EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2230

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2230 z 18. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

OJ L 437, 28.12.2020, p. 120–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Nepriamo zrušil 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2230/oj

28.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 437/120


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/2230

z 18. decembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii vyrábajú v nedostatočných množstvách, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s týmito výrobkami, sa nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2013 otvorili autonómne colné kvóty (1). V rámci uvedených colných kvót sa výrobky môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami.

(2)

Keďže je v záujme Únie zaistiť primerané dodávky určitých priemyselných výrobkov a so zreteľom na to, že rovnaké, ekvivalentné ani náhradné výrobky sa v Únii nevyrábajú v dostatočných množstvách, je nutné pre primerané množstvá týchto výrobkov otvoriť nové colné kvóty s poradovými číslami 09.2574, 09.2575, 09.2576, 09.2577, 09.2578, 09.2579, 09.2584 a 09.2585 s nulovými alebo so zníženými colnými sadzbami.

(3)

V súvislosti s colnými kvótami s poradovými číslami 09.2684 a 09.2854 by sa objemy kvót mali zvýšiť, keďže zvýšenie je v záujme Únie.

(4)

Keďže výrobná kapacita Únie sa v prípade určitých priemyselných výrobkov zvýšila, mal by sa znížiť objem colných kvót s poradovými číslami 09.2591 a 09.2888.

(5)

V prípade colných kvót s poradovými číslami 09.2580, 09.2582, 09.2583, 09.2648 a 09.2730 by sa malo obdobie kvóty predĺžiť do 31. decembra 2021 a objem kvót by sa mal každoročne upravovať, keďže dané colné kvóty sa otvorili len na obdobie šiestich mesiacov a je naďalej v záujme Únie ich zachovať.

(6)

Keďže už nie je v záujme Únie ponechať colné kvóty s poradovými číslami 09.2587, 09.2594, 09.2674, 09.2834, 09.2955, 09.2972 a 09.2588, tieto colné kvóty by sa mali uzavrieť s účinnosťou od 1. januára 2021.

(7)

Vzhľadom na zmeny, ktoré sa majú vykonať, a v záujme jasnosti by sa mala príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 nahradiť.

(8)

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému colných kvót a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa colných kvót na dotknuté výrobky mali uplatňovať od 1. januára 2021. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukurica z kukuričných klasov (Zea mays var. saccharata), tiež krájaná, s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 ton

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Huby druhu Auricularia polytricha (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, na výrobu pripravených pokrmov (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, s obsahom cukru najviac 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom:

60 hmotnostných % (± 10 hmotnostných %) hrubej bielkoviny,

5 hmotnostných % (± 3 hmotnostné %) hrubej vlákniny,

5 hmotnostných % (± 3 hmotnostné %) hrubého popola a

3 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 6,9 hmotnostného % škrobu

na použitie pri výrobe krmiva (2)

1.1.-31.12.

30 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, s colnou hodnotou najmenej 450 EUR na 100 kg čistej hmotnosti, na použitie ako krycí list alebo obalový list na výrobu tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 (2)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalyticky hydroizomerizovaný a odparafínovaný základný olej z hydrogenovaných, vysoko izoparafínových uhľovodíkov, obsahujúci:

90 hmotnostných % alebo viac nasýtených uhľovodíkov a

najviac 0,03 hmotnostného % síry,

a:

s indexom viskozity 80 alebo viac, ale menej ako 120, a

s kinematickou viskozitou pri 100 °C 5,0 cSt alebo viac, ale najviac 13,0 cSt pri 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

1.4.-31.10.

60 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 ton

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Kyselina amidosírová (CAS RN 5329-14-6) s čistotou 95 hmotnostných % alebo viac, tiež s prídavkom najviac 5 % oxidu kremičitého ako prostriedku proti spekaniu (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremíková výplň vo forme granúl s čistotou oxidu kremičitého v hmotnosti 97 % alebo viac

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid volfrámový,vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8 alebo CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 ton

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho 48 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 52 hmotnostných %

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Brómchlórmetán (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlórbenzén (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistotou najmenej 98,5 % v hmotnosti

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 ton

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) na použitie pri výrobe stabilizačných systémov vo forme tabliet (2)

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropyl metyl ketón (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová (CAS RN 64-19-7) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac

1.1.-31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etyltrifluóracetát (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-dienoát draselný (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetylfenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietyloxalát (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kyselina dodekándiová (CAS RN 693-23-2), s čistotou viac ako 98,5 hmotnostného %

1.1.-31.12.

