EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0642

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/642 z 30. októbra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Text s významom pre EHP)

C/2020/7397

OJ L 133, 20.4.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/642/oj

20.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/642

z 30. októbra 2020,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o určité informácie, ktoré sa majú poskytovať v súvislosti s označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

V kapitole III nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú pravidlá výroby uplatniteľné na ekologickú poľnohospodársku výrobu, zatiaľ čo v prílohe III k uvedenému nariadeniu sa okrem iného stanovujú pravidlá na balenie a prepravu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie. V bode 2.1 uvedenej prílohy sa konkrétne vyžaduje, aby sa určité informácie uvádzali na etikete alebo v sprievodnom dokumente.

(2)

Kŕmenie hospodárskych zvierat a vodných živočíchov krmivom z ekologickej poľnohospodárskej výroby je jednou zo zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby. Pravidlá výroby však za určitých podmienok umožňujú používanie určitých neekologických kŕmnych surovín a kŕmnych surovín vyrobených v období konverzie.

(3)

S cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby by prevádzkovatelia mali byť náležite informovaní, pokiaľ ide o krmivá, ktoré používajú. Mali by predovšetkým vedieť, či je dané krmivo v ekologickej poľnohospodárskej výrobe povolené, aké je jeho presné zloženie a aký je podiel ekologických a neekologických zložiek a zložiek z konverzie v krmive.

(4)

Rastlinný množiteľský materiál vrátane osiva, ktorý sa používa na ekologickú poľnohospodársku výrobu rastlín alebo rastlinných produktov, musí byť ekologický v súlade s časťou I bodom 1.8.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848. Z dôvodu nedostupnosti ekologického rastlinného množiteľského materiálu v prípade určitých druhov, poddruhov alebo odrôd sa však v časti I bode 1.8.5 uvedenej prílohy za určitých podmienok umožňuje použitie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a stanovuje povolenie na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu.

(5)

Podľa smernice Rady 66/401/EHS (2) sa osivo v zmesiach rôznych rodov, druhov alebo odrôd krmovín môže uvádzať na trh za predpokladu, že sa na úradnej náveske uvádza okrem iného hmotnostná koncentrácia rôznych zložiek podľa jednotlivých druhov, a prípadne podľa odrôd.

(6)

Vzhľadom na význam používania zmesí osiva krmovín na dosiahnutie vysokej výživovej kvality krmiva, a to aj v prípadoch, keď nie sú určené na použitie ako krmoviny, na zlepšenie prispôsobivosti rastlín regionálnym agronomickým podmienkam a na zvýšenie úrodnosti a biodiverzity pôdy, najmä v prípade, keď sa zmesi osiva používajú pri agronomických postupoch na ochranu pôdy a vody, ako sú krycie plodiny, a vzhľadom na nedostatok dostupného ekologického osiva alebo osiva z konverzie, je možné použiť zmesi osiva v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, a to aj vtedy, ak obsahujú ekologické osivo, osivo z konverzie a povolené neekologické osivo rôznych rastlinných druhov. Na uvedený účel by mali byť pre používateľov k dispozícii presné informácie o prítomnosti a množstve ekologických zložiek a zložiek z konverzie v zmesiach, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky a informácie požadované podľa smernice 66/401/EHS.

(7)

Na etikete balenia takýchto zmesí by sa však malo takisto uvádzať, že ich použitie je povolené len v rozsahu povolenia vydaného podľa časti I bodu 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, a teda len na území členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolenie udelil.

(8)

S cieľom podporiť používanie ekologického osiva a osiva z konverzie a zabezpečiť harmonizovanú kvantitatívnu minimálnu prahovú hodnotu je okrem toho vhodné stanoviť minimálnu celkovú hmotnostná koncentráciu ekologického osiva a osiva z konverzie, ktoré by mali byť súčasťou zmesi, keď sa na etikete uvedie odkaz na ekologické a neekologické zložky.

(9)

Bod 2.1 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 2.1 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298).


