EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0068

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/68 z 27. októbra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o povolené enologické postupy

C/2021/7572

OJ L 12, 19.1.2022, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/68/oj

19.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/68

z 27. októbra 2021,

ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o povolené enologické postupy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2 a článok 80 ods. 4,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/934 (2) sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV.

(2)

V článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/934 sú vymedzené vinohradnícke oblasti, ktorých vína môžu mať maximálny celkový obsah alkoholu 20 obj. %. V prípade vín „Vin de pays de Franche-Comté“ a „Vin de pays du Val de Loire“ uvedených v danom článku došlo k zmene názvu. Článok by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

V časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa uvádza zoznam povolených enologických postupov, ako aj obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako sa uvádza v článku 80 ods. 1 daného nariadenia. V tabuľke 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa stanovujú povolené enologické ošetrenia, ako aj podmienky a obmedzenia ich používania. V tabuľke 2 danej časti sa stanovujú povolené enologické zlúčeniny, ako aj podmienky a obmedzenia ich používania. Tabuľky 1 a 2 by sa mali doplniť tak, aby zodpovedali technickému pokroku, najmä v súvislosti s rezolúciami prijatými, ktoré OIV prijala v rokoch 2019, 2020 a 2021. Okrem toho by niektoré informácie uvedené v týchto tabuľkách mali byť jasnejšie a konzistentnejšie.

(4)

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a lepšieho informovania výrobcov vinárskych výrobkov, ktorí povolené enologické ošetrenia používajú, by sa mal do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 doplniť ďalší stĺpec. Mali by sa v ňom uviesť kategórie vinárskych výrobkov, pri výrobe ktorých možno použiť príslušné enologické ošetrenie.

(5)

Podmienky a obmedzenia používania enologického ošetrenia prevzdušňovaním alebo okysličovaním v položke 1 tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sú v súčasnosti príliš reštriktívne, keďže umožňujú len používanie plynného kyslíka. Namiesto toho by mali odkazovať na príslušné dokumenty OIV 2.1.1 a 3.5.5, ktoré okrem kyslíka umožňujú aj používanie vzduchu.

(6)

V záujme úplnosti by sa v podmienkach a obmedzeniach používania tepelných ošetrení ako enologického postupu v položke 2 tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 mali uviesť ďalšie dokumenty OIV, ktoré sa týkajú tepelných ošetrení, konkrétne dokumenty 2.3.6, 2.3.9, 3.5.4 a 3.5.10.

(7)

Hoci OIV súhlasila aj s ošetreniami chladom, tieto ošetrenia sa v tabuľke 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 zatiaľ neuvádzajú. Vzhľadom na ich význam pri výrobe vína je vhodné povoliť ich používanie za určitých podmienok a pridať do uvedenej tabuľky novú položku.

(8)

V záujme lepšej zrozumiteľnosti je vhodné špecifikovať, ktoré inertné filtračné materiály sú povolené v položke 3 tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, a to odkazom na príslušné dokumenty OIV, konkrétne na dokumenty 2.1.11, 2.1.11.1, 3.2.2 a 3.2.2.1.

(9)

V položke 5 tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa v záujme konzistentnosti mali informácie o kategóriách vinárskych výrobkov, pri ktorých výrobe sa môže použiť odstránenie oxidu siričitého fyzikálnymi procesmi, vypustiť zo stĺpca 2 a vložiť do nového stĺpca 3 uvedenej tabuľky.

(10)

V článku 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (3) sa stanovuje, že do registra uvedeného v článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa majú zaznamenávať viaceré ošetrenia. Táto požiadavka sa uvádza v niektorých, ale nie všetkých príslušných položkách tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, ako aj v niektorých dodatkoch k prílohe I k uvedenému nariadeniu. V záujme lepšej konzistentnosti v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/934 by sa na túto požiadavku malo odkazovať vo všetkých príslušných položkách tabuľky 1 doplnením odkazu, ak chýba, a v náležitých prípadoch jeho presunom z dodatkov do prílohy I. Ide o stĺpec 2 v položkách 6, 10, 11, 12, 16, 17 a 18 tabuľky 1 a dodatky 5, 7, 8 a 10 k prílohe I.

(11)

V bodoch 1 písm. b) a c) oddielu B časti I prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sa odkazuje na možnosť zvýšiť prirodzený obsah alkoholu tak v hroznovom mušte, ako aj vo víne čiastočným zahustením. Toto enologické ošetrenie sa v tabuľke 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 zatiaľ neuvádza. Preto je vhodné ho povoliť a doplniť do uvedenej tabuľky novú položku.

(12)

Rezolúciou OIV-OENO 594A-2019 sa zaviedol nový enologický postup – zníženie výskytu pôvodných mikroorganizmov v hrozne a mušte paskalizáciou. Do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(13)

Rezolúciou OIV-OENO 594B-2020 sa zaviedol nový enologický postup – eliminácia voľne žijúcich mikroorganizmov v muštoch kontinuálnymi vysokotlakovými procesmi. Do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(14)

Rezolúciou OIV-OENO 616-2019 sa zaviedol nový enologický postup – extrakcia zložiek zo šupky ultrazvukom aplikovaným na rozdrvené hrozno. Do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(15)

Rezolúciou OIV-OENO 634-2020 sa zaviedol nový enologický postup – spracovanie hrozna použitím pulzných elektrických polí na uľahčenie a zvýšenie extrakcie zužitkovateľných látok. Do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(16)

Rezolúciami OIV-OENO 614A-2020 a 614B-2020 sa zaviedol nový enologický postup – spracovanie muštov, resp. vín použitím adsorpčných styrén-divinylbenzénových častíc na zníženie alebo odstránenie organoleptických odchýlok charakterizovaných ako „zemitá pachuť a pachuť po plesni“. Do tabuľky 1 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(17)

Vínan vápenatý bol omylom zahrnutý medzi regulátory kyslosti v položke 1.7 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. V dokumente OIV 3.3.12 sa uvádzajú len jeho vlastnosti ako stabilizátora. Preto je vhodné túto položku z uvedenej tabuľky vypustiť.

(18)

Kyselina citrónová bola omylom zahrnutá medzi stabilizátory v položke 6.3 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. Vínne kvasinky (položka 9.1) a baktérie mliečneho kvasenia (položka 9.2) boli zahrnuté do tabuľky medzi fermentačné činidlá. Okrem ich stabilizačných, resp. fermentačných vlastností môžu tieto enologické zlúčeniny ovplyvňovať aj kyslosť a chuť vína tak, ako sa uvádza v príslušných dokumentoch Kódexu enologických postupov OIV. Preto je vhodné do oddielu s regulátormi kyslosti v uvedenej tabuľke doplniť nové položky týkajúce sa kyseliny citrónovej, vínnych kvasiniek, resp. baktérií mliečneho kvasenia.

