EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy (Text s významom pre EHP)

C/2021/5149

OJ L 253, 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1165

z 15. júla 2021,

ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 9 a článok 39 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 je v ekologickej poľnohospodárskej výrobe možné používať iba produkty a látky povolené v zmysle článku 24 uvedeného nariadenia, a to pod podmienkou, že ich používanie v neekologickej poľnohospodárskej výrobe bolo tiež povolené v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie. Komisia už vyhodnotila používanie určitých produktov a látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na základe cieľov a zásad stanovených v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (2). Vybrané produkty a látky boli následne povolené za osobitných podmienok nariadením Komisie (ES) č. 889/2008 (3) a zaradené do zoznamov v niektorých prílohách k uvedenému nariadeniu. Ciele a zásady stanovené v nariadení (EÚ) 2018/848 sú podobné cieľom a zásadám uvedeným v nariadení (ES) č. 834/2007. Keďže treba zabezpečiť kontinuitu ekologickej poľnohospodárskej výroby, uvedené produkty a látky by sa mali zaradiť do reštriktívnych zoznamov, ktoré by sa mali stanoviť na základe nariadenia (EÚ) 2018/848.

(2)

Členské štáty okrem toho v súlade s článkom 24 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 predložili Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu o určitých produktoch a látkach na účely ich povolenia a zaradenia do zoznamov, ktoré sa majú stanoviť podľa uvedeného nariadenia.

(3)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti I bode 1.10.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa určité povolené produkty a látky môžu používať na ochranu rastlín. Komisia by na tento účel mala povoliť účinné látky na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín v zmysle článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť zoznam uvedených účinných látok.

(4)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti I bode 1.9.3, v časti II bode 1.9.1.2 písm. b), bode 1.9.2.2 písm. d), bode 1.9.3.2 písm. b) a bode 1.9.5.2 písm. a) a v časti III bode 2.2.2 písm. c) a bode 2.3.2 a bode 3.1.5.3 štvrtom odseku druhej zarážke prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa určité hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny môžu používať na výživu rastlín, zlepšovanie a obohacovanie podstielky, pestovanie rias alebo ako prostredie chovu živočíchov akvakultúry. Komisia by na tento účel mala povoliť hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny v zmysle článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznam.

(5)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti II bode 1.4.1 písm. i) a bode 1.5.2.3, v časti III bode 3.1.3.1 písm. d) a v časti V bode 2.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa určité neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového pôvodu, kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky môžu používať vo výžive zvierat. Komisia by na tento účel mala povoliť neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového pôvodu, kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky v zmysle článku 24 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznamy.

(6)

Navyše v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 sú niektoré neekologické kŕmne suroviny povolené priamo. V záujme jasnosti by sa tieto kŕmne suroviny mali zaradiť do zoznamu spolu s kŕmnymi surovinami povolenými týmto nariadením s odkazom na osobitné ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/848.

(7)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti I bode 1.11, v časti II bode 1.5.1.6, bode 1.5.1.7 a bode 1.9.4.4 písm. c), v časti III bode 3.1.4.1 písm. f), v časti IV bode 2.2.3, v časti V bode 2.4 a v časti VII bode 1.4 prílohy II a v bodoch 4.2 a 7.5 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa na čistenie a dezinfekciu môžu používať len určité produkty a látky. Komisia by na tento účel mala povoliť prostriedky na čistenie a dezinfekciu v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e), f) a g) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznamy.

(8)

Niektoré prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení na chov hospodárskych zvierat, živočíchov akvakultúry a produkciu morských rias boli vyhodnotené a zaradené do zoznamov v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení používaných na rastlinnú výrobu a zariadení na spracovanie a skladovanie však zatiaľ hodnotia a povoľujú len členské štáty. Pred povolením týchto produktov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe by Komisia mala vykonať hodnotenie na úrovni Únie s pomocou expertnej skupiny pre technické poradenstvo v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby. Toto hodnotenie by malo zahŕňať revíziu všetkých existujúcich povolených produktov a látok na čistenie a dezinfekciu.

(9)

V záujme zabezpečenia kontinuity ekologickej poľnohospodárskej výroby by produkty uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 a produkty povolené na úrovni členských štátov mali byť naďalej povolené do 31. decembra 2023, aby bolo možné stanoviť zoznamy prostriedkov na čistenie a dezinfekciu v súlade s ustanoveniami článku 24 ods. 1 písm. e), f) a g) nariadenia (EÚ) 2018/848. Tieto produkty však musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami práva Únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (5), a kritériami ekologickej poľnohospodárskej výroby stanovenými v kapitole II a článku 24 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2018/848.

(10)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti IV bode 2.2.1 a bode 2.2.2 písm. a) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu používať určité prídavné látky v potravinách vrátane potravinárskych enzýmov, ktoré sa majú používať ako prídavné látky v potravinách, a technologické pomocné látky. Komisia by na tento účel mala povoliť prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky v zmysle článku 24 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznam.

(11)

Prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky používané pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby boli uvedené v príslušných zoznamoch v oddieloch A, B resp. C prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008. Vzhľadom na ich použitia a funkcie v konečnom výrobku však niektoré z týchto produktov môžu byť klasifikované ako prídavné látky, a nie ako technologické pomocné látky. Táto klasifikácia si vyžaduje osobitnú a vyčerpávajúcu analýzu týchto produktov pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Predmetná analýza by sa mala vykonať na všetkých produktoch uvedených ako technologické pomocné látky v nariadení (ES) č. 889/2008. Tento proces si vyžiada určitý čas a nemožno ho dokončiť pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848. Produkty, ktoré sa v súčasnosti v nariadení (ES) č. 889/2008 uvádzajú ako technologické pomocné látky, budú preto v tomto nariadení uvedené ako technologické pomocné látky, kým sa nevykoná osobitná a vyčerpávajúca analýza.

(12)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti IV bode 2.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa určité neekologické poľnohospodárske zložky môžu používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Komisia by na tento účel mala povoliť takéto neekologické poľnohospodárske zložky v zmysle článku 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznam. Dokumentácia týkajúca sa neekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré sa majú používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, predložená členskými štátmi v súlade s článkom 24 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 bola vyhodnotená vo Výbore pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. Vybrané produkty a látky, ktoré spĺňajú ciele a zásady stanovené v nariadení (EÚ) 2018/848, by sa mali zaradiť do reštriktívneho zoznamu, ktorý sa stanoví týmto nariadením, v prípade potreby za osobitných podmienok.

(13)

S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom dostatok času na prispôsobenie sa novému reštriktívnemu zoznamu povolených neekologických poľnohospodárskych zložiek, a najmä na nájdenie zdroja poľnohospodárskych zložiek, ktoré boli vyrobené v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848, je však vhodné, aby sa zoznam neekologických poľnohospodárskych zložiek povolených na používanie pri spracovaní potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa tohto nariadenia uplatňoval až od 1. januára 2024.

(14)

Vzhľadom na zloženie určitých neekologických poľnohospodárskych zložiek môžu niektoré z ich použití v spracovaných potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby zodpovedať použitiam ako prídavné látky v potravinách, technologické pomocné látky v potravinách alebo produkty a látky uvedené v časti IV bode 2.2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848. Uvedené použitia si vyžadujú osobitné povolenie v súlade s časťou IV bodom 2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 a takéto použitia by sa nemali povoliť na základe povolenia neekologických poľnohospodárskych zložiek.

(15)

Za určitých okolností a podmienok stanovených najmä v časti VII bode 1.3 písm. a) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa určité technologické pomocné látky môžu používať na výrobu kvasníc a produktov z kvasníc. Komisia by na tento účel mala povoliť technologické pomocné látky na výrobu kvasníc a produktov z kvasníc v zmysle článku 24 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 a stanoviť ich zoznam.

(16)

V súlade s časťou VI bodom 2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa na výrobu produktov sektora vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 1 ods. 2 písm. l) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (6) môžu používať len produkty a látky povolené podľa článku 24 uvedeného nariadenia na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Na tento účel by Komisia mala povoliť takéto produkty a látky a zostaviť ich zoznam.

(17)

Článkom 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa Komisia splnomocňuje udeliť osobitné povolenia na používanie produktov a látok v tretích krajinách a najvzdialenejších regiónoch Únie. Spôsob začatia postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať v súvislosti s najvzdialenejšími regiónmi Únie, je stanovený v článku 24 ods. 7 uvedeného nariadenia. Postup, ktorý sa má dodržiavať pri takýchto povoleniach v súvislosti s tretími krajinami, sa však v nariadení (EÚ) 2018/848 neuvádza. Preto je vhodné stanoviť uvedený postup v tomto nariadení, a to v súlade s postupom, ktorý sa má dodržiavať pri povoľovaní produktov a látok na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Únii, ako sa stanovuje v článku 24 nariadenia (EÚ) 2018/848. Keďže tieto povolenia sa môžu udeľovať na obnoviteľné obdobie dvoch rokov, je vhodné uviesť príslušné produkty a látky v osobitnej prílohe, aby sa predišlo zámene s produktmi a látkami povolenými bez časového obmedzenia.

