskeho prešetrovania. V článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia sa navyše vyžaduje, aby sumy predajných, všeobecných a administratívnych nákladov a zisku použitých pri vytvorení normálnej hodnoty boli nedeformované a primerané. Združenie CISA nepreukázalo, že tieto hodnoty boli deformované alebo neprimerané. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

4.2.2.3.2.   Výpočet normálnej hodnoty

(155)

Na základe uvedených skutočností Komisia vytvorila normálnu hodnotu na základe cien zo závodu v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia.

(156)

Ako prvé Komisia stanovila nedeformované priame výrobné náklady. Keďže vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali, Komisia vychádzala z informácií o použití každého výrobného faktora (materiálov a práce) pri výrobe prešetrovaného výrobku, ktoré poskytol žiadateľ v žiadosti o revízne prešetrovanie.

(157)

Po stanovení nedeformovaných priamych výrobných nákladov Komisia pripočítala režijné náklady spojené s výrobou, predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk, ako sa uvádza v odôvodneniach 149 až 152. Režijné náklady spojené s výrobou sa stanovili na základe údajov, ktoré poskytol žiadateľ. Predajné, všeobecné a administratívne náklady a zisk boli stanovené na základe finančných výkazov spoločností Usiminas a Gerdau za rok 2020 vykázaných vo finančných výkazoch spoločností. Komisia k nedeformovaným priamym výrobným nákladom pripočítala tieto položky:

režijné náklady spojené s výrobou, ktoré v priemere tvorili 8,30 % priamych výrobných nákladov,

predajné, všeobecné a administratívne náklady a ostatné náklady, ktoré v priemere predstavovali 33,51 % nákladov na predaný tovar spoločností Usiminas a Gerdau, a

zisky, ktoré v priemere predstavovali 14,44 % nákladov na predaný tovar, dosiahnuté spoločnosťami Usiminas a Gerdau.

(158)

Na tomto základe Komisia vytvorila normálnu hodnotu jednotlivých druhov výrobku na základe cien zo závodu v súlade s článkom 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia.

4.2.3.   Vývozná cena

(159)

Keďže vyvážajúci výrobcovia z ČĽR nespolupracovali, vývozná cena sa určila podľa údajov databázy GTA o cene FOB pri vývoze z Číny do tretích krajín upravených na úroveň ceny zo závodu.

(160)

Komisia v tejto súvislosti použila štatistiky o vývoze z databázy GTA v prípade týchto kódov tovaru v Číne: 7208 51 10, 7208 51 20, 7208 51 90, 7208 52 00, 7208 90 00, 7225 40 91, 7225 40 99 a 7225 99 90. Komisia pripomína, že tieto kódy tovaru sa nevzťahujú iba na dotknutý výrobok, ale zahŕňajú aj iné druhy výrobkov. Vzhľadom na to, že výrobcovia z Číny nespolupracovali, informácie v spise však neumožňujú určiť objem dotknutého výrobku na celkovom objeme vývozu týchto kódov tovaru z Číny. Priemerné vývozné ceny sa pohybujú v rozpätí od 619 EUR za tonu do 1 163 EUR za tonu podľa kódu tovaru. Priemerná vývozná cena všetkých ôsmich kódov tovaru z Číny bola 749 EUR za tonu. Najväčší objem vývozu do tretích krajín sa uskutočnil v rámci kódu tovaru z Číny 7225 40 99, ktorý mal spomedzi ôsmich kódov tovaru z Číny najnižšiu vývoznú cenu 619 EUR za tonu.

(161)

Údaje databázy GTA o cene FOB boli upravené na úroveň ceny zo závodu. Cena FOB sa tak znížila o náklady na vnútroštátnu dopravu, ktoré vychádzali z informácií, ktoré poskytol žiadateľ v žiadosti o revízne prešetrovanie.

4.2.4.   Porovnanie

(162)

Komisia porovnala normálnu hodnotu vytvorenú podľa článku 2 ods. 6a písm. a) základného nariadenia a čínsku vývoznú cenu pri vývoze do tretích krajín na základe ceny zo závodu, ktorá bola stanovená, ako sa uvádza vyššie.

(163)

Na tomto základe sa cenové rozdiely medzi normálnou hodnotou a vývoznými cenami pri vývoze do tretích krajín stanovili ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici v rozpätí od 9 % do 97 % podľa kódu tovaru z Číny. Cenový rozdiel stanovený ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici bol v priemere 65 %.

(164)

To znamená, že v prípade uplynutia platnosti opatrení a v prípade, ak budú ceny, za ktoré čínski vyvážajúci výrobcovia budú vyvážať dotknutý výrobok do Únie, v súlade s cenami vývozu do ostatných tretích krajín zaznamenaných počas revízneho prešetrovania, budú dumpingové rozpätia pravdepodobne významné, podobné úrovniam zisteným v pôvodnom prešetrovaní.

(165)

Ako sa navyše uvádza v odôvodneniach 13 a 27, združenie CISA a spoločnosť Primex tvrdili, že čínske ministerstvo financií s cieľom obmedziť vývoz a preorientovať čínsku výrobu ocele na čínske domáce výrobné odvetvie oznámilo, že od 1. augusta 2021 už určité výrobky z ocele vrátane ťažkých dosiek nebudú oprávnené využívať vývoznú náhradu DPH (67). Združenie CISA tvrdilo, že zámerom čínskej vlády, ktorý je dôvodom tejto zmeny politiky, bolo zníženie vývozu a presmerovanie čínskej výroby na domáce výrobné odvetvie. Združenie tvrdilo, že v dôsledku tejto zmeny politiky možno v bezprostrednej budúcnosti očakávať výrazné zníženie vývozu ťažkých dosiek z Číny, kým spoločnosť Primex tvrdila, že dôjde k miernemu zvýšeniu dovozu z Číny.

(166)

Hoci čínski vyvážajúci výrobcovia skutočne prišli od roku 2021 o tento vývozný stimul, so zreteľom: 1. na zníženie dopytu na čínskom trhu, ako sa uvádza v odôvodnení 69, 2. na existenciu antidumpingových opatrení na niekoľkých ďalších významných trhoch, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 169, a 3. na významnú voľnú kapacitu, ako sa uvádza v odôvodneniach 66 a 69, strata tohto stimulu nezabráni čínskym výrobcom, aby s cieľom využiť svoju voľnú kapacitu vyvážali na trh Únie veľký objem ťažkých dosiek za dumpingové ceny v prípade ukončenia opatrení. Združenie CISA a spoločnosť Primex okrem toho nevyčíslili pravdepodobný vplyv, ktorý by odstránenie vrátenia DPH mohlo mať na vývoznú cenu. Zároveň si odporovali, pokiaľ ide o vplyv na objem dovozu v prípade uplynutia platnosti opatrení. Komisia preto tieto tvrdenia zamietla.

4.3.   Vzťah medzi vývoznými cenami do tretích krajín a cenovou úrovňou v Únii

(167)

Komisia preskúmala cenové úrovne, ktoré budú výrobcovia z Únie schopní dosiahnuť na trhu Únie, v porovnaní s cenovými úrovňami čínskych vyvážajúcich výrobcov pri vývoze na trhy iných tretích krajín.

(168)

Keďže čínski výrobcovia nespolupracovali, Komisia použila databázu GTA. Komisia zistila, že v období revízneho prešetrovania bola priemerná predajná cena výrobného odvetvia Únie na voľnom trhu (749 EUR/t) počas obdobia revízneho prešetrovania, ako sa uvádza v tabuľke 9, rovnaká ako priemerná cena FOB pri vývoze do tretích krajín (749 EUR/t), bola však vyššia ako priemerná cena pre kód tovaru z Číny s najväčším objemom vývozu. Pre čínskych vyvážajúcich výrobcov by teda v prípade uplynutia platnosti opatrení bolo výhodné presunúť vývoz z tretích krajín do Únie, a tým využiť príležitosť na rozšírenie svojho vývozu na trh Únie.

4.4.   Možná absorpčná kapacita trhov tretích krajín

(169)

Na základe informácií poskytnutých žiadateľom v žiadosti o revízne prešetrovanie, prieskumu na internete a prieskumu databázy WTO Komisia zistila, že antidumpingové opatrenia boli uložené na dovoz ťažkých dosiek z ČĽR do Brazílie, Kanady, Indonézie, Thajska, Spojených štátov amerických (68) a do Spojeného kráľovstva (69). Vzhľadom na to, že čínski vývozcovia majú ťažkosti pri predaji na všetky tieto trhy, v prípade uplynutia platnosti aktuálnych opatrení by sa trh Únie stal veľmi atraktívnym pre čínskych vývozcov usilujúcich sa o vývoz svojej nadmernej výroby a využitie voľnej kapacity.

4.5.   Záver

(170)

Vzhľadom na posúdenie vykonané v odôvodneniach 66 až 169, predovšetkým pokiaľ ide o značnú voľnú kapacitu čínskych vývozcov, atraktívnosť trhu Únie a nízku absorpčnú kapacitu trhov tretích krajín, Komisia dospela k záveru, že dumpingový dovoz z ČĽR sa v prípade uplynutia platnosti aktuálnych opatrení pravdepodobne obnoví.

(171)

Spoločnosť Primex tvrdila, že úroveň dovozu do Únie v prípade ukončenia opatrení nebude závislá iba od výrobnej kapacity v Číne, ale aj od množstva faktorov, z ktorých najvýznamnejším je spotrebiteľský dopyt v Únii. Medzi ďalšie faktory patria vzťahy medzi cenami a nákladmi, ako aj intenzita hospodárskej súťaže na svetovom trhu, existencia prekážok obchodu na svetovom trhu a vývoj výmenných kurzov. Spoločnosť Primex takisto uviedla, že nie je možné predvídať, aký bude vývoj týchto faktorov v budúcnosti.

(172)

Ako sa uvádza v odôvodnení 170, záver Komisie o tom, že dumpingový dovoz z ČĽR sa v prípade uplynutia platnosti aktuálnych opatrení môže obnoviť vo vysokom objeme, nie je založený iba na voľnej kapacite v Číne, ale aj na atraktívnosti trhu Únie a nízkej absorpčnej kapacite trhov tretích krajín. Spoločnosť Primex neodôvodnila svoje tvrdenie týkajúce sa iných faktorov, a preto bolo toto tvrdenie zamietnuté.

5.   UJMA

5.1.   Definícia výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(173)

Podobný výrobok vyrábalo v Únii počas posudzovaného obdobia viac ako 25 výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia.

(174)

Celková výroba v Únii v období revízneho prešetrovania bola stanovená približne na 9,4 milióna ton. Komisia stanovila tento údaj na základe všetkých dostupných informácií o výrobnom odvetví Únie, ako sú informácie v žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, overené dotazníky vyplnené výrobcami z Únie zaradenými do vzorky a overené údaje združenia EUROFER.

(175)

Ako sa uvádza v odôvodnení 41, do vzorky boli zaradení traja výrobcovia z Únie. Títo výrobcovia predstavujú vyše 25 % celej výroby podobného výrobku v Únii a viac ako 31 % odhadovaného celkového objemu predaja podobného výrobku v Únii za obdobie revízneho prešetrovania.

5.2.   Spotreba v Únii

(176)

Komisia stanovila spotrebu v Únii na základe štatistických údajov Eurostatu o dovoze a overených údajov o predaji vo výrobnom odvetví Únie.

(177)

Spotreba prešetrovaného výrobku v Únii sa vyvíjala takto:

Tabuľka 2

Spotreba v Únii (v tonách)

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Celková spotreba v Únii

9 311 229

8 437 312

7 450 606

8 380 262

Index

100

91

80

90

Trh vlastnej spotreby

866 715

530 957

492 545

665 731

Index

100

61

57

77

Voľný trh

8 444 514

7 906 355

6 958 061

7 714 531

Index

100

94

82

91

Zdroj: Eurostat a overené údaje poskytnuté združením EUROFER.

