EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0925

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/925 zo 14. júna 2022, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, pokiaľ ide o choroby vodných živočíchov uvedené v zozname chorôb a o zoznam druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Text s významom pre EHP)

C/2022/3803

OJ L 160, 15.6.2022, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/925/oj

15.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/925

zo 14. júna 2022,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, pokiaľ ide o choroby vodných živočíchov uvedené v zozname chorôb a o zoznam druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2, článok 8 ods. 3 písm. a) a článok 8 ods. 4 písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí, vrátane pravidiel priorizácie a kategorizácie chorôb zo zoznamu, ktoré sú na úrovni Únie zdrojom obáv. Tieto pravidlá prevencie a kontroly chorôb zo zoznamu sa vzťahujú na druhy a skupiny druhov, ktoré môžu prenášať choroby zo zoznamu, či už preto, že sú na ne vnímavé, alebo preto, že sú ich vektormi. Tieto druhy a skupiny druhov sú uvedené v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1882 (2) v súlade s kritériami stanovenými v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429. Podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/1882 sú dotknuté choroby takisto zaradené do kategórie A, B, C, D alebo E.

(2)

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) nedávno preskúmala vodné druhy, ktoré sú vnímavé na viaceré choroby uvedené v Kódexe zdravia vodných živočíchov OIE (3). Viaceré z týchto chorôb sú uvedené aj v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882. V súlade s článkom 8 ods. 3 písm. a) a článkom 8 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/429, ktoré sa týkajú doplnenia druhov alebo skupín druhov do uvedeného zoznamu a ich vypustenia z tohto zoznamu, a v záujme dosiahnutia primeranej úrovne konvergencie s normami OIE bolo načase, aby Komisia preskúmala zoznam druhov a skupín druhov vnímavých na choroby vodných živočíchov, ktorý je uvedený v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, aby tento zoznam zodpovedal najnovším vedeckým poznatkom.

(3)

Komisia preto uskutočnila preskúmanie druhov, ktoré sú vnímavé na choroby vodných živočíchov a ktoré sa uvádzajú v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882. Toto preskúmanie sa uskutočnilo v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré poskytlo referenčné laboratórium Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a referenčné laboratórium Európskej únie pre choroby mäkkýšov, ktoré vykonali systematické posúdenie vnímavých druhov na choroby vodných živočíchov patriace do kategórií A, C a E (ďalej len „posúdenie“). V posúdení sa zohľadňuje metodika stanovená v kapitole 1.5 Kódexu zdravia vodných živočíchov OIE.

(4)

Po dokončení posúdenia referenčné laboratóriá Európskej únie nahlásili druhy, ktoré sú vnímavé na choroby kategórie A, medzi ktoré patria epizootická hematopoetická nekróza, infekcia spôsobená Mikrocytos mackini, infekcia spôsobená Perkinsus marinus, infekcia vírusom syndrómu Taura a infekcia vírusom choroby žltých hláv, na choroby kategórie C, medzi ktoré patria vírusová hemoragická septikémia, infekčná hematopoetická nekróza, infekcia vírusom infekčnej anémie lososov s deléciou vo vysoko polymorfnej oblasti, infekcia spôsobená Bonamia exitiosa, infekcia spôsobená Bonamia ostreae, infekcia spôsobená Marteilia refringens a infekcia vírusom ichtyoftiriózy (choroba bielych škvŕn), a na chorobu kategórie E, t. j. herpesvirózu kaprov koi.

(5)

Podľa správ, ktoré vypracovali referenčné laboratóriá Európskej únie, existuje konvergencia medzi vnímavými druhmi, ktoré tieto laboratóriá navrhujú zaradiť do príslušného zoznamu, a vnímavými druhmi, ktoré do príslušného zoznamu navrhuje zaradiť OIE, a to pokiaľ ide o choroby epizootická hematopoetická nekróza, infekcia vírusom syndrómu Taura, infekcia vírusom choroby žltých hláv, vírusová hemoragická septikémia, infekčná hematopoetická nekróza, infekcia vírusom infekčnej anémie lososov s deléciou vo vysoko polymorfnej oblasti, herpesviróza kaprov koi, infekcia spôsobená Bonamia exitiosa, infekcia spôsobená Bonamia ostreae a infekcia vírusom ichtyoftiriózy (choroba bielych škvŕn).

(6)

Okrem toho na základe rovnakých kritérií na zaradenie vnímavých druhov do príslušného zoznamu referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov vypracovalo zoznam druhov, ktoré sú vnímavé na infekciu spôsobenú Mikrocytos mackini, čo je choroba, ktorú OIE do zoznamu nezaradila.