(18)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa nariadenie (ES) č. 889/2008 malo zrušiť. Zoznamy prostriedkov na čistenie a dezinfekciu však nebudú stanovené skôr ako 1. januára 2024, a preto by sa príloha VII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 mala naďalej uplatňovať do 31. decembra 2023. V tejto súvislosti je vhodné spresniť, že produkty uvedené v danej prílohe, ktoré nie sú povolené podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012, sa nemôžu používať ako biocídne výrobky. Okrem toho sa zoznam neekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré sa majú používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, stanovený týmto nariadením bude uplatňovať až od 1. januára 2024. Preto je vhodné stanoviť, že spracované potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré boli vyrobené pred 1. januárom 2024 s neekologickými poľnohospodárskymi zložkami uvedenými v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 889/2008, sa môžu uvádzať na trh aj po uvedenom dátume, a to až do vyčerpania zásob.

(19)

Certifikát, ktorý majú príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie vydať prevádzkovateľom v súlade s článkom 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, sa môže vydávať od 1. januára 2022. V uvedený deň sa však neposkytne všetkým dotknutým prevádzkovateľom. V záujme zabezpečenia kontinuity ekologickej poľnohospodárskej výroby a odchylne od článku 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 by dokumentácia, ktorú prevádzkovateľom vydali štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie v súlade s článkom 68 nariadenia (ES) č. 889/2008 pred 1. januárom 2022, mala zostať v platnosti až do konca obdobia platnosti. Táto platnosť by však nemala trvať dlhšie ako do 31. decembra 2022, keďže prevádzkovatelia sa podľa článku 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 majú podrobiť overeniu dodržiavania súladu aspoň raz za rok a vydanie certifikátu má byť podľa článku 38 ods. 5 uvedeného nariadenia založené na výsledkoch tohto overenia.

(20)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848. Z dôvodov uvedených v odôvodnení 18 tohto nariadenia by sa však ustanovenia týkajúce sa zoznamov prostriedkov na čistenie a dezinfekciu a zoznamu neekologických poľnohospodárskych zložiek, ktoré sa majú používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, mali uplatňovať od 1. januára 2024.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účinné látky na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín

Na účely článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 prípravky na ochranu rastlín používané v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podľa prílohy I k tomuto nariadeniu môžu obsahovať len účinné látky uvedené v danej prílohe, a to pod podmienkou, že tieto prípravky na ochranu rastlín:

a)

boli povolené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (7);

b)

používajú sa v súlade s podmienkami používania stanovenými v povoleniach vydaných členskými štátmi pre produkty, ktoré ich obsahujú, a

c)

používajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (8).

Článok 2

Hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny

Na účely článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe môžu ako hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny na výživu rastlín, zlepšovanie a obohacovanie podstielky alebo na pestovanie rias či ako prostredie chovu živočíchov akvakultúry používať len produkty a látky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (9), s príslušnými uplatniteľnými článkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 (10), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 (12), a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 3

Neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového pôvodu alebo kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu

Na účely článku 24 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe môžu ako neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového pôvodu alebo ako kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu používať len produkty a látky uvedené v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (13), a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 4

Kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky

Na účely článku 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe môžu ako kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky používané vo výžive zvierat používať len produkty a látky uvedené v časti B prílohy III k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (14), a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 5

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu

1.   Na účely článku 24 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa na čistenie a dezinfekciu rybníkov, klietok, nádrží, vodných náhonov, budov alebo zariadení určených na živočíšnu výrobu môžu používať len prostriedky uvedené v časti A prílohy IV k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že sú v súlade s ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením (ES) č. 648/2004 a nariadením (EÚ) č. 528/2012, a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

2.   Na účely článku 24 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení používaných na rastlinnú výrobu vrátane skladovacích priestorov v poľnohospodárskom podniku môžu používať len prostriedky uvedené v časti B prílohy IV k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že sú v súlade s ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením (ES) č. 648/2004 a nariadením (EÚ) č. 528/2012, a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

3.   Na účely článku 24 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa na čistenie a dezinfekciu zariadení na spracovanie a skladovanie môžu používať len prostriedky uvedené v časti C prílohy IV k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že sú v súlade s ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením (ES) č. 648/2004 a nariadením (EÚ) č. 528/2012, a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

4.   Až do ich zaradenia do častí A, B alebo C prílohy IV k tomuto nariadeniu sa prostriedky na čistenie a dezinfekciu uvedené v článku 24 ods. 1 písm. e), f) a g) nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré boli povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848, môžu naďalej používať, ak sú v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením (ES) č. 648/2004 a nariadením (EÚ) č. 528/2012, a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 6

Prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky

Na účely článku 24 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa ako prídavné látky v potravinách vrátane potravinárskych enzýmov, ktoré sa majú používať ako prídavné látky v potravinách, a technologické pomocné látky pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu používať len produkty a látky uvedené v časti A prílohy V k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (15), a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 7

Neekologické poľnohospodárske zložky, ktoré sa majú používať pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Na účely článku 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby môžu používať len neekologické poľnohospodárske zložky uvedené v časti B prílohy V k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Prvým odsekom nie sú dotknuté podrobné požiadavky na ekologickú poľnohospodársku výrobu spracovaných potravín stanovené v časti IV oddiele 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848. Prvý odsek sa neuplatňuje najmä na neekologické poľnohospodárske zložky, ktoré sa používajú ako prídavné látky v potravinách, technologické pomocné látky alebo produkty a látky uvedené v časti IV bode 2.2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

Článok 8

Technologické pomocné látky pri výrobe kvasníc a produktov z kvasníc

Na účely článku 24 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa ako technologické pomocné látky pri výrobe kvasníc a produktov z kvasníc do potravín a krmív môžu používať len produkty a látky uvedené v časti C prílohy V k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 9

Produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vína

Na účely časti VI bodu 2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa na výrobu a konzervovanie ekologických vinárskych výrobkov uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 môžu používať len produkty a látky uvedené v časti D prílohy V k tomuto nariadeniu, a to pod podmienkou, že ich použitie je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä v rámci limitov a podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/934 (16), a prípadne v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vychádzajú z práva Únie.

Článok 10

Postup udeľovania osobitných povolení na používanie produktov a látok v určitých oblastiach tretích krajín

1.   Ak sa štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 domnieva, že produktu alebo látke by sa malo udeliť osobitné povolenie na použitie v určitej oblasti mimo Únie z dôvodu osobitných podmienok stanovených v článku 45 ods. 2 uvedeného nariadenia, môže požiadať Komisiu o vykonanie posúdenia. Na tento účel informuje Komisiu o dokumentácii, v ktorej sa opisuje príslušný produkt alebo látka, pričom uvedie dôvody takéhoto osobitného povolenia a vysvetlí, prečo produkty a látky povolené podľa tohto nariadenia nie sú vzhľadom na osobitné podmienky vhodné na použitie v príslušnej oblasti. Zabezpečí, aby bola dokumentácia vhodná na zverejnenie v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov o ochrane údajov.

2.   Komisia postúpi žiadosť uvedenú v odseku 1 členským štátom a každú takúto žiadosť uverejní.

3.   Komisia preskúma dokumentáciu uvedenú v odseku 1. Predmetný produkt alebo látku povolí vzhľadom na osobitné podmienky uvedené v dokumentácii len vtedy, ak z jej analýzy celkovo vyplynie, že:

a)

takéto osobitné povolenie je v príslušnej oblasti odôvodnené;

b)

produkt alebo látka opísané v dokumentácii spĺňajú zásady stanovené v kapitole II, kritériá stanovené v článku 24 ods. 3 a podmienku stanovenú v článku 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 a

c)

použitie produktu alebo látky je v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie, najmä pokiaľ ide o účinné látky nachádzajúce sa v prípravkoch na ochranu rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (17).

Povolený produkt alebo látka sa zaradí do prílohy VI k tomuto nariadeniu.

4.   Po uplynutí dvojročnej lehoty uvedenej v článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa povolenie automaticky obnoví na ďalšie dva roky pod podmienkou, že sa neobjavia žiadne nové skutočnosti a žiadny členský štát, štátna inšpekčná organizácia ani súkromná inšpekčná organizácia uznaná podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 nevzniesli námietky, na základe ktorých by bolo odôvodnené záver Komisie uvedený v odseku 3 prehodnotiť.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa zrušuje.

Prílohy VII a IX sa však uplatňujú naďalej do 31. decembra 2023.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

1.   Na účely článku 5 ods. 4 tohto nariadenia sa na čistenie a dezinfekciu rybníkov, klietok, nádrží, vodných náhonov, budov alebo zariadení určených na živočíšnu výrobu môžu do 31. decembra 2023 naďalej používať prostriedky na čistenie a dezinfekciu uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 889/2008, ak sa v časti D prílohy IV k tomuto nariadeniu nestanovuje inak.

