EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1342

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu (Text s významom pre EHP)

C/2021/3572

OJ L 292, 16.8.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1342/oj

16.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/20


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1342

z 27. mája 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 4 a článok 57 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 uznanie tretích krajín na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (2) v prípade dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie uplynie 31. decembra 2026.

(2)

Podľa článku 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa platnosť uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 v prípade dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie skončí 31. decembra 2024.

(3)

Keď sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, dovážané do Únie v rámci uvedených dovozných schém, umiestňujú na trh Únie do konca uvedených prechodných období, musia sa vyrábať v súlade s pravidlami výroby a podliehať kontrolným mechanizmom rovnocenným s tými, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 834/2007, ako aj v súlade s príslušnými vykonávacími pravidlami stanovenými v nariadeniach Komisie (ES) č. 889/2008 (3) a (ES) č. 1235/2008 (4).

(4)

Preto by prevádzkovatelia mali vo všetkých fázach výroby, prípravy a distribúcie v tretích krajinách naďalej podrobovať svoje činnosti buď systému kontroly tretej krajiny uznanej na účely rovnocennosti, podľa článku 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, alebo štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, podľa článku 57 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(5)

S cieľom zabezpečiť primeraný dohľad nad takýmito tretími krajinami alebo dotknutými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa postupov pravidelného preskúmania ich uznania počas prechodných období. Na daný účel by sa v tomto nariadení mali špecifikovať najmä informácie, ktoré majú poskytnúť tretie krajiny alebo štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie Komisii na vykonávanie uvedeného dohľadu, a to aj prostredníctvom preskúmania na mieste. Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť opatrenia, ktoré má Komisia prijať pri vykonávaní uvedeného dohľadu, vrátane pozastavenia uznaných tretích krajín alebo štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na zoznamoch zostavených podľa článku 48 ods. 3 a článku 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo ich vyňatia z týchto zoznamov.

(6)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 do uplynutia platnosti uznania tretích krajín alebo štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohľad nad tretími krajinami

1.   Výročná správa, ktorú má v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 zasielať Komisii do 31. marca každého roka tretia krajina uvedená v článku 48 ods. 1 uvedeného nariadenia a zaradená do zoznamu stanoveného vykonávacím nariadením, ktoré sa má prijať podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 (ďalej len „tretia krajina“), musí obsahovať:

a)

informácie o vývoji poľnohospodárskej ekologickej výroby v tretej krajine vrátane vyrábaných produktov, pestovateľskej plochy, produkčných regiónov, počtu výrobcov a činností spracovania potravín;

b)

informácie o povahe ekologických poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyvážaných do Únie;

c)

opis činností v oblasti monitorovania a dohľadu, ktoré vykonával príslušný orgán tretej krajiny v predchádzajúcom roku, dosiahnutých výsledkov a prijatých nápravných opatrení;

d)

akékoľvek aktualizácie výrobných noriem uplatňovaných v tretej krajine, ktoré sú posúdené ako rovnocenné s pravidlami výroby uvedenými v hlavách III a IV nariadenia (ES) č. 834/2007;

e)

akékoľvek aktualizácie kontrolných opatrení uplatňovaných v tretej krajine, pri ktorých je posúdené, že majú rovnocennú účinnosť ako tie, ktoré sú uvedené v hlave V nariadenia (ES) č. 834/2007, a potvrdenie, že takéto kontrolné opatrenia sa trvalo a účinne uplatňovali;

f)

akékoľvek iné aktualizácie technickej dokumentácie tretej krajiny;

g)

internetové webové sídlo alebo inú adresu, na ktorej možno nájsť aktuálny zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktné miesto, kde sú ľahko dostupné informácie o ich štatúte certifikácie a príslušných kategóriách produktov;

h)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré tretia krajina považuje za relevantné.

2.   Tretia krajina bezodkladne oznámi Komisii, prostredníctvom elektronickej platformy Informačný systém pre ekologické poľnohospodárstvo (Organic Farming Information System – OFIS), akékoľvek zmeny opatrení platných v danej tretej krajine alebo ich vykonávania, a najmä zmeny jej systému kontroly.

3.   Tretia krajina Komisii bezodkladne oznámi, prostredníctvom systému OFIS, akékoľvek zmeny administratívnych údajov obsiahnutých v zozname zostavenom vykonávacím nariadením, ktoré sa má prijať podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848.

4.   Komisia môže kedykoľvek vyžiadať od tretej krajiny akékoľvek ďalšie informácie vrátane predloženia jednej alebo viacerých správ o preskúmaní na mieste, vypracovaných nezávislými expertmi.

