EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1764

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1764 z 5. októbra 2021 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)

ST/8988/2021/INIT

OJ L 355, 7.10.2021, p. 6–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj

7.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 355/6


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/1764

z 5. októbra 2021

o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (rozhodnutie o pridružení zámoria vrátane Grónska)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 203,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá a postup pridruženia medzi Úniou a zámorskými krajinami a územiami (ďalej len „ZKÚ“) vrátane Grónska a nahrádza sa rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (2) a rozhodnutie Rady 2014/137/EÚ (3). Rozhodnutie 2013/755/EÚ by sa preto malo zrušiť.

(2)

Po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severeného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) sa toto pridruženie vzťahuje na ZKÚ uvedené v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) s výnimkou 12 ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedených v uvedenej prílohe.

(3)

Podľa článku 204 ZFEÚ sa ustanovenia článkov 198 až 203 ZFEÚ vzťahujú na Grónsko, ak sa nestanovuje inak osobitnými ustanoveniami uvedenými v Protokole č. 34 k ZFEÚ o osobitnej úprave pre Grónsko. V súlade so Zmluvou, ktorou sa so zreteľom na Grónsko menia a dopĺňajú zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (4), sa vzťahy medzi Úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej upravujú rozhodnutím 2014/137/EÚ, v ktorom sa vyzdvihujú úzke historické, politické, hospodárske a kultúrne prepojenia medzi Úniou a Grónskom a v ktorom sa vymedzuje osobitné partnerstvo a spolupráca. Rozhodnutie 2014/137/EÚ stratilo účinnosť 31. decembra 2020.

(4)

Pomoc Únie určená pre ZKÚ, ktorá sa predtým financovala prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“), by sa mala od 1. januára 2021 financovať zo všeobecného rozpočtu Únie.

(5)

S cieľom znížiť počet nástrojov financovania vonkajšej činnosti a zefektívniť ich výkonnosť by sa mali vzťahy so všetkými ZKÚ vrátane Grónska zoskupiť do jediného rozhodnutia, ktorým sa nahradí rozhodnutie 2013/755/EÚ a rozhodnutie 2013/137/EÚ.

(6)

Partnerstvo založené týmto rozhodnutím by malo umožniť, aby pevné vzťahy medzi Úniou na jednej strane a ZKÚ na strane druhej pretrvali.

(7)

Rada v roku 2003 odsúhlasila, že budúce vzťahy Únie s Grónskom po roku 2006 sa budú zakladať na komplexnom partnerstve v záujme udržateľného rozvoja, ktoré bude zahŕňať osobitnú rybársku dohodu dojednanú v súlade so všeobecnými pravidlami a zásadami týkajúcimi sa takýchto dohôd.

(8)

V spoločnom vyhlásení Európskej únie na jednej strane a vlády Grónska a vlády Dánska na strane druhej o vzťahoch medzi Európskou úniou a Grónskom, ktoré bolo podpísané 19. marca 2015 v Bruseli, sa pripomenuli úzke historické, politické, hospodárske a kultúrne väzby medzi Úniou a Grónskom a vyjadril záväzok ďalej posilňovať vzťahy a spoluprácu na základe všeobecných spoločných záujmov a dať vzájomným vzťahom dlhodobú perspektívu.

(9)

V tomto rozhodnutí by sa mali vyzdvihnúť špecifiká partnerstva medzi Úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskom na strane druhej, ako napríklad cieľ zachovať úzke a trvalé väzby medzi Úniou, Grónskom a Dánskom, uznanie geostrategickej polohy Grónska, dôležitosť politického dialógu medzi Grónskom, Dánskom a Úniou, existenciu dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Úniou a Grónskom a prípadnú spoluprácu v otázkach súvisiacich s Arktídou. Vďaka vypracovaniu proaktívneho plánu opatrení a presadzovaniu spoločných záujmov by toto rozhodnutie malo reagovať na globálne výzvy, a to najmä tie, ktoré súvisia s čoraz väčším vplyvom zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, s námornou dopravou, s prírodnými zdrojmi vrátane surovín a s populáciami rýb, ako aj s výskumom a inováciou.

(10)

ZFEÚ a sekundárne právne predpisy prijaté na jej základe sa neuplatňujú automaticky aj na ZKÚ s výnimkou niektorých ustanovení, v ktorých sa výslovne stanovuje ich uplatňovanie. Hoci ZKÚ nie sú tretími krajinami, nie sú súčasťou jednotného trhu a musia napriek tomu plniť povinnosti, ktoré sa ukladajú tretím krajinám v súvislosti s obchodom, a najmä pravidlá pôvodu, sanitárne a fytosanitárne normy a bezpečnostné opatrenia.

(11)

Osobitný vzťah medzi Úniou a ZKÚ sa posúva od prístupu zameraného na rozvojovú spoluprácu k recipročnému partnerstvu, ktoré má podporovať udržateľný rozvoj v ZKÚ. Pokrok, ktorý sa doposiaľ dosiahol, by sa mal konsolidovať a posilňovať. Solidarita medzi Úniou a ZKÚ by sa mala okrem toho zakladať na ich jedinečnom vzťahu a na príslušnosti k rovnakej európskej rodine.

(12)

Príspevok občianskej spoločnosti k rozvoju ZKÚ sa môže zvýšiť posilnením organizácií občianskej spoločnosti vo všetkých sférach spolupráce.

(13)

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“), ktorú prijala Organizácia Spojených národov v septembri 2015, je reakciou medzinárodného spoločenstva na globálne výzvy a trendy súvisiace s udržateľným rozvojom. Agenda 2030, ktorej jadrom sú ciele udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov, Parížska dohoda (5) prijatá 12. decembra 2015 podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) (ďalej len „Parížska dohoda“) a akčný program z Addis Abeby, vytvára rámec pre vykonávanie zmien zacielených na odstraňovanie chudoby a na dosahovanie udržateľného rozvoja na celom svete. Má všeobecnú pôsobnosť, pričom poskytuje komplexný spoločný akčný rámec, ktorý sa uplatňuje tak na Úniu, ako aj na jej partnerov. Zabezpečuje rovnováhu medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozmerom udržateľného rozvoja uznávajúc dôležité prepojenia, ktoré existujú medzi jeho jednotlivými cieľmi a úlohami. Cieľom Agendy 2030 je to, aby sa na nikoho nezabudlo. Jej vykonávanie sa bude úzko koordinovať s ostatnými medzinárodnými záväzkami. Akcie vykonávané v rámci tohto rozhodnutia budú venovať osobitnú pozornosť prepojeniam medzi cieľmi udržateľného rozvoja, ako aj integrovaným akciám, ktoré môžu vytvárať vedľajšie prínosy a koherentným spôsobom plniť viaceré ciele. Zásadný význam pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja má rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, ktoré sú prierezovými otázkami celej Agendy 2030.

(14)

Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo aj naďalej spočívať na troch hlavných pilieroch, a to na podpore konkurencieschopnosti, posilňovaní odolnosti a znižovaní zraniteľnosti, a na podpore spolupráce a integrácie medzi ZKÚ a ďalšími partnermi a susednými regiónmi.

(15)

Finančná pomoc Únie prideľovaná v rámci partnerstva by mala vniesť do rozvoja ZKÚ európsku perspektívu, mala by prispieť k posilňovaniu úzkych a dlhotrvajúcich väzieb medzi Úniou a ZKÚ a zároveň by mala posilniť postavenie ZKÚ ako vysunutých pôsobísk Únie na základe spoločných hodnôt a historických väzieb medzi partnermi.

(16)

Vzhľadom na zemepisnú polohu ZKÚ a napriek rozdielnemu postaveniu, ktoré majú jednotliví aktéri v danej zemepisnej oblasti z hľadiska právnych predpisov Únie, by bolo v záujme všetkých strán, aby ZKÚ a ich susedia spolupracovali, pričom by sa mal klásť osobitný dôraz na oblasti spoločného záujmu a na podporu hodnôt a noriem Únie.

(17)

Prioritou spoločného záujmu je rozvoj intraregionálnej spolupráce. Intraregionálne operácie by sa mali podľa potreby usilovať o rovnováhu medzi regiónmi Tichomoria, Indického oceánu, Karibiku, Atlantiku a Arktídy.

(18)

ZKÚ čelia z dôvodu svojej zemepisnej polohy osobitným obmedzeniam. Pri vykonávaní tohto rozhodnutia by sa mali zohľadňovať najmä obmedzenia vyplývajúce z ich odľahlosti alebo mimoriadnej odľahlosti.

(19)

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia by sa mala zohľadniť sociálna a hospodárska situácia ZKÚ, najmä ZKÚ, ktoré sú oprávnené na poskytnutie oficiálnej rozvojovej pomoci na základe zoznamu príjemcov tejto pomoci vypracovaného Výborom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) pre rozvojovú pomoc.

(20)

Mnohé ZKÚ susedia s najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ, s africkými, karibskými a tichomorskými (ďalej len „AKT“) štátmi a inými tretími krajinami alebo územiami (6) a majú rovnaké potreby ako ich susedia, a to počnúc adaptáciou na zmenu klímy a jej zmierňovaním a zachovaním biodiverzity až po problémy súvisiace s oceánmi, hospodárskou diverzifikáciou a znižovaním rizika katastrof.

(21)

V oznámení Komisie z 24. októbra 2017 s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi Únie“, v záveroch, ku ktorým sa dospelo na 15. a 16. fóre ZKÚ – EÚ, ako aj v odporúčaniach Komisie týkajúcich sa rokovaní o dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a krajinami AKT sa vyzýva na posilnenie programov regionálnej spolupráce, do ktorých sú zapojené ZKÚ a ich susedné krajiny.

(22)

ZKÚ sa vyznačujú bohatou suchozemskou a morskou biodiverzitou. Zmena klímy negatívne ovplyvňuje prírodné prostredie ZKÚ a predstavuje hrozbu pre ich udržateľný rozvoj. K adaptácii na zmenu klímy a k zmierneniu jej následkov v ZKÚ prispievajú akcie v oblastiach zachovania biodiverzity a ekosystémových služieb, znižovania rizika katastrof, udržateľného riadenie prírodných zdrojov a podpory energie z udržateľných zdrojov a environmentálnej bezpečnosti. Pridruženie by sa malo usilovať o to, aby sa zabezpečilo zachovanie, obnova a udržateľné využívanie biologickej diverzity a ekosystémových služieb, čo sú kľúčové prvky z hľadiska dosahovania udržateľného rozvoja.

(23)

Únia a ZKÚ opätovne potvrdzujú, že majú z dôvodov ochrany životného prostredia a verejného zdravia právo regulovať vplyv odpadu v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami.

(24)

V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkom Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného rozvoja, by mal program zriadený týmto rozhodnutím (ďalej len „program“) prispievať k zdôrazneniu činnosti v oblasti klímy v rámci politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa, aby sa ciele v oblasti klímy podporovali 30 % rozpočtových výdavkov Únie. Očakáva sa, že prostredníctvom akcií v rámci tohto programu sa prispeje na ciele v oblasti klímy prostriedkami vo výške 25 % jeho celkového finančného krytia. Relevantné akcie sa určia počas vykonávania programu, pričom celkový prínos tohto programu by mal byť súčasťou príslušných procesov monitorovania, hodnotenia a preskúmania. S cieľom prispieť k zastaveniu a zvráteniu poklesu biodiverzity by tento program mal prispieť k ambícii poskytnúť 7,5 % ročných výdavkov v rámci viacročného finančného rámca na ciele v oblasti biodiverzity v roku 2024 a 10 % ročných výdavkov v rámci viacročného finančného rámca na ciele v oblasti biodiverzity v rokoch 2026 a 2027, pričom je potrebné zohľadniť existujúce prekrývanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity.

(25)

Vo vzťahoch medzi Úniou a ZKÚ by sa malo uznať, že ZKÚ môžu významne prispieť k dodržiavaniu záväzkov, ku ktorým sa Únia zaviazala v rámci viacstranných environmentálnych dohôd.

(26)

Únia a ZKÚ uznávajú mimoriadnu dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej sily udržateľného rozvoja ZKÚ.

(27)

Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadňovať kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispievať k tomu, aby sa zachovali.

(28)

Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mali prispieť k dosiahnutiu cieľa udržateľného hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

(29)

V tomto rozhodnutí sa naďalej stanovia pružné pravidlá pôvodu, a to aj pokiaľ ide o kumuláciu pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách, ktoré uzavreli dohodu o hospodárskom partnerstve s Úniou, ale po splnení určitých podmienok aj v prípade výrobkov s pôvodom v krajinách, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj v prípade výrobkov, ktoré sa dovážajú do Únie bez ciel a bez kvót v rámci systému všeobecných colných preferencií, a to takisto po splnení určitých podmienok. Uvedené podmienky sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo obchádzaniu obchodných opatrení a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.

(30)

V záujme príslušných hospodárskych subjektov a správnych orgánov v ZKÚ by sa mali aktualizovať postupy osvedčovania pôvodu zo ZKÚ. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali aktualizovať aj ustanovenia o administratívnej spolupráci medzi Úniou a ZKÚ.

(31)

Okrem toho sa zachovajú podrobné ustanovenia o ochrane a dohľade, aby sa príslušné orgány, ako aj hospodárske subjekty ZKÚ a Únie mohli spoliehať na jasné a transparentné pravidlá a postupy. Napokon, je v záujme všetkých strán, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie postupov a dojednaní, ktoré ZKÚ umožňujú vyvážať tovar do Únie bez ciel a bez kvót.

(32)

Berúc do úvahy ciele integrácie a rozvoj svetového obchodu v oblasti služieb a zriaďovania podnikov, je potrebné, aby sa podporoval rozvoj trhov so službami a investičné možnosti prostredníctvom zlepšovania prístupu ZKÚ na trh Únie v oblasti služieb a investícií. V tejto súvislosti by Únia mala ZKÚ ponúknuť čo najlepšie možné zaobchádzanie, ktoré ponúka akémukoľvek inému obchodnému partnerovi prostredníctvom komplexných doložiek najvyšších výhod, a zároveň by mala zabezpečiť pružnejšie možnosti obchodných vzťahov so ZKÚ tak, že podmienky, ktoré ZKÚ ponúkajú Únii, sa obmedzia na podmienky, ktoré ZKÚ ponúkajú iným veľkým obchodným hospodárstvam.

(33)

Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k budovaniu bezpečnejšieho, zdravšieho a transparentnejšieho finančného systému, ktorý je nevyhnutný z hľadiska upevňovania celosvetovej finančnej stability a posilňovania udržateľného rastu. Úsilie vyvíjané v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu právnych predpisov ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Náležitá pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.

(34)

Finančná pomoc Únie by sa mala sústrediť na tie oblasti, kde má najväčší účinok, vzhľadom na schopnosť Únie konať na globálnej úrovni a reagovať na celosvetové výzvy, ako napríklad odstránenie chudoby, udržateľný a inkluzívny rozvoj alebo celosvetové presadzovanie demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv a zásad právneho štátu, a vzhľadom na dlhodobú a predvídateľnú účasť Únie na rozvojovej pomoci a jej úlohu pri koordinácii s členskými štátmi.

(35)

V snahe o účinnosť, zjednodušenie a uznanie riadiacich kapacít orgánov ZKÚ by finančné zdroje poskytované ZKÚ mali byť riadené na základe recipročného partnerstva. Orgány ZKÚ by okrem toho mali prevziať na seba zodpovednosť za tvorbu a uskutočňovanie tých politík, na ktorých sa strany dohodnú v rámci stratégie spolupráce. V rámci pravidiel a procesu programovania a vykonávania by sa mali zohľadňovať obmedzené administratívne a ľudské zdroje ZKÚ.

(36)

Týmto rozhodnutím sa stanovuje finančné krytie pre pridruženie medzi ZKÚ a Úniou, ktoré má predstavovať pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu finančnú referenčnú sumu v zmysle bodu 19 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení, ako aj nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (7). Táto suma by sa mala považovať za vyjadrenie vôle zákonodarcu a nemali by ňou byť dotknuté rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu a Rady stanovené v ZFEÚ.

(37)

Na toto rozhodnutie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou v súlade s článkom 322 ZFEÚ. Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (8) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, cien, verejného obstarávania, nepriameho riadenia, finančných nástrojov, rozpočtových záruk, finančnej pomoci a refundácie výdavkov externých expertov a zabezpečujú kontroly zodpovednosti finančných aktérov. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ zahŕňajú aj všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

(38)

Typy financovania a metódy vykonávania na základe tohto rozhodnutia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosahovať výsledky, pričom by sa mali vziať do úvahy predovšetkým náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Pri uvedenom výbere by sa malo posúdiť využitie jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálnych sadzieb, ako aj financovanie, ktoré nesúvisí s nákladmi uvedenými v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(39)

Únia by sa mala snažiť o najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov tak, aby optimalizovala účinok svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť prostredníctvom súdržnosti a komplementárnosti medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj prostredníctvom vytvárania synergie s ostatnými politikami a programami Únie. Aby sa maximalizoval vplyv kombinovaných opatrení pri dosahovaní spoločného cieľa, toto rozhodnutie by malo umožniť, aby sa financovanie dalo kombinovať s financovaním iných programov Únie, pokiaľ sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. Vzhľadom na skutočnosť, že prístup ZKÚ k programom Únie zostáva výzvou, by Komisia mala v prípade potreby podporovať lepší prístup ZKÚ k programom Únie, napríklad prostredníctvom činností v oblasti budovania kapacít a odbornej prípravy. Úroveň účasti ZKÚ by sa mala pravidelne hodnotiť. Únia by navyše mala zabezpečiť, aby sa fyzické osoby zo ZKÚ mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie na rovnakom základe ako iní štátni príslušníci členských štátov.

(40)

Toto rozhodnutie by malo v prípade potreby odkazovať na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/947 (9) na účely uskutočňovania spolupráce, a zabezpečiť tak koherentnosť v riadení rôznych nástrojov.

(41)

S cieľom zohľadniť vývoj a zmeny v colných a obchodných právnych predpisoch by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o procesné pravidlá pôvodu a súvisiace vymedzenia pojmov v prílohe II a dodatkoch k prílohe II, aby Komisia mohla tieto zmeny v rozhodnutí zohľadniť. Komisia by tiež mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o zmenu článku 3 prílohy I, s cieľom preskúmať alebo doplniť ukazovatele, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť túto prílohu o ustanovenia o vytvorení rámca na monitorovanie a hodnotenie.

(42)

Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (10) by sa tento program mal hodnotiť na základe informácií získaných v súlade s osobitnými požiadavkami na monitorovanie, pričom by sa malo predchádzať nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. V prípade potreby by uvedené požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov programu v praxi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(43)

Odkazy na nástroje vonkajšej pomoci uvedené v článku 9 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ (11) by sa mali považovať za odkaz na toto rozhodnutie. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa toto rozhodnutie vykonávalo v súlade s úlohou ESVČ, ako sa uvádza v uvedenom rozhodnutí.

(44)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania článku 10 ods. 6 a článku 16 ods. 8 prílohy II, článku 2 prílohy III a článkov 5 a 6 prílohy IV k tomuto rozhodnutiu by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12).

(45)

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (13) a nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (14), (Euratom, ES) č. 2185/96 (15) a (EÚ) 2017/1939 (16) sa finančné záujmy Únie majú chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa prevencie, odhaľovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov; vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov; a uloženia administratívnych sankcií v náležitých prípadoch. Konkrétne má Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) právomoc vykonávať v súlade s nariadeniami (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ, Euratom) č. 883/2013 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Európska prokuratúra je v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 splnomocnená vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (17). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť potrebné práva a prístup Komisii, OLAF-u, Dvoru audítorov a, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, Európskej prokuratúre, a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Z uvedeného dôvodu by dohody s tretími krajinami a územiami a s medzinárodnými organizáciami, ako aj akákoľvek zmluva alebo dohoda vyplývajúca z vykonávania tohto rozhodnutia mali obsahovať ustanovenia, ktorými sa Komisia, Dvor audítorov a OLAF výslovne splnomocňujú na vykonávanie takýchto auditov, kontrol a inšpekcií na mieste, v súlade s ich príslušnými právomocami a ktorými sa zabezpečí, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(46)

S cieľom zvýšiť spoluprácu medzi ZKÚ, ZKÚ by mohli využiť systém REX, systém registrovaných vývozcov oprávnených osvedčovať pôvod tovaru, zriadený podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (18), na udeľovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania pre výrobky s pôvodom v inej ZKÚ v prípadoch, ak neexistuje kumulácia.

(47)

Na základe tohto rozhodnutia by Únia mala byť schopná poskytnúť inovatívnu odpoveď na všetky vyššie uvedené skutočnosti, ktorá by bola v súlade s rozmanitými situáciami a zároveň by im bola aj prispôsobená.

(48)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri poskytovaní podpory príslušnej oblasti politiky a umožniť, aby vykonávanie začalo od začiatku viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRIDRUŽENIA ZÁMORSKÝCH KRAJÍN A ÚZEMÍ K ÚNII

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie ZKÚ k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo, s cieľom podporovať udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty a normy Únie v širšom svete. Partnermi tohto pridruženia sú Únia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené. Okrem toho sa týmto rozhodnutím ustanovujú pravidlá týkajúce sa vzťahov medzi Úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskom na strane druhej.

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje program financovania pre pridruženie (ďalej len „program“) na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027. Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie od 2021 do 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov, ako sa uvádza v prílohe I.

Článok 2

Územná pôsobnosť

Pridruženie sa uplatňuje na ZKÚ uvedené v prílohe II k ZFEÚ s výnimkou 12 ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedených v uvedenej prílohe.

Článok 3

Ciele, zásady a hodnoty

1.   Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza zo spoločných cieľov, zásad a hodnôt ZKÚ, členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únie.

2.   Partneri si navzájom uznávajú právo určiť si svoje politiky a priority týkajúce sa udržateľného rozvoja, stanoviť si vlastné úrovne vnútroštátnej ochrany v oblasti životného prostredia a práce a prijať alebo náležite zmeniť svoje príslušné právne predpisy a upraviť príslušné politiky v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodne uznaných noriem a dohôd. Pri uplatňovaní týchto svojich práv sa partneri usilujú zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce.

3.   Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadami transparentnosti a subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, kultúrny a sociálny rozvoj a ochranu prírody a životného prostredia, pričom plnia Agendu 2030 v rámci všetkých svojich vnútorných i vonkajších politík na základe komplexného a strategického prístupu. Vo všetkých akciách by sa ako kľúčový príspevok k úspešnému dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja mali zohľadňovať rodová rovnosť a práva dievčat a žien.

4.   Všeobecným cieľom tohto rozhodnutia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj ZKÚ a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi ZKÚ a Úniou ako celkom. Pridruženie sleduje tento celkový cieľ posilňovaním konkurencieschopnosti ZKÚ, zvyšovaním ich odolnosti, zmenšovaním ich zraniteľnosť v hospodárskej a environmentálnej sfére a podporou spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi. Cieľom tohto rozhodnutia je okrem toho zachovať existujúce väzby medzi Úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskom na strane druhej, pričom sa uznáva geostrategická poloha Grónska v Arktíde, a tiež zachovať existujúce väzby medzi Úniou a ostatnými ZKÚ, pričom sa uznáva ich geostrategická poloha v Karibiku, Indickom oceáne, Atlantiku a Tichomorí.

