EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0279

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Text s významom pre EHP)

C/2021/939

OJ L 62, 23.2.2021, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/279/oj

23.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/279

z 22. februára 2021,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 3 písm. a), článok 29 ods. 8 písm. a), článok 30 ods. 8, článok 32 ods. 5, článok 36 ods. 4, článok 38 ods. 9, článok 41 ods. 5 a článok 43 ods. 7,

keďže:

(1)

V kapitole III nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú všeobecné pravidlá výroby pre prevádzkovateľov, vrátane opatrení predbežnej opatrnosti na zabránenie prítomnosti nepovolených produktov a látok, a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade prítomnosti nepovolených produktov alebo látok. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok vykonávania uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť niektoré doplňujúce pravidlá.

(2)

Vzhľadom na dôležitosť opatrení predbežnej opatrnosti uvedených v článku 28 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré musia prevádzkovatelia prijať, aby sa zabránilo prítomnosti nepovolených produktov a látok, je vhodné stanoviť procedurálne kroky, ktoré sa majú dodržiavať, a príslušné dokumenty, ktoré sa majú poskytnúť v prípade, že prevádzkovatelia majú kvôli prítomnosti nepovolených produktov alebo látok podozrenie, že produkt, ktorý sa má používať alebo umiestniť na trh ako produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkt z konverzie, nie je v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848.

(3)

S cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup v celej Únii, pokiaľ ide o úradné vyšetrovanie uvedené v článku 29 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 v prípade prítomnosti nepovolených produktov alebo látok v produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktoch z konverzie, by sa mali stanoviť ďalšie pravidlá vzťahujúce sa na prvky, ktoré sa majú určiť pri vyšetrovaní, očakávané výsledky vyšetrovania, ako aj minimálne povinnosti podávania správ.

(4)

V kapitole IV nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť niektoré doplňujúce pravidlá týkajúce sa miesta a vzhľadu určitých údajov na etikete.

(5)

V kapitole V nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú pravidlá certifikácie prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok vykonávania uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť niektoré doplňujúce pravidlá na certifikáciu skupiny prevádzkovateľov.

(6)

V záujme efektívnosti a dostupných prevádzkových nákladov systému vnútorných kontrol (ICS) je vhodné stanoviť maximálnu veľkosť skupiny prevádzkovateľov. Stanovením tohto limitu sa očakáva, že systém vnútorných kontrol dokáže zabezpečiť dodržiavanie nariadenia (EÚ) 2018/848 všetkými členmi skupiny prostredníctvom vnútorných kontrol a potrebnej odbornej prípravy. Okrem toho príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia, ktorá certifikuje skupinu, môže opätovne skontrolovať primeraný počet členov. Obmedzenie veľkosti poskytne dodatočné záruky pre aktualizovaný zoznam členov, rýchlu a pravidelnú výmenu informácií so štátnymi inšpekčnými organizáciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami a zabezpečí vykonávanie primeraných opatrení. Pri maximálnej veľkosti by sa však malo zohľadniť, že skupina prevádzkovateľov by mala byť schopná vytvoriť dostatočné zdroje na zriadenie efektívneho systému vnútorných kontrol, ktorý by sa opieral o kvalifikovaný personál.

(7)

S cieľom poskytnúť dôkazy o súlade a umožniť výmenu informácií a poznatkov by sa mal stanoviť zoznam dokumentov a záznamov, ktoré musí skupina prevádzkovateľov uchovávať na účely systému vnútorných kontrol.

(8)

Systém vnútorných kontrol by mal tvoriť základ certifikácie skupiny prevádzkovateľov. Preto by sa od správcov systému vnútorných kontrol malo vyžadovať, aby informovali príslušný orgán alebo prípadne štátnu inšpekčnú organizáciu či súkromnú inšpekčnú organizáciu, ktorá poskytuje certifikát v prípade najdôležitejších otázok, ako sú podozrenia na nedodržiavanie súladu, pozastavenia alebo zrušenia pôsobenia členov a akýkoľvek zákaz umiestnenia produktov na trh ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie.

(9)

V kapitole VI nariadenia (EÚ) 2018/848 sa stanovujú pravidlá úradných kontrol a iných úradných činností. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok vykonávania uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť niektoré doplňujúce pravidlá.

(10)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu súčasných vnútroštátnych systémov kontroly v členských štátoch by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa minimálnych percentuálnych podielov úradných kontrol a odberu vzoriek.

(11)

S cieľom odstrániť podstatné rozdiely v súčasnom uplatňovaní vnútroštátnych katalógov opatrení v členských štátoch by sa mal vytvoriť spoločný vzor katalógu opatrení a poskytnúť by sa mali ďalšie usmernenia týkajúce sa klasifikácie prípadov nedodržiavania súladu a primeraných opatrení.

