EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1471

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1471 z 18. augusta 2021, ktorým sa menia a opravujú vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236, pokiaľ ide o odkazy na vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov a na zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat a tovaru do Únie (Text s významom pre EHP)

C/2021/6043

OJ L 326, 15.9.2021, p. 1–354 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1471/oj

15.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1471

z 18. augusta 2021,

ktorým sa menia a opravujú vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236, pokiaľ ide o odkazy na vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov a na zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat a tovaru do Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 168 ods. 4, článok 213 ods. 2, článok 224 ods. 4, článok 238 ods. 3 a článok 239 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (2), a najmä na jeho článok 90 a článok 126 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) 2020/2235 (3) a (EÚ) 2020/2236 (4) sa stanovujú vzory certifikátov zdravia zvierat, certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a úradných certifikátov, ktoré musia sprevádzať zásielky zvierat a tovaru pri premiestňovaní v rámci Únie a pri ich vstupe do Únie. Uverejnené verzie vykonávacích nariadení (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236 obsahujú niektoré zjavné chyby a neúmyselné opomenutia. Tieto chyby a opomenutia by sa mali opraviť a zmeny by sa mali vykonať tak, že sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia vykonávacie nariadenia (EÚ) 2020/2235 a (EÚ) 2020/2236.

(2)

V prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa stanovuje vzor súkromného potvrdenia, ktoré musí sprevádzať zásielky trvanlivých zmiešaných výrobkov, ktoré v čase vstupu do Únie alebo v čase ich umiestnenia na trh neobsahujú žiadne iné spracované mäso než želatínu, kolagén alebo vysoko rafinované produkty. V tomto potvrdení sa od dovozcu vyžaduje, aby uviedol percentuálny podiel každej zložky rastlinného pôvodu a spracovaných produktov živočíšneho pôvodu obsiahnutých v zmiešaných výrobkoch. Tieto informácie nie sú potrebné na kontrolu zmiešaných výrobkov, ktorá už nie je založená na množstve produktov živočíšneho pôvodu, ktoré zmiešané výrobky obsahujú. Okrem toho by tieto informácie mohli ohroziť dôvernosť receptúr. Táto požiadavka by sa preto mala zmeniť.

(3)

Podľa článku 226 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 má Komisia schváliť a v prípade potreby zmeniť vnútroštátne opatrenia určené na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov, pokiaľ tieto vnútroštátne opatrenia môžu ovplyvniť premiestňovanie vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci Únie. V súlade s uvedeným ustanovením sa tieto vnútroštátne opatrenia schvaľujú vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/260 (5). Odkazy na článok 226 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 uvedené v certifikátoch zdravia zvierat a v certifikátoch zdravia zvierat/úradných certifikátoch by sa preto mali nahradiť odkazmi na vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/260. Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 a prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2236 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 (6) stanovuje zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429. Odkazy na zoznamy tretích krajín a území prijaté Komisiou v súlade s článkom 230 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429 uvedené v certifikátoch zdravia zvierat a v certifikátoch zdravia zvierat/úradných certifikátoch by sa preto mali nahradiť odkazmi na príslušné zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/404. Prílohy II a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 a príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2236 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/405 (7) sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých je povolený vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 do Únie. Odkazy na zoznamy tretích krajín a ich regiónov alebo krajín prijaté Komisiou v súlade s článkom 127 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 uvedené v certifikátoch zdravia zvierat/úradných certifikátoch a úradných certifikátoch by sa preto mali nahradiť odkazmi na príslušné zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/405. Prílohy II, III a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Prílohy I, II, III a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 a prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2236 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2235 sa menia v súlade s časťou 1 prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2236 sa menia v súlade s časťou 2 prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Ú. v. EÚ L 442, 30.12.2020 s 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2236 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat na vstup zásielok vodných živočíchov a určitých produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov do Únie a na ich premiestňovanie v rámci Únie a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1251/2008 (Ú. v. EÚ L 442, 30.12.2020, s. 410).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/260 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a zrušuje rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ (Ú. v. EÚ L 59, 19.2.2021, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/405 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 povoľuje vstup určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 114, 31.3.2021, s. 118).


PRÍLOHA

ČASŤ 1

Prílohy I, II, III a V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2235 sa menia takto:

1.