(19)

Skúsenosti ukázali, že pri niektorých vinárskych výrobkoch uvedených v stĺpci 8 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 enologické zlúčeniny chýbajú alebo sú uvedené nesprávne. Ide o položky 2.1 až 2.4, 4.1 až 4.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.16, 6.4, 6.11, 7.2 až 7.8 a položku 9.2. Stĺpec 8 pri týchto položkách by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(20)

Oxid siričitý, hydrogénsiričitan draselný a disiričitan didraselný uvedené v položkách 2.1, 2.2, resp. 2.3 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sú podobnými zlúčeninami, na ktoré sa vzťahujú rovnaké dokumenty OIV. Preto je v stĺpci 3 pri týchto zlúčeninách vhodné uviesť tie isté dokumenty OIV a v stĺpci 8 tabuľky tie isté kategórie vinárskych výrobkov.

(21)

Uhlie na enologické použitie uvedené v položke 3.1 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 a selektívne rastlinné vlákna uvedené v riadku 3.2 danej tabuľky sa používajú viac pre svoje adsorpčné než sekvestračné vlastnosti. Preto by sa v záujme zrozumiteľnosti mal názov oddielu 3 tabuľky, do ktorej tieto zlúčeniny patria, zmeniť zo „Sekvestrátory“ na „Adsorbenty“.

(22)

Rezolúciou OIV-OENO 633-2019 sa zmenili ciele a predpisy v dokumente OIV 2.3.2, pokiaľ ide o aktivátory fermentácie. Stĺpec 3 pri položkách 4.1, 4.6 a 4.8 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(23)

Nariadením Komisie (ES) č. 606/2009 (4) sa stanovili podmienky používania hydrochlorid tiamínu, podľa ktorých možno na jedno ošetrenie použiť najviac 0,6 mg/l (vyjadrené ako tiamín) tejto látky. V delegovanom nariadení (EÚ) 2019/934, ktorým sa nariadenie (ES) č. 606/2009 zrušilo, zostala táto požiadavka zachovaná. Výslovný odkaz na obmedzenie množstva používaného tiamínu sa však vypustil, keďže sa usúdilo, že táto informácia je už obsiahnutá v dokumentoch OIV 2.3.3 a 4.1.7 uvedených v stĺpci 3 pri položke 4.5 v tabuľke 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. Po roku vykonávania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/934 je však zrejmé, že spoločný výklad oboch dokumentov OIV môže viesť k nejasnostiam, pokiaľ ide o maximálne povolené množstvo tiamínu. Preto je pri chýbajúcom výslovnom číselnom odkaze možné, že sa maximálne množstvo 1,2 mg/l bude chápať ako výsledok súčtu dvoch samostatných odkazov – v dokumente 2.3.3 (kde sa za dostačujúcu dávku v prípade muštov považuje 0,6 mg/l) a dokumente 4.1.7 (v ktorom je v prípade šumivých vín povolených najviac 0,6 mg/l). Aby sa predišlo nesprávnemu výkladu podmienok používania tiamínu, je vhodné v stĺpci 7 pri položke 4.5 v tabuľke 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 špecifikovať 0,6 mg/l ako maximálne množstvo, podobne ako to pri tejto zlúčenine bolo v nariadení (ES) č. 606/2009.

(24)

Bentonit už nie je od 1. júna 2013 povolený ako prídavná látka v potravinách podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (5). Preto je vhodné vypustiť číslo E tejto látky v stĺpci 2 pri položke 5.9 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934.

(25)

Rezolúciou OIV-OENO 612-2019 sa nahradil dokument OIV 2.1.7 týkajúci sa pridávania tanínov do muštu. Stĺpec 3 pri položkách 5.12 a 6.4 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(26)

Rezolúciou OIV-OENO 613-2019 sa nahradil dokument OIV 3.2.6 týkajúci sa pridávania tanínu do vín. Stĺpec 3 pri položkách 5.12 a 6.4 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(27)

Nariadením (ES) č. 606/2009 sa používanie chitozánu pri výrobe vína obmedzilo iba na zlúčeniny pochádzajúce výlučne z huby Aspergillus niger. Toto obmedzenie zostalo zachované pri položkách 5.13 a 10.3 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2470 (6) sa však v únijnom zozname nových potravín stanovenom v prílohe k uvedenému nariadeniu povoľuje extrakt chitozánu získaný tak z húb Agaricus bisporus, ako aj Aspergillus niger. Preto je vhodné zosúladiť odkazy v položkách 5.13 a 10.3 uvedenej tabuľky so zodpovedajúcim ustanovením v tabuľke 1 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470. V stĺpci 1 uvedených položiek by sa preto malo uviesť, že chitozán môže pochádzať aj z huby Agaricus bisporus.

(28)

Tetrahydrát vínanu vápenatého uvedený v položke 6.2 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie používa ako technologická pomocná látka. Existuje však aj vínan vápenatý vo forme dihydrátu, ktorý sa, aj keď zriedka, používa v potravinách, keďže je podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008 povolený ako prídavná látka v potravinách E 354, pričom ide o inú látku ako tetrahydrát. Pre úplnosť je v súčasnosti odkaz na E 354 uvedený aj v položke 6.2 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. Po roku vykonávania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/934 je však zrejmé, že dihydrát vínanu vápenatého sa pri výrobe vína nepoužíva. Členské štáty a zástupcovia priemyslu navyše uvádzajú, že v praxi je jedinou dostupnou formou vínanu vápenatého na trhu iba tetrahydrát. S cieľom objasniť používanie týchto dvoch foriem vínanu vápenatého a vyhnúť sa ich zámene by sa preto odkaz na prídavnú látku v potravinách E 354 uvedený v stĺpci 2 pri položke 6.2 tabuľky 2 v časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 mal vypustiť.

(29)

Dokument OIV 3.3.10 sa týka ošetrovania vín hexakyanoželeznatanom draselným. Tento dokument nie je uvedený v stĺpci 3 pri položke 6.5 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, hoci sa týka najmä jej. Preto je vhodné doplniť v uvedenom stĺpci odkaz na tento dokument.

(30)

Rezolúciami OIV-OENO 586-2019 a OIV-OENO 659-2020 sa zmenili predpisy v dokumente OIV 3.3.14, pokiaľ ide o ošetrovanie celulózovými gumami (karboxymetylcelulózou). Stĺpce 3 a 8 pri položke 6.11 v tabuľke 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(31)

Odkaz na dokument COEI-1-POTASP v Medzinárodnom enologickom kódexe OIV uvedený v stĺpci 4 pri položke 6.13 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 nie je správny. Mal by sa nahradiť odkazom na dokument COEI-1-POTPOL.

