EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2304

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2304 z 18. októbra 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 dopĺňa o pravidlá vydávania doplnkových certifikátov, ktorými sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov (Text s významom pre EHP)

C/2021/7376

OJ L 461, 27.12.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2304/oj

27.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 461/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2304

z 18. októbra 2021,

ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 dopĺňa o pravidlá vydávania doplnkových certifikátov, ktorými sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 2,

keďže:

(1)

Niektoré tretie krajiny vyžadujú, aby sa produkty ekologickej živočíšnej výroby vyrábali bez použitia antibiotík. Aby sa prevádzkovateľom alebo skupinám prevádzkovateľov v Únii, ktorí chcú takéto produkty vyvážať, uľahčil prístup na trhy v týchto krajinách, mali by byť schopní preukázať nepoužívanie antibiotík úradným dokladom.

(2)

Podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 2018/848 majú príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne alebo súkromné inšpekčné organizácie vydať certifikát každému prevádzkovateľovi alebo každej skupine prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoju činnosť a dodržiavajú uvedené nariadenie. Prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov by na osvedčenie toho, že produkty ekologickej živočíšnej výroby sa vyrábajú bez použitia antibiotík, mali mať možnosť požiadať uvedené príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne alebo súkromné inšpekčné organizácie o vydanie doplnkového certifikátu. Vzor tohto doplnkového certifikátu by sa mal stanoviť.

(3)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Doplnkový certifikát, ktorým sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov

Dotknutý príslušný orgán alebo v náležitom prípade príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vydá na žiadosť prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, ktorí už majú certifikát uvedený v článku 35 nariadenia (EÚ) 2018/848, doplnkový certifikát, ktorým sa osvedčuje, že prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vyrobili produkty ekologickej živočíšnej výroby bez použitia antibiotík, ak je takýto certifikát potrebný na účely vývozu uvedených produktov z Únie. Vzor tohto doplnkového certifikátu je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.


PRÍLOHA

Doplnkový certifikát, ktorým sa na účely vývozu osvedčuje nepoužívanie antibiotík v ekologickej poľnohospodárskej výrobe živočíšnych produktov

1.

Číslo dokladu:

2.

(vyberte príslušnú možnosť)

Prevádzkovateľ

Skupina prevádzkovateľov

3.

Meno/názov a adresa prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov:

4.

Názov a adresa príslušného orgánu alebo v náležitom prípade štátnej inšpekčnej organizácie či súkromnej inšpekčnej organizácie prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov a číselný kód v prípade štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie:

5.

Číslo certifikátu vydaného prevádzkovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 2018/848 v súlade s prílohou VI k uvedenému nariadeniu:

Tento certifikát bol vydaný na účely osvedčenia toho, že prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov (vyberte príslušnú možnosť) vyrobili nasledujúce produkty ekologickej živočíšnej výroby bez použitia antibiotík:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Dátum a miesto:

Meno a podpis v mene vydávajúceho príslušného orgánu alebo v náležitom prípade štátnej inšpekčnej organizácie či súkromnej inšpekčnej organizácie:

7.

Doplnkový certifikát platný od……….[vložte dátum] do……….[vložte dátum]


Top