EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0162

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/162 zo 4. februára 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie zníženia spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov a nahlasovanie opatrení prijatých členskými štátmi na zníženie tejto spotreby (Text s významom pre EHP)

C/2022/565

OJ L 26, 7.2.2022, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/162/oj

7.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/162

zo 4. februára 2022,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904, pokiaľ ide o výpočet, overovanie a nahlasovanie zníženia spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov a nahlasovanie opatrení prijatých členskými štátmi na zníženie tejto spotreby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2 a článok 13 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2019/904 sa stanovuje povinnosť členských štátov prijať opatrenia na dosiahnutie ambiciózneho a udržateľného zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy k uvedenej smernici („jednorazové plastové výrobky“). Komisia má stanoviť metodiku výpočtu a overovania tohto zníženia spotreby.

(2)

V smernici (EÚ) 2019/904 sa takisto stanovuje povinnosť členských štátov nahlasovať Komisii údaje o jednorazových plastových výrobkoch, ktoré boli každý rok uvedené na trh, a informácie o opatreniach prijatých s cieľom znížiť spotrebu takýchto výrobkov vrátane správy o kontrole kvality. Komisia má stanoviť formát tohto nahlasovania.

(3)

Smernica (EÚ) 2019/904 priznáva členským štátom širokú diskrečnú právomoc pri rozhodovaní, aké opatrenia prijmú s cieľom dosiahnuť ambiciózne a udržateľné zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov. Tieto opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu jednorazových plastových výrobkov počas celého ich životného cyklu vrátane prípadov, keď sa stanú odpadom znečisťujúcim prostredie, a musia byť primerané a nediskriminačné.

(4)

Meranie zníženia spotreby na základe hmotnosti obsahu plastov v jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh je vhodnou metódou merania, keďže odráža environmentálny vplyv takýchto výrobkov z hľadiska znečistenia životného prostredia plastovým odpadom. Táto metóda zohľadňuje aj metódy merania a formáty nahlasovania údajov o obaloch a odpadoch z obalov stanovené v rozhodnutí Komisie 2005/270/ES (2), ktoré sú založené na hmotnosti a materiáli.

(5)

Meranie zníženia spotreby na základe počtu jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh je tiež vhodnou metodikou na monitorovanie vplyvu zníženia spotreby na úrovni výrobkov na predchádzanie vzniku odpadu, a tým aj na možné zníženie znečistenia životného prostredia plastmi.

(6)

Vzhľadom na širokú diskrečnú právomoc, ktorá sa členským štátom priznáva článkom 4 smernice (EÚ) 2019/904, by členské štáty mali mať možnosť výberu medzi výpočtom zníženia spotreby buď na základe celkovej hmotnosti obsahu plastov v jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh, alebo na základe počtu takýchto výrobkov uvedených na trh. Keďže obe metodiky poskytujú vhodné údaje na monitorovanie trendov spotreby a vplyvu opatrení prijatých v oblasti predchádzania vzniku odpadu, ako aj v oblasti náhrady výrobkov alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné alebo neobsahujú plasty, členské štáty by mali mať možnosť vybrať si z uvedených dvoch metodík tú, ktorá je zlučiteľná s ich politikami a opatreniami na zníženie spotreby prijatými v súlade s článkom 4 smernice (EÚ) 2019/904.

(7)

Ak v určitom členskom štáte počet alebo hmotnosť jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh nie sú reprezentatívne z hľadiska spotreby jednorazových plastových výrobkov v danom členskom štáte z dôvodu výrazných pohybov jednorazových plastových výrobkov v rámci EÚ na veľkoobchodnej úrovni, malo by sa danému členskému štátu umožniť upraviť hmotnosť alebo počet s cieľom zohľadniť takéto pohyby.

(8)

Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať metodiku založenú na hmotnosti, mal by tiež nahlasovať údaje o celkovej hmotnosti jednorazových plastových výrobkov čiastočne vyrobených z plastov, ktoré boli uvedené na trh, keďže takéto informácie prispievajú k porovnateľnosti údajov a umožňujú získanie širšieho prehľadu o vplyve požiadavky zníženia spotreby stanovenej v smernici (EÚ) 2019/904.