V prílohe I kapitole 4 sa kolónka I.20 nahrádza takto:

I.20

Certifikované ako/na/pre

 

Vyberte účel premiestňovania zvierat, plánované použitie tovaru alebo kategóriu, ako sa uvádza v príslušných právnych predpisoch Únie:

Krmivá: týka sa len vedľajších živočíšnych produktov určených ako krmivo pre hospodárske zvieratá podľa článku 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1).

Krmivo pre spoločenské zvieratá: týka sa len vedľajších živočíšnych produktov určených na použitie ako krmivo pre spoločenské zvieratá alebo na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Organické hnojivá a zúrodňujúce látky: týka sa určitých vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Technické použitie: vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty nevhodné na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Farmaceutické použitie: vedľajšie živočíšne produkty nevhodné na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat, ako sa uvádzajú v článku 33 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Obchodné vzorky: podľa vymedzenia v bode 39 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2).

Výstava: týka sa len zvierat určených na výstavu a športové, kultúrne alebo podobné podujatia alebo exemplárov určených na výstavy podľa vymedzenia v bode 34 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Konzervárenský priemysel: týka sa produktov na ľudskú spotrebu (napríklad tuniak) špecificky určených výhradne pre konzervárenský priemysel.

Produkty určené na ľudskú spotrebu: týka sa len produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, v prípade ktorých sa podľa právnych predpisov Únie vyžaduje certifikát zdravia zvierat, úradný certifikát alebo certifikát zdravia zvierat/úradný certifikát.

Ďalšie spracovanie: týka sa produktov, ktoré sa musia pred umiestnením na trh ďalej spracovať, ako aj živých vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z iných vodných živočíchov, než sú živé vodné živočíchy, ktoré sú určené do zariadenia pre potraviny z vodných živočíchov schválené na kontrolu chorôb podľa vymedzenia v článku 4 ods. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429.

Živé vodné živočíchy určené na ľudskú spotrebu: vodné živočíchy určené na priamu ľudskú spotrebu, t. j. vodné živočíchy, ktoré sa konečnému spotrebiteľovi dodávajú živé alebo sa konzumujú živé.

Zariadenie so špeciálnym režimom: podľa vymedzenia v článku 4 ods. 48 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Karanténne zariadenie: podľa článku 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2035 (3), pokiaľ ide o suchozemské zvieratá, a podľa článku 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/691 (4), pokiaľ ide o živočíchy akvakultúry.

Putovný cirkus/vystúpenia zvierat: podľa vymedzenia v článku 2 ods. 34 a 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Vypustenie do voľnej prírody: ide iba o živé zvieratá, ktoré sa majú vypustiť do voľnej prírody na mieste určenia.

Registrované zviera čeľade koňovité: podľa vymedzenia v článku 2 bode 30 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Ďalšia držba: zvieratá určené do zariadení držiacich živé zvieratá alebo držiteľom spoločenských zvierat, ak sa na ne nevzťahuje špecifickejší účel alebo kategória z kolónky I.20 (napr. karanténa, zariadenie so špeciálnym režimom atď.). Patria sem aj zvieratá, ktoré sú určené na zazverenie alebo vypustenie do voľnej prírody, ak majú takéto zvieratá pred vypustením prejsť zariadením.

Purifikačné stredisko: podľa vymedzenia v článku 2 bode 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/691.

Expedičné stredisko: podľa vymedzenia v článku 2 bode 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/691.

Oblasť sádkovania: podľa vymedzenia v článku 2 bode 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/691.

Zariadenie pre akvakultúru na okrasné účely: podľa článku 17 alebo 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/691.

Zabitie: v prípade zvierat určených na bitúnok buď priamo, alebo cez zariadenie schválené na zhromažďovanie.

Zárodočné produkty: podľa vymedzenia v článku 4 ods. 28 nariadenia (EÚ) 2016/429.