5.   V súlade s článkom 3 ods. 5 a článkom 21 Zmluvy o EÚ má toto rozhodnutie tieto špecifické ciele:

a)

posilňovať a podporovať spoluprácu so ZKÚ, a to aj pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia, a dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja;

b)

podporovať Grónsko a spolupracovať s ním pri riešení jeho hlavných výziev, ako je zvyšovanie úrovne vzdelania, a prispievať ku kapacite verejnej správy Grónska v oblasti tvorby a vykonávania národných politík.

6.   Pri sledovaní všeobecných cieľov uvedených v odseku 4 a špecifických cieľov uvedených v odseku 5 rešpektuje pridruženie základné zásady slobody, demokracie, ľudských práv a základných slobôd, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a udržateľného rozvoja, ktoré sú spoločné pre ZKÚ a pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.

Článok 4

Riadenie pridruženia

Pridruženie riadi Komisia a orgány ZKÚ a v prípade potreby členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, v súlade so svojimi príslušnými inštitucionálnymi, právnymi a finančnými právomocami.

Článok 5

Spoločné záujmy, komplementárnosť a priority

1.   Pridruženie je rámcom pre politický dialóg a spoluprácu v otázkach spoločného záujmu.

2.   Prioritou je spolupráca v oblastiach spoločného záujmu, akými sú napríklad:

a)

udržateľná diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev; pokiaľ ide o špecifický prípad Grónska, potreba zvyšovania zručností pracovnej sily;

b)

podpora výmeny, spolupráce a partnerstiev v záujme urýchlenia dosiahnutia cieľov udržateľného rozvoja;

c)

vzdelávanie a odborná príprava, verejné zdravie, cestovný ruch a kultúra;

d)

podpora ekologického hospodárstva a modrého hospodárstva;

e)

udržateľné riadenie prírodných zdrojov vrátane zachovania a udržateľného využívania biodiverzity a ekosystémových služieb;

f)

zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na následky zmeny klímy;

g)

podpora znižovania rizika katastrof;

h)

podpora činností v oblasti výskumu, inovácií a vedeckej spolupráce;

i)

digitálna prístupnosť;

j)

podpora sociálnej, kultúrnej a hospodárskej výmeny medzi ZKÚ, ich susednými krajinami a ďalšími partnermi;

k)

sociálna oblasť, mobilita pracovníkov, systémy sociálnej ochrany, bezpečnosť potravín a otázky súvisiace potravinovou bezpečnosťou;

l)

arktické otázky;

m)

rozvoj regionálnej spolupráce v Karibiku, Indickom oceáne, Atlantiku a Tichomorí;

n)

rozvoj intraregionálnej spolupráce v oblasti Arktídy, Karibiku, Indického oceánu, Atlantiku a Tichomoria.

3.   Spolupráca v oblastiach spoločného záujmu sa zameriava na podporu sebestačnosti ZKÚ a na budovanie kapacít ZKÚ v oblastiach tvorby, vykonávania a monitorovania stratégií a politík stanovených v odseku 2.

Článok 6

Podpora pridruženia

1.   S cieľom upevniť si vzájomné vzťahy Únia a ZKÚ vyvíjajú snahu, aby toto pridruženie ich občania poznali, a to predovšetkým podporovaním rozvoja vzťahov a spolupráce medzi orgánmi, akademickou obcou, občianskou spoločnosťou a podnikmi v ZKÚ na jednej strane a ich náprotivkami v Únii na strane druhej.

2.   ZKÚ sa usilujú o upevňovanie a podporovanie svojich vzťahov s Úniou ako celkom. Členské štáty toto úsilie podporujú.

Článok 7

Regionálna spolupráca, regionálna integrácia a spolupráca s inými partnermi

1.   S výhradou článku 3 je cieľom pridruženia podporovať ZKÚ v ich úsilí zapojiť sa do relevantných medzinárodných, regionálnych a subregionálnych iniciatív spolupráce, ako aj do regionálnych a subregionálnych integračných procesov v súlade s ich vlastnými ambíciami a v súlade s cieľmi a prioritami vymedzenými príslušnými orgánmi ZKÚ.

2.   Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a najlepšie postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd.

3.   Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v častiach II a III tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a susednými štátmi AKT, ako aj a štátmi a územiami, ktoré nepatria do skupiny AKT (19). V záujme dosiahnutia tohto cieľa zlepšuje Únia koordináciu a synergiu medzi príslušnými programami alebo nástrojmi Únie. Únia sa usiluje zapojiť ZKÚ aj do svojich platforiem na vedenie dialógu s ich susednými krajinami, bez ohľadu na to, či ide o štáty AKT alebo štáty a územia, ktoré nepatria do skupiny AKT, a prípadne aj s najvzdialenejšími regiónmi.

4.   Podpora účasti ZKÚ v príslušných organizáciách pre regionálnu integráciu sa zameriava predovšetkým na:

(a)

budovanie kapacít príslušných regionálnych organizácií a inštitúcií, ktorých sú ZKÚ členmi;

(b)

regionálne alebo subregionálne iniciatívy, ako je vykonávanie politík zameraných na reformu odvetví týkajúcich sa oblastí spolupráce uvedených v častiach II a III;

(c)

informovanosť a znalosti ZKÚ o vplyve, ktorý má regionálny integračný proces na rôzne oblasti;

(d)

účasť ZKÚ na rozvoji regionálnych trhov v rámci organizácií pre regionálnu integráciu;

(e)

cezhraničné investície medzi ZKÚ a ich susedmi.

Článok 8

Účasť v európskych zoskupeniach územnej spolupráce

Pri uplatňovaní článku 7 ods. 1, 2 a 3 tohto rozhodnutia iniciatívy spolupráce alebo iné formy spolupráce znamenajú aj to, že vládne orgány, regionálne a subregionálne organizácie, miestne orgány, a prípadne iné verejné a súkromnoprávne subjekty alebo inštitúcie, vrátane poskytovateľov verejných služieb, zo ZKÚ sa môžu zúčastňovať na európskom zoskupení územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) s prihliadnutím na pravidlá a ciele činností spolupráce stanovené v tomto rozhodnutí a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2007 (20) a v súlade s dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.

Článok 9

Osobitné zaobchádzanie

1.   Pridruženie zohľadňuje rôznorodosť ZKÚ z hľadiska hospodárskeho rozvoja a z hľadiska ich kapacity plne využívať výhody regionálnej spolupráce a regionálnej integrácie podľa článku 7.

2.   Pre izolované ZKÚ sa stanoví osobité zaobchádzanie.

3.   S cieľom umožniť izolovaným ZKÚ prekonať štrukturálne a iné prekážky v ich rozvoji sa osobitým zaobchádzaním zohľadnia ich špecifické ťažkosti okrem iného pri stanovení objemu finančnej pomoci a s ňou spojených podmienok.

4.   Za izolovanú ZKÚ sa považuje Saint Pierre a Miquelon.

KAPITOLA 2

Spolupráca

Článok 10

Všeobecný prístup

1.   Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách o otázkach spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou, a prípadne Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“), ako aj inými inštitúciami a orgánmi Únie.

2.   ZKÚ v prípade potreby organizujú dialóg a konzultácie s orgánmi a subjektmi, ako sú:

(a)

príslušné miestne a iné verejné orgány;

(b)

hospodárski a sociálni partneri;

(c)

akýkoľvek iný vhodný subjekt, ktorý zastupuje občiansku spoločnosť, ako napríklad partneri z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami.

Článok 11

Účastníci spolupráce

1.   Medzi účastníkov spolupráce v ZKÚ patria:

(a)

vládne orgány ZKÚ;

(b)

miestne orgány v rámci ZKÚ;

(c)

poskytovatelia verejnoprospešných služieb a organizácie občianskej spoločnosti, ako sú sociálne, obchodné a odborové združenia, združenia zamestnávateľov a miestne, národné alebo medzinárodné mimovládne organizácie;

(d)

regionálne a subregionálne organizácie.

2.   Členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, oznámia Komisii názvy vládnych a miestnych orgánov uvedených v odseku 1 písm. a) a b).

Článok 12

Úlohy neštátnych subjektov

1.   Neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce, a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného riadenia na vykonávanie takýchto projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.

2.   Neštátne subjekty oprávnené na decentralizované riadenie projektov alebo programov sa určia na základe dohody medzi orgánmi ZKÚ, Komisiou a členským štátom, s ktorým je ZKÚ spojené, berúc do úvahy dotknutý subjekt, jeho odborné znalosti a oblasť činnosti. Postup určenia sa uskutoční v každej ZKÚ v rámci širokého dialógu a konzultácií podľa článku 10.

3.   Cieľom pridruženia je prispieť k úsiliu, ktoré vyvíjajú ZKÚ, aby posilnili organizácie občianskej spoločnosti, a to najmä uľahčiť ich vznik a rozvoj, a rozvíjanie opatrení nevyhnutných na to, aby sa tieto organizácie mohli začať zúčastňovať na tvorbe, vykonávaní a hodnotení rozvojových stratégií a programov.

KAPITOLA 3

Inštitucionálny rámec pridruženia

Článok 13

Hlavné zásady dialógu

1.   Únia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, sa pravidelne angažujú v komplexnom politickom dialógu.

2.   Dialóg sa uskutočňuje za plného dodržiavania príslušných inštitucionálnych, právnych a finančných právomocí Únie, ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené. Dialóg sa vedie pružným spôsobom. Môže byť formálny alebo neformálny, na primeranej úrovni alebo v primeranom formáte a vedie sa v rámci stanovenom v článku 14.

3.   Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na realizácii pridruženia.

4.   Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia.

5.   Dialóg s ZKÚ vrátane Grónska poskytuje predovšetkým základ pre širokú spoluprácu a dialóg v oblastiach, ktoré sa týkajú okrem iného vzdelávania, energetiky, zmeny klímy, prírody a životného prostredia, modrého hospodárstva, prírodných zdrojov vrátane surovín a populácií rýb, námornej dopravy, výskumu a inovácie a prípadne aj arktického rozmeru týchto otázok.

Článok 14

Platformy pridruženia na vedenie dialógu

1.   V rámci pridruženia sa stanovujú tieto platformy na vedenie dialógu:

(a)

fórum pre dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“), ktoré sa uskutočňuje každoročne, aby sa stretli orgány ZKÚ, zástupcovia členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia EIB a zástupcovia najvzdialenejších regiónov sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;

(b)

trojstranné konzultácie medzi Komisiou, ZKÚ a členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené, ktoré sa pravidelne uskutočňujú. Uvedené konzultácie sa usporadúvajú najmenej štyrikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené. Členské štáty budú o výsledkoch konzultácií náležite informované;

(c)

pracovné skupiny s poradnou funkciou, ktoré sa vytvoria po dohode medzi ZKÚ, členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou, ktoré budú sledovať realizáciu pridruženia a ktorých forma bude zodpovedať diskutovaným otázkam. Uvedené pracovné skupiny sa môžu zvolať na žiadosť Komisie, členského štátu alebo ZKÚ. Poskytujú odborné príspevky k témam, ktoré sú predmetom špecifického záujmu ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené, a dopĺňajú prácu vykonanú v rámci fóra ZKÚ – EÚ a/alebo trojstranných konzultácií.

2.   Komisia predsedá fóru ZKÚ – EÚ, trojstranným konzultáciám a pracovným skupinám a plní úlohu ich sekretariátu. Pracovné zameranie trojstranných konzultácií spoločne vymedzia Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené. Pracovné zameranie fóra ZKÚ – EÚ spoločne vymedzia Komisia, ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a ostatné zainteresované členské štáty.

ČASŤ II

OBLASTI SPOLUPRÁCE NA PODPORU DOSIAHNUTIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V RÁMCI PRIDRUŽENIA

KAPITOLA 1

Otázky životného prostredia, zmena klímy, oceány a znižovanie rizika katastrof

Článok 15

Všeobecné zásady

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti prírody, životného prostredia, zmeny klímy a znižovania rizika katastrof zahŕňať:

(a)

podporu úsilia ZKÚ vymedziť a uskutočňovať politiky, stratégie, akčné plány a opatrenia;

(b)

podporu úsilia ZKÚ začleniť sa do regionálnych, úniových a globálnych sietí a iniciatív;

(c)

presadzovanie udržateľného využívania zdrojov a efektívnosť zdrojov a podnecovanie k oddeľovaniu hospodárskeho rastu od zhoršovania životného prostredia a

(d)

podporu úsilia ZKÚ fungovať ako regionálne strediská a centrá excelentnosti.

Článok 16

Udržateľná správa a ochrana biodiverzity a ekosystémových služieb

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti udržateľnej správy a ochrany biodiverzity a ekosystémových služieb zahŕňať:

(a)

podporu zriaďovania a účinnej správy morských a suchozemských chránených oblastí a dokonalejšej správy existujúcich chránených oblastí;

(b)

podporu udržateľného riadenia morských a suchozemských zdrojov, ktoré prispieva k ochrane druhov, biotopov a funkcií ekosystému mimo chránených oblastí, a najmä ohrozených, zraniteľných a vzácnych druhov;

(c)

upevnenie ochrany a udržateľného využívania morskej a suchozemskej biodiverzity a ekosystémov prostredníctvom:

i)

riešenia všeobecnejšieho problému, ktorý predstavuje zmena klímy pre ekosystémy, a to udržiavaním zdravých, odolných ekosystémov a podporovaním ekologických a modrých infraštruktúr a ekosystémových prístupov k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na zmenu klímy, ktoré často vytvárajú viacnásobný úžitok;

ii)

posilňovania kapacít na miestnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni podporovaním výmeny informácií, poznatkov, vrátane poznatkov pôvodného obyvateľstva, tradičných a miestnych znalostí, a najlepších postupov medzi všetkými zainteresovanými subjektmi vrátane verejných orgánov, vlastníkov pôdy, súkromného sektora, výskumníkov a občianskej spoločnosti;

iii)

posilňovania existujúcich programov na ochranu prírody a súvisiaceho úsilia v chránených oblastiach a mimo nich;

iv)

rozširovania vedomostnej základne a zaplňovania medzier v poznatkoch vrátane vyčíslenia hodnoty ekosystémových funkcií a služieb a vypracovania programov dlhodobého monitorovania vývoja druhov a ekosystémov;

(d)

podpory a uľahčovania regionálnej spolupráce v záujme riešenia otázok, ako sú invázne nepôvodné druhy alebo následky zmeny klímy a udržateľná ochrana oceánov;

(e)

vytvorenie mechanizmov na zvýšenie zdrojov vrátane platieb za ekosystémové služby.

Článok 17

Udržateľné obhospodarovanie lesov

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti udržateľného obhospodarovania lesov zahŕňať podporu ochrany a udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a pri kontrole dezertifikácie, zalesňovaní a riadení vývozu dreva.

Článok 18

Integrovaný manažment pobrežných zón

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti integrovaného manažmentu pobrežných zón zahŕňať:

(a)

podporu úsilia ZKÚ pri dosahovaní účinného udržateľného manažmentu morských a pobrežných zón prostredníctvom vymedzenia strategického a integrovaného prístupu k plánovaniu a manažmentu morských a pobrežných zón vrátane podpory programov dlhodobého monitorovania;

(b)

zosúlaďovanie hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a poľnohospodárstvo, s potenciálom, ktorý majú morské a pobrežné zóny z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov, vodných zdrojov a surovín, a to za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.

Článok 19

Oceány

1.   V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti medzinárodnej správy oceánov zahŕňať:

a)

posilňovanie dialógu o otázkach spoločného záujmu v tejto oblasti;

b)

podporu poznatkov o mori a morských biotechnológiách, podporu energie z oceánov, námorného dozoru, manažmentu pobrežných zón a ekosystémového riadenia, a to aj prostredníctvom monitorovania morských ekosystémov;

c)

podporu integrovaných prístupov na regionálnej a medzinárodnej úrovni;

d)

aktívne presadzovanie dobrej správy, najlepších postupov a zodpovedného riadenia rybárstva pri ochrane a udržateľnom obhospodarovaní populácií rýb, a to vrátane populácií rýb spoločného záujmu, ako aj tých, s ktorými hospodária regionálne organizácie pre riadenie rybárstva;

e)

miestny rozvoj zodpovedného priemyslu spracovávania produktov rybolovu;

f)

dialóg a spoluprácu v oblasti ochrany populácií rýb a to aj prostredníctvom opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a účinnou spoluprácou s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva, ako aj v rámci nich, ktoré zahŕňajú kontrolné a inšpekčné schémy, podnety a záväzky v záujme účinnejšieho riadenia rybárstva a pobrežného životného prostredia v dlhodobom horizonte.

2.   V kontexte pridruženia a za súčasného zabezpečenia súladu a komplementárnosti s existujúcimi dohodami o partnerstve v sektore rybolovu sa spolupráca uvedená v odseku 1 písm. d) a f) zakladá na týchto zásadách:

(a)

záväzok zodpovedného riadenia rybárstva a zodpovedných rybolovných postupov;

(b)

vyhýbanie sa opatreniam alebo činnostiam, ktoré nie sú v súlade so zásadami udržateľného využívania rybolovných zdrojov a udržateľného miestneho rozvoja;

(c)

bez toho, aby to malo vplyv na existujúce alebo budúce dvojstranné dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Úniou a ZKÚ, Únia a ZKÚ sa usilujú o pravidelné vzájomné konzultácie týkajúce sa ochrany a obhospodarovania živých morských zdrojov a o výmenu informácií o aktuálnom stave zdrojov za využitia príslušných platforiem na vedenie dialógu stanovených v článku 14.

Článok 20

Udržateľné hospodárenie s vodami

1.   V rámci pridruženia môžu Únia a ZKÚ spolupracovať v oblasti udržateľného hospodárenia s vodami prostredníctvom vodohospodárskej politiky a rozvoja inštitúcií, ochrany vodných zdrojov, zásobovania vodou vo vidieckych a mestských oblastiach na domáce, priemyselné alebo poľnohospodárske účely, skladovania, rozvodu a riadenia vodných zdrojov a nakladania s odpadovými vodami.

2.   V oblasti zásobovania vodou a v sektore sanitácie sa musí venovať osobitná pozornosť tomu, aby sa v nedostatočne zásobovaných regiónoch a v regiónoch, ktoré sú obzvlášť vystavené prírodným katastrofám, zabezpečil prístup k zásobovaniu čistou a cenovo dostupnou pitnou vodou a poskytovaniu sanitačných služieb, ktoré priamo prispievajú k rozvoju ľudských zdrojov zlepšovaním zdravotného stavu ľudí a zvyšovaním ich produktivity.

3.   Spolupráca v oblastiach uvedených v odseku 1 sa riadi zásadou, že pretrvávajúca potreba rozšíriť poskytovanie základných služieb v oblasti zásobovania vodou a sanitácie tak pre mestské, ako aj vidiecke obyvateľstvo sa musí riešiť environmentálne udržateľnými spôsobmi. Prioritou je rozvoj aktívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi zohľadňujúceho zmenu klímy.

Článok 21

Nakladanie s odpadmi

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti nakladania s odpadmi môže týkať podpory uplatňovania najlepších environmentálnych postupov vo všetkých operáciách súvisiacich s nakladaním s odpadom. Takáto spolupráca sa môže týkať aj znižovania množstva odpadu vrátane plastového odpadu v oceánoch, recyklácie alebo iných procesov zhodnocovania, napríklad energetického zhodnocovania a zneškodňovania odpadu.

Článok 22

Energetika

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti energie z udržateľných zdrojov zahŕňať:

(a)

výrobu a distribúciu energie z udržateľných zdrojov a prístup k takejto energii, a predovšetkým na rozvoj, presadzovanie, využívanie a skladovanie nízkouhlíkovej energie z obnoviteľných zdrojov energie;

(b)

politiky a právne predpisy v oblasti energetiky, a predovšetkým na tvorbu politík a prijímanie právnych predpisov, ktorými sa majú zabezpečiť dostupné a udržateľné sadzby za energie;

(c)

energetickú účinnosť, a predovšetkým na vytvorenie a zavedenie noriem energetickej účinnosti a na realizáciu opatrení na podporu energetickej účinnosti v rôznych odvetviach, ako sú priemysel, obchod, verejný sektor a domácnosti, ako aj sprievodných vzdelávacích činností a činností na zvýšenie informovanosti;

(d)

dopravu, a predovšetkým na rozvoj, presadzovanie a využívanie ekologickejších spôsobov verejnej a súkromnej dopravy, ako sú hybridné a elektrické vozidlá alebo vozidlá s vodíkovým pohonom, programy pre spoločnú jazdu jedným autom (tzv. carpooling) a bicyklovú dopravu;

(e)

plánovanie a výstavbu miest, a predovšetkým na podporu a zavedenie prísnych environmentálnych noriem kvality a vysokej energetickej hospodárnosti v rámci plánovania a výstavby miest a

(f)

cestovný ruch, a predovšetkým na podporu energeticky sebestačných (založených na energii z obnoviteľných zdrojov) a ekologických turistických infraštruktúr.

Článok 23

Suroviny

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti surovín vrátane vzácnych zemín zahŕňať podporu odvetvia surovín, ktoré má udržateľný charakter pri všetkých činnostiach súvisiacich s ťažbou a ktorého cieľom je:

(a)

podpora a účinné a optimálne využívanie zdrojov;

(b)

podpora zodpovednej spotreby a recyklácie;

(c)

rozvoj a posilňovanie ochrany životného prostredia na miestnej a regionálnej úrovni;

(d)

podpora manipulácie a využívania, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu;

(e)

posilňovanie kapacít, odbornej prípravy, inovácie, výskumu a podnikateľských opatrení na účely využívania a ťažby surovín na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, a to v súlade s medzinárodnými pracovnými normami;

(f)

podpora udržateľného riadenia sociálno-ekonomických vplyvov využívania a ťažby surovín;

(g)

zohľadnenie názorov zainteresovaných strán zapojených do činností v oblasti surovín.

Článok 24

Zmena klímy

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti zmeny klímy zameriava na podporu iniciatív ZKÚ týkajúcich sa zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na nepriaznivé účinky zmeny klímy a môže zahŕňať:

(a)

získavanie dôkazov; identifikáciu kľúčových rizík a územných, regionálnych a/alebo medzinárodných akcií, plánov alebo opatrení s cieľom adaptácie na zmenu klímy alebo zmiernenia jej nepriaznivých účinkov;

(b)

prispievanie k úsiliu partnerských krajín, aby si plnili svoje záväzky v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou;

(c)

začlenenie problematiky adaptácie na zmenu klímy a zmiernenia jej následkov do verejných politík a stratégií;

(d)

vypracovanie a stanovenie štatistických údajov a ukazovateľov, ktoré sú nevyhnutnými nástrojmi na tvorbu politiky a jej vykonávanie a

(e)

podporu účasti ZKÚ na regionálnom a medzinárodnom dialógu s cieľom napomáhať spoluprácu vrátane výmeny poznatkov a skúseností.

