EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0338

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/338 z 28. februára 2022 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

OJ L 60, 28.2.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/338/oj

28.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/1


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/338

z 28. februára 2022

o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/509 (1) bol zriadený Európsky mierový nástroj na financovanie opatrení Únie v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) zo strany členských štátov s cieľom zachovať mier, predchádzať konfliktom a posilniť medzinárodnú bezpečnosť podľa článku 21 ods. 2 písm. c) zmluvy. V súlade s článkom 1 ods. 2 písm. b) bodu i) rozhodnutia (SZBP) 2021/509 sa z Európskeho mierového nástroja môžu financovať predovšetkým činnosti zamerané na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií týkajúcich sa vojenských a obranných záležitostí.

(2)

Jedným z hlavných cieľov Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (2) je prehlbovanie dialógu a spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Posilnená spolupráca v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a zosúladenie so SZBP medzi Úniou a Ukrajinou bola jedným z výsledkov samitu EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal v roku 2020, čo sa ďalej posilnilo na samite EÚ – Ukrajina, ktorý sa konal v roku 2021.

(3)

Ukrajinské ozbrojené sily sú zapojené do sedemročného konfliktu s neustálymi vojenskými a civilnými obeťami a úmrtiami. Konflikt dramaticky eskaloval vo februári 2022 v dôsledku nevyprovokovanej invázie ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu.

(4)

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu od začiatku roka 2022 poskytujú členské štáty ukrajinským ozbrojeným silám pomoc. Takáto pomoc by mala byť oprávnená na financovanie v rámci Európskeho mierového nástroja.

(5)

Vláda Ukrajiny 25. februára 2022 naliehavo oslovila Úniu so žiadosťou o pomoc vo forme poskytnutia vojenského vybavenia.

(6)

Opatrenia pomoci sa majú vykonávať s prihliadnutím na zásady a požiadavky stanovené v rozhodnutí (SZBP) 2021/509, a najmä v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP (3) a v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci Európskeho mierového nástroja.

(7)

Rada potvrdzuje, že v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom je odhodlaná chrániť, presadzovať a napĺňať ľudské práva, základné slobody a demokratické zásady a posilňovať právny štát a dobrú správu vecí verejných,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie, ciele, rozsah pôsobnosti a trvanie

1.   Týmto sa zriaďuje opatrenie pomoci v prospech Ukrajiny (ďalej len „prijímateľ“), ktoré sa bude financovať v rámci Európskeho mierového nástroja (ďalej len „opatrenie pomoci“).

2.   Cieľom opatrenia pomoci je prispieť k posilneniu spôsobilostí a odolnosti ukrajinských ozbrojených síl s cieľom chrániť územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny a chrániť civilné obyvateľstvo pred prebiehajúcou vojenskou agresiou.

3.   Na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 2 sa opatrením pomoci bude financovať poskytnutie vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám.

4.   Obdobie trvania opatrenia pomoci je 24 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 2

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s opatrením pomoci je 450 000 000 EUR.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci Európskeho mierového nástroja.

3.   V súlade s článkom 29 ods. 5 rozhodnutia (SZBP) 2021/509 môže správca opatrení pomoci zaslať po prijatí tohto rozhodnutia výzvu na zaplatenie príspevkov až do výšky 450 000 000 EUR. Finančné prostriedky, ktorých sa výzva správcu opatrení pomoci týka, sa použijú len na úhradu výdavkov v rámci limitov schválených výborom zriadeným rozhodnutím (SZBP) 2021/509 v opravnom rozpočte na rok 2022 zodpovedajúcom tomuto opatreniu pomoci.

4.   Výdavky súvisiace s vykonávaním opatrenia pomoci sú oprávnené od 1. januára 2022 do dátumu, ktorý určí Rada.

Článok 3

Dojednania s prijímateľom

1.   Vysoký predstaviteľ uzavrie potrebné dojednania s prijímateľom s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodným právom, najmä s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom, a s článkom 62 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2021/509, a o ako podmienku poskytnutia podpory v rámci opatrenia pomoci.