(12)

Členské štáty a Komisia by si mali vymieňať priamo a čo najúčinnejšie informácie o akomkoľvek podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu, ktoré má vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie, predovšetkým s cieľom umožniť všetkým dotknutým príslušným orgánom vykonávať úradné vyšetrovania a uplatňovať potrebné opatrenia, ako sa vyžaduje v článku 29 ods. 1 a 2, článku 41 ods. 1, 2 a 3 a článku 42 nariadenia (EÚ) 2018/848. Okrem toho je vhodné špecifikovať podrobnosti a postupy výmeny týchto informácií vrátane funkcií informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo. V tejto súvislosti by sa v tomto nariadení malo takisto objasniť, že v prípade akéhokoľvek podozrenia na nedodržiavanie súladu alebo preukázaného nedodržiavania súladu, ktoré má vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie a ktoré zistila štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, by sa takéto informácie mali bezodkladne postúpiť ich príslušným orgánom. Napokon by sa v tomto nariadení malo stanoviť, ktoré informácie by mali štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie minimálne zdieľať s inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a ich príslušnými orgánmi, a mala by sa v ňom stanoviť povinnosť príslušných orgánov prijať vhodné opatrenia a zaviesť zdokumentované postupy, ktoré umožnia takúto výmenu informácií na ich území.

(13)

Skupiny prevádzkovateľov v tretích krajinách, ktoré pôsobia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (2) a nariadeniami Komisie (ES) č. 889/2008 (3) a (ES) č. 1235/2008 (4), môžu mať počet členov výrazne vyšší, ako je maximálna veľkosť stanovená v tomto nariadení. Zriadenie nových skupín prevádzkovateľov, ktoré spĺňajú túto novú požiadavku, si môže vyžadovať značné úpravy pri vytváraní príslušného právneho subjektu, systému vnútorných kontrol a prvkov potrebných na certifikáciu zo strany štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie. V súvislosti s uvedenými skupinami prevádzkovateľov by sa preto malo stanoviť prechodné obdobie v trvaní najviac 3 roky so začiatkom od 1. januára 2022, aby sa im umožnilo vykonať potrebné úpravy s cieľom dodržať novú maximálnu veľkosť.

(14)

Požiadavka týkajúca sa vnútroštátneho katalógu opatrení môže znamenať zmenu už existujúcich vnútroštátnych katalógov opatrení, ktoré boli doteraz vypracované v členských štátoch v súlade s nariadeniami (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008. V prípade uvedených existujúcich vnútroštátnych katalógov opatrení by sa všetkým členským štátom malo preto poskytnúť prechodné obdobie v trvaní najviac jedného roka so začiatkom od 1. januára 2022, aby mohli vykonať potrebné zlepšenia alebo nahradiť svoje vnútroštátne katalógy opatrení s cieľom dosiahnuť súlad s novými požiadavkami.

(15)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od dátumu začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Procedurálne kroky, ktoré musí prevádzkovateľ vykonať v prípade podozrenia na nedodržiavanie súladu z dôvodu prítomnosti nepovolených produktov alebo látok

1.   S cieľom skontrolovať, či sa podozrenie dá potvrdiť v súlade s článkom 28 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848, prevádzkovateľ zohľadní tieto prvky:

a)

ak sa podozrenie na nedodržiavanie súladu týka prichádzajúceho produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie, prevádzkovateľ skontroluje, či sa:

i)

informácie na etikete produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie zhodujú s informáciami uvedenými v sprievodných dokumentoch;

ii)

informácie na certifikáte, ktorý poskytol dodávateľ, týkajú skutočne zakúpeného produktu;

b)

ak existuje podozrenie, že príčina prítomnosti nepovolených produktov alebo látok je pod kontrolou prevádzkovateľa, prevádzkovateľ preskúma všetky možné príčiny prítomnosti nepovolených produktov alebo látok.

2.   Ak prevádzkovateľ informuje príslušný orgán alebo prípadne štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu v súlade s článkom 28 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/848 o potvrdenom podozrení, alebo ak podozrenie nemožno vylúčiť, prevádzkovateľ poskytne v prípade potreby a ak sú k dispozícii aspoň tieto prvky:

a)

informácie a doklady o dodávateľovi [dodací list, faktúra, certifikát dodávateľa, certifikát o inšpekcii pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby (COI)];

b)

informácie o vysledovateľnosti produktu s identifikačnou značkou šarže, množstvom zásob a množstvom predaného produktu;

c)

laboratórne výsledky, vykonané akreditovaným laboratóriom, ak sú relevantné a k dispozícii;

d)

hárok na odber vzoriek s podrobnými údajmi o čase, mieste a metóde použitej na odber vzorky;

e)

všetky informácie o každom predchádzajúcom podozrení v súvislosti s konkrétnym nepovoleným produktom alebo látkou;

f)

každý ďalší relevantný dokument na objasnenie prípadu.

