EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1007

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1007 z 18. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/274, pokiaľ ide o analytickú databázu izotopických údajov a kontroly v sektore vinohradníctva a vinárstva

C/2021/4307

OJ L 222, 22.6.2021, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1007/oj

22.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 222/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1007

z 18. júna 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/274, pokiaľ ide o analytickú databázu izotopických údajov a kontroly v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 6,

keďže:

(1)

Keďže väčšina vinárskej produkcie Únie je chránená v rámci systémov certifikácie kvality, konkrétne používaním chráneného označenia pôvodu (CHOP) a chráneného zemepisného označenia (CHZO), ktoré predstavujú uznanie kvality predmetných výrobkov a vďaka ktorým môžu výrobcovia dosiahnuť lepšiu predajnosť svojich výrobkov, sektor vinohradníctva a vinárstva Únie býva veľmi často terčom podvodov. Najčastejšie prípady podozrenia z porušovania predpisov súvisia s neoprávneným označovaním pôvodu – ide napríklad o označovanie vína podradnej kvality ako vína s CHOP alebo CHZO a jeho uvádzanie na trh alebo o nezákonné riedenie vína či pridávanie cukru doň. Odhadovaný hospodársky vplyv podvodných činností, ku ktorým dochádza v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie, dosahuje 1,3 miliardy EUR ročne, čo predstavuje 3,3 % celkového predaja v rámci tohto sektora. Okrem zjavného priameho hospodárskeho vplyvu, ktoré majú takéto podvody na sektor vinohradníctva a vinárstva, potenciálne hrozí ešte väčšie riziko poškodenia dobrého mena vinárskeho sektora v prípade, že by v dôsledku závažného podvodu došlo k naštrbeniu dôvery spotrebiteľov a k obmedzeniam obchodu, čím by sa poškodili celkové záujmy tohto sektora Únie.

(2)

Preto je potrebné zlepšiť a zintenzívniť boj proti podvodom v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie, najmä pokiaľ ide o fungovanie analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v článku 39 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (2) a pokiaľ ide o koordináciu súvisiacich povinností jednak v členských štátoch a jednak v spolupráci s Európskym referenčným strediskom pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva (ERC-CWS). Táto spolupráca prispieva k plneniu záväzkov sformulovaných v oznámení Komisie s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého a environmentálne šetrného potravinového systému (3). Je prínosná najmä z hľadiska dosahovania jednej z priorít Komisie, ktorou je boj proti potravinovým podvodom v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto priorita predstavuje záväzok Komisie zintenzívniť boj proti potravinovým podvodom s cieľom dosiahnuť rovnocenné podmienky pre prevádzkovateľov a posilniť právomoci kontrolných orgánov a orgánov zodpovedných za presadzovanie práva.

(3)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/274 (4) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa analytickej databázy izotopických údajov a osobitné ustanovenia týkajúce sa kontrol. Obsah analytickej databázy izotopických údajov je potrebné upraviť tak, aby lepšie zodpovedala reálnej situácii v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie. S prihliadnutím na priemer vinárskej produkcie Únie za posledných 5 rokov sa podiel vín, ktorým bolo udelené označenie CHOP alebo CHZO, neustále zvyšuje a predstavuje viac ako 60 % celkovej produkcie. Tento podiel predstavoval v hospodárskom roku 2019/2020 takmer 70 %. Vzhľadom na tieto skutočnosti, ako aj na vyššie riziko podvodu, ktorým sú vystavené vína s označením CHOP alebo CHZO, je potrebné zabezpečiť, aby databáza obsahovala väčší podiel týchto vín, keďže v súčasnosti sa v nej nachádza len 40 % všetkých vín vyrábaných v Únii, ktoré majú označenie CHOP alebo CHZO.

(4)

Odbery vzoriek hrozna a operácie a analýzy, ktoré sú nevyhnutné pre získanie údajov zaznamenávaných v analytickej databáze izotopických údajov, si vyžadujú veľké množstvo zdrojov, čo môže viesť k oneskoreniam pri poskytovaní týchto údajov. V záujme prekonania ťažkostí pri poskytovaní včasných a úplných informácií by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť o tom, že vzorky hrozna pestovaného na účely výroby vín s označením CHOP alebo CHZO môže odoberať subjekt zodpovedný za správu CHOP alebo CHZO v koordinácii s určenými laboratóriami v prípadoch, keď určené laboratóriá nemajú dostatočné zdroje na to, aby odber vzoriek vykonávali samy. Nevyhnutnou súčasťou boja proti podvodným praktikám týkajúcich sa vín, ktorým bolo priznané označenie CHOP alebo CHZO a ktoré predstavujú väčšinu vinárskej produkcie Únie, bude spolupráca medzi uvedenými orgánmi, strediskom ERC-CWS a určenými laboratóriami členských štátov.