PRÍLOHA

V prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa bod 2.1 nahrádza takto:

„2.1.   Informácie, ktoré sa majú poskytnúť

2.1.1.

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie prepravovali k iným prevádzkovateľom alebo do iných jednotiek vrátane veľkoobchodníkov a maloobchodníkov iba vo vhodnom balení, v kontajneroch alebo vo vozidlách uzatvorených spôsobom, ktorý zabraňuje zmene obsahu vrátane zámeny bez manipulácie s uzáverom alebo bez jeho poškodenia, a označených etiketou, na ktorej sa bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné údaje vyžadované právnymi predpismi Únie, uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a adresa prevádzkovateľa, a ak sa odlišujú, tak meno a adresa vlastníka alebo predajcu produktu;

b)

názov produktu;

c)

názov alebo číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ktorej prevádzkovateľ podlieha a

d)

v náležitých prípadoch identifikačná značka dávky v súlade s identifikačným systémom schváleným na vnútroštátnej úrovni alebo dohodnutým so štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou, ktorá umožňuje prepojiť dávku so záznamami uvedenými v článku 34 ods. 5

2.1.2.

Prevádzkovatelia zabezpečia, aby kŕmne zmesi povolené v rámci ekologickej poľnohospodárskej výroby prepravované k iným prevádzkovateľom alebo do iných podnikov vrátane veľkoobchodníkov a maloobchodníkov boli označené etiketou, na ktorej sa okrem akýchkoľvek iných údajov vyžadovaných právnymi predpismi Únie uvádzajú tieto údaje:

a)

informácie uvedené v bode 2.1.1;

b)

v prípade potreby hmotnostný zlomok sušiny:

i)

celkový percentuálny podiel kŕmnych surovín z ekologickej poľnohospodárskej výroby;

ii)

celkový percentuálny podiel kŕmnych surovín vyrobených v období konverzie;

iii)

celkový percentuálny podiel kŕmnych surovín, na ktoré sa nevzťahujú body i) a ii);

iv)

celkový percentuálny podiel krmiva poľnohospodárskeho pôvodu;

c)

v prípade potreby názvy kŕmnych surovín z ekologickej poľnohospodárskej výroby;

d)

v prípade potreby názvy kŕmnych surovín vyrobených v období konverzie a

e)

v prípade kŕmnych zmesí, ktoré nemožno označiť v súlade s článkom 30 ods. 6, údaj o tom, že takéto krmivo sa môže používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s týmto nariadením.

2.1.3.

Bez toho, aby bola dotknutá smernica 66/401/EHS, prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa na etikete na obale zmesi osiva krmovín s obsahom ekologického osiva a osiva z konverzie alebo neekologického osiva určitých druhov krmovín, v prípade ktorého bolo vydané povolenie na základe príslušných podmienok stanovených v časti I bode 1.8.5 prílohy II k tomuto nariadeniu, uvádzali informácie o presných zložkách zmesi podľa hmotnostnej koncentrácie každého druhu v zložke, a ak je to vhodné, aj odrôd.

Okrem príslušných požiadaviek podľa prílohy IV k smernici 66/401/EHS musia uvedené informácie okrem údajov vyžadovaných v prvom odseku tohto bodu zahŕňať aj zoznam druhov tvoriacich zložku v zmesi, ktoré sú označené ako ekologické druhy alebo druhy z konverzie. Minimálna celková hmotnostná koncentrácia ekologického osiva a osiva z konverzie v zmesi musí byť najmenej 70 %.

Ak zmes obsahuje neekologické osivo, musí etiketa zahŕňať aj toto vyhlásenie: „Používanie zmesi je povolené len v rozsahu povolenia a na území členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolil používanie tejto zmesi v súlade s bodom 1.8.5 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.“

Informácie uvedené v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 sa môžu uvádzať výlučne v sprievodnom dokumente, ak taký dokument možno bez pochýb spojiť s balením, kontajnerom alebo dopravou produktu vozidlom. Tento sprievodný dokument musí obsahovať informácie o dodávateľovi alebo dopravcovi.“


Top