5.   Komisia môže na základe hodnotenia rizika alebo v prípade podozrivého nedodržiavania súladu zorganizovať v tretej krajine preskúmanie na mieste, a to expertmi, ktorých vymenuje.

6.   Ak Komisia dostane od členského štátu oznámenie, v ktorom ju informuje o odôvodnenom podozrení z nezrovnalosti alebo porušenia predpisov, pokiaľ ide o súlad dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 a výrobnými normami a kontrolnými opatreniami prijatými ako rovnocenné na základe vykonaného posúdenia, oznámi to príslušnému orgánu tretej krajiny. Uvedený príslušný orgán vyšetrí pôvod podozrenia z nezrovnalosti alebo porušenia predpisov a do 30 kalendárnych dní od oznámenia Komisie informuje Komisiu a dotknutý členský štát o výsledku vyšetrovania a o prijatých opatreniach.

Článok 2

Dohľad nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami

1.   Na základe výročných správ a vzhľadom na akékoľvek ďalšie doručené informácie Komisia zabezpečí primeraný dohľad nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami uvedenými v článku 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 a zaradenými do zoznamu stanoveného vykonávacím nariadením, ktoré sa má prijať podľa článku 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 (ďalej len „štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie“), a to pravidelným preskúmavaním ich uznania. Komisia môže na tento účel požiadať o pomoc členské štáty. Povaha dohľadu nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami sa určuje na základe prístupu založeného na riziku v súvislosti s nedodržiavaním súladu, pričom sa zohľadňuje najmä objem certifikovaných produktov a ich vývozu do Únie a výsledky pravidelného hodnotenia ich činností na mieste, dohľadu nad ich činnosťami a viacročného opätovného posudzovania ich činností akreditačným orgánom alebo prípadne príslušným orgánom.

2.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie zasielajú Komisii do 28. februára každého roka výročnú správu. Vo výročnej správe sa aktualizujú informácie o technickej dokumentácii zahrnutej do pôvodnej žiadosti o uznanie v znení posledných zmien. Obsahuje prinajmenšom:

a)

prehľad činností štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v tretej krajine alebo tretích krajinách, pre ktoré bola uznaná, vrátane počtu zúčastnených prevádzkovateľov a skupín zúčastnených prevádzkovateľov a povahy poľnohospodárskych výrobkov a potravín roztriedených podľa kategórií a zoskupených podľa colných kódov;

b)

akékoľvek aktualizácie výrobných noriem uplatňovaných v tretej krajine alebo tretích krajinách, pre ktoré bola štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná, vrátane posúdenia rovnocennosti daných noriem s pravidlami výroby uvedenými v hlavách III a IV nariadenia (ES) č. 834/2007;

c)

akékoľvek aktualizácie kontrolných opatrení uplatňovaných v tretej krajine alebo tretích krajinách, pre ktoré bola štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná, vrátane posúdenia rovnocennosti s tými, ktoré sú uvedené v hlave V nariadenia (ES) č. 834/2007, a potvrdenie, že takéto kontrolné opatrenia sa trvalo a účinne uplatňovali;

d)

opis kontrolných činností, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonala v predchádzajúcom roku v tretej krajine alebo tretích krajinách, pre ktoré bola uznaná, dosiahnuté výsledky, zaznamenané nezrovnalosti a porušenia predpisov a prijaté nápravné opatrenia;

e)

akékoľvek iné aktualizácie v súvislosti s informáciami v technickej dokumentácii, ktorá bola zaslaná spolu s pôvodnou žiadosťou o uznanie, a jej ďalšie aktualizácie;

f)

kópiu poslednej správy z posudzovania, vydanej akreditačným orgánom alebo prípadne príslušným orgánom, ktorá obsahuje výsledky pravidelného hodnotenia na mieste, dohľadu nad činnosťami štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v tretej krajine alebo tretích krajinách, pre ktoré bola uznaná, a viacročného opätovného posudzovania týchto činností. V uvedenej správe z posudzovania sa potvrdí, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bola uspokojivo posúdená z hľadiska jej schopnosti splniť podmienky, ktoré sa vzťahujú na jej uznanie Komisiou, a že účinne vykonávala svoje činnosti v súlade s uvedenými podmienkami. V uvedenej správe z posudzovania sa okrem toho preukazuje a potvrdzuje rovnocennosť výrobných noriem a kontrolných opatrení uvedených v písmenách b) a c);

g)

internetové webové sídlo, na ktorom možno v úradnom jazyku Únie nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktné miesto, kde sú ľahko dostupné informácie o ich štatúte certifikácie, príslušných kategóriách produktov, ako aj o prevádzkovateľoch a produktoch, ktorým sa certifikát pozastavil alebo odňal;

h)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považujú za dôležité.