(178)

Celková spotreba v Únii sa najprv znížila o 9 % v roku 2019, keď sa podstatne spomalil rast HDP Únie, čo postihlo odvetvia s výraznými cyklickými charakteristikami, ako je oceliarsky priemysel. Tento pokles potom ešte viac zhoršil hospodársky pokles spôsobený pandémiou COVID-19 a spotreba sa v roku 2020 ešte viac znížila. V období revízneho prešetrovania sa spotreba konečne obnovila, bola však o 10 % nižšia, ako bola jej úroveň v roku 2018.

(179)

Trh vlastnej spotreby zahŕňa predaj aj použitie na vlastnú spotrebu. Celkovo sa trh s ťažkými doskami určenými na trh vlastnej spotreby zmenšil v posudzovanom období o 23 %. Trh vlastnej spotreby predstavoval iba nepodstatnú časť obchodovania s ťažkými doskami, pričom počas celého obdobia tvoril menej než 10 % celkovej spotreby. Podiel tohto predaja na celkovej spotrebe bol ešte nižší v roku 2019 a v roku 2020, v súvislosti so spomalením hospodárskeho rastu a pandémiou COVID-19, išlo približne o 6 % spotreby. Dôvodom je najmä nižší dopyt prepojených podnikov pôsobiacich v odvetví výroby potrubí.

(180)

Spotreba na voľnom trhu v Únii mala trend podobný celkovej spotrebe. Plynulo sa do roku 2020 znížila o 18 % z dôvodov uvedených v odôvodnení 178 a obnovovať sa začala v období revízneho prešetrovania. Nedosiahla však úroveň z roku 2018. Z prešetrovania vyplynulo, že určité predajné segmenty, ako je automobilový priemysel a veterné turbíny, rástli, a to najmä v období revízneho prešetrovania. Naproti tomu niektoré z najdôležitejších predajných segmentov, ako je odvetvie oceľových rúr a stavba lodí, boli vážne postihnuté spomalením hospodárskeho rastu a v období revízneho prešetrovania nedošlo k ich oživeniu. To v posudzovanom období viedlo k poklesu celkovej spotreby v Únii na voľnom trhu o 9 %.

5.3.   Dovoz z Číny

5.3.1.   Objem dovozu z Číny a jeho podiel na trhu

(181)

Komisia stanovila objem dovozu z Číny na základe štatistických údajov Eurostatu o dovoze. Následne sa stanovil podiel dovozu na trhu porovnaním objemu dovozu určeného na voľný trh s celkovou spotrebou v Únii na danom trhu, ako je to zobrazené v tabuľke 2 v odôvodnení 177.

(182)

Dovoz z Číny do Únie sa vyvíjal takto:

Tabuľka 3

Objem dovozu a podiel na trhu

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Objem dovozu z Číny (v tonách)

13 092

9 515

2 657

1 778

Index

100

73

20

14

Podiel na trhu (v %)

0,16

0,12

0,04

0,02

Index

100

78

25

15

Zdroj: Eurostat.

(183)

Objem dovozu z Číny v rámci pôvodného prešetrovania dosiahol až 1,4 milióna ton a podiel na trhu vyše 14 %.

(184)

Čínsky dovoz do Únie v posudzovanom období klesol na zanedbateľnú úroveň. Jeho objem bol veľmi nízky už v roku 2018 a počas posudzovaného obdobia sa znížil o 86 %.

(185)

Podiel čínskeho dovozu na trhu ostal v posudzovanom období zanedbateľný na úrovni menej než 1 % spotreby v Únii.

5.3.2.   Ceny dovozu z Číny

(186)

Keďže čínski vyvážajúci výrobcovia nespolupracovali, Komisia stanovila priemernú dovoznú cenu z Číny na základe štatistických údajov Eurostatu o dovoze.

(187)

Priemerná cena dovozu z Číny do Únie sa vyvíjala takto:

Tabuľka 4

Dovozné ceny (v EUR/t)

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Priemerná dovozná cena z Číny

459

728

651

925

Index

100

159

142

201

Zdroj: Eurostat.

(188)

Priemerné dovozné ceny z Číny v posudzovanom období výrazne kolísali. Ako sa uvádza v tabuľke 3 v odôvodnení 182, objem dovozu ostal počas posudzovaného obdobia zanedbateľný. Komisia preto usúdila, že z takto nízkeho objemu dovozu nemožno vyvodiť žiadne zmysluplné alebo relevantné závery.

(189)

Okrem toho treba poznamenať, že z dostupných informácií vyplýva, že počas celého posudzovaného obdobia čínski vývozcovia predávali svoje ťažké dosky na spotovom základe, konkrétne na základe zmlúv na veľmi krátky čas, kým výrobcovia z Únie svoje ťažké dosky predávali na základe strednodobých zmlúv, v podstate jednoročných/dvojročných zmlúv s pevne stanovenými cenami na zmluvné obdobie. Vďaka tomu títo vývozcovia mohli pomerne rýchlo prispôsobiť svoje ceny trhovým podmienkam a pohotovo reagovať na cenové trendy. Ako sa však uvádza v odôvodnení 185, podiel čínskych výrobkov na trhu ostal v posudzovanom období sústavne pod úrovňou de minimis, a preto z takto nízkeho množstva nie je možné vyvodiť žiadne zmysluplné závery o stanovovaní cien.

5.4.   Dovoz z tretích krajín iných ako Čína

(190)

Dovoz ťažkých dosiek z tretích krajín iných ako Čína prebiehal najmä z Ukrajiny, Indie, Ruskej federácie a Kórejskej republiky.

(191)

(Súhrnný) objem dovozu do Únie, ako aj podiel na voľnom trhu a cenové trendy dovozu ťažkých dosiek z iných tretích krajín sa vyvíjali takto:

Tabuľka 5

Dovoz z tretích krajín a podiely na trhu

Krajina

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Ukrajina

Objem (v tonách)

342 512

307 463

381 846

457 959

 

Index

100

90

111

134

 

Podiel na trhu (v %)

4,1

3,9

5,5

5,9

 

Index

100

96

135

146

 

Priemerná cena (v EUR/t)

582

582

494

758

 

Index

100

100

85

130

India

Objem (v tonách)

294 240

113 830

145 573

182 440

 

Index

100

39

49

62

 

Podiel na trhu (v %)

3,5

1,4

2,1

2,4

 

Index

100

41

60

68

 

Priemerná cena (v EUR/t)

576

579

470

675

 

Index

100

100

82

117

Ruská federácia

Objem (v tonách)

174 828

169 196

162 334

179 341

 

Index

100

97

93

103

 

Podiel na trhu (v %)

2,1

2,1

2,3

2,3

 

Index

100

103

113

112

 

Priemerná cena (v EUR/t)

538

519

433

661

 

Index

100

96

80

123

Kórejská republika

Objem (v tonách)

200 522

220 171

214 634

127 688

 

Index

100

110

107

64

 

Podiel na trhu (v %)

2,4

2,8

3,1

1,7

 

Index

100

117

130

70

 

Priemerná cena (v EUR/t)

592

578

529

726

 

Index

100

98

89

123

Všetky tretie krajiny okrem Číny spolu

Objem (v tonách)

1 226 693

1 001 795

1 069 141

1 190 755

 

Index

100

82

87

97

 

Podiel na trhu (v %)

14,5

12,7

15,4

15,4

 

Index

100

87

106

106

 

Priemerná cena (v EUR/t)

579

581

497

731

 

Index

100

100

86

126

Zdroj: Eurostat.

(192)

Celkový dovoz prešetrovaného výrobku z tretích krajín iných ako Čína sa počas posudzovaného obdobia znížil o 3 %.

(193)

Keďže sa objem dovozu z iných tretích krajín počas posudzovaného obdobia celkovo znížil v menšej miere ako spotreba v Únii, ako sa uvádza v odôvodnení 178, podiel dovozu z iných tretích krajín na trhu sa počas posudzovaného obdobia zvýšil o 6 % (alebo o 0,9 percentuálneho bodu).

(194)

Žiadateľ na výpočet dovozu ťažkých dosiek z nelegovanej ocele použil údaje Eurostatu zahŕňajúce úplné číselné znaky KN, ktoré zodpovedajú týmto výrobkom, namiesto toho, aby použil iba príslušné kódy TARIC. Dôvodom je to, že podľa názoru žiadateľa by všetky výrobky dovážané pod týmito číselnými znakmi KN mali byť prešetrovaným výrobkom. V súvislosti najmä s nástrojovou oceľou, ktorá je vylúčená z vymedzenia výrobku, žiadateľ tvrdil, že podľa definície v kombinovanej nomenklatúre (70) sa nástrojová oceľ môže vyrábať len z legovanej ocele, a preto pod číselné znaky KN zodpovedajúce nelegovanej oceli nemôžu patriť žiadne výrobky z nástrojovej ocele. Žiadateľ v každom prípade tvrdil, že v podnete v pôvodnom prešetrovaní bola vylúčená iba nástrojová oceľ vyrobená z legovanej ocele. Žiadateľ sa domnieval, že Komisia nemala stanoviť desaťmiestny kód TARIC pre ťažké dosky z nelegovanej ocele pod hlavnými číselnými znakmi KN 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98 a 7208 52 91 a že v rámci výpočtu, pri ktorom sa použili tieto kódy TARIC, sa výrazne podhodnocuje dovoz z dôvodu nesprávneho zatriedenia. Takéto podhodnotenie povedie k chybám vo výpočte iných faktorov ujmy, ako je spotreba a podiel na trhu, a pravdepodobne k deformovanej predstave o situácii výrobného odvetvia Únie pri analýze ujmy.

(195)

Komisia zistila, že výrobky z nástrojovej ocele sa môžu vyrábať aj z nelegovanej ocele (t. j. z uhlíkovej ocele) (71) a že v posudzovanom období sa do Únie dovážalo aspoň malé množstvo týchto výrobkov. Existencia nástrojovej ocele vyrobenej z nelegovanej ocele neodporuje definícii nástrojovej ocele v kombinovanej nomenklatúre, keďže táto definícia sa uvádza iba na účely konkrétnych podpoložiek (číselných znakov KN), ktoré zodpovedajú výrobkom z legovanej ocele. Žiadateľ navyše nepredložil žiadne dôkazy o nesprávnom zatriedení dovozu prešetrovaného výrobku. Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti potvrdila, že základom, ktorý je relevantný na výpočet údajov o dovoze, by mali byť príslušné kódy TARIC, ak takéto kódy boli vytvorené. Na záver Komisia konštatovala, že závery o ujme by sa nezmenili ani v prípade, keby existovali dôkazy o tom, že vyšší odhad vyplývajúci z použitia úplných číselných znakov KN by bol presnejší.

5.5.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

5.5.1.   Všeobecné poznámky

(196)

Posúdenie hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie zahŕňalo vyhodnotenie všetkých ekonomických ukazovateľov, ktoré mali počas posudzovaného obdobia vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(197)

Ako sa uvádza v odôvodnení 41, na posúdenie hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie sa použil výber vzorky.

(198)

Na účely určenia ujmy Komisia rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy. Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele na základe údajov uvedených v žiadosti o revízne prešetrovanie a na základe overených údajov od žiadateľa, a to údajov týkajúcich sa všetkých výrobcov z Únie. Komisia určila mikroekonomické ukazovatele na základe údajov z vyplnených dotazníkov od výrobcov z Únie zaradených do vzorky, konkrétne údajov týkajúcich sa výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Pri oboch súboroch údajov sa konštatovalo, že sú reprezentatívne na účely určenia hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie.

(199)

Makroekonomické ukazovatele sú: výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť, produktivita, veľkosť dumpingového rozpätia a zotavenie z minulého dumpingu.

(200)

Mikroekonomickými ukazovateľmi sú: priemerné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál.

5.5.2.   Makroekonomické ukazovatele

5.5.2.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(201)

Celková výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 6 A

Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Objem výroby (v tonách)

10 261 491

9 382 766

8 684 523

9 441 069

Index

100

91

85

92

Výrobná kapacita (v tonách)

14 172 600

14 479 668

14 645 251

13 445 956

Index

100

102

103

95

Využitie kapacity (v %)

72

65

59

70

Index

100

89

82

97

Zdroj: žiadosť o revízne prešetrovanie a overené údaje poskytnuté združením EUROFER.