(5)

V dôsledku chýbajúcich izotopických údajov a neúplných súborov údajov môže dôjsť k oneskoreniu vyšetrovania prípadov možných podvodov s vínom alebo dokonca k zmareniu takéhoto vyšetrovania, čo by mohlo viesť k tomu, že sa na trh dostane falšované víno. Táto absencia údajov ohrozuje nielen povesť vín, ktoré majú pôvod v Únii, ale môže mať vplyv aj na výšku uplatňovaných spotrebných daní. Vzniká tak riziko, že povinnosti týkajúce sa dane z príjmu sa budú vzťahovať na nekorektne označené kategórie vín. Preto je potrebné zlepšiť súčasný právny rámec fungovania analytickej databázy izotopických údajov s cieľom zabezpečiť jej aktualizáciu v stanovenej lehote, ako aj lepšiu ochranu pred podvodmi v sektore vinohradníctva a vinárstva Únie. Vzhľadom na určité problémy týkajúce sa prideľovania v niektorých členských štátoch je takisto potrebné objasniť, ktoré dotknuté strany majú právo na prístup k vzorkám a dokumentácii.

(6)

V záujme zlepšenia postupov vyšetrovania podozrení z podvodov týkajúcich sa zásielok vína, by sa súčasné pravidlá mali posilniť. Mali by sa stanoviť lehoty, po uplynutí ktorých by sa príslušnému orgánu s pôsobnosťou na území, na ktorom sa nachádza miesto vykládky, mali poskytnúť všetky relevantné dostupné údaje potrebné na overenie, či podozrivé víno spĺňa požiadavky vyplývajúce z pravidiel Únie platných v sektore vinohradníctva a vinárstva. Mala by sa podrobnejšie objasniť úloha subjektov zodpovedných za jednotlivé fázy vyšetrovacieho konania.

(7)

Súbory údajov z meraní izotopového zloženia a akékoľvek súvisiace výsledky zaznamenané v analytickej databáze izotopických údajov sa verejnosti nesprístupňujú. Dôvodom je obava, že v dôsledku ich zverejnenia by sa tieto informácie dostali k podvodníkom, ktorí by ich mohli využiť vo svoj prospech. Zneužitie daných informácií by okrem toho poškodilo dobré meno určitých vín. Malo by však byť možné poskytnúť verejnosti určité anonymizované údaje o prípadoch podvodov, a to v podobe uverejnenej výročnej správy obsahujúcej najdôležitejšie výsledky kontrol v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe použitia údajov z databázy. Preto by sa mali bližšie špecifikovať pravidlá týkajúce sa vypracovania predmetnej výročnej správy.

(8)

Pri vykonávaní inšpekcií a kontrol nebalených vinárskych výrobkov sa vyskytli isté ťažkosti, keďže pri týchto výrobkoch je väčšia pravdepodobnosť, že budú terčom podvodných praktík, ako v prípade fľašovaných výrobkov označených etiketou a vybavených jednorazovým uzáverom. Preto by sa v prípadoch, keď príslušný orgán nie je o príchode zásielky nebalených vinárskych výrobkov informovaný včas prostredníctvom počítačového alebo informačného systému, mali prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby mohol príslušný orgán na mieste vykládky vykonať potrebné kontroly ešte predtým, ako daný výrobok opustí priestory príjemcu zásielky. Ak sa príslušný orgán rozhodne takéto kontroly nevykonať, príjemcovi zásielky by sa malo umožniť, aby predmetný výrobok okamžite odoslal zo svojich priestorov.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/274 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/274 sa mení takto:

1.

Článok 27 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V záujme vytvorenia analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa vzorky čerstvého hrozna, ktoré majú analyzovať určené laboratóriá členských štátov, odoberali, ošetrovali a spracúvali na víno v súlade s pokynmi uvedenými v časti I prílohy III k tomuto nariadeniu.“;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Počet vzoriek, ktoré sa majú každý rok odobrať na účely databázy, je stanovený v časti II prílohy III. Pri výbere vzoriek sa berie do úvahy zemepisná poloha viníc v členských štátoch uvedených v časti II prílohy III, ako aj podiel vín s označením CHOP alebo CHZO na členský štát alebo región. Každý rok sa musí aspoň 25 % vzoriek odobrať z tých istých pozemkov ako v predchádzajúcom roku.“;

c)

Vkladá sa tento odsek:

„3a.   Členské štáty môžu podľa potreby rozhodnúť o tom, že vzorky hrozna pestovaného na účely výroby vín s označením CHOP alebo CHZO môže odoberať subjekt zodpovedný za správu CHOP alebo CHZO. V tomto prípade sú určené laboratóriá členských štátov povinné koordinovať odber vzoriek v súlade s pokynmi stanovenými v prílohe III časti I oddiele A.“;

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Laboratória musia zozbierané údaje spolu s kópiou správy o analýze s výsledkami a interpretáciou analýz, ako aj s kópiou výkazu obsahujúceho opis vzorky elektronicky zaslať stredisku ERC-CWS, a to najneskôr do [31. októbra] roku nasledujúceho po zbere hrozna.“;

e)

V odseku 7 sa písmeno e) nahrádza takto:

„bez zbytočného odkladu alebo nákladov sprístupňujú dokumentáciu subjektom, ktoré vygenerovali informácie obsiahnuté v danej dokumentácii, aby bolo možné opraviť všetky prípadné nepresnosti.“;

2.