(9)

S cieľom sprehľadniť pre Komisiu opatrenia prijaté členskými štátmi na dosiahnutie zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov v súlade so smernicou (EÚ) 2019/904 by formát nahlasovania mal obsahovať orientačný zoznam rôznych kategórií takýchto opatrení. Členské štáty však musia oznámiť všetky prijaté opatrenia, aj keď nie sú výslovne uvedené v orientačnom zozname.

(10)

S cieľom zabezpečiť presnosť a overovanie údajov by formát nahlasovania mal zabezpečiť, aby sa identifikovali všetky parametre relevantné pre výpočet a overovanie zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov, pre nahlasovanie údajov o takýchto výrobkoch uvedených na trh a pre nahlasovanie opatrení prijatých na dosiahnutie zníženia spotreby, a mal by stanoviť metodiku, ktorá sa má uplatňovať na výpočet a overovanie zníženia spotreby.

(11)

Metodika výpočtu a overovania zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedená v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2019/904 a formáty nahlasovania údajov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh, ako aj informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi v zmysle článku 13 ods. 4 uvedenej smernice, sú vzhľadom na svoj predmet úzko prepojené. Preto je vhodné prijať tento akt na základe obidvoch uvedených ustanovení s cieľom zabezpečiť súlad medzi pravidlami výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o znížení spotreby jednorazových plastových výrobkov a uľahčiť prístup k uvedeným pravidlám.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Metodika výpočtu zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov

1.   Členské štáty vypočítajú zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov na základe jedného z týchto parametrov:

a)

celková hmotnosť plastov v jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku;

b)

počet jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku.

2.   Členské štáty vypočítajú zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v členskom štáte v kalendárnom roku v súlade so vzorcami stanovenými v prílohe I.

3.   Ak dôjde k významnému vývozu alebo dovozu alebo iným pohybom jednorazových plastových výrobkov v rámci Únie pred ich sprístupnením konečnému spotrebiteľovi alebo používateľovi, členské štáty môžu upraviť hmotnosť alebo počet jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh, ako sa uvádza v odseku 1, s cieľom zohľadniť takéto pohyby.

Článok 2

Nahlasovanie údajov

1.   Členské štáty nahlasujú údaje o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh v zmysle článku 13 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2019/904 vypočítané v súlade s článkom 1 tohto rozhodnutia vo formáte stanovenom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

2.   Členské štáty nahlasujú informácie o opatreniach na zníženie spotreby v zmysle v článku 13 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2019/904 vo formáte stanovenom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

3.   Členské štáty predložia správu o kontrole kvality údajov a informácií uvedených v tomto článku vo formáte stanovenom v prílohe IV.

4.   Komisia uverejňuje údaje, ktoré nahlasujú členské štáty, pričom výnimkou je prípad, keď členské štáty vzhľadom na informácie v správe o kontrole kvality poskytnú opodstatnenú žiadosť o neuverejnenie určitých údajov.

5.   Členské štáty sú na účely zberu a nahlasovania údajov Komisii povinné v maximálnej možnej miere využívať elektronické registre.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. februára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2005/270/ES z 22. marca 2005 stanovujúce formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 6), zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/665 z 17. apríla 2019 (Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2019, s. 26).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).


PRÍLOHA I

Vzorce na výpočet zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov

V prípade jednorazových plastových pohárov na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedených v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 (ďalej len „poháre na nápoje“):

Image 1

V prípade jednorazových plastových nádob na potraviny uvedených v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 (ďalej len „nádoby na potraviny“):

Image 2

kde:

CfB sú poháre na nápoje;

FC sú nádoby na potraviny;

ConRed je zníženie spotreby v členskom štáte za kalendárny rok;