(32)

Rezolúciou OIV-OENO 581A-2021 sa zaviedol nový enologický postup, konkrétne ošetrenie vína kyselinou fumarovou na zabránenie malolaktickej fermentácii. Do tabuľky 1 v časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(33)

Ako sa uvádza v dokumente COEI-1-PRENZY v Medzinárodnom enologickom kódexe OIV, enzymatické prípravky súvisia s množstvom enzymatických činností a na rozdiel od hlavných enzymatických činností sa vedľajšie činnosti tolerujú iba vtedy, ak sú stanovené v technologických obmedzeniach výroby enzymatických prípravkov. Toto rozlíšenie medzi hlavnými a vedľajšími činnosťami sa v súčasnosti v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/934 neuvádza. Preto je vhodné ho doplniť do tabuľky 2 časti A prílohy I k uvedenému delegovanému nariadeniu s odkazom na dokument COEI-1-PRENZY v stĺpci 4 pri položkách 7.1 až 7.11.

(34)

Rezolúciou OIV-OENO 682-2021 sa aktualizovali dokumenty 1.13, 2.1.4, 2.1.18, 3.2.8 a 3.2.11 Kódexu enologických postupov OIV. Referenčný rok pre tieto dokumenty uvedený v stĺpci 3 v oddiele 7 tabuľky 2 v časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal zmeniť.

(35)

V Kódexe enologických postupov OIV je uvedených niekoľko rôznych enzýmov. V tabuľke 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 v súčasnosti nie sú uvedené všetky. S cieľom ponúknuť výrobcom vína čo najširšiu škálu enzýmov na zlepšenie kvality ich vín je vhodné zosúladiť zoznam povolených enzýmov v uvedenej tabuľke so zoznamom akceptovaných enzýmov v Kódexe enologických postupov OIV. Do oddielu 7 „Enzýmy“ uvedenej tabuľky by sa preto mali doplniť nové položky týkajúce sa enzýmov arabinanáza, beta-glukanáza (β1-3, β1-6) a glukozidáza. Okrem toho by sa mal dokument COEI-1-GLYCOS v Medzinárodnom enologickom kódexe OIV vypustiť zo stĺpca 4 pri položke 7.8 uvedenej tabuľky a presunúť do stĺpca 4 pri novej položke 7.11, keďže sa týka enzýmu s číslom EC 3.2.1.21.

(36)

Rezolúciami OIV-OENO 541A-2021 a 541B-2021 sa zaviedol nový enologický postup, konkrétne použitie aspergilopepsínu I na odstránenie bielkovín spôsobujúcich zákal v hroznovom mušte a vo víne. Do tabuľky 1 v časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 by sa preto mal doplniť nový riadok.

(37)

Dokument COEI-1-LESEAC v Medzinárodnom enologickom kódexe OIV bol nahradený dokumentmi COEI-1-SACCHA a COEI-1-NOSACC. Preto je vhodné vypustiť odkaz na dokument COEI-1-LESEAC v stĺpci 4 pri položke 9.1 v tabuľke 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 a nahradiť ho odkazom na dokumenty COEI-1-SACCHA a COEI-1-NOSACC.

(38)

Rezolúciou OIV-OENO 611-2019 sa dopĺňa dokument OIV 2.1.3.2.3.2, pokiaľ ide o odkysľovanie baktériami mliečneho kvasenia. Tento dokument súvisí s položkou 9.2 tabuľky 2 časti A prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, preto by sa mal doplniť do stĺpca 3 tejto položky.

(39)

Podľa odseku 1 v dodatku 1 k prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 je používanie kyseliny vínnej na odkysľovanie v súčasnosti povolené len v prípade výrobkov pochádzajúcich z odrôd viniča „Elbling“ a „Weißer Riesling“ a získaných z hrozna zozbieraného v týchto vinohradníckych oblastiach v severnej časti vinohradníckej zóny A: Ahr, Rheingau, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheinhessen, Pfalz a Moselle luxembourgeoise. Nemecko informovalo Komisiu, že pestovanie odrôd viniča „Elbling“ a „Weißer Riesling“ je v súčasnosti v Nemecku povolené aj v iných vinohradníckych oblastiach vinohradníckej zóny A. Zoznam regiónov uvedených v danom odseku by sa preto mal zmeniť tak, aby zahŕňal všetky oblasti vinohradníckej zóny A v Nemecku.

(40)

V časti B prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa vymedzuje maximálny obsah oxidu siričitého vo vínach. Názvy vín „Côteaux de l’Ardèche“, „Lot“, „Corrèze“, „Oc“, „Thau“ a „Allobrogie“ uvedené v bode A ods. 2 písm. c) štrnástej zarážke uvedenej časti sa zmenili. Navyše Slovinsko požiadalo o doplnenie vína „Vrhunsko vino ZGP – slamno vino (vino iz sušenega grozdja)“ do zoznamu vín, pri ktorých sa maximálny obsah oxidu siričitého môže zvýšiť až na 400mg/l. Ide o víno s veľmi vysokým obsahom zvyškových cukrov, preto sú na jeho konzerváciu potrebné vyššie množstvá oxidu siričitého. Časť B prílohy I by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(41)

Španielsko požiadalo o zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa španielskych likérových vín uvedených v prílohe III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 s cieľom zabezpečiť súlad s vymedzením likérových vín podľa bodu 3 v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a so špecifikáciami vín s chráneným označením pôvodu Condado de Huelva a Lebrija. Na žiadosť svojich výrobcov vína požiadalo Španielsko aj o doplnenie odrôd Garnacha roja a Mazuela do zoznamu odrôd uvedeného v dodatku 3 k prílohe III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934. Preto je vhodné príslušné oddiely a dodatky k prílohe III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 zmeniť.

(42)

V časti B dodatku 1 k prílohe III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa uvádza zoznam likérových vín s chráneným označením pôvodu, ktorých výroba zahŕňa pridanie výrobkov uvedených v časti II bode 3 písm. f) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013. V nadväznosti na zmeny v špecifikáciách vína s chráneným označením pôvodu „Κουμανδαρία (Commandaria)“ požiadal Cyprus o jeho doplnenie do bodov 5 a 6 časti B dodatku 1 k prílohe III k uvedenému delegovanému nariadeniu. Tieto body sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(43)

Delegované nariadenie (EÚ) 2019/934 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/934

Delegované nariadenie (EÚ) 2019/934 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vinohradnícke oblasti, ktorých vína môžu mať maximálny celkový obsah alkoholu 20 % obj.