Článok 2

Metodika úradného vyšetrovania

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848, príslušné orgány alebo prípadne súkromné inšpekčné organizácie alebo štátne inšpekčné organizácie pri vykonávaní úradného vyšetrovania uvedeného v článku 29 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia uvedú aspoň:

a)

názov, identifikačnú značku šarže, vlastníctvo a fyzické umiestnenie príslušných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie;

b)

či sa príslušné produkty stále umiestňujú na trh ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie alebo sa používajú v ekologickej poľnohospodárskej výrobe;

c)

druh, názov, množstvo a iné relevantné informácie o prítomných nepovolených produktoch alebo látkach;

d)

v ktorom štádiu výroby, prípravy, skladovania alebo distribúcie a kde sa presne zistila prítomnosť nepovolených produktov alebo látok, najmä v prípade rastlinnej výroby, a či bola vzorka odobratá pred zberom alebo po ňom;

e)

či sú dotknuté iné hospodárske subjekty v dodávateľskom reťazci;

f)

výsledky predchádzajúcich úradných vyšetrovaní príslušných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie a príslušných prevádzkovateľov.

2.   Úradné vyšetrovanie sa vykonáva pomocou vhodných metód a techník vrátane metód a techník uvedených v článku 14 a článku 137 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (5).

3.   Úradné vyšetrovanie musí vyvodiť závery aspoň k týmto bodom:

a)

integrita produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie;

b)

zdroj a príčina prítomnosti nepovolených produktov alebo látok;

c)

prvky stanovené v článku 29 ods. 2 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2018/848.

4.   Príslušné orgány alebo prípadne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie vypracujú záverečnú správu pre každé úradné vyšetrovanie. Táto záverečná správa musí obsahovať:

a)

záznamy o konkrétnych prvkoch požadovaných podľa tohto článku;

b)

záznamy o informáciách vymieňaných s príslušným orgánom, inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a Komisiou, ktoré sa týkajú tohto úradného vyšetrovania.

Článok 3

Podmienky používania určitých označení

1.   Označenia stanovené pre produkty rastlinného pôvodu z konverzie, ako sa uvádza v článku 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848, sa uvádzajú:

a)

vo farbe, veľkosti a v štýle písma, ktoré nie sú výraznejšie ako obchodný názov produktu, pričom celé označenie má rovnakú veľkosť písma;

b)

v rovnakom zornom poli ako číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ako je uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848.

2.   Číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ako je uvedené v článku 32 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848, sa musí uvádzať v rovnakom zornom poli ako logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie, ak sa v označení používa.

3.   Miesto poľnohospodárskej produkcie poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá, ako sa uvádza v článku 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848, sa musí umiestniť hneď pod kódové číslo uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 4

Zloženia a veľkosti skupiny prevádzkovateľov

Člen skupiny prevádzkovateľov sa pre daný produkt zaregistruje len do jednej skupiny prevádzkovateľov, a to aj vtedy, keď je prevádzkovateľ zapojený do rôznych činností súvisiacich s daným produktom.

Maximálna veľkosť skupiny prevádzkovateľov je 2 000 členov.

Článok 5

Dokumenty a záznamy skupiny prevádzkovateľov

Skupina prevádzkovateľov uchováva na účely systému vnútorných kontrol (ICS) tieto dokumenty a záznamy:

a)

zoznam členov skupiny prevádzkovateľov, ktorý sa zakladá na registrácii jednotlivých členov a ktorý pre každého člena skupiny prevádzkovateľov musí obsahovať tieto prvky:

i)

názov a identifikácia (číselný kód);

ii)

kontaktné údaje;

iii)

dátum registrácie;

iv)

celková plocha pôdy, ktorá je pod správou člena a informácia o tom, či je súčasťou ekologickej výrobnej jednotky, výrobnej jednotky v období konverzie alebo neekologickej výrobnej jednotky;

v)

informácie o každej výrobnej jednotke a/alebo činnosti: veľkosť, umiestnenie vrátane mapy, ak je k dispozícii, produkt, dátum začiatku obdobia konverzie a odhady výnosov;

vi)

dátum poslednej vnútornej inšpekcie s menom inšpektora systému vnútorných kontrol;

vii)

dátum poslednej úradnej kontroly vykonanej príslušným orgánom alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou s menom inšpektora;

viii)

dátum a verzia zoznamu;

b)

podpísané dohody o členstve medzi členom a skupinou prevádzkovateľov ako právnickou osobou, ktoré zahŕňajú práva a povinnosti člena;

c)

správy o vnútorných inšpekciách podpísané inšpektorom systému vnútorných kontrol a kontrolovaným členom skupiny prevádzkovateľov, ktoré obsahujú aspoň tieto prvky:

i)

meno člena a miesto výrobnej jednotky alebo priestorov vrátane stredísk spoločného nákupu a zberných stredísk, kde sa vykonávajú činnosti uvedené v článku 36 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré sú predmetom inšpekcie;

ii)

dátum a hodina začatia a skončenia vnútornej inšpekcie;

iii)

zistenia inšpekcie;

iv)

rozsah/hranice auditu;

v)

dátum vydania správy;

vi)

meno inšpektora vnútornej inšpekcie;

d)

záznamy o odbornej príprave inšpektorov systému vnútorných kontrol, ktoré obsahujú:

i)

dátumy konania odbornej prípravy;

ii)

predmet odbornej prípravy;

iii)

meno školiteľa;

iv)

podpis účastníka odbornej prípravy;

v)

v prípade potreby posúdenie získaných znalostí;

e)

záznamy o odbornej príprave členov skupiny prevádzkovateľov;

f)

záznamy o opatreniach prijatých v prípade nedodržiavania súladu správcom systému vnútorných kontrol, ktoré zahŕňajú:

i)

