EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2026

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2026 z 13. septembra 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592, pokiaľ ide o určité dočasné výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a ich obdobie uplatňovania

C/2021/6588

OJ L 415, 22.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2026/oj

22.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 415/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2026

z 13. septembra 2021,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592, pokiaľ ide o určité dočasné výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a ich obdobie uplatňovania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/592 (2) sa zaviedli určité výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, okrem iného aj v sektore vinohradníctva a vinárstva, ktorých cieľom bolo poskytnúť hospodárskym subjektom pôsobiacim v tomto sektore určitú úľavu a pomôcť im zvládať dôsledky pandémie COVID-19. Napriek užitočnosti týchto opatrení sa však na trhu s vínom nepodarilo obnoviť rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

(2)

Pandémia COVID-19 nie je pod kontrolou. V niektorých regiónoch Únie a celého sveta sú očkovacie kampane nedostatočné a vo väčšine krajín sa stále uplatňujú obmedzenia pohybu a opatrenia na obmedzenie sociálnych kontaktov. K uvedeným opatreniam naďalej patria obmedzenia týkajúce sa cestovania, veľkosti spoločenských podujatí, súkromných osláv, verejných udalostí a možností konzumovať jedlo a nápoje mimo domova. Uvedené obmedzenia vedú k ďalšiemu poklesu spotreby vína v Únii, k väčším zásobám a všeobecnejšie k narušeniu trhu. V niektorých členských štátoch je tretina spotreby vína spojená s cestovným ruchom. Spotreba vína preto naďalej klesá a zásoby zostávajú veľké. Tieto účinky pandémie spolu s clami uloženými Spojenými štátmi a mrazom v Európe v apríli 2021 mali vážny negatívny vplyv na príjmy výrobcov vína v Únii. Odhaduje sa, že kombinácia všetkých týchto faktorov mala za následok zníženie obratu v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie v priemere o 15 až 20 %, pričom niektoré spoločnosti oznámili straty až do výšky 40 %.

(3)

Okrem toho neistota, pokiaľ ide o trvanie krízy, ktoré je naďalej ťažké predvídať z dôvodu rýchlej mutability vírusu, ešte viac prehlbuje existujúce výrazné narušenie trhu Únie s vínom. To znamená, že oživenie odvetvia bude trvať dlhšie, ako sa mohlo predpokladať na začiatku roka 2021. Preto je vhodné naďalej poskytovať sektoru vinohradníctva a vinárstva Únie dočasnú a výnimočnú podporu, aby sa zabránilo avizovanému nárastu konkurzov.

(4)

Keďže poistenie úrody je dôležitým nástrojom riadenia rizík vrátane rizík spojených s nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ako sú napríklad oneskorené a obzvlášť dlhé obdobia silných mrazov v apríli 2021, a rizík spojených s narušením trhu, ako je napríklad narušenie v dôsledku pandémie COVID-19, je vhodné poskytnúť vinohradníkom silnejší stimul na uzatváranie poistenia úrody, a to zvýšením podpory Únie na uvedené opatrenie. Je zároveň vhodné, aby tento stimul pokrýval viac ako jeden hospodársky rok, pretože skúsenosti ukázali, že využívanie podpory na poistenie úrody bolo v minulosti veľmi obmedzené. Preto je zásadné mať dostatok času na informovanie a povzbudenie členských štátov a hospodárskych subjektov v sektore vinohradníctva a vinárstva, aby využili túto výnimočnú mieru podpory. Je teda potrebné zvýšiť finančný príspevok Únie na podporu poistenia úrody podľa článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592 od 16. októbra 2021 do konca programového obdobia 2019 – 2023.

(5)

Okrem toho, keďže sa neočakáva, že sa v krátkodobom horizonte obnoví rovnováha medzi ponukou a dopytom na trhu Únie s vínom, treba predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených v článkoch 5a a 6, článku 7 ods. 2 a článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592 do 15. októbra 2022.

(6)

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi rozpočtovými rokmi 2021 a 2022 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať od 16. októbra 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/592

Delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 sa mení takto:

1.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

 

„Odchylne od článku 49 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 finančný príspevok Únie na podporu na poistenie úrody pri operáciách vybraných od 4. mája 2020 do 15. októbra 2021 nepresiahne 70 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie:“;

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

 

„Pri operáciách vybraných od 16. októbra 2021 do 15. októbra 2023 neprekročí finančný príspevok Únie na podporu poistenia úrody 80 % nákladov na takéto poistné.“

2.

V článku 10 sa dátum „15. októbra 2021“ nahrádza dátumom „15. októbra 2022“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. októbra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/592 z 30. apríla 2020 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (Ú. v. EÚ L 140, 4.5.2020, s. 6).


Top