EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2305

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 (Text s významom pre EHP)

C/2021/6946

OJ L 461, 27.12.2021, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 461/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2305

z 21. októbra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 48 písm. h), článok 51 ods. 1 písm. a), článok 53 ods. 1 písm. a) a e) a článok 77 ods. 1 písm. k),

keďže:

(1)

Podľa článku 45 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (2) sa úradné kontroly v členských štátoch na účely overenia splnenia podmienok a opatrení súvisiacich s dovozom produktov do Únie, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ako produkty z konverzie, majú vykonávať na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.

(2)

V článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa uvádzajú kategórie zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín a v prípade ktorých majú príslušné orgány vykonávať úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie. Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie uvedené v článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 spadajú na základe uvedeného ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/848 do kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625. Okrem toho môžu produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie spadať do kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625 aj na základe aktov alebo pravidiel uvedených v danom ustanovení iných než článok 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848. Rovnako môžu produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie spadať aj do kategórií zvierat a tovaru podľa článku 47 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) 2017/625, ak spĺňajú príslušné požiadavky.

(3)

V súlade s článkom 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 môžu byť zvieratá a tovar, ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko, oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach. V článku 3 bode 24 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa pri vymedzení pojmu „riziko“ uvádza nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie, ale nie na kvalitu potravín. Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie vstupujúce do Únie sa môžu považovať za produkty, ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo pre životné prostredie, ak nespadajú do kategórií zvierat a tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 47 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) 2017/625, alebo do kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625, pre ktorých vstup do Únie boli stanovené podmienky alebo opatrenia v súlade s článkom 126 resp. 128 nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a) až h) a j) uvedeného nariadenia, podľa ktorých sa splnenie podmienok a opatrení musí zisťovať pri vstupe zvierat a tovaru do Únie. Preto je vhodné oslobodiť takéto produkty od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

(4)

Úradné kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie a ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v súlade s týmto nariadením, by sa mali vykonávať na mieste prepustenia do voľného obehu v Únii. Členské štáty by mali informovať Komisiu o miestach prepustenia do voľného obehu, na ktorých sa takéto kontroly vykonávajú. Komisia by mala aktualizovať zoznam miest prepustenia do voľného obehu v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES) uvedenom v článku 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625.

(5)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2123 (3) umožňuje príslušným orgánom na hraničných kontrolných staniciach vykonávať identifikačné a fyzické kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625 a zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú opatreniam stanoveným v aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f) daného nariadenia (EÚ), na kontrolných miestach iných, než sú hraničné kontrolné stanice. Podobne umožňuje delegované nariadenie (EÚ) 2019/2123 príslušným orgánom vykonávať dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a článku 74 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (4) vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice. Delegované nariadenie (EÚ) 2019/2123 sa však neuplatňuje na zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625, ak sú produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktmi z konverzie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(6)

Aby sa mohlo zabezpečiť uplatňovanie delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2123 na zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré sú produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktmi z konverzie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, treba rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti. Okrem toho by sa v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/2123 mali zaviesť ustanovenia špecifikujúce, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa v súvislosti so zásielkami určitých produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica.

(7)

S cieľom uľahčiť rýchlu manipuláciu so zvieratami a s tovarom vstupujúcimi do Únie by príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach mali mať možnosť povoliť v súlade s kapitolou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2124 (5) ďalšiu prepravu zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625 na miesto konečného určenia pred tým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych analýz a testov, a to aj vtedy, ak sú týmto tovarom produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(8)

Delegované nariadenia (EÚ) (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá:

a)

týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú určité produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie, ktoré vstupujú do Únie a ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo pre životné prostredie, oslobodené od úradných kontrol na hraničných staniciach, ktoré sa vykonávajú na účely overenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;

b)

týkajúce sa toho, na ktorom mieste sa majú vykonávať úradné kontroly produktov uvedených v písmene a), ktoré sa majú umiestniť na trh Únie, a

c)

týkajúce sa zmeny delegovaných nariadení (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby“ je produkt v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) 2018/848;

2.

„produkt z konverzie“ je produkt v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 7 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Článok 3

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

Od úradných kontrol na hraničnej kontrolnej stanici prvého príchodu do Únie sú oslobodené tieto produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie:

a)

produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie iné než produkty patriace do kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) 2017/625 a

b)

produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie patriace do kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625 iné než produkty, pre ktorých vstup do Únie boli stanovené podmienky alebo opatrenia na základe aktov prijatých v súlade s článkom 126 resp. 128 nariadenia (EÚ) 2017/625, alebo pre ktorých vstup do Únie boli stanovené podmienky alebo opatrenia v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a) až h) a j) uvedeného nariadenia.

