EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0018

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/18 zo 4. januára 2022, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov v severnej populácii tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š.

C/2022/35

Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2022, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/18/oj

10.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/6


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/18

zo 4. januára 2022,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov v severnej populácii tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2021/92 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2021.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v severnej populácii tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovanými v Francúzsku vyčerpala kvóta pridelená na rok 2021.

(3)

V prípade danej populácie je preto nevyhnutné zakázať určité rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta, ktorá bola na rok 2021 pridelená Francúzsku pre severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. uvedenú v prílohe, sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku sa odo dňa uvedeného v prílohe zakazujú rybolovné činnosti v populácii uvedenej v článku 1. Zakazuje sa najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie, ktoré dané plavidlá ulovili po uvedenom dni.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2021/92 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 31, 29.1.2021, s. 31).


PRÍLOHA

Číslo

21/TQ92

Členský štát

Francúzsko

Populácia

ALB/AN05N

Druh

severná populácia tuniaka dlhoplutvého (Thunnus alalunga)

Zóna

Atlantický oceán severne od 5° s. z. š.

Zákaz platný od

8. 12. 2021


Top