EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0461

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/461 zo 16. marca 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum pre prijímanie žiadostí o uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti v rámci opatrení týkajúcich sa dovozu ekologických produktov na základe nariadenia rady (ES) č. 834/2007 (Text s významom pre EHP)

C/2021/1636

OJ L 91, 17.3.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Nepriamo zrušil 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/461/oj

17.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/461

zo 16. marca 2021,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum pre prijímanie žiadostí o uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti v rámci opatrení týkajúcich sa dovozu ekologických produktov na základe nariadenia rady (ES) č. 834/2007

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 3 a článok 38 písm. d).

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (2) sa stanovuje, že systém štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných Komisiou na základe článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 na vykonávanie kontrol a vydávanie certifikátov v tretích krajinách na účely dovozu produktov s rovnocennými zárukami sa nahradí systémom štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných Komisiou na účely dovozu produktov spĺňajúcich požiadavky.

(2)

Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a s tým spojenou krízou v oblasti verejného zdravia sa dátum začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení posunuli nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 (3) o jeden rok. Nariadenie (EÚ) 2018/848 sa preto bude uplatňovať od 1. januára 2022.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné administratívne kapacity na včasné uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v rámci nového režimu, bol článok 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1235/2008 (4) zmenený vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/25 (5), aby sa stanovil konečný dátum pre prijímanie nových žiadostí o uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti v rámci starého režimu. Týmto konečným dátumom je 30. jún 2020.

(4)

Preto je potrebné opäť zmeniť článok 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1235/2008, aby sa dátum pre prijímanie nových žiadostí o uznanie súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti v rámci starého dovozného režimu zosúladil s dátumom zavedenia nového dovozného režimu v nariadení (EÚ) 2018/848.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Aby mali príslušné štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie možnosť v plnom rozsahu využiť zostávajúce obdobie do 30. júna 2021 po opätovnej aktivácii príslušného IT nástroja, toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1235/2008 sa dátum „30. júna 2020“ nahrádza dátumom „30. júna 2021“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1693 z 11. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o dátum začatia jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení (Ú. v. EÚ L 381, 13.11.2020, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/25 z 13. januára 2020, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2020, s. 18).


Top