(202)

Prešetrovaním sa preukázalo, že trendy vo výrobe výrobného odvetvia Únie boli veľmi podobné trendom v spotrebe na voľnom trhu. Celkovo sa výroba počas posudzovaného obdobia znížila o 8 %. Situácia bola zvlášť ťažká v roku 2020, keď sa výroba znížila o 15 % z dôvodu nízkeho dopytu spôsobeného prudkým rozšírením pandémie COVID-19 v danom roku. Výroba sa v období revízneho prešetrovania obnovila v súlade s nárastom spotreby na voľnom trhu a použitia na vlastnú spotrebu, nedosiahla však úroveň z roku 2018.

(203)

Výrobná kapacita určená na výrobu ťažkých dosiek bola zachovaná a dokonca sa v rokoch 2018 až 2020 mierne zvýšila. Z prešetrovania však vyplynulo, že výrobné odvetvie Únie muselo v období revízneho prešetrovania zatvoriť časť svojej kapacity alebo ju presunúť na iné výrobky. Celková kapacita sa v posudzovanom období znížila o 5 %, resp. o 727 tisíc ton.

(204)

Vzhľadom na zníženie výrobnej kapacity o 5 % sa miera využitia na začiatku a na konci obdobia revízneho prešetrovania zachovala približne na úrovni 70 %. Miera využitia však bola zvlášť nízka v rokoch 2019 a 2020, keď klesla až na 59 %. Príčinou takto nízkej miery bol hospodársky pokles v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ktorý viedol k značnému zníženiu spotreby na voľnom trhu a zníženiu výroby určenej na použitie a predaj na vlastnú spotrebu.

Tabuľka 6 B

Výroba v Únii určená na použitie a predaj na vlastnú spotrebu

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Objem výroby (v tonách)

866 715

530 957

492 545

665 731

Index

100

61

57

77

Zdroj: overené údaje poskytnuté združením EUROFER.

(205)

Ako sa uvádza v bode 5.2 Spotreba v Únii, spotreba ťažkých dosiek sa v posudzovanom období znížila. Účinok poklesu bol zvlášť zreteľný v prípade výroby určenej na použitie a predaj na vlastnú spotrebu, ktoré v roku 2019 klesli o 39 % a o ďalšie 4 percentuálne body v roku 2020. Zotavenie pozorované v období revízneho prešetrovania nebolo dostatočné na opätovné dosiahnutie objemu výroby strateného v predchádzajúcich rokoch.

5.5.2.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(206)

Objem predaja a podiel na trhu výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 7

Objem predaja a podiel na trhu

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Celkový objem predaja na trhu Únie (v tonách)

7 977 991

7 317 413

6 233 894

7 006 890

Index

100

92

78

88

Podiel na trhu (v %)

85,7

86,7

83,7

83,6

Index

100

101

98

98

Predaj na vlastnú spotrebu

773 262

422 368

347 631

484 892

Index

100

55

45

63

Podiel predaja na vlastnú spotrebu na trhu (v %)

8,3

5,0

4,7

5,8

Index

100

60

56

70

Predaj na voľnom trhu

7 204 729

6 895 045

5 886 263

6 521 998

Index

100

96

82

91

Trhový podiel predaja na voľnom trhu (v %)

77,4

81,7

79,0

77,8

Index

100

106

102

101

Zdroj: overené údaje poskytnuté združením EUROFER.

(207)

Vývoj celkového objemu predaja výrobného odvetvia Únie v posudzovanom období mal v zásade podobný priebeh ako trend v oblasti spotreby. V roku 2019 sa znížil o 8 % a ešte viac klesol v roku 2020, v roku vypuknutia pandémie COVID-19. Hoci sa v období revízneho prešetrovania obnovil dopyt, odvetvie nemohlo dosiahnuť úroveň predaja z roku 2018. Celkovo v posudzovanom období došlo k strate takmer jedného milióna ton predaja.

(208)

Prešetrovaním sa preukázalo, že predaj na vlastnú spotrebu bol vážnejšie postihnutý než predaj na voľnom trhu. Pokles medzi rokom 2018 a koncom roka 2020 dosiahol až 55 % (resp. približne 425 000 ton). Zotavenie predaja na vlastnú spotrebu v období revízneho prešetrovania bolo pomerne slabé a tento predaj bol stále o 37 % nižší ako v roku 2018.

(209)

Predaj na voľnom trhu bol takisto zasiahnutý celkovým poklesom na trhu a trendy predaja takisto sledovali trendy v spotrebe na danom trhu. Zdanlivé zotavenie v období revízneho prešetrovania bolo slabé a nestačilo na obnovu objemu predaja strateného v predchádzajúcich v rokoch.

(210)

Keďže trendy týkajúce sa objemu predaja boli veľmi podobné trendom v spotrebe na voľnom trhu, výrobné odvetvie Únie neprišlo o podiel na tomto trhu. Táto skutočnosť nemôže prekryť fakt, že strata objemu predaja na voľnom trhu (– 683 000 ton) bola v posudzovanom období značne vysoká.

5.5.2.3.   Rast

(211)

Ako sa uvádza v odôvodnení 178, posudzované obdobie zahŕňalo rok 2019, v ktorom došlo k spomaleniu hospodárskeho rastu, a rok 2020, v ktorom sa toto spomalenie ešte viac zhoršilo v dôsledku pandémie COVID-19. Z tohto dôvodu trhové a iné objemové ukazovatele v danom období nerástli, hoci sa objavili povzbudivé náznaky zotavenia na trhu v období revízneho prešetrovania.

5.5.2.4.   Zamestnanosť a produktivita

(212)

Zamestnanosť a produktivita sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Zamestnanosť a produktivita

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Počet zamestnancov

18 722

18 979

18 795

16 032

Index

100

101

100

86

Produktivita (tony/ekvivalent plného pracovného času)

548

494

462

589

Index

100

90

84

107

Zdroj: overené údaje poskytnuté združením EUROFER.

(213)

Výrobné odvetvie Únie udržiavalo zamestnanosť až do konca roku 2020, v období revízneho prešetrovania však muselo pristúpiť k prepusteniu 14 % svojich zamestnancov z dôvodu závažnosti poklesu trhu. Toto číslo zahŕňa pracovníkov prepustených pri zatvorení prevádzky jedného z výrobcov ťažkých dosiek z Únie (ThyssenKrupp) v roku 2021.

(214)

Produktivita zamestnancov výrobného odvetvia Únie bola v rokoch 2019 a 2020 veľmi nízka z dôvodu výrazného poklesu výroby (až o 15 %) a zachovania zamestnanosti v týchto rokoch. Obnovenie produktivity v období revízneho prešetrovania bolo spôsobené nižším počtom zamestnancov a oživením výroby (o 7 %) v porovnaní s rokom 2020.

5.5.2.5.   Zotavenie z minulého dumpingu

(215)

Keďže bol objem dovozu z Číny počas obdobia revízneho prešetrovania zanedbateľný, Komisia nevykonala výpočet dumpingu za toto obdobie. Treba však pripomenúť, že takéto výpočty sa uskutočnili v kontexte pravdepodobnosti opätovného výskytu dumpingu v predchádzajúcej kapitole 4.

(216)

V kontexte zotavenia z minulého dumpingu stojí za pripomenutie, že súčasné prešetrovanie je prvým revíznym prešetrovaním pôvodných opatrení, ktorých úroveň sa pohybuje v rozpätí od 65,1 % do 73,7 %. So zreteľom na podiel na trhu 14,4 %, ktorý vtedy mali čínski vývozcovia, nemožno podceniť dlhodobý negatívny vplyv minulého dumpingu na trh Únie a na výrobné odvetvie Únie, najmä v kontexte hospodárskeho poklesu.

(217)

Vzhľadom na nepriaznivú hospodársku situáciu v posudzovanom období sa výrobné odvetvie Únie z účinkov minulého dumpingu dostatočne nezotavilo.

5.5.3.   Mikroekonomické ukazovatele

5.5.3.1.   Ceny a faktory ovplyvňujúce ceny

(218)

Vážené priemerné jednotkové predajné ceny účtované neprepojeným zákazníkom v Únii a jednotkové výrobné náklady výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 9

Predajné ceny v Únii a jednotkové výrobné náklady (v EUR/t)

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Jednotková predajná cena na celkovom trhu v Únii

680

713

674

762

Index

100

105

99

112

Jednotková predajná cena na trhu vlastnej spotreby

[613  – 742 ]

[744  – 900 ]

[757  – 917 ]

[848  – 1 027 ]

Index

100

121

124

138

Jednotková predajná cena na voľnom trhu

687

708

671

749

Index

100

103

98

109

Jednotkové výrobné náklady

746

794

776

839

Index

100

106

104

112

Zdroj: vyplnené dotazníky od výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Údaje o jednotkovej predajnej cene na trhu vlastnej spotreby sa z dôvodu zachovania dôvernosti uvádzajú ako intervaly hodnôt.

(219)

Výrobné odvetvie Únie mohlo počas posudzovaného obdobia zvýšiť predajné ceny na voľnom trhu o 9 %. Zvýšenie cien však nebolo dostatočné na pokrytie súbežného zvýšenia nákladov v danom období. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 189, výrobné odvetvie Únie predáva na základe ročných či dvojročných zmlúv, v ktorých sú ceny počas platnosti zmluvy pevne stanovené. Okrem toho sa prejavil účinok pandémie COVID-19 a jej vplyv na trh, ktoré nebolo možné predvídať.

(220)

Z prešetrovania vyplynulo, že ceny bolo možné do určitej miery upraviť v súlade s vývojom nákladov. Jednotkové predajné ceny na voľnom trhu však boli počas obdobia revízneho prešetrovania o 12 % nižšie ako jednotkové výrobné náklady.

5.5.3.2.   Náklady práce

(221)

Priemerné náklady práce výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 10

Priemerné náklady práce na zamestnanca

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Priemerné náklady práce na zamestnanca (v EUR/ekvivalent plného pracovného času)

73 799

75 871

69 631

77 009

Index

100

103

94

104

Zdroj: vyplnené dotazníky od výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(222)

Počas posudzovaného obdobia priemerné náklady práce mierne kolísali a celkovo sa zvýšili o 4 %.

5.5.3.3.   Zásoby

(223)

Úroveň zásob výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa v posudzovanom období vyvíjala takto:

Tabuľka 11

Zásoby

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Konečný stav zásob (v tonách)

288 326

234 287

236 113

294 404

Index

100

81

82

102

Konečný stav zásob ako percentuálny podiel výroby

11,8

10,0

11,7

12,6

Index

100

85

99

107

Zdroj: vyplnené dotazníky od výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(224)

Z tabuľky 11 vyplýva, že zásoby ťažkých dosiek sa medzi rokmi 2018 až 2019 znížili takmer o 20 %, v roku 2020 zostali stabilné a v roku 2021 sa zvýšili znovu na úroveň z roku 2018, približne na 12 % celkovej výroby. Zásoby sa nepovažujú za dôležitý ukazovateľ ujmy pre výrobné odvetvie, keďže podobný výrobok zvyčajne vyrába výrobné odvetvie Únie na základe konkrétnych objednávok používateľov.