2.   Na účely článku 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa neekologické poľnohospodárske zložky uvedené v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 889/2008 môžu naďalej používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby do 31. decembra 2023. Spracované potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré boli vyrobené pred 1. januárom 2024 s neekologickými poľnohospodárskymi zložkami, sa môžu uvádzať na trh aj po uvedenom dátume, a to až do vyčerpania zásob.

3.   Dokumentácia vydaná v súlade s článkom 68 nariadenia (ES) č. 889/2008 pred 1. januárom 2022 platí až do konca obdobia jej platnosti, nie však dlhšie ako do 31. decembra 2022.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Článok 5 ods. 1, 2 a 3 a článok 7 sa však uplatňujú od 1. januára 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2019, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


PRÍLOHA I

Účinné látky nachádzajúce sa v prípravkoch na ochranu rastlín povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v zmysle článku 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848

Účinné látky uvedené v tejto prílohe sa môžu nachádzať v prípravkoch na ochranu rastlín používaných v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako sa stanovuje v tejto prílohe, pokiaľ sú tieto prípravky na ochranu rastlín povolené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Uvedené prípravky na ochranu rastlín sa používajú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 a v súlade s podmienkami stanovenými v povoleniach udelených členskými štátmi, v ktorých sa používajú. Reštriktívnejšie podmienky používania v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa uvádzajú v poslednom stĺpci každej ďalej uvedenej tabuľky.

V súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa safenery, synergenty a koformulanty ako zložky prípravkov na ochranu rastlín a adjuvanty určené na zmiešanie s prípravkami na ochranu rastlín povoľujú na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe pod podmienkou, že sú povolené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Látky v tejto prílohe sa môžu používať len na kontrolu škodcov podľa vymedzenia v článku 3 ods. 24 nariadenia (EÚ) 2018/848.

V súlade s časťou I bodom 1.10.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa tieto látky môžu používať len vtedy, ak rastliny nemožno náležite chrániť pred škodcami prostredníctvom opatrení stanovených v bode 1.10.1 uvedenej časti I, najmä použitím agensov biologickej kontroly, ako sú užitočný hmyz, roztoče a háďatká, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (1).

Na účely tejto prílohy sú účinné látky rozdelené do týchto podkategórií:

1.   Základné látky

Na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa môžu používať základné látky uvedené v časti C prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, ktoré sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a sú založené na potravinách podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2). Takéto základné látky sú v nasledujúcej tabuľke označené hviezdičkou. Používajú sa v súlade s použitiami, podmienkami a obmedzeniami stanovenými v príslušných správach o preskúmaní (3) a s prihliadnutím na prípadné dodatočné obmedzenia uvedené v poslednom stĺpci nasledujúcej tabuľky.

Iné základné látky uvedené v časti C prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa môžu používať na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe len vtedy, ak sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Takéto základné látky sa používajú v súlade s použitiami, podmienkami a obmedzeniami stanovenými v príslušných správach o preskúmaní3 a s prihliadnutím na prípadné dodatočné obmedzenia uvedené v poslednom stĺpci nasledujúcej tabuľky.

Základné látky sa nesmú používať ako herbicídy.

Číslo a časť prílohy  (4)

CAS

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

chitozán hydrochlorid*

získaný z rodu Aspergillus alebo z ekologickej akvakultúry alebo z udržateľného rybárstva podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013  (5)

3C

57-50-1

sacharóza*

 

4C

1305-62-0

hydroxid vápenatý

 

5C

90132-02-8

ocot*

 

6C

8002-43-5

lecitíny*

 

7C

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

fruktóza*

 

9C

144-55-8

hydrogenuhličitan sodný

 

10C

92129-90-3

srvátka*

 

11C

7783-28-0

fosforečnan dvojamónny

len v pasciach

12C

8001-21-6

slnečnicový olej*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (extrakt z Urtica dioica) (extrakt z Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

peroxid vodíka

 

16C

7647-14-5

chlorid sodný

 

17C

8029-31-0

pivo*

 

18C

prášok z horčičných semien*

 

20C

8002-72-0

cibuľový olej*

 

21C

52-89-1

L-cysteín (E 920)

 

22C

8049-98-7

kravské mlieko*

 

23C

extrakt z cibuliek Allium cepa* L.

 

 

 

iné základné látky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu a založené na potravinách*

 

2.   Účinné látky s nízkym rizikom

Účinné látky s nízkym rizikom iné ako mikroorganizmy uvedené v časti D prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa môžu používať na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ak sú uvedené v nasledujúcej tabuľke alebo inde v tejto prílohe. Takéto účinné látky s nízkym rizikom sa používajú v súlade s použitiami, podmienkami a obmedzeniami podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a s prihliadnutím na prípadné dodatočné obmedzenia uvedené v poslednom stĺpci nasledujúcej tabuľky.

Číslo a časť prílohy  (6)

CAS

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

cerevisan a iné produkty na báze fragmentov buniek mikroorganizmov

nepochádzajú z GMO

5D

10045-86-6

fosforečnan železitý

 

12D

9008-22-4

laminarín

kelp sa získava z ekologickej akvakultúry alebo sa zbiera udržateľným spôsobom v súlade s časťou III bodom 2.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

3.   Mikroorganizmy

Všetky mikroorganizmy uvedené v častiach A, B a D prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa môžu používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe pod podmienkou, že nepochádzajú z GMO, a len ak sa používajú v súlade s použitiami, podmienkami a obmedzeniami stanovenými v príslušných správach o preskúmaní3. Mikroorganizmy vrátane vírusov sú agensy biologickej kontroly, ktoré sa podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 považujú za účinné látky.

4.   Účinné látky nezaradené do žiadnej z uvedených kategórií

Účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvedené v nasledujúcej tabuľke sa môžu používať ako prípravky na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe len vtedy, ak sa používajú v súlade s použitiami, podmienkami a obmedzeniami podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a s prihliadnutím na prípadné dodatočné obmedzenia uvedené v pravom stĺpci nasledujúcej tabuľky.

Číslo a časť prílohy  (7)

CAS

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

139A

131929-60-7

131929-63-0

spinosad

 

225A

124-38-9

oxid uhličitý

 

227A

74-85-1

etylén

len na banány a zemiaky; môže sa však použiť aj na citrusy ako súčasť ošetrenia proti poškodeniu vrtivkami

230A

o. i. 67701-09-1

mastné kyseliny

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

231A

8008-99-9

extrakt z cesnaku (Allium sativum)

 

234A

č. CAS nepridelené

č. CIPAC 901

hydrolyzované bielkoviny okrem želatíny

 

244A

298-14-6

hydrogenuhličitan draselný

 

249A

98999-15-6

repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk

 

255A a iné

 

feromóny a ostatné semiochemikálie

len v pasciach a dávkovačoch

220A

1332-58-7

kremičitan hlinitý (kaolín)

 

236A

61790-53-2

kremelina (diatomová zemina)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

kremenný piesok

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

azadirachtín (extrakt zo stromu Azadirachta indica)

extrahovaný zo semien stromu nimba (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

citronelový olej

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

241A

84961-50-2

klinčekový olej

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

242A

8002-13-9

repkový olej

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

243A

8008-79-5

mätový olej

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

56A

8028-48-6

5989-27-5

pomarančový olej

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

228A

68647-73-4

olej z čajovníka

povolené sú všetky použitia okrem použitia ako herbicíd

246A

8003-34-7

pyretríny extrahované z rastlín

 

292A

7704-34-9

síra

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

parafínové oleje

 

345A

1344-81-6

sírové vápno (polysulfid vápenatý)

 

44B

9050-36-6

maltodextrín

 

45B

97-53-0

eugenol

 

46B

106-24-1

geraniol

 

47B

89-83-8

tymol

 

10E

20427-59-2

hydroxid meďnatý

v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 540/2011 sa môžu povoliť len použitia, ktorých výsledkom je celková aplikácia maximálne 28 kg medi na hektár počas obdobia 7 rokov

10E

1332-65-6

1332-40-7

oxichlorid meďnatý

10E

1317-39-1

oxid meďný

10E

8011-63-0

zmes bordeaux

10E

12527-76-3

tribázický síran meďnatý

40A

52918-63-5

deltametrín

len v pasciach so špecifickými atraktantmi proti Bactrocera oleaeCeratitis capitata

5E

91465-08-6

lambda-cyhalotrín

len v pasciach so špecifickými atraktantmi proti Bactrocera oleaeCeratitis capitata


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Dostupné v databáze pesticídov: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as.