PoMCfB je:

a)

celková hmotnosť obsahu plastov (v tonách) v pohároch na nápoje uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku v prípade potreby upravená v súlade s článkom 1 ods. 3, ak sa na výpočet zníženia spotreby uplatňuje metodika v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a), alebo

b)

celkový počet jednorazových plastových pohárov na nápoje uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku v prípade potreby upravený v súlade s článkom 1 ods. 3, ak sa na výpočet zníženia spotreby uplatňuje metodika v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b);

PoMFC je

i)

celková hmotnosť obsahu plastov (v tonách) v nádobách na potraviny uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku v prípade potreby upravená v súlade s článkom 1 ods. 3, ak sa na výpočet zníženia spotreby uplatňuje metodika v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a), alebo

ii)

celkový počet nádob na potraviny uvedených na trh v členskom štáte v danom kalendárnom roku v prípade potreby upravený v súlade s článkom 1 ods. 3, ak sa na výpočet zníženia spotreby uplatňuje metodika v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b);

t2022 je referenčný rok, ktorým je kalendárny rok 2022;

t je referenčný rok (rok, za ktorý sa zbierajú a nahlasujú údaje).


PRÍLOHA II

Formát nahlasovania údajov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh

 

Hmotnosť plastov (1) (v tonách)

Celková hmotnosť (2) (v tonách)

Výrobky (3)

(v tisícoch jednotiek)

Jednorazové plastové poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedené v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 vyrobené úplne z plastu

 

 

 

Jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 vyrobené úplne z plastu

 

 

 

Jednorazové plastové poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedené v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 vyrobené čiastočne z plastu

 

 

 

Jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 vyrobené čiastočne z plastu

 

 

 


(1)  Poskytovanie údajov je povinné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) a môže byť upravené v súlade s článkom 1 ods. 3. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. b).

(2)  Poskytovanie údajov je povinné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) a môže byť upravené v súlade s článkom 1 ods. 3. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. b).

(3)  Poskytovanie údajov je povinné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. b) a môže byť upravené v súlade s článkom 1 ods. 3. Poskytovanie údajov je dobrovoľné, ak členský štát uplatňuje metodiku stanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a).


PRÍLOHA III

Formát nahlasovania informácií o opatreniach na zníženie spotreby

1.   Opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby jednorazových plastových pohárov na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedených v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 (jednorazové plastové poháre na nápoje, ďalej len „SUP CfB“)

Opatrenia na zníženie spotreby

Špecifikácia opatrenia (podkategórie)

Kvantitatívny/kvalitatívny opis opatrenia

Nadobudnutie účinnosti opatrenia

Právna povaha opatrenia (dobrovoľné/povinné)

Pokrytie opatrenia (miestne, regionálne, celoštátne alebo iné)

Cieľová skupina opatrenia (výrobcovia, dovozcovia, predajcovia, spotrebitelia)

Kvantitatívne ciele

kvantitatívne ciele na zníženie podielu SUP CfB uvedených na trh a sprístupnených spotrebiteľom

kvantitatívne ciele na zvýšenie podielu opätovne použiteľných alternatív k SUP CfB uvedených na trh a sprístupnených spotrebiteľom

 

 

 

 

 

Podpora udržateľných alternatív k SUP CfB (vrátane opätovne použiteľných plastových pohárov na nápoje)

opatrenia na podporu opätovne použiteľných alternatív k SUP CfB vo verejnej správe

opatrenia, ktorými sa stanovujú povinnosti alebo stimuly pre hospodárske subjekty sprístupniť opätovne použiteľné alternatívy k SUP CfB spotrebiteľom na veľkých verejných podujatiach

opatrenia, na základe ktorých sa zavádzajú systémy „prineste si vlastné“ umožňujúce spotrebiteľom priniesť si svoje vlastné poháre na nápoje

podpora obchodných modelov, ktoré poskytujú opätovne použiteľné alternatívy k SUP CfB

opatrenia, ktorými sa stanovujú povinnosti alebo stimuly pre hospodárske subjekty poskytovať udržateľnú alternatívu k pohárom na nápoje na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi

podpora bezplatných verejných zdrojov pitnej vody, aby ľudia boli motivovaní priniesť si opätovne použiteľný pohár alebo pili vodu z vodovodu