Vinohradnícke oblasti uvedené v časti II bode 1 druhom odseku písm. c) prvej zarážke prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 sú zóny C I, C II a C III uvedené v dodatku 1 k danej prílohe, ako aj plochy zo zóny B, kde sa môžu vyrábať biele vína s týmito chránenými zemepisnými označeniami: „Franche-Comté“ a „Val de Loire““;

2.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

3.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2019, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).


PRÍLOHA I

Príloha I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

Tabuľky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

Tabuľka 1

Povolené enologické ošetrenia uvedené v článku 3 ods. 1

 

1

2

3

 

Enologické ošetrenia

Podmienky a obmedzenia používania (1)

Kategórie vinárskych výrobkov (4)

1

Prevzdušňovanie alebo okysličovanie

Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 2.1.1. (2016) a 3.5.5 (2016) Kódexu enologických postupov OIV.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2

Tepelné ošetrenia

Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 1.8 (1970), 2.2.4 (1988), 2.3.6 (1988), 2.3.9 (2005), 3.4.3 (1988), 3.4.3.1 (1990), 3.5.4 (1997) a 3.5.10 (1982) Kódexu enologických postupov OIV.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2a

Ošetrenia chladom

Podľa podmienok stanovených v časti I oddiele B bode 1 písm. c) prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v dokumentoch 1.14 (2005), 1.15 (2005), 2.1.12.4 (1998), 2.3.6 (1988), 3.1.2 (1979), 3.1.2.1 (1979), 3.3.4 (2004) a 3.5.11.1 (2001) Kódexu enologických postupov OIV.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

3

Odstreďovanie a filtrácia inertnými filtračnými materiálmi alebo bez nich

Inertné filtračné materiály sú materiály uvedené v dokumentoch 2.1.11 (1970), 2.1.11.1 (1990), 3.2.2 (1989) a 3.2.2.1 (1990) Kódexu enologických postupov OIV. Ich použitie nesmie zanechať nežiaduce rezíduá v ošetrenom výrobku.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

4

Vytvorenie inertného prostredia

Len na účely manipulácie s výrobkom bez prítomnosti vzduchu.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5

Odstránenie oxidu siričitého fyzikálnymi procesmi

 

čerstvé hrozno, 2), 10), 11), 12), 13) a 14)

6

Ionomeničové živice

Podľa podmienok stanovených v dodatku 3 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

hroznový mušt určený na prípravu rektifikovaného zahusteného hroznového muštu

7

Prebublávanie

Len pri použití argónu alebo dusíka.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

8

Flotácia

Len pri použití dusíka alebo oxidu uhličitého alebo pomocou prevzdušňovania. Podľa podmienok stanovených v dokumente 2.1.14 (1999).

10), 11) a 12)

9

Čisté parafínové plátky impregnované alylizotiokyanátom

Len na účely vytvorenia sterilného prostredia. V Taliansku sa môže použiť iba v prípadoch, keď je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a iba v nádobách s objemom viac ako 20 litrov. Na použitie alylizotiokyanátu sa vzťahujú podmienky a obmedzenia uvedené v súvislosti s povolenými enologickými zlúčeninami v tabuľke 2.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

10

Ošetrenie elektrodialýzou

Len na účely zabezpečenia stabilizácie vínneho kameňa vo víne. Podľa podmienok stanovených v dodatku 5 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

11

Kusy dubového dreva

Pri výrobe a vyzrievaní vína vrátane kvasenia čerstvého hrozna a hroznového muštu. Podľa podmienok stanovených v dodatku 7 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

12

Úprava obsahu alkoholu vo vínach

Úprava sa uskutočňuje len pri vínach. Podľa podmienok stanovených v dodatku 8 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

13

Katexy na stabilizáciu vínneho kameňa

Podľa podmienok stanovených v dokumente 3.3.3 (2011) Kódexu enologických postupov OIV. Aj v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (2) a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie uvedeného nariadenia. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

14

Ošetrenie elektromembránovými procesmi

Len na zvyšovanie alebo znižovanie obsahu kyselín. Podľa podmienok a obmedzení stanovených v časti I oddieloch C a D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a článku 11 tohto nariadenia. V súlade s nariadením (ES) č. 1935/2004 a nariadením (EÚ) č. 10/2011 (3) a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie uvedených nariadení. Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.4 (2012) Kódexu enologických postupov OIV. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

15

Katexy na zvyšovanie obsahu kyselín

Podľa podmienok a obmedzení stanovených v časti I oddieloch C a D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a článku 11 tohto nariadenia. V súlade s nariadením (ES) č. 1935/2004 a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie uvedeného nariadenia. Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 2.1.3.1.4 (2012) a 3.1.1.5 (2012) Kódexu enologických postupov OIV. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

16

Spojené membrány

Len na znižovanie obsahu cukru v muštoch. Podľa podmienok stanovených v dodatku 9 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

10)

17

Membránové kontaktory

Len na účely riadenia obsahu plynu rozpusteného vo víne. Pridávanie oxidu uhličitého do výrobkov vymedzených v časti II bodoch 4), 5), 6) a 8) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 je zakázané. V súlade s nariadením (ES) č. 1935/2004 a nariadením (EÚ) č. 10/2011 a s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na vykonávanie uvedených nariadení. Podľa podmienok stanovených v dokumente 3.5.17 (2013) Kódexu enologických postupov OIV. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

18

Membránová technológia s aktívnym uhlím

Len na účely zníženia nadmerného množstva 4-etylfenolu a 4-etylguajakolu vo vínach. Podľa podmienok stanovených v dodatku 10 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

19

Filtračné dosky s obsahom zeolitov faujasit (Y)

Len na účely adsorbcie halogénovaných derivátov anizolov. Podľa podmienok stanovených v dokumente 3.2.15 (2016) Kódexu enologických postupov OIV.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

20

Čiastočné zahustenie

Hroznový mušt: podľa podmienok stanovených v časti I oddiele B bode 1 písm. b) prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v dokumentoch 2.1.12 (1998), 2.1.12.1 (1993), 2.1.12.2 (2001), 2.1.12.3 (1998) a 2.1.12.4 (1998) Kódexu enologických postupov OIV.

Víno: podľa podmienok stanovených v časti I oddiele B bode 1 písm. c) prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v dokumentoch 3.5.11 (2001) a 3.5.11.1 (2001) Kódexu enologických postupov OIV.

Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 15) a 16)

21

Zníženie výskytu pôvodných mikroorganizmov v hrozne a mušte paskalizáciou

Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 1.18 (2019) a 2.1.26 (2019) Kódexu enologických postupov OIV.

