EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2569

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/2569 zo 14. novembra 2022 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 19. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES CoP 19) (Panama, Panamská republika, 14. – 25. novembra 2022), a návrhu na zaradenie jedného druhu do prílohy III k dohovoru CITES

ST/13685/2022/INIT

OJ L 330, 23.12.2022, p. 186–232 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2569/oj

23.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/186


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/2569

zo 14. novembra 2022

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 19. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES CoP 19) (Panama, Panamská republika, 14. – 25. novembra 2022), a návrhu na zaradenie jedného druhu do prílohy III k dohovoru CITES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/451 (1) Únia pristúpila k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2) (ďalej len „dohovor CITES“), ktorý nadobudol platnosť 1. júla 1975. Dohovor CITES bol vykonaný v Únii nariadením Rady (ES) č. 338/97 (3).

(2)

Podľa článku XI ods. 3 dohovoru CITES môže konferencia zmluvných strán okrem iného prijímať rozhodnutia o zmene príloh k dohovoru CITES.

(3)

Podľa článku XVI dohovoru CITES môže ktorákoľvek jeho zmluvná strana predložiť sekretariátu dohovoru CITES zoznam druhov na zaradenie do prílohy III k dohovoru CITES, ktoré daná zmluvná strana považuje za druhy podliehajúce regulácii v rámci svojej jurisdikcie na účely predchádzania alebo obmedzenia nadmerného využívania a ktoré považuje za druhy, v prípade ktorých je potrebná spolupráca ostatných zmluvných strán pri kontrole obchodu.

(4)

Konferencia zmluvných strán má na svojom 19. zasadaní 14. až 25. novembra 2022 (CITES CoP 19) rozhodnúť o 52 návrhoch na zmenu príloh k dohovoru CITES, ako aj o mnohých ďalších otázkach týkajúcich sa vykonávania a výkladu dohovoru CITES.

(5)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať na konferencii zmluvných strán CITES CoP 19, keďže zmeny príloh k dohovoru CITES budú pre Úniu záväzné a viaceré ďalšie rozhodnutia rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia obsah práva Únie, najmä nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (4) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 (5).

(6)

Navrhovaná pozícia Únie, ktorá sa má zaujať k jednotlivým návrhom pred konferenciou zmluvných strán, vychádza z odbornej analýzy ich prínosov, v ktorej sa zohľadnili ustanovenia dohovoru CITES aj vzhľadom na najlepšie dostupné vedecké dôkazy, ako aj z miery ich súladu s príslušnými pravidlami a politikami Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do právomoci Únie, na 19. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES CoP 19), sa uvádza v prílohách I a II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Ak by na pozíciu uvedenú v článku 1 mohli mať vplyv nové vedecké či technické informácie predložené po prijatí tohto rozhodnutia a pred zasadaním CITES CoP 19 alebo počas neho, alebo ak počas uvedeného zasadania dôjde k predloženiu revidovaných alebo nových návrhov, ku ktorým ešte neexistuje pozícia Únie, pozícia Únie sa stanoví koordináciou na mieste pred tým, než konferencia zmluvných strán prijme rozhodnutie o týchto návrhoch. V takýchto prípadoch musí byť pozícia Únie v súlade so zásadami stanovenými v prílohách k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Únia predloží druh uvedený v prílohe IIa k tomuto rozhodnutiu na zaradenie do prílohy III k dohovoru CITES.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. novembra 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 4.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 (Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13).


PRÍLOHA I

Pozícia Únie ku kľúčovým otázkam, o ktorých sa má diskutovať na 19. konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (Panama, Panamská republika, 14. až 25. novembra 2022)

A.   VŠEOBECNÉ ÚVAHY

1.

Únia považuje dohovor CITES za kľúčový medzinárodný dohovor na ochranu biodiverzity a boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

2.

Únia by mala na účely 19. konferencie zmluvných strán dohovoru CITES (CoP 19) zaujať ambicióznu pozíciu v súlade so svojimi príslušnými politikami a medzinárodnými záväzkami, ako sú najmä ciele týkajúce sa voľne žijúcich druhov v rámci cieľa udržateľného rozvoja č. 15, pozícia Únie (1) na 15. konferenciu zmluvných strán (CoP 15) Dohovoru o biologickej diverzite týkajúca sa globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020, strategická vízia dohovoru CITES a rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 75/311 o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi. Pozícia Únie by mala slúžiť aj na dosiahnutie cieľov stanovených na úrovni EÚ, a to prostredníctvom stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030, akčného plánu EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín, prístupu EÚ k podpore obchodu a udržateľného rozvoja a Európskej zelenej dohody.

3.

Prioritami Únie na 19. konferencii zmluvných strán dohovoru CITES by malo byť:

vedecky podložené plnohodnotné využívanie nástrojov dohovoru CITES na reguláciu medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom neudržateľného objemu medzinárodného obchodu, a

posilnenie reakcie medzinárodného spoločenstva proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

3a.

Únia by na CoP 19 mala zabezpečiť, aby sa naďalej plne rešpektovali štatút a práva EÚ ako zmluvnej strany dohovoru.

4.

V pozícii Únie by sa mal zohľadniť prínos mechanizmov dohovoru CITES k zlepšeniu stavu ochrany druhov a mala by sa oceniť práca krajín, ktoré zaviedli účinné ochranné opatrenia. Únia by mala zabezpečiť, aby sa rozhodnutiami prijatými na CoP19 dosiahla čo možno najvyššia účinnosť dohovoru CITES, a to minimalizáciou zbytočnej administratívnej záťaže a praktickými, nákladovo efektívnymi a realizovateľnými riešeniami problémov v oblasti vykonávania a monitorovania.

5.

Konferencia zmluvných strán je riadiacim orgánom dohovoru CITES a viacero rozhodnutí prijatých na CoP 19 dohovoru CITES vykoná stály výbor, ktorý je hlavným pomocným orgánom konferencie zmluvných strán. Pozíciou, ktorú Únia zaujala na CoP 19, by sa preto mal riadiť aj prístup EÚ na 75. a 76. zasadnutí stáleho výboru, ktoré sa uskutočnia bezprostredne pred 19. zasadnutím konferencie zmluvných strán dohovoru CITES a po ňom.

B.   OSOBITNÉ OTÁZKY

6.

Na prerokovanie na CoP 19 dohovoru CITES bolo predložených 52 návrhov na zmenu príloh k dohovoru CITES. Trinásť z týchto návrhov predložila Únia ako hlavný navrhovateľ alebo ako spolunavrhovateľ a ich prijatie by mala prirodzene podporovať.

6a.

Pozícia Únie k návrhom zmien príloh k dohovoru CITES by mala vychádzať zo stavu ochrany dotknutých druhov a z vplyvu, ktorý má alebo môže mať obchod na stav daných druhov. Na tento účel by sa pri hodnotení návrhov na zaradenie druhov do zoznamu mali zohľadňovať najrelevantnejšie a najspoľahlivejšie vedecké odporúčania v súlade s rezolúciou konferencie dohovoru CITES č. 9.24 o kritériách pre zmeny príloh I a II.

6b.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať názorom štátov, na ktorých území sa vyskytujú druhy, ktorých sa dané návrhy týkajú. Únia sa takisto domnieva, že vo všeobecnosti by sa mali podporiť návrhy na zmenu príloh k dohovoru CITES, ktoré sú výsledkom práce výborov dohovoru CITES pre živočíchy a rastliny a stáleho výboru. Malo by sa zohľadniť aj posúdenie návrhov zo strany sekretariátu CITES a organizácií IUCN a Traffic (2) a v prípade komerčne lovených morských druhov takisto posúdenie špecializovanej odbornej skupiny Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

7.

Ako sa dohodlo v rozhodnutí Rady 2022/982 zo 16. júna 2022 (3), Únia sa zasadzuje o zaradenie

druhu Physignathus cocincinus (agama kočinčínska) do prílohy II,

druhu Cuora galbinifrons (kuora žltookrajová) do prílohy I,

druhu Laotriton laoensis (mlok pyskatý) do prílohy II s nulovou vývoznou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely

druhu Agalychnis lemur (rosnička Agalychnis lemur) do prílohy II s nulovou ročnou vývoznou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely,

všetkých druhov patriacich do čeľade Sphyrnidae spp. (žralok kladivohlavý), ktoré ešte nie sú zaradené do prílohy II, do danej prílohy,

druhov Thelenota ananas, T. anax, T. rubralineata (holotúrie) do prílohy II,

druhov rodu Khaya spp. (africký mahagón) (africké populácie) do prílohy II s anotáciou č. 17,

druhov rodu Afzelia spp. (afzélia) (africké populácie) do prílohy II s anotáciou č. 17,

druhov rodu Dipteryx spp. do prílohy II s anotáciou č. 17 + semená,

druhov rodov Handroanthus spp. (lapačovníky), Tabebuia spp. (tabebuje) a Roseodendron spp. (zlatovníky) do prílohy II s anotáciou č. 17,

druhov rodu Pterocarpus spp. (santalovec) (africké populácie) do prílohy II s anotáciou č. 17,

druhov rodu Rhodiola spp. do prílohy II dohovoru CITES s poznámkou č. 2.

Únia sa takisto rozhodla, že bude spolupredkladateľkou návrhu Panamy na zaradenie druhov rodu Carcharhinidae spp. (žralokovité) do prílohy II a bude ho presadzovať.

8.

Únia berie na vedomie, že v posledných rokoch sa vynaložilo značné úsilie v oblasti budovania kapacít na účely vykonávania dohovoru CITES, v neposlednom rade pokiaľ ide o morské druhy, a to aj prostredníctvom finančnej podpory Únie. Únia s cieľom zlepšiť správu a zvýšiť komplementárnosť podporuje zlepšenie koordinácie medzi orgánmi dohovoru CITES a orgánmi ďalších mnohostranných environmentálnych dohôd a organizácií, ako sú napríklad regionálne rybárske organizácie a ďalšie relevantné subjekty pôsobiace v rámci príslušných mandátov.

9.

Únia berie na vedomie zvýšený dôraz v rámci dohovoru CITES na druhy drevín, čo sa zohľadňuje aj v návrhoch Únie na zaradenie ďalších druhov drevín do prílohy II k dohovoru CITES na CoP 19. Dohovor CITES má dôležitú úlohu pri ochrane lesov a Únia podporuje užšiu a konzistentnejšiu spoluprácu medzi CITES a inými lesníckymi organizáciami a procesmi.

10.

Pozícia Únie k návrhom týkajúcim sa nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi by mala odrážať komplexný prístup EÚ k tejto problematike, a to zameraním sa na základné príčiny, posilnením právnych a politických rámcov na riešenie takéhoto nezákonného obchodovania, účinným presadzovaním existujúcich pravidiel a podporou globálnych partnerstiev na riešenie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, pričom by sa zároveň malo uznať, že v poslednom čase medzinárodné spoločenstvo vykonalo významnú prácu v oblasti predchádzania nezákonnému obchodu.

11.

V súlade s týmito prioritami Únia podporuje prostredníctvom dohovoru CITES lepšiu ochranu druhov, ktoré sa v súčasnosti dovážajú do EÚ nezákonne alebo v neudržateľnej miere. Únia preto podporuje návrhy na zmenu príloh, pokiaľ ide o rôzne druhy plazov a obojživelníkov, najmä viaceré druhy korytnačiek, ktoré sa dovážajú do EÚ ako spoločenské zvieratá.

12.

Únia by tiež mala podporovať iniciatívy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kapacít príslušných orgánov, výmene informácií a najlepších postupov s cieľom lepšie vykonávať dohovor CITES a zlepšiť spoluprácu medzi zdrojovými, tranzitnými a cieľovými krajinami.

13.

Únia v tejto súvislosti berie na vedomie návrhy požadujúce vytvorenie osobitných fondov v prospech vybraných zmluvných strán. Únia sa domnieva, že nové fondy by sa mali vytvárať len v riadne odôvodnených prípadoch, na základe dôkladnej analýzy ich uskutočniteľnosti a pridanej hodnoty. Prístup k financovaniu by sa nemal obmedzovať na vybrané zmluvné strany alebo ich skupiny.

13a.

Viaceré návrhy, ktoré sa predložia na CoP 19, sa zameriavajú na otázky týkajúce sa udržateľného využívania, živobytia, pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít. Únia by mala podporovať takéto návrhy pokiaľ pomáhajú zabezpečiť, aby sa relevantné otázky primerane riešili v rámci dohovoru CITES. Malo by sa však zabrániť vytváraniu ďalších značne nákladných procesov alebo štruktúr, ktoré majú neistý prínos alebo môžu byť duplicitné.

14.