(4)  Zaradenie do zoznamu podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011, čísla a kategórie: časť A – účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť B – účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť C – základné látky, časť D – účinné látky s nízkym rizikom a časť E – látky, ktoré sa majú nahradiť.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Zaradenie do zoznamu podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011, čísla a kategórie: časť A – účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť B – účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť C – základné látky, časť D – účinné látky s nízkym rizikom a časť E – látky, ktoré sa majú nahradiť.

(7)  Zaradenie do zoznamu podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011, čísla a kategórie: časť A – účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť B – účinné látky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, časť C – základné látky, časť D – účinné látky s nízkym rizikom a časť E – látky, ktoré sa majú nahradiť.


PRÍLOHA II

Povolené hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny v zmysle článku 24 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848

Hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny (1) uvedené v tejto prílohe sa môžu používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe pod podmienkou, že sú v súlade s:

príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi o produktoch na hnojenie, najmä s nariadením (ES) č. 2003/2003 a nariadením (EÚ) 2019/1009, a

právnymi predpismi Únie o vedľajších živočíšnych produktoch, najmä s nariadením (ES) č. 1069/2009 a nariadením (EÚ) č. 142/2011, a najmä s prílohami V a XI.

V súlade s časťou I bodom 1.9.6 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa prípravky z mikroorganizmov môžu použiť na zlepšenie celkového stavu pôdy alebo dostupnosti živín v pôde alebo v plodinách.

Môžu sa používať len podľa špecifikácií a obmedzení používania uvedených v príslušných právnych predpisoch Únie a vnútroštátnych právnych predpisoch. Reštriktívnejšie podmienky používania v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa uvádzajú v pravom stĺpci tabuliek.

Názov

Viaczložkové produkty alebo produkty obsahujúce len ďalej uvedené materiály

Opis, osobitné podmienky a obmedzenia

Maštaľný hnoj

produkt pozostávajúci zo zmesi živočíšnych exkrementov a rastlinnej hmoty (podstielky a kŕmnych surovín)

nesmie pochádzať z priemyselného chovu

Sušený maštaľný hnoj a dehydrovaný hydinový trus

nesmie pochádzať z priemyselného chovu

Kompostované živočíšne exkrementy vrátane hydinového trusu a kompostovaného maštaľného hnoja

nesmú pochádzať z priemyselného chovu

Tekuté živočíšne exkrementy

používanie po riadenej fermentácii a/alebo vhodnom zriedení

nesmú pochádzať z priemyselného chovu

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes odpadu z domácností

produkt získaný z odpadu z domácností, ktorý sa triedil pri zdroji a prešiel procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu

len odpad z domácností rastlinného a živočíšneho pôvodu

len v prípade výroby v uzatvorenom a monitorovanom zbernom systéme uznanom daným členským štátom

maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; meď: 70; nikel: 25; olovo: 45; zinok: 200; ortuť: 0,4; chróm (celkovo): 70; chróm (VI): nedetekovateľná.

Rašelina

používanie sa obmedzuje na záhradníctvo (záhradná produkcia pre trh, pestovanie kvetín, pestovanie stromov, škôlky)

Odpad z pestovania húb

počiatočné zloženie substrátu sa obmedzuje na produkty uvedené v tejto prílohe

Výkaly dážďoviek (vermikompost) a zmes výkalov hmyzu so substrátom

v relevantných prípadoch v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009

Guáno

 

Kompostovaná alebo fermentovaná zmes rastlinnej hmoty

produkt získaný zo zmesí rastlinnej hmoty, ktoré prešli procesom kompostovania alebo anaeróbnej fermentácie na účely výroby bioplynu

Digestát z výroby bioplynu obsahujúci vedľajšie živočíšne produkty, ktoré sa rozkladajú spolu s materiálom rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ako sa uvádza v tejto prílohe

vedľajšie živočíšne produkty (vrátane vedľajších produktov voľne žijúcich zvierat) kategórie 3 a obsah tráviacej sústavy kategórie 2 [kategórie sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1069/2009]

nesmie pochádzať z priemyselného chovu

postupy musia byť v súlade s nariadením (EÚ) č. 142/2011

neuplatňuje sa na jedlé časti plodín

Produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu:

 

Krvná múčka

 

Múčka z paznechtov a kopýt

 

Rohová múčka

 

Kostná múčka alebo odželatinizovaná kostná múčka

 

Rybia múčka

 

Mäsová múčka

 

Múčka z peria, srsti a kože („chiquette“)

 

Vlna

 

Kožušina (1)

 

Srsť

 

Mliečne výrobky

 

Hydrolyzované bielkoviny (2)

(1)

Maximálna koncentrácia chrómu (VI) v mg/kg sušiny: nedetekovateľná.

(2)

Neuplatňuje sa na jedlé časti plodín.

Produkty a vedľajšie produkty rastlinného pôvodu na účely hnojenia

napr.: múčka z olejových výliskov, kakaové šupky, sladové steblá

Hydrolyzované bielkoviny rastlinného pôvodu

 

Riasy a produkty z rias

pokiaľ sa priamo získavajú:

i)

fyzikálnymi postupmi vrátane dehydratácie, mrazenia a mletia

ii)

extrakciou vodou alebo kyslým vodným roztokom a/alebo alkalickým roztokom

iii)

fermentáciou

len z ekologickej akvakultúry alebo zbierané udržateľným spôsobom v súlade s časťou III bodom 2.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

Piliny a drevná štiepka

z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

Kompostovaná kôra

z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

Drevný popol

z dreva, ktoré nebolo po ťažbe chemicky upravované

Mletý prírodný mäkký fosforit

produkt získaný mletím mäkkých minerálnych fosfátov a obsahujúci fosforečnan trivápenatý a uhličitan vápenatý ako hlavné zložky

minimálny obsah živín (v hmotnostných %):

 

25 % P2O5

 

fosfor vyjadrený ako P2O5 rozpustný v minerálnych kyselinách, pričom aspoň 55 % deklarovaného obsahu P2O5 je rozpustných v 2 % kyseline mravčej

veľkosť častíc:

aspoň 90 hmotnostných % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,063 mm

aspoň 99 hmotnostných % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,125 mm

do 15. júla 2022 s obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P2O5

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Fosforečnan vápenato-hlinitý

produkt získaný v amorfnej podobe tepelným spracovaním a mletím, obsahujúci fosforečnan hlinitý a vápenatý ako hlavné zložky

minimálny obsah živín (v hmotnostných %):

 

30 % P2O5

 

fosfor vyjadrený ako P2O5 rozpustný v minerálnych kyselinách, pričom aspoň 75 % deklarovaného obsahu P2O5 je rozpustných v zásaditom citrane amónnom (Joulie)

veľkosť častíc:

aspoň 90 hmotnostných % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,160 mm

aspoň 98 hmotnostných % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,630 mm

do 15. júla 2022 s obsahom kadmia najviac 90 mg/kg P2O5

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

používanie je obmedzené na zásadité pôdy (pH > 7,5)

Zásaditá troska (Thomasove fosfáty alebo Thomasova troska)

produkt získavaný pri tavení železa úpravou tavenín fosforu a obsahujúci silikofosfáty vápnika ako svoje hlavné zložky

minimálny obsah živín (v hmotnostných %):

 

12 % P2O5

 

fosfor vyjadrený ako oxid fosforečný rozpustný v minerálnych kyselinách, pričom aspoň 75 % deklarovaného obsahu oxidu fosforečného je rozpustných v 2 % kyseline citrónovej

alebo

10 % P2O5

fosfor vyjadrený ako oxid fosforečný rozpustný v 2 % kyseline citrónovej

veľkosť častíc:

aspoň 75 % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,160 mm

aspoň 96 % schopných prejsť sitom s veľkosťou ôk 0,630 mm

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Surová draselná soľ

produkt získavaný zo surových draselných solí

minimálny obsah živín (v hmotnostných %):

 

9 % K2O

 

draslík vyjadrený ako vo vode rozpustný K2O

 

2 % MgO

 

horčík vo forme vo vode rozpustných solí vyjadrený ako oxid horečnatý

 

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Síran draselný, prípadne aj s obsahom horečnatej soli

produkt získaný zo surovej draselnej soli fyzikálnou extrakciou, prípadne aj s obsahom horečnatých solí

Liehovarské výpalky a výťažok z nich

okrem amónnych výpalkov

Uhličitan vápenatý, napr.: krieda, slieň, mletý vápenec, bretónske činidlo (maerl), fosfátová krieda

len prírodného pôvodu

Odpad z mäkkýšov

len z ekologickej akvakultúry alebo z udržateľného rybárstva v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