čerstvé hrozno, 10), 11) a 12)

22

Ošetrenie kontinuálnymi vysokotlakovými procesmi

Podľa podmienok stanovených v dokumente 2.2.10 (2020) Kódexu enologických postupov OIV.

10), 11) a 12)

23

Extrakcia zložiek zo šupky ultrazvukom aplikovaným na rozdrvené hrozno

Podľa podmienok stanovených v dokumente 1.17 (2019) Kódexu enologických postupov OIV.

čerstvé hrozno

24

Ošetrenie hrozna použitím pulzných elektrických polí

Podľa podmienok stanovených v dokumente 2.1.27 (2020) Kódexu enologických postupov OIV.

čerstvé hrozno

25

Ošetrenie muštov a vín použitím adsorpčných styrén-divinylbenzénových častíc

Podľa podmienok stanovených v dokumentoch 2.2.11 (2020) a 3.4.22 (2020) Kódexu enologických postupov OIV.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)


Tabuľka 2

Povolené enologické zlúčeniny uvedené v článku 3 ods. 1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Látky/aktivita

Číslo E

a/alebo

číslo CAS

Kódex enologických postupov OIV (5)

Odkaz na dokument kódexu OIV uvedený v článku 9 ods. 1

Prídavná látka

Technologická pomocná látka/látka, ktorá slúži ako technologická pomocná látka (6)

Podmienky a obmedzenia používania (7)

Kategórie vinárskych výrobkov (8)

1

Regulátory kyslosti

1.1

kyselina vínna (L(+)-)

E 334/CAS 87-69-4

dokument 2.1.3.1.1 (2001),

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-LTARAC

x

 

Podmienky a obmedzenia stanovené v časti I oddieloch C a D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 11 tohto nariadenia. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Špecifikácie pre kyselinu vínnu [L(+)-] stanovené v bode 2 dodatku 1 k tejto prílohe.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.2

kyselina jablčná (D,L-; L-)

E 296/–

dokument 2.1.3.1.1 (2001),

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACIMAL

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.3

kyselina mliečna

E 270/–

dokument 2.1.3.1.1 (2001),

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACILAC

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.4

L(+)-vínan draselný

E 336ii)/CAS 921-53-9

dokumenty 2.1.3.2.2 (1979),

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTTAR

 

x

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.5

hydrogenuhličitan draselný

E 501ii)/CAS 298-14-6

dokumenty 2.1.3.2.2 (1979),

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTBIC

 

x

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.6

uhličitan vápenatý

E 170/CAS 471-34-1

dokumenty 2.1.3.2.2 (1979),

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-CALCAR

 

x

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

síran vápenatý

E 516/–

dokument 2.1.3.1.1.1 (2017)

 

x

 

Podmienky a obmedzenia stanovené v oddiele A bode 2 písm. b) prílohy III. Najvyššie prípustné množstvo: 2 g/l.

3)

1.9

uhličitan draselný

E 501i)

dokumenty 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979)

 

 

x

Podmienky a obmedzenia stanovené v časti I oddieloch C a D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 11 tohto nariadenia. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Kyselina citrónová: platí iba cieľ a) v dokumentoch 3.1.1 (1979) a 3.1.1.1 (2001) OIV. Maximálne množstvo v takto ošetrenom víne uvedenom na trh: 1 g/l.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

1.10

kyselina citrónová

E 330

dokumenty 3.1.1 (1979), 3.1.1.1 (2001)

COEI-1-CITACI

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

1.11

vínne kvasinky

–/–

dokumenty 2.1.3.2.3 (2019), 2.1.3.2.3.1 (2019), 2.3.1 (2016)

COEI-1-SACCHA

COEI-1-NOSACC

 

x (6)

10), 11) a 12)

1.12

baktérie mliečneho kvasenia

–/–

dokumenty 2.1.3.2.3 (2019), 2.1.3.2.3.2 (2019), 3.1.2 (1979), 3.1.2.3 (1980)

COEI-1-BALACT

 

x (6)

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2

Konzervačné látky a antioxidanty

2.1

oxid síričitý

E 220/CAS 7446-09-5

dokumenty 1.12 (2004), 2.1.2 (1987),

3.4.4 (2003)

COEI-1-SOUDIO

x

 

Maximálne hodnoty (t. j. maximálne množstvo vo výrobku uvedenom na trh) stanovené v časti B prílohy I.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2.2

hydrogensiričitan draselný

E 228/CAS 7773-03-7

dokumenty 1.12 (2004), 2.1.2 (1987), 3.4.4 (2003)

COEI-1-POTBIS

x

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2.3

disiričitan didraselný

E 224/CAS 16731-55-8

dokumenty 1.12 (2004), 2.1.2 (1987), 3.4.4 (2003)

COEI-1-POTANH

x

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2.4

sorban draselný

E 202

dokument 3.4.5 (1988)

COEI-1-POTSOR

x

 

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

2.5

lyzozým

E 1105

dokumenty 2.2.6 (1997), 3.4.12 (1997)

COEI-1-LYSOZY

x

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2.6

kyselina L-askorbová

E 300

dokumenty 1.11 (2001), 2.2.7 (2001), 3.4.7 (2001)

COEI-1-ASCACI

x

 

Maximálne množstvo v takto ošetrenom víne uvedenom na trh: 250 mg/l. Maximálne 250 mg/l pri každom ošetrení.

čerstvé hrozno, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

2.7

dimetyl-dikarbonát (DMDC)

E 242/CAS 4525-33-1

dokument 3.4.13 (2001)

COEI-1-DICDIM

x

 

Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

3

Adsorbenty

3.1

uhlie na enologické účely

 

dokumenty 2.1.9 (2002), 3.5.9 (1970)

COEI-1-CHARBO

 

x

Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

biele vína, 2), 10) a 14)

3.2

selektívne rastlinné vlákna

 

dokument 3.4.20 (2017)

COEI-1-FIBVEG

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

4

Aktivátory alkoholového kvasenia a malolaktickej fermentácie

4.1

mikrokryštalická celulóza

E 460i)/CAS 9004-34-6

dokumenty 2.3.2 (2019), 3.4.21 (2015)

COEI-1-CELMIC

 

x

V súlade so špecifikáciami stanovenými v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

4.2

hydrogenfosforečnan diamónny

E 342/CAS 7783-28-0

dokument 4.1.7 (1995)

COEI-1-PHODIA

 

x

Len pre alkoholové kvasenie. V množstve najviac 1 g/l (vyjadrené ako soľ) (9) alebo 0,3 g/l v prípade druhotného kvasenia šumivých vín.