Je dôležité, aby Únia zabezpečila jednotné chápanie a výklad všetkých rezolúcií, anotácií a výhrad. Napriek pozitívnemu účinku súčasných pravidiel prioritou ostáva riešenie nezákonného lovu slonov a nezákonného obchodovania so slonovinou, ako aj potreba zabezpečiť udržateľné riešenia pre ľudí žijúcich v blízkosti slonov a voľne žijúcich živočíchov vo všeobecnosti. Únia by preto mala osobitne podporovať objasnenie pravidiel týkajúcich sa obchodu so živými slonmi, konkrétne rezolúciu konferencie č. 11.20 (Rev. CoP 18) a rezolúciu konferencie č. 10.10 (Rev. CoP 18). Na 74. zasadnutí stáleho výboru vyjadrili Únia a jej členské štáty záujem vytvoriť spoločný rámec pre obchod so živými slonmi africkými, a to na základe rámca CITES a transparentného a spoľahlivého vedeckého preskúmania. Zosúladenie podmienok obchodovania so živými slonmi africkými a podpora opatrení, ktoré sa priamo zaoberajú problémom nezákonného obchodovania so slonmi a slonovinou, by mali byť pre Úniu prioritou vo všetkých bodoch programu CoP 19 týkajúcich sa slonov.

15.

Únia berie na vedomie, že zmluvné strany predložili viacero návrhov týkajúcich sa zákonného obchodu so slonovinou a rohmi nosorožcov. Únia si uvedomuje, že z ochrany ohrozených druhov, najmä pred obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi, vyplýva finančná záťaž, a že medzi ľuďmi a voľne žijúcimi druhmi môžu vznikať konflikty, a v tejto súvislosti poskytuje podporu štátom výskytu. Medzinárodný obchod so slonovinou a rohmi nosorožcov je v súčasnosti v rámci dohovoru CITES zakázaný. Únia sa domnieva, že podmienky pre opätovné povolenie tohto obchodu nie sú splnené a na CoP 19 nepodporí návrhy na jeho obnovu. Pokiaľ ide o domáce trhy so slonovinou a rohmi nosorožcov, ktoré prispievajú k nezákonnému obchodu, Únia by mala v rámci rozsahu pôsobnosti dohovoru naďalej podporovať primerané, účinné a transparentné opatrenia podložené najlepšími dostupnými dôkazmi.

16.

Únia uznáva, že medzinárodný obchod s voľne žijúcimi druhmi a globálny pokles biodiverzity môžu predstavovať riziko, pokiaľ ide o výskyt a šírenie zoonotických chorôb. Únia tiež uznáva, že existuje prepojenie medzi nezákonným obchodom na jednej strane a zlými životnými podmienkami zvierat na strane druhej, čo zvyšuje riziko šírenia chorôb. Dohovor CITES by mal v súlade so svojím mandátom naďalej zohrávať úlohu pri znižovaní potenciálnych rizík pre zdravie zvierat a ľudí. Žiadna organizácia si nedokáže sama poradiť s početnými výzvami, ktoré by mohli viesť k vzniku a šíreniu chorôb súvisiacich s voľne žijúcimi druhmi. Únia sa domnieva, že prostredníctvom stimulov obsiahnutých v režime dohovoru, ktorý upravuje zákonný obchod, a najmä jeho zamerania na odrádzanie od nezákonného obchodu, dohovor CITES môže prispieť k zníženiu rizika šírenia zoonóz. Únia by preto mala nabádať CITES, aby posilňoval aktívnu spoluprácu s ďalšími medzivládnymi organizáciami vrátane tých, ktoré pôsobia v oblasti zdravia zvierat alebo verejného zdravia, obchodu, potravín a prepravy, a to v súlade s prístupom „jedno zdravie“. Únia dôrazne podporuje obnovený záväzok Svetovej organizácie pre zdravie zvierat a dohovoru CITES spolupracovať v otázkach zdravia zvierat a dobrých životných podmienok na celom svete s cieľom chrániť biodiverzitu a zvieratá.

17.

Kríza súvisiaca s nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi spolu s rozšírením rozsahu pôsobnosti dohovoru CITES na nové druhy a zmluvné strany znamená, že pod záštitu dohovoru CITES sa v posledných rokoch dostalo viac činností a že pracovné zaťaženie sekretariátu dohovoru CITES výrazne vzrástlo. Únia by mala zohľadniť tento vývoj pri rozhodovaní o svojich prioritách na CoP 19 a o budúcom rozpočte sekretariátu dohovoru CITES.

(1)  ST 13975/22 (https://www.consilium.europa.eu/media/59787/st13975-en22.pdf).

(2)  Medzinárodná únia na ochranu prírody IUCN a sieť TRAFFIC sa špecializujú na problematiku obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a pred každým zasadaním COP vypracúvajú podrobné posúdenie návrhov na zmenu príloh k dohovoru CITES.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0095.01.ENG


PRÍLOHA II

Pozícia Únie k istým návrhom predloženým na 19. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa uskutoční v Paname v Panamskej republike 14. až 25. novembra 2022

„+“

označuje pozíciu za

„–“

označuje pozíciu proti

„0“

označuje otvorenú pozíciu z dôvodu nedostatku informácií na zaujatie pozície

„(+)“

označuje podporu podmienenú dostupnosťou dodatočných informácií a/alebo zmenami návrhu

„(-)“

označuje nesúhlas, ktorý sa po poskytnutí ďalších podporných dôkazov a/alebo v prípade výraznej zmeny návrhu prehodnotí

1.    PRACOVNÉ DOKUMENTY

Č.

Bod programu

Navrhovateľ  (1)

Poznámky

Pozícia

Slávnostné otvorenie

 

Žiadny dokument

 

Úvodné príhovory

 

Žiadny dokument

 

Administratívne a finančné záležitosti

1.

Voľba predsedu a podpredsedu zasadnutia a predsedov výborov I a II

 

Žiadny dokument

Kandidáti už boli odsúhlasení.

 

2.

Schválenie programu

CoP19 Doc. 2

Sek.

Schválené

+

3.

Schválenie pracovného programu

CoP19 Doc. 3

Sek.

Schválené

+

4.

Rokovací poriadok konferencie zmluvných strán

 

 

 

 

4.1

Správa stáleho výboru CoP19 Doc. 4.1

SV

Podporiť odporúčané zmeny pravidla 7. Podporiť odporúčané zmeny pravidla 25.5 a 25.6. Zdôrazniť, že akákoľvek zmena hlasovacieho poriadku by musela byť výnimočná a riadne odôvodnená predsedom na zasadnutí.

+

 

4.2

Navrhovaná zmena pravidla 26

CoP19 Doc. 4.2

Botswana a Zimbabwe

Odmietnuť návrh, pretože je v rozpore s článkom XV dohovoru. Zásada, že každá strana by mala mať jeden hlas, je kľúčová a nie je o nej možné rokovať. Takáto zmena by viedla k veľmi zložitým rokovaniam pred každým hlasovaním a k praktickým ťažkostiam pri posudzovaní populácií čo najkratšie pred zasadnutiami CoP, aby sa vystihla situácia.

5.

Výbor pre poverovacie listiny

 

 

 

 

5.1

Zriadenie Výboru pre poverovacie listiny

 

Žiadny dokument

 

 

5.2

Správa Výboru pre poverovacie listiny

 

Žiadny dokument

 

6.

Prijatie pozorovateľov

CoP19 Doc. 6

 

 

 

7.

Administratíva, financie a rozpočet sekretariátu a zasadnutí konferencie zmluvných strán

 

 

 

 

7.1

Administratíva sekretariátu

CoP19 Doc. 7.1

Sek.

 

 

 

7.2

Správa výkonného riaditeľa UNEP o administratívnych a iných záležitostiach

CoP19 Doc. 7.2

UNEP

 

 

 

7.3

Finančné správy na roky 2020 – 2022

CoP19 Doc. 7.3

Sek.

 

 

 

7.4

Rozpočet a pracovný program na roky 2023 až 2025

CoP19 Doc. 7.4

Sek.

 

 

 

7.5

Prístup k financovaniu

CoP19 Doc. 7.5

SV

Bez pozície

 

 

7.6

Projekt sponzorovaných delegátov

CoP19 Doc. 7.6

Sek.

Súhlasiť s návrhom sekretariátu nerozširovať program tak, aby sa vo všeobecnosti vzťahoval na zasadnutia SV a výborov pre zvieratá a rastliny, keďže administratívna práca súvisiaca s takýmto rozšíreným programom by predstavovala neprimeranú záťaž pre sekretariát. Súhlasiť však s navrhovaným obmedzeným rozšírením programu na oprávnené strany podľa postupov uvedených v článku XIII. Podporiť navrhované zmeny rezolúcie konferencie č. 17.3 a návrh rozhodnutia.

+

8.

Jazykový režim dohovoru

CoP19 Doc. 8

Sek.

EÚ môže podporiť možnosť 2 a je otvorená diskusii o určitých prvkoch možnosti 3, ak budú financované z dobrovoľných príspevkov. Je potrebné zvážiť závažné otázky týkajúce sa rozpočtu a oneskorení, ako aj možné dôsledky pre vykonávanie a presadzovanie dohovoru CITES, ako sa uvádza v bode 12 písm. a) dokumentu 8. Na každom zasadnutí pracovnej skupiny v rámci konferencie zmluvných strán sa musia zúčastniť zástupcovia všetkých regiónov, a nielen zmluvných strán, ktorých úradnými jazykmi sú arabčina, čínština a ruština, pretože akékoľvek rozhodnutie bude mať vplyv na rozpočet týkajúci sa všetkých zmluvných strán.

(-)

Strategické otázky

9.

Správy a odporúčania výboru

 

 

 

 

9.1

Stály výbor

 

 

 

 

 

9.1.1

Správa predsedu

CoP19 Doc. 9.1.1

SV

Vziať na vedomie dokument a podporiť návrhy rozhodnutí vrátane návrhov sekretariátu.

+

 

 

9.1.2

Voľba nových a zastupujúcich regionálnych členov

 

Žiadne dokumenty

 

 

9.2

Výbor pre zvieratá

 

 

 

 

 

9.2.1

Správa predsedu

CoP19 Doc. 9.2.1

VZ

Vziať na vedomie dokument a podporiť návrhy rozhodnutí.

+

 

 

9.2.2

Voľba nových a zastupujúcich regionálnych členov

 

Žiadne dokumenty

 

 

9.3

Výbor pre rastliny

 

 

 

 

 

9.3.1

Správa predsedu

CoP19 Doc. 9.3.1

VR

Vziať na vedomie dokument.

 

 

 

9.3.2

Voľba nových a zastupujúcich regionálnych členov

 

Žiadne dokumenty

 

10.

Strategická vízia CITES

CoP19 Doc. 10

SV

Podporiť súbor rozhodnutí. Ukazovatele by sa mohli ďalej upravovať v závislosti od vývoja globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020.

(+)

11.

Druhy zaradené do zoznamu v prílohe I

CoP19 Doc. 11

VZ, VR

Podporiť návrh s niekoľkými zmenami návrhov rozhodnutí, ktoré predloží EÚ, byť naďalej otvorení diskusii o úpravách navrhovaného procesu predložených sekretariátom a o ďalších zmenách, ak ich navrhnú iné zmluvné strany.

+

12.

Správa o celosvetovom obchode s voľne žijúcimi druhmi

CoP19 Doc. 12

Južná Afrika

Hlavná myšlienka správy a zriadenie pracovnej skupiny medzi zasadaniami majú všeobecnú podporu. Návrh však stále obsahuje nejasnosti. Preto ho možno podporiť – s výhradou dostupnosti vonkajších zdrojov – len vtedy, ak sa prostredníctvom súboru rozhodnutí začne proces s cieľom správu lepšie vymedziť, aby sa mohlo rozhodnúť na zasadnutí CoP 20, alebo ak sa návrh počas zasadnutia CoP 19 zásadne vylepší, pokiaľ ide o jasnosť obsahu správy.

(+)

13.

Zapojenie pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít

CoP19 Doc. 13

SV

Podporiť odporúčanie prijať revidované rozhodnutia uvedené v prílohe 1 k dokumentu a podporiť konkrétne návrhy týkajúce sa zapojenia pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít do dohovoru CITES.

+

14.

Živobytie

CoP19 Doc. 14

SV

Podporiť prijatie revidovaných rozhodnutí a vypustenie rozhodnutí 18.37 a 18.36.

+

15.

Mechanizmy účasti pre vidiecke komunity v CITES

CoP19 Doc. 15

Eswatini, Namíbia a Zimbabwe

Odmietnuť návrhy ako samostatný dokument. Hoci ide o dôležitú tému, v rámci dohovoru CITES existujú už dva samostatné procesy zamerané na pôvodné obyvateľstvo a miestne komunity (pozri body programu 13 a 14).

V záujme väčšej efektívnosti a konzistentnosti, pokiaľ ide o zapojenie pôvodného obyvateľstva a miestnych, ako aj vidieckych komunít, by navrhovatelia mali zosúladiť svoj návrh s procesmi uvedenými v bodoch programu 13 a 14 a predložiť ho na zváženie v príslušnej pracovnej skupine, prípadne v oboch pracovných skupinách.