Článok 25

Znižovanie rizika katastrof

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti znižovania rizika katastrof zahŕňať:

a)

rozvoj alebo zdokonalenie systémov vrátane infraštruktúr na predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy vrátane systémov predpovede a systémov včasného varovania s cieľom zmierniť následky katastrof;

b)

získavanie podrobných znalostí o riziku katastrof a o súčasných kapacitách reagovať na katastrofy v ZKÚ a v regiónoch, kde sa nachádzajú;

c)

posilňovanie existujúcich opatrení na prevenciu katastrof a pripravenosť na katastrofy na miestnej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

d)

zlepšovanie kapacity dotknutých subjektov v súvislosti s reakciami na katastrofy s cieľom zlepšiť ich koordináciu, účinnosť a efektívnosť;

e)

zvyšovanie povedomia obyvateľov a prístup obyvateľov k informáciám, pokiaľ ide o ohrozenie rizikami, prevenciu, pripravenosť a reakciu v prípade katastrofy, pričom náležitú pozornosťou treba venovať osobitným potrebám osôb so zdravotným postihnutím;

f)

upevňovanie spolupráce medzi kľúčovými subjektmi zapojenými do civilnej ochrany;

g)

podporu medzinárodných iniciatív zameraných na znižovanie rizika katastrof, ako je napríklad sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030 a

h)

podporu účasti ZKÚ na regionálnych, európskych a medzinárodných platformách s cieľom umožniť pravidelnejšiu výmenu informácií a užšiu spoluprácu medzi rozličnými partnermi v prípade katastrofy.

KAPITOLA 2

Prístupnosť

Článok 26

Všeobecné ciele

1.   V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti prístupnosti zameriava na:

(a)

zabezpečenie väčšieho prístupu ZKÚ ku svetovým dopravným sieťam a

(b)

zabezpečenie väčšieho prístupu ZKÚ k informačným a komunikačným technológiám (ďalej len „IKT“) a službám.

2.   Spolupráca uvedená v odseku 1 môže zahŕňať:

(a)

tvorbu politík a rozvoj inštitúcií;

(b)

cestnú, železničnú, vzdušnú, námornú dopravu alebo dopravu vnútrozemskými vodnými cestami;

(c)

skladovacie zariadenia v prístavoch a na letiskách a

(d)

bezpečnosť dodávok pre odľahlé oblasti a izolované ostrovy.

Článok 27

Námorná doprava

1.   V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti námornej dopravy zameriava na rozvoj a presadzovanie nákladovo efektívnych a účinných služieb námornej dopravy v ZKÚ a môže zahŕňať:

(a)

podporovanie účinnej a nízkouhlíkovej prepravy nákladov pri hospodársky a komerčne výhodných sadzbách;

(b)

uľahčovanie väčšej účasti ZKÚ na medzinárodných službách lodnej prepravy;

(c)

podporu regionálnych programov;

(d)

zvýšenie zapojenia sa miestneho súkromného sektoru do činností v oblasti lodnej dopravy a

(e)

rozvoj udržateľnej a odolnej infraštruktúry.

2.   Únia a ZKÚ podporujú bezpečnosť lodnej prepravy, bezpečnosť posádok a prevenciu znečisťovania.

3.   Únia a ZKÚ podporujú námornú bezpečnosť a ochranu, ochranu morského prostredia, ako aj životné a pracovné podmienky na palube, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a právnymi predpismi Únie.

Článok 28

Letecká doprava

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti leteckej dopravy zahŕňať:

(a)

reformu a modernizáciu odvetvia leteckej dopravy v ZKÚ;

(b)

podporovanie obchodnej životaschopnosti a konkurencieschopnosti odvetvia leteckej dopravy v ZKÚ;

(c)

uľahčenie investovania a účasti zo strany súkromného sektora a

(d)

podporovanie výmeny poznatkov a osvedčených obchodných postupov s prihliadnutím na otázky týkajúce sa udržateľnosti a zmierňovania zmeny klímy.

Článok 29

Bezpečnosť a ochrana v leteckej doprave

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti bezpečnosti a ochrany v leteckej doprave zameriava na podporu úsilia ZKÚ dosiahnuť súlad s príslušnými normami Únie a medzinárodnými normami a okrem iného sa môže zahŕňať:

(a)

zavádzanie európskeho systému bezpečnosti letectva, a prípadne medzinárodných noriem;

(b)

zavádzanie bezpečnostnej ochrany letísk a posilňovanie schopnosti orgánov civilného letectva riadiť všetky stránky prevádzkovej bezpečnosti spadajúce pod ich kontrolu a

(c)

rozvoj infraštruktúry a ľudských zdrojov.

Článok 30

Služby v oblasti IKT

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti IKT služieb zameriava na riešenie problému digitálnej priepasti a podnecovanie digitálnej prístupnosti, inovácie, hospodárskeho rastu a zlepšení v bežnom živote občanov aj podnikov v ZKÚ, a to vrátane podporovania prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupráca sa zameriava najmä na posilnenie regulačnej kapacity ZKÚ a môže sa ňou podporovať rozvoj sietí a služieb IKT vrátane primeraných a spoľahlivých elektronických komunikačných sietí s cieľom zabezpečiť, aby občania a podniky zo ZKÚ mohli využívať digitálne služby, a to prostredníctvom týchto opatrení:

(a)

vytvorenie predvídateľného regulačného prostredia, ktoré drží krok s technickým rozvojom, stimuluje rast a inovácie a podnecuje hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa;

(b)

dialóg o rôznych aspektoch politiky podpory a monitorovania informačnej spoločnosti;

(c)

výmena informácií o normách a otázkach interoperability;

(d)

podpora spolupráce v oblasti výskumu IKT a v oblasti výskumných infraštruktúr založených na IKT;

(e)

rozvoj služieb a aplikácií v oblastiach, ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť;

(f)

vzdelávanie a odborná príprava, najmä pre mladých ľudí.

KAPITOLA 3

Výskum a inovácia

Článok 31

Spolupráca v oblasti výskumu a inovácie

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti výskumu a inovácie zahŕňať vedu, energie, zmenu klímy, odolnosť voči katastrofám, prírodné zdroje vrátane surovín a udržateľné využívanie živých zdrojov.

Môže zahŕňať aj technológie vrátane IKT s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju ZKÚ a podporiť úlohu ZKÚ ako regionálnych stredísk a centier excelentnosti, ako aj konkurencieschopnosť ich priemyslu. Spolupráca môže zahŕňať najmä:

(a)

dialóg, koordináciu a vytváranie synergie medzi politikami a iniciatívami ZKÚ a Únie vzhľadom na vedu, technológie a inovácie;

(b)

tvorbu politík a rozvoj inštitúcií v rámci ZKÚ a spoločné akcie na miestnej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni s cieľom rozvíjať vedecké, technické a inovačné aktivity a ich aplikáciu v praxi;

(c)

spoluprácu medzi právnymi subjektmi zo ZKÚ, z Únie, členských štátov a tretích krajín;

(d)

zapojenie jednotlivých výskumníkov, výskumných ústavov a právnych subjektov zo ZKÚ do európskych rámcových programov pre výskum a inováciu a do Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME), a to aj prostredníctvom ich zapojenia do činností, ktoré sú už podporované v rámci týchto programov, s cieľom zabezpečiť vzájomnú komplementárnosť medzi činnosťami a

(e)

odbornú prípravu, medzinárodnú mobilitu a výmenu výskumných pracovníkov zo ZKÚ.

KAPITOLA 4

Mládež, vzdelávanie, odborná príprava, ochrana práv dieťaťa, zdravie, zamestnanosť, sociálne zabezpečenie, bezpečnosť potravín a potravinová bezpečnosť

Článok 32

Mládež

Cieľom pridruženia je upevňovanie väzieb medzi mladými ľuďmi žijúcimi v ZKÚ a Únii, a to aj presadzovaním vzdelávacej mobility mládeže zo ZKÚ a podnecovaním vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi.

Článok 33

Vzdelávanie a odborná príprava

1.   V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zahŕňať:

(a)

poskytovanie vysokokvalitného inkluzívneho vzdelávania na primárnom, sekundárnom a vyššom stupni vzdelávania a v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a

(b)

podporu ZKÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

2.   Únia zabezpečí, aby sa vzdelávacie subjekty a inštitúcie zo ZKÚ mohli zúčastňovať na iniciatívach Únie týkajúcich sa spolupráce v oblasti vzdelávania na rovnakom základe ako vzdelávacie subjekty a inštitúcie a subjekty a inštitúcie v oblasti odborného vzdelávania z členských štátov.

Článok 34

Ochrana práv dieťaťa

1.   V rámci pridruženia Únia zabezpečuje komplexnú ochranu a presadzovanie práv dieťaťa v ZKÚ, pričom osobitnú pozornosť venuje dievčatám a chlapcom, ktorí sa nachádzajú v znevýhodnenom, zraniteľnom a marginalizovanom postavení s cieľom zabezpečiť, aby sa na žiadne dieťa nezabudlo.

2.   Cieľom pridruženia je zaujať k rozvoju dieťaťa prístup, ktorý zohľadňuje všetky fázy života dieťaťa, s cieľom zabezpečiť, aby sa práva a potreby detí uznávali a vykonávali spôsobom vhodným pre dané pohlavie a vek. Uznáva, že takýto prístup má zásadný význam pre prechod do dospelosti a ľudský rozvoj.

Článok 35

Zamestnanosť a sociálna politika odborná príprava

1.   Únia a ZKÚ udržiavajú dialóg v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky s cieľom prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju ZKÚ a k presadzovaniu dôstojnej práce v ZKÚ a v regiónoch, kde sa nachádzajú. Takýto dialóg sa zameria aj na podporu úsilia orgánov ZKÚ pri vypracúvaní politík a právnych predpisov v tejto oblasti, a to s prihliadnutím na dialóg, ktorý ZKÚ nadviazali s Medzinárodnou organizáciou práce (ďalej len „MOP“).

2.   Dialóg v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pozostáva predovšetkým z výmeny informácií a najlepších postupov týkajúcich sa politík a právnych predpisov v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré sú v spoločnom záujme Únie a ZKÚ. V tejto súvislosti sa zohľadnia aj oblasti ako rozvoj zručností, sociálna ochrana, sociálny dialóg, rovnaké príležitosti, nediskriminácia a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zdravie a bezpečnosť pri práci a ostatné pracovné normy.

Článok 36

Verejné zdravie, bezpečnosť potravín a potravinová a výživová bezpečnosť

V rámci pridruženia sa spolupráca v sektore verejného zdravia a bezpečnosti potravín zameriava okrem iného na obmedzenie zaťaženia týkajúceho sa prenosných a neprenosných ochorení, a predovšetkým na rozvoj, posilňovanie a udržiavanie kapacity ZKÚ v oblasti epidemiologického dohľadu, monitorovania, včasného varovania, posudzovania rizika a reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia prostredníctvom opatrení, ku ktorým patria:

(a)

akcie na posilnenie pripravenosti a plánovania reakcie na mimoriadne situácie v oblasti zdravia, akými sú epidémie prenosných ochorení, a to aj prostredníctvom implementácie medzinárodných zdravotných predpisov(2005), opatrenia na zabezpečenie interoperability medzi sektorom zdravotníctva a inými sektormi a nepretržité poskytovanie kritických služieb a produktov, ako aj riešenie problémov súvisiacich so zemepisnou odľahlosťou;

(b)

budovanie kapacít upevňovaním sietí verejného zdravia na regionálnej úrovni, uľahčovanie výmeny informácií medzi expertami a podporovanie primeranej odbornej prípravy, a to aj v oblasti bezpečnosti potravín;

(c)

rozvoj nástrojov a komunikačných platforiem vrátane systémov včasného varovania, ako aj programov elektronického vzdelávania prispôsobených osobitným potrebám ZKÚ;

(d)

akcie zamerané na prevenciu a obmedzenie epidémií súvisiacich s potravinami a opatrenia zamerané na riešenie problematiky bezpečnosti potravín a potravinovej a výživovej bezpečnosti;

(e)

akcie na zníženie záťaže neprenosných ochorení v rámci dosahovania cieľov udržateľného rozvoja.

KAPITOLA 5

Kultúra a cestovný ruch

Článok 37

Kultúrna výmena a dialóg

1.   V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti kultúrnej výmeny a dialógu zahŕňať:

(a)

samostatný rozvoj ZKÚ, keďže ide o proces zameraný na samotných ľudí a zakorenený v kultúre každého národa;

(b)

podporu politík a opatrení, ktoré prijali príslušné orgány ZKÚ s cieľom rozvíjať ľudské zdroje, zvyšovať vlastné tvorivé kapacity a podporovať svoju kultúrnu identitu;

(c)

účasť obyvateľstva v procese rozvoja;

(d)

rozvoj vzájomného porozumenia a zlepšenú výmenu informácií o kultúrnych a audiovizuálnych témach prostredníctvom dialógu.

2.   Únia a ZKÚ sa pri svojej spolupráci snažia stimulovať kultúrne výmeny medzi sebou, a to:

(a)

spoluprácou medzi kultúrnymi a kreatívnymi odvetviami všetkých partnerov;

(b)

podporovaním šírenia kultúrnych a kreatívnych diel a subjektov medzi sebou;

(c)

politickou spoluprácou s cieľom prehlbovať rozvoj politiky, inovácie, získavanie publika a nové obchodné modely.

Článok 38

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

1.   V rámci pridruženia sa spolupráca v audiovizuálnej oblasti zameriava na vzájomnú podporu audiovizuálnej výroby a môže zahŕňať tieto akcie:

(a)

spoluprácu a výmenu medzi príslušnými subjektmi v oblasti vysielacieho priemyslu;

(b)

podporovanie výmeny audiovizuálnych diel;

(c)

výmenu informácií a názorov medzi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o politiku vysielania a audiovizuálnu politiku a regulačný rámec;

(d)

podporovanie navštevovania medzinárodných podujatí a účasti na medzinárodných podujatiach, ktoré sa konajú na území partnerov, ako aj v tretích krajinách.

2.   Koprodukčné audiovizuálne diela sú oprávnené využívať akúkoľvek schému pomoci na podporu miestnych alebo regionálnych kultúrnych obsahov vytvorených v Únii, ZKÚ a členských štátoch, s ktorými sú ZKÚ spojené.

Článok 39

Scénické umenia

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti scénických umení zahŕňať:

(a)

uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi scénických umení v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí;

(b)

podporu koprodukcií medzi producentmi jedného alebo viacerých členských štátov Únie a jednej alebo viacerých ZKÚ a

(c)

podporu rozvoja medzinárodných noriem v oblasti divadelnej technológie a používania značenia divadelnej scény aj prostredníctvom príslušných normalizačných orgánov.

Článok 40

Ochrana kultúrneho dedičstva a historických pamiatok

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov prostredníctvom:

(a)

uľahčovania výmen expertov;

(b)

spolupráce v oblasti odbornej prípravy;

(c)

zvyšovania povedomia miestnej verejnosti; a

(d)

poradenstva v oblasti ochrany historických pamiatok a chránených zón, ako aj v oblasti právnych predpisov a vykonávania opatrení týkajúcich sa ochrany dedičstva, a najmä jeho integrácie do miestneho života.

Článok 41

Cestovný ruch

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti cestovného ruchu zahŕňať:

(a)

opatrenia zamerané na vymedzenie, prispôsobenie a vypracovanie udržateľných politík v oblasti cestovného ruchu;

(b)

opatrenia a operácie na rozvoj a podporu udržateľného cestovného ruchu;

(c)

opatrenia zamerané na začlenenie udržateľného cestovného ruchu do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života občanov ZKÚ.

KAPITOLA 6

Boj proti organizovanej trestnej činnosti

Článok 42

Boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, rodovo motivovanému násiliu, terorizmu a korupcii

1.   V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti organizovanej trestnej činnosti zahŕňať:

(a)

rozvíjanie inovatívnych a účinných spôsobov policajnej a justičnej spolupráce vrátane spolupráce s inými zainteresovanými subjektmi, ako je občianska spoločnosť a vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, pri predchádzaní organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, rodovo motivovanému násiliu, terorizmu a korupcii, ako aj v boji proti nim a

(b)

podporu s cieľom zvýšiť účinnosť politík v ZKÚ na predchádzanie a boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu, rodovo motivovanému násiliu, terorizmu a korupcii, ako aj na predchádzanie a boj proti výrobe a distribúcii všetkých druhov omamných a psychotropných látok a obchodovaniu s týmito látkami v záujme prevencie a obmedzenia užívania drog a škôd spôsobených drogami, zohľadňujúc prácu, ktorú už v tejto oblasti vykonali medzinárodné orgány, okrem iného prostredníctvom:

i)

odbornej prípravy a budovania kapacít na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi, sexuálneho zneužívania detí, sexuálneho vykorisťovaniu, rodovo motivovaného násilia, terorizmu a korupcie, ako aj boj proti nim;

ii)

prevencie vrátane odbornej prípravy, vzdelávania a propagácie zdravia, ako aj liečenia a rehabilitácie závislých užívateľov drog spolu s projektmi na opätovné začlenenie závislých užívateľov drog do pracovného a sociálneho prostredia;

iii)

tvorby účinných opatrení na presadzovanie;

iv)

technickej, finančnej a administratívnej pomoci pri tvorbe účinných politík a právnych predpisov v oblasti obchodovania s ľuďmi, a predovšetkým prostredníctvom kampaní na zvyšovanie informovanosti, referenčných mechanizmov pre obete obchodovania s ľuďmi a systémov na ochranu obetí, ktoré by zahŕňali všetky príslušné zainteresované strany a občiansku spoločnosť;

v)

technickej, finančnej a administratívnej pomoci pri prevencii, liečbe a obmedzovaní škôd spôsobených užívaním drog;

vi)

technickej pomoci na podporu tvorby právnych predpisov a politiky zameranej proti sexuálnemu zneužívaniu detí, sexuálnemu vykorisťovaniu a rodovo motivovanému násiliu a

vii)

technickej pomoci a odbornej prípravy na podporu budovania kapacít a podnecovanie dodržiavania medzinárodných protikorupčných noriem, najmä noriem stanovených v Dohovore OSN proti korupcii.

2.   V rámci pridruženia ZKÚ spolupracujú s Úniou v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade s článkom 72.

ČASŤ III

OBCHOD A OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Špecifické ciele

Cieľmi obchodu a obchodnej spolupráce medzi Úniou a ZKÚ sú:

(a)

podpora hospodárskeho a sociálneho rozvoja ZKÚ vytváraním úzkych hospodárskych vzťahov medzi ZKÚ a Úniou ako celkom;

(b)

stimulovanie účinnej integrácie ZKÚ do regionálnych a svetových hospodárstiev a rozvoj obchodu s tovarom a so službami;

(c)

podpora ZKÚ pri vytváraní priaznivého investičného prostredia, ktoré by podnecovalo sociálny a hospodársky rozvoj ZKÚ;

(d)

presadzovanie stability, integrity a transparentnosti svetového finančného systému a dobrej správy v daňovej oblasti;

(e)

podpora diverzifikačného procesu v hospodárstvach ZKÚ;

(f)

zvyšovanie kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania politík nevyhnutných na rozvoj ich obchodu s tovarom a službami;

(g)

podpora vývozných a obchodných kapacít ZKÚ;

(h)

podpora úsilia ZKÚ v príslušných prípadoch o zosúladenie ich miestnych právnych predpisov s právnymi predpismi Únie alebo o ich priblíženie s právnymi predpismi Únie;

(i)

poskytovanie možností na cielenú spoluprácu a dialóg s Úniou v obchode a oblastiach týkajúcich sa obchodu;

(j)

nabádanie ZKÚ k tomu, aby vyjadrovali svoje názory v súvislosti so všetkými príslušnými verejnými konzultáciami alebo akýmkoľvek relevantným nástrojom súvisiacim s navrhovaním a posudzovaním vplyvu v rámci rokovaní o dohodách o voľnom obchode zo strany Únie a

(k)

v prípade potreby zohľadňovanie ZKÚ v analýzach vplyvu, ktoré sa vykonávajú pri predkladaní a prerokúvaní o dohôd o voľnom obchode zo strany Únie.

HLAVA II

DOJEDNANIA PRE OBCHOD S TOVAROM A SO SLUŽBAMI A ZRIAĎOVANIE PODNIKOV

KAPITOLA 1

Dojednania pre obchod s tovarom

Článok 44

Voľný prístup pôvodného tovaru

1.   Výrobky s pôvodom v ZKÚ sa dovážajú do Únie bez dovozného cla.

2.   Vymedzenie pôvodných výrobkov a spôsobov administratívnej spolupráce, ktorá sa na ne vzťahuje, je stanovené v prílohe II.

Článok 45

Kvantitatívne obmedzenia a opatrenia s rovnakým účinkom

1.   Únia neuplatňuje na dovoz výrobkov s pôvodom v ZKÚ žiadne kvantitatívne obmedzenia ani opatrenia s rovnakým účinkom.

2.   Odsekom 1 sa nevylučujú zákazy ani obmedzenia na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, ktoré sú z dôvodov verejnej morálky alebo verejného poriadku, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, ochrany národného kultúrneho dedičstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, zachovania vyčerpateľných prírodných zdrojov alebo ochrany priemyselného alebo obchodného vlastníctva.

3.   Zákazy alebo obmedzenia uvedené v odseku 2 nesmú v žiadnom prípade slúžiť ako prostriedky svojvoľnej alebo neopodstatnenej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu.

Článok 46

Opatrenia, ktoré prijímajú ZKÚ

1.   Orgány ZKÚ si v súvislosti s dovozom výrobkov s pôvodom v Únii môžu ponechať alebo zaviesť také clá alebo kvantitatívne obmedzenia, aké pokladajú za potrebné z hľadiska ich potrieb rozvoja.

2.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, ZKÚ poskytujú Únii aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie uplatňované v prípade akéhokoľvek hlavného obchodného hospodárstva v zmysle vymedzenia v odseku 4.

3.   Odsekom 2 sa nebráni ZKÚ, aby poskytli určitým iným ZKÚ alebo iným rozvojovým krajinám priaznivejšie zaobchádzanie, než aké poskytujú Únii.

4.   Na účely tejto hlavy je „hlavné obchodné hospodárstvo“ akákoľvek rozvinutá krajina alebo akákoľvek krajina, ktorej podiel na svetovom vývoze tovaru tvorí viac ako jedno percento, alebo bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 3, akákoľvek skupina krajín konajúcich jednotlivo, spoločne alebo prostredníctvom dohody o hospodárskej integrácii, ktorej spoločný podiel na svetovom vývoze tovaru tvorí viac ako 1,5 %. Na tento výpočet sa používajú najnovšie dostupné oficiálne údaje WTO o vedúcich vývozcoch v rámci svetového obchodu s tovarom okrem obchodu v rámci Únie.

5.   Orgány ZKÚ oznámia Komisii colné sadzby a zoznamy kvantitatívnych obmedzení, ktoré uplatňujú v súlade s týmto rozhodnutím. Orgány ZKÚ oznámia Komisii aj akékoľvek dodatočné zmeny takýchto opatrení, keď ich prijmú.

Článok 47

Nediskriminácia

1.   Únia nesmie diskriminovať jednotlivé ZKÚ a ZKÚ nesmú diskriminovať jednotlivé členské štáty.

2.   V súlade s článkom 66 sa vykonávanie osobitných ustanovení tohto rozhodnutia, a najmä jeho článku 45 ods. 2, článkov 46 a 49, 50 a 52 a článku 59 ods. 3, nepovažuje za diskrimináciu.

Článok 48

Podmienky týkajúce sa pohybu odpadu

1.   Pohyb odpadu medzi členskými štátmi a ZKÚ sa kontroluje v súlade s medzinárodným právom, a najmä Bazilejským dohovorom o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (21) (ďalej len „Bazilejský dohovor“), a právom Únie. Únia podporuje nadviazanie a rozvoj účinnej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti s cieľom ochraňovať životné prostredie a verejné zdravie.

2.   Pokiaľ ide o ZKÚ, ktoré z dôvodu svojho ústavného postavenia nie sú zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, ich príslušné orgány urýchlia prijatie potrebných vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení na vykonávanie Bazilejského dohovoru na ich príslušných územiach.