5.5.3.4.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získať kapitál

(225)

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií výrobcov z Únie zaradených do vzorky sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 12

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií

 

2018

2019

2020

Obdobie revízneho prešetrovania (2021)

Ziskovosť predaja v Únii neprepojeným zákazníkom (v % z obratu z predaja)

–5,7

–7,6

–11,0

–3,4

Index

– 100

– 134

– 194

–59

Peňažný tok (v EUR)

–49 630 826

–39 006 682

– 117 031 312

–66 865 341

Index

– 100

–79

– 236

– 135

Investície (v EUR)

96 993 957

107 862 764

81 821 894

41 298 553

Index

100

111

84

43

Návratnosť investícií (v %)

–10,5

–15,9

–20,0

–5,4

Index

– 100

– 151

– 190

–51

Zdroj: vyplnené dotazníky od výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(226)

Komisia stanovila ziskovosť výrobcov z Únie zaradených do vzorky tak, že vyjadrila čistý zisk pred zdanením z predaja podobného výrobku neprepojeným zákazníkom v Únii, najmä predaj na voľnom trhu, ako percentuálny podiel obratu z tohto predaja. Podľa očakávaní ziskovosť dosiahla najnižšiu úroveň, konkrétne –11 %, v roku 2020 uprostred pandémie. V období revízneho prešetrovania sa zotavila, ostala však záporná. Tento výsledok bolo možné dosiahnuť, pretože ceny sa zvýšili až o 9 % v porovnaní s rokom 2018 a určité náklady, napr. celkové náklady práce, bolo v tomto období možné znížiť.

(227)

Čistý peňažný tok predstavuje schopnosť výrobcov z Únie financovať svoje činnosti z vlastných zdrojov. Peňažný tok zostal počas posudzovaného obdobia záporný a výrazne sa zhoršil najmä v roku 2020. V období revízneho prešetrovania sa mierne zotavil, ostal však z veľkej časti záporný.

(228)

Hospodársky pokles, zvýšenie väčšiny výrobných nákladov a straty, ktoré vznikli výrobnému odvetviu Únie v posudzovanom období, mali závažné následky na úroveň investícií, ktoré sa od roku 2020 museli dôsledne a výrazne znížiť. Úroveň investícií v období revízneho prešetrovania bola menej ako polovičná v porovnaní s úrovňou z roku 2018.

(229)

Návratnosť investícií je zisk vyjadrený ako percentuálny podiel z čistej účtovnej hodnoty investícií. Rovnako ako ostatné ukazovatele výkonnosti zostala v posudzovanom období záporná. Neprekvapuje, že najnižšiu úroveň (–20 %) dosiahla v roku 2020. Zotavenie trhu, zníženie straty, ale aj nižšia úroveň investícií v období revízneho prešetrovania viedli k trochu lepším výsledkom, stále sú však záporné.

5.6.   Záver o ujme

(230)

Z prešetrovania vyplynulo, že dovoz z Číny sa v posudzovanom období znížil a zostal pod úrovňou de minimis. Na základe objemu alebo ceny takéhoto nízkeho dovážaného množstva preto nebolo možné vyvodiť žiadne zmysluplné závery.

(231)

V posudzovanom období sa v kontexte poklesu dopytu znížil aj objem dovozu z iných tretích krajín. Priemerná dovozná cena ťažkých dosiek dovážaných zo všetkých iných tretích krajín bola približne o 2,5 % nižšia ako úroveň priemernej ceny výrobného odvetvia Únie. Ich podiel na trhu zostal v danom období v zásade stabilný.

(232)

Súčasťou posudzovaného obdobia je rok 2020, počas ktorého vypukla pandémia COVID-19, ktorá viedla k výraznému celkovému poklesu hospodárstva na celom svete. Z prešetrovania v tejto súvislosti vyplynulo, že na zmenšujúcom sa trhu sa všetky ukazovatele ujmy výrobného odvetvia Únie vyvíjali negatívne a/alebo zostali počas posudzovaného obdobia záporné. Výroba sa znížila a predaj na voľnom trhu klesol o 9 %, výrobné odvetvie Únie muselo prepustiť 14 % svojich zamestnancov. Predajné ceny sa mohli zvýšiť, ale nie dostatočne na to, aby pokryli nárast výrobných nákladov, preto v tomto období ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií zostali stále záporné.

(233)

Na základe uvedených skutočností Komisia dospela k záveru, že výrobné odvetvie Únie je vo veľmi zraniteľnom stave a v období revízneho prešetrovania utrpelo značnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 5 základného nariadenia. Zároveň dospela k záveru, že vzhľadom na zanedbateľný objem dovozu dotknutého výrobku z Číny, značnú ujmu, ktorú v období revízneho prešetrovania utrpelo výrobné odvetvie Únie, nemohol spôsobiť dovoz z Číny.

(234)

Spoločnosť Primex tvrdila, že príčinou neistej situácie výrobného odvetvia Únie bol pokles dopytu a že neexistujú dôkazy o príčinnej súvislosti medzi dovozom z Číny a situáciou výrobcov z Únie. Čínskych vývozcov preto nebolo možné považovať za zodpovedných za akúkoľvek ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie na trhu Únie.

(235)

Pokles spotreby pravdepodobne zohral svoju úlohu v hospodárskej situácii výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia. Treba však pripomenúť, že v revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti, ktoré sa začalo podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia, sa musia zohľadniť ďalšie kritériá, najmä pravdepodobnosť opätovného výskytu dumpingu a ujmy spôsobených dumpingovým dovozom z Číny. V tejto súvislosti Komisia ďalej skúmala pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy, ktorú pôvodne spôsobil dovoz z Číny.

Pripomienky po konečnom poskytnutí informácií

(236)

Žiadateľ vo svojich pripomienkach po konečnom poskytnutí informácií súhlasil so závermi Komisie, pričom uviedol, že uloženie antidumpingových opatrení viedlo k všeobecnému zlepšeniu hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie v porovnaní s pôvodným obdobím prešetrovania, poznamenal však, že výrobné odvetvie Únie naďalej zotrváva v hospodársky nestabilnej situácii spôsobujúcej ujmu.

(237)

Združenie CISA vo svojich pripomienkach usúdilo, že v tomto prípade je kľúčovou skutočnosť, ktorú uznala Komisia a podľa ktorej údajná pokračujúca ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, nebola spôsobená v dôsledku čínskeho dovozu.

(238)

Združenie CISA však zároveň spochybnilo stanovenie ujmy zo strany Komisie, pričom tvrdilo, že nespĺňalo normy objektívneho preskúmania a nesporných dôkazov stanovených v článku 3.1 antidumpingovej dohody WTO. Združenie sa na podporu tohto tvrdenia podrobne vyjadrilo k výberu posudzovaného obdobia, výkladu hlavných makroekonomických ukazovateľov výrobného odvetvia Únie a vývoju stanovovania cien dovozu.

(239)

Pokiaľ ide o posudzované obdobie, združenie CISA sa odvolávalo na výklad normy „objektívneho preskúmania“ Odvolacieho orgánu WTO, ktorý vo svojej správe (72) uviedol, že „prešetrujúce orgány nemajú právo viesť prešetrovanie takým spôsobom, aby bolo pravdepodobné, že ako výsledok procesu zisťovania skutočností alebo hodnotenia určia, že domáce výrobné odvetvie utrpelo ujmu“. Združenie CISA sa okrem toho odvolalo na článok 6 ods. 1 základného nariadenia, v ktorom sa stanovuje, že obdobie prešetrovania slúži okrem iného „na účely reprezentatívneho zistenia“. Združenie CISA usúdilo, že v dôsledku účinkov pandémie COVID-19 na hospodárstvo vo všeobecnosti a konkrétne na oceliarsky priemysel v rokoch 2020 a 2021 nebolo posudzované obdobie určené Komisiou (1. január 2018 až 31. december 2021) reprezentatívne a že Komisia mala do posudzovaného obdobia zahrnúť aspoň dva roky pred ním, ako aj obdobie po období prešetrovania.

(240)

Pokiaľ ide o výklad hlavných makroekonomických ukazovateľov výrobného odvetvia Únie, združenie CISA zopakovalo stanoviská vyjadrené v jeho pripomienkach k začatiu. Združenie sa zameralo najmä na pokles spotreby ťažkých dosiek v Únii a tvrdilo, že ukazovatele výrobného odvetvia Únie by sa mali analyzovať v súvislosti s týmto poklesom. Združenie tvrdilo, že týmto prístupom by sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie je v dobrom stave. Združenie CISA ďalej zdôraznilo, že žiaden negatívny vývoj takýchto ukazovateľov sa nemôže prisudzovať čínskemu dovozu.

(241)

Pokiaľ ide o vývoj stanovovania cien dovozu, združenie CISA poznamenalo, že ceny dovozu z Číny boli v období revízneho prešetrovania vyššie ako predajné ceny a výrobné náklady výrobného odvetvia Únie a že aj ceny dovozu z Číny boli v rokoch 2019 až 2021 vyššie ako ceny dovozu z iných tretích krajín, ktoré sa stabilne nachádzali pod úrovňou predajných cien a výrobných nákladov výrobného odvetvia Únie. Podľa názoru združenia CISA to poskytlo dôkazy prima facie o cenovom podhodnotení a predaji pod cieľovú cenu zo strany súčasných vývozcov a poskytlo to ďalšie dôkazy o tom, že zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení voči Číne nie je na rozdiel od záverov Komisie opodstatnené.

(242)

Ako sa uvádza v odôvodnení 233, značná ujma, ktorú v období revízneho prešetrovania utrpelo výrobné odvetvie Únie, sa nemôže prisudzovať dumpingovému dovozu z Číny. Na rozdiel od pripomienok združenia CISA preto príčina ujmy v tomto prípade nepredstavuje kľúčovú otázku. Analýzou pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy sa okrem toho preukázalo, že neexistencia opatrení by so všetkou pravdepodobnosťou viedla k výraznému zvýšeniu dumpingového dovozu z ČĽR za ceny spôsobujúce ujmu a pravdepodobne by došlo k opätovnému výskytu značnej ujmy, ktorú pôvodne spôsobil dumpingový dovoz z Číny. Podrobne sa to vysvetľuje v odôvodneniach 249 až 263. Tvrdenia združenia CISA vo vzťahu k zisteniu značnej ujmy sú preto bezpredmetné.

(243)

V každom prípade a v záujme úplnosti, Komisia z dôvodov vysvetlených v nasledujúcich odôvodneniach zároveň nesúhlasila s tvrdeniami združenia CISA, že stanovenie ujmy nespĺňalo normy objektívneho preskúmania a nesporných dôkazov. Nesúhlasila ani s tým, že ktorýkoľvek z argumentov predložených združením CISA akýmkoľvek spôsobom podporuje toto tvrdenie.

(244)

Pokiaľ ide o výber posudzovaného obdobia, ako združenie CISA priznáva vo svojom podaní, Komisia má značnú diskrečnú právomoc. Komisia v tomto prípade uplatnila svoju bežnú prax, ktorou je výber obdobia zahŕňajúceho obdobie prešetrovania (zvoleného podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia) a tri celé roky pred ním. Akékoľvek obvinenia, že posudzované obdobie sa zvolilo spôsobom, ktorým sa zvyšuje pravdepodobnosť zistenia ujmy, sú úplne nepodložené a musia sa zamietnuť. Pokiaľ ide o reprezentatívnosť, obdobie štyroch celých rokov by sa za normálnych okolností považovalo za dostatočne reprezentatívne. Je bežné, že sa trhové podmienky počas takéhoto obdobia menia a že zahŕňajú intervaly hospodárskeho poklesu, či už ako súčasť podnikateľského cyklu alebo v dôsledku neočakávaného vývoja, ako je pandémia COVID-19. Komisia okrem toho zdôraznila, že trhové podmienky vrátane poklesu spotreby sa náležite zohľadnili v rámci jej posúdenia, v ktorom sa dospelo k záveru, že ujma sa nemôže prisudzovať dovozu z Číny.

(245)

Pokiaľ ide o výklad hlavných makroekonomických ukazovateľov, Komisia konštatovala, že nič v základnom nariadení nenaznačuje, že hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie by sa mala posudzovať len vo vzťahu k spotrebe a iným trhovým podmienkam. Namiesto toho sa v základnom nariadení vyžaduje, aby sa pokles dopytu a zmeny vo vzoroch spotreby zohľadnili na posúdenie príčinnej súvislosti. Ako už bolo vysvetlené, analýza Komisie v plnej miere spĺňa túto požiadavku.