čerstvé hrozno, 2), 10), 11), 12), druhotné alkoholové kvasenie v prípade 4), 5), 6) a 7)

4.3

síran amónny

E 517/CAS 7783-20-2

dokument 4.1.7 (1995)

COEI-1AMMSUL

 

x

4.4

hydrosiričitan amónny

–/CAS 10192-30-0

 

COEI-1-AMMHYD

 

x

Len pre alkoholové kvasenie. V množstve najviac 0,2 g/l (vyjadrené ako soľ) a v rozsahu maximálnych hodnôt stanovených v riadkoch 2.1. 2.2 a 2.3.

čerstvé hrozno, 2), 10), 11), a 12)

4.5

hydrochlorid tiamínu

–/CAS 67-03-8

dokumenty 2.3.3 (1976), 4.1.7 (1995)

COEI-1-THIAMIN

 

x

Len pre alkoholové kvasenie.

V množstve najviac 0,6 mg/l (vyjadrené ako tiamín) pri každom ošetrení.

čerstvé hrozno, 2), 10), 11), 12), druhotné alkoholové kvasenie v prípade 4), 5), 6) a 7)

4.6

autolyzáty kvasiniek

–/–

dokumenty 2.3.2 (2019), 3.4.21 (2015)

COEI-1-AUTLYS

 

x (6)

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

4.7

bunkové steny kvasiniek

–/–

dokumenty 2.3.4 (1988), 3.4.21 (2015)

COEI-1-YEHULL

 

x (6)

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

4.8

inaktivované kvasinky

–/–

dokumenty 2.3.2 (2019), 3.4.21 (2015)

COEI-1-INAYEA

 

x (6)

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

4.9

inaktivované kvasinky so zaručenými úrovňami glutatiónu

–/–

dokument 2.2.9 (2017)

COEI-1-LEVGLU

 

x (6)

Len pre alkoholové kvasenie.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5

Číriace prípravky

5.1

jedlá želatína

–/CAS 9000-70-8

dokumenty 2.1.6 (1997), 3.2.1 (2011)

COEI-1-GELATI

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.2

pšeničná bielkovina

 

dokumenty 2.1.17 (2004), 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.3

hrachová bielkovina

 

dokumenty 2.1.17 (2004), 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.4

zemiaková bielkovina

 

dokumenty 2.1.17 (2004), 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.5

vyzina

 

dokument 3.2.1 (2011)

COEI-1-COLPOI

 

X

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

5.6

kazeín

–/CAS 9005-43-0

dokument 2.1.16 (2004)

COEI-1-CASEIN

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.7

kazeinát draselný

–/CAS 68131-54-4

dokumenty 2.1.15 (2004), 3.2.1 (2011)

COEI-1-POTCAS

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.8

vaječný albumín

–/CAS 9006-59-1

dokument 3.2.1 (2011)

COEI-1-OEUALB

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

5.9

bentonit

–/–

dokumenty 2.1.8 (1970), 3.3.5 (1970)

COEI-1-BENTON

 

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.10

oxid kremičitý (gél alebo koloidný roztok)

E 551/–

dokumenty 2.1.10 (1991), 3.2.1 (2011), 3.2.4 (1991)

COEI-1-DIOSIL

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.11

kaolín

–/CAS 1332-58-7

dokument 3.2.1 (2011)

COEI-1-KAOLIN

 

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

5.12

taníny

 

dokumenty 2.1.7 (2019), 2.1.17 (2004), 3.2.6 (2019), 3.2.7 (2004), 4.1.8 (1981), 4.3.2 (1981)

COEI-1-TANINS

 

x

 

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.13

chitozán získaný z húb Aspergillus niger alebo Agaricus bisporus

–/CAS 9012-76-4

dokumenty 2.1.22 (2009), 3.2.1 (2011), 3.2.12 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.14

chitín-glukán získaný z huby Aspergillus niger

chitín: CAS 1398-61-4, glukán: CAS 9041-22-9.

dokumenty 2.1.23 (2009),3.2.1 (2011), 3.2.13 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.15

kvasinkové bielkovinové extrakty

–/–

dokumenty 2.1.24 (2011), 3.2.14 (2011), 3.2.1 (2011)

COEI-1-EPLEV

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.16

polyvinylpolypyrolidón

E 1202/CAS 25249-54-1

dokument 3.4.9 (1987)

COEI-1-PVPP

 

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

5.17

alginát vápenatý

E 404/CAS 9005-35-0

dokument 4.1.8 (1981)

COEI-1-ALGIAC

 

x

Iba pri výrobe všetkých kategórií šumivých vín a perlivých vín kvasených vo fľašiach, pri ktorých sa kaly odstraňujú degoržovaním.

4), 5), 6), 7), 8) a 9)

5.18

alginát draselný

E 402/CAS 9005-36-1

dokument 4.1.8 (1981)

COEI-1-POTALG

 

x

Iba pri výrobe všetkých kategórií šumivých vín a perlivých vín kvasených vo fľašiach, pri ktorých sa kaly odstraňujú degoržovaním.

4), 5), 6), 7), 8) a 9)

6

Stabilizátory

6.1

hydrogenvínan draselný

E336i)/CAS 868-14-4

dokument 3.3.4 (2004)

COEI-1-POTBIT

 

x

Len na podporu vyzrážania vínnych solí.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.2

vínan vápenatý

–/–

dokument 3.3.12 (1997)

COEI-1-CALTAR

 

x

 

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.3

kyselina citrónová

E 330

dokumenty 3.3.1 (1970), 3.3.8 (1970)

COEI-1-CITACI

x

 

Maximálne množstvo v takto ošetrenom víne uvedenom na trh: 1 g/l.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.4

taníny

–/–

dokumenty 2.1.7 (2019), 3.2.6 (2019), 3.3.1 (1970)

COEI-1-TANINS

 

 

 

čerstvé hrozno, čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

6.5

hexakyanoželeznatan draselný

E 536/–

dokumenty 3.3.1 (1970), 3.3.10 (1970)

COEI-1-POTFER

 

x

Podľa podmienok stanovených v dodatku 4 k tejto prílohe. Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.6

fytát vápenatý

–/CAS 3615-82-5

dokument 3.3.1 (1970)

COEI-1-CALPHY

 

x

V prípade červených vín v množstve najviac 8 g/hl

Podľa podmienok stanovených v dodatku 4 k tejto prílohe.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.7

kyselina metavínna

E 353/–

dokument 3.3.7 (1970)

COEI-1-METACI

x

 

 

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.8

arabská guma

E 414/CAS 9000-01-5

dokument 3.3.6 (1972)

COEI-1-GOMARA

x

 

Quantum satis.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.9

kyselina vínna (D, L-) alebo jej neutrálna vápenatá soľ

–/CAS 133-37-9

dokumenty 2.1.21 (2008), 3.4.15 (2008)

COEI-1-DLTART

 

x

Len na vyzrážanie prebytočného vápnika.