(-)

16.

Budovanie kapacít

CoP19 Doc. 16

SV

Podporiť návrh rezolúcie a súbor návrhov na pokračovanie v práci na integrovanom rámci budovania kapacít. Môžu byť potrebné nejaké menšie objasnenia, konkrétne treba objasniť rozsah pôsobnosti bodu 2 písm. b) návrhu rezolúcie. Podporiť zmeny, ktoré navrhol sekretariát.

+

17.

Spolupráca s organizáciami a mnohostrannými environmentálnymi dohodami

 

 

 

 

17.1

Spolupráca s inými dohovormi týkajúcimi sa biodiverzity

CoP19 Doc. 17.1

SV

Podporiť, keďže naďalej by sa mali posilňovať synergie medzi mnohostrannými environmentálnymi dohodami týkajúcimi sa biodiverzity a je vhodné, aby SV dané záležitosti priebežne monitoroval. Súhlasiť s revidovanými a novými návrhmi rozhodnutí uvedenými v prílohách k dokumentu a podporiť úsilie vypracovať stratégiu partnerstva.

+

 

17.2

Spolupráca s globálnou stratégiou na ochranu rastlín

CoP19 Doc. 17.2

VR

Podporiť nové návrhy rozhodnutí vrátane návrhu sekretariátu zahrnúť SV do tohto procesu.

+

 

17.3

Spolupráca s Medzivládnou vedecko-politickou

Platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby

CoP19 Doc. 17.3

SV

Podporiť návrhy rozhodnutí uvedené v prílohe I dokumentu.

+

 

17.4

Spoločná iniciatíva CITES a CMS pre africké mäsožravce

CoP19 Doc. 17.4

Sek.

Podporiť tento návrh rozhodnutia poskytnúť VZ relevantné informácie a náležite poradiť sekretariátu v súvislosti s iniciatívou pre africké mäsožravce, ako navrhol VZ a viacero pozorovateľských organizácií.

+

 

17.5

Medzinárodné konzorcium pre boj proti trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín

CoP19 Doc. 17.5

Sek.

Podporiť prijatie návrhov rozhodnutí a vypustenie rozhodnutia 18.3.

+

18.

Svetový deň divej prírody OSN

CoP19 Doc. 18

Sek.

Podporiť vypustenie rozhodnutia 18.38 týkajúceho sa Svetového dňa divej prírody, keďže sa už vykonalo.

+

19.

Dohovor CITES a lesy

CoP19 Doc. 19

Sek.

Podporiť návrh; navrhnúť zmeny s cieľom zlepšiť synergie a zabrániť duplicite s inými medzinárodnými procesmi a nástrojmi týkajúcimi sa lesov. Navrhnúť, aby sa mohlo konzultovať s VR o podmienkach vypracovania štúdie (prípadne prostredníctvom predsedu, aby sa proces zjednodušil).

(+)

20.

Dohovor CITES a lesy

CoP19 Doc. 20

Sek.

Podporiť návrh. EÚ sa domnieva, že program prináša očakávané výsledky, a nabáda všetky zmluvné strany, aby nadviazali na výsledky programu a ďalej prispievali k vykonávaniu dohovoru CITES, pokiaľ ide o druhy drevín uvedené na zozname.

+

21.

Preskúmanie programu ETIS

CoP19 Doc. 21

SV

Väčšinu odporúčaní možno podporiť vrátane redakčných zmien, ktoré navrhol sekretariát, s výnimkou zmeny dátumu predloženia údajov ETIS, ktorá by mohla oslabiť proces z dôvodu časového odstupu medzi údajmi použitými pri analýze a podávaním správ pre CoP. Preto nesúhlasiť s doplnením druhého odseku oddielu 4 prílohy 1, ale podporiť posilnenie spolupráce medzi ICCWC a ETIS a zdieľanie údajov z výročných správ o nezákonnom obchode s ETIS.

Podporiť návrh sekretariátu prijať návrh rozhodnutia určený sekretariátu a stálemu výboru, aby sa vypracovali jasné kritériá pre kategorizáciu zmluvných strán.

(+)

22.

Programy MIKE a ETIS

CoP19 Doc. 22

SV

Podporiť návrh vrátane nového znenia navrhnutého sekretariátom v rozhodnutí 19.BB a), treba však zdôrazniť, že by sa mal klásť väčší dôraz na dlhodobú finančnú životaschopnosť programov MIKE a ETIS. EÚ je otvorená návrhu sekretariátu začleniť rozhodnutie 19.AA do rozhodnutia o financovaní a pracovnom programe s výpočtom nákladov.

+

23.

Úloha dohovoru CITES pri znižovaní rizika budúceho výskytu zoonotických chorôb spojeného s medzinárodným obchodom s voľne žijúcimi druhmi

CoP19 Doc. 23

 

 

 

 

23.1

Správa stáleho výboru

CoP19 Doc. 23.1

SV

Uvítať prácu, ktorú vykonala pracovná skupina medzi zasadaniami. Podporiť navrhované rozhodnutia a zmeny rezolúcie konferencie č. 10.21 (Rev. CoP16) o preprave živých exemplárov.

+

 

23.2

Jedno zdravie a dohovor CITES:

Riziká pre zdravie ľudí a zvierat vyplývajúce z obchodu s voľne žijúcimi druhmi

CoP19 Doc. 23.2

Pobrežie Slonoviny, Gabon, Gambia, Libéria, Niger, Nigéria a Senegal

Namietať proti prvkom, ktoré presahujú rámec dohovoru CITES. Podporiť niektoré prvky uvedené v návrhu rezolúcie, ako je používanie medzinárodných vymedzení pojmov a spolupráca s orgánmi v oblasti zdravia zvierat a verejného zdravia, a navrhnúť ich začlenenie do návrhu rozhodnutí uvedených v dokumente Doc. 23.1, nie ako súčasti prípravy rezolúcie, ale ako rozhodnutí, ktoré sa prijmú na zasadnutí CoP 19.

(-)

24.

Dôsledky pandémie ochorenia COVID19 na vykonávanie dohovoru

CoP19 Doc. 24

Sek.

Podporiť odporúčania, ktoré navrhol sekretariát s cieľom zabezpečiť, aby sa zasadnutia dohovoru CITES a práca v období medzi zasadnutiami mohli konať aj v prípade výnimočných prevádzkových problémov.

+

25.

Akčný plán k otázkam rodovej rovnosti

CoP19 Doc. 25

Panama

Podporiť účinné skúmanie a riešenie otázok rodovej rovnosti. Podporiť navrhovanú rezolúciu, ktorá si však vyžaduje ďalšie zmeny. Navrhnúť, aby CoP iniciovala proces v období medzi zasadnutiami s cieľom zvážiť potrebu a obsah usmernení na vykonávanie rezolúcie a poskytnúť odporúčania SV/CoP20.

(+)

Otázky súvisiace s výkladom a vykonávaním predpisov

Súčasné rezolúcie a rozhodnutia

 

 

 

26.

Preskúmanie rezolúcií

CoP19 Doc. 26

Sek.

Podporiť zmeny rezolúcií a vypustenie rozhodnutia 14.81, ak sa prijme náležitá zmena rezolúcie konferencie č. 14.8 (Rev. CoP17). Malo by sa zosúladiť so zmenou navrhnutou v dokumente 32.

+

27.

Preskúmanie rozhodnutí

CoP19 Doc. 27

 

Podporiť návrhy sekretariátu. Uprednostniť zachovanie rozhodnutia 18.55, keďže sa čaká na jeho vykonanie. Zvážiť, či sa do dátumu zasadnutia CoP vykonalo rozhodnutie 18.193.

+

Všeobecné dodržiavanie a presadzovanie predpisov

 

 

 

28.

Vnútroštátne právne predpisy na vykonávanie dohovoru

CoP19 Doc. 28

Sek.

Podporiť prijatie návrhov rozhodnutí uvedených v prílohe 1 k dokumentu CoP19 Doc. 28 a navrhnúť zahrnutie možného podávania správ pre pravidelné zasadnutia stáleho výboru do rozhodnutia 19.EEh). Podporiť vypustenie rozhodnutí 18.62 – 18.67 a dohodnúť sa na predbežnom rozpočte, ako sa predpokladá v prílohe 2.

+

29.

Zabezpečovanie súladu s dohovorom CITES

 

 

 

 

29.1

Vykonávanie článku XIII a rezolúcie konferencie č. 14.3 (Rev. CoP18)

o postupoch zabezpečovania súladu s dohovorom CITES

CoP19 Doc. 29.1

Sek.

Vziať na vedomie informácie uvedené v dokumente o vykonávaní článku XIII a rezolúcie konferencie zmluvných strán 14.3. 14.3. (Rev. CoP 18). Zapojiť sa do diskusie o odporúčaní podľa odseku 42b) s cieľom podporiť v prípade potreby zrýchlený postup a o odporúčaní podľa odseku 42c) na účely možného zlepšenia spôsobu, akým SV rieši otázku dodržiavania predpisov, pričom sa zohľadnia iné možné prostriedky ako zredukovať program SV.

0

 

29.2

Totoaba macdonaldi

CoP19 Doc. 29.2

 

 

 

 

 

29.2.1

Správa sekretariátu

CoP19 Doc. 29.2.1

Sek.

Podporiť prijatie revidovaných a nových návrhov rozhodnutí (18.292 až 18.295 a 19.CC a 19.DD) v prílohe 3 k dokumentu CoP19 Doc. 29.2.1. Naliehať na Mexiko, aby prijalo účinné opatrenia na ochranu druhu Phocoena sinus. Dokumenty 29.2.1 a 29.2.2 sú veľmi podobné a mali by sa zlúčiť, pričom by sa ako východiskový bod mohla použiť správa sekretariátu.

+

 

 

29.2.2

Prepracované a aktualizované rozhodnutia týkajúce sa CoP 19

CoP19 Doc. 29.2.2

Spojené štáty americké

Podporiť obsah dokumentu, ktorý sa však prekrýva s dokumentom sekretariátu 29.2.1. Tieto dva dokumenty by sa mali zlúčiť.

(+)

 

29.3

Ebenovníky (Diospyros spp.) a dalbergie (Dalbergia spp.)

CoP19 Doc. 29.3

Sek. po konzultácii s predsedom SV

Podporiť návrhy rozhodnutí; najmä aby Madagaskar zabezpečil všetky zásoby a aby zmluvné strany neprijali (opätovné) vývozy exemplárov Diospyros spp. (č. 5) alebo Dalbergia spp. (č. 15) z Madagaskaru na komerčné účely, kým Madagaskar nevydá rozhodnutie o zákonnom nadobudnutí a rozhodnutie o neškodnosti pre uvedené druhy na národnej úrovni k spokojnosti sekretariátu.

+

30.

Program pomoci pri dosahovaní súladu

CoP19 Doc. 30

SV

Podporiť rozhodnutia o vykonávaní programu pomoci pri dosahovaní súladu.

+

31.

Celoštátne preskúmania významného obchodu CoP19 Doc. 31

SV, zapracúva návrhy rozhodnutí, ktoré predložili

predsedovia VZ a VR

Podporiť, keďže je potrebné hodnotenie toho, či sa dostatočne riešia problémy identifikované v celoštátnom preskúmaní významného obchodu v prípade Madagaskaru.

+

32.

Preskúmanie rezolúcie konferencie č. 11.3 (Rev. CoP18) o dodržiavaní a presadzovaní predpisov

CoP19 Doc. 32

SV

Podporiť prijatie navrhovaných zmien rezolúcie konferencie č. 11.3 (Rev. CoP18) s malými redakčnými zmenami.

+

33.

Otázky súvisiace s presadzovaním predpisov

CoP19 Doc. 33

Sek.

Podporiť odporúčania a zdôrazniť význam toho, aby sa naďalej podporovalo aktívne presadzovanie dohovoru na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, čo závisí predovšetkým od dostatočnej kapacity inštitúcií presadzovania práva a špecializácie ich jednotiek. Zdôrazniť tiež, že je dôležité riešiť finančné toky pochádzajúce z nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi.

+

34.

Výročné správy o nezákonnom obchode

CoP19 Doc. 34

Sek.

Podporiť zmenu rezolúcie konferencie č. 11.17 (Rev. CoP18) a vypustenie rozhodnutí 18.75 a 18.76 o výročných správach o nezákonnom obchode.

Vo všeobecnosti podporiť navrhované rozhodnutia 19.AA a 19.BB s niekoľkými objasneniami a zmenami.

+

35.

Osobitná skupina pre nezákonný obchod s exemplármi druhov drevín uvedených v dohovore CITES

CoP19 Doc. 35

SV

Podporiť odporúčania: a) vziať na vedomie dokument a navrhovanú zmenu návrhu rozhodnutia 19.CC o identifikácii dreva a iných výrobkov z dreva, ktorú predložil VR v dokumente CoP19 Doc. 44.2; b) vypustiť rozhodnutia 18.79 a 18.80 o presadzovaní predpisov.

