EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2119

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2119 z 1. decembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

C/2021/8546

OJ L 430, 2.12.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

2.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 430/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2119

z 1. decembra 2021,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určitých záznamov a vyhlásení požadovaných od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov a technických prostriedkov na vydávanie certifikátov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, pokiaľ ide o vydávanie certifikátov pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 35 ods. 10, článok 39 ods. 2 písm. a) a b) a článok 45 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 35 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa certifikát, ktorý poskytujú prevádzkovateľom alebo skupinám prevádzkovateľov príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie, má vydať podľa možnosti v elektronickej podobe. Vývoj a úplné zavedenie elektronického obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) uvedeného v článku 2 bode 36 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 (2) umožní od 1. januára 2023 všetkým príslušným orgánom, štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám v Únii vydávanie certifikátov v elektronickej podobe. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť, že certifikát uvedený v článku 35 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa musí od 1. januára 2023 vydať v elektronickej podobe prostredníctvom systému TRACES.

(2)

V nariadení (EÚ) 2018/848 sa od prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov vyžaduje, aby viedli záznamy na účely preukázania súladu s uvedeným nariadením. Určité minimálne požiadavky na vedenie záznamov a podrobnosti sú stanovené v článku 9 ods. 10 písm. c) a článku 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 a v prílohách II a III k uvedenému nariadeniu.

(3)

V súlade so všeobecnými pravidlami výroby uvedenými v nariadení (EÚ) 2018/848 sa musia v prípade potreby zaviesť preventívne opatrenia a opatrenia predbežnej opatrnosti na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie. Príslušné úradné kontroly preto zahŕňajú najmä overovanie uplatňovania takýchto opatrení prevádzkovateľmi a skupinami prevádzkovateľov. Hoci uplatňovanie niektorých z uvedených opatrení možno overiť fyzickými inšpekciami na mieste, v prípade iných opatrení sú na preukázanie ich uplatňovania potrebné záznamy. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov by preto mali viesť takéto záznamy, aby ich v prípade potreby mohli predložiť ako dôkaz. Napríklad ako dôkaz o opatreniach, ktoré sa prijali s cieľom zabrániť kontaminácii nepovolenými produktmi a látkami a zmiešaniu s neekologickými produktmi, možno poskytnúť tak, že sa uchovávajú dôkazy o čistení zariadení, vybavenia a dopravných prostriedkov a dôkazy o odbornej príprave.

(4)

Evidencia dokumentov je relevantná aj na účely vysledovateľnosti a hmotnostnej bilancie, a teda aj na posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848. Kontroly vysledovateľnosti a hmotnostnej bilancie sa podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/771 (3) vzťahujú na konkrétne informácie, ktoré je potrebné odôvodniť príslušnými dokumentmi. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov by mali dané dokumenty viesť s cieľom poskytnúť dôkazy o súlade ich činností s predpismi.

(5)

V súlade s článkom 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa úradné kontroly majú vykonávať najmä na základe pravdepodobnosti nedodržiavania súladu. Príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie potrebujú na tento účel relevantné informácie. Preto sa v článku 39 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 vyžaduje, aby prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov podávali všetky vyhlásenia a iné oznámenia, ktoré sú potrebné pre úradné kontroly. Okrem toho sa v článku 39 ods. 1 písm. d) bode i) uvedeného nariadenia okrem iného vyžaduje úplný opis ich ekologických výrobných jednotiek alebo výrobných jednotiek v období konverzie a ich činností.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa úradné kontroly mohli vhodne plánovať, je potrebné špecifikovať informácie, ktoré sa majú v týchto vyhláseniach a iných oznámeniach uvádzať, a to najmä informácie týkajúce sa činností, ktoré sú predmetom subdodávok, a určité podrobnosti o výrobných jednotkách a iných priestoroch, zariadeniach a jednotkách používaných na činnosti prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ako aj plánovanej prognózy výroby.

(7)

V súlade s článkom 1 prvým odsekom a článkom 1 druhým odsekom písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1378 (4), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2022, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 sú povinné prevádzkovateľom, skupinám prevádzkovateľov a vývozcom v tretích krajinách, ktorí boli podrobení kontrolám uvedeným v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) uvedeného nariadenia, poskytnúť certifikát, ktorý sa má vydať v elektronickej podobe a s použitím systému TRACES. Keďže používanie systému TRACES nebude možné pred 1. januárom 2023, je potrebné odložiť povinnosť používať systém TRACES aj vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/1378.

(8)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848. Ustanovenie o používaní systému TRACES by sa však malo uplatňovať od 1. januára 2023.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vydávanie certifikátu uvedeného v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v elektronickej podobe

Certifikát uvedený v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa vydáva takto:

a)

v súlade so vzorom stanoveným v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2018/848;

b)

v elektronickej podobe s použitím elektronického obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) uvedeného v článku 2 bode 36 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1715.

Článok 2

Záznamy, ktoré majú viesť prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov vedú všetky potrebné dokumenty vrátane skladových a finančných záznamov, ktoré príslušným orgánom alebo v náležitom prípade štátnym inšpekčným organizáciám alebo súkromným inšpekčným organizáciám umožnia vykonávať najmä tieto kontroly:

a)

kontroly preventívnych opatrení a opatrení predbežnej opatrnosti prijatých v súlade s článkom 9 ods. 6 a článkom 28 nariadenia (EÚ) 2018/848;

b)

kontrolu vysledovateľnosti v súlade s článkom 1 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/771;

c)

kontrolu hmotnostnej bilancie v súlade s článkom 1 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/771.

2.   Dokumenty, ktoré sa majú uchovávať na účely kontrol uvedených v odseku 1 písm. a), zahŕňajú najmä dokumenty potvrdzujúce, že prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov prijali primerané a vhodné opatrenia s cieľom:

a)

predchádzať škodcom a chorobám;

b)

zabrániť kontaminácii produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848, a zmiešaniu s neekologickými produktmi.

Článok 3

Vyhlásenia a iné oznámenia potrebné pre úradné kontroly

Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov uvedú vo svojich vyhláseniach alebo oznámeniach podľa článku 39 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 príslušnému orgánu, štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, ktoré vykonávajú úradné kontroly, tieto informácie:

a)

ktoré činnosti, na ktoré sa vzťahuje certifikát uvedený v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, sú predmetom subdodávok;

b)

adresu alebo geolokalizáciu ekologických výrobných jednotiek, výrobných jednotiek v období konverzie a neekologických výrobných jednotiek, oblasť zberu voľne rastúcich rastlín alebo rias a iných priestorov a jednotiek používaných na ich činnosti;

c)

v prípade chovov rozdelených na rôzne výrobné jednotky v súlade s článkom 9 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 opis a adresu alebo geolokalizáciu neekologických výrobných jednotiek;

d)

plánovanú prognózu výroby.

Uvedené vyhlásenia a oznámenia sa v prípade potreby aktualizujú.

Článok 4

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/1378

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa druhý odsek písm. a) nahrádza takto:

„a)

sa vydáva takto:

i)

v súlade so vzorom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

ii)

v elektronickej podobe s použitím elektronického obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) uvedeného v článku 2 bode 36 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 (*1);

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).“"

2.

V článku 3 sa dopĺňa tento tretí odsek:

„Článok 1 druhý odsek písm. a) bod ii) sa uplatňuje od 1. januára 2023.“

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Článok 1 písm. b) sa uplatňuje od 1. januára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov (Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021, s. 25).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (Ú. v. EÚ L 297, 20.8.2021, s. 24).


Top