 

 

 

 

 

Hospodárske nástroje

poplatky uložené hospodárskym subjektom pri uvedení SUP CfB na trh

zelené verejné obstarávanie

systémy vratných záloh

subvencie alebo znížené poplatky pre hospodárske subjekty uvádzajúce na trh opätovne použiteľné alternatívy k SUP CfB

nástroje zabezpečujúce zľavy pre spotrebiteľov, ktorí si kúpia alebo prinesú svoje vlastné opätovne použiteľné alternatívy k SUP CfB

povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre výrobcov SUP CfB

 

 

 

 

 

Obmedzenia uvádzania na trh a používania

obmedzenia uvádzania SUP CfB na trh s cieľom zabezpečiť, aby boli nahradené alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné alebo ktoré neobsahujú plasty, alebo obsahujú menej plastov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 treťom pododseku smernice (EÚ) 2019/904

obmedzenia týkajúce sa sprístupňovania SUP CfB na určitých konkrétnych miestach (napr. na verejných plážach alebo v parkoch) alebo určitými hospodárskymi subjektmi a verejnou správou

obmedzenia týkajúce sa používania SUP CfB pri podávaní nápojov spotrebiteľom

 

 

 

 

 

Dohody medzi príslušnými orgánmi a odvetviami hospodárstva podľa článku 17 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/904

dohody obsahujúce kvantitatívne ciele na zníženie počtu SUP CfB uvedených na trh

dohody obsahujúce kvantitatívne ciele na uvedenie opätovne použiteľných alternatív alebo bezplastových výrobkov na trh

dohody, v ktorých sa uvádzajú povinnosti hospodárskych subjektov (príslušných odvetví hospodárstva) informovať spotrebiteľov alebo ich nabádať, aby používali alternatívy k SUP CfB alebo systémy opätovného použitia

 

 

 

 

Príslušné odvetvie a počet aktérov, ktorí podpísali dohody

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti (so zameraním na SUP CfB)

kampane na zvyšovanie informovanosti o negatívnych vplyvoch SUP CfB na životné prostredie v dôsledku znečisťovania odpadom a iného nevhodného zneškodňovania odpadu, a to aj v rámci kampaní na odstraňovanie odpadkov

podpora udržateľných alternatív k SUP CfB (napr. opätovne použiteľné poháre na nápoje)

podpora miest napojených na systémy opätovného použitia (napr. systémy „prineste si vlastný pohár“)

 

 

 

 

 

Iné opatrenia

Uveďte

 

 

 

 

 

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

 

2.   Opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby jednorazových plastových nádob na potraviny uvedených v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 (jednorazové plastové nádoby na potraviny, ďalej len „SUP FC“)

Opatrenie na zníženie spotreby

Špecifikácia opatrenia (podkategórie)

Kvantitatívny/kvalitatívny opis opatrenia

Nadobudnutie účinnosti opatrenia

Právna povaha opatrenia (dobrovoľné/povinné)

Pokrytie opatrenia (miestne, regionálne, celoštátne alebo iné)

Cieľová skupina opatrenia (výrobcovia, dovozcovia, predajcovia, spotrebitelia)

Kvantitatívny cieľ

kvantitatívne ciele na zníženie podielu SUP FC uvedených na trh a sprístupnených spotrebiteľom

kvantitatívne ciele na zvýšenie podielu opätovne použiteľných alternatív k SUP FC uvedených na trh a sprístupnených spotrebiteľom

 

 

 

 

 