členov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia v prípade nedodržiavania súladu vrátane tých členov, ktorých pôsobenie bolo pozastavené, zrušené alebo ktorí sú povinní dodržiavať nové obdobie konverzie;

ii)

dokumentáciu zisteného nedodržiavania súladu;

iii)

dokumentáciu o následných opatreniach;

g)

záznamy o vysledovateľnosti vrátane informácií o množstvách, pokiaľ ide o tieto činnosti, ak je to relevantné:

i)

nákup a distribúcia poľnohospodárskych vstupov vrátane rastlinného množiteľského materiálu realizované skupinou;

ii)

výroba vrátane zberu;

iii)

skladovanie;

iv)

príprava;

v)

dodanie produktov od každého člena do spoločného marketingového systému;

vi)

umiestnenie produktov na trh vykonané skupinou prevádzkovateľov;

h)

písomné dohody a zmluvy medzi skupinou prevádzkovateľov a subdodávateľmi vrátane informácií o povahe subdodávateľských činností;

i)

vymenovanie správcu systému vnútorných kontrol;

j)

vymenovanie inšpektorov systému vnútorných kontrol a zoznam týchto inšpektorov.

Správca systému vnútorných kontrol aktualizuje zoznam členov uvedený v prvom odseku písmene a) po akejkoľvek zmene prvkov uvedených v písmene a) bodoch i) až viii), pričom treba uviesť, či bolo niektorému členovi v dôsledku opatrení v prípade nedodržiavania súladu vyplývajúceho z vnútorných inšpekcií alebo úradných kontrol pozastavené alebo zrušené členstvo.

Článok 6

Oznámenia od správcu systému vnútorných kontrol

Správca systému vnútorných kontrol bezodkladne oznámi príslušnému orgánu alebo prípadne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii tieto informácie:

a)

akékoľvek podozrenie na závažné a kritické nedodržiavanie súladu;

b)

akékoľvek pozastavenie alebo zrušenie pôsobenia člena alebo výrobnej jednotky či priestorov v skupine vrátane stredísk spoločného nákupu a zberných stredísk;

c)

akýkoľvek zákaz umiestnenia produktu ako produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie na trh vrátane názvu dotknutého člena alebo členov, príslušných množstiev a identifikačnej značky šarže.

Článok 7

Minimálne percentuálne podiely kontrol a odberu vzoriek

Na úradné kontroly uvedené v článku 38 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré má vykonávať každý príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia podľa rizika nedodržiavania súladu, sa v súvislosti s minimálnymi percentuálnymi podielmi uplatňujú tieto pravidlá:

a)

každý rok sa minimálne 10 % všetkých úradných kontrol prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov vykonáva bez predchádzajúceho oznámenia;

b)

každý rok sa ku kontrolám uvedeným v článku 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 vykonáva minimálne 10 % doplňujúcich kontrol;

c)

každý rok podlieha odberu vzoriek v súlade s článkom 14 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 minimálne 5 % počtu prevádzkovateľov, s výnimkou prevádzkovateľov oslobodených podľa článku 34 ods. 2 a článku 35 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/848;

d)

každý rok podliehajú odberu vzoriek v súlade s článkom 14 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 minimálne 2 % členov každej skupiny prevádzkovateľov;

e)

každý rok sa opätovne skontroluje minimálne 5 % prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupiny prevádzkovateľov, minimálne však 10 členov. Ak má skupina prevádzkovateľov 10 členov alebo menej, v súvislosti s overením dodržiavania súladu uvedeným v článku 38 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa skontrolujú všetci členovia.

Článok 8

Opatrenia v prípade preukázaného nedodržiavania súladu

Príslušné orgány môžu používať jednotné opatrenia stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na vypracovanie vnútroštátneho katalógu opatrení, ako sa uvádza v článku 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Tento vnútroštátny katalóg opatrení zahŕňa minimálne:

a)

zoznam prípadov nedodržiavania súladu s odkazom na osobitné pravidlá nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo delegovaného či vykonávacieho aktu prijatého v súlade s uvedeným nariadením;

b)

klasifikáciu prípadov nedodržiavania súladu do troch kategórií: menej závažné, závažné a kritické, berúc do úvahy aspoň tieto kritériá:

i)

uplatňovanie opatrení predbežnej opatrnosti uvedené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 a vlastné kontroly uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625;

ii)

vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie;

iii)

schopnosť systému vysledovateľnosti lokalizovať príslušný produkt resp. produkty v dodávateľskom reťazci;

iv)

odpoveď na predchádzajúce žiadosti príslušného orgánu alebo prípadne štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

c)

opatrenia zodpovedajúce rôznym kategóriám prípadov nedodržiavania súladu.