+

36.

Podpora presadzovania predpisov v oblasti boja proti trestným činom súvisiacim s voľne žijúcimi druhmi v západnej a strednej Afrike

 

 

 

 

36.1

Správa stáleho výboru

CoP19 Doc. 36.1

SV

Dokumenty 36.1 a 36.2 by sa mali zlúčiť. Všeobecná zhoda, že je potrebné podporiť presadzovanie práva v oblasti trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín. S cieľom vyhnúť sa duplicite s existujúcimi činnosťami a keďže zriadenie fondu je pravdepodobne zdĺhavý proces, ktorý by si vyžadoval značné finančné a ľudské zdroje, podporiť odporúčania sekretariátu uvedené v dokumente 36.1. Nabádať ostatné zmluvné strany, vládne, medzivládne a mimovládne organizácie a zainteresované strany, aby poskytli podporu týmto subregiónom.

(+)

 

36.2

Podpora presadzovania dohovoru CITES v oblasti trestnej činnosti týkajúcej sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín

v západnej a strednej Afrike

CoP19 Doc. 36.2

Pobrežie Slonoviny, Gambia, Libéria, Niger, Nigéria a Senegal

Navrhované zlúčenie dokumentov 36.1 a 36.2., pripomienky uvedené v bode 36.1.

(-)

37.

Trestná činnosť týkajúca sa voľne žijúcich živočíchov a rastlín súvisiaca s internetom

CoP19 Doc. 37

Sek.

Podporiť zmeny rezolúcie konferencie č. 11.3 (Rev. CoP18) a návrhov rozhodnutí. Navrhnúť, aby sa spolu s najlepšími postupmi identifikovali aj „vnútroštátne právne predpisy“ zavedené zmluvnými stranami (doplnenie navrhovaného rozhodnutia 19.AA). Malo by sa zosúladiť so zmenou navrhnutou v dokumente 32.

+

38.

Zníženie dopytu v záujme boja proti nezákonnému obchodu

CoP19 Doc. 38

SV

Podporiť prijatie usmernení na 19. zasadaní COP. Podporiť aj prijatie návrhov rozhodnutí a zmien rezolúcie konferencie č. 17.4 s cieľom zlepšiť dostupnosť usmernení pre zmluvné strany vo všetkých jazykoch CITES a vyzvať zmluvné strany, aby ich používali.

+

39.

Domáce trhy pre exempláre, s ktorými sa často nezákonne obchoduje

CoP19 Doc. 39

SV

Podporiť odporúčania. Malo by sa zosúladiť so zmenou navrhnutou v dokumente 32.

+

Regulácia obchodu

 

 

 

40.

Usmernenia na vypracúvanie rozhodnutí o zákonnom nadobudnutí

CoP19 Doc. 40

SV

Je potrebné objasniť niektoré prvky „Stručnej príručky na vypracúvanie rozhodnutí o zákonnom nadobudnutí“ a rozhodnutia 19.BB a). Pozícia EÚ sa ďalej upresní, keď bude k dispozícii aktualizovaný dokument sekretariátu, v ktorom sa zohľadnia výsledky seminára o zákonnom nadobudnutí (august 2022).

(+)

41.

Elektronické systémy a informačné technológie, overovanie a kontrola povolení

CoP19 Doc. 41

SV

Podporiť závery štúdie o overovaní a kontrole povolení. Podporiť zmeny rezolúcie konferencie č. 12.3 (Rev. CoP18) o povoleniach a osvedčeniach, ako boli navrhnuté sekretariátom CITES, a popritom navrhnúť, aby sa viac zohľadňovali systémy organizované v rámci štruktúry uzla. Podporiť navrhované zmeny rezolúcie konferencie č. 11.3 (Rev. CoP18) o dodržiavaní a presadzovaní predpisov, najmä s cieľom umožniť colným orgánom prístup k informáciám v povoľovacích databázach riadiacich orgánov. Podporiť návrhy rozhodnutí o hodnotení a analýze rizík a návrhy rozhodnutí o elektronických systémoch a informačných technológiách.

+

42.

Účelové kódy na povoleniach a osvedčeniach CITES

CoP19 Doc. 42

SV

Súhlasiť s navrhovanými zmenami príslušných rezolúcií a podporiť prijatie navrhovaných návrhov rozhodnutí o obnovení spoločnej pracovnej skupiny medzi zasadaniami s cieľom ďalej preskúmať používanie kódov transakcií zmluvnými stranami a okrem iného pokračovať v diskusiách o účelových kódoch P a T.

+

43.

Rozhodnutia o neškodnosti obchodu

 

 

 

 

43.1

Správa výboru pre zvieratá a výboru pre rastliny

CoP19 Doc. 43.1

VZ, VR

Podporiť návrhy rozhodnutí dohodnuté na zasadnutiach VZ31 a VR25.

+

 

43.2

Vypracúvanie rozhodnutí o neškodnosti obchodu pre exempláre druhov uvedených v prílohe II získané v morskom prostredí, ktoré nepatrí pod právomoc žiadneho štátu

CoP19 Doc. 43.2

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Podporiť návrhy rozhodnutí, keďže sú v súlade s prebiehajúcou iniciatívou na posilnenie synergií medzi CITES a rybolovom s cieľom zlepšiť ochranu ohrozených pásožiabrovcov uvedených v zozname CITES.

+

44.

Identifikačné materiály

 

 

 

 

44.1

Preskúmanie rezolúcie konferencie č. 11.19 (Rev. CoP16)

CoP19 Doc. 44.1

SV

Podporiť odporúčania.

+

 

44.2

Identifikácia dreva a iných výrobkov z dreva

CoP19 Doc. 44.2

VR

Podporiť návrhy rozhodnutí, keďže v priebehu rokov sa zozbieralo veľa informácií a bolo by užitočné ich zoskupiť.

+

45.

Systém označovania pre obchod s kaviárom

CoP19 Doc. 45

SV

Podporiť predložené návrhy rozhodnutí a vypustenie rozhodnutia 18.146.

Podporiť zriadenie pracovnej skupiny SV v období medzi zasadaniami, ktorá by mohla začať svoju činnosť po sprístupnení analýzy a odporúčaní sekretariátu.

+

46.

Obchod s konárnikmi

CoP19 Doc. 46

Európska únia a jej členské štáty

Dokument predložila EÚ a jej členské štáty.

+

47.

Exempláre získané pomocou biotechnológií

CoP19 Doc. 47

SV, Sek.

Podporiť odporúčania, pričom odborné stretnutie by malo byť základom pre objasnenie vymedzení pojmov a otázok súvisiacich s ochranou, ktoré by pracovná skupina mohla neskôr využiť. Zasadnutie by malo slúžiť ako základ pre pracovnú skupinu, a preto sa musí konať vopred.

+

48.

Vymedzenie pojmu „primerané a prijateľné miesta určenia“

CoP19 Doc. 48

SV

Podporiť schválenie oboch nezáväzných usmerňovacích dokumentov.

Podporiť návrh rozhodnutia v prílohe 3 vrátane zmien vykonaných sekretariátom CITES.

+

49.

Introdukcia z mora

CoP19 Doc. 49

SV

Podporiť navrhované rozhodnutia.

Vyjadriť hlboké znepokojenie EÚ a ČŠ nad nedostatočným vykonávaním ustanovení dohovoru CITES o introdukcii z mora a inom obchode s druhmi uvedenými v dohovore CITES pochádzajúcimi z oblastí mimo jurisdikcií jednotlivých štátov.

EÚ + ČŠ zdôrazňujú, že na úspešné vykonávanie ustanovení dohovoru CITES týkajúcich sa morských druhov je nevyhnutná účinná spolupráca medzi CITES a orgánmi pre rybárstvo.

+

50.

Nakladanie so zabavenými exemplármi

CoP19 Doc. 50

SV

Podporiť predložené návrhy rozhodnutí prijatých na CoP 19 podľa odporúčania SV74 a vypustenie rozhodnutí 18.159 až 18.164.

+

51.

Kvóty na poľovnícke trofeje z leoparda (Panthera pardus)

CoP19 Doc. 51

SV

Podporiť zmenu odseku 1 písm. a) rezolúcie konferencie č. 10.14 (Rev. CoP16). Navrhnúť zmenu rozhodnutí predložených sekretariátom s cieľom zabezpečiť, aby sa vývozné kvóty (vrátane poľovníckych kvót) pravidelne preskúmavali.

(+)

52.

Prevoz živých exemplárov:

zlepšenie vykonávania predpisov v oblasti prepravy

CoP19 Doc. 52

Kanada, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Mexiko, Nigéria, Senegal a Spojené štáty americké

Podporiť navrhované rozhodnutia a zmeny rezolúcií, najmä pokiaľ ide o prístup k predpisom IATA. Objasniť účel prvej (menšej) zmeny v rezolúcii konferencie č. 10.21 (začlenenie spojenia „bez ohľadu na spôsob prepravy“) a zvážiť možný vplyv na usmernenia pre inú ako leteckú dopravu. Byť otvorení diskusii o návrhoch zmluvných strán alebo príslušných zainteresovaných strán s cieľom zlepšiť uskutočniteľnosť navrhovaných zmien bez toho, aby sa znížila ambicióznosť návrhu.

+

Výnimky a osobitné ustanovenia pre obchod

 

 

 

53.

Preskúmanie ustanovení dohovoru CITES týkajúcich sa obchodu s exemplármi nie voľne žijúcich zvierat a rastlín

CoP19 Doc. 53

SV

Podporiť pokračovanie pôsobenia pracovnej skupiny medzi zasadaniami, pretože riešené otázky sú zložité a nebol dostatok času na diskusiu o všetkých bodoch mandátu. Podstatné zlepšenia znenia, najmä prílohy I, sú potrebné na to, aby bol text jasnejší a cielenejší, ako aj na riešenie obáv, ktoré vyjadril sekretariát CITES. V súlade s pozíciou sekretariátu presadzovať odloženie prijatia zmien rezolúcie č. 10.16 na CoP 20, byť však otvorení prijatiu na CoP 19, ak sa schváli podstatné zlepšenie.

(-)

54.

Preskúmanie ustanovení rezolúcie konferencie č. 17.7 o preskúmaní obchodu s exemplármi živočíchov, ktoré sa nahlásili ako chované v zajatí

CoP19 Doc. 54

Sek. v mene SV a po konzultácii s predsedom VZ

Všeobecná podpora, ale v znení zmien rezolúcie v prílohe 1 a návrhov rozhodnutí sú potrebné určité zmeny, najmä s cieľom zohľadniť výsledok zasadnutia SC75 (13. 11. 2022) a seminára, ktorý sa konal v júni 2022. Podporiť návrh rozhodnutia v prílohe 2.

(+)

55.

Registrácia prevádzok, v ktorých sa v zajatí chovajú druhy zvierat uvedené v prílohe I na komerčné účely

CoP19 Doc. 55

Spojené štáty americké

Namietať proti niektorým častiam odôvodnenia uvedeného v dokumente a dôrazne odmietnuť niektoré navrhované zmeny. Vo všeobecnosti podporiť myšlienku, aby sa komodity, ktoré sú uvedené v registrácii, zverejňovali na webovom sídle CITES. Odmietnuť návrh, aby bola pre ďalšie komodity potrebná nová registrácia. Byť otvorení prístupu na základe vylúčenia, t. j. rozšíreniu procesu registrácie na komodity, ktoré boli výslovne vylúčené v rámci registrácie. S týmito zmenami sa návrh môže prijať.

(-)

56.

Usmernenie k pojmu „umelo vypestované“

CoP19 Doc. 56

VR

Podporiť prijatie návrhov rozhodnutí uvedených v prílohe 1. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa živice agarwood, používanie kódu pôvodu Y a ďalšie otázky, ktoré sa nevyriešili pri príprave predbežného usmernenia, namietať proti akejkoľvek možnej zmene mandátu na revíziu usmernení, ktorá by mohla prípadne viesť k oslabeniu súčasných noriem týkajúcich sa kódu pôvodu „A“, „Y“ a vymedzenia plantáží.

+

57.

Exempláre vypestované z voľne zbieraných semien alebo spór, ktoré sa považujú za umelo vypestované

CoP19 Doc. 57

VR po konzultácii s predsedom SV

Podporiť vypustenie rozhodnutí 18.179 – 18.181, keďže práca je ukončená.

+

Otázky týkajúce sa konkrétnych druhov

58.

Jastrabovité (západná Afrika) (Accipitridae spp.)

CoP19 Doc. 58

SV po konzultácii so Sek.

Súhlasiť s prijatím návrhov rozhodnutí 19.AA až 19.FF, ktorými sa nahrádzajú rozhodnutia 18.186 až 18.192.

+

59.