Podpora udržateľných alternatív k SUP FC (vrátane opätovne použiteľných plastov)

opatrenia na podporu opätovne použiteľných alternatív k SUP FC vo verejnej správe

opatrenia, ktorými sa stanovujú povinnosti alebo stimuly pre hospodárske subjekty sprístupniť opätovne použiteľné alternatívy k SUP FC spotrebiteľom na veľkých verejných podujatiach

opatrenia, na základe ktorých sa zavádzajú systémy „prineste si vlastné“ umožňujúce spotrebiteľom priniesť si svoje vlastné nádoby na potraviny

podpora obchodných modelov, ktoré poskytujú opätovne použiteľné alternatívy k SUP FC, ako sú systémy záloh opatrenia, ktorými sa stanovujú povinnosti alebo stimuly pre hospodárske subjekty poskytovať udržateľnú alternatívu k SUP FC na mieste predaja konečnému spotrebiteľovi

podpora obchodných modelov, ktoré poskytujú udržateľné alternatívy k SUP FC

 

 

 

 

 

Hospodárske nástroje

poplatky pre hospodárske subjekty uvádzajúce SUP FC na trh

subvencie alebo znížené poplatky pre hospodárske subjekty uvádzajúce na trh opätovne použiteľné alternatívy k SUP FC

zelené verejné obstarávanie

systémy zálohovania

nástroje zabezpečujúce zľavy pre spotrebiteľov, ktorí si kúpia opätovne použiteľné alternatívy k SUP FC

 

 

 

 

 

Obmedzenia uvádzania na trh a používania

obmedzenia uvádzania SUP FC na trh s cieľom zabezpečiť, aby boli nahradené alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné alebo ktoré neobsahujú plasty, alebo obsahujú menej plastov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 treťom pododseku smernice (EÚ) 2019/904

obmedzenia týkajúce sa sprístupňovania SUP FC na určitých konkrétnych miestach (napr. na verejných plážach alebo v parkoch) alebo určitými hospodárskymi subjektmi a verejnou správou

obmedzenia týkajúce sa používania SUP FC pri poskytovaní potravín spotrebiteľom

 

 

 

 

 

Dohody medzi príslušnými orgánmi a odvetviami hospodárstva podľa článku 17 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/904

dohody obsahujúce kvantitatívne ciele na zníženie počtu SUP FC uvedených na trh

dohody obsahujúce kvantitatívne ciele na uvedenie opätovne použiteľných alternatív alebo bezplastových výrobkov na trh

dohody, v ktorých sa uvádzajú povinnosti hospodárskych subjektov (príslušných odvetví hospodárstva) informovať spotrebiteľov alebo ich nabádať, aby používali alternatívy k SUP FC alebo systémy opätovného použitia

 

 

 

 

Príslušné odvetvie a počet aktérov, ktorí podpísali dohody

Opatrenia na zvyšovanie informovanosti [so zameraním na SUP FC]

kampane na zvýšenie informovanosti o negatívnom vplyve SUP FC na životné prostredie v dôsledku znečisťovania odpadom a iného nevhodného zneškodňovania odpadu, a to aj v rámci kampaní na odstraňovanie odpadkov

podpora udržateľných alternatív k SUP FC (napr. opätovne použiteľné nádoby na potraviny)

podpora miest napojených na systémy opätovného použitia (napr. systémy „prineste si vlastnú nádobu na potraviny“)

 

 

 

 

 

Iné opatrenia

Uveďte

 

 

 

 

 

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

 


PRÍLOHA IV

Formát správy o kontrole kvality

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Členský štát:

1.2.

Organizácia predkladajúca údaje a opis:

1.3.

Kontaktná osoba/kontaktné údaje:

1.4.

Referenčný rok:

1.5.

Dátum dodania/verzia:

1.6

Odkaz na uverejnenie údajov členským štátom (ak existuje):

2.   Opis strán zapojených do zberu údajov:

Názov inštitúcie

Opis kľúčových úloh

 

 

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

3.   Opis použitých metód

a)   Zdroje údajov na výpočet údajov o jednorazových plastových pohároch na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedených v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedených na trh členského štátu

Zdroje údajov

Použitý zdroj údajov (áno/nie)

Opis použitých metód

Podiel na celkovom množstve údajov

Údaje zo systémov vratných záloh

 

 

 

Údaje zo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu Údaje od výrobcov alebo organizácií vykonávajúcich povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v ich mene

 

 

 