3.   Členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, presadzujú, aby ZKÚ prijali potrebné vnútroštátne právne predpisy a správne opatrenia na vykonávanie príslušných právnych predpisov Únie v oblasti odpadu a prepravy odpadu.

4.   ZKÚ a členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, môžu uplatňovať vlastné postupy pri vývoze odpadu zo ZKÚ do tohto členského štátu. V takýchto prípadoch členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, oznámi Komisii platné právne predpisy, ako aj akékoľvek následné zmeny takýchto právnych predpisov.

Článok 49

Dočasné zrušenie preferencií

V prípade, že sa Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôvody pochybovať o správnom vykonávaní tohto rozhodnutia, Komisia začne konzultácie so ZKÚ a členským štátom, s ktorým má ZKÚ osobitné vzťahy, s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto rozhodnutia. Ak konzultácie nevedú k vzájomne prijateľnému spôsobu vykonávania tohto rozhodnutia, Únia môže dočasne zrušiť preferencie vzťahujúce sa na dotknutú ZKÚ v súlade s prílohou III.

Článok 50

Ochranné opatrenia a opatrenia dohľadu

S cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie tohto rozhodnutia môže Únia prijať ochranné opatrenia a opatrenia dohľadu stanovené v prílohe IV.

KAPITOLA 2

Dojednania pre obchod so službami a pre zriaďovanie podnikov

Článok 51

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(a)

„fyzická osoba zo ZKÚ“ je fyzická osoba so zvyčajným miestom pobytu v ZKÚ, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo ktorá má právne postavenie špecifické pre niektorú ZKÚ. Toto vymedzenie nemá vplyv na práva udelené na základe občianstva Únie v zmysle článku 20 ZFEÚ;

(b)

„právnická osoba zo ZKÚ“ je právnická osoba zo ZKÚ zriadená v súlade s právnymi predpismi platnými v tejto ZKÚ, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území tejto ZKÚ. Ak má právnická osoba v ZKÚ iba svoje sídlo alebo ústredie, nepovažuje sa za právnickú osobu z tejto ZKÚ, pokiaľ sa neangažuje v činnosti, ktorá sa skutočne a trvalo viaže na hospodárstvo tejto ZKÚ;

(c)

príslušné vymedzenia pojmov stanovené v dohodách o hospodárskej integrácii, na ktoré sa odkazuje v článku 52 ods. 1, sa uplatňujú na zaobchádzanie dohodnuté medzi Úniou a ZKÚ.

Článok 52

Najpriaznivejšie zaobchádzanie

1.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami, ktoré majú vplyv na obchod so službami a na zriaďovanie podnikov vykonávajúcich hospodársku činnosť:

(a)

Únia udelí fyzickým a právnickým osobám zo ZKÚ aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné na podobné fyzické a právnické osoby z akejkoľvek tretej krajiny, s ktorou Únia uzatvára alebo už uzatvorila dohodu o hospodárskej integrácii;

(b)

ZKÚ udelí fyzickým a právnickým osobám z Únie aspoň také priaznivé zaobchádzanie, ako je najpriaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné na podobné fyzické a právnické osoby z akéhokoľvek hlavného obchodného hospodárstva, s ktorým ZKÚ uzatvorila dohodu o hospodárskej integrácii po 1. januári 2014.

2.   Povinnosti stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú na zaobchádzanie poskytnuté:

(a)

v rámci vnútorného trhu alebo podľa dohody o hospodárskej integrácii, na základe ktorých sa od strán vyžaduje, aby významne aproximovali svoje právne predpisy s cieľom odstrániť nediskriminačné prekážky v zriaďovaní podnikov a v obchode so službami;

(b)

na základe opatrení stanovujúcich uznávanie kvalifikácií alebo osvedčení. Toto ustanovenie nemá vplyv na osobitné opatrenia ZKÚ v zmysle tohto článku;

(c)

na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo dojednaní, ktoré sa týkajú výlučne alebo hlavne zdaňovania;

(d)

na základe opatrení, na ktoré sa vzťahuje výnimka doložky najvyšších výhod uvedená v súlade s článkom II ods. 2 GATS.

3.   Žiadne ustanovenie v tomto rozhodnutí nebráni Únii ani ZKÚ v tom, aby prijali alebo zachovali opatrenia z dôvodov obozretnosti vrátane opatrení na:

(a)

ochranu investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť, alebo

(b)

zabezpečenie integrity a stability finančného systému zmluvnej strany.

4.   Orgány ZKÚ môžu s cieľom podporovania alebo napomáhania miestnej zamestnanosti prijať právne predpisy na pomoc svojim fyzickým osobám a na podporu miestnych činností. V takom prípade orgány ZKÚ informujú Komisiu o právnych predpisoch, ktoré prijali, aby mohla o tom informovať členské štáty.

HLAVA III

OBLASTI SÚVISIACE S OBCHODOM

KAPITOLA 1

Obchod a udržateľný rozvoj

Článok 53

Všeobecný prístup

Cieľom obchodu a obchodnej spolupráce v rámci pridruženia je prispievať k udržateľnému rozvoju z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska. V tejto súvislosti platí, že domáce zákony a iné právne predpisy ZKÚ v oblasti životného prostredia alebo práce nesmú znižovať požiadavky s cieľom podporiť obchod alebo investície.

Článok 54

Environmentálne a klimatické normy v obchode

1.   Cieľom obchodu a obchodnej spolupráce v rámci pridruženia je upevniť vzájomný podporný vzťah medzi politikami a záväzkami v oblasti obchodu a životného prostredia. Vzhľadom na uvedené ciele obchodná spolupráca v rámci pridruženia zohľadňuje zásady medzinárodnej environmentálnej správy a viacstranných environmentálnych dohôd.

2.   Obchodná spolupráca je zameraná na podporu konečných cieľov UNFCCC a na podporu vykonávania Parížskej dohody. Môže sa rozšíriť aj na spoluprácu v súvislosti s inými viacstrannými environmentálnymi dohodami o obchode, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (22).

Článok 55

Pracovné normy v obchode

1.   Cieľom pridruženia je podporovať obchod takým spôsobom, ktorý prispieva k plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých.

2.   Medzinárodne uznávané základné pracovné normy, ktoré sú vymedzené v príslušných dohovoroch MOP, sa musia dodržiavať a uplatňovať. Takéto pracovné normy zahŕňajú predovšetkým dodržiavanie slobody združovania, právo na kolektívne vyjednávanie, odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, odstránenie najhorších foriem detskej práce, dodržiavanie minimálneho veku pre vstup do zamestnania a nediskrimináciu v súvislosti so zamestnaním. ZKÚ zabezpečia účinnú inšpekciu práce, účinné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s príslušnými dohovormi MOP a dôstojné pracovné podmienky pre všetkých.

Článok 56

Udržateľný obchod s produktmi rybárstva

Pridruženie môže zahŕňať spoluprácu s cieľom podporovať udržateľné hospodárenie s populáciami rýb, ako aj bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a s ním súvisiacemu obchodu. Spolupráca v tejto oblasti by sa mala zameriavať na:

(a)

uľahčenie spolupráce medzi ZKÚ a regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva, a to predovšetkým v súvislosti s rozvojom a účinným vykonávaním kontrolných a inšpekčných systémov, podnetov a opatrení v záujme účinného dlhodobého riadenia rybárstva a morských ekosystémov;

(b)

presadzovanie vykonávania opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a s ním súvisiacemu obchodu v ZKÚ.

Článok 57

Udržateľný obchod s drevom

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti obchodu s drevom zameriava na podporu obchodu s legálne ťaženým drevom. Takáto spolupráca môže zahŕňať dialóg týkajúci sa regulačných opatrení, ako aj výmenu informácií o trhovo založených alebo dobrovoľných opatreniach, ako je certifikácia lesov alebo ekologická politika obstarávania.

Článok 58

Obchod a udržateľný rozvoj

1.   V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja môže zamerať na:

(a)

uľahčenie a podporu obchodu a investícií v súvislosti s environmentálnym tovarom a službami, a to aj prostredníctvom vypracovania a vykonávania miestnych právnych predpisov, ako aj v súvislosti s tým tovarom, ktorý prispieva k zlepšeniu sociálnych podmienok v ZKÚ;

(b)

uľahčenie odstraňovania prekážok, ktoré bránia obchodu alebo investíciám v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré majú osobitný význam z hľadiska zmiernenia následkov zmeny klímy, ako je napríklad udržateľná energia z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinné výrobky a služby, a to vrátane prijatia politických rámcov, ktoré by prispeli k využitiu najlepších dostupných technológií, a presadzovania noriem, ktoré zodpovedajú environmentálnym a hospodárskym potrebám a ktoré minimalizujú technické prekážky v obchode;

(c)

podporu obchodu s tovarom, ktorý prispieva k lepším sociálnym podmienkam a postupom šetrným k životnému prostrediu, vrátane tovaru, na ktorý sa vzťahujú dobrovoľné schémy zaručujúce udržateľnosť, ako sú napríklad schémy spravodlivého a etického obchodovania, schémy environmentálnych značiek a certifikačné schémy pre výrobky z prírodných zdrojov;

(d)

podporu medzinárodne uznávaných zásad a usmernení v oblasti zodpovedného obchodného správania a sociálnej zodpovednosti podnikov a povzbudzovanie podnikov pôsobiacich na území ZKÚ, aby tieto zásady uplatňovali a aby si vymieňali informácie a najlepšie postupy;

(e)

podporu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú vypracovala OSN, a plnenia súvisiacich cieľov udržateľného rozvoja.

2.   Pri tvorbe a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu životného prostredia alebo pracovných podmienok, ktoré môžu mať vplyv na obchod alebo investície, Únia a ZKÚ zohľadnia dostupné vedecké a technické poznatky, ako aj príslušné medzinárodné normy, usmernenia alebo odporúčania vrátane zásady predbežnej opatrnosti.

3.   Únia a ZKÚ uplatňujú plnú transparentnosť pri tvorbe, zavádzaní a vykonávaní akýchkoľvek opatrení zameraných na ochranu životného prostredia a pracovných podmienok, ktoré majú vplyv na obchod alebo investície.

KAPITOLA 2

Ostatné oblasti súvisiace s obchodom

Článok 59

Bežné platby a pohyby kapitálu

1.   Na platby vo voľne prevoditeľnej mene na bežný účet platobnej bilancie medzi osobami s pobytom v Únii a osobami s pobytom v ZKÚ sa neukladajú žiadne obmedzenia.

2.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálový účet platobnej bilancie, členské štáty a orgány ZKÚ zabezpečia voľný pohyb kapitálu v súvislosti s priamymi investíciami v spoločnostiach vytvorených v súlade so zákonmi hostiteľského členského štátu, krajiny alebo územia a zabezpečia, aby sa umožnila likvidácia a repatriácia aktív vytvorených týmito investíciami, ako aj akéhokoľvek z nich plynúceho zisku.

3.   Únia a ZKÚ sú oprávnené prijímať opatrenia uvedené v článkoch 64, 65, 66, 75, 143, 144 a 215 ZFEÚ v súlade s podmienkami, ktoré sú v nej stanovené, mutatis mutandis.

4.   Orgány ZKÚ, dotknuté členské štáty alebo Únia sa okamžite navzájom informujú o všetkých takýchto opatreniach a čo najskôr predložia harmonogram na ich odstránenie.

Článok 60

Politiky hospodárskej súťaže

ZKÚ s náležitým prihliadnutím na rôzne úrovne rozvoja a na hospodárske potreby prijmú, zachovajú alebo uplatňujú právne predpisy alebo politiky zamerané na:

a)

predchádzanie horizontálnym a vertikálnym dohodám medzi podnikmi, rozhodnutiam združení podnikov a zosúladeným postupy, ktoré majú za cieľ alebo za následok značné vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže, ako aj na zákaz uvedených praktík;

b)

predchádzanie zneužívaniu dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi, ako aj jeho zákaz;

c)

predchádzanie koncentráciám medzi podnikmi, ktoré by mohli významne brániť efektívnej hospodárskej súťaži, najmä v dôsledku vytvárania alebo posilňovania dominantného postavenia, ako ja ich zákaz a

d)

transparentnosť, pokiaľ ide o poskytovanie subvencií na tovar zo strany ZKÚ, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na obchod alebo investície medzi Úniou a ZKÚ.

Článok 61

Ochrana práv duševného vlastníctva

1.   Dostatočná a účinná úroveň ochrany práv duševného vlastníctva vrátane prostriedkov na presadzovanie takýchto práv sa zabezpečí v súlade s najvyššími medzinárodnými normami a v prípade potreby s cieľom obmedziť prekážky, ktoré bránia dvojstrannému obchodu a narúšajú ho.

2.   V rámci pridruženia sa spolupráca v tejto oblasti môže týkať prípravy zákonov a iných právnych predpisov na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva, prevenciu zneužívania takýchto práv ich držiteľmi a porušenia takýchto práv zo strany konkurencie a na podporu regionálnych organizácií práv duševného vlastníctva zúčastňujúcich sa na presadzovaní a ochrane týchto práv, a to vrátane odbornej prípravy zamestnancov.

Článok 62

Ochrana zemepisných označení

Únia a ZKÚ uznávajú význam zemepisných označení pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Zabezpečujú riadnu ochranu a presadzovanie zemepisných označení a spolupracujú v záujme ďalšieho vývoja účinnejších systémov takýchto označení. Takisto si vymieňajú informácie o vývoji v oblasti právnych predpisov a politiky, pokiaľ ide o zemepisné označenia.

Článok 63

Technické prekážky obchodu

Pridruženie môže zahŕňať spoluprácu v oblastiach technickej regulácie tovaru, normalizácie, posudzovania zhody, akreditácie, dohľadu nad trhom a zabezpečenia kvality s cieľom odstrániť zbytočné technické prekážky obchodu medzi Úniou a ZKÚ a znížiť rozdiely v týchto oblastiach.

Článok 64

Spotrebiteľská politika, ochrana zdravia spotrebiteľa a obchod

V rámci pridruženia môže spolupráca v oblasti spotrebiteľskej politiky, ochrany zdravia spotrebiteľa a obchodu zahŕňať prípravu zákonov a iných právnych predpisov v oblasti spotrebiteľskej politiky a ochrany zdravia spotrebiteľa s cieľom predchádzať zbytočným prekážkam v obchode.

Článok 65

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

V rámci pridruženia sa spolupráca v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení zameriava na:

(a)

uľahčenie obchodu medzi Úniou a ZKÚ ako celkom a medzi ZKÚ a tretími krajinami pri súčasnom zachovaní zdravia alebo života ľudí, zvierat a rastlín v súlade s Dohodou WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „dohoda WTO o SPS“);

(b)

riešenie obchodných problémov vyplývajúcich zo sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;

(c)

zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne opatrenia uplatniteľné na obchod medzi Úniou a ZKÚ;

(d)

presadzovanie harmonizácie opatrení s medzinárodnými normami v súlade s dohodou WTO o SPS;

(e)

podporu účinnej účasti ZKÚ v organizáciách, ktoré stanovujú medzinárodné sanitárne a fytosanitárne normy;

(f)

podporu konzultácií a výmeny medzi ZKÚ a európskymi ústavmi a laboratóriami;

(g)

vybudovanie a zvyšovanie technickej kapacity ZKÚ na vykonávanie a monitorovanie sanitárnych a fytosanitárnych opatrení;

(h)

presadzovanie transferu technológií a rýchlej výmeny informácií v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.

Článok 66

Zákaz protekcionistických opatrení

Ustanovenia kapitoly 1 a tejto kapitoly nesmú slúžiť ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu.

KAPITOLA 3

Menové a daňové záležitosti

Článok 67

Vyňatie daní

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 68, udeľovanie doložky najvyšších výhod v súlade s týmto rozhodnutím sa neuplatňuje na daňové výhody, ktoré orgány členských štátov alebo ZKÚ poskytujú alebo môžu poskytovať v budúcnosti na základe dohôd s cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu alebo na základe iných daňových pravidiel alebo platných domácich daňových právnych predpisov.

2.   Žiadne ustanovenie v tomto rozhodnutí sa nesmie vykladať tak, aby sa ním bránilo prijatiu alebo vykonávaniu akéhokoľvek opatrenia zameraného na predchádzanie daňovým podvodom alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo daňovým únikom v súlade s daňovými ustanoveniami zmlúv o zabránení dvojitému zdaneniu alebo v súlade s inými daňovými pravidlami alebo platnými domácimi daňovými právnymi predpismi.

3.   Žiadne ustanovenie v tomto rozhodnutí sa nesmie vykladať tak, aby sa ním bránilo príslušným orgánom jednotlivých krajín rozlišovať pri uplatňovaní relevantných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä pokiaľ ide o ich miesto pobytu, alebo pokiaľ ide o miesto, kde je investovaný ich kapitál.

Článok 68

Daňové pravidlá a colné režimy pre zmluvy financované Úniou

1.   ZKÚ uplatňuje na zmluvy financované Úniou daňové pravidlá a colné režimy, ktoré sú priaznivé aspoň v takej miere ako pravidlá a režimy uplatňované na členské štáty, s ktorými je ZKÚ spojené, alebo na štáty, ktorým je udelená doložka najvyšších výhod, alebo na medzinárodné rozvojové organizácie, s ktorými má vzťahy, podľa toho, ktoré zaobchádzanie je najpriaznivejšie.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa na zmluvy financované Úniou vzťahujú tieto pravidlá a režimy:

(a)

zmluvy nepodliehajú kolkovým alebo registračným poplatkom alebo fiškálnym poplatkom s rovnakým účinkom vo zvýhodnenej ZKÚ, či už takéto poplatky existujú, alebo sa iba majú zaviesť v budúcnosti; avšak takéto zmluvy sa zaregistrujú v súlade s právnymi predpismi platnými v tejto ZKÚ a v tejto súvislosti sa môže účtovať poplatok zodpovedajúci poskytnutým službám;

(b)

zisky a/alebo príjmy vyplývajúce z plnenia zmlúv sú zdaniteľné podľa vnútorných fiškálnych opatrení zvýhodnenej ZKÚ za predpokladu, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá takýto zisk alebo takýto príjem dosiahla, má svoje stále miesto podnikania v tejto ZKÚ, alebo plnenie zmluvy trvá dlhšie ako šesť mesiacov;

(c)

fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré musia dovážať zariadenia na vykonanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, využívajú, ak o to požiadajú, režim dočasného použitia, ako je to stanovené právnymi predpismi platnými v zvýhodnenej ZKÚ s ohľadom na toto zariadenie;

(d)

profesionálne zariadenie potrebné na vykonávanie úloh definovaných v zákazke na poskytnutie služieb sa dočasne vpustí do zvýhodnenej ZKÚ bez fiškálnych, dovozných poplatkov a ciel a iných poplatkov s rovnakým účinkom, ak tieto clá a poplatky netvoria náhradu za poskytnuté služby;

(e)

dovoz v rámci zákaziek na dodanie tovaru sa vpustí do zvýhodnenej ZKÚ bez ciel, dovozných ciel, daní alebo fiškálnych poplatkov s rovnakým účinkom. Zmluva na dodávky pochádzajúce z dotknutej ZKÚ sa uzaviera na základe ceny dodávok zo závodu, ku ktorej sa môžu pripočítať také vnútropodnikové fiškálne poplatky, ktoré si na tieto dodávky možno uplatňovať v ZKÚ;

(f)

palivá, mazivá a uhľovodíkové spojivá a všetky materiály používané pri plnení zákaziek na uskutočnenie stavebných prác sa považujú za zakúpené na miestnom trhu a podliehajú fiškálnym pravidlám podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných vo zvýhodnenej ZKÚ;

(g)

tovar osobnej potreby a úžitkový tovar dovážaný na používanie inými fyzickými osobami, ako sú miestne najaté osoby zapojené do vykonávania úloh definovaných v zákazke na poskytnutie služieb a členovia ich rodín, sú oslobodené od ciel alebo dovozného cla, daní a iných fiškálnych poplatkov s rovnakým účinkom v rámci obmedzení právnych predpisov platných vo zvýhodnenej ZKÚ.

3.   Akákoľvek záležitosť týkajúca sa zmluvy, ktorá nie je zahrnutá do odsekov 1 a 2, naďalej podlieha právnym predpisom platným v dotknutej ZKÚ.

KAPITOLA 4

Rozvoj obchodných kapacít

Článok 69

Všeobecný prístup

V snahe zabezpečiť, aby ZKÚ maximálne využívali výhody plynúce z tohto rozhodnutia a aby sa mohli za najlepších možných podmienok zúčastňovať na vnútornom trhu Únie, ako aj na regionálnych, subregionálnych a medzinárodných trhoch, sa pridruženie zameriava na rozvoj obchodných kapacít ZKÚ:

(a)

zvyšovaním konkurencieschopnosti, samostatnosti a hospodárskej odolnosti ZKÚ prostredníctvom diverzifikácie rozsahu obchodu s tovarom a so službami ZKÚ a prostredníctvom zvyšovania jeho hodnoty a objemu, ako aj posilňovaním schopnosti ZKÚ prilákať súkromných investorov do rôznych odvetví hospodárskej činnosti;

(b)

zlepšovaním spolupráce medzi ZKÚ a susednými krajinami v oblasti obchodu s tovarom a so službami a v oblasti zriaďovania podnikov.

Článok 70

Obchodný dialóg, spolupráca a rozvoj kapacít

V rámci pridruženia môžu iniciatívy v oblasti obchodného dialógu, spolupráce a rozvoja kapacít zahŕňať:

(a)

posilňovanie kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania politík nevyhnutných na rozvoj obchodu s tovarom a so službami;

(b)

podporu úsilia ZKÚ prijať náležité právne, regulačné a inštitucionálne rámce, ako aj potrebné správne postupy;

(c)

podporu rozvoja miestneho súkromného sektora, a najmä podporu MSP;

(d)

uľahčovanie rozvoja v oblasti trhu a výrobkov vrátane zvyšovania kvality výrobkov;

(e)

prispievanie k rozvoju ľudských zdrojov a odborných zručností relevantných pre obchod s tovarom a so službami;

(f)

zvyšovanie kapacity sprostredkovateľských organizácií poskytovať podnikom ZKÚ služby náležité pre ich vývoznú činnosť, ako je napríklad poskytovanie informácií o trhu;

(g)

prispievanie k vytvoreniu podnikateľského prostredia, ktorým sa podporujú investície.

KAPITOLA 5

Spolupráca v oblasti finančných služieb a daňových záležitostí

Článok 71

Spolupráca v oblasti medzinárodných finančných služieb

S cieľom presadzovať stabilitu, integritu a transparentnosť svetového finančného systému môže pridruženie zahŕňať spoluprácu v oblasti medzinárodných finančných služieb. Takáto spolupráca môže zahŕňať:

(a)

poskytovanie účinnej a primeranej ochrany investorom a iným spotrebiteľom finančných služieb;

(b)

predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boj proti nim;

(c)

presadzovanie spolupráce medzi rôznymi aktérmi finančného systému vrátane regulačných orgánov a orgánov dohľadu;

(d)

zriadenie nezávislého a účinného mechanizmu pre dohľad nad finančnými službami.

Článok 72

Medzinárodné štandardy v oblasti finančných služieb

1.   Únia a ZKÚ vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na ich území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté štandardy pre reguláciu a dohľad v sektore finančných služieb a pre boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Medzi tieto medzinárodne dohodnuté štandardy patria okrem iného „Základné zásady pre efektívny bankový dohľad“ Bazilejského výboru pre bankový dohľad, „Základné zásady a metodika poisťovníctva“ Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, „Ciele a zásady regulácie cenných papierov“ Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, „Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), „Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely“ skupiny G20, „Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ Rady pre finančnú stabilitu.

