EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1325

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1325 z 10. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení v súvislosti s kontrolami výroby ekologických produktov (Text s významom pre EHP)

C/2021/5839

OJ L 288, 11.8.2021, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1325/oj

11.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1325

z 10. augusta 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení v súvislosti s kontrolami výroby ekologických produktov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 6, článok 30 ods. 2 tretí pododsek a článok 38 písm. c), d) a e),

keďže:

(1)

Pandémia ochorenia COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch a tretích krajinách vo forme vnútroštátnych opatrení predstavujú pre členské štáty a prevádzkovateľov v súvislosti s vykonávaním kontrol uvedených v nariadení (ES) č. 834/2007 a v nariadeniach Komisie (ES) č. 889/2008 (2) a (ES) č. 1235/2008 (3) výnimočnú a bezprecedentnú výzvu.

(2)

S cieľom riešiť osobitné okolnosti v dôsledku prebiehajúcej krízy súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 sa vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/977 (4) členským štátom umožňuje uplatňovať dočasné opatrenia, ktoré sa odchyľujú od nariadení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008 v súvislosti so systémom kontroly výroby ekologických produktov a s určitými postupmi stanovenými v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES).

(3)

Okrem toho, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti v rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (5), vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/466 (6) sa členským štátom umožňuje uplatňovať dočasné opatrenia na zabránenie vážnym zdravotným rizikám pre personál príslušných orgánov vzhľadom na ťažkosti pri vykonávaní uvedených kontrol a činností a v rozsahu potrebnom na riadenie súvisiacich vážnych narušení systémov kontroly členských štátov. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/83 (7) sa obdobie uplatňovania uvedeného nariadenia predĺžilo do 1. júla 2021. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/772 (8) sa preto obdobie uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/977 predĺžilo do 1. júla 2021.

(4)

Členské štáty informovali Komisiu, že vzhľadom na krízu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 budú určité závažné narušenia vo fungovaní ich systémov kontroly v odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby pretrvávať aj po 1. júli 2021.

(5)

Z dôvodu pretrvávania krízy a súvisiacich narušení sa obdobie uplatňovania vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/466 predĺžilo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/984 (9) do 1. septembra 2021.

(6)

Systém kontroly v odvetví ekologickej poľnohospodárskej výroby však funguje na základe kalendárneho roka, najmä pokiaľ ide o inšpekcie a odber vzoriek. V záujme zabezpečenia správneho vykonávania kontrol je preto potrebné uplatňovať vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977 po 1. septembri 2021 a predĺžiť obdobie jeho uplatňovania do konca roka 2021.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Treba zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu uplatňovania ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/977, ktoré sa týmto nariadením predlžuje. Preto je vhodné stanoviť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo so spätnou účinnosťou od 1. júla 2021.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 7 sa dátum „1. júla 2021“ nahrádza dátumom „31. decembra 2021“.

2.

V článku 3 druhom, treťom, štvrtom a piatom odseku sa dátum „1. júla 2021“ nahrádza dátumom „31. decembra 2021“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/977 zo 7. júla 2020, ktorým sa v dôsledku pandémie COVID-19 stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o kontroly výroby ekologických produktov (Ú. v. EÚ L 217, 8.7.2020, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, s. 30).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/83 z 27. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností osobitne poverenými fyzickými osobami a o obdobie uplatňovania dočasných opatrení (Ú. v. EÚ L 29, 28.1.2021, s. 23).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/772 z 10. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/977, pokiaľ ide o dočasné opatrenia v súvislosti s kontrolami výroby ekologických produktov, konkrétne obdobie ich uplatňovania (Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021, s. 28).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/984 zo 17. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania dočasných opatrení (Ú. v. EÚ L 216, 18.6.2021, s. 202).


Top