Údaje z centrálnych registrov o jednorazových plastových pohároch na nápoje uvedených na trh

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

Prieskumy

 

 

 

Elektronický register

 

 

 

Administratívne vykazovanie

 

 

 

Štatistika produkcie – vnútroštátne kódy

 

 

 

Daňová štatistika

 

 

 

Odvetvová štatistika

 

 

 

Iné zdroje (uveďte)

 

 

 

b)   Zdroje údajov na výpočet údajov o jednorazových plastových nádobách na potraviny uvedených v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedených na trh členského štátu

Zdroje údajov

Použitý zdroj údajov (áno/nie)

Opis použitých metód

Podiel na celkovom množstve údajov

Údaje zo systémov vratných záloh

 

 

 

Údaje zo systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu Údaje od výrobcov alebo organizácií vykonávajúcich povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v ich mene

 

 

 

Údaje z centrálnych registrov o jednorazových nádobách na potraviny uvedených na trh

 

 

 

Údaje od obcí

 

 

 

Prieskumy

 

 

 

Analýzy zloženia

 

 

 

Elektronický register

 

 

 

Administratívne vykazovanie

 

 

 

Štatistika produkcie – vnútroštátne kódy

 

 

 

Daňová štatistika

 

 

 

Odvetvová štatistika

 

 

 

Iné zdroje (uveďte)

 

 

 

c)   Ak sa údaje nahlasujú podľa hmotnosti pomocou metodiky uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. a), uveďte, či sa použil odhad hmotnosti obsahu plastov v jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh členského štátu a celkovej hmotnosti takýchto výrobkov, ak sa zber údajov nevzťahuje na celý trh. Ak áno, uveďte pridanú hmotnosť plastov v % z celkovej nahlásenej hmotnosti

Osobitné problémy, ktoré boli zohľadnené

Opis použitých metód na stanovenie odhadov(5)

%

 

Subjekty, ktoré si neplnia povinnosti  (1)

 

 

 

Súkromné pohyby v rámci Únie, dovoz/vývoz  (2)

 

 

 

Online predaj  (3)

 

 

 

Pravidlá de minimis  (4)

 

 

 

Iné (uveďte)

 

 

 

d)   Ak sa údaje nahlasujú podľa počtu výrobkov pomocou metodiky uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. b), uveďte, či sa použil odhad počtu jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh členského štátu, ak sa zber údajov nevzťahuje na celý trh. Ak áno, uveďte pridaný počet výrobkov v % z celkového nahláseného počtu

Osobitné problémy, ktoré boli zohľadnené

Opis použitých metód na stanovenie odhadov(5)

%

Subjekty, ktoré si neplnia povinnosti (5)

 

 

Súkromné pohyby v rámci EÚ, dovoz/vývoz (6)

 

 

Online predaj (7)

 

 

Pravidlá de minimis  (8)

 

 

Iné (uveďte)

 

 

4.   Systém overovania a kontroly údajov

a)   Overovanie údajov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh členského štátu

Postupy overovania a kontroly

Dátum žiadosti o poskytnutie všetkých relevantných údajov

Dodatočné pripomienky, ak sú potrebné

Jednorazové plastové poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedené v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedené na trh (áno/nie)

Jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedené na trh (áno/nie)

Kontroly úplnosti údajov

 

 

 

Krížové kontroly

 

 

 

Kontroly časových radov

 

 

 

Audítorské kontroly

 

 

 

Iné (uveďte)

 

 

 

b)   Opis hlavných faktorov ovplyvňujúcich presnosť údajov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh členského štátu

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť spoľahlivosť (presnosť) údajov

Faktory relevantné pre všetky údaje o

Opis toho, ako je ovplyvnená presnosť údajov a aké metódy sa používajú na minimalizovanie takéhoto vplyvu

Jednorazové plastové poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok uvedené v časti A bode 1 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedené na trh (áno/nie)

Jednorazové plastové nádoby na potraviny uvedené v časti A bode 2 prílohy k smernici (EÚ) 2019/904 uvedené na trh (áno/nie)