Článok 4

Miesto úradných kontrol produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

1.   Príslušné úrady vykonávajú úradné kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie uvedených v článku 3, ktoré sa majú umiestniť na trh Únie, na mieste prepustenia do voľného obehu v členskom štáte, v ktorom sa zásielka prepúšťa do voľného obehu v Únii.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o miestach prepustenia do voľného obehu, na ktorých príslušné úrady vykonávajú úradné kontroly v súlade s odsekom 1, pričom uvedú ich názov, adresu a kontaktné údaje.

Komisia aktualizuje zoznam uvedených miest prepustenia do voľného obehu v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES).

3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány na miestach prepustenia do voľného obehu uvedených v odseku 1 mali technológiu a vybavenie potrebné na efektívne prevádzkovanie systému TRACES.

Článok 5

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2123

Delegované nariadenie (EÚ) 2019/2123 sa mení takto:

1.

Článok 1 odsek 1 sa mení takto:

a)

Písmeno a) sa mení takto:

i)

Vkladá sa tento bod ia):

„ia)

zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v bode i), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (*);

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).“;"

ii)

Bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ktoré podliehajú opatreniam stanoveným v aktoch uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f) nariadenia (EÚ) 2017/625, vrátane zásielok, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848;“;

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice v prípade zásielok:

i)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 72 ods. 1 a v článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

ii)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v bode i), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.“

2.

Pred kapitolu I sa vkladá tento článok 1a:

„Článok 1a

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„kontroly bezpečnosti potravín a krmív“ sú úradné kontroly vykonávané na účely overenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) 2017/625;

2.

„rastlinolekárske kontroly“ sú úradné kontroly vykonávané na účely overenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) 2017/625;

3.

„kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby“ sú úradné kontroly uvedené v článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2306 (*).

(*)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021, s. 13).“"

3.

Článok 2 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly na účely overenia dodržiavania pravidiel Únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a bezpečnosti krmív a pravidiel týkajúcich sa ochranných opatrení proti škodcom rastlín, ak sú splnené tieto podmienky:“;

b)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Ak nebolo v kolónke 30 certifikátu o inšpekcii podľa článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306 („certifikát o inšpekcii“) zaškrtnuté políčko „zásielka nemôže byť prepustená do voľného obehu“, príslušné orgány môžu na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, ktoré je uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, vykonávať tieto úradné kontroly:

a)

rastlinolekárske kontroly vo forme identifikačných a fyzických kontrol v súvislosti so zásielkami rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ia) tohto nariadenia;

b)

kontroly bezpečnosti potravín a krmív vo forme identifikačných a fyzických kontrol v súvislosti so zásielkami potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto nariadenia, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.“

4.

Vkladá sa tento článok 2a:

„Článok 2a

Podmienky vykonávania kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, v súvislosti so zásielkami určitých produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848

1.   Príslušné orgány môžu v súvislosti so zásielkami rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ia), a v súvislosti so zásielkami potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii) a ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, vykonávať kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, ktoré je uvedené v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

kontrolné miesto, na ktorom sa majú vykonávať kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol, uviedol v certifikáte o inšpekcii buď prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku pri jej oznamovaní vopred v súlade s článkom 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2307 (*), alebo príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici;

b)

výsledok kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme dokladových kontrol vykonaných príslušnými orgánmi hraničnej kontrolnej stanice je uspokojivý;

c)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zaznamenali v kolónke 26 certifikátu o inšpekcii svoje povolenie na presun zásielky na kontrolné miesto;

d)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zaznamenali do jednotného vstupného zdravotného dokladu svoje povolenie na presun zásielky na kontrolné miesto na účely kontrol bezpečnosti potravín a krmív vo forme identifikačných a fyzických kontrol alebo na účely rastlinolekárskych kontrol vo forme identifikačných a fyzických kontrol, podľa toho, čo je relevantné;

e)

predtým ako zásielka opustí hraničnú kontrolnú stanicu, príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici zodpovedný za kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby informuje príslušný orgán na kontrolnom mieste zodpovedný za kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby o príchode zásielky odoslaním certifikátu o inšpekcii do obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES);

f)

prevádzkovateľ prepravil zásielku z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto pod colným dohľadom bez vyloženia tovaru počas prepravy;

g)

prevádzkovateľ zabezpečil, aby zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ia) a zásielky potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, boli na kontrolné miesto sprevádzané overenou kópiou certifikátu o inšpekcii;

h)

prevádzkovateľ uviedol referenčné číslo certifikátu o inšpekcii v colnom vyhlásení predloženom colným orgánom na účely presunu zásielky na kontrolné miesto a kópiu uvedeného certifikátu uchoval, aby bola k dispozícii colným orgánom, ako sa uvádza v článku 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

2.   Požiadavka na to, aby zásielku sprevádzala overená kópia certifikátu o inšpekcii podľa odseku 1 písm. g) sa neuplatňuje, ak certifikát vydala v systéme TRACES štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v tretej krajine v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2021/2306 alebo ho do systému TRACES nahral prevádzkovateľ a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice skontrolovali, že zodpovedá pôvodnému certifikátu o inšpekcii.