Článok 28 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Oznamovanie informácií obsiahnutých v analytickej databáze v prípade podozrenia z porušovania pravidiel Únie platných v sektore vinohradníctva a vinárstva“;

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Informácie uvedené v odseku 1 možno v prípade ich reprezentatívnosti na požiadanie sprístupniť príslušným orgánom určeným členskými štátmi na účely zabezpečenie súladu s pravidlami Únie platnými v sektore vinohradníctva a vinárstva, a to v riadne odôvodnených prípadoch, kedykoľvek sú potrebné na vedecké, štatistické, kontrolné alebo judiciálne účely. Tieto informácie sa smú použiť výlučne na účely, na ktoré boli vyžiadané, a musí sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.“;

c)

Vkladá sa tento odsek:

„2a.   V prípade kontroly v členskom štáte, v súvislosti s ktorou sú potrebné referenčné údaje z analytickej databázy izotopických údajov, ktoré sa týkajú vína vyrobeného v inom členskom štáte, musí príslušný orgán členského štátu požiadať stredisko ERC-CWS, aby sa obrátilo na určené laboratórium členského štátu, v ktorom bolo vyrobené víno, ktoré je predmetom vyšetrovania, s cieľom overiť predmetné podozrenie s využitím všetkých relevantných údajov, ktoré sú k dispozícii. Dané určené laboratórium je povinné do 1 mesiaca odo dňa doručenia uvedenej žiadosti overiť, či uvedené víno spĺňa požiadavky vyplývajúce z pravidiel Únie platných v sektore vinohradníctva a vinárstva. Ak túto lehotu z riadne opodstatnených dôvodov nemožno dodržať, určené laboratórium o tom náležite informuje stredisko ERC-CWS, ktoré následne:

i)

uskutoční výpis relevantných referenčných údajov z meraní izotopového zloženia, ktoré sa týkajú predmetného vína, z analytickej databázy izotopických údajov a poskytne ich žiadajúcemu orgánu; alebo

ii)

ak z analytickej databázy izotopických údajov nemožno získať výpis relevantných referenčných údajov z meraní izotopového zloženia, požadované vzorky sú však na požiadanie stredisku ERC-CWS sprístupnené, toto stredisko poskytne žiadajúcemu orgánu podporu pri analýze vrátane výsledkov vyplývajúcich z relevantných referenčných údajov z meraní izotopového zloženia, ktoré sa týkajú predmetného vína,

a to do 1 mesiaca od okamihu, keď sa ukáže, že pôvodnú lehotu nemožno dodržať. V oboch prípadoch sa relevantné referenčné údaje z meraní izotopového zloženia musia interpretovať a poskytnúť najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bolo podozrivé víno vyrobené.“;

d)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Stredisko ERC-CWS anonymne uverejní výročnú správu o kľúčových výsledkoch v súvislosti so žiadosťami prijatými v súlade s odsekmi 1 a 2 a o hlavných zisteniach kontrol vykonaných členskými štátmi na ich území s využitím analytickej databázy izotopických údajov. Uvedené stredisko zabezpečí, aby táto správa neobsahovala žiadne citlivé obchodné informácie. Tieto zistenia sa oznámia stredisku ERC-CWS do konca marca roka nasledujúceho po období oznamovania a stredisko potom do 2 mesiacov uverejní predmetnú správu.“;

e)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 32a

Kontroly nebalených vinárskych výrobkov

V prípade dovozu nebalených vinárskych výrobkov, ktoré nie sú evidované v počítačovom systéme alebo informačnom systéme uvedenom v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza miesto vykládky, v záujme umožnenia kontrol požiadať príjemcov zásielok nebalených vinárskych výrobkov, aby uvedené zásielky ponechali na obdobie trvajúce najviac 10 pracovných dní na mieste vykládky nachádzajúcom sa v ich priestoroch. Príjemcovia nesmú zásielku, z ktorej príslušný orgán počas uvedeného obdobia odobral vzorky, odoslať, prepraviť alebo s ňou manipulovať, a to až dovtedy, kým nedostanú informácie o výsledku daných kontrol.

V prípadoch, keď sa príslušný orgán rozhodne nevykonať kontroly predmetnej zásielky, na žiadosť príjemcov povolí odoslanie zásielky pred uplynutím obdobia uvedeného v prvom pododseku.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  COM/2020/381 final.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).


Top