EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0923

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/923 z 11. marca 2022, ktorým sa opravuje švédske znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1189, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním (Text s významom pre EHP)

C/2022/1416

OJ L 160, 15.6.2022, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/923/oj

15.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/28


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/923

z 11. marca 2022,

ktorým sa opravuje švédske znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1189, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Švédske znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1189 (2) obsahuje chybu v článku 6 ods. 3 písm. b), pokiaľ ide o uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa výroby rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu druhov obilnín a obchodovania s ním.

(2)

Švédske znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1189 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(Netýka sa slovenského znenia.)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1189 zo 7. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologického heterogénneho materiálu určitých rodov alebo druhov a obchodovanie s ním (Ú. v. EÚ L 258, 20.7.2021, s. 18).


Top