Výročná správa a akékoľvek dodatočné informácie požadované Komisiou, ktoré sa týkajú výročnej správy, sa poskytujú prostredníctvom systému OFIS.

3.   Komisia si môže vyžiadať akékoľvek dodatočné informácie týkajúce sa výročnej správy. Tieto dodatočné informácie sa poskytujú v elektronickej podobe.

Článok 3

Preskúmanie uznania tretích krajín

Komisia v rámci svojho pravidelného preskúmania uznania tretích krajín podľa článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 uplatňuje tieto pravidlá a zodpovedajúcim spôsobom mení zoznam tretích krajín podľa článku 48 ods. 3 uvedeného nariadenia:

a)

Komisia môže kedykoľvek zmeniť špecifikácie v zozname na základe prijatých informácií;

b)

Komisia môže pozastaviť zápis tretej krajiny na zozname buď na základe prijatých informácií, alebo ak tretia krajina podľa potreby neposkytla dostatočné informácie, ako je vyžadované, alebo ak nesúhlasila s preskúmaním na mieste;

c)

Komisia pozastaví zápis tretej krajiny na zozname, ak na žiadosť Komisie tretia krajina neprijme primerané a včasné nápravné opatrenia v lehote, ktorú stanoví Komisia podľa závažnosti problému a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní;

d)

Komisia vyjme zápis tretej krajiny zo zoznamu, ak:

i)

tretia krajina nezašle včas výročnú správu uvedenú v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia;

ii)

sú informácie obsiahnuté v uvedenej výročnej správe neúplné;

iii)

na žiadosť Komisie v lehote, ktorú stanoví Komisia podľa závažnosti problému a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, tretia krajina neuchováva informácie alebo neoznámi všetky informácie týkajúce sa jej technickej dokumentácie alebo systému kontroly; alebo

iv)

po žiadosti zo strany Komisie tretia krajina nesúhlasí s preskúmaním na mieste.

Článok 4

Preskúmanie uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií

1.   Komisia v rámci svojho pravidelného preskúmania uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia uplatňuje tieto pravidlá a zodpovedajúcim spôsobom mení zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií podľa článku 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848:

a)

Komisia môže na základe prijatých informácií kedykoľvek zmeniť špecifikácie týkajúce sa štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v zozname;

b)

Komisia môže pozastaviť zápis štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie na zozname buď na základe prijatých informácií, alebo ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia podľa potreby neposkytla dostatočné informácie, ako je vyžadované, alebo ak nesúhlasila s preskúmaním na mieste;

c)

Komisia pozastaví zápis štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie na zozname, ak na žiadosť Komisie štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia neprijme primerané a včasné nápravné opatrenia v lehote, ktorú stanoví Komisia podľa závažnosti problému a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní;

d)

Komisia vyjme zápis štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie zo zoznamu, ak:

i)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nezašle včas výročnú správu uvedenú v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia;

ii)

sú informácie obsiahnuté vo výročnej správe neúplné;

iii)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia neuchováva alebo neoznámi všetky informácie týkajúce sa jej technickej dokumentácie alebo systému kontroly;

iv)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia neuchováva informácie o vyšetrovaniach týkajúcich sa nedodržiavania súladu;

v)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia neprijme adekvátne nápravné opatrenia na riešenie nedodržiavania súladu a porušení predpisov, ktoré boli zaznamenané;

vi)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nesúhlasí s preskúmaním na mieste, ktoré požaduje Komisia, alebo ak má preskúmanie na mieste negatívny výsledok z dôvodu systematického zlyhávania kontrolných opatrení; alebo

vii)

v akejkoľvek inej situácii, keď existuje riziko, že by spotrebiteľ mohol dostať zavádzajúce informácie o skutočnom charaktere produktov certifikovaných štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

2.   Pred vyňatím v súlade s odsekom 1 písm. d) Komisia požiada štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, aby napravila situácie uvedené v danom písmene v lehote, ktorú stanoví Komisia podľa závažnosti problému a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Články 1 a 3 sa uplatňujú do 31. decembra 2026.

Články 2 a 4 sa uplatňujú do 31. decembra 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).


Top