Iné: určené na účely neuvedené inde v tejto klasifikácii vrátane vodných živočíchov určených na návnady pri rybolove.“

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Prvá veta sa nahrádza takto:

„Príloha II obsahuje tento vzor certifikátu zdravia zvierat a tento vzor úradného certifikátu:“;

b)

Kapitola 1 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 1

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, KTORÉ SA MÔŽU PREMIESTŇOVAŤ Z REŠTRIKČNÉHO PÁSMA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NÚDZOVÉ OPATRENIA ALEBO OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB, ALEBO POCHÁDZAJÚ ZO ZVIERAT DRUHOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ TIETO OPATRENIA, V RÁMCI ÚNIE (VZOR INTRA-EMERGENCY)

Image 1

Image 2

Image 3

3.

Príloha III sa mení takto:

a)

Prvá veta prílohy III sa nahrádza takto:

„Príloha III obsahuje tieto vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov a vzory úradných certifikátov na vstup do Únie:“;

b)

Kapitoly 1 až 13 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 1

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z DOMÁCEHO HOVÄDZIEHO DOBYTKA URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR BOV)

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

KAPITOLA 2

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z DOMÁCICH OVIEC A KÔZ URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR OVI)

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

KAPITOLA 3

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z DOMÁCICH OŠÍPANÝCH URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR POR)

Image 27

Image 28

Image 29

Image 30

Image 31

Image 32

Image 33

Image 34

KAPITOLA 4

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z DOMÁCICH NEPÁRNOKOPYTNÍKOV (EQUUS CABALLUS, EQUUS ASINUS A ICH KRÍŽENCOV) URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR EQU)

Image 35

Image 36

Image 37

Image 38

Image 39

Image 40

KAPITOLA 5

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA ZO ZVIERAT ČEĽADE BOVIDAE (OKREM DOMÁCEHO HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC A KÔZ), ŤAVOVITÝCH A JELEŇOVITÝCH DRŽANÝCH AKO ZVER Z FARMOVÝCH CHOVOV URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR RUF)

Image 41

Image 42

Image 43

Image 44

Image 45

Image 46

Image 47

Image 48

Image 49

Image 50

KAPITOLA 6

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT ČEĽADE BOVIDAE (OKREM DOMÁCEHO HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC A KÔZ), VOĽNE ŽIJÚCICH ŤAVOVITÝCH A VOĽNE ŽIJÚCICH JELEŇOVITÝCH URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR RUW)

Image 51

Image 52

Image 53

Image 54

Image 55

Image 56

Image 57

KAPITOLA 7

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA ZO ZVIERAT VOĽNE ŽIJÚCICH PLEMIEN OŠÍPANÝCH DRŽANÝCH AKO ZVER Z FARMOVÝCH CHOVOV A ZVIERAT ČEĽADE TAYASSUIDAE DRŽANÝCH AKO ZVER Z FARMOVÝCH CHOVOV URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR SUF)

Image 58

Image 59

Image 60

Image 61

Image 62

Image 63

Image 64

Image 65

KAPITOLA 8

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT VOĽNE ŽIJÚCICH PLEMIEN OŠÍPANÝCH A Z VOĽNE ŽIJÚCICH ZVIERAT ČEĽADE TAYASSUIDAE URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR SUW)

Image 66

Image 67

Image 68

Image 69

Image 70

Image 71

KAPITOLA 9

Vzor úradného certifikátu na vstup čerstvého mäsa z voľne žijúcich nepárnokopytníkov podrodu Hippotigris (zebra) URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU do Únie, s výnimkou vedľajších jatočných produktov, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa (vzor EQW)

Image 72

Image 73

Image 74

Image 75

Image 76

KAPITOLA 10

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA Z DOMÁCICH PREŽÚVAVCOV URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR RUM-MSM)

Image 77

Image 78

Image 79

Image 80

Image 81

KAPITOLA 11

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA Z DOMÁCICH OŠÍPANÝCH URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR SUI-MSM)

Image 82

Image 83

Image 84

Image 85

Image 86

KAPITOLA 12

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA VSTUP DO ÚNIE PRE ČERSTVÉ MÄSO URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU S PÔVODOM NA NOVOM ZÉLANDE A TRANZITOM CEZ SINGAPUR S VYLOŽENÍM, MOŽNÝM USKLADNENÍM A OPÄTOVNÝM NALOŽENÍM PRED VSTUPOM DO ÚNIE (VZOR NZ-TRANSIT-SG)

Image 87

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

KAPITOLA 13

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z HYDINY INEJ AKO VTÁKY BEŽCE URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR POU)