Článok 9

Výmena informácií

1.   Na účely článku 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 príslušné orgány používajú informačný systém pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS) a vzory stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu na výmenu informácií s Komisiou a ostatnými členskými štátmi v súlade s týmito pravidlami:

a)

členský štát (oznamujúci členský štát) informuje Komisiu a príslušný členský štát alebo členské štáty (oboznámený členský štát alebo členské štáty) minimálne v týchto situáciách:

i)

keď podozrenie na nedodržiavanie súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu ovplyvňuje integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie pochádzajúcich z iného členského štátu;

ii)

keď podozrenie na nedodržiavanie súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu ovplyvňuje integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie dovážaných z tretej krajiny podľa článku 45 ods. 1 alebo článku 57 nariadenia (EÚ) 2018/848;

iii)

keď podozrenie na nedodržiavanie súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu má vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie pochádzajúcich z oznamujúceho členského štátu, keďže by to mohlo mať vplyv na jeden alebo viac oboznámených členských štátov (varovanie);

b)

v situáciách uvedených v písmene a) bodoch i) a ii) oboznámený členský štát alebo členské štáty odpovedia do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia a informujú o prijatých opatreniach vrátane výsledkov úradného vyšetrovania a poskytnú akékoľvek ďalšie informácie, ktoré majú k dispozícii a/alebo ktoré oznamujúci členský štát požaduje;

c)

oznamujúci členský štát môže požiadať oboznámený členský štát alebo členské štáty o akékoľvek potrebné dodatočné informácie;

d)

oznamujúci členský štát čo najskôr vykoná potrebné záznamy a aktualizácie v systéme OFIS vrátane aktualizácií týkajúcich sa výsledkov jeho vlastných úradných vyšetrovaní.

e)

v situácii uvedenej v písmene a) bode ii) a keď členský štát oboznámi Komisiu, informuje Komisia príslušný orgán alebo v prípade potreby štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu tretej krajiny.

2.   Okrem informačnej povinnosti uvedenej v článku 32 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bezodkladne informuje príslušný orgán, ktorý poverila alebo delegovala určitými úlohami úradných kontrol alebo určitými úlohami súvisiacimi s inými úradnými činnosťami v súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 28 ods. 1 alebo článkom 31 uvedeného nariadenia, o akomkoľvek podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázanom nedodržiavaní súladu, ktoré má vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie. Poskytne aj všetky ďalšie informácie, ktoré tento príslušný orgán požaduje.

3.   Keď rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie kontrolujú prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov a/alebo ich subdodávateľov, tak si tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 vymieňajú relevantné informácie o činnostiach, ktoré kontrolujú.

4.   Keď prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov a/alebo ich subdodávatelia zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, tak dotknutí prevádzkovatelia a/alebo štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia na účely článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 bezodkladne oznámia túto zmenu príslušnému orgánu.

Nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia si vyžiada kontrolný spis dotknutého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov od predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie. Predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bezodkladne odovzdá novej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii kontrolný spis dotknutého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov vrátane písomných záznamov uvedených v článku 38 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/848, stavu certifikácie, zoznamu prípadov nedodržiavania súladu a zodpovedajúcich opatrení prijatých predchádzajúcou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

Nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovateľ napravil nedodržiavania súladu uvedené v záznamoch predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie.

5.   Keď prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov podliehajú kontrole vysledovateľnosti a kontrole hmotnostnej bilancie, tak si štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 vymieňajú príslušné informácie umožňujúce dokončenie týchto kontrol.

6.   Príslušné orgány prijmú vhodné opatrenia a zavedú zdokumentované postupy s cieľom umožniť výmenu informácií medzi nimi a štátnymi inšpekčnými organizáciami a/alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami, ktoré poverili alebo delegovali určitými úlohami úradných kontrol alebo určitými úlohami súvisiacimi s inými úradnými činnosťami, ako aj medzi danými štátnymi inšpekčnými organizáciami a/alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami.

Článok 10

Prechodné ustanovenia

1.   Skupiny prevádzkovateľov v tretích krajinách, ktoré dodržiavajú nariadenia (ES) č. 834/2007, (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia a v prípade ktorých sú potrebné dôležité administratívne, právne a štrukturálne zmeny vzhľadom na maximálnu veľkosť skupiny prevádzkovateľov stanovenú v článku 4 druhom odseku tohto nariadenia, musia dodržiavať uvedené ustanovenie najneskôr od 1. januára 2025.

2.   Vnútroštátny katalóg opatrení vypracovaný v súlade s článkom 8 sa uplatňuje najneskôr od 1. januára 2023.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).


PRÍLOHA I

Jednotné opatrenia na vypracovanie a uplatňovanie vnútroštátneho katalógu opatrení, ako sa uvádza v článku 8

1.   

