EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0017

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/17 zo 4. januára 2022, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách Únie a v nórskych vodách zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š.

C/2022/34

Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/17/oj

10.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/17

zo 4. januára 2022,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách Únie a v nórskych vodách zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2021/92 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2021.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii sleďa atlantického vo vodách Únie a v nórskych vodách zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š. plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku vyčerpala kvóta pridelená na rok 2021.

(3)

V prípade danej populácie je preto nevyhnutné zakázať určité rybolovné činnosti.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta, ktorá bola na rok 2021 pridelená Francúzsku pre populáciu sleďa atlantického vo vodách Únie a v nórskych vodách zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š. uvedenú v prílohe, sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

1.   Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku sa odo dňa uvedeného v prílohe zakazuje rybolov v populácii uvedenej v článku 1. Zakazuje sa najmä vyhľadávať ryby na účely lovu v uvedenej populácii, ako aj nahadzovať, osadzovať alebo vyťahovať rybársky výstroj na tieto účely.

2.   V prípade úlovkov získaných pred uvedeným dňom je naďalej povolené prekladať, ponechávať na palube, spracovávať na palube, premiestňovať, umiestňovať do klietok, vykrmovať a vyloďovať ryby a produkty rybolovu z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

3.   Nechcené úlovky druhov z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami sa musia vytiahnuť na palubu a ponechať na palube rybárskych plavidiel, ako aj zaznamenať, vylodiť a započítať do kvót v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2022

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2021/92 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 31, 29.1.2021, s. 31).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 2013. decembra 11 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA

Číslo

22/TQ92

Členský štát

Francúzsko

Populácia

HER/4AB. (vrátane HER/*4N-S62)

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š.

Zákaz platný od

8. 12. 2021


Top