(7)

Meniť druhy, ktoré sú v súčasnosti uvedené v tabuľke v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2018/1882 ako druhy vnímavé na infekciu spôsobenú Perkinsus marinus a infekciu spôsobenú Marteilia refringens, nie je vhodné, kým aj OIE nedokončí posúdenie týchto chorôb, a to s cieľom dosiahnuť primeranú úroveň konvergencie s normami OIE.

(8)

Navyše nie je vhodné meniť zoznam druhov vektorov vodných živočíchov, ktoré sú v súčasnosti uvedené v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, kým sa nedokončí vedecké posúdenie týchto druhov, okrem zmien, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s vymenovaním jednotlivých druhov, ako sa uvádza v odôvodnení 9 tohto nariadenia.

(9)

Zo skúseností vyplýva, že všeobecný názov konkrétneho druhu sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť. Ak zvieratá nie sú správne identifikované, táto variácia môže viesť k potenciálnemu riziku šírenia choroby. Keďže vedecké meno konkrétneho druhu zostane nezmenené, zoznamy vodných druhov, ktoré sú uvedené v tabuľke v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882, by sa mali zmeniť tak, aby zahŕňali len vedecké meno každého druhu, ktorý je relevantný pre choroby vodných živočíchov uvedené v zozname chorôb.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júna 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Kódex zdravia vodných živočíchov OIE (2021).


PRÍLOHA

V tabuľke prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/1882 sa riadky 51 až 63 týkajúce sa chorôb zo zoznamu a ich kategórií a druhov vodných živočíchov zo zoznamu nahrádzajú takto:

Názov choroby zo zoznamu

Kategória choroby zo zoznamu

Druhy zo zoznamu

Druhy a skupina druhov

Druhy vektorov

„Epizootická hematopoetická nekróza

A+D+E

Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca

Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Leuciscus spp., Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Tinca tinca

Vírusová hemoragická septikémia

C+D+E

Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch hybrids, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber

Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Argyrosomus regius, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Dentex dentex, Dicentrarchus labrax, Diplodus puntazzo, Diplodus sargus, Diplodus vulgaris, Epinephelus aeneus, Epinephelus marginatus, Huso huso, Hypophthalmichthys molitrix, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Morone chrysops x, Morone saxatilis, Mugil cephalus, Oreochromis, Pagellus bogaraveo, Pagellus erythrinus, Pagrus major, Pagrus pagrus, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Sciaenops ocellatus, Silurus glanis, Soleasenegalensis, Solea solea, Sparus aurata, Thunnus spp., Thunnus thynnus, Tinca tinca, Umbrina cirrosa

Infekčná hematopoetická nekróza

C+D+E

Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis

Acipenser Baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus, Acipenser sturio, Ameiurus melas, Aristichthys nobilis, Astacus astacus, Carassius auratus, Carassius carassius, Clarias gariepinus, Cyprinus carpio, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Hypophthalmichthys molitrix, Huso huso, Ictalurus punctatus, Ictalurus spp., Leuciscus spp., Melanogrammus aeglefinus, Platichthys flesus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii, Pangasius pangasius, Rutilus rutilus, Sander lucioperca, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Tinca tinca

Infekcia vírusom infekčnej anémie lososov s deléciou vo vysoko polymorfnej oblasti

C+D+E

Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta

 

Herpesviróza kaprov koi

E

všetky druhy a poddruhy Cyprinus carpio a hybridy Cyprinus carpio, napr. Cyprinus carpio × Carassius auratus, Cyprinus carpio × Carassius carassius

Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella

Infekcia spôsobená Mikrocytos mackini

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

 

Infekcia spôsobená Perkinsus marinus

A+D+E

Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Brachyura spp., Cherax destructor, Homarus gammarus, Macrobrachium rosenbergii, Palinurus spp., Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei, Portunus puber, Scylla serrata

Infekcia spôsobená Bonamia exitiosa

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

Infekcia spôsobená Bonamia ostreae

C+D+E

Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekcia spôsobená Marteilia refringens

C+D+E

Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea edulis, Ostrea puelchana

Cerastoderma edule, Donax trunculus, Mya arenaria, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekcia vírusom syndrómu Taura

A+D+E

Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Brachyura spp., Cherax destructor, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Homarus gammarus, Littorina littorea, Macrobrachium rosenbergii, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Palinurus spp., Portunus puber, Pecten maximus, Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Scylla serrata, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekcia vírusom choroby žltých hláv

A+D+E

Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

Infekcia vírusom ichtyoftiriózy (choroby bielych škvŕn)

C+D+E

všetky desaťnožce (rad Decapoda)

Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa


Top