Nezákonný obchod s gepardmi (Acinonyx jubatus)

CoP19 Doc. 59

Etiópia

Podporiť odporúčania, keďže nezákonný obchod je naliehavou hrozbou. Odporučiť začlenenie poddruhu zo severozápadnej Afriky a Iránu do všetkých úvah o boji proti nezákonnému obchodu v relevantnom rozsahu a vytvoriť mechanizmus na informovanie a posilnenie práce osobitnej skupiny pre mačkovité šelmy. Okrem toho odporúčania na zasadnutie CoP 20 mal predložiť SV78, a nie SV77.

(+)

60.

Ochrana obojživelníkov (Amphibia spp.)

CoP19 Doc. 60

VZ

Podporiť odporúčania, keďže sa nezozbierali dostatočné údaje o druhoch obojživelníkov v medzinárodnom obchode.

+

61.

Úhory (Anguilla spp.)

CoP19 Doc. 61

SV po konzultácii s predsedom VZ

Podporiť odporúčania SV prijať návrhy rozhodnutí 19.AA až 19.DD uvedené v prílohe 1.

+

62.

Taxóny produkujúce živicu agarwood

(Aquilaria spp. a Gyrinops spp.)

 

 

 

 

62.1

Správa výboru pre rastliny

CoP19 Doc. 62.1

VR

Podporiť návrh rozhodnutia len v zmenenej verzii sekretariátu. Pri revízii rezolúcie č. 16.10 a iných relevantných rezolúcií zdôrazniť, že je potrebné zohľadniť nové informácie z dokumentu č. 62.2, výskum, ktorý sa v ňom navrhuje, a informačný dokument CoP19 Inf. 5. Treba však objasniť, že rezolúcia č. 10.13 o vykonávaní dohovoru v prípade druhov drevín a iné prípadné rezolúcie nesmú byť oslabené, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov a špecifikácie umelého vypestovania.

(+)

 

62.2

História a výzvy týkajúce sa agarwoodu a CITES

CoP19 Doc. 62.2

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Podporiť zbieranie informácií alebo oceniť ich užitočnosť. Požadovať, aby sa potenciálne výsledky navrhovaného výskumu zohľadnili pri akýchkoľvek revíziách rezolúcie č. 16.10 podľa návrhu rozhodnutia v dokumente č. 62.1.

(+)

63.

Kadidlovníky (Boswellia spp.)

CoP19 Doc. 63

VR

Podporiť. Návrhy rozhodnutí predstavujú primeraný spôsob, ako napredovať a odstrániť medzery v poznatkoch, a predkladať prípadné budúce návrhy zmluvných strán na zaradenie do zoznamu.

+

64.

Morské korytnačky (Cheloniidae spp. a Dermochelyidae spp.)

 

 

 

 

64.1

Správa sekretariátu a stáleho výboru

CoP19 Doc. 64.1

SV, Sek.

Podporiť nový návrh sekretariátu zahrnúť určité návrhy rozhodnutí do novej rezolúcie o morských korytnačkách, ako sa navrhuje v dokumente 64.2, a obnoviť rozhodnutie 18.217 (Rev. CoP19). Dva druhy morských korytnačiek sú kriticky ohrozené, jeden je ohrozený a všetky hodnotenia IUCN predpovedajú pokles populácie. Treba zvýšiť úsilie, aby sa zabránilo ďalšiemu poklesu a vyhynutiu. Podporiť zlúčenie s 64.2.

(+)

 

64.2

Ochrana morských korytnačiek

CoP19 Doc. 64.2

Brazília, Kolumbia, Kostarika, Peru a Spojené štáty americké

Podporiť novú rezolúciu so zmenami, ktoré navrhol sekretariát. Podporiť zlúčenie s 64.1.

(+)

65.

Pásožiabrovce (Elasmobranchii spp.)

CoP19 Doc. 65

SV, VZ po konzultácii

so sekretariátom a VZ

Podporiť odporúčania stáleho výboru a výboru pre zvieratá prijať návrhy rozhodnutí 19.AA až 19.FF uvedené v prílohe 4 dokumentu. Dlhodobé financovanie je kľúčom k poskytnutiu podpory potrebnej na implementáciu zaradenia morských druhov do zoznamov, a preto by opatrenie uvedené v rozhodnutí 19.BB nemalo podliehať dostupnosti externého financovania.

+

66.

Slonovité (Elephantidae spp.)

 

 

 

 

66.1

Vykonávanie rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18) o obchode s exemplármi slonov

CoP19 Doc. 66.1

Sek. na žiadosť SV

Podporiť súbor rozhodnutí v prílohe 1 súvisiaci s uzavretím domácich trhov so slonovinou. Podporiť návrhy rozhodnutí v prílohe 2 súvisiace s obchodom s mamutovinou vrátane zmeny, ktorú navrhol sekretariát CITES. Podporiť návrhy rozhodnutí v prílohe 3 o obchode s ázijskými slonmi. Podporiť návrhy rozhodnutí v prílohe 4 týkajúce sa praktických usmernení zameraných na zásoby slonoviny.

+

 

66.2

Zásoby slonoviny

 

 

 

 

 

66.2.1

Zásoby slonoviny:

Vykonávanie rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18) o obchode s exemplármi slonov

CoP19 Doc. 66.2.1

Benin, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Etiópia, Gabon, Keňa,

Libéria, Niger, Senegal a Togo

Uznať potrebu riadneho podávania správ, pritom však podporiť názor sekretariátu, že podávanie správ o zásobách slonoviny a poskytovanie technickej podpory v súvislosti s riadením zásob, ako sa uvádzajú v odseku 7 písm. e) a v odseku 11 rezolúcie konferencie 10.10 (Rev. CoP18) o obchode s exemplármi slonov, sú dostatočné, ak zmluvné strany náležite vykonávajú dané ustanovenia, a že nové návrhy rozhodnutí uvedené v prílohe 4 CoP19 Doc. 66.1 sú postačujúce.

Namietať proti novému návrhu rozhodnutia 19AA a BB v navrhovanom znení, ale podporiť zmenený súbor rozhodnutí, ktoré navrhol sekretariát.

(-)

 

 

66.2.2

Zriadenie fondu dostupného pre štáty výskytu po nekomerčnom zneškodnení zásob slonoviny

CoP19 Doc. 66.2.2

Keňa

EÚ vo všeobecnosti podporuje nekomerčné zneškodňovanie slonoviny, no zastáva názor, že každá strana má zvrchované právo rozhodnúť, ako bude nakladať so svojimi zásobami, pokiaľ sú náležite spravované. Je otázne, či je na podporu jednej z metód zneškodňovania iba jedného typu zabavených exemplárov potrebný inštitucionalizovaný proces financovania. Namietať proti návrhu v jeho súčasnom znení, vhodnejší by bol spoločný prístup všetkých štátov výskytu slona afrického.

(-)

 

66.3

Vykonávanie aspektov rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18) o uzatvorení domácich trhov so slonovinou

CoP19 Doc. 66.3

Benin, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Etiópia, Gabon, Libéria,

Niger, Senegal a Togo

EÚ podporuje návrh rozhodnutia 19.AA, spochybňuje však potrebu zmien obsiahnutých v návrhu rozhodnutia 19.BB a 19.CC, keďže nie je jasné, na aký iný typ relevantných dostupných informácií sa odkazuje. Rozhodnutie 19.DD v znení revidovanom sekretariátom môžeme podporiť.

(-)

 

66.4

Obchod so živými slonmi africkými

 

 

 

 

 

66.4.1

Medzinárodný obchod so živými exemplármi slona afrického: Vykonávanie rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18) o obchode s exemplármi slonov

CoP19 Doc. 66.4.1

Benin, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Etiópia, Gabon, Libéria, Niger,

Senegal a Togo

Účel tohto dokumentu zodpovedá cieľu, ktorý podporuje aj EÚ (pozri dokument 66.4.2), a to obmedziť obchod so živými slonmi na ochranárske programy in situ s len obmedzenými výnimkami. Otvorená diskusii s navrhovateľmi o ďalšom postupe v záujme dosiahnutia tohto cieľa. Namietať však voči viacerým prvkom návrhu: treba nájsť širšie riešenie týchto rôznych prvkov (výklad anotácie 2, osobitné pravidlá týkajúce sa obchodu so živými slonmi africkými, v ktorých sa upravujú výnimočné presuny ex situ, ako aj nezáväzné usmernenia k „ustajneniu a starostlivosti“ a „prínosy ochrany in situ“).

(-)

 

 

66.4.2

Objasnenie rámca: Návrh Európskej únie

CoP19 Doc. 66.4.2

Európska únia a jej členské štáty

Dokument predložila EÚ a jej členské štáty.

+

 

66.5

Správa o monitorovaní nezákonného zabíjania slonov (MIKE)

CoP19 Doc. 66.5

Sek.

Správu vziať na vedomie.

 

 

66.6

Správa o informačnom systéme pre obchod so slonmi (ETIS)

CoP19 Doc. 66.6

Sek.

Správu vziať na vedomie.

 

 

66.7

Preskúmanie procesu národného akčného plánu pre slonovinu

CoP19 Doc. 66.7

Malawi, Senegal a Spojené štáty americké

EÚ by mala podporiť proces preskúmania za predpokladu, že sa zameria na konkrétne otázky, ktoré boli identifikované v dokumente, a nie nevyhnutne na celý proces, pričom by sa proces samotný nemal oslabiť.

(+)

67.

Osobitná skupina CITES pre mačkovité šelmy (Felidae spp.)

CoP19 Doc. 67

SV

Podporiť predložené návrhy rozhodnutí o revidovanom mandáte a spôsobe práce osobitnej skupiny CITES pre mačkovité šelmy, ako sa dohodlo na zasadnutí SV74, aj keď v súlade s dokumentami 59 a 73.2 môžu byť potrebné isté zmeny, a podporiť vypustenie rozhodnutí 18.245 a 18.248.

+

68.

Veľké ázijské mačkovité šelmy (Felidae spp.)

CoP19 Doc. 68

Sek. po konzultácii s predsedom SV

Všeobecná podpora dokumentu. Navrhne sa zlepšenie dokumentu dec. 19.AA s cieľom zlepšiť výmenu informácií o projektoch forenzného výskumu vrátane genetických a iných metód.

+

69.

Koníčky (Hippocampus spp.)

 

 

 

 

69.1

Správa stáleho výboru

CoP19 Doc. 69.1

SV

Podporiť odporúčania stáleho výboru prijať návrhy rozhodnutí 19.AA až 19.CC uvedené v prílohe 1 dokumentu. Podporiť najmä zorganizovanie odborného seminára zameraného na diskusiu o vykonávaní a presadzovaní dohovoru CITES v súvislosti s obchodom s Hippocampus spp.

+

 

69.2

Ďalšie kroky smerom k úspešnej implementácii zaradenia koníčkov do prílohy II

CoP19 Doc. 69.2

Maldivy, Monako, Nigéria, Peru, Senegal, Srí Lanka, Togo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké

Daný podnet pre navrhovateľov, aby zvážili zlúčenie dokumentu s 69.1., keďže oba dokumenty majú podobné ciele. Medzi dôležité body, ktoré by sa mali zachovať, patria aj koníčky v rámci navrhovaného seminára o rozhodnutiach o neškodnosti (NDF) (69.2) a zorganizovanie odborného seminára s cieľom diskutovať o vykonávaní a presadzovaní dohovoru CITES v súvislosti s obchodom s Hippocampus spp. (69.1).

(+)

70.

Dalbergie (čeľaď bôbovité) [Leguminosae (Fabaceae)]

CoP19 Doc. 70

VR

Podporiť návrhy rozhodnutí, ktoré schválil výbor pre rastliny v prípade dalbergií.

+

71.

Šupinavce (Manis spp.)

 

 

 

 

71.1

Správa stáleho výboru a výboru pre zvieratá

CoP19 Doc. 71.1

SV po konzultácii s predsedom VZ

Podporiť odporúčania, avšak mohli by sa doplniť ďalšie body uvedené v dokumente 71.2.

+

 

71.2

Navrhované zmeny rezolúcie konferencie č. 17.10

CoP19 Doc. 71.2

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Podporiť navrhované zmeny, keďže sú potrebné ďalšie opatrenia na zabránenie nezákonnému obchodu so šupinavcami. Podporiť konsolidované znenie dokumentu č. 71.1 a 71.2 podľa návrhu sekretariátu.

+

72.

Africké levy (Panthera leo)

CoP19 Doc. 72

Sek. po konzultácii s predsedom SV

Podporiť návrh VZ, aby sa medzi zasadaniami pokračovalo v práci súvisiacej s africkými levmi (Panthera leo) a aby sa prijalo nové rozhodnutie.

+

73.