(246)

Pokiaľ ide o vývoj stanovovania cien dovozu, Komisia konštatovala, že porovnanie objemov a cien dovozu z Číny s objemami a cenami dovozu z tretích krajín nie je relevantné pre stanovenie ujmy samo osebe, mohlo by však byť relevantné len pre posúdenie existencie príčinnej súvislosti.

(247)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia potvrdila svoj záver o ujme, pričom poznamenala, že analýza existencie značnej ujmy počas obdobia revízneho prešetrovania je v každom prípade nezávislá od pozitívneho určenia pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy v prípade uplynutia platnosti opatrení. Toto určenie vychádza z výhľadovej analýzy rôznych faktorov, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 250 až 260.

6.   PRAVDEPODOBNOSŤ OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU UJMY, KTORÚ PÔVODNE SPÔSOBIL DUMPINGOVÝ DOVOZ Z ČÍNY

(248)

V odôvodnení 233 Komisia dospela k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo počas obdobia revízneho prešetrovania značnú ujmu. Ako sa uvádza v odôvodnení 216, negatívny vplyv minulého výrazného dumpingu nemožno podceňovať a Komisia usúdila, že ujmu, ktorú výrobné odvetvie Únie zaznamenalo počas obdobia revízneho prešetrovania, nemohol spôsobiť dovoz z ČĽR vzhľadom na jeho veľmi obmedzený objem v tomto období. Ako sa uvádza v odôvodneniach 185 a 230, podiel čínskeho dovozu na trhu zostal v posudzovanom období pod úrovňou de minimis, konkrétne pod úrovňou 1 % spotreby. Komisia preto v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia posúdila, či v prípade uplynutia platnosti antidumpingových opatrení existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy, ktorú pôvodne spôsobil dumpingový dovoz z ČĽR.

(249)

Komisia v tejto súvislosti skúmala výrobnú kapacitu a voľnú kapacitu v ČĽR a atraktívnosť trhu Únie vrátane vzťahu medzi vývoznými cenami do tretích krajín a cenovou úrovňou v Únii. Okrem toho skúmala pravdepodobné cenové úrovne dovozu z ČĽR pri neexistujúcich antidumpingových opatreniach, ako aj ich vplyv na výrobné odvetvie Únie.

(250)

Treba pripomenúť, že čínski vývozcovia postupne zvyšovali svoju prítomnosť na trhu Únie a ich podiel na trhu v pôvodnom období prešetrovania dosiahol až 14,4 %. Z toho vyplýva, že títo vývozcovia majú osobitný záujem o trh Únie. Ako sa uvádza v odôvodnení 170, vzhľadom na voľnú kapacitu v ČĽR, atraktívnosť trhu Únie pre čínskych vyvážajúcich výrobcov a existenciu antidumpingových opatrení v iných krajinách, ktoré zužujú možnosti vývozu na tieto trhy, je veľmi pravdepodobné, že by uplynutie platnosti antidumpingových opatrení viedlo k výraznému zvýšeniu vývozu ťažkých dosiek z ČĽR do Únie.

(251)

Čo sa týka cenových úrovní, za ktorých by tento dovoz vstupoval na trh Únie, žiadateľ poskytol odhad, pri ktorom využil údaje o cenách spoločnosti S&P Global Platts, nezávislej spoločnosti vykonávajúcej trhovú analýzu oceliarskeho odvetvia. Tieto údaje zahŕňajú ceny vývozu (FOB) z ČĽR (Šanghaj), ceny účtované výrobným odvetvím Únie (EXW – cena zo závodu) v severnej a južnej Európe, ako aj ceny dovozu (CIF) v juhoeurópskom prístave. Ceny vývozu z ČĽR predstavujú základnú štrukturálnu triedu ocele Q355, kým zvyšné ceny sa vzťahujú na porovnateľnú triedu S235 JR. Z údajov vyplýva, že v čase po období revízneho prešetrovania boli vývozné ceny pri vývoze z ČĽR vo všeobecnosti výrazne nižšie ako ceny účtované výrobným odvetvím Únie v severnej a južnej Európe, ako aj ceny dovozu v juhoeurópskom prístave. Konkrétne v prípade posledných troch mesiacov, za ktoré sú dostupné údaje, t. j. v auguste, septembri a októbri 2022, žiadateľ vypočítal, že úroveň cien vývozu z ČĽR (upravená o náklady na dopravu zo Šanghaja do Antverp) bola o 39 % nižšia ako ceny účtované výrobným odvetvím Únie v severnej Európe, o 29 % nižšia ako ceny účtované výrobným odvetvím Únie v južnej Európe a o 20 % nižšia ako dovozné ceny v južnej Európe. V dôsledku toho žiadateľ odhadoval, že veľký objem čínskeho vývozu na trh Únie by mohol spôsobiť pokles trhových cien v EÚ najmenej o 20 % až 29 %, ak by zostal zachovaný objem predaja.

(252)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že výrazné zvýšenie dovozu z ČĽR by vyvolalo značný zvýšený tlak na ceny v Únii, ktoré sú už teraz na stratovej úrovni. Vzhľadom na zraniteľný stav výrobného odvetvia Únie by táto kombinácia viedla k ďalším podstatným stratám predaja, podielu na trhu a ziskovosti, ešte väčšiemu zhoršeniu situácie a napokon aj k ohrozeniu jeho životaschopnosti.

(253)

Združenie CISA predložilo niekoľko tvrdení v súvislosti s pravdepodobnosťou opätovného výskytu ujmy. Združenie najprv tvrdilo, že ťažké dosky už majú ochranu zaručenú ochrannými opatreniami EÚ a že tieto opatrenia samy osebe výrazne znižujú pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy. Vyzvalo Komisiu, aby vo svojom posúdení súčasného revízneho prešetrovania zohľadnila túto dvojitú ochranu.

(254)

V tejto súvislosti treba pripomenúť dve základné zásady. Po prvé aj keby ochranné aj antidumpingové opatrenia boli zamýšľané na riešenie ujmy, ochranné opatrenia neslúžia ako náhrada za antidumpingové opatrenia. Po druhé v tomto prípade neexistuje žiadna dvojitá ochrana výrobného odvetvia Únie. Ako spomenulo združenie CISA, ochranné opatrenia sa stanovili na 25 %, kým antidumpingové clá na ťažké dosky boli vyššie a boli stanovené na úrovni medzi 65,1 % a 73,7 %. Ako sa jasne uvádza v prílohe 2.6 k nariadeniu o ochranných opatreniach, po začiatku splatnosti ochranných opatrení v prípade ťažkých dosiek bude splatný len zlomok antidumpingového cla. Tieto opatrenia teda nie sú kumulatívne a neexistuje žiadna dvojitá ochrana.

(255)

Po druhé z prílohy 2.6 nariadenia o ochranných opatreniach vyplýva, že ochranné opatrenia sa nestanovujú s cieľom zabezpečiť, aby sa ťažké dosky dovážali z Číny za ceny na príslušnej úrovni nespôsobujúcej ujmu stanovené v pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní. Na dosiahnutie tejto požiadavky by bolo potrebné dodatočné clo vo výške najmenej 40,1 %. Ako sa okrem toho uvádza v odôvodneniach 79 a 80, Komisia konštatovala, že celková colná kvóta vytvorená súčasnými ochrannými opatreniami je značná, a preto nebude môcť významne obmedziť dovoz z ČĽR pri vstupe na trh Únie za ceny spôsobujúce ujmu v prípade uplynutia platnosti antidumpingových ciel.

(256)

Na základe uvedených úvah sa zamietajú tvrdenia o tom, že výrobné odvetvie Únie požíva dvojitú ochranu a že ochranné opatrenia by zabránili opätovnému výskytu ujmy.

(257)

Združenie CISA a spoločnosť Primex ďalej tvrdili, že čínske ministerstvo financií oznámilo, že určité výrobky z ocele vrátane ťažkých dosiek od augusta 2021 už nebudú oprávnené na vývoznú náhradu DPH a že v dôsledku tohto opatrenia nebude pravdepodobné, že by sa opätovne vyskytla ujma v prípade uplynutia platnosti opatrení.

(258)

Ako sa uvádza v odôvodnení 166, združenie CISA a spoločnosť Primex nepredložili žiadne tvrdenia o pravdepodobnom vplyve zrušenia vývoznej náhrady DPH na vývoznú cenu do Únie v prípade uplynutia platnosti opatrení. Komisia usúdila, že vzhľadom na potrebu využiť voľnú kapacitu čínskych výrobcov zrušenie vývoznej náhrady DPH im nezabráni v tom, aby zaplavili trh Únie dumpingovým vývozom. Tvrdenie, že v dôsledku zrušenia tejto náhrady je nepravdepodobné, že by došlo k opätovnému výskytu ujmy, teda nebolo odôvodnené.

(259)

Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že neexistencia opatrení by so všetkou pravdepodobnosťou viedla k výraznému zvýšeniu dumpingového dovozu z ČĽR za ceny spôsobujúce ujmu a pravdepodobne by došlo k opätovnému výskytu značnej ujmy, ktorú pôvodne spôsobil dumpingový dovoz z Číny.

Pripomienky po konečnom poskytnutí informácií

(260)

Žiadateľ vo svojich pripomienkach po poskytnutí informácií súhlasil so záverom Komisie, pričom uviedol, že neexistencia opatrení by so všetkou pravdepodobnosťou viedla k výraznému zvýšeniu dumpingového dovozu z ČĽR za ceny spôsobujúce ujmu a pravdepodobne by došlo k opätovnému výskytu značnej ujmy, ktorú pôvodne spôsobil dumpingový dovoz z Číny.

(261)

Naproti tomu združenie CISA vo svojich pripomienkach zopakovalo, že dovoz ťažkých dosiek z Číny je už teraz zanedbateľný a že zrušenie vývoznej náhrady DPH by od neho ešte viac odrádzalo. Podľa združenia CISA jediným záverom, ku ktorému možno primerane dospieť, je skutočnosť, že žiadna údajná ujma alebo opätovný výskyt ujmy spôsobovanej výrobnému odvetviu Únie nemôžu byť spôsobené dovozom z Číny.

(262)

Komisia usúdila, že relevantnou otázkou v súvislosti s posúdením pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy nebol účinok zrušenia vývoznej náhrady DPH počas platnosti opatrení, ale jeho účinok na trh Únie s ťažkými doskami a na výrobné odvetvie Únie v prípade uplynutia platnosti opatrení. Komisia konštatovala, že združenie CISA nevyčíslilo účinky takéhoto zrušenia na možný objem a vývoznú cenu, za ktorých by čínske výrobky mohli vstupovať na trh Únie. Navyše nepredložilo žiadne argumenty voči záveru, že zrušenie vývoznej náhrady DPH čínskym výrobcom nezabráni v tom, aby zaplavili trh Únie dumpingovým vývozom v prípade uplynutia platnosti opatrení. Komisia preto trvala na svojom závere o pravdepodobnosti opätovného výskytu ujmy, ku ktorému dospela v odôvodnení 259.

7.   ZÁUJEM ÚNIE

(263)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia Komisia preskúmala, či by zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie ako celku. Určenie záujmu Únie bolo založené na vyhodnotení všetkých jednotlivých dotknutých záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov/obchodníkov a používateľov.

(264)

V súlade s článkom 21 ods. 2 základného nariadenia dostali všetky zainteresované strany možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

7.1.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(265)

Výrobné odvetvie Únie sa nachádza vo viacerých členských štátoch, ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Belgicko, Grécko, Česká republika, Poľsko a Rakúsko, a ako sa uvádza v odôvodnení 212, v období revízneho prešetrovania priamo zamestnávalo vyše 16 000 ľudí v súvislosti s ťažkými doskami.