Príslušné orgány môžu klasifikovať prípady nedodržiavania súladu ako menej závažné, závažné alebo kritické na základe klasifikačných kritérií v článku 8, keď nastane aspoň jedna z týchto situácií:

a)

prípad nedodržiavania súladu sa považuje za menej závažný, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti sú primerané a vhodné, a kontroly, ktoré prevádzkovateľ zaviedol, sú účinné;

ii)

nedodržiavanie súladu nemá vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

systém vysledovateľnosti dokáže lokalizovať príslušný produkt, resp. produkty v dodávateľskom reťazci a zákaz umiestnenia produktov na trh s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu je možný;

b)

prípad nedodržiavania súladu sa považuje za závažný, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti nie sú primerané a vhodné, a kontroly, ktoré prevádzkovateľ zaviedol, nie sú účinné;

ii)

nedodržiavanie súladu má vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

prevádzkovateľ včas nenapravil menej závažné nedodržiavanie súladu;

iv)

systém vysledovateľnosti dokáže lokalizovať príslušný produkt, resp. produkty v dodávateľskom reťazci a zákaz umiestnenia produktov na trh s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu je možný;

c)

prípad nedodržiavanie súladu sa považuje za kritický, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti nie sú primerané a vhodné, a kontroly, ktoré prevádzkovateľ zaviedol, nie sú účinné;

ii)

nedodržiavanie súladu má vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

prevádzkovateľ nenapravil predchádzajúce závažné nedodržiavania súladu alebo opakovane nenapravil iné kategórie nedodržiavanie súladu;

iv)

zo systému vysledovateľnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie na lokalizáciu príslušného produktu, resp. produktov v dodávateľskom reťazci a zákaz umiestnenia produktov na trh s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu nie je možný.

2.   

Opatrenia

Príslušné orgány alebo prípadne štátne inšpekčné organizácie či súkromné inšpekčné organizácie môžu na uvedené kategórie prípadov nedodržiavania súladu primeraným spôsobom uplatňovať jedno alebo viacero nasledujúcich opatrení:

Kategória nedodržiavania súladu

Opatrenie

Menej závažné

Predloženie akčného plánu prevádzkovateľom v lehote stanovenej na nápravu nedodržiavania súladu

Závažné

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a propagácii celej príslušnej šarže alebo výrobného cyklu (dotknutá/-é plodina/-y alebo dotknuté zviera/-tá)

Vyžaduje sa nové obdobie konverzie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti certifikátu

Zlepšenie vykonávania opatrení predbežnej opatrnosti a kontrol, ktoré prevádzkovateľ zaviedol na zabezpečenie dodržiavania súladu

Kritické

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a propagácii celej príslušnej šarže alebo výrobného cyklu (dotknutá/-é plodina/-y alebo dotknuté zviera/-tá)

V súlade s článkom 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 zákaz obchodovania s produktmi, pri ktorých sa odkazuje na ekologickú poľnohospodársku výrobu, na určité obdobie

Vyžaduje sa nové obdobie konverzie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti certifikátu

Pozastavenie platnosti certifikátu

Zrušenie platnosti certifikátu


PRÍLOHA II

Vzory OFIS uvedené v článku 9

1.

Vzor štandardného oznámenia o podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázanom nedodržiavaní súladu

*Prvý jazyk:

Druhý jazyk:

A.

Oznamujúci členský štát:

1.

Krajina:

2.

Príslušný orgán – kontaktné údaje:

*3.

Dátum oznámenia (DD/MM/RRRR):

*4.

Odkaz

B.

Oboznámený členský štát alebo členské štáty:

*1.

Krajina/krajiny:

2.

Príslušný orgán/príslušné orgány – kontaktné údaje:

C.

Produkt

*1.

Kategória produktu:

*2.

Produkt/obchodný názov:

*3.

Krajina pôvodu:

4.

Opis produktu (veľkosť a forma balenia atď.) – priložte, prosím, skopírovanú alebo naskenovanú pečať alebo etiketu:

5.

Identifikácia šarže (napr. číslo šarže, číslo dodávky, dátum dodania atď.):

6.

Ďalšie informácie:

D.

Vysledovateľnosť:

Opíšte podrobne celý dodávateľský reťazec:

1.

Výrobca – kontaktné údaje – príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

2.

Spracovateľ/predajca v krajine pôvodu – kontaktné údaje – príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

3.

Dovozca v oznamujúcej krajine – kontaktné údaje – príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

4.

Veľkoobchodník – kontaktné údaje – príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

5.

Maloobchodník alebo iný prevádzkovateľ v oznamujúcej krajine, v ktorej bolo zistené nedodržiavanie súladu – kontaktné údaje – príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

Orgán (orgány):

Ostatné subjekty:

E.

Nedodržiavanie súladu, podozrenie na nedodržiavanie súladu, iný nastolený problém:

*1.

Povaha nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

Aké nedodržiavanie súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iné nastolené problémy boli zistené?:

*V akom aspekte to predstavuje nedodržiavanie súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iný nastolený problém v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (1)?

2.

Kontext zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému – priložte kópiu faktúry alebo iných sprievodných dokumentov:

Dátum zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

Miesto zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

3.

Analýza vzoriek/testov (ak existujú) – priložte kópiu správy o analýze:

Dátum odberu vzoriek/testovania (DD/MM/RRRR):

Miesto odberu vzoriek/testovania:

Dátum vykonania analýzy – správa (DD/MM/RRRR):

Podrobnosti (názov laboratória, použité metódy, výsledky):

Názov zistených látok:

Hladina zistených rezíduí:

Je úroveň nad prahovou hodnotou povolenou v prípade potravín (alebo krmív) vo všeobecnosti?