Jaguáre (Panthera onca)

 

 

 

 

73.1

Správa stáleho výboru

CoP19 Doc. 73.1

SV

Podporiť vypustenie rozhodnutí 18.251 a 18.253 na základe odporúčania sekretariátu a prijať návrhy rozhodnutí o jaguároch uvedené v prílohe 1 k tomuto dokumentu.

+

 

73.2

Navrhované zmeny návrhov rozhodnutí o jaguároch schválené na SV74

CoP19 Doc. 73.2

Kostarika, Salvádor, Mexiko a Peru

V zásade podporiť návrhy rozhodnutí, ak sa vypustí 19.DD b) (žiadosti o posúdenie nevyhnutnosti osobitnej rezolúcie o jaguároch, ktorú EÚ nepodporila na 18. konferencii zmluvných strán). Vytvoriť mechanizmus na informovanie a posilnenie práce osobitnej skupiny pre mačkovité šelmy.

(+)

74.

Obchod so spevavcami a riadenie ich ochrany (Passeriformes spp.)

CoP19 Doc. 74

VZ

Podporiť odporúčania výboru pre zvieratá na obnovu rozhodnutí 18.256 až 18.259 o obchode so spevavcami a riadení ich ochrany (Passeriformes spp.) po sprístupnení finančných prostriedkov.

+

75.

Nosorožcovité (Rhinocerotidae spp.)

CoP19 Doc. 75

SV, Sek.

Podporiť dokument vypracovaný stálym výborom a sekretariátom, ako aj zmeny rezolúcie konferencie zmluvných strán č. 9.14 (CoP17) a súbor rozhodnutí v prílohe 3. Zvážiť, či by sa niektoré prvky rozhodnutia 18.110 určené zmluvným stranám a navrhnuté na vypustenie nemali zachovať v rezolúcii č. 9.14 (CoP17) alebo v rozhodnutiach.

+

76.

Sajgy (Saiga spp.)

CoP19 Doc. 76

SV

Podporiť rozhodnutia navrhnuté VZ a zmenené sekretariátom.

+

77.

Strombus obrovský (Strombus gigas)

CoP19 Doc. 77

Sek.

Podporiť návrhy rozhodnutí 19.AA až 19.DD v prílohe 1 k tomuto dokumentu a vypustenie rozhodnutí 18.275 až 18.280 s výnimkou rozhodnutia 18.278b, ktoré by sa malo ponechať.

(+)

78.

Korytnačky (Testudines spp.)

CoP19 Doc. 78

Sek.

Súhlasiť s tým, že rozhodnutia 18.286 až 18.291 boli vykonané a môžu sa vypustiť. Navrhnúť nadväzné rozhodnutie, v ktorom sa od Madagaskaru požaduje, aby predložil komplexnú stratégiu ochrany svojich ohrozených druhov korytnačiek.

+

79.

Africké druhy drevín

CoP19 Doc. 79

VR

Podporiť. Aktualizácia zoznamu afrických druhov drevín a súvisiacich procesov dohovoru CITES uvedených v prílohe k dokumentu VR25 Doc. 28 je potrebný krok.

+

80.

Morské okrasné ryby

CoP19 Doc. 80

VZ

Podporiť prijatie návrhov rozhodnutí 19.AA až 19.BB v prílohe 1 k tomuto dokumentu a vypustenie rozhodnutí 18.263 až 18.265.

+

81.

Neotropické druhy drevín

CoP19 Doc. 81

VR

Podporiť. Aktualizácia zoznamu neotropických druhov drevín a súvisiacich procesov dohovoru CITES uvedených v prílohe k dokumentu VR25 Doc. 29 je potrebný krok.

+

82.

Obchod s druhmi liečivých a aromatických rastlín

CoP19 Doc. 82

VR

Podporiť, treba však žiadať, aby sa akákoľvek prípadná nová rezolúcia neobmedzovala len na lieky, ale mala by zahŕňať všetky druhy produktov, ktoré obsahujú exempláre liečivých a aromatických druhov rastlín.

+

83.

Identifikácia druhov, ktorým hrozí vyhynutie, pre zmluvné strany dohovoru CITES

CoP19 Doc. 83

Gambia, Libéria, Niger, Nigéria a Senegal

Namietať proti návrhu rezolúcie, ktorou by sa zriadila nová databáza, keďže existujúca Červená kniha IUCN je dostatočným základom pre posúdenie. Namietať aj proti návrhom rozhodnutí v prílohe 2 v súčasnej podobe; uznať však, že niektoré štáty výskytu potrebujú technickú pomoc pri vypracúvaní návrhov na zaradenie druhov, ktoré ešte nie sú uvedené v prílohách k dohovoru CITES, ale sú ohrozené medzinárodným obchodom, do zoznamu.

Úprava príloh

 

 

 

84.

Štandardné menoslovie

 

 

 

 

84.1

Správa výboru pre zvieratá a výboru pre rastliny

CoP19 Doc. 84.1

VZ, VR, pripravené ich odborníkmi na menoslovie

Podporiť prijatie navrhovaných rozhodnutí a obnovenie rozhodnutí z 18. zasadania COP uvedených v Doc. 84.1 a podporiť prijatie revidovanej rezolúcie konferencie č. 12.11 (Rev. CoP18), pokiaľ ide o flóru a faunu.

+

 

84.2

Štandardné menoslovie pre Dipteryx spp.

CoP19 Doc. 84.2

Európska únia a jej členské štáty

Dokument predložila EÚ a jej členské štáty.

+

 

84.3

Štandardné menoslovie pre Khaya spp.

CoP19 Doc. 84.3

Európska únia a jej členské štáty

Dokument predložila EÚ a jej členské štáty.

+

 

84.4

Štandardné menoslovie pre Rhodiola spp.

CoP19 Doc. 84.4

Európska únia a jej členské štáty

Dokument predložila EÚ a jej členské štáty.

+

85.

Anotácie

 

 

 

 

85.1

Správa stáleho výboru

CoP19 Doc. 85.1

SV

Podporiť dokument, ktorý predložil SV, a podporiť obnovenie pracovnej skupiny.

+

 

85.2

Informačný systém pre obchod s druhmi drevín uvedenými na zoznamoch v dohovore CITES

CoP19 Doc. 85.2

SV, Sek.

Podporiť, pretože je dôležité identifikovať vykonanú prácu a nadviazať na ňu a zároveň sa vyhnúť duplicite s prácou ITTO.

+

 

85.3

Neformálny mechanizmus preskúmania existujúcich a navrhovaných anotácií

CoP19 Doc. 85.3

Predseda SV po konzultácii so Sek.

Podporiť navrhované rozhodnutie týkajúce sa mechanizmu neformálneho preskúmania existujúcich a navrhovaných anotácií.

+

86.

Produkty obsahujúce exempláre vstavačovitých uvedené v prílohe II

CoP19 Doc. 86

SV

Podporiť návrhy rozhodnutí a vypustenie rozhodnutí 18.327 až 18.330.

+

87.

Zmeny rezolúcie konferencie č. 9.24 (Rev. CoP17)

 

 

 

 

87.1

Navrhované zmeny rezolúcie konferencie č. 9.24 (Rev. CoP17)

CoP19 Doc. 87.1

Botswana, Kambodža, Eswatini, Namíbia, Zimbabwe

Namietať proti opätovnému otvoreniu rezolúcie č. 9.24. Otvorená diskusiám o určitých prvkoch návrhu, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti rezolúcie č. 9.24.

 

87.2

Vodné druhy uvedené v prílohách k dohovoru CITES:

návrhy nového prístupu k zaraďovaniu pásožiabrovcov

CoP19 Doc. 87.2

Senegal

Poznámka pod čiarou „Uplatňovanie definície poklesu v prípade komerčne využívaných vodných druhov“ uvedená v prílohe 5 k rezolúcii konferencie zmluvných strán č. 9.24 (rev CoP17) odkazuje na „komerčne využívané vodné druhy“, čo je nejasný výraz, ktorý vedie k nedorozumeniam. EÚ súhlasí s tým, že je potrebná revízia uvedenej poznámky pod čiarou, a môže podporiť vytvorenie pracovnej skupiny počas zasadnutia alebo proces medzi zasadnutiami, aby sa rokovalo o najlepšom ďalšom postupe pre všetky vodné taxóny s pomalým tempom rastu a nízkym reprodukčným výstupom (nielen v prípade žralokov a rají).

(+)

88.

Výhrady zaznamenané po 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán

CoP19 Doc. 88

Sek.

Podporiť návrhy sekretariátu týkajúce sa nového odseku 1 písm. h) v rezolúcii č. 11.21 (Rev. CoP18), ako aj nového odseku 2f) v rezolúcii č. 4.6 (Rev. CoP18), ako možnej alternatívy k návrhom znenia EÚ týkajúcim sa rovnakej otázky v dokumente 66.4 ods. 14, keďže návrhy sekretariátu majú rovnaký zámer a cieľ.

Predbežná podpora prijatiu ďalších návrhov zmien sekretariátu k rezolúcii konferencie č. 11.21, č. 4.6 (Rev. CoP18) a č. 4.25 (Rev. CoP 18), je však možné, že sa navrhnú isté zmeny znenia s cieľom skvalitniť ho, najmä pokiaľ ide o rozdelenie zaradení do zoznamu v rezolúcii konferencie č. 4.25 (Rev. CoP18); uplatňovať ustanovenia rezolúcie konferencie č. 4.25 (Rev. CoP18) aj na rastliny a zabezpečiť, aby navrhované zmeny rezolúcie konferencie č. 4.6 (Rev. CoP18) zohľadnili prepojenie medzi procesom zmeny rezolúcií a zmeny anotácií, v ktorých sa spomínajú.

(+)

Návrhy na zmenu príloh

89.

Návrhy na zmenu príloh I a II

 

Návrhy na zaradenie do zoznamu sú uvedené ďalej v časti 2 tohto dokumentu.

 

 

89.1

Posúdenie návrhov na zmenu príloh I a II zo strany sekretariátu

CoP19 Doc. 89.1

 

 

 

 

89.2

Pripomienky zmluvných strán

CoP19 Doc. 89.2

Sek.

 

 

 

89.3

Pripomienky povinne konzultovaných strán

CoP19 Doc. 89.3

 

 

 

Záver zasadnutia

90.

Určenie termínu a miesta konania nasledujúceho pravidelného zasadnutia konferencie zmluvných strán

 

Žiadny dokument

 

91.

Záverečné poznámky (od pozorovateľov, zmluvných strán, generálneho tajomníka dohovoru CITES, vlády hostiteľskej krajiny)

 

Žiadny dokument

 

2.    Návrhy na zaradenie do zoznamu

Č.

Taxón/Podrobnosti

Návrh

Navrhovateľ

Poznámky

Pozícia

FAUNA – CICAVCE

1.

Hippopotamus amphibious (hroch obojživelný)

II – I

Presun z prílohy II do prílohy I

Benin, Burkina Faso, Stredoafrická republika, Gabon, Guinea, Libéria, Mali, Niger, Senegal a Togo

Namietať. Zdá sa, že populácia nespĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I.

Uznať potrebu zvýšenej ochrany tohto druhu v určitých regiónoch a byť otvorení diskusii o ďalšom postupe, pokiaľ ide o zaradenie do zoznamu v prílohe II.

2.

Ceratotherium simum simum (nosorožec tuponosý južný) (populácia v Namíbii)

I – II

Presun populácie v Namíbii z prílohy I do prílohy II s touto anotáciou:

Výlučne na účel povolenia medzinárodného obchodu:

a)

so živými zvieratami určenými len na ochranu in situ a

b)

s poľovníckymi trofejami.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov zaradených do príloh I a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

Botswana, Namíbia

Zdá sa, že biologické kritériá na preradenie do zoznamu s menej prísnou ochranou sú splnené. Znepokojujúce sú však údaje o reprodukcii a štruktúre populácie, ako aj o efektívnej veľkosti populácie a jej fragmentácii. Preto je možné podporiť presun do prílohy II, len pokiaľ ide o živé zvieratá určené na ochranu in situ a lokality prirodzeného a tradičného výskytu v Afrike. Presun do prílohy II s cieľom umožniť obchod s poľovníckymi trofejami nemožno podporiť z preventívnych dôvodov, keďže sa dokázalo, že sa rohy nosorožca pochádzajúce z poľovníckych trofejí stali objektom nezákonného obchodu a zaradenie do prílohy II by viedlo k nižšiemu stupňu kontroly poľovníckych trofejí dovážajúcimi stranami.

(-)

3.

Ceratotherium simum simum (nosorožec tuponosý južný) (populácia v Eswatini)

Vypustiť súčasnú anotáciu o zaradení populácie v Eswatini do prílohy II.

Eswatini

Namietať. Namietať. Populácia naďalej spĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe II, ale v dôsledku navrhovaného vypustenia anotácie by došlo k porušeniu preventívnych ochranných opatrení stanovených v ods. A.2. písm. a) prílohy 4 k rezolúcii konferencie č. 9.24. Obnovenie obchodu s rohmi nosorožcov by v tejto chvíli vyslalo nesprávny signál vzhľadom na vysokú mieru pytliactva a nezákonného obchodu. Oslabilo by to aj opatrenia na zníženie dopytu, ktoré v prípade tohto druhu uplatňuje mnoho zmluvných strán.