8 000 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecyl 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:

frakciou, ktorej viac ako 99 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 500 μm a

teplotou topenia 49 °C alebo viac, ale najviac 54 °C,

na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) (2)

1.1.-31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát) pentaerytritolu (CAS RN 6683-19-8)

s frakciou, ktorej viac ako 75 hmotnostných % prepadne sitom so šírkou oka 250 μm, a viac ako 99 hmotnostných % so šírkou oka 500 μm a

teplotou topenia 110 °C alebo viac, ale najviac 125 °C,

na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granuly) (2)

1.1.-31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenón-3,3’,4,4’-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-diterc-butylfenyl)-fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Dimetyl-sulfát (CAS RN 77-78-1) s čistotou najmenej 99 %

1.1.-31.12.

18 000 ton

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecylamín (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amín (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilín (CAS RN 62-53-3) s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

1.1.-31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluór-N-(1-metyletyl)benzénamín (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-metylanilín (CAS RN 95-53-4) s čistotou najmenej 99 hmotnostných %

1.1.-31.12.

2 000 ton

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyléndiamín (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 ton

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-Metándiyldianilín (CAS RN 101-77-9) s čistotou najmenej 97 hmotnostných % vo forme granúl na použitie pri výrobe prepolymérov (2)

1.1.-31.12.

200 ton

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-lyzín, hydrochlorid (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

245 000 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonín (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 ton

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chlorid (CAS RN 3327-22-8) vo forme vodného roztoku s obsahom 65 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 71 hmotnostných % (3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chloridu

1.1.-31.12.

19 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-yn-1-yl butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru 55. kapitoly a položky 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 ton

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru položiek 2921, 2924, 3906 a 4002 (2)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluórmetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometylhydrazín (CAS RN 60-34-4) vo forme vodného roztoku s obsahom monometylhydrazínu 40 (± 5) hmotnostných %

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftyléndiizokyanát (CAS RN 3173-72-6) s čistotou 90 hmotnostných % alebo viac

1.1.-30.6.

205 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidín (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoxysilyl)propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Kyselina 2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluóretoxy)metyl)benzoová (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadecyltrimetoxysilán (CAS RN 16415-12-6) s čistotou najmenej 95 hmotnostných %, na použitie pri výrobe polyetylénu (2)

1.1.-31.12.

165 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyd (furfural)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazín (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-tetraazacyklododekán (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolón (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Kyselina 5-chlórtiofén-2-karboxylová (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Metoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimethylpentán-2-aminium (3R,5S,6E)-7-{2-[(ethylsulfonyl)amino]- 4-(4-fluorophenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6- enoát (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D–Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Farbivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 54 99 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Prípravky na základe farbiva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahom farbiva 60 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 85 hmotnostných %

1.1.-31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Farbivo C-I Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 4 60 hmotnostných % alebo viac

1.1.-31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy

1.1.-31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátový terpentín

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofónia a živicové kyseliny, získané z čerstvých olejoživíc

1.1.-31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Prípravok obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac, ale najviac 50 % pyritiónu zinku (INN) (CAS RN 13463-41-7) vo vodnej disperzii

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditíva zložené z produktov reakcie difenylamínu a rozvetvených nonenov obsahujúce v hmotnosti:

viac ako 28 % , avšak najviac 55 % 4-monononyldifenylamínu a

viac ako 45 %, avšak najviac 65 % 4,4’-dinonyldifenylamínu,

celkový percentuálny podiel 2, 4-dinonyldifenylamínu a 2, 4’-dinonyldifenylamínu najviac 5 %,

používané pri výrobe mazacích olejov (2)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor pozostávajúci z oxidu titaničitého a oxidu volfrámového

1.1.-31.12.

3 000 ton

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Zmesi obsahujúce:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % 2-chlórpropénu (CAS RN 557-98-2),

8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 14 hmotnostných % (Z)-1-chlórpropénu (CAS RN 16136-84-8),

5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 23 hmotnostných % 2-chlórpropánu (CAS RN 75-29-6),

najviac 6 hmotnostných % 3-chlórpropénu (CAS RN 107-05-1) a

najviac 1 hmotnostné % etylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Prípravok obsahujúci v % hmotnosti:

55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu (CAS RN 1119-40-0),

10 % alebo viac, ale najviac 30 % dimetyl-adipátu (CAS RN 627-93-0) a

najviac 35 % dimetyl-sukcinátu (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Zmes bis (3-trietoxysilyl)propyl]sulfidov (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenón (CAS RN 98-86-2) s čistotou 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Zmes terciárnych alkyldimetyl amínov obsahujúca:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % dodecyl(dimetyl)amínu (CAS RN 112-18-5), a

20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % dimetyl(tetradecyl)amínu (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami:

obsah živicových kyselín nepresahujúci 30 % v hmotnosti,

číslo kyslosti nepresahujúce 110 a

bod topenia 100° C alebo viac

1.1.-31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

75 % alebo viac sterolov

najviac 25 % stanolov,

určená na výrobu stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (2)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polyvinylalkohol, tiež obsahujúci nehydrolyzované acetátové skupiny

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

obsahujúci v hmotnosti 17,5 % alebo viac, ale najviac 20 % hydroxylových skupín a

so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke λ = 400 nm (podľa ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Kopolymér poly(etyléntereftalátu) a cyklohexán dimetanolu, obsahujúci viac ako 10 % hmotnostných cyklohexán dimetanolu

1.1.-31.12.