2.   ZKÚ prijmú alebo zachovajú právny rámec pre prevenciu zneužívania svojich finančných systémov na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pričom zvlášť zohľadnia nástroje medzinárodných subjektov pôsobiacich v tejto oblasti, ako sú „Medzinárodné normy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní – odporúčania FATF“ Finančnej akčnej skupiny.

3.   Pokiaľ Komisia vydá rozhodnutia, ktorými sa členskému štátu povoľuje, aby uzavrel dohodu so ZKÚ na účely prevodu finančných prostriedkov medzi touto ZKÚ a členským štátom, s ktorým je ZKÚ spojené, s týmto prevodom sa zaobchádza ako s prevodom finančných prostriedkov v rámci Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 (23) a táto ZKÚ dodržiava podmienky stanovené v uvedenom nariadení.

4.   Týmto článkom nie je dotknutý článok 155 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 73

Spolupráca v daňových záležitostiach

Únia a ZKÚ uznávajú zásady dobrej správy v daňových záležitostiach vrátane globálnych štandardov pre transparentnosť a výmenu informácií, zásad spravodlivého zdaňovania a minimálnych štandardov proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov a zaväzujú sa k efektívnemu dodržiavaniu uvedených zásad. Budú presadzovať dobrú správu v daňových záležitostiach, zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti daní a uľahčovať výber daňových príjmov.

ČASŤ IV

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

KAPITOLA 1

Zásady

Článok 74

Finančné zdroje

Únia prispieva k dosiahnutiu celkových cieľov pridruženia tak, že poskytuje:

(a)

adekvátne finančné zdroje a primeranú technickú pomoc v záujme posilňovania kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania strategických a regulačných rámcov;

(b)

dlhodobé financovanie na podporu rastu súkromného sektora;

(c)

na akcie ustanovené podľa tohto rozhodnutia sa môžu vo vhodných prípadoch poskytnúť príspevky aj z iných programov Únie, ak sa tieto príspevky nevzťahujú na tie isté náklady. Na základe tohto rozhodnutia sa môžu poskytovať príspevky aj na opatrenia stanovené v rámci iných programov Únie, ak sa tieto príspevky nevzťahujú na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na uvedené akcie, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.

Článok 75

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie 2021-2027 sa stanovuje na 500 000 000 EUR v bežných cenách.

2.   Orientačné prerozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 sa podrobne uvádza v prílohe I.

3.   Sumou uvedenou v odseku 1 nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení o flexibilite, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 (24), nariadení (EÚ) 2021/947 a nariadení o rozpočtových pravidlách.

4.   Kumulatívne čisté spätné toky pochádzajúce z investičného nástroja pre ZKÚ uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy IV k rozhodnutiu 2013/755/EÚ predstavujú vonkajšie pripísané príjmy na doplnenie fondu nepridelených prostriedkov uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. e) prílohy I k tomuto rozhodnutiu od okamihu, keď sa stanú dostupnými. Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia, ktoré sa prijmú v súvislosti s nasledujúcimi viacročnými finančnými rámcami, kumulatívne čisté spätné toky po 31. decembri 2027 až do svojho vyčerpania predstavujú príspevky do ďalšieho finančného nástroja ZKÚ, ktorým sa nahradí tento nástroj.

Článok 76

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto časti sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(a)

„programovateľná pomoc“ je nenávratná pomoc pridelená ZKÚ s cieľom v prípade potreby financovať územné, regionálne alebo intraregionálne stratégie alebo priority stanovené v programových dokumentoch;

(b)

„programovanie“ je proces organizácie, rozhodovania a prideľovania predbežných finančných zdrojov, ktoré majú slúžiť na vykonávanie akcie v jednej z oblastí uvedených v časti II na viacročnom základe na dosiahnutie cieľov pridruženia v oblasti udržateľného rozvoja ZKÚ;

(c)

„programový dokument“ je dokument, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a dojednania ZKÚ a v ktorom sa účinným a efektívnym spôsobom premietajú ciele a úlohy ZKÚ v oblasti udržateľného rozvoja v záujme dosahovania cieľov pridruženia;

(d)

„plány rozvoja“ sú koherentný súbor operácií definovaných a financovaných výhradne zo strany ZKÚ v rámci ich vlastných politík a stratégií rozvoja, ako aj operácií, na ktorých sa ZKÚ a členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, dohodnú;

(e)

„územný prídel“ je suma pridelená na programovateľnú pomoc jednotlivým ZKÚ s cieľom financovať územné stratégie a priority stanovené v programových dokumentoch;

(f)

„regionálny prídel“ je suma pridelená v súlade s článkom 84 ods. 1 na programovateľnú pomoc s cieľom financovať regionálne stratégie alebo priority spolupráce stanovené v programových dokumentoch;

(g)

„intraregionálny prídel“ je suma, ktorá je v rámci regionálneho prídelu pridelená v súlade s článkom 84 ods. 2 na programovateľnú pomoc s cieľom financovať stratégie a priority intraregionálnej spolupráce stanovené v programových dokumentoch.

Článok 77

Zásady finančnej spolupráce

1.   Finančná pomoc Únie vychádza zo zásady partnerstva, zodpovednosti, zosúladenia územných systémov, komplementárnosti a subsidiarity.

2.   Operácie financované v rámci tohto rozhodnutia sa môžu uskutočniť vo forme programovateľnej alebo neprogramovateľnej pomoci.

3.   Finančná pomoc Únie:

(a)

sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na zemepisné, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;

(b)

zabezpečuje, aby sa zdrojové toky poskytovali na predvídateľnom a pravidelnom základe;

(c)

je flexibilná a prispôsobená situácii v každej ZKÚ a

(d)

vykonáva sa v úplnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi, právnymi a finančnými právomocami každého z partnerov.

4.   Orgány dotknutej ZKÚ zodpovedajú za uskutočňovanie operácií bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie zamerané na zabezpečenie správneho finančného riadenia pri využívaní prostriedkov Únie.

KAPITOLA 2

Osobitné ustanovenia týkajúce sa finančnej spolupráce

Článok 78

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V rámci stratégie a priorít stanovených dotknutými ZKÚ na miestnej alebo regionálnej úrovni sa finančná podpora môže poskytnúť na:

1.

sektorové politiky a reformy, ako aj projekty, ktoré sú s nimi spojené;

2.

inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych aspektov a

3.

technickú pomoc.

Článok 79

Budovanie kapacít

1.   Finančná pomoc môže okrem iného prispieť k podpore pri budovaní kapacít potrebných na vymedzenie, vykonávanie a monitorovanie územných a/alebo regionálnych stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť všeobecné ciele v oblastiach spolupráce uvedených v častiach II a III.

2.   Únia podporuje úsilie ZKÚ pri zostavovaní spoľahlivých štatistických údajov o uvedených oblastiach, a to aj s cieľom zabezpečiť opatrenia nadväzujúce na realizáciu cieľov udržateľného rozvoja.

3.   Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí o zlepšovanie porovnateľnosti ich makroekonomických ukazovateľov najmä s cieľom uľahčiť analýzu ich HDP.

Článok 80

Technická pomoc

1.   Na podnet Komisie sa finančné prostriedky Únie môžu použiť na krytie výdavkov na podporu vykonávania tohto rozhodnutia a plnenia jeho cieľov vrátane administratívnej podpory spojenej s činnosťami v oblasti prípravy, nadväzovania, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na takéto vykonávanie, ako aj výdavkov v ústrediach a delegáciách Únie vynakladaných na administratívnu podporu nevyhnutnú pre program a na riadenie operácií financovaných na základe tohto rozhodnutia vrátane informačných a komunikačných akcií a interných systémov informačných technológií.

2.   Na podnet ZKÚ možno financovať štúdie alebo opatrenia technickej pomoci vrátane dlhodobej podpory v súvislosti s vykonávaním činností naplánovaných v programových dokumentoch. Komisia môže rozhodnúť o financovaní takejto akcie buď z programovateľnej pomoci, alebo z prostriedkov vyčlenených na opatrenia technickej spolupráce.

KAPITOLA 3

Uskutočňovanie finančnej spolupráce

Článok 81

Všeobecná zásada

Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí nestanovuje inak, finančná pomoc Únie sa čerpá v súlade s týmto rozhodnutím, nariadením o rozpočtových pravidlách a v príslušných prípadoch s týmito kapitolami hlavy II nariadenia (EÚ) 2021/947:

kapitolou I s výnimkou článkov 10, 11, 13, článku 14 ods. 3, článku 14 ods. 4, článku 15, článku 16 ods. 1 až 4 a článku 17,

kapitolou III s výnimkou článku 25 ods. 1, článku 25 ods. 2 písm. a), b) a c) a článku 25 ods. 3 a

kapitolou V s výnimkou článku 41 ods. 1, 4, 6, 7, 9 a článku 42 ods. 4.

Článok 82

Prijatie viacročných orientačných programov, akčných plánov a opatrení

Komisia na základe tohto rozhodnutia prijme vo forme „jednotných programových dokumentov“ viacročné orientačné programy uvedené v článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/947.

V jednotných programových dokumentoch sa môžu zohľadniť plány rozvoja územia alebo iné plány schválené ZKÚ a členskými štátmi, s ktorými sú ZKÚ spojené.

Jednotné programové dokumenty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 5 tohto rozhodnutia. Uvedený postup sa vzťahuje aj na preskúmania, v dôsledku ktorých sa významne mení obsah viacročného orientačného programu.

Akčné plány a opatrenia uvedené v článku 23 nariadenia (EÚ) 2021/947 sa môžu prijímať oddelene od viacročných orientačných programov a prijímajú sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 90 ods. 5 tohto rozhodnutia. Uvedený postup sa nevzťahuje na prípady uvedené v článku 25 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/947.

Článok 83

Oprávnenosť na poskytnutie územného financovania

1.   Verejné orgány ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.

2.   S výhradou dohody orgánov príslušných ZKÚ sú na získanie finančnej podpory stanovenej v tomto rozhodnutí oprávnené aj tieto subjekty a orgány:

(a)

miestne, národné a regionálne verejné alebo poloverejné agentúry, oddelenia alebo miestne orgány ZKÚ, a najmä ich finančné inštitúcie a rozvojové banky;

(b)

spoločnosti a podniky zo ZKÚ a z regionálnych zoskupení;

(c)

spoločnosti a podniky členského štátu s cieľom umožniť im, aby okrem svojho vlastného príspevku mohli realizovať užitočné projekty na území ZKÚ;

(d)

finanční sprostredkovatelia ZKÚ alebo Únie podporujúci a financujúci súkromné investície v ZKÚ a

(e)

účastníci decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im, aby mohli realizovať hospodárske, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12.

Článok 84

Oprávnenosť na poskytnutie regionálneho financovania

1.   Regionálny prídel sa môže použiť na operácie, na ktorých sa zúčastňujú a z ktorých majú osoh:

(a)

dve alebo viacero ZKÚ bez ohľadu na ich polohu; alebo

(b)

ZKÚ a Únia ako celok; alebo

(c)

dva alebo viacero regionálnych orgánov, ktorých sú ZKÚ členmi; alebo

(d)

dve alebo viacero ZKÚ bez ohľadu na ich polohu a aspoň jeden z týchto aktérov:

i)

jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ;

ii)

jeden alebo viacero štátov AKT a/alebo jeden alebo viacero štátov alebo území (25), ktoré nepatria do skupiny AKT;

iii)

jeden alebo viacero regionálnych orgánov alebo združení, ktorých členmi sú ZKÚ;

iv)

jeden alebo viacero subjektov, orgánov alebo iných útvarov z najmenej jednej ZKÚ, ktoré sú členmi EZÚS v súlade s článkom 8.

Na účely písmen a) a d) sa Francúzske južné a antarktické územia vzhľadom na ich osobitnú situáciu považujú za dve oddelené ZKÚ.

2.   V rámci regionálneho prídelu sa môže intraregionálny prídel využiť na činnosti, na ktorých sa zúčastňujú a z ktorých majú osoh:

(a)

jedna alebo viacero ZKÚ a aspoň jeden z týchto aktérov:

i)

jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ;

ii)

jeden alebo viacero susedných štátov alebo území AKT a/alebo susedných štátov alebo území, ktoré nepatria do skupiny AKT;

iii)

jeden alebo viaceré regionálne orgány, ktorých členmi sú ZKÚ alebo štáty AKT alebo jeden alebo viaceré najvzdialenejšie regióny; alebo

(b)

jeden alebo viacero subjektov, orgánov alebo iných útvarov z najmenej jednej ZKÚ, ktoré sú členmi EZÚS, a jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov a/alebo jeden alebo viacero susedných štátov alebo území AKT a/alebo susedných štátov alebo území, ktoré nepatria do skupiny AKT.

3.   Financovanie, ktorým sa umožňuje účasť štátov AKT, najvzdialenejších regiónov a iných krajín a území na programoch regionálnej spolupráce ZKÚ, sa poskytuje dodatočne k finančným prostriedkom, ktoré sa prideľujú ZKÚ na základe tohto rozhodnutia.

4.   Účasť štátov AKT, najvzdialenejších regiónov a iných krajín alebo území na programoch zriadených v zmysle tohto rozhodnutia sa predpokladá len v prípade, že:

(a)

existujú rovnocenné ustanovenia v rámci príslušných programov Únie alebo v príslušných programoch financovania tretích krajín a území, na ktoré sa nevzťahujú programy Únie, a

(b)

sa dodržiava zásada proporcionality, a to pri zohľadnení kapacít zainteresovaných strán, najmä ich finančných kapacít v rámci nástrojov Únie na spoluprácu s inými krajinami.

Článok 85

Oprávnenosť na účasť na iných programoch Únie

1.   Fyzické osoby zo ZKÚ a prípadne aj príslušné verejné a súkromnoprávne subjekty a inštitúcie v ZKÚ, sú oprávnené zúčastniť sa na programoch Únie a získať financovanie z programov Únie, ako je napríklad Program InvestEU, pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania uplatniteľné na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.

2.   ZKÚ sú oprávnené získať aj podporu v rámci programov a nástrojov Únie pre spoluprácu s inými krajinami, ako je napríklad nariadenie (EÚ) 2021/947 a nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 (26), a to pod podmienkou, že sa dodržia pravidlá, ciele a prípadné dojednania týchto programov.

3.   Komisia v prípade potreby podnecuje prístup ZKÚ k programom Únie, ako aj k programom a nástrojom Únie pre spoluprácu s inými krajinami.

4.   ZKÚ s podporou príslušných zainteresovaných strán podávajú Komisii správy o svojej účasti na programoch Únie v polovici trvania a na konci obdobia 2021 až 2027.

Článok 86

Podávanie správ

Komisia preskúma pokrok dosiahnutý vo vykonávaní finančnej pomoci poskytnutej ZKÚ na základe tohto rozhodnutia a predloží Rade správu každý rok od roku 2022 o vykonávaní a výsledkoch finančnej spolupráce. Správa sa zašle aj Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Článok 87

Finančné kontroly

1.   Základnú zodpovednosť za finančný dohľad nad finančnými prostriedkami Únie nesú ZKÚ. Uvedený finančný dohľad sa uskutočňuje podľa potreby v koordinácii s členským štátom, s ktorým je ZKÚ spojené, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Komisia zodpovedá za:

(a)

zabezpečenie toho, aby v príslušných ZKÚ existovali a riadne fungovali systémy riadenia a kontroly, aby sa zaistilo, že finančné prostriedky Únie sa použijú správne a účinne, a

(b)

v prípade nezrovnalostí za zasielanie odporúčaní alebo žiadostí o nápravné opatrenia na nápravu týchto nezrovnalostí a nápravu akýchkoľvek nedostatkov zistených v riadení.

3.   Komisia, ZKÚ a podľa potreby i členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené, spolupracujú na základe administratívnych dojednaní na stretnutiach konajúcich sa každý rok alebo každý druhý rok s cieľom koordinovať plány, metódy a vykonávanie kontrol.

4.   Pokiaľ ide o finančné opravy:

(a)

dotknuté ZKÚ sú zodpovedné v prvom rade za zistenie a nápravu finančných nezrovnalostí;

(b)

avšak v prípade nedostatkov spôsobených dotknutou ZKÚ a ak sa ZKÚ nepodarí napraviť situáciu a pokusy o urovnanie sú neúspešné, Komisia zasiahne s cieľom znížiť alebo odobrať zostatok celkového prídelu zodpovedajúceho rozhodnutiu o financovaní v rámci programového dokumentu.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 88

Delegovanie právomoci na Komisiu

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom zmeniť procesné pravidlá pôvodu a súvisiace vymedzenia pojmov v prílohe II a dodatkoch k prílohe II na účely zohľadnenia technického pokroku a zmien v colných a obchodných právnych predpisoch.

2.   Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku tohto rozhodnutia pri dosahovaní jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 89 s cieľom zmeniť článok 3 prílohy I na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a doplniť prílohu I o ustanovenia o vytvorení rámca pre monitorovanie a hodnotenie.

Článok 89

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 88 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 88 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 88 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 90

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor (ďalej len „výbor ZKÚ“). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Na účely článku 10 ods. 6 a článku 16 ods. 8 prílohy II pomáha Komisii Výbor pre colný kódex ustanovený článkom 285 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (27). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Na účely článku 2 prílohy III a článkov 5 a 6 prílohy IV pomáha Komisii výbor ustanovený na základe článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 260/2009 (28). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

6.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 4.

7.   Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, uvedený postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 91

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.   Príjemcovia finančných prostriedkov Únie musia priznať pôvod uvedených finančných prostriedkov a zabezpečiť viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, a to tým, že poskytnú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

2.   Komisia vykonáva v súvislosti s programom a akciami uskutočňovanými na základe programu a získanými výsledkami informačné a komunikačné akcie.

3.   Finančné zdroje pridelené na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa uvedené priority týkajú cieľov stanovených v článku 3.

Článok 92

Ustanovenie o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť

Toto nariadenie sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím 2010/427/EÚ.

Článok 93

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2021.

2.   Toto rozhodnutie nemá vplyv na pokračovanie ani zmenu akcií začatých podľa rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ, ktoré sa na tieto akcie aj naďalej vzťahuje až do ich ukončenia.

3.   Z finančného krytia programu sa môžu uhrádzať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi programom a opatreniami prijatými podľa rozhodnutia 2013/755/EÚ.

4.   V prípade potreby možno rozpočtové prostriedky na pokrytie výdavkov uvedených v článku 80 zahrnúť do rozpočtu Únie na obdobie po roku 2027, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia do 31. decembra 2027.

Článok 94

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

V Luxemburgu 5. októbra 2021

Za Radu

predseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Stanovisko z 31.1.2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a stanovisko zo 14.9.2021 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

(3)  Rozhodnutie 2014/137/EÚ zo 14. marca 2014 o vzťahoch medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 76, 15.3.2014, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 29, 1.2.1985, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

(6)  Pojem „územia“ zahŕňa 12 ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedených v prílohe II k ZFEÚ v čase, keď bolo Európskej rade 29. marca 2017 doručené oznámenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a Euratomu na základe článku 50 Zmluvy o EÚ.

(7)  Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (Ú. v. EÚ L 433 I , 22.12.2020, s. 28).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (U. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/947 z 9. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa, mení a zrušuje rozhodnutie č. 466/2014/EÚ a zrušuje nariadenie (EÚ) 2017/1601 a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Ú. v. EÚ L 209, 14.6.2021, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(16)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(18)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(19)  Pojem „územia“ zahŕňa 12 ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedených v prílohe II k ZFEÚ v čase, keď bolo Európskej rade 29. marca 2017 doručené oznámenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a Euratomu na základe článku 50 Zmluvy o EÚ.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

(21)  Ú. v. EÚ L 39, 16.2.1993, s. 3.

(22)  Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 4.

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 1).

(24)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (Ú. v. EÚ L 433I , 22.12.2020, s. 11).

(25)  Pojem „územia“ zahŕňa 12 ZKÚ Spojeného kráľovstva uvedených v prílohe II k ZFEÚ v čase, keď bolo Európskej rade 29. marca 2017 doručené oznámenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a Euratomu na základe článku 50 Zmluvy o EÚ.

(26)  Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(28)  Nariadenie Rady (ES) č. 260/2009 z 26. februára 2009 o spoločných pravidlách na dovozy (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2009, s. 1).


OBSAH

PRÍLOHA I:

FINANČNÁ POMOC ÚNIE

PRÍLOHA II:

TÝKAJÚCA SA VYMEDZENIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

HLAVA I:

Všeobecné ustanovenia

HLAVA II:

Vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“

HLAVA III:

Územné požiadavky

HLAVA IV:

Dôkazy o pôvode

HLAVA V:

Opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce

HLAVA VI:

Ceuta a Melilla

HLAVA VII:

Záverečné ustanovenia

Dodatky I až VI

PRÍLOHA III:

DOČASNÉ ZRUŠENIE PREFERENCIÍ

PRÍLOHA IV:

POSTUPY OCHRANY A DOHĽADU

PRÍLOHA I

FINANČNÁ POMOC ÚNIE

Článok 1

Rozdelenie medzi ZKÚ

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 500 000 000 EUR v bežných cenách rozdelí takto:

a)

164 000 000 EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja ZKÚ okrem Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovom dokumente. V prípade potreby sa v programovom dokumente venuje osobitná pozornosť akciám zameraným na posilňovanie správy vecí verejných a inštitucionálnych kapacít ZKÚ, ktoré sú príjemcami pomoci, a prípadne pravdepodobnému harmonogramu predpokladaných akcií. Táto suma sa rozdelí na základe osobitostí, potrieb, úrovne rozvoja a výkonnosti ZKÚ v súlade s obmedzeným súborom osobitných a transparentných kritérií, pričom sa zohľadní počet obyvateľov, hrubý domáci produkt (HDP), chudoba a nerovnosť, výška predchádzajúcich prídelov, absorpčné kapacity ZKÚ a obmedzenia vyplývajúce zo zemepisnej izolovanosti ZKÚ, tak ako sa uvádza v článku 9;

b)

225 000 000 EUR v podobe grantov na bilaterálnu programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovom dokumente;

c)

76 000 000 EUR sa pridelí na podporu regionálnych programov ZKÚ, z čoho 15 000 000 by sa malo použiť na podporu intraregionálnych operácií, pričom Grónsko je oprávnené len na podporu intraregionálnych operácií. Táto spolupráca sa vykonáva v súlade s článkom 7, a to najmä pokiaľ ide o oblasti spoločných záujmov uvedené v článku 5, a na základe konzultácií v rámci platforiem partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14. Vynakladá sa úsilie o koordináciu s inými príslušnými finančnými programami a nástrojmi Únie, a najmä najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ;

d)

22 000 000 EUR na štúdie alebo opatrenia technickej pomoci pre všetky ZKÚ vrátane Grónska v súlade s článkom 80 (1);

e)

13 000 000 EUR na fond nepridelených prostriedkov pre všetky ZKÚ vrátane Grónska, ktorý má okrem iného:

i)

zabezpečiť primeranú reakciu Únie v prípade nepredvídaných okolností;

ii)

reagovať na nové potreby alebo nové výzvy, ako napríklad migračný tlak na hraniciach Únie alebo jej susedov, a

iii)

podporovať nové medzinárodné iniciatívy a priority.