4.

Loxodonta africana (slon africký) (populácie v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe)

Zmena anotácie č. 2 týkajúcej sa populácií v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe

Navrhované zmeny sa uvádzajú prečiarknutým písmom:

Výlučne na účel povolenia:

a)

obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely;

b)

obchodu so živými zvieratami s ich následným umiestnením do náležitých a prijateľných miest určenia v zmysle rezolúcie konferencie č. 11.20 (Rev. CoP17) pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranárskych programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku;

c)

obchodu s kožami;

d)

obchodu so srsťou;

e)

obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe;

f)

obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe;

g)

obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (v prípade Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe – celé kly a kusy slonoviny) pod podmienkou, že:

i)

ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu);

ii)

je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú dostatočne účinné vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu, ktorými sa zabezpečí, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyviezla a aby sa s ňou nakladalo v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP17), ktorá sa týka domácej výroby a obchodu;

iii)

k obchodu nedôjde skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu;

iv)

zisky z obchodu sa použijú výhradne na programy zamerané na ochranu slonov, ochranu spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a

Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukážu škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov.

Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov zaradených do príloh I a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

Zimbabwe

Namietať proti súčasnému zneniu, keďže požadovaná zmena by viedla k otvoreniu medzinárodného obchodu so slonovinou, a preto znenie nerešpektuje preventívne opatrenia uvedené v prílohe 4 k rezolúcii konferencie č. 9.24. Ak by na CoP 19 došlo k dohode o účinkoch výhrady k zmenám anotácie (pôvodná anotácia by zostala v platnosti) a zmeny anotácie by sa obmedzili na vypustenie nadbytočných častí o predchádzajúcom jednorazovom predaji a/alebo vypustenie odkazu na rezolúcie spôsobom, ktorý je v súlade s navrhovaným dokumentom EÚ 66.4.2, EÚ by hlasovala za zmenu.

(-)

5.

Loxodonta africana (slon africký) (populácie v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe)

II – I

Presun populácií vyskytujúcich sa v Botswane, Namíbii, Juhoafrickej republike a Zimbabwe z prílohy II do prílohy I

Burkina Faso, Rovníková Guinea, Mali a Senegal

Uvedené štyri populácie nespĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I.

6.

Cynomys mexicanus (svišť mexický)

I – II

Presun z prílohy I do prílohy II

Mexiko

Kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I už nie sú splnené. Odkedy bol tento druh zaradený do zoznamu v prílohe I k dohovoru CITES v roku 1975, sa zaznamenali len dve medzinárodné obchodné transakcie (obe sa týkali vzoriek na vedecké účely). Mexický orgán presadzovania práva (PROFEPA) oznámil, že na národnej úrovni sa v rokoch 2013 až 2019 zabavilo deväť exemplárov. Neexistuje žiadny oficiálny záznam o predaji exemplárov tohto druhu, ako ani národný či medzinárodný trh, ktorý ohrozuje jeho voľne žijúce populácie.

+

FAUNA – VTÁKY

7.

Branta canadensis leucopareia (bernikla tundrová aleutská)

I – II

Presun z prílohy I do prílohy II

Spojené štáty americké

Podporiť návrh. Populácia tohto poddruhu sa dobre zotavila zo stavu, keď bola v 60. rokoch 20. storočia na pokraji vyhynutia, pričom dnes má 162 000 exemplárov, ktoré sú dobre riadené prostredníctvom regulovaného lovu. Nebol hlásený žiadny nezákonný obchod.

+

8.

Kittacincla malabarica (šáma trojfarebná)

Zahrnúť do prílohy II

Malajzia, Singapur

Podporiť návrh, keďže druh spĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe II. Tento druh je vzhľadom na svoj spev jedným z najcennejších druhov v rámci obchodu s klietkovými vtákmi v juhovýchodnej Ázii a patrí medzi najvýznamnejšie druhy v súťažiach spevavcov.

+

9.

Pycnonotus zeylanicus (bylbyl korunkatý)

II – I

Presun z prílohy II do prílohy I

Malajzia, Singapur Spojené štáty americké

Podporiť návrh. Tento druh spĺňa biologické kritériá uvedené v prílohe 1 k rezolúcii konferencie č. 9.24 (Rev. CoP17).

+

10.

Phoebastria albatrus (albatros bielochrbtý)

I – II

Presun z prílohy I do prílohy II

Spojené štáty americké

Podporiť návrh, keďže medzinárodný obchod už nie je hrozbou a po tomto druhu už nie je veľký dopyt. Avšak vzhľadom na veľmi malú a zraniteľnú populáciu by sa Spojené štáty americké a iné štáty výskytu mali nabádať k tomu, aby zabezpečili prijatie vhodných ochranných opatrení na zaistenie stabilnej a rastúcej populácie.

+

FAUNA – PLAZY

11.

Caiman latirostris (kajman širokonosý) (populácia v Brazílii)

I – II

Presun populácie v Brazílii z prílohy I do prílohy II

Brazília

Podporiť, keďže tento druh je od 90. rokov 20. storočia rozšírený, hojne sa vyskytuje na mnohých miestach a v dohľadnej budúcnosti mu nehrozí žiadne riziko vyhynutia. Preventívne opatrenia podľa prílohy 4 časti A 2 písm. a) bodu ii) rezolúcie 9.24 (rev.). sú vykonané a ponechanie tejto populácie v prílohe I podľa článku II ods. 1 dohovoru by nebolo opodstatnené.

+

12.

Crocodylus porosus (krokodíl morský) (populácia na súostroví Palawan, Filipíny)

I – II

Presun populácie na súostroví Palawan (Filipíny) z prílohy I do prílohy II s nulovou vývoznou kvótou pre voľne žijúce exempláre

Filipíny

Podporiť, keďže tento druh nie je ani celosvetovo, ani lokálne ohrozený a nulová vývozná kvóta pre voľne žijúce exempláre predstavuje preventívne opatrenie podľa prílohy 4 časti A 2 písm. a) bodu iii) rezolúcie 9.24 (rev.).

+

13.

Crocodylus siamensis (krokodíl olivový) (populácia v Thajsku)

I – II

Presun populácie v Thajsku z prílohy I do prílohy II s nulovou kvótou pre voľne žijúce exempláre

Thajsko

Namietať, pretože voľne žijúca populácia je naďalej veľmi malá a hrozí jej vyhynutie. Biologické kritériá pre zaradenie do zoznamu v prílohe I sú stále splnené.

14.

Physignathus cocincinus (agama kočinčínska)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Európska únia, Vietnam

Návrh EÚ

+

15.

Cyrtodactylus jeyporensis

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

India

Podporiť, keďže sa zdá, že sú splnené kritériá uvedené v prílohe II. Výskyt tohto druhu je obmedzený na niekoľko lokalít a populácia je pravdepodobne malá. Tomuto druhu v súčasnosti nehrozí vyhynutie, lenže vzhľadom na veľkosť populácie je komerčný dopyt dostatočne vysoký na to, aby predstavoval hrozbu pre jeho prežitie.

+

16.

Tarentola chazaliae

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Mauritánia, Senegal

S druhom sa aspoň príležitostne obchoduje vo veľkých množstvách, čo môže ohroziť miestne populácie a kontinuitu výskytu. Je potrebná regulácia obchodu podľa prílohy II, aby sa zabránilo škodlivému obchodu, ktorý by mohol ohroziť daný druh.

+

17.

Phrynosoma platyrhinos

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Spojené štáty americké

Namietať, keďže kritériá nie sú splnené. Úroveň obchodu sa v posledných rokoch znížila a nič nenasvedčuje tomu, že by pokles populácie mohol v dohľadnej budúcnosti ohroziť tento druh.

18.

Phrynosoma spp. (ropušníky)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Mexiko

V súčasnej podobe návrh nemožno podporiť, je však možné zvážiť zaradenie určitých druhov, ktoré spĺňajú kritériá, do zoznamu.

(-)

19.

Tiliqua adelaidensis

0 – I

Zahrnúť do prílohy I

Austrália

Podporiť. Druh spĺňa viacero kritérií na zaradenie do zoznamu uvedených v prílohe 1 odsekoch B a C.

+

20.

Epicrates inornatus (psohlavec portorický)

I – II

Presun z prílohy I do prílohy II

Spojené štáty americké

Podporiť návrh. Tento druh už nie je ohrozený a dopyt je nízky. Tento druh teda už nespĺňa kritériá prílohy I.

+

21.

Crotalus horridus (štrkáč lesný)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Spojené štáty americké

Namietať, keďže objem medzinárodného obchodu je taký nízky, že nemôže ohroziť tento bežný a rozšírený druh a kritériá na zaradenie do zoznamu nie sú splnené.

22.

Chelus fimbriata a C. orinocensis

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Brazília, Kolumbia, Kostarika a Peru

V návrhu sa uvádzajú nekonzistentné údaje o zdroji exemplárov v zákonnom a nezákonnom obchode a chýbajú v ňom súčasné údaje o populácii. Návrh vo svojom aktuálnom znení nepreukazuje ohrozenie týchto druhov, ani škodlivý vplyv obchodu na ich prežitie. Návrh by sa mohol podporiť, ak navrhovatelia predložia dôkaz o tom, že exempláre, s ktorými sa nezákonne obchoduje, pochádzajú z voľnej prírody a/alebo o tom, že cez chovy sa predávajú nezákonne odchytené exempláre, a tomu nemožno zabrániť bez zaradenia tohto druhu do zoznamu v prílohe II. EÚ zaujme definitívnu pozíciu, keď získa dodatočné informácie z Peru.

(+)

23.

Macrochelys temminckii a Chelydra serpentine (kajmanka supia a kajmanka dravá)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Spojené štáty americké

Namietať proti predloženému návrhu, ale podporiť len zahrnutie Macrochelys temminckii do prílohy II. Zaradenie Chelydra serpentina do zoznamu podľa článku II ods. 2 písm. b) by neuľahčilo účinnú kontrolu obchodu s Macrochelys temminckii, spôsobilo by ešte väčšie problémy vyplývajúce z podobného vzhľadu, pokiaľ ide o Chelydra rossingnonii a C. acutirostris, a zvýšilo by obchodný tlak na tieto zraniteľné druhy.

(-)

24.

Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, G. pearlensis a G. pulchra

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Spojené štáty americké

Objem medzinárodného obchodu so všetkými piatimi druhmi je taký nízky a (takmer) výhradne ide o kód pôvodu C, že sa neočakáva jeho negatívny vplyv. Kritériá prílohy II nie sú splnené. Hoci sa preukázalo, že všetky druhy čelia mnohým hrozbám, nič nenasvedčuje tomu, že jednou z takýchto hrozieb je obchod.

(-)

25.

Batagur kachuga

II – I

Presun z prílohy II do prílohy I

India

Podporiť návrh. Uvedený druh zjavne spĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I. Daný druh je ohrozený a prirodzený biotop sa ťažko chráni.

+

26.

Cuora galbinifrons

I – II

Presun z prílohy II do prílohy I

Európska únia, Vietnam

Návrh EÚ

+

27.

Rhinoclemmys spp. (batagurovité)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Brazília, Kolumbia, Kostarika, Panama

Zdá sa, že iba s Rhinoclemmys pulcherrimaR. punctularia sa obchoduje v množstvách, ktoré majú vplyv na ochranu, hlavný vývozca Nikaragua však umožňuje obchod len s exemplármi odchovanými v zajatí a neexistuje žiadny dôkaz o porušovaní predpisov, ktoré by malo vplyv na ochranu. Všetky druhy možno identifikovať podľa ich sfarbenia hlavy, krku a panciera. Zdá sa teda, že článok II ods. 2 písm. a) alebo b) nie je splnený v prípade všetkých druhov a návrh sa v predloženej podobe nepodporí.

(-)

28.

Claudius angustatus

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Mexiko

Podporiť návrh. Kritérium B prílohy 2a je splnené, keďže zákonný a nezákonný odchyt z voľnej prírody sa vykonáva v takom objeme, ktorý je pre ochranu pravdepodobne relevantný.

+

29.

Kinosternon spp. (klopavkovité)

0 – I

0 – II

Zaradiť druhy Kinosternon coraK. vogti do prílohy I a všetky ostatné druhy klopavkovitých (Kinosternon spp.) do prílohy II

Brazília, Kolumbia, Kostarika, Salvádor, Mexiko, Panama, Spojené štáty americké

EÚ by mohla podporiť užší návrh, ak sa navrhovatelia rozhodnú obmedziť ho na tie druhy, pri ktorých možno preukázať, že spĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu, a to najmä že sa s týmito druhmi intenzívne obchoduje. Zdá sa, že druhy K. coraK. vogti spĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I; zdá sa, že iné druhy tohto rodu spĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe II, ale mnohé druhy nie sú ohrozené ani nebol nahlásený obchod s nimi.