Image 92

Image 93

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

c)

Kapitola 15 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 15

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z VTÁKOV BEŽCOV URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR RAT)

Image 101

Image 102

Image 103

Image 104

Image 105

Image 106

Image 107

Image 108

Image 109

d)

Kapitola 17 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 17

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z PERNATEJ ZVERI URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR GBM)

Image 110

Image 111

Image 112

Image 113

Image 114

Image 115

e)

Kapitoly 19 až 28 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 19

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP VAJEC URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR E)

Image 116

Image 117

Image 118

Image 119

Image 120

Image 121

KAPITOLA 20

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP VAJEČNÝCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR EP)

Image 122

Image 123

Image 124

Image 125

Image 126

Image 127

KAPITOLA 21

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z VOĽNE ŽIJÚCICH ZAJACOVITÝCH (KRÁLIKOV A ZAJACOV) URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA, MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA A VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, OKREM ZAJACOVITÝCH, KTORÉ NEBOLI STIAHNUTÉ Z KOŽE ANI VYPITVANÉ (VZOR WL)

Image 128

Image 129

Image 130

Image 131

Image 132

KAPITOLA 22

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z VOĽNE ŽIJÚCICH SUCHOZEMSKÝCH CICAVCOV INÝCH AKO KOPYTNÍKY A ZAJACOVITÉ URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU VEDĽAJŠÍCH JATOČNÝCH PRODUKTOV, MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR WM)

Image 133

Image 134

Image 135

Image 136

Image 137

KAPITOLA 23

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČERSTVÉHO MÄSA Z KRÁLIKOV Z FARMOVÝCH CHOVOV URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE, S VÝNIMKOU MLETÉHO MÄSA A MECHANICKY SEPAROVANÉHO MÄSA (VZOR RM)

Image 138

Image 139

Image 140

Image 141

KAPITOLA 24

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MÄSOVÝCH PRÍPRAVKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR MP-PREP)

Image 142

Image 143

Image 144

Image 145

Image 146

Image 147

Image 148

Image 149

Image 150

Image 151

KAPITOLA 25

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MÄSOVÝCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE VRÁTANE ŠKVARENÝCH ŽIVOČÍŠNYCH TUKOV A OŠKVARKOV, MÄSOVÝCH VÝŤAŽKOV, OŠETRENÝCH ŽALÚDKOV, MECHÚROV A ČRIEV OKREM ČISTENÝCH ČRIEV, PRI KTORÝCH SA NEVYŽADUJE ŠPECIFICKÉ OŠETRENIE NA ZMIERNENIE RIZÍK (VZOR MPST)

Image 152

Image 153

Image 154

Image 155

Image 156

Image 157

Image 158

Image 159

Image 160

Image 161

Image 162

KAPITOLA 26

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MÄSOVÝCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE VRÁTANE ŠKVARENÝCH ŽIVOČÍŠNYCH TUKOV A OŠKVARKOV, MÄSOVÝCH VÝŤAŽKOV, OŠETRENÝCH ŽALÚDKOV, MECHÚROV A ČRIEV OKREM ČISTENÝCH ČRIEV, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE ŠPECIFICKÉ OŠETRENIE NA ZMIERNENIE RIZÍK (VZOR MPST)

Image 163

Image 164

Image 165

Image 166

Image 167

Image 168

Image 169

Image 170

Image 171

Image 172

Image 173

Image 174

KAPITOLA 27

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ČISTENÝCH ČRIEV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR CAS)

Image 175

Image 176

Image 177

Image 178

Image 179

Image 180

Image 181

Image 182

KAPITOLA 28

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ŽIVÝCH RÝB, ŽIVÝCH KÔROVCOV A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Z UVEDENÝCH ŽIVOČÍCHOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR FISH-CRUST-HC)

Image 183

Image 184

Image 185

Image 186

Image 187

Image 188

Image 189

Image 190

Image 191

Image 192

Image 193

f)