Podľa podmienok stanovených v dodatku 4 k tejto prílohe.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.10

kvasinkové manoproteíny

–/–

dokument 3.3.13 (2005)

COEI-1-MANPRO

x

 

 

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.11

karboxymetylcelulóza

E466/–

dokument 3.3.14 (2020)

COEI-1-CMC

x

 

Len na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa.

biele a ružové vína, 4), 5), 6), 7), 8) a 9)

6.12

kopolyméry polyvinylimidazolu – polyvinylpyrolidónu (PVI/PVP)

–/CAS 87865-40-5

dokumenty 2.1.20 (2014), 3.4.14 (2014)

COEI-1-PVIPVP

 

x

Ošetrenie sa zaznamená do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

6.13

polyaspartát draselný

E 456/CAS 64723-18-8

dokument 3.3.15 (2016)

COEI-1-POTPOL

x

 

Len s cieľom prispieť k stabilizácii vínneho kameňa.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

6.14

kyselina fumarová

E 297/CAS 110-17-8

dokumenty 3.4.2 (2021), 3.4.23 (2021)

 

x

 

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

7

Enzýmy (10)

7.1

ureáza

EC 3.5.1.5.

dokument 3.4.11 (1995)

COEI-1-UREASE

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na zníženie obsahu močoviny vo víne.

Podľa podmienok stanovených v dodatku 6 k tejto prílohe.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

7.2

pektín lyázy

EC 4.2.2.10.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTPLY

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.3

pektín metylesteráza

EC 3.1.1.11.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTPME

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.4

polygalakturonáza

EC 3.2.1.15.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTPGA

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.5

hemiceluláza

EC 3.2.1.78.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTGHE

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.6

celuláza

EC 3.2.1.4.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTCEL

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.7

beta-glukanáza

EC 3.2.1.58.

dokument 3.2.10 (2004)

COEI-1-BGLUCA

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

7.8

glykozidáza

EC 3.2.1.20.

dokumenty 2.1.19 (2013), 3.2.9 (2013)

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.9

arabinanáza

EC 3.2.1.99.

dokumenty 1.13 (2021), 2.1.4 (2021), 2.1.18 (2021), 3.2.8 (2021), 3.2.11 (2021)

COEI-1-ACTARA

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

čerstvé hrozno, 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.10

beta-glukanáza (β1-3, β1-6)

EC 3.2.1.6.

dokument 3.5.7 (2013)

COEI-1-ACTGLU

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

7.11

glukozidáza

EC 3.2.1.21.

dokumenty 2.1.19 (2013), 3.2.9 (2013)

COEI-1-GLYCOS

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

7.12

aspergilopepsín I

EC 3.4.23.18.

dokumenty 2.2.12 (2021), 3.3.16 (2021)

COEI-1-PROTEA

COEI-1-PRENZY

 

x

Len na enologické účely pri macerácii, čírení, stabilizácii, filtrácii a na uvoľňovanie aromatických prekurzorov hrozna.

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

8

Plyny a baliace plyny (11)

8.1

argón

E 938/CAS 7440-37-1

dokumenty 2.2.5 (1970), 3.2.3 (2002)

COEI-1-ARGON

x (11)

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

8.2

dusík

E 941/CAS 7727-37-9

dokumenty 2.1.14 (1999), 2.2.5 (1970), 3.2.3 (2002)

COEI-1-AZOTE

x (11)

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

8.3

oxid uhličitý

E 290/CAS 124-38-9

dokumenty 1.7 (1970), 2.1.14 (1999), 2.2.3 (1970), 2.2.5 (1970), 2.3.9 (2005), 4.1.10 (2002)

COEI-1-DIOCAR

x (11)

x

V prípade neperlivých vín môže byť množstvo oxidu uhličitého v takto ošetrenom víne uvedenom na trh najviac 3 g/l a pretlak spôsobený prítomnosťou oxidu uhličitého musí byť pri teplote 20 °C nižší ako 1 bar.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

8.4

plynný kyslík

E 948/CAS 17778-80-2

dokumenty 2.1.1 (2016), 3.5.5 (2016)

COEI-1-OXYGEN

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

9

Fermentačné činidlá

9.1

vínne kvasinky

–/–

dokumenty 2.1.3.2.3.1. (2019), 2.3.1 (2016), 4.1.8 (1981)

COEI-1-SACCHA

COEI-1-NOSACC

 

x (6)

 

čerstvé hrozno, 2), 10), 11), 12), 13), druhotné alkoholové kvasenie v prípade 4), 5), 6) a 7)

9.2

baktérie mliečneho kvasenia

–/–

dokumenty 2.1.3.2.3.2 (2019), 3.1.2 (1979), 3.1.2.3 (1980)

COEI-1-BALACT

 

x (6)

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

10

Odstránenie nedostatkov

10.1

pentahydrát síranu meďnatého

–/CAS 7758-99-8

dokument 3.5.8 (1989)

COEI-1-CUISUL

 

x

V množstve najviac 1 g/hl a pod podmienkou, že obsah medi v takto ošetrenom výrobku nepresiahne 1 mg/l, s výnimkou likérových vín vyrábaných z nekvaseného alebo mierne kvaseného hroznového muštu, v prípade ktorého obsah medi nesmie prekročiť 2 mg/l.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

10.2

citran meďnatý

–/CAS 866-82-0

dokument 3.5.14 (2008)

COEI-1-CUICIT

 

x

V množstve najviac 1 g/hl a pod podmienkou, že obsah medi v takto ošetrenom výrobku nepresiahne 1 mg/l, s výnimkou likérových vín vyrábaných z nekvaseného alebo mierne kvaseného hroznového muštu, v prípade ktorého obsah medi nesmie prekročiť 2 mg/l.

čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu, 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

10.3

chitozán získaný z húb Aspergillus niger alebo Agaricus bisporus

–/CAS 9012-76-4

dokument 3.4.16 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

10.4

chitín-glukán získaný z huby Aspergillus niger

chitín: CAS 1398-61-4, glukán: CAS 9041-22-9.

dokument 3.4.17 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

10.5

inaktivované kvasinky

–/–

 

COEI-1-INAYEA

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

11

Iné postupy

11.1

živica z borovice halepskej

–/–

 

 

x

 

Podľa podmienok stanovených v dodatku 2 k tejto prílohe.

2), 10) a 11)

11.2

čerstvé kaly

–/–

 

 

 

x (6)

Len v suchých vínach. Čerstvé kaly sú zdravé a neriedené a obsahujú kvasinky z nedávnej výroby suchých vín. Množstvá nepresahujúce 5 % objemu ošetreného výrobku.