(266)

Prešetrovaním sa stanovilo, že v posudzovanom období aj napriek existujúcim opatreniam zameraným voči ČĽR, výrobné odvetvie Únie naďalej vykazovalo stratu a prišlo o objem výroby a predaja na trhu Únie. Ako sa už vysvetlilo, v prípade uplynutia platnosti opatrení existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa čínsky dovoz obnoví vo vysokom objeme za dumpingové ceny. To by mohlo viesť k zhoršeniu už teraz zraniteľnej situácie výrobného odvetvia Únie, čím by sa mohla ohroziť životaschopnosť výroby ťažkých dosiek s následnou stratou zamestnanosti a alternatívnych zdrojov dodávok do Únie.

(267)

Záujmom výrobného odvetvia Únie je to, aby sa trh riadil účinnými podmienkami spravodlivého obchodu. V prípade zachovania opatrení sa očakáva, že vzhľadom na zotavenie trhu po pandémii bude výrobné odvetvie Únie schopné zvýšiť svoje ceny, objem výroby a predaja, zamestnanosť a postupne sa vrátiť k ziskovosti.

(268)

Komisia preto dospela k záveru, že zachovanie platných opatrení voči ČĽR je jednoznačne v záujme výrobného odvetvia Únie.

7.2.   Záujem neprepojených dovozcov a obchodníkov

(269)

Príslušné vyplnené dotazníky Komisie nepredložili žiadni neprepojení dovozcovia ani obchodníci.

(270)

Spoločnosť Primex, dovozca ťažkých dosiek, vzniesla námietky voči predĺženiu platnosti opatrení, predložila podanie k začatiu revízneho prešetrovania, nepredložila však žiadne pripomienky týkajúce sa záujmu neprepojených dovozcov a obchodníkov.

(271)

V pôvodnom prešetrovaní sa dospelo k záveru, že uloženie opatrení nebude mať významný negatívny vplyv na záujem dovozcov v Únii. Dôvodom bola skutočnosť, že ťažké dosky predstavovali najviac 20 % obchodu spolupracujúcich dovozcov, a to, že väčšina dovozcov obchodovala s tovarom z rôznych zdrojov vrátane výrobného odvetvia Únie.

(272)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že zachovanie opatrení pravdepodobne nebude mať významný vplyv na neprepojených dovozcov a obchodníkov.

7.3.   Záujem používateľov

(273)

Na prešetrovaní spolupracovali traja používatelia, ktorí predložili aspoň čiastočne vyplnený dotazník Komisie. Spoločnosť Europipe GmbH (ďalej len „Europipe“) uviedla, že je za zachovanie opatrení. Tohto používateľa však vlastnia dvaja výrobcovia z Únie a jeho postavenie nemožno považovať za reprezentatívne z hľadiska záujmu používateľov.

(274)

Ďalší dvaja používatelia, spoločnosti Vestas Wind Systems A/S (ďalej len „Vestas“) a Astilleros Gondán S.A. (ďalej len „Gondán“), uviedli, že sú proti zachovaniu opatrení.

(275)

Spoločnosť Vestas, ktorá pôsobí v odvetví výroby veterných turbín, uviedla, že prešetrovaný výrobok tvorí významnú časť nákladov na jej konečné výrobky. Hoci uviedla, že v období revízneho prešetrovania ťažké dosky nakupovala výlučne od výrobného odvetvia Únie, tvrdila, že zachovanie opatrení bude mať negatívny vplyv na jej činnosti. Tento používateľ však odmietol poskytnúť informácie, ktoré by boli relevantné na overenie jeho tvrdenia.

(276)

Na posúdenie možného vplyvu, ktorý na tohto používateľa a všeobecnejšie na podnikanie v oblasti inštalácie veterných elektrární môže mať predĺženie opatrení, Komisia preštudovala aj správu združenia WindEurope (73), z ktorej vyplýva, že odvetvie inštalácie veterných elektrární trvale rástlo (o 22 %) v období od roku 2018 do roku 2020, a to aj napriek ťažkej hospodárskej situácii uvedenej v odôvodnení 178, a v raste pokračovalo aj v období revízneho prešetrovania (o 17 %). Z prognózy do roku 2026 vyplýva, že táto činnosť bude naďalej výrazne rásť.

(277)

Spoločnosť Gondán, ktorá pôsobí v odvetví stavby lodí, uviedla, že počas obdobia revízneho prešetrovania takisto nakupovala výlučne od výrobného odvetvia Únie. Náklady na prešetrovaný výrobok boli menej než 5 % celkových nákladov príslušných konečných výrobkov.

(278)

Spotreba ťažkých dosiek používateľov, ktorí vyjadrili nesúhlas, v období revízneho prešetrovania spoločne predstavovala výrazne menej ako 10 % celkovej spotreby v Únii na voľnom trhu.

(279)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistujú dôkazy, ktoré by preukazovali, že možný vplyv pokračovania opatrení na činnosti týchto používateľov bude významný alebo neprimeraný.

(280)

Združenie CISA a spoločnosti Vestas a Primex tvrdili, že pokračovanie antidumpingových opatrení nie je v záujme Únie, najmä vzhľadom na vplyv nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine od 24. februára 2022 na dodávky ťažkých dosiek a vzhľadom na následné sankcie uvalené na Rusko a Bielorusko. Podľa týchto strán tento vývoj viedol k ukončeniu dovozu ťažkých dosiek s pôvodom v Rusku a Bielorusku a k výraznému obmedzeniu dovozu z Ukrajiny, pričom sa očakáva pretrvávanie obidvoch následkov. Podľa spoločností Vestas a Primex sa obmedzí aj výrobná kapacita výrobcov z Únie, a to z dôvodu údajných nedostatkov v dodávkach oceľových brám alebo iných vstupov, ako sú pelety zo železnej rudy, koksovateľné uhlie, šrot a legujúce kovy. Vzhľadom na pokles dovozu z uvedených krajín združenie CISA a spoločnosť Primex tvrdili, že dovoz s pôvodom v Číne bude schopný nahradiť chýbajúce dodávky.

(281)

Komisia uznala, že od februára 2022 vojna na Ukrajine viedla k významnému poklesu dovozu z Ruska a Ukrajiny a že neexistuje žiaden náznak toho, že by sa táto situácia v blízkej budúcnosti zmenila. Komisia však konštatovala, že dovoz z Ukrajiny a Ruska z veľkej časti nahradil dovoz z Indie, Indonézie a Kórejskej republiky. Ako sa navyše uvádza v odôvodnení 201, výrobné odvetvie Únie si uchováva voľnú kapacitu približne 4 milióny ton a môže uspokojiť značný nárast dopytu, kým údajné obmedzenia týkajúce sa surovín neboli odôvodnené. A napokon, Komisia pripomenula, že účelom opatrení nie je uzavrieť trh pre dovoz z Číny a že čínski vývozcovia mohli vždy predávať svoje ťažké dosky za cenu nespôsobujúcu ujmu. Tieto tvrdenia o nedostatku dodávok preto nebolo možné prijať.

(282)

Záverom, Komisia usúdila, že vplyv pokračovania opatrení na používateľov nebude významný, predovšetkým s ohľadom na potrebu zachovať výrobu ťažkých dosiek v Únii.

7.4.   Iné faktory

(283)

Spoločnosť Vestas tvrdila, že z dôvodu nedostatkov spojených s kapacitou výrobného odvetvia Únie nebude možné uspokojiť dopyt odvetvia veternej energetiky v Únii po ťažkých doskách v prípade zachovania opatrení. Podľa spoločnosti Vestas zachovanie opatrení ovplyvní aj ďalší prienik veternej energie do energetického mixu a v dôsledku toho ovplyvní schopnosť Únie dosiahnuť jej ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a znižovania CO2.

(284)

Komisia poukázala na to, že spoločnosť Vestas neodôvodnila údajné nedostatky spojené s kapacitou konkrétneho druhu ťažkých dosiek. Ako sa navyše konštatuje v odôvodnení 281, výrobné odvetvie Únie si uchováva voľnú kapacitu, ktorou môže uspokojiť značný nárast dopytu, a jeho výrobu dopĺňa dovoz z tretích krajín. Vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy o tom, že zachovaním opatrení by sa výrazne obmedzil rozvoj odvetvia veternej energetiky.

(285)

Z prešetrovania okrem toho vyplýva, že výrobné odvetvie Únie má ambiciózne plány na investície do ekologizácie výroby ocele vrátane prechodu od tradičných vysokých pecí k elektrickým oblúkovým peciam. Očakáva sa, že tieto investície významne prispejú k splneniu cieľov Únie týkajúcich sa znižovania emisií CO2. Tieto investície sa realizujú iba vtedy, ak výrobné odvetvie Únie bude môcť dosiahnuť primeranú ziskovosť, ktorej základnou podmienkou je zachovanie opatrení.

(286)

Záverom, Komisia usúdila, že pokračovanie opatrení nebude mať v konečnom dôsledku negatívny účinok na environmentálne ciele Únie.

7.5.   Záver o záujme Únie

(287)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody týkajúce sa záujmu Únie, ktoré by hovorili v neprospech zachovania existujúcich opatrení na dovoz ťažkých dosiek s pôvodom v ČĽR.

Pripomienky po konečnom poskytnutí informácií

(288)

Žiadateľ vo svojich pripomienkach po konečnom poskytnutí informácií súhlasil so závermi Komisie, pričom uviedol, že pokračovanie opatrení by malo prínos pre celý trh Únie, ktorým by sa zabezpečili bezpečné a stabilné domáce dodávky ťažkých dosiek a umožnil prebiehajúci prechod na výrobu ekologickej ocele a znižovanie emisií skleníkových plynov.

(289)

Naproti tomu združenie CISA tvrdilo, že v záujme Únie je uplynutie platnosti daných opatrení, ktoré je potrebné z týchto dôvodov: 1) potenciálny nedostatok dovozu po de facto odchode Ruska a Ukrajiny z trhu EÚ a zachovanie ochranných opatrení pre oceľ, 2) navrhovaný mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach EÚ a 3) riziko hospodárskej recesie súvisiacej s vysokou mierou inflácie v Únii.

(290)

Pokiaľ ide o potenciálny nedostatok dovozu, združenie zopakovalo svoje stanovisko, že ukončenie dovozu z Ruska a Ukrajiny by viedlo k nedostatku dodávok. Na podporu svojho tvrdenia predložilo príslušný článok (74), ktorý uverejnil trhový analytik.

(291)

Komisia konštatovala, že informácie predložené združením CISA potvrdzujú záver, že dovoz z Ukrajiny a Ruska z veľkej časti nahradil dovoz z iných krajín vrátane Indie a Indonézie. Aj so zreteľom na skutočnosť, že združenie CISA nepredložilo žiadne spoľahlivé informácie týkajúce sa vývoja dopytu v Únii ani výroby ťažkých dosiek výrobcami z EÚ, sa usúdilo, že tvrdenia týkajúce sa existencie nedostatku neboli odôvodnené a nemohli sa zohľadniť.

(292)

Pokiaľ ide o mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach EÚ (ďalej len „mechanizmus CBAM“), združenie CISA tvrdilo, že v prípade jeho prijatia a uplatňovania v súlade s príslušnou predbežnou dohodou medzi Európskym parlamentom a Radou (75) mechanizmus spôsobí výrazné dodatočné náklady, a preto bude odrádzať od dovozu ťažkých dosiek, najmä vrátane dovozu z Číny, Indie, Ruska a Turecka.

(293)

Ako uznalo samotné združenie CISA, mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach nemal počas obdobia revízneho prešetrovania žiaden účinok, keďže stále šlo o legislatívny návrh. Komisia v každom prípade pripomenula, že cieľom navrhovaného mechanizmu je predchádzať únikom uhlíka, podnecovať čistejšiu priemyselnú výrobu v krajinách mimo EÚ a zabezpečiť spravodlivú cenu emitovaného uhlíka počas výroby obmedzeného počtu energeticky náročného tovaru, ktorý vstupuje do EÚ. Ciele, ktoré má mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach dosiahnuť, sú preto úplne v súlade so záujmom Únie sledovať svoje environmentálne ciele. Komisia okrem toho pripomenula, že akýkoľvek potenciálny vplyv mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach na dovoz ťažkých dosiek z Číny, Indie, Ruska a Turecka by závisel od úrovne dekarbonizácie vo výrobnom procese týchto krajín, na ktorej hodnotenie je v tomto štádiu ešte priskoro. Komisia v tejto súvislosti pristúpi k preskúmaniu vplyvu mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach na konci prechodného obdobia vykonávania (december 2025) s cieľom upraviť v prípade potreby jeho uplatňovanie pred úplným nadobudnutím účinnosti konečného systému v januári 2026. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa toto tvrdenie zamietlo.