Kapitoly 30 až 38 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 30

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP PRODUKTOV RYBOLOVU ALEBO PRODUKTOV RYBOLOVU ZÍSKANÝCH Z LASTÚRNIKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, KTORÉ VSTUPUJÚ DO ÚNIE PRIAMO Z CHLADIARENSKÉHO, MRAZIARENSKÉHO ALEBO TOVÁRENSKÉHO PLAVIDLA PLAVIACEHO SA POD VLAJKOU TRETEJ KRAJINY V ZMYSLE ČLÁNKU 11 ODS. 3 DELEGOVANÉHO NARIADENIA (EÚ) 2019/625, DO ÚNIE (VZOR FISH/MOL-CAP)

Image 194

Image 195

Image 196

Image 197

Image 198

KAPITOLA 31

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ŽIVÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV, MORSKÝCH ULITNÍKOV A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU POCHÁDZAJÚCICH Z TÝCHTO ŽIVOČÍCHOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR MOL-HC)

Image 199

Image 200

Image 201

Image 202

Image 203

Image 204

Image 205

Image 206

Image 207

Image 208

Image 209

KAPITOLA 32

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP SPRACOVANÝCH LASTÚRNIKOV DRUHU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR MOL-AT)

Image 210

Image 211

KAPITOLA 33

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP SUROVÉHO MLIEKA URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR MILK-RM)

Image 212

Image 213

Image 214

Image 215

Image 216

Image 217

KAPITOLA 34

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MLIEČNYCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, KTORÉ SÚ ZÍSKANÉ ZO SUROVÉHO MLIEKA ALEBO PRI KTORÝCH SA NEVYŽADUJE OSOBITNÉ OŠETRENIE NA ZMIERNENIE RIZIKA, DO ÚNIE (VZOR MILK-RMP/NT)

Image 218

Image 219

Image 220

Image 221

Image 222

Image 223

KAPITOLA 35

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MLIEČNYCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE OŠETRENIE PASTERIZÁCIOU, DO ÚNIE (VZOR DAIRY-PRODUCTS-PT)

Image 224

Image 225

Image 226

Image 227

Image 228

Image 229

Image 230

KAPITOLA 36

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MLIEČNYCH VÝROBKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE ŠPECIFICKÉ OŠETRENIE NA ZMIERNENIE RIZIKA INÉ NEŽ PASTERIZÁCIA, DO ÚNIE (VZOR DAIRY-PRODUCTS-ST)

Image 231

Image 232

Image 233

Image 234

Image 235

Image 236

Image 237

KAPITOLA 37

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP MLEDZIVA URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR COLOSTRUM)

Image 238

Image 239

Image 240

Image 241

Image 242

Image 243

KAPITOLA 38

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP VÝROBKOV NA BÁZE MLEDZIVA URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR COLOSTRUM-BP)

Image 244

Image 245

Image 246

Image 247

Image 248

Image 249

g)

Kapitoly 41 až 44 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 41

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP ŽELATÍNY URČENEJ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR GEL)

Image 250

Image 251

Image 252

Image 253

Image 254

Image 255

Image 256

KAPITOLA 42

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP KOLAGÉNU URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR COL)

Image 257

Image 258

Image 259

Image 260

Image 261

Image 262

Image 263

KAPITOLA 43

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY A KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR RCG)

Image 264

Image 265

Image 266

Image 267

Image 268

Image 269

Image 270

Image 271

KAPITOLA 44

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP OŠETRENÝCH SUROVÍN NA VÝROBU ŽELATÍNY A KOLAGÉNU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR TCG)

Image 272

Image 273

Image 274

Image 275

Image 276

Image 277

Image 278

Image 279

h)

Kapitoly 48, 49 a 50 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 48

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP HMYZU URČENÉHO NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR INS)

Image 280

Image 281

Image 282

Image 283

KAPITOLA 49

VZOR ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP OSTATNÝCH PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZÍSKANÝCH Z DOMÁCICH KOPYTNÍKOV, HYDINY, KRÁLIKOV ALEBO PRODUKTOV RYBOLOVU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, NA KTORÉ SA NEVZŤAHUJÚ ČLÁNKY 8 AŽ 26 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2020)2235, DO ÚNIE (VZOR PAO)

Image 284

Image 285

Image 286

Image 287

KAPITOLA 50

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT/ÚRADNÉHO CERTIFIKÁTU NA VSTUP NETRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV A TRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV OBSAHUJÚCICH AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO MÄSOVÝCH VÝROBKOV, S VÝNIMKOU ŽELATÍNY, KOLAGÉNU A VYSOKO RAFINOVANÝCH VÝROBKOV, A URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU DO ÚNIE (VZOR COMP)