Vaječné škrupiny

nesmú pochádzať z priemyselného chovu

Uhličitan horečnatý a vápenatý

len prírodného pôvodu

napr. horečnatá krieda, mletý horčík, vápenec

Síran horečnatý (kieserit)

len prírodného pôvodu

Roztok chloridu vápenatého

iba na ošetrovanie listov jabloní, aby sa predišlo nedostatku vápnika

Síran vápenatý (sadra)

produkt prírodného pôvodu obsahujúci síran vápenatý v rôznych stupňoch hydratácie

minimálny obsah živín (v hmotnostných %):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

vápnik a síra vyjadrené ako súčet CaO + SO3

jemnosť mletia:

aspoň 80 % musí prejsť sitom so šírkou oka 2 mm

aspoň 99 % musí prejsť sitom so šírkou oka 10 mm

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Priemyselné vápno z výroby cukru

vedľajší produkt pri výrobe cukru z cukrovej repy a cukrovej trstiny

Priemyselné vápno z vákuovej výroby soli

vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa vyskytuje v horách

Elementárna síra

do 15. júla 2022: podľa zaradenia do zoznamu v súlade s časťou D prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Anorganické hnojivá s obsahom mikroživiny

do 15. júla 2022: podľa zaradenia do zoznamu v súlade s časťou E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2003/2003

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Chlorid sodný

 

Kamenná múčka, íly a ílové minerály

 

Leonardit (surový organický sediment bohatý na humínové kyseliny)

len ak je získaný ako vedľajší produkt ťažby

Kyselina humínová a fulvínová

len ak sú získané anorganickými soľami/roztokmi bez použitia amónnych solí alebo z čistenia pitnej vody

Xylit

len ak je získaný ako vedľajší produkt ťažby (napr. vedľajší produkt ťažby hnedého uhlia)

Chitín (polysacharid získaný z panciera kôrovcov)

získaný z ekologickej akvakultúry alebo z udržateľného rybárstva v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

Bohatý organický  (2) sediment vytvorený bez prístupu kyslíka, ktorý sa nachádza v sladkovodných útvaroch

(napr. sapropel)

len organické sedimenty, ktoré sú vedľajšími produktmi správy sladkovodných útvarov alebo sú získané z bývalých sladkovodných oblastí

v prípade vhodnosti treba extrakciu vykonávať s minimálnym vplyvom na vodné prostredie

len sedimenty získané zo zdrojov nekontaminovaných pesticídmi, perzistentnými organickými znečisťujúcimi látkami a látkami podobnými benzínu

do 15. júla 2022: maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; meď: 70; nikel: 25; olovo: 45; zinok: 200; ortuť: 0,4; chróm (celkovo): 70; chróm (VI): nedetekovateľná.

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009

Biouhlie – produkt pyrolýzy získaný zo širokej škály organických materiálov rastlinného pôvodu a používaný ako pôdna pomocná látka

len z rastlinných materiálov, ak sú po zbere ošetrené len produktmi uvedenými v prílohe I

do 15. júla 2022: maximálna hodnota 4 mg polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) na kg sušiny

od 16. júla 2022 sa uplatňujú príslušné limity pre kontaminanty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/1009


(1)  Vzťahuje sa najmä na všetky kategórie produktov podľa účinku uvedené v časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009.

(2)  Výraz „organický“ sa tu používa v zmysle organickej chémie. Na rozdiel od angličtiny sa v slovenčine tento výraz nepoužíva v súvislosti s ekologickým poľnohospodárstvom.


PRÍLOHA III

Produkty a látky povolené na používanie ako krmivo alebo na výrobu krmív

ČASŤ A

Povolené neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového pôvodu alebo kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu v zmysle článku 24 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848

1.   KŔMNE SUROVINY MINERÁLNEHO PÔVODU

Číslo v Katalógu kŕmnych surovín  (1)

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

11.1.1

uhličitan vápenatý

 

11.1.2

zvápenatené morské ulity

 

11.1.4

maerl

 

11.1.5

Lithothamn

 

11.1.13

glukonát vápenatý

 

11.2.1

oxid horečnatý

 

11.2.4

síran horečnatý, bezvodý

 

11.2.6

chlorid horečnatý

 

11.2.7

uhličitan horečnatý

 

11.3.1

hydrogenfosforečnan vápenatý

 

11.3.3

dihydrogenfosforečnan vápenatý

 

11.3.5

fosforečnan horečnato-vápenatý

 

11.3.8

fosforečnan horečnatý

 

11.3.10

dihydrogenfosforečnan sodný

 

11.3.16

fosforečnan sodno-vápenatý

 

11.3.17

dihydrogenfosforečnan amónny

len v prípade akvakultúry

11.4.1

chlorid sodný

 

11.4.2

bikarbonát sodný

 

11.4.4

uhličitan sodný

 

11.4.6

síran sodný

 

11.5.1

chlorid draselný

 

2.   INÉ KŔMNE SUROVINY

Číslo v Katalógu kŕmnych surovín  (2)

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

10

múčka, olej a iné kŕmne suroviny z rýb alebo iných vodných živočíchov

pokiaľ pochádzajú z rybolovu, ktorý bol podľa systému uznaného príslušným orgánom v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 certifikovaný ako udržateľný

pokiaľ sa vyrábajú alebo pripravujú bez chemicky syntetizovaných rozpúšťadiel

ich použitie je povolené len v prípade hospodárskych zvierat, ktoré nepatria medzi bylinožravce

používanie rybieho bielkovinového hydrolyzátu je povolené len pre mladé hospodárske zvieratá, ktoré nepatria medzi bylinožravce

10

múčka, olej a iné kŕmne suroviny z rýb, mäkkýšov alebo kôrovcov

pre mäsožravé živočíchy akvakultúry

pochádzajú z rybolovu, ktorý bol podľa systému uznaného príslušným orgánom v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s časťou III bodom 3.1.3.1 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 certifikovaný ako udržateľný

pochádzajú z odrezkov z rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov už vylovených na ľudskú spotrebu v súlade s časťou III bodom 3.1.3.3 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, alebo pochádzajú z celých rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov vylovených a nepoužitých na ľudskú spotrebu v súlade s časťou III bodom 3.1.3.3 písm. d) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

10

rybia múčka a rybí olej

v dospelom štádiu pre ryby vo vnútrozemských vodách, krevety čeľade Penaeidae a sladkovodné krevety a tropické sladkovodné ryby

pochádzajú z rybolovu, ktorý bol podľa systému uznaného príslušným orgánom v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s časťou III bodom 3.1.3.1 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 certifikovaný ako udržateľný

len v prípade, že prírodné krmivo v rybníkoch a jazerách nie je dostupné v dostatočnom množstve, maximálne 25 % rybej múčky a 10 % rybieho oleja v kŕmnej dávke kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet (Macrobrachium spp.) a maximálne 10 % rybej múčky alebo rybieho oleja v kŕmnej dávke pangasiusov (Pangasius spp.), v súlade s časťou III bodom 3.1.3.4 písm. c) bodmi i) a ii) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

ex 12.1.5

kvasnice

kvasnice získané zo Saccharomyces cerevisiae alebo Saccharomyces carlsbergensis, ktorých inaktivácia spôsobila neprítomnosť živých mikroorganizmov

keď nie sú dostupné z ekologickej poľnohospodárskej výroby

ex 12.1.12

produkty z kvasníc

produkt fermentácie získaný zo Saccharomyces cerevisiae a Saccharomyces carlsbergensis, inaktivovaný, teda bez prítomnosti živých mikroorganizmov, a obsahujúci časti kvasníc

keď nie sú dostupné z ekologickej poľnohospodárskej výroby

 

cholesterol

produkt získaný z tuku z ovčej vlny (lanolín) zmydelnením, separáciou a kryštalizáciou, z mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov alebo z iných zdrojov

na zabezpečenie kvantitatívnych výživových potrieb kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet (Macrobrachium spp.) v dospelom štádiu a v počiatočných fázach života v liahňach a odchovniach

keď nie sú dostupné z ekologickej poľnohospodárskej výroby

 

byliny

v súlade s článkom 24 ods. 3 písm. e) bodom iv) nariadenia (EÚ) 2018/848, konkrétne:

keď nie sú dostupné v biokvalite

keď sú vyrobené/pripravené bez chemických rozpúšťadiel

tvoria maximálne 1 % kŕmnej dávky

 

melasy

v súlade s článkom 24 ods. 3 písm. e) bodom iv) nariadenia (EÚ) 2018/848, konkrétne:

keď nie sú dostupné v biokvalite

keď sú vyrobené/pripravené bez chemických rozpúšťadiel

tvoria maximálne 1 % kŕmnej dávky

 

fytoplanktón a zooplanktón

iba pri chove lariev mladých jedincov chovaných ekologickým spôsobom

 

špecifické bielkovinové zmesi

v súlade s bodom 1.9.3.1 písm. c) a bodom 1.9.4.2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848, konkrétne:

do 31. decembra 2026

keď nie sú dostupné v biokvalite

keď sú vyrobené/pripravené bez chemických rozpúšťadiel

na kŕmenie prasiatok do 35 kg alebo mladej hydiny

tvoria maximálne 5 % sušiny krmiva poľnohospodárskeho pôvodu za obdobie 12 mesiacov

 

koreniny

v súlade s článkom 24 ods. 3 písm. e) bodom iv) nariadenia (EÚ) 2018/848, konkrétne:

keď nie sú dostupné v biokvalite

keď sú vyrobené/pripravené bez chemických rozpúšťadiel

tvoria maximálne 1 % kŕmnej dávky

ČASŤ B

Povolené kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky používané vo výžive zvierat v zmysle článku 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/848

Kŕmne doplnkové látky uvedené v tejto časti musia byť povolené podľa nariadenia (ES) č. 1831/2003.