(-)

30.

Staurotypus salvinii a S. triporcatus

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Salvádor, Mexiko

Podporiť. Zaradenie druhu Staurotypus triporcatus je odôvodnené, keďže je veľký dopyt po obchode s týmto druhom. Nie je jasné, či druh Staurotypus salvinii spĺňa biologické kritériá pre zaradenie do zoznamu v prílohe II, je však náročné odlíšiť ho od druhu Staurotypus triporcatus, pričom k takémuto rozlišovaniu v rámci obchodu pravdepodobne nedochádza, takže sa naň s najvyššou pravdepodobnosťou stále vzťahuje kritérium podobného vzhľadu uvedené v rezolúcii č. 9.24 (kritérium A v prílohe 2b).

+

31.

Sternotherus spp.

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Spojené štáty americké

Sternotherus depressus by spĺňal kritériá na zaradenie do prílohy I lepšie ako do prílohy II. Jediným živočíchom patriacim do rovnakého rodu (congener), ktorý sa podobá S. depressus, je S. intermedius, ale s týmto druhom sa obchoduje len zriedkavo a nemôže sa využiť na legalizácie nezákonného obchodu. Iné druhy sa lovia a obchoduje sa s nimi vo veľkých množstvách, nie sú však dôkazy o tom, že by to bolo ohrozením. Hoci návrh nespĺňa kritériá na zaradenie do zoznamu v plnej miere, možno zvážiť podporu obmedzeného návrhu, najmä zaradenie S. depressus do prílohy II.

(+)

32.

Apalone spp.

0 – II

Zahrnúť do prílohy II (okrem poddruhov uvedených v prílohe I)

Spojené štáty americké

Kritérium B prílohy 2a by mohlo byť splnené, avšak chýbajú relevantné údaje o populáciách, a preto je ťažké vyhodnotiť vplyv obchodu na voľne žijúce populácie. Existuje len málo dôkazov o pytliactve zameranom na voľne žijúce druhy Apalone spp. Na základe veľmi vysokého dopytu by sa mali uplatňovať preventívne opatrenia a návrh by sa mal podporiť.

+

33.

Nilssonia leithii

II – I

Presun z prílohy II do prílohy I

India

Podporiť návrh, keďže sú splnené kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I. Podporiť návrh, keďže sú splnené kritériá na zaradenie do zoznamu v prílohe I. Zdá sa, že prebieha závažný pokles populácie (viac ako 90 % za posledných 30 rokov). Ohrozuje ich najmä to, že sa využívajú ako potravina a v tradičnej ázijskej medicíne.

+

FAUNA – OBOJŽIVELNÍKY

34.

Centrolenidae spp. (sklovatkovité)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Argentína, Brazília, Kostarika, Pobrežie Slonoviny, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Gabon, Guinea, Niger, Panama, Peru, Togo, Spojené štáty americké

Je zrejmé, že kritérium na zaradenie do zoznamu v prílohe II nespĺňa celá čeľaď, do ktorej patrí 158 druhov. Keďže kritériá na zaradenie do zoznamu nie sú splnené, návrh by sa nemal podporiť.

(-)

35.

Agalychnis lemur

0 – II

Zaradenie do prílohy II s nulovou ročnou vývoznou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely

Kolumbia, Kostarika, Európska únia a Panama

Návrh EÚ

+

36.

Laotriton laoensis

0 – II

Zaradenie do prílohy II s nulovou vývoznou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely

Európska únia

Návrh EÚ

+

FAUNA – PÁSOŽIABROVCE

37.

Carcharhinidae spp. (Carcharhinus amblyrhynchos, žralok temný Carcharhinus obscurus, Carcharhinus porosus, Glyphis gangeticus, žralok sivohnedý Carcharhinus plumbeus, Carcharhinus borneensis, Carcharhinus hemiodon, Carcharhinus leiodon, Negaprion acutidens, Carcharhinus perezi, Isogomphodon oxyrhynchus, Carcharhinus signatus, Nasolamia velox, Carcharhinus acronotus, Carcharhinus dussumieri, Carcharhinus obsoletus, Carcharhinus cerdale, Lamiopsis tephrodes, Lamiopsis temminckii)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Bangladéš, Kolumbia, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Európska únia, Gabon, Izrael, Maldivy, Panama, Senegal, Seychely, Srí Lanka, Sýrska arabská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

EÚ je spolunavrhovateľom

+

38.

Sphyrnidae spp. (mlatkohlavovité)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Brazília, Kolumbia, Ekvádor, Európska únia, Panama

Návrh EÚ

+

39.

Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. jabuti, P. leopoldi, P. marquesi, P. signata a P. wallacei

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Brazília

Nie je jasné, či všetky druhy spĺňajú kritériá na zaradenie do zoznamu a či by zaradenie do zoznamu pomohlo v boji proti nezákonnému obchodu. Uplatňovanie kritéria podobného vzhľadu je nekonzistentné.

(-)

40.

Rhinobatidae spp. (gitarovcovité)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Izrael, Keňa, Panama a Senegal

Podporiť, keďže väčšina druhov je ohrozená a je vystavená intenzívnemu rybolovnému tlaku. Zaradením do zoznamu v prílohe II sa nielen zabezpečí, aby medzinárodný obchod neohrozil prežitie tohto druhu, ale sa aj umožní zber lepších obchodných údajov. Viacero druhov by sa v budúcnosti mohlo stať oprávnenými na zaradenie do prílohy I, ak obchod s nimi nebude regulovaný.

+

41.

Hypancistrus zebra

0 – I

Zahrnúť do prílohy I

Brazília

Návrh by sa v súčasnej podobe nemal podporiť. EÚ by však mohla podporiť návrh na zaradenie do zoznamu v prílohe II. Tento druh môže spĺňať biologické kritériá na zaradenie do prílohy I, zjavne existuje určitý nezákonný obchod z Brazílie, je však nejasné, aký má vplyv na voľne žijúce populácie.

(-)

FAUNA – HOLOTÚRIE

42.

Thelenota spp.

0 – II

Zahrnúť do prílohy II

Európska únia, Seychely, Spojené štáty americké

Návrh EÚ

+

FLÓRA (RASTLINY)

43.

Zimozeleňovité, opunciovité, cykasovité, diksóniovité, mliečnikovité, lianovcovité, ľaliovité, magnóliovité, krčiažnikovité, vstavačovité, makovité, nohovcovité, saracéniovité, kolesovcovité, zamiovité, ďumbierovité

Druhy rastlín s anotáciou č. 1, 4, 14 a druhy rodu Orchidaceae (vstavačovité) zaradené do zoznamu v prílohe IZmeniť anotáciu č. 1 takto:

Všetky časti a deriváty okrem: […] b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách;

Zmeniť anotáciu č. 4 takto: Všetky časti a deriváty okrem: […] b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v tuhom alebo tekutom médiu, alebo prepravovaných v sterilných nádobách;

Zmeniť anotáciu č. 14 takto: Všetky časti a deriváty okrem: […] b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, prepravovaných v sterilných nádobách; […] f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj; táto výnimka sa nevzťahuje na drevené triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

Zmeniť písmeno f) francúzskeho znenia anotácie č. 14 takto: f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s’applique pas aux copeaux en de bois, aux perles, aux grains de chapelets et aux gravures.

Zmeniť anotáciu v zátvorke k prílohe I Orchidaceae v prílohách takto: ORCHIDACEAE Vstavačovité (Pre všetky nasledujúce druhy prílohy I sa ustanovenia dohovoru nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry získané in vitro a prepravované v sterilných nádobách len v prípade, že exempláre vyhovujú definícii „umelo vypestovaných“ exemplárov, ktorá bola schválená konferenciou zmluvných strán).

Kanada

Podporiť, pretože ide o potrebnú zmenu, ktorou sa zosúlaďujú všetky výskyty výrazu „v tuhom alebo tekutom médiu“ v prílohách k dohovoru CITES a v číslovaných anotáciách.

+

FLÓRA – BIGNÓNIOVITÉ

44.

Handroanthus spp., Roseodendron spp. a Tabebuia spp. (lapačovníky, zlatovníky a tabebuje)

0 – II

Zahrnúť do prílohy II s anotáciou č. 17 (Guľatina, pílené drevo, dyhové dosky, preglejka a spracované drevo.)

Kolumbia, Európska únia, Panama

Návrh EÚ

+

FLÓRA – TUČNOLISTOVÉ

45.

Rhodiola spp.

0 – II

Zahrnúť do prílohy II s anotáciou č. 2 (Všetky časti a deriváty okrem: a) semien a peľu a b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.)

Čína, Európska únia, Ukrajina, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké

Návrh EÚ

+

FLÓRA – BÔBOVITÉ

46.

Afzelia spp.

(africké populácie) (afzélia)

0 – II

Zahrnúť všetky africké populácie do prílohy II s anotáciou č. 17 (Guľatina, pílené drevo, dyhové dosky, preglejka a spracované drevo.)

Benin, Pobrežie Slonoviny, Európska únia, Libéria, Senegal

Návrh EÚ

+

47.

Dalbergia sissoo (dalbergia sissoová)

II – 0

Vypustiť z prílohy II

India, Nepál

V zásade nesúhlasiť s návrhom, keďže odlíšenie tohto druhu od ostatných si vyžaduje špecializované odborné znalosti. Ak navrhovatelia dokážu poskytnúť dodatočné dôkazy o technikách identifikácie, ktoré budú mať orgány CITES-u k dispozícii, túto pozíciu možno prehodnotiť.

48.

Dipteryx spp.

0 – II

Zahrnúť do prílohy II s anotáciou „Guľatina, pílené drevo, dyhové dosky, preglejka, spracované drevo a semená“

Kolumbia, Európska únia, Panama

Návrh EÚ

+

49.

Paubrasilia echinata

II – I

Presunúť z prílohy II do prílohy I s anotáciou „Všetky časti, deriváty a hotové výrobky vrátane sláčikov hudobných nástrojov, okrem hudobných nástrojov a ich častí, ktoré patria putovným orchestrom a sólovým hudobníkom s hudobnými pasmi v súlade s rezolúciou č. 16.8.“

Brazília

Znenie anotácie je nejasné a EÚ môže návrh podporiť len ak sa zmení.

Hoci existuje zhoda na tom, že je potrebná zvýšená kontrola obchodu s týmto druhom a že by mala zahŕňať všetok vývoz z Brazílie vrátane prútov a hotových sláčikov, je potrebné vyhnúť sa nadmernej administratívnej záťaži, ktorá nie je potrebná na ochranu tohto druhu, a náležite zohľadniť osobitné potreby výrobcov sláčikov. EÚ nemôže súhlasiť s odkazom na rezolúciu v anotácii.

(+)

50.

Pterocarpus spp.

(africké populácie) (Pterocarpus angolensis, Pterocarpus brenanii, Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus lucens, Pterocarpus rotundifolius, Pterocarpus tinctorius)

0 – II

Zahrnúť všetky africké populácie do prílohy II s anotáciou č. 17 (Guľatina, pílené drevo, dyhové dosky, preglejka a spracované drevo) a zmeniť anotácie k druhom Pterocarpus erinaceus a P. tinctorius, ktoré sú už zaradené do zoznamu v prílohe II, na anotáciu č. 17.

Pobrežie Slonoviny, Európska únia, Libéria, Senegal, Togo

Návrh EÚ

+

FLÓRA – MELIOVITÉ

51.

Khaya spp. (kaja)

Zahrnúť všetky africké populácie do prílohy II s anotáciou č. 17 (Guľatina, pílené drevo, dyhové dosky, preglejka a spracované drevo.)

Benin, Pobrežie Slonoviny, Európska únia, Libéria, Senegal

Návrh EÚ

+

FLÓRA – VSTAVAČOVITÉ

52.

Orchidaceae spp. (vstavačovité)

Upraviť anotáciu č. 4 doplnením nového písmena g) takto: „g) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj kozmetiky obsahujúcej časti a deriváty druhov Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis alebo P. lobbii“

Švajčiarsko

Namietať, nemožno vylúčiť, že v budúcnosti sa v kozmetike bude používať materiál s pôvodom W alebo Y. Na tomto základe sa navrhuje prístup predbežnej opatrnosti, pokiaľ sa nezmení anotácia s cieľom vylúčiť kódy pôvodu „W“ a „Y“. Súčasný návrh je problematický z hľadiska zabránenia riziku legalizácie nezákonného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami.


(1)  Sek. = sekretariát dohovoru CITES

SV = stály výbor

VZ = výbor pre zvieratá

VR = výbor pre rastliny


PRÍLOHA IIa

Zmena prílohy III k dohovoru CITES

Papilio phorbanta Príloha III


Top