Je úroveň označovania obsahu GMO prekročená?:

F.

Vplyv na trh:

1.

Bol produkt stiahnutý z trhu, zablokovaný alebo uvedený na trh?

2.

Ktoré subjekty už boli informované?:

3.

Sú dotknuté ďalšie členské štáty? Ak áno, ktoré členské štáty?:

G.

Prijaté opatrenia:

1.

Boli prijaté nejaké dobrovoľné opatrenia (v prípade produktu/prevádzkovateľa/trhu)?

2.

Boli prijaté nejaké povinné opatrenia?:

3.

Aký je rozsah opatrení (vnútroštátny, regionálny, týkajúci sa vývozu atď.)?:

4.

Dátum nadobudnutia účinnosti: (DD/MM/RRRR):

5.

Trvanie (v mesiacoch):

6.

Odôvodnenie/právny základ opatrení:

7.

Ktorý príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia prijala opatrenia?:

H.

Ďalšie informácie/hodnotenie:

I.

Prílohy:

Skopírovaná alebo naskenovaná dokumentácia produktu (pečať, etiketa atď.). Kópia faktúry, účtovného alebo prepravného dokladu alebo dodacieho listu. Správa o analýze a/alebo akékoľvek iné relevantné dokumenty:

2.

Vzor štandardnej odpovede na štandardné oznámenie o podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázanom nedodržiavaní súladu

*Prvý jazyk:

Druhý jazyk:

Verzia odpovede:

A.

Oboznámený členský štát:

1.

Krajina:

2.

Príslušný orgán – kontaktné údaje:

*3.

Dátum (DD/MM/RRRR):

*4.

Odkaz:

B.

Oznámenie:

1.

Krajina:

2.

Príslušný orgán – kontaktné údaje:

*3.

Dátum oznámenia (DD/MM/RRRR):

*4.

Odkaz na oznámenie (rovnaké ako v bode A.4 oznámenia):

*5.

Produkt:

6.

Nedodržiavanie súladu, podozrenie na nedodržiavanie súladu, iný nastolený problém:

C.

Vyšetrovanie

1.

Ktorý príslušný orgán (orgány) alebo prípadne ktorá štátna inšpekčná organizácia a/alebo súkromná inšpekčná organizácia sú/boli poverené vyšetrovaním?:

2.

Opíšte spoluprácu medzi rôznymi prevádzkovateľmi a príslušným orgánom (orgánmi) alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou a/alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v rôznych zapojených krajinách (ak existujú)?

3.

Aké vyšetrovacie metódy/postupy sa použili?:

Boli napríklad dotknutí prevádzkovatelia podrobení osobitnej kontrole?

Odobrali a analyzovali sa vzorky?:

4.

Aký je výsledok vyšetrovania?

Aké sú výsledky (prípadných) inšpekcií/analýz?

Bol objasnený pôvod nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému?:

Ako hodnotíte závažnosť nedodržiavania súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému?:

5.

Bol jasne identifikovaný a stanovený pôvod kontaminácie/nedodržiavania súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iného problému a zodpovednosť subjektov?

Boli identifikovaní prevádzkovatelia v posledných 3 rokoch zapojení do iných prípadov nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iných nastolených problémov?

D.

Opatrenia a sankcie:

*1.

Aké preventívne a nápravné opatrenia boli prijaté (napr. pokiaľ ide o distribúciu/obeh produktu na trhu Únie a trhoch tretích krajín)?:

2.

Aké opatrenia boli v prípade nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému prijaté v súvislosti s príslušnými prevádzkovateľmi a/alebo produktami? (2):

*Spôsob opatrení (písomná forma, upozornenie atď.)?

Bola certifikácia výrobcu/spracovateľa obmedzená, pozastavená alebo zrušená?:

Dátum nadobudnutia účinnosti (prípadných) opatrení (DD/MM/RRRR):

Trvanie (prípadných) opatrení (v mesiacoch):

Príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia a/alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorá prijala a uplatnila (prípadné) opatrenia:

3.

Plánujú sa dodatočné inšpekcie u príslušných prevádzkovateľov?

4.

Aké ďalšie opatrenia plánuje príslušný orgán alebo prípadne štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia s cieľom zabrániť výskytu podobných prípadov?

E.

Ďalšie informácie:

F.

Prílohy:

3.

Vzor varovania

1.

Pôvod a stav varovania

Krajina vydávajúca varovanie:

Príslušný orgán:

2.

Krajina alebo krajiny, ktoré boli varované

Krajina

Príslušný orgán

Koordinátor

Rozsah pôsobnosti

3.

Nedodržiavanie súladu, podvod, iný problém a zodpovedajúce prípady podozrenia (ďalej len „nedodržiavanie súladu“)

Názov:

Opis:

Ako hodnotíte závažnosť nedodržiavania súladu?

Ktoré subjekty už boli informované?

Súvislosti zistenia

Dátum:

Miesto:

Osoba/subjekt, ktorý zistil nedodržiavanie súladu:

Príslušné právne predpisy Únie (odkaz/-y):

4.