Výška fondu nepridelených prostriedkov uvedených v prvom pododseku písm. e) sa zvýši o kumulatívne čisté spätné toky pochádzajúce z investičného nástroja pre ZKÚ uvedeného v článku 3 ods. 3 prílohy IV k rozhodnutiu 2013/755/EÚ. Tieto spätné toky sa pripočítajú ako ročné navýšenia od vtedy, keď budú k dispozícii, a označia sa ako vonkajšie pripísané príjmy.

2.   Komisia môže na základe preskúmania vykonávania tohto rozhodnutia v polovici trvania rozhodnúť o pridelení akýchkoľvek nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku, a to aj na územné prídely.

3.   Finančné prostriedky nemôžu byť viazané po 31. decembri 2027, pokiaľ Rada na návrh Komisie nerozhodne jednomyseľne inak.

Článok 2

Správa zdrojov

Všetky finančné zdroje v súlade s týmto rozhodnutím spravuje Komisia.

Článok 3

Ukazovatele

Dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 ods. 5 tohto rozhodnutia sa meria:

1.

V prípade ZKÚ okrem Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a celkovými vládnymi príjmami ako % HDP.

2.

V prípade Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a percentuálnym podielom odvetvia rybolovu na celkovom vývoze.


(1)  Z tejto sumy je 9 725 000 EUR vyhradených pre Komisiu na pokrytie technickej a/alebo administratívnej pomoci a výdavkov určených na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Únie, nepriameho výskumu, priameho výskumu.


PRÍLOHA II

TÝKAJÚCA SA VYMEDZENIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„krajiny DHP“ sú regióny alebo štáty, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a ktoré uzavreli dohody, ktorými sa uzatvárajú dohody alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (ďalej len „DHP“), ak sa takáto DHP začne predbežne vykonávať alebo nadobudne platnosť, podľa toho, čo nastane skôr;

b)

„výroba“ je každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

c)

„materiál“ je každá zložka, surovina, komponent alebo časť alebo súčasť atď., ktoré sa použijú pri výrobe výrobku;

d)

„výrobok“ je vyrábaný výrobok, a to aj vtedy, ak sa má použiť neskôr pri inej výrobnej operácii;

e)

„tovar“ sú materiály aj výrobky;

f)

„zastupiteľné materiály“ sú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť;

g)

„colná hodnota“ je hodnota určená v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda WTO o colnej hodnote) z roku 1994;

h)

„hodnota materiálov“ na zozname v dodatku I je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v ZKÚ. Ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje mutatis mutandis;

i)

„cena zo závodu“ je cena zaplatená za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov spojených s jeho výrobou, po odpočítaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Ak skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v ZKÚ, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Na účely tohto vymedzenia pojmu platí, že pokiaľ bolo posledné opracovanie alebo spracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, pojem „výrobca“ uvedený v prvom pododseku tohto písmena sa môže vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal;

j)

„maximálny obsah nepôvodných materiálov“ je maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol status pôvodu. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky alebo podpoložky;

k)

„čistá hmotnosť“ je hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu;

l)

„kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ sú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“) so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004;

m)

„zatriedený“ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky alebo podpoložky;

n)

„zásielka“ sú výrobky, ktoré sú buď:

i)

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

ii)

dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jednotnej faktúry;

o)

„vývozca“ je osoba vyvážajúca tovar do Únie alebo do ZKÚ, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru, bez ohľadu na to, či je táto osoba výrobcom a či sama vykonáva vývozné formality;

p)

„registrovaný vývozca“ je vývozca, ktorý je registrovaný u príslušných orgánov danej ZKÚ na účely vyhotovovania potvrdení o pôvode na účely vývozu podľa tohto rozhodnutia;

q)

„potvrdenie o pôvode“ je potvrdenie vyhotovené vývozcom, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu podľa tejto prílohy, a to s cieľom umožniť buď osobe deklarujúcej tovar na prepustenie do voľného obehu v Únii požadovať výhody preferenčného sadzobného zaobchádzania, alebo hospodárskemu subjektu v ZKÚ, ktorý dováža materiály na ďalšie spracovanie v súvislosti s pravidlami kumulácie, preukázať status pôvodu tohto tovaru;

r)

„krajina VSP“ je zvýhodnená krajina podľa VSP v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (1);

s)

„systém REX“ je systém na registráciu vývozcov oprávnených osvedčovať pôvod tovaru, stanovený v článku 80 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Za výrobky s pôvodom v ZKÚ sa považujú:

a)

výrobky úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy;

b)

výrobky získané v ZKÚ obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 4 tejto prílohy.

2.   Pôvodné výrobky zhotovené z materiálov úplne získaných alebo dostatočne opracovaných alebo spracovaných v dvoch alebo vo viacerých ZKÚ sa považujú za výrobky s pôvodom v tej ZKÚ, kde sa uskutočnilo posledné opracovanie alebo spracovanie.

Článok 3

Úplne získané výrobky

1.   Za úplne získané v ZKÚ sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené z pôdy alebo z morského dna ZKÚ;

b)

rastliny a rastlinné produkty vypestované alebo zozbierané v ZKÚ;

c)

živé zvieratá narodené a chované v ZKÚ;

d)

výrobky zo živých zvierat chovaných v ZKÚ;

e)

výrobky zo zabitých zvierat narodených a chovaných v ZKÚ;

f)

produkty získané lovom alebo rybolovom v ZKÚ;

g)

produkty akvakultúry, ak sú ryby, kôrovce a mäkkýše narodené alebo vyliahnuté a chované v ZKÚ;

h)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami ZKÚ z mora mimo teritoriálnych vôd;

i)

výrobky vyrobené na palube spracovateľských plavidiel ZKÚ výlučne z produktov uvedených v písmene h);

j)

použité predmety zozbierané v tejto krajine, vhodné len na opätovné získanie surovín;

k)

odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v ZKÚ;

l)

produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ktoré má však ZKÚ výlučné právo využívať;

m)

tovar tam vyrobený výlučne z produktov a výrobkov uvedených v písmenách a) až l).

2.   Pojmy „plavidlá zvýhodnenej krajiny“ a „spracovateľské plavidlá zvýhodnenej krajiny“ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú registrované v ZKÚ alebo v členskom štáte;

b)

plavia sa pod vlajkou ZKÚ alebo členského štátu;

c)

spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci ZKÚ alebo členských štátov alebo

ii)

vlastnia ich spoločnosti:

ktoré majú ústredie a hlavné miesto podnikania v ZKÚ alebo v členských štátoch a

ktorých minimálne 50 % vlastní ZKÚ, verejné subjekty tejto krajiny, štátni príslušníci tejto krajiny alebo členských štátov.

3.   Každá z podmienok v odseku 2 sa môže splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých ZKÚ. V takom prípade sa výrobky považujú podľa odseku 2 písm. a) za výrobky s pôvodom v ZKÚ, v ktorej je plavidlo alebo spracovateľské plavidlo zaregistrované.

Článok 4

Dostatočne opracované a spracované výrobky

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 6 tejto prílohy, považujú sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy, za výrobky s pôvodom v tejto ZKÚ za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené pre dotknutý tovar v zozname v dodatku I.

2.   Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu v ZKÚ v súlade s odsekom 1, v tejto ZKÚ ďalej spracúva a používa ako materiál na výrobu iného výrobku, nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité, sa nezohľadňujú.

3.   Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky stanovené v odseku 1.

Ak sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemeru tak, ako sa uvádza v odseku 4, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

4.   Ak sa uplatňuje druhý pododsek odseku 3 priemerná cena výrobku zo závodu sa vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobku za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

5.   Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemerov, používajú túto metódu dôsledne počas roka nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Takúto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy, už neexistujú.

6.   Priemery uvedené v odseku 4 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 5

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na to, aby zakladali status pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 4 tejto prílohy:

a)

konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozdeľovanie a skladanie balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

o)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozkladanie výrobkov na časti;

p)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o);

q)

zabíjanie zvierat.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobité schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či nainštalované na tieto operácie.

3.   Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zohľadnia všetky operácie vykonané na danom výrobku v ZKÚ.

Článok 6

Tolerancie

1.   Odchylne od článku 4 tejto prílohy a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v dodatku I pri výrobe daného výrobku nemajú použiť, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a)

15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch patriacich do 2. a 4. až 24. kapitoly, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu 16. kapitoly;

b)

15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, s výnimkou výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly, v prípade ktorých sa uplatňujú tolerancie uvedené v poznámkach 6 a 7 dodatku I.

2.   Odsekom 1 tohto článku sa neumožňuje prekročenie percentuálneho podielu maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádza v pravidlách stanovených v zozname v dodatku I.

3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky úplne získané v ZKÚ v zmysle článku 3 tejto prílohy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 a článok 11 ods. 2 tejto prílohy, sa však tolerancia stanovená v odsekoch 1 a 2 tohto článku uplatňuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla stanoveného v zozname v dodatku I vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 7

Dvojstranná kumulácia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v Únii sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do výrobku tam získaného za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, opracovanie a spracovanie vykonané v Únii sa považuje za vykonané v ZKÚ v prípade, keď tam materiály prejdú následným opracovaním alebo spracovaním.

3.   Na účely kumulácie uvedenej v tomto článku sa pôvod materiálov určí v súlade s touto prílohou.

Článok 8

Kumulácia s krajinami DHP

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v krajinách DHP sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do výrobku tam získaného za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, opracovanie a spracovanie vykonané v krajinách DHP sa považuje za vykonané v ZKÚ v prípade, keď tam materiály prejdú následným opracovaním alebo spracovaním.

3.   Na účely odseku 1 je pôvod materiálov pochádzajúcich z krajiny DHP určený v súlade s pravidlami pôvodu platnými pre príslušnú krajinu DHP a s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa dôkazov o pôvode a administratívnej spolupráce.

Kumulácia uvedená v tomto článku sa neuplatňuje na materiály s pôvodom v Juhoafrickej republike, ktoré sa v rámci dohody o hospodárskom partnerstve medzi Úniou a Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC) nemôžu dovážať priamo na trh EÚ bez ciel a bez kvót.

4.   Kumuláciu uvedenú v tomto článku možno uplatniť v prípade, že:

a)

krajina DHP dodávajúca materiály a ZKÚ vyrábajúca konečný výrobok sa zaviazali:

i)

dodržiavať ustanovenia alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy a

ii)

poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi danými krajinami;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzky uvedené v písmene a) Komisii.

5.   Nový záväzok sa nevyžaduje v prípade, ak krajiny DHP splnili ustanovenia odseku 4 pred 1. januárom 2014.

Článok 9

Kumulácia s ďalšími krajinami, ktoré majú v rámci všeobecného systému preferencií bezcolný a bezkvótový prístup na trh Únie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 tejto prílohy, materiály s pôvodom v krajinách a na územiach stanovených v odseku 2 tohto článku sa považujú za materiály s pôvodom v ZKÚ, ak sú zapracované do výrobku tam získaného za predpokladu, že prešli opracovaním alebo spracovaním nad rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku materiály majú pôvod v krajine alebo na území:

a)

na ktoré sa vzťahuje osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny v rámci všeobecného systému preferencií, uvedené v článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 978/2012; alebo

b)

ktoré majú na základe všeobecného opatrenia v rámci všeobecného systému preferencií, uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012, bezcolný a bezkvótový prístup na trh Únie na úrovni šesťmiestneho kódu harmonizovaného systému.

3.   Pôvod materiálov príslušných krajín alebo území sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 v delegovanom nariadení Komisie(EÚ) 2015/2446 (2).

4.   Kumulácia stanovená v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na:

a)

materiály, ktoré sú pri dovoze do Únie predmetom antidumpingových alebo vyrovnávacích ciel v prípade, že pochádzajú z krajiny, ktorá podlieha týmto antidumpingovým alebo vyrovnávacím clám;

b)

výrobky z tuniaka zatriedené do 3. a 16. kapitoly, na ktoré sa vzťahuje článok 7 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a následné zmeny tohto nariadenia a ostatné právne akty vzťahujúce sa naň;

c)

materiály, na ktoré sa vzťahujú články 8 a 22 až 30 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 a následné zmeny tohto nariadenia a ostatné právne akty vzťahujúce sa naň.

Príslušné orgány ZKÚ každoročne oznámia Komisii prípadné materiály, na ktoré sa uplatnila kumulácia podľa odseku 1 tohto článku.

5.   Kumuláciu uvedenú v odseku 1 tohto článku možno uplatniť, len ak:

a)

krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy a poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi týmito krajinami;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzok uvedený v písmene a) tohto odseku Komisii.

6.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, odkedy sa kumulácia uvedená v tomto článku môže uplatňovať na krajiny a územia uvedené v tomto článku, ktoré splnili nevyhnutné požiadavky.

Článok 10

Rozšírená kumulácia

1.   Komisia môže na žiadosť ZKÚ povoliť kumuláciu pôvodu medzi ZKÚ a krajinou, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že:

i)

budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tejto prílohy;

ii)

poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo riadne vykonávanie tejto prílohy tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi týmito krajinami; a

iii)

poskytnú ZKÚ podporu v oblasti administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto podporu poskytovali colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami dotknutej dohody o voľnom obchode;

b)

príslušná ZKÚ oznámila záväzok uvedený v písmene a) Komisii.

Komisia môže stanoviť dodatočné podmienky na povolenie požadovanej kumulácie s ohľadom na riziko obchádzania obchodu a osobitne citlivú povahu materiálov, ktoré sa majú pri kumulácii používať.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 prvom pododseku:

a)

sa predkladá Komisii písomne,

b)

uvedie sa v nej príslušná tretia krajina alebo príslušné tretie krajiny,

c)

obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa vzťahuje kumulácia, a

d)

je podložená dôkazmi o splnení podmienok stanovených v odseku 1 písm. a) a b).

3.   Pôvod použitých materiálov a listinný dôkaz o pôvode sa určia v súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v tejto prílohe.

4.   Aby získaný výrobok nadobudol status pôvodu, nie je potrebné, aby sa na materiáloch s pôvodom v tretej krajine a použitých v ZKÚ pri výrobe výrobku, ktorý sa má vyviezť do Únie, vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie, ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v príslušnej ZKÚ presahuje rámec operácií uvedených v článku 5 ods. 1 tejto prílohy.

5.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, kedy nadobúda účinnosť rozšírená kumulácia, partnera Únie v rámci dohody o voľnom obchode, ktorý sa zúčastňuje na kumulácii, príslušné podmienky a zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje.

6.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenie na priznanie kumulácie uvedenej v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2 tejto prílohy.

Článok 11

Určujúca jednotka

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie tejto prílohy je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.   Ak zásielka pozostáva z niekoľkých totožných výrobkov zatriedených do rovnakej položky, každý výrobok sa pri uplatňovaní tejto prílohy posudzuje jednotlivo.

3.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému spolu s výrobkom zatriedi aj jeho obal, potom sa na účely určenia pôvodu obal posudzuje spolu s výrobkom.

Článok 12

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje, ktoré sa odosielajú so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom a ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene zo závodu, sa spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom považujú za jeden celok.

Článok 13

Súpravy

Súpravy vymedzené vo všeobecnom interpretačnom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné výrobky.

Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, považuje sa ako celok za pôvodnú za predpokladu, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 14

Neutrálne prvky

Pri určovaní toho, či je výrobok pôvodným výrobkom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

akýkoľvek iný tovar, ktorý nie je a ani nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

Článok 15

Účtovné delenie

1.   Ak sa pri opracovaní alebo spracovaní výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné orgány členských štátov môžu na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov povoliť spravovanie materiálov v Únii na účely následného vývozu do ZKÚ v rámci dvojstrannej kumulácie pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

2.   Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia uvedeného v odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za primerané.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 3 zabezpečiť, že množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za „výrobky s pôvodom v Únii“, bude vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia skladových zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných zásad platných v Únii.

3.   Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 2 vyhotovuje dôkazy o pôvode daného množstva výrobkov, ktoré sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v Únii, alebo – kým sa nezačne uplatňovať systém REX – žiada o vystavenie týchto dôkazov. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený subjekt poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

4.   Colné orgány členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 1.

Povolenie môžu odňať v týchto prípadoch:

a)

držiteľ povolenie zneužíva, a to akýmkoľvek spôsobom, alebo

b)

držiteľ nespĺňa niektorú z ostatných podmienok stanovených v tejto prílohe.

Článok 16

Výnimky

1.   Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, alebo ZKÚ poskytnúť ZKÚ dočasnú výnimku z tejto prílohy v niektorom z týchto prípadov:

a)

v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov táto krajina dočasne nemôže dodržiavať pravidlá na získanie statusu pôvodu stanovené v článku 2 tejto prílohy, ktoré predtým dodržiavať mohla;

b)

táto krajina potrebuje čas na to, aby sa pripravila na dodržiavanie pravidiel na získanie statusu pôvodu stanovených v článku 2 tejto prílohy;

c)

výnimka je odôvodnená vývojom v existujúcich odvetviach alebo vytvorením nových odvetví.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 tohto článku sa predkladá Komisii písomne na formulári uvedenom v dodatku II. Uvedú sa v nej dôvody žiadosti a priložia sa k nej príslušné podporné doklady.

3.   Pri preverovaní žiadostí sa zohľadní najmä:

a)

úroveň rozvoja alebo zemepisná poloha príslušnej ZKÚ, berúc do úvahy hlavne hospodársky a sociálny vplyv rozhodnutia, ktoré sa má prijať, najmä vzhľadom na zamestnanosť;

b)

prípady, keď by uplatňovanie existujúcich pravidiel pôvodu významne ovplyvnilo schopnosť existujúceho odvetvia v príslušnej ZKÚ pokračovať vo vývoze do Únie, pričom osobitná pozornosť sa venuje prípadom, keď by táto skutočnosť mohla viesť k ukončeniu jeho aktivít;

c)

osobitné prípady, keď možno jasne preukázať, že pravidlá pôvodu by mohli zabrániť významnej investícii do niektorého odvetvia, a prípady, kde by výnimka podporujúca realizáciu investičného programu umožnila postupné splnenie týchto pravidiel.

4.   Komisia reaguje kladne na všetky žiadosti, ktoré sú v súlade s týmto článkom riadne odôvodnené a ktoré existujúcemu odvetviu Únie nemôžu spôsobiť vážnu ujmu.

5.   Komisia podnikne kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutie dosiahlo tak rýchlo, ako je to možné, a snaží sa prijať svoje stanovisko do 75 pracovných dní odo dňa, čo jej žiadosť bola doručená.

6.   Dočasná výnimka je obmedzená na obdobie trvania účinkov vnútorných alebo vonkajších faktorov, ktoré ju odôvodňujú, alebo na obdobie, ktoré potrebuje ZKÚ na dosiahnutie dodržiavania pravidiel alebo na splnenie cieľov stanovených vo výnimke, berúc do úvahy konkrétnu polohu príslušnej ZKÚ a jej ťažkosti.

7.   Ak sa výnimka udelí, podlieha splneniu všetkých požiadaviek stanovených v súvislosti s informáciami, ktoré treba poskytnúť Komisii a ktoré sa týkajú používania výnimky a spravovania množstva, na aké bola výnimka udelená.

8.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenie na priznanie dočasnej výnimky uvedenej v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 47 ods. 2 tejto prílohy.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 17

Zásada teritoriality

1.   Okrem článkov 7 až 10 tejto prílohy sa podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v tejto prílohe v ZKÚ plnia po celý čas bez prerušenia.

2.   Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo ZKÚ do inej krajiny vrátia, považujú sa za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné príslušným orgánom ZKÚ uspokojivo preukázať, že:

a)

vrátené výrobky sú tie isté výrobky ako tie, ktoré boli vyvezené, a

b)

v danej krajine a ani počas vývozu neprešli žiadnymi operáciami nad rámec operácií nevyhnutných na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 18

Zákaz manipulácie

1.   Výrobky navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v Únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo ZKÚ, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky navrhnú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené operáciám iným ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave. Skladovanie výrobkov alebo zásielok a rozdeľovanie zásielok sa môže vykonať na zodpovednosť vývozcu alebo následného držiteľa tovaru a výrobky zostávajú v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

2.   Colné orgány považujú za dodržanie odseku 1 zo strany deklaranta, pokiaľ nemajú dôvod o tom pochybovať. V takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

3.   V prípade uplatňovania kumulácie podľa článkov 7 až 10 tejto prílohy sa odseky 1 a 2 tohto článku uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 19

Výstavy

1.   Pri pôvodných výrobkoch, ktoré sú zaslané zo ZKÚ na výstavu do krajiny inej ako ZKÚ, krajiny DHP alebo členského štátu a po výstave predané na dovoz do Únie, sa pri dovoze uplatňuje toto rozhodnutie, ak sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:

a)

vývozca odoslal tieto výrobky zo ZKÚ do krajiny, v ktorej sa výstava koná, a vystavil ich tam;

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal osobe v Únii;

c)

výrobky boli do Únie odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli na výstavu poslané;

d)

výrobky neboli od ich odoslania na výstavu použité na žiadny iný účel než na ich predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vystavený v súlade s hlavou IV tejto prílohy a predložený colným orgánom dovážajúcej krajiny obvyklým spôsobom. Musí sa v ňom uviesť názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môže vyžadovať ďalší listinný dôkaz o podmienkach, za akých boli výrobky vystavované.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na všetky obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo umelecké výstavy, veľtrhy alebo podobné verejné akcie, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch ani v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

DÔKAZY O PÔVODE

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 20

Sumy vyjadrené v eurách

1.   Na uplatnenie článkov 29 a 30 tejto prílohy v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej mene ako euro, každá z príslušných krajín určí raz ročne sumy v národných menách členských štátov zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách.

2.   Na zásielku sa vzťahujú výhody podľa článkov 29 a 30 tejto prílohy s ohľadom na menu, v ktorej je vyhotovená faktúra.

3.   V každej príslušnej národnej mene sa použijú sumy, ktoré sú prepočtom súm vyjadrených v eurách platných v prvý pracovný deň v októbri. Tieto sumy sa oznámia Komisii do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Komisia oznamuje platné sumy všetkým príslušným krajinám.

4.   Členský štát môže sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách do jej národnej meny, zaokrúhliť nahor alebo nadol. Zaokrúhlená suma sa nesmie líšiť od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 percent . Členský štát si môže zachovať ekvivalent sumy vyjadrenej v eurách vo svojej národnej mene nezmenený, ak v čase každoročnej úpravy podľa odseku 3 prepočet uvedenej sumy pred zaokrúhlením prevyšuje existujúci ekvivalent v národnej mene o menej ako 15 percent. Ekvivalent v národnej mene môže zostať nezmenený, ak by prepočet viedol k zníženiu jeho hodnoty.

5.   Sumy vyjadrené v eurách a ich ekvivalenty v národných menách niektorých členských štátov posudzuje Komisia na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu alebo ZKÚ. Pri tomto preskúmaní Komisia zvažuje vhodnosť zachovania účinkov príslušných limitov v praxi. Na tento účel môže rozhodnúť o zmene sumy vyjadrenej v eurách.

Oddiel 2

Postupy pri vývoze v ZKÚ

Článok 21

Všeobecné požiadavky

Výhody na základe tohto rozhodnutia sa uplatňujú v týchto prípadoch:

a)

ak tovar vyvážaný registrovaným vývozcom v zmysle článku 22 tejto prílohy spĺňa požiadavky tejto prílohy;

b)

v prípade zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balíkov obsahujúcich pôvodné výrobky vyvezenej ktorýmkoľvek vývozcom, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresiahne 10 000 EUR.