Osobitné podmienky, ktoré sú tu stanovené, sa majú uplatňovať popri podmienkach udeľovania povolení podľa nariadenia (ES) č. 1831/2003.

1.   TECHNOLOGICKÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY

a)   Konzervačné látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

E 200

kyselina sorbová

 

E 236

kyselina mravčia

 

E 237

mravčan sodný

 

E 260

kyselina octová

 

E 270

kyselina mliečna

 

E 280

kyselina propiónová

 

E 330

kyselina citrónová

 

b)   Antioxidanty

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

1b306 i)

tokoferolové extrakty z rastlinných olejov

 

1b306 ii)

extrakty s vysokým obsahom tokoferolu z rastlinných olejov (bohaté na delta-tokoferol)

 

c)   Emulgátory, stabilizátory, zahusťovadlá a želírovacie látky

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

1c322, 1c322i

lecitíny

len ak pochádzajú z ekologických surovín

použitie obmedzené len na kŕmenie živočíchov akvakultúry

d)   Spojivá a protihrudkové činidlá

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

E 412

guarová guma

 

E 535

ferokyanid sodný

maximálny obsah: 20 mg/kg NaCl (vypočítaný na anión kyanoželeznatanu)

E 551b

koloidný kremeň (oxid kremičitý koloidný)

 

E 551c

kremelina (diatomová zemina, čistená)

 

1m558i

bentonit

 

E 559

kaolínové íly, bez azbestu

 

E 560

prírodné zmesi steatitov a chloritanu

 

E 561

vermikulit

 

E 562

sepiolit

 

E 566

natrolit-fonolit

 

1g568

klinoptilolit sedimentárneho pôvodu

 

E 599

perlit

 

e)   Doplnkové látky do siláže

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

1k

enzýmy, mikroorganizmy

povolené iba na zabezpečenie primeranej fermentácie

1k236

kyselina mravčia

1k237

mravčan sodný

1k280

kyselina propiónová

1k281

propionan sodný

2.   SENZORICKÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

ex2a

astaxantín

len ak pochádza zo zdrojov ekologickej výroby, ako sú napríklad panciere kôrovcov z ekologickej poľnohospodárskej výroby

len v kŕmnej dávke pre lososy a pstruhy v rozsahu ich fyziologických potrieb

ak nie je k dispozícii astaxantín pochádzajúci zo zdrojov ekologickej výroby, môže sa použiť astaxantín z prírodných zdrojov, ako je napríklad Phaffia rhodozyma bohatá na astaxantín

ex2b

aromatické zlúčeniny

len extrakty z poľnohospodárskych produktov vrátane gaštanového extraktu (Castanea sativa Mill.)

3.   VÝŽIVNÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY

a)   Vitamíny, provitamíny a chemicky presne definované látky, ktoré majú obdobný účinok

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

ex3a

Vitamíny a provitamíny

pochádzajúce z poľnohospodárskych produktov

keď nie sú dostupné z poľnohospodárskych produktov:

ak majú syntetický pôvod, na kŕmenie monogastrických zvierat a živočíchov akvakultúry sa môžu použiť len tie, ktoré sú identické s vitamínmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych produktov

ak majú syntetický pôvod, na kŕmenie prežúvavcov sa môžu použiť len vitamíny A, D a E, ktoré sú identické s vitamínmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskych produktov dané použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu členskými štátmi na základe posúdenia, či prežúvavce chované ekologicky získavajú potrebné množstvá uvedených vitamínov prostredníctvom kŕmnych dávok

3a920

bezvodý betaín

len pre monogastrické zvieratá

z ekologickej poľnohospodárskej výroby; ak nie je k dispozícii, prírodného pôvodu

b)   Zlúčeniny stopových prvkov

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

3b101

uhličitan železnatý (siderit)

 

3b103

monohydrát síranu železnatého

 

3b104

heptahydrát síranu železnatého

 

3b201

jodid draselný

 

3b202

jodičnan vápenatý bezvodý

 

3b203

potiahnutý granulovaný jodičnan vápenatý bezvodý

 

3b301

octan kobaltnatý tetrahydrát

 

3b302

uhličitan kobaltnatý

 

3b303

uhličitan kobaltnatý zásaditý (2:3) monohydrát

 

3b304

potiahnutý granulovaný uhličitan kobaltnatý

 

3b305

síran kobaltnatý heptahydrát

 

3b402

monohydrát dihydroxid-uhličitanu dimeďnatého

 

3b404

oxid meďnatý

 

3b405

pentahydrát síranu meďnatého

 

3b409

trihydroxid-chlorid meďnatý

 

3b502

oxid mangánatý

 

3b503

monohydrát síranu mangánatého

 

3b603

oxid zinočnatý

 

3b604

heptahydrát síranu zinočnatého

 

3b605

monohydrát síranu zinočnatého

 

3b609

monohydrát hydroxid-chloridu zinočnatého

 

3b701

dihydrát molybdénanu sodného

 

3b801

seleničitan sodný

 

3b802

3b803

potiahnutý granulovaný seleničitan sodný

seleničitan sodný

 

3b810

kvasinky obohatené selénom, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivované

 

3b811

kvasinky obohatené selénom, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivované

 

3b812

kvasinky obohatené selénom, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktivované

 

3b813

kvasinky obohatené selénom, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktivované

 

3b817

kvasinky obohatené selénom, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktivované

 

c)   Aminokyseliny, ich soli a analógy

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

3c3.5.1 a 3c352

monohydrát monohydrochloridu L-histidínu

vyrobený fermentáciou

môže sa použiť v kŕmnej dávke pre pstruhovité, ak zdroje krmiva uvedené v časti II bode 3.1.3.3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 neposkytujú dostatočné množstvo histidínu na uspokojenie výživových potrieb rýb

4.   ZOOTECHNICKÉ DOPLNKOVÉ LÁTKY

Identifikačné číslo alebo funkčná skupina

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

4a, 4b, 4c a 4d

enzýmy a mikroorganizmy

 


(1)  V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Ú. v. EÚ L 29, 30.1.2013, s. 1).

(2)  V súlade s nariadením (EÚ) č. 68/2013.


PRÍLOHA IV

Povolené prostriedky na čistenie a dezinfekciu v zmysle článku 24 ods. 1 písm. e), f) a g) nariadenia (EÚ) 2018/848

ČASŤ A

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu rybníkov, klietok, nádrží, vodných náhonov, budov alebo zariadení určených na živočíšnu výrobu

ČASŤ B

Prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení používaných na rastlinnú výrobu vrátane skladovacích priestorov v poľnohospodárskom podniku

ČASŤ C

Produkty na čistenie a dezinfekciu zariadení na spracovanie a skladovanie

ČASŤ D

Produkty uvedené v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia

Ako biocídne výrobky sa nemôžu používať tieto produkty alebo produkty obsahujúce tieto účinné látky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 889/2008:

kaustická sóda,

kaustická potaš,

kyselina šťaveľová,

prírodné esencie z rastlín s výnimkou ľanového oleja, levanduľového oleja a oleja z mäty piepornej,

kyselina dusičná,

kyselina fosforečná,

uhličitan sodný,

síran meďnatý,

manganistan draselný,

koláč z prírodných semien kamélie,

humínová kyselina,

peroxyoctové kyseliny s výnimkou kyseliny peroxooctovej.


PRÍLOHA V

Povolené produkty a látky na používanie vo výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a kvasníc používaných ako potraviny alebo krmivá

ČASŤ A

Povolené prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky v zmysle článku 24 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848

ODDIEL A1 – PRÍDAVNÉ LÁTKY V POTRAVINÁCH VRÁTANE NOSIČOV

Na ekologické potraviny, do ktorých sa môžu pridávať prídavné látky v potravinách, sa vzťahujú povolenia vydávané v súlade s nariadením (ES) č. 1333/2008.

Osobitné podmienky a obmedzenia, ktoré sú tu stanovené, sa majú uplatňovať popri podmienkach udeľovania povolení podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Na účely výpočtu percentuálnych podielov uvedených v článku 30 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa prídavné látky v potravinách označené hviezdičkou v stĺpci, v ktorom sa uvádza číselný kód, vypočítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu.

