EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2075

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2075 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/979 na podporu vytvorenia medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície podľa otvorených medzinárodných noriem

ST/13737/2021/INIT

OJ L 421, 26.11.2021, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2075/oj

26.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 421/72


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/2075

z 25. novembra 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/979 na podporu vytvorenia medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície podľa otvorených medzinárodných noriem

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 7. júla 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/979 (1), v ktorom sa predstavuje projekt v dvoch fázach. I. fázou je štúdia uskutočniteľnosti zameraná na vytvorenie medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície (ďalej len „systém AAMVS“).

(2)

V rozhodnutí (SZBP) 2020/979 sa stanovuje, že vykonávanie II. fázy projektu, a to vypracovanie koncepcie na vytvorenie systému AAMVS, možno povoliť, ak tak Rada rozhodne na základe výsledku štúdie uskutočniteľnosti.

(3)

Štúdia povolená rozhodnutím (SZBP) 2020/979 preukázala, že systém AAMVS je možné vytvoriť, a poukázala na viacero prvkov, ktoré bude potrebné zvážiť v záujme zrealizovania uvedenej koncepcie. II. fáza bude pozostávať z navrhnutia rámca pre systém AAMVS a plánu vytvorenia systému. Cieľom uvedených výstupov bude podporiť a usmerniť ďalšie budovanie systému AAMVS.

(4)

Rada by mala na základe výsledku štúdie uskutočniteľnosti rozhodnúť, že sa vykoná II. fáza projektu.

(5)

Účinnosť rozhodnutia (SZBP) 2020/979 sa skončí 14 mesiacov odo dňa uzavretia dohody o financovaní uvedenej v jeho článku 3 ods. 4, pokiaľ Rada nerozhodne o predĺžení platnosti tohto rozhodnutia, aby sa umožnilo vykonávanie II. fázy projektu.

(6)

Pokračovanie činností uvedených v článku 1 rozhodnutia (SZBP) 2020/979 do 30. novembra 2022 nemá žiadne dôsledky na finančné zdroje.

(7)

Rozhodnutie (SZBP) 2020/979 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2020/979 sa mení takto:

1.

Článok 1 ods. 1 druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Tento projekt pozostáva z dvoch fáz, I. fázy a II. fázy.

Počas I. fázy v prvom roku vykonávania sa vypracovala štúdia uskutočniteľnosti zameraná na vytvorenie medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície (ďalej len „systém AAMVS“), v ktorej sa preskúmali možnosti vhodných metód a nástrojov posudzovania rizík a kvality.

Počas II. fázy sa na základe výsledku štúdie uskutočniteľnosti v rámci I. fázy vypracuje koncepcia na vytvorenie systému AAMVS.“

2.

Článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Suma určená na pokrytie I. fázy projektu je 821 872 EUR. Suma určená na pokrytie II. fázy projektu je 820 237 EUR.“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Stráca účinnosť 30. novembra 2022.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. novembra 2021

Za Radu

predseda

Z. POČIVALŠEK


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/979 zo 7. júla 2020 na podporu vytvorenia medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície podľa otvorených medzinárodných noriem (Ú. v. EÚ L 218, 8.7.2020, s. 1).


Top