(294)

Pokiaľ ide o infláciu, združenie CISA tvrdilo, že vzhľadom na bezprecedentné úrovne zaznamenané v Únii v roku 2022 by zvýšenie cien dotknutého výrobku ohrozilo životaschopnosť infraštruktúrnych projektov a rast HDP v členských štátoch EÚ.

(295)

Komisia pripomenula, že cieľom opatrení bolo zabezpečiť spravodlivé trhové podmienky v Únii, a konštatovala, že hospodárske prostredie, v ktorom výrazne rastú náklady na vstupy, ale v ktorom výrobcovia nemôžu zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoje ceny z dôvodu dumpingového dovozu, by neviedlo k hospodárskemu rastu a ohrozilo by životaschopnosť odvetvia.

(296)

Záverom, Komisia trvala na svojom stanovisku, že neexistujú žiadne presvedčivé dôvody týkajúce sa záujmu Únie, ktoré by boli v neprospech zachovania existujúcich opatrení na dovoz ťažkých dosiek s pôvodom v ČĽR.

8.   TVRDENIA, ŽE OPATRENIA BY SA MALI POZASTAVIŤ

(297)

Združenie CISA tvrdilo, že boli splnené podmienky na pozastavenie súčasných antidumpingových opatrení v súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia. Združenie tvrdilo, že boli splnené obidve podmienky uvedené v spomenutom článku 14 ods. 4 základného nariadenia. Združenie CISA tvrdilo, že trhové podmienky sa dočasne zmenili do takej miery, že je nepravdepodobné, že by v dôsledku takéhoto pozastavenia pokračovala alebo opätovne nastala ujma. V tejto súvislosti združenie CISA pripomenulo očakávania rastu odberateľského odvetvia Únie a rastúci nedostatok na trhu Únie, očakávané oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19, zvýšenie cien dotknutého výrobku, očakávaný pokles objemu dovozu z Ruska a Ukrajiny a vykonávacie rozhodnutie na pozastavenie konečných antidumpingových ciel uložených na ploché valcované výrobky z hliníka z ČĽR.

(298)

Komisia tvrdenie združenia CISA zamietla ako nepodložené. Združenie CISA nepredložilo žiadne informácie, ktoré by potvrdili, že podmienky článku 14 ods. 4 základného nariadenia sú splnené a že by sa súčasné antidumpingové opatrenia mali pozastaviť.

9.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(299)

Na základe záverov, ku ktorým dospela Komisia v súvislosti s pravdepodobnosťou opätovného výskytu dumpingu, pravdepodobnosťou opätovného výskytu ujmy a so záujmom Únie, by sa antidumpingové opatrenia týkajúce sa ťažkých dosiek z Čínskej ľudovej republiky mali zachovať.

(300)

S cieľom minimalizovať riziko obchádzania vzhľadom na rozdiel v colných sadzbách je potrebné prijať osobitné opatrenia, ktorými sa zabezpečí uplatňovanie individuálnych antidumpingových ciel. Spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú individuálne antidumpingové clá, musia colným orgánom členských štátov predložiť platnú obchodnú faktúru. Faktúra musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia. Na tovar, ktorý sa dovezie bez takejto faktúry, by sa malo vzťahovať antidumpingové clo uplatňované na „všetky ostatné spoločnosti“.

(301)

Hoci je predloženie tejto faktúry nevyhnutné na to, aby colné orgány členských štátov mohli na dovoz uplatňovať individuálne sadzby antidumpingového cla, nejde o jediný prvok, ktorý majú zohľadňovať. Colné orgány členských štátov totiž aj v prípade, že sa tovar predkladá s faktúrou spĺňajúcou všetky požiadavky stanovené v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia, musia vykonať svoje zvyčajné kontroly a môžu si podobne ako vo všetkých ostatných prípadoch vyžiadať ďalšie doklady (prepravné doklady atď.), aby mohli overiť správnosť údajov uvedených vo vyhlásení a zabezpečiť, že následné uplatnenie nižšej colnej sadzby je odôvodnené v súlade s colnými predpismi.

(302)

Ak by sa po uložení príslušných opatrení výrazne zvýšil objem vývozu jednej zo spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie individuálne colné sadzby, takéto zvýšenie objemu by sa mohlo samo osebe považovať za zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností a za predpokladu splnenia podmienok sa môže začať prešetrovanie obchádzania opatrení. V tomto prešetrovaní sa môže okrem iného preskúmať potreba odňatia individuálnej colnej sadzby (sadzieb) a následného uloženia cla pre celú krajinu.

(303)

Individuálne antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti vymedzené v tomto nariadení sú uplatniteľné výlučne na dovoz prešetrovaného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vyrábaného vymenovanými právnymi subjektmi. Na dovoz prešetrovaného výrobku vyrobeného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s osobitne uvedenými subjektmi, by sa mala uplatňovať sadzba cla vzťahujúca sa na „všetky ostatné spoločnosti“. Nemala by sa na ne uplatňovať žiadna z individuálnych antidumpingových colných sadzieb.

(304)

Ak spoločnosť následne zmení názov svojho subjektu, môže požiadať o uplatňovanie týchto individuálnych antidumpingových colných sadzieb. Táto žiadosť musí byť adresovaná Komisii (76). Žiadosť musí obsahovať všetky relevantné informácie, ktoré umožnia preukázať, že uvedenou zmenou nie je dotknuté právo spoločnosti využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje. Ak zmenou názvu spoločnosti nie je dotknuté jej právo využívať colnú sadzbu, ktorá sa na ňu uplatňuje, v Úradnom vestníku Európskej únie sa uverejní nariadenie o zmene názvu.

(305)

Vývozca alebo výrobca, ktorý nevyvážal dotknutý výrobok do Únie v období, ktoré sa použilo na stanovenie úrovne cla v súčasnosti uplatňovaného na jeho vývoz, môže Komisiu požiadať, aby sa na neho vzťahovala sadzba antidumpingového cla pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky. Komisia by mala vyhovieť takejto žiadosti za predpokladu, že sú splnené tri podmienky. Nový vyvážajúci výrobca musí preukázať, že: i) v období, ktoré sa použilo na stanovenie úrovne cla uplatňovaného na jeho vývoz, nevyvážal dotknutý výrobok do Únie; ii) nie je prepojený so spoločnosťou, ktorá v uvedenom období dotknutý výrobok dovážala, a preto sa na ňu vzťahujú antidumpingové clá, a iii) vyvážal dotknutý výrobok do Únie po tomto období alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo tohto výrobku.

(306)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, o ktoré sa opieral zámer odporučiť zachovanie existujúcich opatrení. Po poskytnutí týchto informácií im takisto bola poskytnutá lehota na predloženie stanovísk.

(307)

Podľa článku 109 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (77), ak sa má vrátiť suma v dôsledku rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, sadzbou úroku, ktorý sa má zaplatiť, by mala byť sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie v prvý kalendárny deň každého mesiaca.

(308)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/159 (78) Komisia uložila ochranné opatrenie týkajúce sa určitých výrobkov z ocele na obdobie troch rokov. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1029 (79) sa platnosť ochranného opatrenia predĺžila do 30. júna 2024. Prešetrovaný výrobok je jednou z kategórií výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranné opatrenie. Ak sa teda prekročia colné kvóty stanovené v rámci ochranného opatrenia, bude z toho istého dovozu splatné clo pri prekročení kvóty, ako aj antidumpingové clo. Keďže takáto kumulácia antidumpingových opatrení a ochranných opatrení môže ovplyvniť obchod viac, než je žiaduce, Komisia sa rozhodla zabrániť súbežnému uplatňovaniu antidumpingového cla a cla pri prekročení kvóty na prešetrovaný výrobok, kým je uložené ochranné clo.

(309)

To znamená, že keď sa clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na prešetrovaný výrobok, clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/159 sa vyberie spolu s rozdielom medzi týmto clom a vyššími antidumpingovými clami uloženými podľa tohto nariadenia. Tá časť sumy antidumpingových ciel, ktorá sa nevyberá, sa pozastaví.

(310)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Ukladá sa konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nelegovanej alebo legovanej ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele, kremíkovej elektroocele, nástrojovej ocele a rýchloreznej ocele), valcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovovaných ani nepotiahnutých, nie vo zvitkoch, s hrúbkou presahujúcou 10 mm a so šírkou 600 mm alebo väčšou a s hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 10 mm, a so šírkou 2 050 mm alebo väčšou, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 a ex 7225 99 00 (kódy TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 a 7225990045) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzby konečného antidumpingového cla uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením sú v prípade výrobku opísaného v odseku 1 a vyrobeného ďalej uvedenými spoločnosťami takéto:

Spoločnosť

Antidumpingové clo

Doplnkový kód TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1  %

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

65,1  %

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd a Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

73,7  %

C145

Ostatné spolupracujúce spoločnosti uvedené v prílohe

70,6  %

 

Všetky ostatné spoločnosti

73,7  %

C999

3.   Uplatňovanie individuálnych colných sadzieb stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá musí obsahovať vyhlásenie s dátumom a podpisom pracovníka subjektu, ktorý takúto faktúru vystavil, s uvedením jeho mena a funkcie, v tomto znení: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) (prešetrovaného výrobku) predaných na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila spoločnosť (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v [dotknutej krajine]. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“ Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa clo uplatňované na „všetky ostatné spoločnosti“.

4.   Článok 1 ods. 2 možno zmeniť tak, že sa doplní o nových vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky, pre ktorých sa stanoví primeraná vážená priemerná sadzba antidumpingového cla pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky. Nový vyvážajúci výrobca poskytne dôkazy, že:

a)

nevyvážal tovar opísaný v článku 1 ods. 1 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 (pôvodné obdobie prešetrovania);

b)

nie je prepojený s vývozcom ani výrobcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia uložené týmto nariadením, a

c)

po uplynutí pôvodného obdobia prešetrovania skutočne vyvážal prešetrovaný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo tohto výrobku.

5.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Keď sa clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na ploché výrobky z nelegovanej alebo legovanej ocele (okrem nehrdzavejúcej ocele, kremíkovej elektroocele, nástrojovej ocele a rýchloreznej ocele), valcované za tepla, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté, nie vo zvitkoch, s hrúbkou presahujúcou 10 mm a so šírkou 600 mm alebo väčšou a s hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 10 mm, a so šírkou 2 050 mm alebo väčšou, clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 sa vyberá spolu s rozdielom medzi týmto clom a vyšším antidumpingovým clom uvedeným v článku 1 ods. 2.

2.   Časť sumy antidumpingového cla, ktorá sa nevyberá podľa odseku 1, sa pozastavuje.

3.   Pozastavenia uvedené v odseku 2 sú časovo obmedzené na obdobie uplatňovania cla pri prekročení kvóty uvedeného v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 11.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/336 z 27. februára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 18).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1382 z 2. septembra 2019, ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia (Ú. v. EÚ L 227, 3.9.2019, s. 1).

(5)  Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 209, 2.6.2021, s. 24).

(6)  Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 89, 25.2.2022, s. 3).

(7)  Pozri rozsudok z 11. júla 2017, Viraj Profiles Ltd, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, body 98 – 99.

(8)  Pozri rozsudok z 15. decembra 2016, Gul Ahmed Textile Mills Ltd, T-199/04 RENV ECLI:EU:T:2016:740, bod 92.

(9)  Tamže, bod 94.

(10)  Zdroj: žiadosť (t22.001107), strana 7, a https://www.argusmedia.com/en/news/2021033-brazil-renews-antidumping-duties-on-plate-imports.