60 000 ton

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4’-bifenylén)

1.1.-31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1.-31.12.

75 000 ton

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginát sodný, získaný z hnedých rias (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilný hyaluronát sodný s:

hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) najviac 900 000 ,

hladinou endotoxínov najviac 0,008 endotoxínových jednotiek (EJ)/mg,

obsahom etanolu najviac 1 % v hmotnosti,

obsahom izopropanolu najviac 0,5 % v hmotnosti

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A alebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A

1.1.-31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Ľahčený blok z regenerovanej celulózy, impregnovaný vodou obsahujúcou chlorid horečnatý a kvartérne amónne zlúčeniny, s rozmermi 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Nebielená tkanina v plátnovej väzbe, s/so:

šírkou najviac 145 cm,

plošnou hmotnosťou 120 g/m2 alebo viac, ale najviac 130 g/m2,

30 alebo viac, ale najviac 45 útkami na cm,

zahnutým okrajom na oboch stranách.

Z rubovej strany zahnutý okraj so šírkou 15 mm (± 2 mm) pozostáva z pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, v plátnovej väzbe a pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, vo väzbe panama

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Nebielená tkanina v plátnovej väzbe, s/so:

šírkou najviac 145 cm,

plošnou hmotnosťou viac ako 130 g/m2, ale najviac 145 g/m2,

30 alebo viac, ale najviac 45 útkami na cm,

zahnutým okrajom na oboch stranách.

Z rubovej strany zahnutý okraj so šírkou 15 mm (± 2 mm) pozostáva z pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, v plátnovej väzbe a pásika so šírkou 6 mm alebo viac, ale najviac 9 mm, vo väzbe panama

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 a PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkaná a laminovaná pogumovaná textília s týmito charakteristikami:

s tromi vrstvami,

jednou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z akrylovej tkaniny,

druhou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z polyesterovej tkaniny,

strednou vrstvou pozostávajúcou z chlorobutylovej gumy,

strednou vrstvou s hmotnosťou 452 g/m2 alebo viac, ale najviac 569 g/m2,

textília má celkovú hmotnosť 952 g/m2 alebo viac, ale najviac 1 159 g/m2, a

textília má celkovú hrúbku 0,8 mm alebo viac, ale najviac 4 mm,

používaná na výrobu sťahovateľných striech motorových vozidiel (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Pramene (rovings) zo sklenených vlákien typu S:

zložené z nekonečných sklenených vlákien s priemerom vlákien 9 μm (±0,5 μm),

s dĺžkovou hmotnosťou 200 texov alebo viac, ale najviac 680 texov,

neobsahujúce žiaden oxid vápenatý, a

s pevnosťou viac ako 3 550 Mpa podľa ASTM D2343-09

na použitie pri výrobe v letectve (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkaniny zo sklených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m2 (± 10 g/m2), druhu používaného na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými rámami

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac, ale najviac 4 % hmotnosti uhlíka a najviac 70 % hmotnosti chrómu

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Rafinované medené fólie a pásy, vyrobené elektrolyticky, s hrúbkou 0,015 mm alebo viac

1.1.-31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Dosky alebo plechy pozostávajúce z:

vrstvy keramiky z nitridu kremíka s hrúbkou 0,32 mm (± 0,1 mm) alebo viac, ale najviac 1,0 mm (± 0,1 mm),

pokryté na oboch stranách fóliou z rafinovanej medi s hrúbkou 0,8 mm (± 0,1 mm) a

na jednej strane čiastočne pokryté strieborným povlakom

1.1.-31.12.

7 000 000 kusov

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Dosky:

zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej epoxidovou živicou,

potiahnuté na jednej alebo na oboch stranách medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm,

s dielektrickou konštantou (DK) nižšou ako 5,4 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s mernou stratou nižšou ako 0,035 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s indexom odolnosti proti plazivým prúdom (CTI) 600 alebo viac

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 300,1 mm alebo viac, ale najviac 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

Pás alebo fólia zo zliatiny hliníka a horčíka:

zo zliatiny spĺňajúcej normu 5182-H19 alebo 5052-H19,

vo zvitkoch s vonkajším priemerom najmenej 1 250 mm, ale najviac 1 350 mm,

s hrúbkou (tolerancia – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm alebo 0,20 mm,

so šírkou (tolerancia ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm alebo 356 mm,

s toleranciou klenutia najviac 0,4 mm/750 mm,

s nameranou plochosťou: v I-jednotkách ± 4,

s pevnosťou v ťahu viac ako (5182-H19) 365 MPa alebo (5052-H19) 320 MPa, a

s predĺžením A50 viac ako (5182-H19) 3 % alebo (5052-H19) 2,5 %

na použitie pri výrobe žalúziových lamiel (2)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Neopracovaný (surový) horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka

1.1.-31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Prášok z horčíka:

s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac, ale najviac 99,5 %, a

s veľkosťou častice 0,2 mm alebo viac, ale najviac 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 kusov

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Hlava čerpadla pre dvojvalcové vysokotlakové čerpadlo vyrobená z kovanej ocele s:

frézovanými časťami a súčasťami so závitom s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 36,8 mm a

vŕtanými palivovými kanálikmi s priemerom 3,5 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,

druhu používaného v systémoch na vstrekovanie nafty

1.1.-31.12.

65 000 kusov

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Mosadzné klietky s týmito charakteristikami:

nepretržite alebo odstredivo odlievané,

sústružené,

s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 38 hmotnostných % zinku,

s obsahom 0,75 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,25 hmotnostného % olova,

s obsahom 1,0 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,4 hmotnostného % hliníka a

s pevnosťou v ťahu 415 Pa alebo viac,

druhu používaného na výrobu guľkových ložísk

1.1.-31.12.

50 000 kusov

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Komutátorovy elektromotor na striedavý prúd, jednofázový, s výkonom najmenej 250 W, s príkonom najmenej 700 W, ale najviac 2 700 W, s vonkajším priemerom viac ako 120 mm (± 0,2 mm), ale najviac 135 mm (± 0,2 mm), s menovitými otáčkami viac ako 30 000 ot./min., ale najviac 50 000 ot./min., vybavený vzduchovým ventilátorom, na použitie pri výrobe vysávačov (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 kusov

0 %

09.2584

ex 8528 59 00

40

Elektronické zariadenie s dotykovým LCD displejom, napájané napätím 12 V alebo viac, ale najviac 14,4 V:

s riadiacim procesorom LCD,

s modulom GPS,

s modulom Bluetooth,

s USB portom,

s tunerom rádiového signálu,

s funkciami pre spoluprácu so systémom E-CALL,

s konektormi,

bez integrovaného ovládacieho panelu,

na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly (2)

1.1.-30.6.

60 000 kusov

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Doska tlačených obvodov s LED diódami:

tiež vybavená prizmami/šošovkami, a

tiež s upevnenou(-ými) prípojkou(-ami)

na výrobu jednotiek podsvietenia pre tovar položky 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 kusov

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkčné zariadenie (skupina prístrojov)

so zakriveným displejom TFT-LCD (s polomerom 750 mm) s povrchmi citlivými na dotyk,

s mikroprocesormi a pamäťovými čipmi,

s akustickým modulom a reproduktorom,

s konektorom pre CAN, tromi konektormi pre zbernicu LIN, konektorom pre LVDS a konektorom pre Ethernet,

na ovládanie rôznych funkcií (napr. podvozok, svetlo) a

na zobrazenie údajov o stave vozidle a navigačných údajov (napr. rýchlosť, počítadlo prejdenej vzdialenosti, úroveň nabitia trakčnej batérie),

na použitie pri výrobe osobných automobilov poháňaných výlučne elektrickým motorom patriacich do podpoložky HS 8703 80 (2)

1.1.-31.12.

66 900 kusov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Frekvenčný generátor na kontrolu napätia, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov namontovaných na tlačenom obvode, pod spoločným krytom, s rozmermi najviac 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 kusov

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Oporný držiak zo zliatiny hliníka, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na nepriame prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2)

1.1.-31.12.

200 000 kusov

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Úpinky nápravy, kryty, vidlicové mostíky a upínacie prvky, zo zliatiny hliníka druhu používaného pre motocykle

1.1.-31.12.

1 000 000 kusov

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien a umelej živice, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) (2)

1.1.-31.12.

500 000 kusov

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rám vyrobený z hliníka alebo hliníkových a uhlíkových vlákien na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 kusov

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nemontované sklenené šošovky, hranoly a spekané prvky na použitie pri výrobe alebo oprave tovaru s číselnými znakmi KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 kusov

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Združený prístrojový panel s/so:

krokovými motormi,

analógovými ručičkami a číselníkmi,

tiež s mikroprocesorovou riadiacou doskou,

tiež s LED ukazovateľmi alebo LCD displejom,

na zobrazenie prinajmenšom:

rýchlosti,

otáčok motora,

teploty motora,

hladiny paliva,

komunikujúci prostredníctvom protokolov CAN-BUS a/alebo K-LINE,

na použitie pri výrobe tovaru 87. kapitoly (2)

1.1.-31.12.

160 000 kusov

0 %


(1)  Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

(2)  Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Pozastavené je len valorické clo. Špecifické clo sa naďalej uplatňuje.


Top