Vysledovateľnosť produktu

Opis

Názov:

Značka/obchodný názov:

Ostatné aspekty:

Zásielka

Číslo zásielky/šarže/dodávky:

Krajina pôvodu:

Celková čistá/hrubá hmotnosť, objem:

Ďalšie informácie:

Dodávateľský reťazec – opis prevádzkovateľov [názov – typ – kontaktné údaje – súkromná inšpekčná organizácia/štátna inšpekčná organizácia (s kontaktnými údajmi)]

5.

Prijaté opatrenia

0.

Zatiaľ žiadne opatrenie (vysvetlite prečo)

1.

Zákaz umiestnenia produktu na trh (základ – dátum – množstvá)

2.

Zníženie triedy produktu na konvenčný (základ – dátum – množstvá – od/do)

3.

Pozastavenie platnosti certifikátu prevádzkovateľa (z/do – rozsah pôsobnosti)

4.

Zrušenie certifikácie prevádzkovateľa (od)

5.

Iné opatrenia (opíšte)

6.

Ďalšie informácie

7.

Súbory

4.

Vzor štandardného medzinárodného oznámenia o podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázanom nedodržiavaní súladu

Oznamujúca krajina:

Krajina:

Údaje o oboznámenom subjekte:

Druh oboznámeného subjektu:

Kód subjektu:

Verzia subjektu:

Názov:

Ulica:

PSČ:

Miesto:

Telefón:

E-mail:

Fax:

Odkaz na webové sídlo:

URL:

Poznámky:

A.

Produkt:

*1.

Krajina pôvodu:

*2.

Kategória produktu:

*3.

Produkt/obchodný názov:

4.

Opis produktu (veľkosť a forma balenia atď.) – priložte, prosím, skopírovanú alebo naskenovanú pečať alebo etiketu:

5.

Identifikácia šarže (napr. číslo šarže, číslo dodávky, dátum dodania atď.):

6.

Ďalšie informácie:

B.

Vysledovateľnosť:

Opíšte podrobne celý dodávateľský reťazec:

1.

Výrobca – kontaktné údaje – štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia:

2.

Spracovateľ/predajca/vývozca v krajine pôvodu – kontaktné údaje – štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

3.

Dovozca v oznamujúcej krajine – kontaktné údaje – štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

4.

Veľkoobchodník – kontaktné údaje – štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia:

5.

Maloobchodník alebo iný prevádzkovateľ v oznamujúcej krajine, v ktorej bolo zistené nedodržiavanie súladu – kontaktné údaje – štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia:

Orgán (orgány):

Ostatné subjekty:

C.

Nedodržiavanie súladu, podozrenie na nedodržiavanie súladu, iný nastolený problém:

*1.

Povaha nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

Aké nedodržiavanie súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iné nastolené problémy boli zistené?:

*V akom aspekte to predstavuje nedodržiavanie súladu/podozrenie na nedodržiavanie súladu/iný nastolený problém v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (3)?

2.

Kontext zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému – priložte kópiu faktúry alebo iných sprievodných dokumentov:

Dátum zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

Miesto zistenia nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému.

3.

Analýza vzoriek/testov (ak existujú) – priložte kópiu správy o analýze:

Dátum odberu vzoriek/testovania (DD/MM/RRRR):

Miesto odberu vzoriek/testovania:

Dátum vykonania analýzy – správa (DD/MM/RRRR):

Podrobnosti (názov laboratória, použité metódy, výsledky):

Názov zistených látok:

Hladina zistených rezíduí:

Je úroveň nad prahovou hodnotou povolenou v prípade potravín (alebo krmív) vo všeobecnosti?

Je úroveň označovania obsahu GMO prekročená?:

D.

Vplyv na trh:

1.

Bol produkt stiahnutý z trhu, zablokovaný?

2.

Ktoré subjekty už boli informované?:

3.

Sú dotknuté ďalšie členské štáty? Ak áno, ktoré členské štáty?:

E.

Prijaté opatrenia:

1.

Boli prijaté nejaké dobrovoľné opatrenia (v prípade produktu/prevádzkovateľa/trhu)?

2.

Boli prijaté nejaké povinné opatrenia?:

3.

Aký je rozsah opatrení (vnútroštátny, regionálny, týkajúci sa vývozu atď.)?:

4.

Dátum nadobudnutia účinnosti: (DD/MM/RRRR):

5.

Trvanie (v mesiacoch):

6.

Odôvodnenie/právny základ opatrení:

7.

Ktorá štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia prijala opatrenia?:

F.

Ďalšie informácie/hodnotenie:

G.

Prílohy:

Skopírovaná alebo naskenovaná dokumentácia produktu (pečať, etiketa atď.). Kópia faktúry, účtovného alebo prepravného dokladu alebo dodacieho listu. Správa o analýze a/alebo akékoľvek iné relevantné dokumenty:

-----------

(*)

Povinné polia.

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Opatrenie podľa článku 29 ods. 1 a 2, článku 41 ods. 1 až 4 a článku 42 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).


Top