Image 288

Image 289

Image 290

Image 291

Image 292

Image 293

Image 294

Image 295

Image 296

Image 297

Image 298

Image 299

Image 300

i)

Kapitola 52 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 52

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA TRANZIT NETRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV A TRVANLIVÝCH ZMIEŠANÝCH VÝROBKOV OBSAHUJÚCICH AKÉKOĽVEK MNOŽSTVO MÄSOVÝCH VÝROBKOV A URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU CEZ ÚZEMIE ÚNIE DO TRETEJ KRAJINY, A TO BUĎ OKAMŽITÝM TRANZITOM, ALEBO PO USKLADNENÍ V ÚNII (VZOR TRANZIT-COMP)

Image 301

Image 302

Image 303

Image 304

Image 305

Image 306

Image 307

Image 308

4.

Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

VZOR SÚKROMNÉHO POTVRDENIA VYPRACOVANÉHO PREVÁDZKOVATEĽOM, KTORÝ DOVÁŽA DO ÚNIE TRVANLIVÉ ZMIEŠANÉ VÝROBKY V SÚLADE S ČLÁNKOM 14 NARIADENIA (EÚ) 2019/625

Image 309

Image 310

Image 311

“.

ČASŤ 2

Prílohy I a II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/2236 sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Kapitoly 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„KAPITOLA 1

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SÚ URČENÉ DO ZARIADENÍ PRE AKVAKULTÚRU, V RÁMCI ÚNIE (VZOR „AQUA-INTRA-ESTAB“)

Image 312

Image 313

Image 314

Image 315

Image 316

Image 317

Image 318

KAPITOLA 2

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SÚ URČENÉ NA VYPUSTENIE DO VOĽNEJ PRÍRODY, V RÁMCI ÚNIE (VZOR „AQUA-INTRA-RELEASE“)

Image 319

Image 320

Image 321

Image 322

Image 323

Image 324

KAPITOLA 3

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SÚ URČENÉ NA ĽUDSKÚ SPOTREBU, V RÁMCI ÚNIE (VZOR „AQUA-INTRA-HC“)

Image 325

Image 326

Image 327

Image 328

Image 329

Image 330

b)

Kapitola 5 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 5

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SÚ URČENÉ NA POUŽITIE AKO ŽIVÁ NÁVNADA PRI RYBOLOVE, V RÁMCI ÚNIE (VZOR „AQUA-INTRA-BAIT“)

Image 331

Image 332

Image 333

Image 334

Image 335

Image 336

c)

Kapitola 7 sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 7

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA PREMIESTŇOVANIE PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZO ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY INÝCH AKO ŽIVÝCH ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ OBMEDZENIA PREMIESTŇOVANIA ALEBO NÚDZOVÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA CHORÔB ZO ZOZNAMU ALEBO OBJAVUJÚCICH SA CHORÔB, V RÁMCI ÚNIE (VZOR „PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT“)

Image 337

Image 338

Image 339

Image 340

2.

Príloha II sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Príloha II obsahuje tento vzor certifikátu zdravia zvierat:

Vzor

 

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

Vzor certifikátu zdravia zvierat na vstup vodných živočíchov určených do určitých zariadení pre akvakultúru, na vypustenie do voľnej prírody alebo na iné účely okrem ľudskej spotreby do Únie

VZOR CERTIFIKÁTU ZDRAVIA ZVIERAT NA VSTUP VODNÝCH ŽIVOČÍCHOV URČENÝCH DO URČITÝCH ZARIADENÍ PRE AKVAKULTÚRU, NA VYPUSTENIE DO VOĽNEJ PRÍRODY ALEBO NA INÉ ÚČELY OKREM ĽUDSKEJ SPOTREBY DO ÚNIE (VZOR „AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER“)

Image 341

Image 342

Image 343

Image 344

Image 345

Image 346

Image 347

Image 348

Image 349


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2035 z 28. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní a vysledovateľnosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec (Ú. v. EÚ L 314, 5.12.2019, s. 115).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 345).


Top