2.   Dojednania uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o pozastavení a ukončení podpory v rámci opatrenia pomoci v prípade, že sa zistí, že prijímateľ porušuje povinnosti uvedené v odseku 1.

Článok 4

Vykonávanie

1.   Vysoký predstaviteľ je zodpovedný za zabezpečenie vykonávania tohto rozhodnutia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2021/509 a s pravidlami pre plnenie príjmov a výdavkov financovaných v rámci Európskeho mierového nástroja, ako aj v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja.

2.   Výbor zriadený rozhodnutím (SZBP) 2021/509 podrobnejšie vymedzí druh a množstvo podpory, ktorá sa má financovať v rámci opatrenia pomoci, a to s prihliadnutím na priority odporúčané Vojenským štábom Európskej únie v záujme naplnenia potrieb ukrajinských ozbrojených síl.

3.   Správca opatrení pomoci podáva na základe informácií získaných od vykonávajúcich subjektov výboru zriadenému rozhodnutím (SZBP) 2021/509 správu o dodávke vybavenia vrátane množstiev, druhov a akýchkoľvek iných relevantných informácií na účely ďalšieho sledovania a monitorovania.

4.   Vykonávaním činností uvedených v článku 1 ods. 3 sa môžu poveriť:

a)

Ministerstvo obrany Belgicka;

b)

Ministerstvo obrany Bulharska;

c)

Ministerstvo obrany Chorvátska;

d)

Ministerstvo obrany Cypru;

e)

Ministerstvo obrany Česka;

f)

Ministerstvo obrany Dánska;

g)

Estónske centrum pre investície v oblasti obrany v mene Ministerstva obrany Estónska;

h)

Ministerstvo obrany Fínska;

i)

Ministerstvo obrany Francúzska;

j)

Ministerstvo obrany Nemecka;

k)

Ministerstvo obrany Grécka;

l)

Ministerstvo obrany Maďarska;

m)

Ministerstvo obrany Talianska;

n)

Lotyšské štátne stredisko logistiky a verejného obstarávania v oblasti obrany;

o)

Ministerstvo obrany Litvy;

p)

Riaditeľstvo obrany na Ministerstve zahraničných a európskych záležitostí Luxemburska;

q)

Ministerstvo obrany Holandska;

r)

Ministerstvo obrany Poľska;

s)

Ministerstvo obrany Portugalska;

t)

Ministerstvo obrany Rumunska;

u)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky;

v)

Ministerstvo obrany Slovinska;

w)

Ministerstvo obrany Španielska;

x)

Ministerstvo obrany Švédska/švédske ozbrojené sily.

Článok 5

Podpora zo strany členských štátov

Členské štáty povolia tranzit vojenského vybavenia vrátane sprievodného personálu cez ich územie, a to aj cez vzdušný priestor.

Článok 6

Monitorovanie, kontrola a hodnotenie

1.   Vysoký predstaviteľ zabezpečuje monitorovanie dodržiavania povinností stanovených v článku 3 zo strany prijímateľa. Prostredníctvom takého monitorovania sa vybuduje povedomie o kontexte a rizikách porušovania povinností stanovených podľa článku 3 vrátane porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zo strany jednotiek ukrajinských ozbrojených síl, ktoré sú podporované v rámci opatrenia pomoci.

2.   Kontrola vybavenia po odoslaní sa organizuje spôsobom, ktoré je v súlade s integrovaným metodickým rámcom na posudzovanie a určovanie potrebných opatrení a kontrol v súvislosti s opatreniami pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja.

Článok 7

Podávanie správ

Vysoký predstaviteľ predkladá počas vykonávacieho obdobia Politickému a bezpečnostnému výboru polročné správy o vykonávaní opatrenia pomoci v súlade s článkom 63 rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

Článok 8

Pozastavenie a ukončenie

PBV môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonávania opatrenia pomoci v súlade s článkom 64 rozhodnutia (SZBP) 2021/509.

PBV môže Rade odporučiť aj ukončenie opatrenia pomoci.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

V Bruseli 28. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/509 z 22. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky mierový nástroj a zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2015/528 (Ú. v. EÚ L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(3)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).


Top