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 15) a 16)

11.3

karamel

E 150 a-d/–

dokument 4.3 (2007)

COEI-1-CARAMEL

x

 

Na účely prifarbenia, ako je vymedzené v bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

3)

11.4

alyl-izotiokyanát

–/57-06-7

 

 

 

x

Len na impregnovanie čistých parafínových plátkov. Pozri tabuľku 1.

Vo víne nesmú byť prítomné žiadne stopy alyl-izotiokyanátu.

Iba na čiastočne prekvasený mušt na priamu ľudskú spotrebu a na víno.

11.5

inaktivované kvasinky

–/–

 

COEI-1-INAYEA

 

x (6)

 

1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15) a 16)

b)

V dodatku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Kyselina vínna, ktorej použitie na znižovanie obsahu kyselín je stanovené v riadku 1.1 tabuľky 2 tejto prílohy, sa môže používať len pri výrobkoch, ktoré:

 

pochádzajú z odrôd viniča Elbling a Rizling a

 

pochádzajú z hrozna zozbieraného v Nemecku vo vinohradníckej zóne A.“;

c)

V dodatku 5 sa veta „Ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“ vypúšťa;

d)

V dodatku 7 sa veta „Ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“ vypúšťa;

e)

V dodatku 8 sa veta „Ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“ vypúšťa;

f)

V dodatku 10 sa veta „Ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.“ vypúšťa.

2.

Bod 2 v časti B oddielu A sa mení takto:

a)

V písmene c) sa štrnásta zarážka nahrádza takto:

„–

bielych vín s týmito chránenými zemepisnými označeniami a s celkovým obsahom alkoholu v objem. % vyšším ako 15 obj. % a obsahom cukru vyšším ako 45 g/l:

Franche-Comté,

Coteaux de l’Auxois,

Saône-et-Loire,

Ardèche,

Collines rhodaniennes,

Comté Tolosan,

Côtes de Gascogne,

Gers,

Côtes du Lot,

Côtes du Tarn,

Vins de la Corrèze,

Ile de Beauté,

Pays d’Oc,

Côtes de Thau,

Val de Loire,

Méditerranée,

Comtés rhodaniens,

Côtes de Thongue,

Côte Vermeille,

Agenais,

Landes,

Vins des Allobroges,

Var“;

b)

V písmene e) sa desiata zarážka nahrádza takto:

„–

vín pochádzajúcich zo Slovinska, ktoré sú oprávnené na chránené označenie pôvodu a ktoré sa označujú výrazmi: „vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor“, „vrhunsko vino ZGP – ledeno vino“, „vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor“ alebo „vrhunsko vino ZGP — slamno vino (vino iz sušenega grozdja)“.


(1)  Rok v zátvorkách za odkazmi na dokument Kódexu enologických postupov OIV označuje verziu dokumentu schváleného Úniou ako povolený enologický postup podľa podmienok a obmedzení používania stanovených v tejto tabuľke.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(4)  Ak sa neuplatňuje na všetky kategórie vinárskych výrobkov stanovených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(5)  Rok v zátvorkách za odkazmi na dokument Kódexu enologických postupov OIV označuje verziu dokumentu schváleného Úniou ako povolený enologický postup podľa podmienok a obmedzení používania stanovených v tejto tabuľke.

(6)  Látky používané ako technologické pomocné látky, ktoré sa uvádzajú v článku 20 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(7)  Povolené enologické zlúčeniny sa majú používať v súlade s ustanoveniami uvedenými v dokumentoch Kódexu enologických postupov OIV, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 3, pokiaľ sa neuplatňujú ďalšie podmienky a obmedzenia používania stanovené v tomto stĺpci.

(8)  Ak sa neuplatňuje na všetky kategórie vinárskych výrobkov stanovených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(9)  Amónne soli uvádzané v riadkoch 4.2, 4.3 a 4.4 sa môžu používať aj v kombinácii až do celkovej maximálnej hodnoty 1 g/l alebo 0,3 g/l v prípade druhotného kvasenia šumivého vína. V prípade amónnej soli uvedenej v riadku 4.4 sa však nemôže prekročiť maximálna hodnota uvedená v riadku 4.4.

(10)  Pozri aj článok 9 ods. 2 tohto nariadenia.

(11)  Keď sa používajú ako prídavné látky uvádzané v bode 20 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).“


PRÍLOHA II

Príloha III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 sa mení takto:

1.

V oddiele A bode 4 písm. a) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„zahusteným

hroznovým muštom, zahusteným hroznovým muštom získaným pôsobením priameho tepla, ktorý je, s výnimkou tejto operácie, v súlade s definíciou zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu alebo hroznového muštu zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu, aby sa zabránilo kvaseniu, v prípade španielskeho vína označovaného tradičným pojmom „vino generoso de licor“, pod podmienkou, že zvýšenie celkového obsahu alkoholu v objem. % v uvedenom víne neprekročí 8 obj. %“.

2.

V oddiele B bode 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Pokiaľ však ide o likérové vína s chráneným označením pôvodu „Condado de Huelva“, „Málaga“ a „Jerez-Xérès-Sherry“, hroznový mušt zo zhrozienkovateného hrozna, do ktorého bol pridaný neutrálny alkohol vínneho pôvodu, aby sa zabránilo kvaseniu, získaný z odrody viniča Pedro Ximénez, môže pochádzať z oblasti „Montilla-Moriles““.

3.

Dodatok 1 sa mení takto:

a)

V oddiele A sa tabuľka týkajúca sa „ŠPANIELSKA“ nahrádza takto:

Likérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Alicante

Moscatel de Alicante

 

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

 

Moscatel

 

Mistela

 

Vino dulce

Empordà

Mistela

 

Moscatel

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

 

Moscatel

Lebrija

 

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

 

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

 

Vino dulce“;

b)

Oddiel B sa mení takto:

i)

V bode 4 sa tabuľka týkajúca sa „ŠPANIELSKA“ nahrádza takto:

Likérové vína s chráneným označením pôvodu

Označenie výrobku podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu

Condado de Huelva

 

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor“;

ii)

V bode 5 sa za „TALIANSKO Marsala“ dopĺňajú tieto slová:

„CYPRUS

Κουμανδαρία (Commandaria)“;

iii)

V bode 6 sa za „TALIANSKO Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani“ dopĺňajú tieto slová:

„CYPRUS

Κουμανδαρία (Commandaria)“.

4.

V dodatku 3 sa zoznam odrôd nahrádza takto:

„Muscats — Grenache — Garnacha Blanca — Garnacha Peluda — Listán Blanco — Listán Negro-Negramoll — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Palomino — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo — Moscateles — Garnacha — Garnacha roja — Mazuela.“


Top