(*)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021, s. 30).“"

5.

Článok 3 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, môžu príslušné orgány vykonávať identifikačné a fyzické kontroly zásielok potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii), ak je splnená niektorá z týchto podmienok:“;

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 3 a 4:

„3.   Príslušné orgány môžu v súvislosti so zásielkami potravín a krmív neživočíšneho pôvodu uvedenými v článku 1 ods. 1 písm. a) bode ii), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, vykonávať identifikačné a fyzické kontroly na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, ak okrem podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiadal o presun na kontrolné miesto na účely kontrol bezpečnosti potravín a krmív vo forme identifikačných a fyzických kontrol aj na účely kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol;

b)

v prípade, že príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice vyberú zásielku na kontroly bezpečnosti potravín a krmív vo forme identifikačných a fyzických kontrol aj na kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice v súvislosti so všetkými týmito kontrolami takýto presun povolili, resp. o ňom rozhodli. Uvedené kontroly sa vykonávajú na tom istom kontrolnom mieste, ktoré sa musí určiť pre kategóriu tovaru v zásielke a ktoré sa musí nachádzať v členskom štáte, v ktorom sa má zásielka prepustiť do voľného obehu.

4.   Ak sa zásielky presúvajú na kontrolné miesto v súlade s odsekom 3, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zodpovedné za kontroly bezpečnosti potravín a krmív zaznamenajú presun do jednotného vstupného zdravotného dokladu a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zodpovedné za kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby zaznamenajú presun do certifikátu o inšpekcii.“;

6.

Článok 4 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v písm. a) a b), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.“;

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 4 a 5:

„4.   V súvislosti so zásielkami rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. c), môžu príslušné orgány vykonávať identifikačné a fyzické kontroly na inom kontrolnom mieste, než je hraničná kontrolná stanica, ak okrem jednej z podmienok stanovených v odseku 2 platí aj toto:

a)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku požiadal o presun na kontrolné miesto na účely rastlinolekárskych kontrol vo forme identifikačných a fyzických kontrol aj na účely kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol;

b)

v prípade, že príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice vyberú zásielku na rastlinolekárske kontroly vo forme identifikačných a fyzických kontrol alebo aj na kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice v súvislosti so všetkými týmito kontrolami takýto presun povolili, resp. o ňom rozhodli. Uvedené kontroly sa vykonávajú na tom istom kontrolnom mieste, ktoré sa musí určiť pre kategóriu tovaru v zásielke a ktoré sa musí nachádzať v členskom štáte, v ktorom sa má zásielka prepustiť do voľného obehu.

5.   Ak sa zásielky presúvajú na kontrolné miesto v súlade s odsekom 4, príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zodpovedné za rastlinolekárske kontroly zaznamenajú presun do jednotného vstupného zdravotného dokladu a príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice zodpovedné za kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby zaznamenajú presun do certifikátu o inšpekcii.“

7.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 6:

„6.   V súvislosti so zásielkami, ktoré sa presúvajú na kontrolné miesto na účely vykonania kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol, príslušné orgány kontrolného miesta:

a)

potvrdia príchod zásielky príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice zodpovedným za kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby prostredníctvom systému TRACES;

b)

zaznamenajú do certifikátu o inšpekcii výsledok kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby vo forme identifikačných a fyzických kontrol a rozhodnutie o zásielke v súlade s článkom 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.“

8.

V článku 7 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), ktoré vstupujú do Únie, môžu vykonávať niektoré z týchto orgánov:“

9.

Článok 8 sa mení takto:

a)

V odseku 1 písm. a) sa dopĺňa tento bod v):

„v)

certifikátu o inšpekcii uvedeného v delegovanom nariadení (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia“;

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak má prevádzkovateľ prepraviť zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na kontrolné miesto na účely vykonania identifikačných a fyzických kontrol, uplatňujú sa články 2, 2a, 4 a 5.“

Článok 6

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2124

Delegované nariadenie (EÚ) 2019/2124 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 1 písm. a) sa vkladá tento bod:

„iia)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v bodoch i) a ii), ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (*).

(*)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).“"

2.

V článku 6 ods. 3 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku zabezpečí, že obal alebo dopravný prostriedok zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iia) sú uzavreté alebo zapečatené tak, aby počas prepravy do zariadenia na ďalšiu prepravu a počas uskladnenia v tomto zariadení:“.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2123 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice (Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, s. 64).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2124 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá pre úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru v tranzite, zásielok určených na prekládku alebo na ďalšiu prepravu cez Úniu a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EÚ) č. 206/2010, (EÚ) č. 605/2010, (EÚ) č. 142/2011, (EÚ) č. 28/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/759 a rozhodnutie Komisie 2007/777/ES (Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, s. 73).


Top