Chyby súvisiace s odberom vzoriek (9)

(napr. variačné koeficienty)

 

 

 

Chyby súvisiace s pokrytím (10)

(napr. pravidlá de minimis, regionálne pokrytie)

 

 

 

Chyby súvisiace s meraním (11)

 

 

 

Nástroje na testovanie zberu údajov (12)

(napr. dotazníky)

 

 

 

Chyby súvisiace so spracovaním (13)

 

 

 

Chyby v dôsledku neposkytnutia odpovedí (14)

 

 

 

Chyby modelového predpokladu (15)

 

 

 

Iné (uveďte)

 

 

 

 

c)   Vysvetlenie rozsahu a platnosti prieskumov zameraných na zber údajov o jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh členského štátu

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

d)   Rozdiely oproti údajom nahláseným za predchádzajúce roky nahlasovania

Významné metodické zmeny (ak existujú) v metóde výpočtu, ktorá sa uplatňuje na aktuálny referenčný rok, oproti metóde uplatnenej v prípade predchádzajúcich referenčných rokov (uveďte najmä spätné revízie, ich charakter a skutočnosť, či sa v prípade určitého roka vyžaduje označiť zlom v časovom rade).

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

e)   Ak sa hmotnosť obsahu plastov v jednorazových plastových výrobkoch uvedených na trh členského štátu a ich celková hmotnosť alebo počet takýchto výrobkov uvedených na trh členského štátu zvýšili o viac ako 10 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom nahlasovania, malo by sa doplniť vysvetlenie dôvodov týchto rozdielov

Jednorazové plastové výrobky uvedené na trh

Odchýlka (%)

Hlavný dôvod odchýlky

 

 

 

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

5.   Dôvernosť

Odôvodnenie neuverejnenia špecifických častí tejto správy o kontrole kvality v súlade s článkom 2 ods. 4 a uvedenie tých častí správy, pri ktorých sa vyžaduje, aby sa neuverejňovali.

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

6.   Hlavné vnútroštátne webové stránky, referenčné dokumenty a publikácie

Uveďte názov a URL adresu hlavných webových stránok, referenčných dokumentov a publikácií súvisiacich s týmto zberom údajov.

 

Podľa potreby pridajte ďalšie riadky.


(1)  Subjekt, ktorý si neplní povinnosti, je výrobca alebo distribútor, ktorý uvádza jednorazové plastové výrobky na trh, ale neplní si povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu individuálne alebo kolektívne s inými výrobcami.

(2)  Pohyby v rámci Únie a dovoz/vývoz výrobkov po ich predaji konečným používateľom.

(3)  Údaje o uvedení na trh musia zahŕňať online predaj.

(4)  Pravidlá de minimis uplatňované na nahlasovanie jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh.

(5)  Subjekt, ktorý si neplní povinnosti, je výrobca alebo distribútor, ktorý uvádza jednorazové plastové výrobky na trh, ale neplní si povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu individuálne alebo kolektívne s inými výrobcami.

(6)  Pohyby v rámci Únie a dovoz/vývoz výrobkov po ich predaji konečným používateľom.

(7)  Údaje o uvedení na trh musia zahŕňať online predaj.

(8)  Pravidlá de minimis uplatňované na nahlasovanie jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh.

(9)  Opíšte odhadované variačné koeficienty a metodiky použité na odhad odchýlky.

(10)  Opíšte druh a rozsah chýb pokrytia.

(11)  Opíšte nástroje na zníženie potenciálnych rizík a zabránenie chybám.

(12)  Opíšte nástroje a metodiky použité na zabezpečenie kvality, ako aj príslušné nástroje na zber údajov.

(13)  Opíšte kroky spracovania počnúc zberom údajov až po vypracovanie štatistiky a uveďte zistené chyby súvisiace so spracovaním a ich rozsah.

(14)  Opíšte miery neposkytnutia odpovedí vo vzťahu k hlavným premenným a metódam imputácie (ak existujú).

(15)  Opíšte druh a rozsah chýb modelového predpokladu.


Top