Článok 22

Žiadosť o registráciu

1.   Vývozcovia podajú žiadosť o registráciu príslušným orgánom ZKÚ uvedeným v článku 39 ods. 1 tejto prílohy a to na formulári, ktorého vzor je uvedený v dodatku V.

2.   Príslušné orgány ZKÚ žiadosť prijmú, len ak je úplná.

3.   Registrácia je platná odo dňa, keď bola príslušným orgánom ZKÚ doručená úplná žiadosť o registráciu v súlade s odsekmi 1 a 2.

4.   Vývozca, ktorý je usadený v ZKÚ a ktorý je už registrovaný v systéme REX na účely VSP (všeobecný systém preferencií) Nórska alebo Švajčiarska, už nemusí svojim príslušným orgánom ZKÚ podať žiadosť o registráciu na účely tohto rozhodnutia.

Článok 23

Registrácia

1.   Príslušné orgány ZKÚ po doručení úplnej žiadosti uvedenej v dodatku III bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 22 ods. 3 tejto prílohy.

Príslušné orgány ZKÚ oznámia vývozcovi číslo registrovaného vývozcu pridelené tomuto vývozcovi, ako aj dátum, od ktorého je registrácia platná.

Príslušné orgány ZKÚ zabezpečujú aktualizáciu údajov, ktoré zaregistrovali. Uvedené údaje menia ihneď potom, ako ich registrovaný vývozca informuje v súlade s článkom 24 ods. 1 tejto prílohy.

2.   Registrácia zahŕňa tieto informácie:

a)

meno/názov registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III;

b)

adresu miesta, kde je registrovaný vývozca usadený, ako je uvedená v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III, vrátane identifikátora danej krajiny alebo územia (dvojmiestny alfabetický ISO kód krajiny);

c)

kontaktné údaje uvedené v kolónkach 1 a 2 formulára uvedeného v dodatku III;

d)

orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, vrátane orientačného zoznamu položiek alebo kapitol, ako sa uvádza v kolónke 4 formulára uvedeného v dodatku III;

e)

obchodné identifikačné číslo (TIN) registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III;

f)

či je vývozca obchodníkom alebo výrobcom, ako sa uvádza v kolónke 3 formulára uvedeného v dodatku III;

g)

dátum registrácie registrovaného vývozcu;

h)

dátum, od ktorého je registrácia platná;

i)

prípadný dátum zrušenia registrácie.

Článok 24

Zrušenie registrácie

1.   Registrovaní vývozcovia, ktorí už nespĺňajú podmienky pre vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú výhody na základe tohto rozhodnutia, alebo už nemajú v úmysle takýto tovar vyvážať, o tom upovedomia príslušné orgány ZKÚ, ktoré ich bezodkladne vyjmú z registra registrovaných vývozcov vedeného v tejto ZKÚ.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý systém pokút a sankcií uplatniteľných v ZKÚ, ak registrovaní vývozcovia vyhotovia zámerne alebo z nedbalosti potvrdenie o pôvode alebo akýkoľvek podporný dokument, ktorý obsahuje nesprávne informácie vedúce k tomu, že neoprávnene alebo podvodom získajú výhody preferenčného sadzobného zaobchádzania, alebo ak dajú vyhotoviť takéto potvrdenie o pôvode tovaru alebo podporný doklad, príslušné orgány ZKÚ vyjmú vývozcu z registra registrovaných vývozcov vedeného v príslušnej ZKÚ.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý možný vplyv nezrovnalostí zistených pri prebiehajúcich overovaniach, vyňatie z registra registrovaných vývozcov má účinok do budúcnosti, teda sa vzťahuje na potvrdenia vyhotovené po dátume vyňatia z registra.

4.   Vývozcovia, ktorých príslušné orgány v súlade s odsekom 2 vyňali z registra registrovaných vývozcov, môžu byť do neho znovu zaradení, len ak príslušným orgánom ZKÚ preukážu, že zabezpečili nápravu situácie, ktorá viedla k ich vyňatiu z tohto registra.

5.   Ak príslušné orgány ZKÚ vyňali vývozcu z registra registrovaných vývozcov v súlade s právnymi predpismi Nórska alebo Švajčiarska, ktoré sa týkajú všeobecného systému preferencií, toto vyňatie sa uplatňuje aj na účely tohto rozhodnutia.

Článok 25

Podporné doklady

1.   Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia si musia plniť tieto povinnosti:

a)

vedú príslušné obchodné účtovné záznamy o výrobe a dodávkach tovaru oprávneného na preferenčné zaobchádzanie;

b)

uchovávajú k dispozícii všetky doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

c)

uchovávajú všetky colné doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe;

d)

počas aspoň troch rokov od konca roku, v ktorom bolo vyhotovené potvrdenie o pôvode, alebo dlhšie, ak to vyžaduje vnútroštátne právo, uchovávajú záznamy o:

i)

potvrdeniach o pôvode, ktoré vyhotovili, a

ii)

účtovnej evidencii o svojich pôvodných a nepôvodných materiáloch, výrobe a zásobách.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 písm. d) môžu byť v elektronickej podobe, musí však byť umožnená vysledovateľnosť materiálov používaných pri výrobe vyvážaných výrobkov a potvrdenie ich statusu pôvodu.

3.   Povinnosti stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí vývozcom poskytujú vyhlásenie dodávateľa uvedené v článku 27 tejto prílohy.

Článok 26

Potvrdenie o pôvode a informácie na účely kumulácie

1.   Vývozca vyhotoví potvrdenie o pôvode pri vývoze výrobkov, na ktoré sa toto potvrdenie vzťahuje, ak sa daný tovar môže považovať za tovar s pôvodom v danej ZKÚ.

2.   Odchylne od odseku 1 sa potvrdenie o pôvode môže výnimočne vyhotoviť až po vývoze (dodatočné potvrdenie) pod podmienkou, že sa predloží v členskom štáte colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu najneskôr do dvoch rokov po vývoze.

3.   Vývozca poskytuje svojmu zákazníkovi v Únii potvrdenie o pôvode, ktoré obsahuje údaje uvedené v dodatku IV. Potvrdenie o pôvode sa vyhotovuje v angličtine alebo vo francúzštine.

Môže sa vyhotoviť na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý umožňuje identifikovať dotknutého vývozcu a daný tovar.

4.   Na účely článku 2 ods. 2 tejto prílohy alebo dvojstrannej kumulácie podľa článku 7 tejto prílohy:

a)

dôkazom o statuse pôvodu materiálov pochádzajúcich z inej ZKÚ alebo z Únie je potvrdenie o pôvode vyhotovené v súlade s touto prílohou a predložené vývozcovi dodávateľom v ZKÚ alebo v krajine Únie, odkiaľ materiály pochádzajú;

b)

dôkazom o opracovaní alebo spracovaní vykonanom v inej ZKÚ alebo v Únii je vyhlásenie dodávateľa vyhotovené v súlade s článkom 27 tejto prílohy a predložené vývozcovi dodávateľom v ZKÚ alebo v krajine Únie, odkiaľ materiály pochádzajú.

V prípadoch, ak sa uplatňuje prvý pododsek, potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje podľa okolností označenie „EU cumulation“, „OCT cumulation“ alebo „cumul UE“, „cumul PTOM“.

5.   Na účely kumulácie s krajinou DHP podľa článku 8 tejto prílohy:

a)

dôkazom o statuse pôvodu materiálov pochádzajúcich z krajiny DHP je dôkaz o pôvode vydaný alebo vyhotovený v súlade s DHP medzi Úniou a príslušnou krajinou DHP a predložený vývozcovi dodávateľom v krajine DHP, odkiaľ materiály pochádzajú;

b)

dôkazom o opracovaní alebo spracovaní vykonanom v krajine DHP je vyhlásenie dodávateľa vyhotovené v súlade s článkom 27 tejto prílohy a predložené vývozcovi dodávateľom v krajine DHP, odkiaľ materiály pochádzajú.

V prípadoch, ak sa uplatňuje prvý pododsek, potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „cumulation with EPA country [name of the country]“ alebo „cumul avec pays APE [nom du pays]“.

6.   Na účely kumulácie s ďalšími krajinami, ktoré majú v rámci všeobecného systému preferencií bezcolný a bezkvótový prístup na trh Únie podľa článku 9 tejto prílohy, dôkazom o statuse pôvodu sú dôkazy o pôvode stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447 a predložené vývozcovi dodávateľom v krajine VSP, odkiaľ materiály pochádzajú.

V tomto prípade potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „cumulation with GSP country [name of the country]“ alebo „cumul avec pays SPG [nom du pays]“.

7.   Na účely rozšírenej kumulácie podľa článku 10 tejto prílohy dôkazom o statuse pôvodu materiálov pochádzajúcich z krajiny, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode, je dôkaz o pôvode vydaný alebo vyhotovený v súlade s touto dohodou o voľnom obchode a predložený vývozcovi dodávateľom v krajine, odkiaľ materiály pochádzajú.

V prípade, ak sa uplatňuje prvý pododsek potvrdenie o pôvode vyhotovené vývozcom obsahuje označenie „extended cumulation with country [name of the country]“ alebo „cumul étendu avec le pays [nom du pays]“.

Článok 27

Vyhlásenie dodávateľa

1.   Na účely článku 26 ods. 4 prvého pododseku písm. b) a ods. 5 prvého pododseku písm. b) tejto prílohy dodávateľ vyhotoví vyhlásenie dodávateľa pre každú zásielku materiálu na obchodnej faktúre vzťahujúcej sa na túto zásielku alebo v prílohe k tejto faktúre, alebo na dodacom liste, alebo inom obchodnom doklade týkajúcom sa tejto zásielky, ktorý opisuje príslušné materiály dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať. Vzor vyhlásenia dodávateľa je uvedený v dodatku V.

2.   Ak dodávateľ pravidelne dodáva určitému zákazníkovi tovar, ktorého stav vzhľadom na pravidlá preferenčného pôvodu má zostať nezmenený počas dlhšieho obdobia, môže predložiť jedno vyhlásenie na obsiahnutie všetkých ďalších dodávok tohto tovaru (ďalej len „dlhodobé vyhlásenie dodávateľa“), a to pod podmienkou, že skutočnosti alebo okolnosti, na ktorých sa zakladá, sa nezmenili.

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa môže vydať na obdobie až jedného roka od dátumu vydania vyhlásenia. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa je možné vydať aj so spätnou účinnosťou. V takom prípade jeho platnosť nesmie presiahnuť obdobie jedného roka od dátumu, keď nadobudlo účinnosť. Obdobie platnosti sa uvedie v dlhodobom vyhlásení dodávateľa.

Ak sa okolnosti zmenia alebo boli poskytnuté nepresné či nesprávne informácie, colný orgán môže dlhodobé vyhlásenie dodávateľa zrušiť.

Dodávateľ okamžite informuje zákazníka o skončení platnosti dlhodobého vyhlásenia dodávateľa vzhľadom na dodávaný tovar.

3.   Vyhlásenie dodávateľa môže byť vyhotovené na vopred vytlačenom formulári.

4.   Vyhlásenie dodávateľa je vlastnoručne podpísané. Ak sú však faktúra a vyhlásenie dodávateľa vyhotovené s použitím metód elektronického spracovania údajov, nemusí byť vyhlásenie dodávateľa podpísané vlastnoručne pod podmienkou, že zodpovedný úradník dodávajúcej spoločnosti je colnými orgánmi uspokojivo identifikovaný v krajine alebo na území, kde boli vyhlásenia dodávateľov vyhotovené. Takéto colné orgány môžu stanoviť podmienky na vykonávanie tohto odseku.

Článok 28

Dôkaz o pôvode

1.   Potvrdenie o pôvode sa vyhotovuje pre každú zásielku.

2.   Potvrdenie o pôvode platí 12 mesiacov odo dňa jeho vyhotovenia vývozcom.

3.   Jedno potvrdenie o pôvode sa môže vzťahovať na viaceré zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a)

ide o rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného interpretačného pravidla 2 a) harmonizovaného systému;

b)

patrí do XVI. alebo XVII. triedy alebo do položky 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému a

c)

má sa dovážať po častiach.

Oddiel 3

Postupy pri prepustení do voľného obehu v Únii

Článok 29

Predkladanie dôkazu o pôvode

1.   Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu odkazuje na potvrdenie o pôvode. Potvrdenie o pôvode tovaru musí byť k dispozícii colným orgánom, ktoré môžu požiadať o jeho predloženie, aby mohli overiť colné vyhlásenie. Colné orgány môžu takisto požadovať preklad potvrdenia do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

2.   Ak deklarant požiada o uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia bez toho, aby mal v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v držbe potvrdenie o pôvode, uvedené colné vyhlásenie sa považuje za zjednodušené vyhlásenie v zmysle článku 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3) a tak sa k nemu aj pristupuje.

3.   Deklarant sa pred deklarovaním tovaru navrhovaného na prepustenie do voľného obehu riadne ubezpečí, že tovar spĺňa túto prílohu, a to predovšetkým tak, že skontroluje:

a)

na verejnom webovom sídle uvedenom v článku 40 ods. 3 a 4 tejto prílohy, že vývozca je zaregistrovaný, aby mohol vyhotovovať potvrdenia o pôvode, s výnimkou prípadov, keď celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresahuje 10 000 EUR, a

b)

že potvrdenie o pôvode je vyhotovené v súlade s dodatkom IV.

Článok 30

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1.   Povinnosť vyhotoviť a predložiť potvrdenie o pôvode sa nevzťahuje na tieto výrobky:

a)

výrobky, ktoré súkromné osoby zasielajú ako malé balíky súkromným osobám a ktorých celková hodnota nepresahuje 500 EUR;

b)

výrobky, ktoré sú súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a ktorých celková hodnota nepresahuje 1 200 EUR.

2.   Výrobky uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

nedovážajú sa na obchodné účely;

b)

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na uplatnenie výhod tohto rozhodnutia a

c)

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene b) nie sú pochybnosti.

3.   Na účely odseku 2 písm. a) sa dovoz nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dovoz je príležitostný;

b)

dovoz tvoria výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;

c)

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Článok 31

Nezrovnalosti a formálne chyby

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi uvedenými v potvrdení o pôvode a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov ipso facto neurobí potvrdenie o pôvode neplatným, ak sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.

2.   Zjavné formálne chyby, ako napríklad preklepy v potvrdení o pôvode, nie sú dôvodom na odmietnutie tohto dokladu, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v tomto doklade.

Článok 32

Platnosť potvrdení o pôvode

Potvrdenia o pôvode, ktoré sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predložia po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 28 ods. 2 tejto prílohy, sa môžu prijať na účely uplatnenia colných preferencií, ak v stanovenej lehote neboli predložené z dôvodu výnimočných okolností. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať potvrdenia o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 33

Postup pri dovoze po častiach

1.   Postup uvedený v článku 28 ods. 3 tejto prílohy sa uplatňuje na obdobie určené colnými orgánmi členských štátov.

2.   Colné orgány členských štátov dovozu, ktoré dohliadajú na následné prepúšťania do voľného obehu, overia, že zásielky nasledujúce po sebe sú časťou rozložených alebo nezložených výrobkov, pre ktoré sa potvrdenie o pôvode vyhotovilo.

Článok 34

Overovanie potvrdení o pôvode

1.   Ak majú colné orgány pochybnosti o statuse pôvodu výrobkov, môžu deklaranta požiadať, aby v nimi určenej primeranej lehote predložil všetky dostupné dôkazy na účely overenia presnosti údaja o pôvode v potvrdení alebo splnenia podmienok podľa článku 18 tejto prílohy.

2.   Colné orgány môžu počas trvania postupu overovania stanoveného v článku 43 tejto prílohy pozastaviť uplatňovanie preferenčného colného opatrenia, ak:

a)

informácie, ktoré deklarant poskytol, nie sú dostatočné na potvrdenie statusu pôvodu výrobkov alebo splnenia podmienok stanovených v článku 17 ods. 2 alebo článku 18 tejto prílohy;

b)

deklarant neodpovie v lehote stanovenej na poskytnutie informácií uvedených v odseku 1 tejto prílohy.

3.   Kým sa čaká na informácie vyžiadané od deklaranta uvedené v odseku 1 alebo na výsledky postupu overovania uvedeného v odseku 2, colné orgány navrhnú dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

Článok 35

Zamietnutie preferencií

1.   Colné orgány členského štátu dovozu zamietnu nárok na uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia bez toho, aby museli požiadať o ďalšie dôkazy alebo zaslať ZKÚ žiadosť o overenie, ak:

a)

tovar nie je ten istý ako tovar uvedený v potvrdení o pôvode;

b)

deklarant pre dotknuté výrobky nepredloží potvrdenie o pôvode, ak sa také potvrdenie vyžaduje;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 21 písm. b) a článok 30 ods. 1 tejto prílohy, potvrdenie o pôvode v držbe deklaranta nevyhotovil vývozca registrovaný v ZKÚ;

d)

potvrdenie o pôvode nie je vyhotovené v súlade s dodatkom IV alebo

e)

nie sú splnené podmienky článku 18 tejto prílohy.

2.   Colné orgány členského štátu dovozu zamietnu nárok na uplatnenie výhod na základe tohto rozhodnutia, ak v nadväznosti na žiadosť o overenie v zmysle článku 43 tejto prílohy adresovanú príslušným orgánom ZKÚ colné orgány členského štátu dovozu:

a)

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený vyhotoviť potvrdenie o pôvode;

b)

dostali odpoveď, podľa ktorej dotknuté výrobky nemajú pôvod v ZKÚ alebo neboli splnené podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 tejto prílohy alebo

c)

mali pri predložení žiadosti o overenie odôvodnené pochybnosti o platnosti potvrdenia o pôvode vyhotoveného deklarantom alebo o správnosti informácií, ktoré deklarant poskytol o skutočnom pôvode predmetných výrobkov, a

i)

nedostali odpoveď v lehote povolenej v súlade s článkom 43 tejto prílohy alebo

ii)

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.

HLAVA V

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

Článok 36

Všeobecné zásady

1.   V záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania týchto preferencií sa ZKÚ zaviažu, že:

a)

zriadia a zachovajú potrebné administratívne štruktúry a systémy potrebné na implementáciu a riadenie pravidiel a postupov stanovených v tejto prílohe v danej ZKÚ vrátane zavedenia prípadných úprav potrebných pri uplatňovaní kumulácie;

b)

prostredníctvom svojich príslušných orgánov budú spolupracovať s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov.

2.   Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku zahŕňa:

a)

poskytovanie akejkoľvek potrebnej pomoci Komisii v prípade, že o ňu požiada, v záujme uskutočňovania jej dohľadu nad riadnym vykonávaním tejto prílohy v danej krajine vrátane s tým súvisiacich návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov;

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 34 a 35 tejto prílohy, overovanie statusu pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok stanovených v tejto prílohe vrátane návštev na mieste, ak o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu;

c)

ak z postupu preverovania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že došlo ku konaniu v rozpore s touto prílohou, ZKÚ z vlastného podnetu alebo na žiadosť Komisie alebo colných orgánov členských štátov vykoná primerané vyšetrovanie alebo zabezpečí vykonanie takéhoto vyšetrovania s patričnou naliehavosťou s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im. Komisia a colné orgány členských štátov sa môžu zúčastniť vyšetrovania.

3.   ZKÚ predložia Komisii formálny záväzok dodržiavať požiadavky odseku 1.

Článok 37

Požiadavky na uverejnenie a splnenie podmienok

1.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C zoznam ZKÚ a dátum, odkedy sa považujú za krajiny spĺňajúce podmienky uvedené v článku 39 tejto prílohy. Keď rovnaké podmienky splní nová ZKÚ, Komisia tento zoznam aktualizuje.

2.   Výrobky s pôvodom v ZKÚ v zmysle tejto prílohy po prepustení do voľného obehu v Únii využívajú colné preferencie iba pod podmienkou, že boli vyvezené v deň uvedený v zozname podľa odseku 1 alebo po tomto dátume.

3.   ZKÚ sa považuje za krajinu spĺňajúcu ustanovenia článkov 36 a 39 tejto prílohy v deň, keď:

a)

podala oznámenie uvedené v článku 39 ods. 1 tejto prílohy a

b)

predložila záväzok uvedený v článku 36 ods. 3 tejto prílohy.

Článok 38

Sankcie

Každej osobe, ktorá vyhotoví alebo spôsobí vyhotovenie dokladu obsahujúceho nesprávne informácie s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie s výrobkami, sa uložia sankcie.

Oddiel 2

Metódy administratívnej spolupráce platné pre systém REX

Článok 39

Oznamovanie názvov a adries príslušných orgánov ZKÚ

1.   ZKÚ oznámia Komisii názvy a adresy orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú:

a)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny a sú splnomocnené na poskytovanie pomoci Komisii a colným orgánom členských štátov prostredníctvom administratívnej spolupráce, ako sa stanovuje v tejto hlave;

b)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny alebo konajú s poverením danej vlády a sú splnomocnené na registrovanie vývozcov a ich vyňatie z registra registrovaných vývozcov.

2.   ZKÚ bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene údajov oznámených podľa odsekov 1 a 2.

3.   Komisia pošle túto informáciu colným orgánom členských štátov.

Článok 40

Prístupové práva a uverejňovanie údajov zo systému REX

1.   Komisia má prístup, ktorý jej umožňuje nahliadnuť do všetkých údajov.

2.   Príslušné orgány ZKÚ majú prístup, ktorý im umožňuje nahliadnuť do údajov týkajúcich sa vývozcov, ktorých zaregistrovali.

Komisia poskytuje príslušným orgánom ZKÚ zabezpečený prístup do systému REX.

3.   Komisia sprístupňuje verejnosti tieto údaje:

a)

číslo registrovaného vývozcu;

b)

dátum registrácie registrovaného vývozcu;

c)

dátum, od ktorého je registrácia platná;

d)

prípadný dátum zrušenia registrácie.

4.   Komisia sprístupní verejnosti tieto údaje, ak s tým vývozca vyjadril súhlas podpísaním kolónky 6 formulára uvedeného v dodatku III:

a)

meno/názov registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III;

b)

adresu miesta, kde je registrovaný vývozca usadený, ako je uvedená v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III;

c)

kontaktné údaje uvedené v kolónkach 1 a 2 formulára uvedeného v dodatku III;

d)

orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, vrátane orientačného zoznamu položiek alebo kapitol, ako sa uvádza v kolónke 4 formulára uvedeného v dodatku III;

e)

obchodné identifikačné číslo (TIN) registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 formulára uvedeného v dodatku III;

f)

či je registrovaný vývozca obchodníkom alebo výrobcom, ako sa uvádza v kolónke 3 formulára uvedeného v dodatku III;

Odmietnutie podpísania kolónky 6 nepredstavuje dôvod na zamietnutie registrácie vývozcu.

Článok 41

Ochrana údajov zo systému REX

1.   Údaje zaregistrované príslušnými orgánmi ZKÚ v systéme REX sa spracúvajú výlučne na účely tejto prílohy.

2.   Registrovaným vývozcom sa poskytujú informácie stanovené v článkoch 14 až 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4) alebo v článkoch 12 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (5).

Informácie uvedené v prvom pododseku sa registrovaným vývozcom poskytujú prostredníctvom oznámenia priloženého k žiadosti o registráciu vývozcu uvedenej v dodatku III tejto prílohy.

3.   Každý príslušný orgán ZKÚ, ktorý do systému REX vložil údaje, sa z hľadiska spracúvania uvedených údajov považuje za prevádzkovateľa.