Kód

Názov

Ekologické potraviny, do ktorých sa látka môže pridávať

Osobitné podmienky a obmedzenia

E 153

aktívne uhlie

jedlá kôra kozieho syra v popole

syr Morbier

 

E 160b i)*

annatto bixín

syr Red Leicester

syr Double Gloucester

Čedar

syr Mimolette

 

E 160b ii)*

annatto norbixín

syr Red Leicester

syr Double Gloucester

Čedar

syr Mimolette

 

E 170

uhličitan vápenatý

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

nesmie sa používať na farbenie ani na obohacovanie produktov kalciom

E 220

oxid siričitý

ovocné vína (víno vyrobené z ovocia iného ako hrozno vrátane cideru a perry) a medovina s pridaným cukrom a bez neho

100 mg/l (maximálne hladiny využiteľné zo všetkých zdrojov, vyjadrené ako SO2 v mg/l)

E 223

disiričitan sodný

kôrovce

 

E 224

disiričitan draselný

ovocné vína (víno vyrobené z ovocia iného ako hrozno vrátane cideru a perry) a medovina s pridaným cukrom a bez neho

100 mg/l (maximálne hladiny využiteľné zo všetkých zdrojov, vyjadrené ako SO2 v mg/l)

E250

dusitan sodný

mäsové výrobky

môže sa použiť len v prípade, pokiaľ bolo príslušnému orgánu uspokojivo dokázané, že neexistuje technologická alternatíva s rovnakou zárukou a/alebo umožňujúca udržať špecifické vlastnosti tohto výrobku

nie v kombinácii s E 252

maximálne vstupné množstvo vyjadrené ako NaNO2: 80 mg/kg, maximálne zvyškové množstvo vyjadrené ako NaNO2: 50 mg/kg

E252

dusičnan draselný

mäsové výrobky

môže sa použiť len v prípade, pokiaľ bolo príslušnému orgánu uspokojivo dokázané, že neexistuje technologická alternatíva s rovnakou zárukou a/alebo umožňujúca udržať špecifické vlastnosti tohto výrobku

nie v kombinácii s E 250

maximálne vstupné množstvo vyjadrené ako NaNO3: 80 mg/kg, maximálne zvyškové množstvo vyjadrené ako NaNO3: 50 mg/kg

E 270

kyselina mliečna

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 290

oxid uhličitý

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 296

kyselina jablčná

produkty rastlinného pôvodu

 

E 300

kyselina askorbová

produkty rastlinného pôvodu

mäsové výrobky

 

E 301

askorban sodný

mäsové výrobky

môže sa používať len spoločne s dusičnanmi a dusitanmi

E 306*

extrakt s vysokým obsahom

tokoferolu

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

antioxidant

E 322*

lecitíny

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 325

mliečnan sodný

produkty rastlinného pôvodu

mliečne a mäsové výrobky

 

E 330

kyselina citrónová

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 331

citrany sodné

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 333

citrany vápenaté

produkty rastlinného pôvodu

 

E 334

kyselina vínna

(L(+)-)

produkty rastlinného pôvodu

medovina

 

E 335

vínany sodné

produkty rastlinného pôvodu

 

E 336

vínany draselné

produkty rastlinného pôvodu

 

E 341 i)

monokalcium fosfát

múka s kypriacim prostriedkom

kypriaci prostriedok

E 392*

extrakty z rozmarínu

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 400

kyselina algínová

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

 

E 401

alginát sodný

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

mäsové klobásy

 

E 402

alginát draselný

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

 

E 406

agar

produkty rastlinného pôvodu

mliečne a mäsové výrobky

 

E 407

karagénan

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

 

E 410*

karobová guma

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 412*

guarová guma

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 414*

arabská guma

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 415

xantánová guma

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 417

guma tara

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

zahusťovadlo

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 418

guma gellan

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len vo forme s vysokou mierou substitúcie acylovými skupinami

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby, platí od 1. januára 2023

E 422

glycerol

rastlinné extrakty

arómy

iba rastlinného pôvodu

rozpúšťadlo a nosič v rastlinných extraktoch a arómach

zvlhčovadlo v gélových kapsulách

poťah tabliet

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 440 i)*

pektín

produkty rastlinného pôvodu

mliečne výrobky

 

E 460

celulóza

želatína

 

E 464

hydroxypropylmetylcelulóza

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

materiál na výrobu kapsúl

E 500

uhličitany sodné

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 501

uhličitany draselné

produkty rastlinného pôvodu

 

E 503

uhličitany amónne

produkty rastlinného pôvodu

 

E 504

uhličitany horečnaté

produkty rastlinného pôvodu

 

E 509

chlorid vápenatý

mliečne výrobky

koagulačné činidlo

E 516

síran vápenatý

produkty rastlinného pôvodu

nosič

E 524

hydroxid sodný

„Laugengebäck“

arómy

povrchová úprava

regulátor kyslosti

E 551

oxid kremičitý

byliny a koreniny v práškovej forme

arómy

propolis

 

E 553b

mastenec

mäsové klobásy

povrchová úprava

E 901

včelí vosk

cukrovinky

povlaková látka

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 903

karnaubský vosk

cukrovinky

citrusové plody

povlaková látka

zmierňujúca metóda na povinné ošetrenie ovocia extrémnym chladom ako povinné karanténne opatrenie na boj proti škodlivým organizmom v súlade s vykonávacou smernicou Komisie (EÚ) 2017/1279  (1)

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

E 938

argón

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 939

hélium

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 941

dusík

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 948

kyslík

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

E 968

erytritol

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby bez použitia iónomeničovej technológie

ODDIEL A2 – TECHNOLOGICKÉ POMOCNÉ LÁTKY A INÉ PRODUKTY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI SPRACOVANÍ ZLOŽIEK POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU Z EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Osobitné podmienky a obmedzenia, ktoré sú tu stanovené, sa majú uplatňovať popri podmienkach udeľovania povolení podľa nariadenia (ES) č. 1333/2008.

Názov

Povolené len na spracovanie týchto ekologických potravín

Osobitné podmienky a obmedzenia

Voda

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

pitná voda v zmysle smernice Rady 98/83/ES  (2)

Chlorid vápenatý

produkty rastlinného pôvodu

mäsové klobásy

koagulačné činidlo

Uhličitan vápenatý

produkty rastlinného pôvodu

 

Hydroxid vápenatý

produkty rastlinného pôvodu

 

Síran vápenatý

produkty rastlinného pôvodu

koagulačné činidlo

Chlorid horečnatý (alebo nigari)

produkty rastlinného pôvodu

koagulačné činidlo

Uhličitan draselný

hrozno

vysušovadlo

Uhličitan sodný

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

Kyselina mliečna

syr

na úpravu pH soľného roztoku pri výrobe syra

L(+) kyselina mliečna z fermentácie

extrakty z rastlinných bielkovín

 

Kyselina citrónová

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

Hydroxid sodný

cukor (cukry)

olej rastlinného pôvodu okrem olivového oleja

extrakty z rastlinných bielkovín

 

Kyselina sírová

želatína

cukor (cukry)

 

Chmeľový extrakt

cukor

len na antimikrobiálne účely

z ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ je dostupná

Extrakt z borovicovej živice

cukor

len na antimikrobiálne účely

z ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ je dostupná

Kyselina chlorovodíková

želatína

syry Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas

výroba želatíny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  (3)

na úpravu pH soľného roztoku pri spracovaní syrov

Hydroxid amónny

želatína

výroba želatíny v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004

Peroxid vodíka

želatína

výroba želatíny v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004

Oxid uhličitý

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

Dusík

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

Etanol

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

rozpúšťadlo

Kyselina tanínová

produkty rastlinného pôvodu

filtračná pomôcka

Vaječný albumín

produkty rastlinného pôvodu

 

Kazeín

produkty rastlinného pôvodu

 

Želatína

produkty rastlinného pôvodu

 

Vyzina

produkty rastlinného pôvodu

 

Rastlinné oleje

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Gél alebo koloidný roztok oxidu kremičitého

produkty rastlinného pôvodu

 

Aktívne uhlie

(CAS-7440-44-0)

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

 

Mastenec

produkty rastlinného pôvodu

v súlade s osobitnými kritériami čistoty pre prídavnú látku v potravinách E 553b

Bentonit

produkty rastlinného pôvodu

medovina

zahusťovacie činidlo pre medovinu

Celulóza

produkty rastlinného pôvodu

želatína

 

Diatomová zemina

produkty rastlinného pôvodu

želatína

 

Perlit

produkty rastlinného pôvodu

želatína

 

Škrupiny lieskových orechov

produkty rastlinného pôvodu

 

Ryžová múka

produkty rastlinného pôvodu

 

Včelí vosk

produkty rastlinného pôvodu

uvoľňujúce činidlo

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Karnaubský vosk

produkty rastlinného pôvodu

uvoľňujúce činidlo

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Kyselina octová/ocot

produkty rastlinného pôvodu

ryby

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

z prirodzenej fermentácie

Tiamín hydrochlorid

ovocné vína, cider, perry a medovina

 

Fosforečnan dvojamónny

ovocné vína, cider, perry a medovina

 