(11)  Desaťmiestne kódy tovaru.

(12)  Pozri článok LXIV, oddiel 2 14. päťročného plánu.

(13)  Pozri oddiel VIII 14. päťročného plánu rozvoja odvetvia surovín.

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2583.

(15)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(16)  https://www.crugroup.com, CRU International Limited, Steel Plate Market Outlook (Výhľad trhu s oceľovými doskami) (november 2021).

(17)  https://www.metalsconsultinginternational.com, zdroj: James F. King (Metals Consulting International Limited).

(18)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1777 zo 6. októbra 2016, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 272, 7.10.2016, s. 5).

(19)  MMF, Svetový hospodársky výhľad, 19 (október 2022), https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/text.ashx (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(20)  OECD, Steel Market Developments (Vývoj trhu s oceľou), 2. štvrťrok 2022, 70 (2022), https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2022.pdf (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(21)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/58 zo 14. januára 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti na základe článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých valcovaných výrobkov s orientovanou štruktúrou z kremíkovej elektroocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Japonsku, Kórejskej republike, Ruskej federácii a Spojených štátoch amerických (Ú. v. EÚ L 10, 17.1.2022, s. 17).

(22)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/434 z 15. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 88, 16.3.2022, s. 181).

(23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/978 z 23. júna 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2022, s. 58).

(24)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2068 z 26. októbra 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (Ú. v. EÚ L 277, 27.10.2022, s. 149), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/191 zo 16. februára 2022, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 36, 17.2.2022, s. 1), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/95 z 24. januára 2022, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo z ocele odosielaných z Taiwanu, Indonézie, zo Srí Lanky a z Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách (Ú. v. EÚ L 16, 25.1.2022, s. 36), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2239 z 15. decembra 2021, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých priemyselných oceľových stožiarov pre veterné turbíny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 450, 16.12.2021, s. 59), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/635 zo 16. apríla 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúrok a rúr zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku (Ú. v. EÚ L132, 19.4.2021, s. 145).

(25)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 80; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenie 208; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 59; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 149 až 150.

(26)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 64; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenie 192; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 46; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 115 až 118.

(27)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 66; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenia 193 až 194; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 47; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 119 až 122. Aj keď právo príslušných štátnych orgánov vymenúvať a odvolávať kľúčových riadiacich pracovníkov v štátom vlastnených podnikoch v súlade s čínskymi právnymi predpismi možno považovať za prostriedok na výkon príslušných vlastníckych práv, bunky Komunistickej strany Číny v podnikoch (a to štátnych, ako aj súkromných) sú ďalším významným kanálom, cez ktorý môže štát zasahovať do obchodných rozhodnutí. Podľa práva obchodných spoločností ČĽR sa má v každej spoločnosti zriadiť podniková organizácia Komunistickej strany Číny (s najmenej troma členmi Komunistickej strany Číny, ako sa uvádza v stanovách strany), pričom daná spoločnosť je povinná zabezpečiť na činnosť tejto straníckej organizácie potrebné podmienky. Táto požiadavka podľa všetkého nebola v minulosti vždy dodržiavaná ani striktne presadzovaná. Prinajmenšom od roku 2016 však Komunistická strana Číny dôraznejšie uplatňuje svoje požiadavky na kontrolu obchodných rozhodnutí v štátnom vlastnených podnikoch s tým, že ide o politickú zásadu. Objavujú sa aj informácie, že Komunistická strana Číny vyvíja tlak na súkromné spoločnosti, aby kládli patriotizmus na prvé miesto a dodržiavali stranícku disciplínu. Podľa informácií z roku 2017 pôsobili stranícke bunky v 70 % z približne 1,86 milióna súkromných spoločností, pričom sa vyvíja čoraz väčší tlak, aby tieto organizácie Komunistickej strany Číny mali pri obchodných rozhodnutiach spoločností, v ktorých pôsobia, posledné slovo. Tieto pravidlá sa uplatňujú všeobecne v celom čínskom hospodárstve, vo všetkých jeho odvetviach vrátane výrobcov prešetrovaného výrobku a dodávateľov ich vstupov.

(28)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 68; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenia 195 až 201; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenia 48 až 52; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 123 až 129.

(29)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenie 202; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 53; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 130 až 133.

(30)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 75; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenie 203; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 54; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 134 až 135.

(31)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/2068, odôvodnenie 76; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/191, odôvodnenie 204; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/95, odôvodnenie 55; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2239, odôvodnenia 67 až 74; vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, odôvodnenia 136 až 145.

(32)  Pracovný dokument útvarov Komisie [SWD(2017) 483 final/2, 20. 12. 2017], k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.

(33)  Ministerstvo obchodu USA, China’s Status as a non-market economy (Postavenie Číny ako netrhového hospodárstva), A-570053, 26. októbra 2017, s. 196; Non-Oriented Electrical Steel from the People’s Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order (Elektrooceľ s neorientovanou štruktúrou z Čínskej ľudovej republiky: konečné výsledky urýchleného prvého revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti nariadenia ukladajúceho vyrovnávacie clo), 85 Fed. Reg. 11339 (27. februára 2020); Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People’s Republic of China: Final Affirmative Determination (Antisubvenčné prešetrovanie určitých koróziovzdorných výrobkov z ocele z Čínskej ľudovej republiky: konečné pozitívne zistenie), 81 Fed. Reg. 35308 (2. júna 2016).

(34)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 116, 3.5.2019, s. 5), vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/508 zo 7. apríla 2020, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 110, 8.4.2020, s. 3), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/969 z 8. júna 2017, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/649, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 146, 9.6.2017, s. 17) a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/58.

(35)  Pozri:https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(36)  Pozri oddiel IV pododdiel 3 14. päťročného plánu rozvoja odvetvia surovín.

(37)  Pozri oddiel II pododdiel 1 14. päťročného plánu rozvoja odvetvia oceľového šrotu.

(38)  Pozri kapitolu I oddiel 3 trojročného akčného plánu provincie Che-pej o rozvoji klastrov v oceliarskom priemyselnom reťazci; k dispozícii na adrese: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(39)  Pozri kapitolu II oddiel 3 plánu vykonávania provincie Che-nan na transformáciu a modernizáciu oceliarskeho priemyslu počas 14. päťročného plánu; k dispozícii na adrese: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(40)  Pracovný plán provincie Ťiang-su na transformáciu, modernizáciu a optimalizáciu rozmiestnenia oceliarskeho odvetvia na roky 2019 – 2025; k dispozícii na adrese: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(41)  14. päťročný plán provincie Šan-tung o rozvoji oceliarskeho priemyslu; zhrnutie je k dispozícii na adrese: http://www.cbmf.org/cbmf/xgxy/gt79/7120947/index.html (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(42)  Akčný plán provincie Šan-si na transformáciu a modernizáciu oceliarskeho priemyslu z roku 2020; k dispozícii na adrese: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(43)  14. päťročný plán rozvoja spracovateľského priemyslu mesta Ta-lien v provincii Liao-ning: „Do roku 2025 hodnota priemyselnej výroby odvetvia nových materiálov dosiahne 15 miliónov jüanov a úroveň schopnosti záruky zariadení a kľúčových materiálov sa očividne zvýši“; k dispozícii na adrese: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(44)  Akčný plán na podporu rozvoja vysokej kvality oceliarskeho priemyslu provincie Če-ťiang: „Podporiť fúzie a reštrukturalizáciu podnikov, zrýchliť proces koncentrácie, znížiť počet taviarní ocele približne na 10 podnikov“; k dispozícii na adrese: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (stránka navštívená 5. decembra 2022).

(45)  Pozri webové sídlo skupiny, k dispozícii na adrese http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(46)  Pozri webové sídlo spoločnosti, k dispozícii na adrese: https://www.baosteel.com/about/manager (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(47)  Pozri na adrese http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-07-23/0a6a300e05b3e89e7da1fccf2b1c8e77.html (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(48)  Pozri na adrese http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-04-06/19759181c95ff4e85e2b378a1369fb17.html (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(49)  Pozri webové sídlo skupiny na adrese: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (stránka navštívená 21. novembra 2022).

(50)  Správa – časť III, kapitola 14, s. 346 a nasl.

(51)  Pozri 14. päťročný plán Čínskej ľudovej republiky pre národný hospodársky a sociálny rozvoj a dlhodobé ciele do roku 2035, časť III, článok VIII, k dispozícii na adrese: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (stránka navštívená 7. septembra 2022).

(52)  Pozri najmä oddiely I a II 14. päťročného plánu rozvoja odvetvia surovín.

(53)  Pozri 14. päťročný plán rozvoja odvetvia surovín, s. 22.

(54)  Pozri akčný plán 1+3 mesta Tchang-šan v provincii Che-pej pre železo a oceľ z roku 2022, kapitola 4, oddiel 2; k dispozícii na adrese: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (stránka navštívená 23. novembra 2022).

(55)  Pozri vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/635 odôvodnenie 134 až 135 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/508 odôvodnenie 143 až 144.

(56)  Otvorené dáta Svetovej banky – Vyšší stredný príjem, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(57)  Ak sa prešetrovaný výrobok nevyrába v žiadnej z krajín s podobnou úrovňou rozvoja, môže sa posudzovať výroba výrobku z rovnakej všeobecnej kategórie a/alebo z rovnakého odvetvia, ako je prešetrovaný výrobok.

(58)  https://sideraconsult.com/gerdau-initiates-production-of-heavy-plates/.

(59)  Tieto krajiny sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33).

(*1)  Hodnota referenčných hodnôt pre suroviny sa trochu odlišuje od hodnoty týchto referenčných hodnôt uvedených v zázname, čo je spôsobené chybou v písaní (v zázname je ich hodnota chybne vypočítaná na základe objemu dovozu iba za prvý štvrťrok 2021 namiesto celého roku 2021).

(60)  Nariadenie (EÚ) 2015/755. Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa ceny na domácom trhu v uvedených krajinách nemôžu použiť na účely určenia normálnej hodnoty.

(61)  https://www.ilo.org/ilostat.

(62)  https://www.cemig.com.br/.

(63)  http://www.gasmig.com.br.

(64)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/802 z 20. mája 2022, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz výrobkov z elektrolyticky pochrómovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Brazílii (Ú. v. EÚ L 143, 23.5.2022, s. 11).

(65)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/58.

(66)  https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-4.434-de-1-de-outubro-de-2019-219471875.

(67)  Pozri http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/28/content_5603588.htm a http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628266.htm, obidva dokumenty dostupné len v čínskom jazyku.

(68)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search.

(69)  https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0014/submission/882d267b-8cbc-48bd-bceb-059a615a0779/.

(70)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1998 z 20. septembra 2022, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 31.10.2022, s. 1).

(71)  Pozri napríklad rôzne kvality nelegovanej nástrojovej ocele opísané v prílohe C k norme EN ISO 4957.

(72)  Správa Odvolacieho orgánu, USA – Antidumpingové opatrenia týkajúce sa určitých za tepla valcovaných oceľových výrobkov z Japonska, DS 184, bod 193.

(73)  https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/.

(74)  European steel plate market:Effects from Russia’s war in Ukraine one year on (Európsky trh s oceľovými doskami: Účinky ruskej vojny na Ukrajine rok od jej začiatku) – Fastmarkets (https://www.fastmarkets.com/insights/european-steel-plate-market-one-year-russias-war-in-ukraine) – online stav k 21. marcu 2023.

(75)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_7719.

(76)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.

(77)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(78)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 27).

(79)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1029 z 24. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 s cieľom predĺžiť platnosť ochranného opatrenia týkajúceho sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 225 I , 25.6.2021, s. 1).


PRÍLOHA

Čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky:

Názov

Mesto

Doplnkový kód TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liao-ning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Vnútorné Mongolsko

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Ťiang-su

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Ťiang-su

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Ťiang-su

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Šan-tung

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Chenan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Che-pej

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Šan-tung

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Chu-pej

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Ťiang-si

C148


Top