Komisia sa považuje za spoločného prevádzkovateľa z hľadiska spracúvania všetkých údajov, aby sa zaručilo, že sa registrovaný vývozca bude môcť domáhať svojich práv.

4.   Práva registrovaných vývozcov týkajúce sa spracúvania údajov uvedených v dodatku III tejto prílohy, ktoré sa uchovávajú v systéme REX a spracúvajú vo vnútroštátnych systémoch, sa vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

5.   Členské štáty, ktoré vo svojich vnútroštátnych systémoch duplikujú údaje zo systému REX, ku ktorým majú prístup, majú povinnosť duplikované údaje aktualizovať.

6.   Práva registrovaných vývozcov v súvislosti so spracúvaním ich registračných údajov Komisiou sa vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

7.   Všetky žiadosti registrovaných vývozcov o výkon práva prístupu k údajom, práva na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 sa podávajú prevádzkovateľovi údajov, ktorý ich vybavuje.

Ak registrovaný vývozca podal Komisii takúto žiadosť bez toho, aby sa pokúsil domáhať sa svojich práv u prevádzkovateľa údajov, Komisia postúpi jeho žiadosť prevádzkovateľovi údajov tohto registrovaného vývozcu.

Ak sa registrovaný vývozca nedomôže svojich práv u prevádzkovateľa údajov, registrovaný vývozca predloží takúto žiadosť Komisii, ktorá bude konať ako prevádzkovateľ. Komisia má právo dané údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať.

8.   Vnútroštátne dozorné orgány pre ochranu údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí podľa potreby:

a)

spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad registračnými údajmi,

b)

vymieňajú príslušné informácie,

c)

navzájom si pomáhajú pri vykonávaní auditov a inšpekcií,

d)

skúmajú problémy týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto prílohy,

e)

skúmajú problémy týkajúce sa výkonu nezávislého dozoru alebo výkonu práv dotknutých osôb,

f)

vypracúvajú harmonizované návrhy spoločných riešení akýchkoľvek problémov a

g)

podporujú zvyšovanie informovanosti o právach na ochranu údajov.

Článok 42

Kontrola pôvodu

1.   Na účely zabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa statusu pôvodu výrobkov príslušné orgány ZKÚ vykonávajú:

a)

na žiadosť colných orgánov členských štátov overovanie statusu pôvodu výrobkov;

b)

z vlastnej iniciatívy pravidelné kontroly vývozcov.

2.   Kontrolami uvedenými v odseku 1 písm. b) sa musí zaistiť, aby si vývozcovia nepretržite plnili svoje povinnosti. Vykonávajú sa v intervaloch určených na základe náležitých kritérií analýzy rizík. Príslušné orgány ZKÚ na tento účel vývozcov žiadajú o predloženie kópií alebo zoznamu potvrdení o pôvode, ktoré vyhotovili.

3.   Príslušné orgány ZKÚ majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonávať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcu, prípadne výrobcov, ktorí sú dodávateľmi vývozcu, a to aj v ich prevádzkových priestoroch, alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za primerané.

Článok 43

Žiadosť o overenie potvrdení o pôvode

1.   Následné overovanie potvrdení o pôvode sa vykonáva na základe náhodného výberu alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány členských štátov odôvodnené pochybnosti o pravosti daných dokladov, statuse pôvodu dotknutých výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tejto prílohy.

Ak colné orgány členského štátu požiadajú príslušné orgány ZKÚ o spoluprácu pri overení platnosti potvrdení o pôvode, statusu pôvodu výrobku alebo oboje, vo svojej žiadosti prípadne uvádzajú dôvody, pre ktoré majú odôvodnené pochybnosti o platnosti potvrdenia o pôvode alebo o statuse pôvodu výrobkov.

Na podporu žiadosti o overenie sa môže preposlať exemplár potvrdenia o pôvode a akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, z ktorých vyplýva, že informácie uvedené v danom potvrdení sú nesprávne.

Žiadajúci členský štát stanovuje na oznámenie výsledkov overovania počiatočnú lehotu šiestich mesiacov, ktorá sa začína dňom žiadosti o overenie.

2.   Ak v prípadoch odôvodnených pochybností nepríde žiadna odpoveď v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom dotknutého ZKÚ sa zasiela druhé oznámenie. V tomto oznámení sa stanovuje ďalšia najviac šesťmesačná lehota.

Článok 44

Overenie vyhlásení dodávateľov

1.   Overenie vyhlásenia dodávateľa uvedeného v článku 27 tejto prílohy sa môže vykonávať náhodne alebo kedykoľvek majú colné orgány dovážajúcej krajiny odôvodnené pochybnosti o pravosti dokumentu alebo o presnosti alebo úplnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu daných materiálov.

2.   Colné orgány, ktorým bolo predložené vyhlásenie dodávateľa, môžu požiadať colné orgány krajiny, kde bolo vyhlásenie vyhotovené, o vydanie informačného osvedčenia, ktorého vzor je uvedený v dodatku VI. Alternatívne môžu colné orgány, ktorým bolo vyhlásenie dodávateľa predložené, požiadať vývozcu, aby predložil informačné osvedčenie vydané colnými orgánmi v krajine alebo na území, kde bolo vyhlásenie vyhotovené.

Kópiu informačného osvedčenia uchováva úrad, ktorý ju vydal, najmenej tri roky.

3.   Colným orgánom, ktoré požiadali o overenie, sa výsledky overovania oznámia čo najskôr. Výsledky musia jasne určovať, či je vyhlásenie týkajúce sa statusu materiálov správne.

4.   Na účel overovania dodávatelia uchovávajú kópiu dokumentu obsahujúceho vyhlásenie spolu so všetkými potrebnými dôkazmi preukazujúcimi skutočný pôvod materiálov najmenej tri roky.

5.   Colné orgány v krajine, kde je vyhlásenie dodávateľa vyhotovené, majú právo požadovať akýkoľvek dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za primeranú s cieľom preveriť správnosť akéhokoľvek vyhlásenia dodávateľa.

6.   Akékoľvek potvrdenie o pôvode vyhotovené na základe nesprávneho vyhlásenia dodávateľa sa považuje za neplatné.

Článok 45

Iné ustanovenia

1.   Tento oddiel a oddiel 2 hlavy IV sa uplatňujú mutatis mutandis na:

a)

vývozy z Únie do ZKÚ na účely dvojstrannej kumulácie, ako je stanovené v článku 7 tejto prílohy;

b)

vývozy z jednej ZKÚ do inej na účely kumulácie v ZKÚ, ako je stanovené v článku 2 ods. 2 tejto prílohy;

c)

vývozy z Únie do ZKÚ, ak táto ZKÚ udeľuje jednostranné preferenčné sadzobné zaobchádzanie pre výrobok s pôvodom v Únii v súlade s touto prílohou.

2.   ZKÚ môže tiež ustanoviť, že systém REX, uvedený v článkoch 22, 23, 24, 39, 40 a 41 tejto prílohy sa má používať na to, aby mohla táto ZKÚ udeľovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie pre výrobky s pôvodom v inej ZKÚ na základe potvrdení o pôvode vyhotovených vývozcami registrovanými v tejto inej ZKÚ.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a c) tohto článku musia byť vývozcovia registrovaní v Únii v súlade s článkom 68 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článok 46

Ceuta a Melilla

1.   Ustanovenia tejto prílohy týkajúce sa vydávania, použitia a následného overovania dôkazov o pôvode sa uplatňujú mutatis mutandis na výrobky vyvážané zo ZKÚ do Ceuty a Mellily a na výrobky vyvážané z Ceuty a Mellily do ZKÚ na účely dvojstrannej kumulácie.

2.   Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.   Za uplatňovanie tejto prílohy v Ceute a Melille zodpovedajú španielske colné orgány.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 47

Postupy výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex zriadený článkom 285 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa má stanovisko výboru získať prostredníctvom písomného postupu a odkazuje sa na tento odsek, uvedený postup sa ukončí bez výsledku vtedy, keď tak v lehote na vydanie stanoviska rozhodne predseda.

Dodatok I

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu

Úvodné poznámky

Poznámka 1 – Všeobecný úvod

V tomto dodatku sa stanovujú podmienky podľa článku 4 tejto prílohy, za ktorých sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v dotknutej ZKÚ. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti od výrobku:

a)

pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny podiel nepôvodných materiálov;

b)

v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestne označenie položky alebo šesťmiestne označenie podpoložky, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvormiestneho označenia položky alebo šesťmiestneho označenia podpoložky, do ktorých sú zatriedené použité materiály;

c)

vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovanie;

d)

opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály.

Poznámka 2 – Štruktúra zoznamu

2.1.

V stĺpcoch 1 a 2 sa opisuje získaný výrobok. V stĺpci 1 sa uvádza číslo kapitoly, štvormiestne číslo položky alebo prípadne šesťmiestne číslo podpoložky. V stĺpci 2 sa uvádza opis tovaru používaný v harmonizovanom systéme pre danú položku alebo kapitolu. Pre každý záznam v stĺpcoch 1 a 2 sa v stĺpci 3 uvádza jedno alebo viac pravidiel („operácie kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu“), pričom platí poznámka 2.4. Tieto operácie sa týkajú len nepôvodných materiálov. Ak sa v niektorých prípadoch pred záznamom v stĺpci 1 uvádza „ex“, znamená to, že pravidlo v stĺpci 3 sa vzťahuje len na tú časť položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2.

Ak sú v stĺpci 1 zoskupené viaceré čísla položiek alebo podpoložiek alebo ak je uvedené číslo kapitoly, a opis výrobkov v stĺpci 2 je preto všeobecný, príslušné pravidlo v stĺpci 3 platí pre všetky výrobky, ktoré sú v harmonizovanom systéme zatriedené do položiek predmetnej kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek alebo podpoložiek zoskupených v stĺpci 1.

2.3.

Ak sa v zozname stanovujú pre rôzne výrobky v rámci jednej položky odlišné pravidlá, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné pravidlo v stĺpci 3.

2.4.

Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom „alebo“, vývozca si môže vybrať, ktoré pravidlo použije.

Poznámka 3 – Príklady uplatňovania pravidiel

3.1.

Článok 4 ods. 2 tejto prílohy týkajúci sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu iných výrobkov, platí bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode v ZKÚ alebo v Únii.

3.2.

V súlade s článkom 5 tejto prílohy musí opracovanie alebo spracovanie presahovať rámec operácií uvedených v zozname v predmetnom článku. V opačnom prípade tovar nespĺňa podmienky na udelenie preferenčného sadzobného zaobchádzania, a to ani v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené ďalej.

S výhradou článku 5 tejto prílohy pravidlá v zozname predstavujú minimálnu mieru požadovaného opracovania alebo spracovania, pričom vyššia miera opracovania alebo spracovania takisto zakladá status pôvodu; naopak, nižšia miera opracovania alebo spracovania status pôvodu zakladať nemôže. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby možno použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršom štádiu výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky“, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky alebo ktorýchkoľvek položiek (a to aj materiály tej istej položky s rovnakým opisom ako daný výrobok), ale s výhradou akýchkoľvek konkrétnych obmedzení, ktoré sa môžu uvádzať v pravidle.

Výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky...“ alebo „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov tej istej položky ako výrobok“ však znamená, že možno použiť materiály ktorejkoľvek položky alebo ktorýchkoľvek položiek okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako výrobok v stĺpci 2 zoznamu.

3.4.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého môže byť výrobok vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Použitie všetkých materiálov sa nevyžaduje.

3.5.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, toto pravidlo nebráni použiť aj iné materiály, ktoré kvôli svojim prirodzeným vlastnostiam túto podmienku nemôžu spĺňať.

Poznámka 4 – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárskeho tovaru

4.1.

S poľnohospodárskymi výrobkami patriacimi do kapitol 6, 7, 8, 9, 10, 12 a do položky 2401, ktoré sa pestujú alebo žnú a zberajú na území ZKÚ, sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území danej ZKÚ, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín dovezených z inej krajiny.

4.2.

V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, hmotnosť cukru položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza alebo invertný cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných výrobkov zapracovaných do konečného výrobku sa zohľadňuje pri výpočte takýchto obmedzení.

Poznámka 5 – Terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami

5.1.

Termín „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vlákien než umelých alebo syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu, vrátane odpadov, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nie spriadané.

5.2.

Termín „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

5.3.

Termíny „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezatriedených v 50. až 63. kapitole, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

5.4.

Termín „chemické strižné vlákna“ sa v zozname používa na označenie káblov zo syntetických alebo umelých vlákien, strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

Poznámka 6 – Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov

6.1.

Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatnia na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri aj poznámky 6.3 a 6.4).

6.2.

Tolerancia uvedená v poznámke 6.1 sa však môže uplatniť iba na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

hodváb,

vlna,

hrubé chlpy zvierat,

jemné chlpy zvierat,

vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

pravé konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna,

vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylensulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradená,

priadza vyrobená z polyuretánu, delená pružnými segmentmi z polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvoma vrstvami plastového filmu,

ostatné výrobky položky 5605,

sklenené vlákna,

kovové vlákna.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vláken položky 5203 a syntetických strižových vláken položky 5506 je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu, môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižových vláken položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Preto sa syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo ich kombinácia môže použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210, je zmiešaným výrobkom iba vtedy, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou tkaninou vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.

Príklad:

Ak bola daná všívaná textília vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné základné textilné materiály a všívaná textília je preto zmiešaným výrobkom.

6.3.

V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradenú“, platí vo vzťahu k tejto priadzi tolerancia 20 %.

6.4.

V prípade výrobkov, ktoré obsahujú „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu“, platí vo vzťahu k tomuto pásiku tolerancia 30 %.

Poznámka 7 – Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch

7.1.

Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pre príslušný celkom dohotovený výrobok, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

7.2.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 7.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole, možno voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad:

Ak v zozname existuje pravidlo, podľa ktorého sa na konkrétny textilný výrobok (napr. nohavice) musí použiť priadza, nebráni to použiť kovové predmety ako napríklad gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

7.3.

Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené do 50. až 63. kapitoly, sa musí zohľadniť pri výpočte hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 8 – Vymedzenie špecifického spracovania a jednoduchých operácií vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami 27. kapitoly

8.1.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 sa za „špecifické spracovanie“ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia s veľmi dokonalým frakčným procesom (1) ;

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

proces zahŕňajúci všetky nasledovné operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia.

8.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 sa za „špecifické spracovanie“ považuje:

a)

vákuová destilácia;

b)

redestilácia s veľmi dokonalým frakčným procesom (6);

c)

krakovanie (štiepenie);

d)

reforming (úprava);

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;

f)

proces zahŕňajúci všetky nasledovné operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom;

g)

polymerizácia;

h)

alkylácia;

i)

izomerizácia;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovaných výrobkov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním;

l)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátora, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívny prvok. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napríklad dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom najmä lepšiť farbu alebo stálosť sa nepokladá za špecifické spracovanie;

m)

len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86 pod podmienkou, že pri teplote 300 °C destiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát;

n)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

o)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

8.3.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrovanie, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobné operácie nemajú za následok získanie pôvodu.

Zoznam výrobkov a operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu

Položka harmonizovaného systému

Opis výrobku

Operácia kvalifikujúca na nadobudnutie pôvodu (opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorého sa získava status pôvodu)

(1)

(2)

(3)

1. kapitola

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané

2. kapitola

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobkoch tejto kapitoly sú úplne získané

ex 3. kapitola

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, okrem:

Všetky ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce sú úplne získané.

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané.

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané.

ex 0306

Kôrovce, tiež bez panciera, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené v pare alebo vo vode, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané.

ex 0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané.

4. kapitola

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej:

sú všetky použité materiály 4. kapitoly úplne získané, a

hmotnosť použitého cukru (7) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku.

ex 5. kapitola

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 0511 91

Nejedlé rybie ikry a mliečia

Všetky ikry a mliečia sú úplne získané.

6. kapitola

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 6. kapitoly úplne získané.

7. kapitola

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané.

8. kapitola

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo melónov 8. kapitoly sú úplne získané a

hmotnosť použitého cukru (7) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku.

9. kapitola

Káva, čaj, maté a koreniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

10. kapitola

Obilniny

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. kapitoly úplne získané.

ex 11. kapitola

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem:

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. a 11. kapitoly, položiek 0701 a 2303 a podpoložky 0710 10 úplne získané.

ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín položky 0708

12. kapitola

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

13. kapitola

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť použitého cukru (7) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku.

14. kapitola

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 15. kapitola

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku

1501 až 1504

Tuky z prasiat, hydiny, hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, rýb atď.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položky daného výrobku

1505 , 1506 a 1520

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu). Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované: Glycerol, surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1509 a 1510

Olivový olej a jeho frakcie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané.

1516 a 1517

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

16. kapitola

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem mäsa a jedlých mäsových drobov 2. kapitoly a materiálov 16. kapitoly získaných z mäsa a jedlých mäsových drobov 2. kapitoly, a

pri ktorej sú všetky materiály 3. kapitoly a materiály 16. kapitoly získané z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov 3. kapitoly úplne získané.

ex 17. kapitola

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy a glukózy, v pevnej forme; cukrové sirupy, umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov položiek 1101 až 1108 , 1701 a 1703 nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku.

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

18. kapitola

Kakao a prípravky z kakaa

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

19. kapitola

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

hmotnosť použitých materiálov 2., 3. a 16. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

hmotnosť použitých materiálov položiek 1006 a 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

ex 20. kapitola

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitého cukru (7) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku.

2002 a 2003

Rajčiaky, huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály 7. kapitoly sú úplne získané

21. kapitola

Rôzne jedlé prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

22. kapitola

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položiek 2207 a 2208 , pri ktorej:

sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 úplne získané a

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

ex 23. kapitola

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 2302

ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov 10. kapitoly nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku.

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej:

sú všetky použité materiály 2. a 3. kapitoly úplne získané a

hmotnosť použitých materiálov 10. a 11. kapitoly a položiek 2302 a 2303 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť cukru (7) a materiálov 4. kapitoly nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková kombinovaná hmotnosť cukru (7) a použitých materiálov 4. kapitoly nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku.

ex 24. kapitola

Tabak a vyrobené náhradky tabaku; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť použitých materiálov 24. kapitoly nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použitých materiálov 24. kapitoly.

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

Všetok nespracovaný tabak a tabakový zvyšok 24. kapitoly je úplne získaný.

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo náhradiek tabaku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 2403 , pri ktorej hmotnosť použitých materiálov položky 2401 nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti použitých materiálov položky 2401 .

ex 25. kapitola

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených nádobách, a oxidy horčíka, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť.

26. kapitola

Rudy, trosky a popoly

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 27. kapitola

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých viac ako 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí ropného základu a benzolu), na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (8)

alebo

Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky, než je položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (9)

alebo

Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky, než je položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (9)

alebo

Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky, než je položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (9)

alebo

Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky, než je položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (8)

alebo

Iné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej položky, než je položka výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 28. kapitola

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 29. kapitola

Organické chemikálie; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905 . Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); Glycerol

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

30. kapitola

Farmaceutické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

31. kapitola

Hnojivá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

32. kapitola

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

33. kapitola

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 34. kapitola

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

Na základe parafínu, ropných voskov, voskov z bitúmenových nerastov, parafínových gáčov alebo šupinových voskov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

35. kapitola

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

36. kapitola

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

37. kapitola

Fotografický alebo kinematografický tovar

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 38. kapitola

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

3824 60

Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 2905 44 . Materiály tej istej podpoložky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 39. kapitola

Plasty a výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3907

Kopolymér, vyrobený z polykarbonátu a akrylonitril-butadién-styrénového kopolyméru (ABS)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (10)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Polyester

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z polykarbonátutetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 40. kapitola

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

Protektorované pneumatiky; plné obruče alebo komorové obruče, z kaučuku

Protektorovanie použitých pneumatík

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4011 a 4012

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 41. kapitola

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4101 až 4103

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané; surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 c) k 41. kapitole; ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože a kožky vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k 41. kapitole

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Opätovné činenie vyčinených alebo predčinených koží a kožiek podpoložiek 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 alebo 4106 91

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4107 , 4112 , 4113

Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály podpoložiek 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 a 4106 92 sa však môžu použiť iba ak sa vykoná opätovné činenie činených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave

42. kapitola

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 43. kapitola

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101 , 4102 alebo 4103

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:

 

Platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

Ostatné

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex 44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Lúpanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty, vrátane profilovaných soklových líšt a ostatných profilovaných dosiek

Obruby alebo lišty

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek nenarezaných na určitý rozmer

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) dosky a šindle sa však môžu použiť.

Obruby a lišty

Obruby alebo lišty

ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem ťahaného dreva položky 4409

45. kapitola

Korok a výrobky z korku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

46. kapitola

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

47. kapitola

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

48. kapitola

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

49. kapitola

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 50. kapitola

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5004 až ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo zakrucovaním (11)

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien alebo zakrucovanie, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

ex 51. kapitola

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (11)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

ex 52. kapitola

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (11)

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

ex 53. kapitola

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (11)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

5401 až 5406

Priadza, monofil a nite z chemických vlákien

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien (11)

5407 a 5408

Tkaniny z priadze z chemických vlákien:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Zakrucovanie alebo tvarovanie spolu s tkaním za predpokladu, že hodnota použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

5501 až 5507

Chemické strižné vlákna

Extrúzia chemických vlákien

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním (11)

5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

ex 56. kapitola

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou (11)

5602

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

Vpichovaná plsť

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov

za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien (11)

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tvarovaním textílie

alebo

Len tvarovanie textílie v prípade inej plsti vyrobenej z prírodných vlákien (11)

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

Extrúzia chemických vlákien, alebo použitie prírodných vlákien, sprevádzané technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilná priadza a pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou;

Výroba z kaučukových nití a kordov, nepokrytých textíliou

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien (11)

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo chemických strižných vlákien (11)

5606

Opradená priadza, pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405 , opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradená priadza z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková priadza

Extrúzia chemických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo chemických strižných vlákien

alebo

Spriadanie spolu s povločkovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením (11)

57. kapitola

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Výroba z kokosovej priadze alebo sisalovej priadze alebo jutovej priadze

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Všívanie spolu s farbením alebo potlačou

Extrúzia chemických vlákien sprevádzaná technikami výroby netkaných textílií vrátane vpichovania (11)

Avšak možno použiť:

polypropylénové vlákna položky 5402 ,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 , alebo

kábel z polypropylénových vlákien položky 5501 ,

vo všetkých prípadoch s jemnosťou jedného vlákna nižšou ako 9 decitexov za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu.

Jutová tkanina sa môže použiť ako podklad.

ex 58. kapitola

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky; okrem:

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Farbenie priadze spolu s tkaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:

 

Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov

Tkanie

Ostatné

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu.

5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním (11)

5905

Textilné tapety:

 

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

Ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (11)

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902 :

 

Pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze z chemických vlákien, v každom prípade spolu s pletením

alebo

Pletenie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (11)

Ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických vlákien, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov

Extrúzia chemických vlákien spolu s tkaním

Ostatné

Tkanie spolu s farbením alebo poťahovaním

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie spolu s farbením alebo povločkovaním alebo poťahovaním

alebo

Povločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

Potlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu.

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

Žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutej pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

 

Leštiace disky alebo prstence iné ako z plsti položky 5911