Drevné vlákno

produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu

zdroj dreva by sa mal obmedzovať na certifikované, udržateľne vyťažené drevo

použité drevo nesmie obsahovať toxické zložky (ošetrenie po ťažbe, prirodzene sa vyskytujúce toxíny alebo toxíny z mikroorganizmov)

ČASŤ B

Povolené neekologické poľnohospodárske zložky, ktoré sa majú používať na výrobu spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby v zmysle článku 24 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848

Názov

Osobitné podmienky a obmedzenia

Riasy arame (Eisenia bicyclis), nespracované, ako aj produkty prvostupňového spracovania, ktoré majú s týmito riasami priamu súvislosť

 

Riasy hijiki (Hizikia fusiforme), nespracované, ako aj produkty prvostupňového spracovania, ktoré majú s týmito riasami priamu súvislosť

 

Kôra stromu Pau d’arco (Handroanthus impetiginosus) („lapacho“)

len na použitie v kombuche a čajových zmesiach

Črevá

z prírodných surovín živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Želatína

z iných zdrojov ako z ošípaných

Mliečny minerálny prášok/tekutina

len ak sa používa pre svoju senzorickú funkciu na úplné alebo čiastočné nahradenie chloridu sodného

Voľne žijúce ryby a voľne žijúce vodné živočíchy, nespracované, ako aj produkty pochádzajúce z ich spracovania

pochádzajúce len z rybolovu, ktorý bol podľa systému uznaného príslušným orgánom v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s časťou III bodom 3.1.3.1 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 certifikovaný ako udržateľný

len keď nie sú dostupné v ekologickej akvakultúre

ČASŤ C

Povolené technologické pomocné látky a iné produkty na výrobu kvasníc a produktov z kvasníc v zmysle článku 24 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2018/848

Názov

Primárne kvasnice

Výroba/príprava/zloženie kvasníc

Osobitné podmienky a obmedzenia

Chlorid vápenatý

X

 

 

Oxid uhličitý

X

X

 

Kyselina citrónová

X

 

na úpravu pH pri výrobe kvasníc

Kyselina mliečna

X

 

na úpravu pH pri výrobe kvasníc

Dusík

X

X

 

Kyslík

X

X

 

Zemiakový škrob

X

X

na filtrovanie

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Uhličitan sodný

X

X

na úpravu pH

Rastlinné oleje

X

X

mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby

ČASŤ D

Povolené produkty a látky na výrobu a konzervovanie ekologických vinárskych výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva uvedené v časti VI bode 2.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

Názov

Identifikačné čísla

Odkazy v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934

Osobitné podmienky a obmedzenia

Vzduch

 

časť A tabuľka 1 body 1 a 8

 

Plynný kyslík

E 948

CAS 17778- 80-2

časť A tabuľka 1 bod 1

časť A tabuľka 2 bod 8.4

 

Argón

E 938

CAS 7440-37-1

časť A tabuľka 1 bod 4

časť A tabuľka 2 bod 8.1

nesmie sa používať na prebublávanie

Dusík

E 941

CAS 7727-37-9

časť A tabuľka 1 body 4, 7 a 8

časť A tabuľka 2 bod 8.2

 

Oxid uhličitý

E 290

CAS 124-38-9

časť A tabuľka 1 body 4 a 8

časť A tabuľka 2 bod 8.3

 

Kusy dubového dreva

 

časť A tabuľka 1 bod 11

 

Kyselina vínna (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

časť A tabuľka 2 bod 1.1

 

Kyselina mliečna

E 270

časť A tabuľka 2 bod 1.3

 

L(+)-vínan draselný

E 336 ii)

CAS 921- 53-9

časť A tabuľka 2 bod 1.4

 

Hydrogenuhličitan draselný

E 501 ii)

CAS 298- 14-6

časť A tabuľka 2 bod 1.5

 

Uhličitan vápenatý

E 170

CAS 471-34-1

časť A tabuľka 2 bod 1.6

 

Síran vápenatý

E 516

časť A tabuľka 2 bod 1.8

 

Oxid siričitý

E 220

CAS 7446-09-5

časť A tabuľka 2 bod 2.1

maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 100 miligramov na liter v prípade červených vín v zmysle časti B bodu A.1 písm. a) prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, ktorých obsah zvyškového cukru je menej ako 2 gramy na liter

maximálny obsah oxidu siričitého nesmie prekročiť 150 miligramov na liter v prípade bielych a ružových vín v zmysle časti B bodu A.1 písm. b) prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934, ktorých obsah zvyškového cukru je menej ako 2 gramy na liter

pre všetky ostatné vína sa maximálny obsah oxidu siričitého uplatňovaný v súlade s časťou B prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/934 znižuje o 30 miligramov na liter

Hydrogensiričtan draselný

E 228

CAS 7773-03-7

časť A tabuľka 2 bod 2.2

Disiričitan draselný

E 224

CAS 16731-55-8

časť A tabuľka 2 bod 2.3

Kyselina L-askorbová

E 300

časť A tabuľka 2 bod 2.6

 

Uhlie na enologické účely

 

časť A tabuľka 2 bod 3.1

 

Hydrogenfosforečnan diamónny

E 342/CAS 7783-28-0

časť A tabuľka 2 bod 4.2

 

Hydrochlorid tiamínu

CAS 67-03-8

časť A tabuľka 2 bod 4.5

 

Autolyzáty kvasiniek

 

časť A tabuľka 2 bod 4.6

 

Bunkové steny kvasiniek

 

časť A tabuľka 2 bod 4.7

 

Inaktivované kvasinky

 

časť A tabuľka 2 bod 4.8

časť A tabuľka 2 bod 10.5

časť A tabuľka 2 bod 11.5

 

Jedlá želatína

CAS 9000-70-8

časť A tabuľka 2 bod 5.1

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Pšeničná bielkovina

 

časť A tabuľka 2 bod 5.2

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Hrachová bielkovina

 

časť A tabuľka 2 bod 5.3

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Zemiaková bielkovina

 

časť A tabuľka 2 bod 5.4

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Vyzina

 

časť A tabuľka 2 bod 5.5

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Kazeín

CAS 9005-43-0

časť A tabuľka 2 bod 5.6

získaný z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Kazeinát draselný

CAS 68131-54-4

časť A tabuľka 2 bod 5.7

 

Vaječný albumín

CAS 9006-59-1

časť A tabuľka 2 bod 5.8

získaný z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Bentonit

E 558

časť A tabuľka 2 bod 5.9

 

Oxid kremičitý (gél alebo koloidný roztok)

E 551

časť A tabuľka 2 bod 5.10

 

Taníny

 

časť A tabuľka 2 bod 5.12

časť A tabuľka 2 bod 6.4

získané z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Chitozan získaný z huby Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

časť A tabuľka 2 bod 5.13

časť A tabuľka 2 bod 10.3

 

Kvasinkové proteínové extrakty

 

časť A tabuľka 2 bod 5.15

získané z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Alginát draselný

E 402/CAS 9005-36-1

časť A tabuľka 2 bod 5.18

 

Hydrogenvínan draselný

E336 i)/CAS 868-14-4

časť A tabuľka 2 bod 6.1

 

Kyselina citrónová

E 330

časť A tabuľka 2 bod 6.3

 

Kyselina metavínna

E 353

časť A tabuľka 2 bod 6.7

 

Arabská guma

E 414/CAS 9000-01-5

časť A tabuľka 2 bod 6.8

získaná z ekologickej prírodnej suroviny, pokiaľ je dostupná

Kvasinkové manoproteíny

 

časť A tabuľka 2 bod 6.10

 

Pektínlyázy

EC 4.2.2.10

časť A tabuľka 2 bod 7.2

len na enologické účely pri čírení

Pektínmetylesteráza

EC 3.1.1.11

časť A tabuľka 2 bod 7.3

len na enologické účely pri čírení

Polygalakturonáza

EC 3.2.1.15

časť A tabuľka 2 bod 7.4

len na enologické účely pri čírení

Hemiceluláza

EC 3.2.1.78

časť A tabuľka 2 bod 7.5

len na enologické účely pri čírení

Celuláza

EC 3.2.1.4

časť A tabuľka 2 bod 7.6

len na enologické účely pri čírení

Vínne kvasinky

 

časť A tabuľka 2 bod 9.1

pre jednotlivé kmene kvasiniek, v prípade dostupnosti z ekologického zdroja

Baktérie mliečneho kvasenia

 

časť A tabuľka 2 bod 9.2

 

Citran meďnatý

CAS 866-82-0

časť A tabuľka 2 bod 10.2

 

Živica z borovice halepskej

 

časť A tabuľka 2 bod 11.1

 

Čerstvé kaly

 

časť A tabuľka 2 bod 11.2

len z ekologickej poľnohospodárskej výroby


(1)  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2017, s. 33).

(2)  Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).


PRÍLOHA VI

Produkty a látky povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v určitých oblastiach tretích krajín v zmysle článku 45 odCs. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848


Top